V E R S E N Y T A N Á C S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V E R S E N Y T A N Á C S"

Átírás

1 V E R S E N Y T A N Á C S Vj-78/2008/8. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Apáthy Endre kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a ERBA-LUX Szolgáltató és Építı Kft., HÍD-TRANSZ Fuvarozó és Szolgáltató Kft., FE- BA PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., BETONPLASZTIKA Betonszerkezetek Helyreállítását Tervezı és Kivitelezı Kft., HÍDTECHNIKA Hídépítı, Karbantartó és Szigetelı Kft., valamint Hídépítı Zrt. - tárgyaláson kívül - meghozta a következı h a t á r o z a t o t A Versenytanács megállapítja, hogy a kérelmezett tranzakció nem minısül vállalkozások összefonódásának. A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstıl számított harminc napon belül kérhetik a Fıvárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel. I n d o k o l á s I. A kérelmezett tranzakció résztvevıi 1) A kérelmezı Apáthy Endre április 1-jén részvény adás-vételi szerzıdéseket kötött, melyek szerint a Hídépítı Zrt., tulajdonában lévı 97,45 százaléknyi részvényébıl együttesen 97,35 százalékot értékesít az alábbi vevık részére: ERBA-LUX Szolgáltató és Építı Kft. (a továbbiakban: Erba-Lux Kft.): 50 százalék; HÍD-TRANSZ Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Híd-Transz Kft.): 12,35 százalék; 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 5. TELEFON: FAX:

2 FE-BA PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Fe-Ba Kft.): 15 százalék; BETONPLASZTIKA Betonszerkezetek Helyreállítását Tervezı és Kivitelezı Kft. (a továbbiakban: Betonplasztika Kft.): 10 százalék; HÍDTECHNIKA Hídépítı, Karbantartó és Szigetelı Kft. (a továbbiakban: Hídtechnika Kft.): 10 százalék. 2) A Hídépítı Zrt. részvényeit megvásárló fenti vállalkozások tulajdonosait és azok tulajdoni részesedéseit a Táblázat mutatja be. A Hídépítı Zrt. részvényeit megvásárló vállalkozások tulajdonosai Táblázat Cégnév Tulajdonos (részesedés) BOCS-2002 Kft. (23,75%) ERBA-LUX 2001 Kft. (33,75%) 1/ Betonplasztika Kft. Hídépítı Zrt. (24%) Hídtechnika Kft. (18,5%) Apáthy Endre (50%) Erba-Lux Kft. Apáthy Judit (25%) Balogh Attila (25%) Fehér László (50%) Fe-Ba Kft. Fehér Lászlóné (50%) Apáthy Endréné (50%) Híd-Transz Kft. Apáthy Zoltán (50%) Betonplasztika Kft (23,1%) ERBA-LUX 2001 Kft (25,9%) Hídtechnika Kft. Hídépítı Zrt (22,22%), magánszemélyek (29%). 1/ Az ERBA-LUX Kft. üzletrészeinek 70 % Apáthy Endre tulajdonában van. 3) A Táblázat szerinti tulajdonosok közül Apáthy Judit és Apáthy Zoltán gyermekei Apáthy Endrének, Apáthy Endréné pedig Apáthy Endre volt vele nem közös háztartásban élı felesége, Balogh Attila Apáthy Endre jelenlegi házastársának gyermeke. 4) A Hídépítı Zrt. közgyőlése határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, részvényesei között a 3) pontban foglaltakon túlmenıen nincs olyan rokoni, tulajdonosi vagy szerzıdéses kapcsolat, amely alapján a Hídépítı Zrt-ben fennálló részvényesi jogaik összehangolt gyakorlására lehetne következtetni. Az Erba-Lux Kft. taggyőlésén a határozathozatal 75 százalékos. 2. oldal GVH VERSENYTANÁCS

