ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK"

Átírás

1 1 ÁLTALÁNOSAN VÁLASZTHATÓ SZAKDOLGOZATI ÉS TDK-TÉMÁK Ssz. Cím Konzulens 1. Környezeti ártalmak és egészségi állapot összefüggései Dr.Kvarda Attila 2. Marketing és menedzsment az egészségügyben Horváth László 3. A környezetszennyező anyagok és azok hatása az egészségre Dr.Málovics Ilona 4. Foglalkozási megbetegedések és azok következményei Dr.Málovics Ilona 5. A komplementer medicina szerepe a gyógyításban Dr.Tamási József 6. Minőségbiztosítás az otthoni szakápolásban Dr.Nagy Béla 7. A betegek jogairól Dr.Kiss Ilona 8. A Homogén Betegségcsoportok (HBCS) rendszerének változásai Dr.Boncz Imre Az egészségügyi kiadások alakulásának nemzetközi és hazai trendjei Dr.Boncz Imre ( közti adatok elemzése) 10. Az ellenőrzés szerepe az irányításban és a felügyeletben Bukodi Zsolt 11. Az ellenőrzés kihívásai, megfelelése az EU elvárásoknak, normáknak. Bukodi Zsolt 12. A belső ellenőrzés szerepe a napi munkafolyamatban Bukodi Zsolt 13. Az egészségügy kihívásai, ezek okai, következményei Dr.Kiss Ilona 14. A magyar egészségügy kihívásai a Népegészségügyi program tükrében. Dr. Buda József 15. Az egészségügyi rendszerek jellegzetességei, magyar, ill. külföldi Dr.Kiss Ilona egészségügyi rendszerek 16. A lakosság általános egészségi állapotának előrebecslése matematikai Dr.Jeges Sára statisztikai módszerekkel 17. Az egészségügyi szakdolgozók társadalmi mobilitásának vizsgálata Dr.Jeges Sára matematikai statisztikai módszerekkel 18. Az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékok Dr.Málovics Ilona gyűjtésének, szállításának és megsemmisítésének rendszere és költségkihatása 19. Stressz és megküzdési lehetőségek Simon Anikó 20. Pszichológiai vizsgálatok szerepe az egészségügyi ellátásban Simon Anikó 21. Az egészségügyi szakdolgozók kommunikációs kultúrájának vizsgálata Simon Anikó 22. Szenvedélybetegek gyógyításának új perspektívái Simon Anikó 23. Pályaválasztást befolyásoló attitüdök Simon Anikó 24. Relaxációs módszerek a szorongás oldásában Dr.Harkány Éva 25. A tünethordozó gyerek Dr.Harkány Éva 26. Hatóságok és civil szervezetek szerepe lakóhelyem és vonzáskörzete népegészségügyi helyzetének javításban Dr.Török Mária 27. A Társadalombiztosítási jog kapcsolati rendszere, helye jogrendszerünkben Dr. Temesvári Tibor 28. Kommunikációs kérdések az egészségügyi minőségbiztosításban 29. A prevenció és egészség-promóció fejlesztésének kommunikációs lehetőségei 30. Kulturális különbségek és azonosságok a kommunikációban 31. Érzelmi és fizikai állapot kommunikációja a testnyelvben

2 2 32. Érintés, fizikai érintkezés kommunikációs aspektusai az ápolóbeteg kapcsolatban 33. Kommunikációs rendszer működése a kórház szervezetben 34. Interkultúralitás az ápolásban 35. A különböző vallások egészség- és emberképe, az erre épülő megküzdési stratégiák 36. Humán erőforrás menedzsment az egészségügyben