3 II. A kérelem 5) A kérelmezı június 4-én kelt kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivataltól kérte annak megállapítását, hogy az 1) pont szerinti tranzakció nem minısül vállalkozások összefonódásának, illetve, ha összefonódásnak minısül, akkor annak engedélyezését. 6) A Gazdasági Versenyhivatal által a Tpvt. 68. (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmezı augusztus 11-én teljesítette. III. Jogi értékelés 7) A Tpvt. 23. (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy tıle független vállalkozás felett. A Tpvt. 23. (2) bekezdés a) pontja értelmében közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeivel rendelkezik. A Tpvt. 23. (3) bekezdése szerint közvetett irányítással rendelkezik a vállalkozás azon vállalkozás felett, amelyet az általa irányított vállalkozás vele együtt vagy önállóan irányít. 8) A Versenytanács kialakult gyakorlata (Elvi állásfoglalások 23.3.) szerint, ha a vállalkozás jogszerően irányítási joggal rendelkezik a másik vállalkozás felett, akkor az irányítás módjának megváltozását eredményezı tranzakció nem minısül a két vállalkozás közötti összefonódásnak. 9) A kérelmezett tranzakciót megelızıen Apáthy Endre (aki a Tpvt. fogalomrendszerében az 1. alapján, mint természetes személy értelemszerően vállalkozásnak minısül) 97,45 százalékos részvénytulajdona alapján a Hídépítı Zrt. közvetlen irányítójának minısül. 3. oldal GVH VERSENYTANÁCS

4 10) A tranzakciót követıen kialakuló irányítási viszonyok értékelésekor a Versenytanács abból indult ki, hogy a Hídépítı Zrt-ben 50 százalékos részesedést szerzı Erba-Lux Kft. tulajdonosai közül Apáthy Endre mindkét tulajdonosnak (Apáthy Juditnak és Balogh Attilának) is a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. b) pontja szerinti közeli hozzátartozóinak minısül. A Versenytanács a Vj 91/2007. és a Vj 45/2007. számú ügyekben hozott határozataiban figyelemmel arra is, hogy a Ptk. 685/B. (4) bekezdése alapján a közeli hozzátartozók tulajdoni részesedéseit egybe kell számítani úgy tekintette, hogy ha a közeli hozzátartozók külön-külön nem, de együttesen rendelkeznek a vállalkozás irányítását lehetıvé tevı tulajdoni részesedéssel (szavazati joggal), akkor az adott vállalkozás (közös) irányítóinak minısülnek, mert arra vonatkozó külön megállapodás nélkül is valószínősíthetı, hogy szavazati jogaikkal összehangoltan élnek. Megjegyzi a Versenytanács, hogy eddigi gyakorlatából nem következik az, hogy a Tpvt. alkalmazásában a közeli hozzátartozók részesedéseit automatikusan egybe kell (lehet) számítani, az esetrıl-estre dönthetı csak el. 11) Az Erba-Lux Kft. esetében Apáthy Endre 50 százalékos és Apáthy Judit 25 százalékos részesedése együttesen elégséges az Erba-Lux Kft. taggyőlésén a döntéshez szükséges 75 százaléknyi szavazat biztosításához. A Versenytanács álláspontja szerint azonban ez nem alapozza meg közös irányításukat, mert Apáthy Endrének a szintén 25 százalékos tulajdonosi részesedéssel rendelkezı Balogh Attila is közeli hozzátartozója. Ezért Apáthy Endre és Balogh Attila esetében is életszerő feltételezés a szavazati jogok összehangolt gyakorlása, mire tekintettel Apáthy Endre esetében külön megállapodás hiányában nem dönthetı el, hogy melyik közeli hozzátartozójával számítható egybe szavazati joga. Mindezek alapján a közeli hozzátartozói kapcsolatokat figyelmen kívül hagyva vizsgálta a Versenytanács az Erba-Lux Kft. irányítási viszonyait. 12) Így vizsgálva az Erba-Lux Kft. irányítását megállapítható, hogy Apáthy Endre (és csak az ö) szavazata hiányában az Erba-Lux Kft. nem képes határozatot hozni, ami a Versenytanács álláspontja szerint azt jelenti, hogy ténylegesen képes a döntések meghatározó befolyásolására. Ebbıl következıleg Apáthy Endre a Tpvt. 23. (2) bekezdés d) pontja szerinti tényleges egyedüli közvetlen (ún. negatív) irányítója az Erba-Lux Kft-nek, és azon keresztül a tranzakciót követıen megmaradó 0,1 4. oldal GVH VERSENYTANÁCS

5 százalékos részvénytulajdonát is figyelembe véve közvetett egyedüli irányítója a Hídépítı Zrt-nek. 13) A kérelmezett tranzakció révén részvényt vásárló további vállalkozások figyelemmel a 4) pontban foglaltakra sem egyedüli, sem Apáthy Endrével közös irányítást nem szereztek a Hídépítı Zrt. felett. A kereszttulajdonlásokra (lásd Táblázat) tekintettel ugyanakkor nem zárható ki, hogy a Betonplasztika Kft. és a Hídtechnika Kft. is Apáthy Endre irányítása alatt áll, ami növelné Apáthy Endre közvetett irányításának mértékét a Hídépítı Zrt-ben. Ennek vizsgálatát azonban a Versenytanács szükségtelennek tartotta, mert a Tpvt. (a vállalkozás irányítására vonatkozó külön megállapodás hiányában) kizárólag az 50 százalékos mértéket tekinti olyan határnak, amelyen innen és túl eltérıek a versenyjogi következmények. A Hídépítı Zrt. esetében nincs az irányításra vonatkozó külön megállapodás, ezért a Tpvt. szempontjából közömbös, hogy Apáthy Endre a kétséget kizáróan megállapítható 50,1 százalékos vagy annál magasabb (közvetlen és közvetett) részesedéssel rendelkezik-e. 14) Mindezek alapján a kérelmezett tranzakció annyi változást eredményez az irányítási viszonyokban, hogy a Hídépítı Zrt-ben Apáthy Endre jelenlegi közvetlen irányítása közvetett irányítássá alakul át, ami a Versenytanács gyakorlata (lásd 8. pont) szerint nem minısül összefonódásnak. Ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában a Tpvt. 63. (3) bekezdés aa) pontja alapján megállapította, hogy az 1) pont szerinti tranzakció révén nem jön létre összefonódás. IV. Eljárási kérdések 15) A Tpvt. 63. (3) bekezdése aa) pontjának alkalmazásából következıleg az eljárási díj megfizetésérıl rendelkezni nem kellett, mert a kérelmezı a Tpvt. 62. (1) bekezdése szerinti kettımillió forintos eljárási díjat elızetesen lerótta. 16) A Versenytanács határozatát a Tpvt. 73. (2) bekezdésének alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg. 17) Az ügyfeleket megilletı jogorvoslati jog a Tpvt. 83. (1)-(2) bekezdésén alapul. Budapest, szeptember oldal GVH VERSENYTANÁCS

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/055-049/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. T. J. ügyvéd (Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda) által képviselt DB Hungária Holding Kft. (Budapest) összefonódás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: VJ/125-005/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a COPÉ Vagyonhasznosító és Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Pécs) kérelmezı összefonódás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/024-006/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. H. K. ügyvéd (Hetényi Ügyvédi Iroda) által képviselt CEE Transport Holding B.V. (Amsterdam, Hollandia) és Wáberer

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 5. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/21/2014. Iktatószám: Vj/21-16/2014. BETEKINTHETŐ! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

határozatot. Indokolás I. A kérelem

határozatot. Indokolás I. A kérelem 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/38/2013. Iktatószám: Vj/38-13/2013. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-210/2007/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Best Reisen Utazási Iroda Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/52/2014. Iktatószám: Vj/52-45/2014. BETEKINTHETŐ! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Közlemény. Az egymással összefüggő ügyletek egy összefonódásként, illetve több összefüggő összefonódás egy eljárásban történő elbírálásáról

Közlemény. Az egymással összefüggő ügyletek egy összefonódásként, illetve több összefüggő összefonódás egy eljárásban történő elbírálásáról Közlemény Az egymással összefüggő ügyletek egy összefonódásként, illetve több összefüggő összefonódás egy eljárásban történő elbírálásáról I. Bevezetés 1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/06/2014. Iktatószám: Vj/06-35/2014. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/07/2014. Iktatószám: Vj/07-46/2014. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t á t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t á t VERSENYTANÁCS VJ-195/2005/10. Ikt.sz.: AM/0011/2006/005. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Kft. (Budapest). kérelmező, illetve az Multireklám Köztéri Médiaügynökség

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t.

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t. VERSENYTANÁCS Vj-82/2007/6. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a G4S Biztonságtechnikai Zrt. (Budapest) összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként

Részletesebben

végzést. Indoklás I. A vizsgálat megindításának körülményei

végzést. Indoklás I. A vizsgálat megindításának körülményei V E R S E N Y T A N Á C S Vj-136/2008/25. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a SZIGETVÁRI PHATHOLÓGIA Korlátolt Felelısségő Társaság Somogyapáti I. rendő eljárás alá vont vállalkozás ellen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/019-081/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. M. I. ügyvéd (Berke és Molnár Ügyvédi Iroda) és R. I. ügyvezetı által képviselt Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Nyilvános változat 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/62/2013.. Iktatószám: Vj/62-253/2013. A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Ügyszám: Vj-128/2006/56. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a(z) - Loos Beteiligungs GmbH - ESKA Lederhandschuchfabrik GmbH - E.&M. Lukschal Strick- und Warenerzeugung

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

h a t á r o z a t á t

h a t á r o z a t á t GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL : 1054 Budapest, Alkotmány u 5. VERSENYTANÁCS : 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-19/2002/33. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Philip Morris Magyarország Kft (Eger), Akvizitor

Részletesebben

II. Jogszabályi háttér

II. Jogszabályi háttér A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 1/2014. számú közleménye az egyszerűsített és teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-202/2007/21. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Unitravel Utazásszervezı Kft. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-063/2008/027. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa dr. H. P. jogtanácsos által képviselt Raiffeisen Bank Zrt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-189/2006/64. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az MKB Bank Nyrt. (Budapest), az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Budapest), a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest), és a

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/134/2008/252. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. M. L. ügyvéd) által képviselt ABO HOLDING Vagyonkezelı Zártkörően

Részletesebben

h a t á r o z a t o t. I n d o k o l á s I. A kérelmezett összefonódás

h a t á r o z a t o t. I n d o k o l á s I. A kérelmezett összefonódás V E R S E N Y T A N Á C S Vj/024-12/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda által képviselt Jabil Circuit Inc. (Florida, Amerikai Egyesült Államok) kérelmező

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A

F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I I R O D A Ügyszám: VJ/11/2012. A Gazdasági Versenyhivatal a dr. H. B. ügyvéd által képviselt Négy Mancs - Alapítvány az Állatvédelemért eljárás alá vont ellen fogyasztókkal

Részletesebben

i n f o k o m m u n i k á c i ó s i r o d a

i n f o k o m m u n i k á c i ó s i r o d a i n f o k o m m u n i k á c i ó s i r o d a Ügyszám: Vj-29/2007. A Gazdasági Versenyhivatal a D. M. vezetı jogtanácsos által képviselt T-Kábel Magyarország Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/127-022/2010. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró Versenytanácsa a Hidas Anna ügyvezetı igazgató által képviselt Aeroviva Utazási Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont

Részletesebben

ÚJ SZABÁLYOZÁSOK A VERSENYJOG TERÜLETÉN. El adás a Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaránál - 2001. január Szerz : Dr.

ÚJ SZABÁLYOZÁSOK A VERSENYJOG TERÜLETÉN. El adás a Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaránál - 2001. január Szerz : Dr. ÚJ SZABÁLYOZÁSOK A VERSENYJOG TERÜLETÉN El adás a Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaránál - 2001. január Szerz : Dr. Grósz Katalin 1. A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZ I A tisztességtelen piaci magatartás

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-63/2008/010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt, hivatalból indult versenyfelügyeleti

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-003/2008/363. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. Fejes Gábor ügyvéd) által képviselt Gyır-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörően

Részletesebben