3 3 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI SZAK SZAKDOLGOZATI ÉS TDK TÉMÁK Ssz. Cím 1. A biztosítási kötelezettség fejlődéstörténete 1945-től napjainkig 2. A társadalombiztosítás fedezeti rendszerének történeti változásai 3. A családi pótlék rendszer fejlődése 1912-től napjainkig 4. A hazai kötelező egészségbiztosítási rendszer erőforrás képződésének és szolgáltatási struktúrájának változásai között 5. Az egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás munka-kapcsolati formái, működésének tapasztalatai től napjainkig 6. A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése 7. Az egészségbiztosítás irányítási rendszerének történeti áttekintése 8. A vasutasok jóléti ellátásának alakulása 9. A Vasutas Nyugdíjbiztosító kialakulása, fejlődése napjainkig 10. A szociális biztonságot szolgáló események történeti áttekintése a társadalombiztosításban 11. A kötelező nyugdíjbiztosítás kialakulása, története napjainkig, problémái 12. A kórházi feladatellátás elemzése kontrolling módszerrel 13. A számviteli rend kialakításának gyakorlata egy költségvetésből gazdálkodó szervezetnél 14. Az éves tervek és a költségvetési beszámolók elemzése (legalább 4 év adatai) 15. Egy kórház gazdálkodásának elemzése 16. Controlling - a sikeres kórházirányítás eszköze 17. Piacosítás az egészségügyben 18. Lehetőségek az egészségügyi ellátási szükséglet biztosítására az intézményi gazdálkodás stabilitása mellett 19. Marketing és menedzsment az egészségügyben 20. A társadalombiztosítási alapok működése, szerepük az egészségbiztosítás- és nyugellátásban, kapcsolatai a központi költségvetéssel, a garanciavállalás lehetőségei 21. A hazai felosztó kirovó járulékfedezeti rendszer újratermelődő erőforráshiányának okai (mikro, makro) 22. A nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási ellátások fedezeti rendszere 23. Az egyéni és a társas vállalkozók járulékfizetése 24. A kiegészítő tevékenységet folytatók társadalombiztosítási helyzete 25. Az egészségbiztosító kiadásainak összehasonlító elemzése 1995-től napjainkig terjedő időben 26. Az egészségbiztosítási ellátások központi folyosítási rendszerének működését szabályozó eljárás 27. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és az ellátásra való jogosultság 28. A táppénz rendszere napjainkban 29. A gyermek gondozásával, ápolásával kapcsolatban igényelhető pénzbeli ellátások az egészségbiztosításban 30. Az igényérvényesítés szabályai az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai esetén 31. Készpénzellátási rendszerek korszerűsítéseinek lehetőségei 32. Teljesítmény orientált finanszírozási rendszer működésének tapasztalatai és a továbbfejlesztés irányai a magyar egészségügyben 33. Egészségbiztosítási alapból történő járóbeteg szakellátás finanszírozása 34. Háziorvosi ellátás finanszírozási reformjának lehetősége és korlátjai 35. Forrás allokáció és finanszírozás technikai lehetőségek az egészségbiztosításban 36. A gyógyító megelőző ellátások teljesítmény finanszírozásának alakulása 1997-től napjainkig 37. A fogászati ellátás társadalombiztosítási támogatása, különös tekintettel a rágóapparátus rehabilitációjára 38. Területi egyenlőtlenségek az otthoni szakápolás finanszírozásában és hozzáférhetőségében 39. Területi egyenlőtlenségek az egészségügyi szolgáltatásokban 40. Az irányított betegellátás tapasztalatai 41. Az egészségbiztosítás információs rendszere és problémái 42. A jelenleg hatályos egészségbiztosítási statisztikai adatgyűjtési és beszámolási rendszer elemzése, to-

4 4 vábbfejlesztési lehetőségei 43. A biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak TAJ szám szerinti nyilvántartásának előzménye és sajátossága 1992-től napjainkig 44. A gyógyszertárak gazdasági környezetének változása a rendszerváltás után 45. Gyógyszerforgalom monitorozása hatástani csoportok szerint 46. Jogcím szerinti gyógyszerforgalom elemzése megyei adatok felhasználásával között 47. A közgyógyellátás egészségbiztosítási vonatkozásai, továbbfejlesztésének lehetőségei 48. Gyógyászati segédeszköz finanszírozása 1995-től napjainkig 49. Gyógyfürdőellátás, a gyógyfürdők finanszírozásának alakulása között egy MEP vagy régió adatainak alapján 50. Az ellenőrzés szerepe az irányításban és a felügyeletben 51. Az ellenőrzés szerepe az üzemi kifizetőhelyek munkájában 52. A belső ellenőrzés szerepe egy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár működésében 53. Az egészségbiztosítás ellenőrzési tevékenységének hatása a gyógyszer kasszára 54. A fekvőbeteg ellátás finanszírozásának ellenőrzése, tapasztalatai 55. A betegségek megelőzésének jelentősége a magyar egészségbiztosításban 56. A vizek szennyező anyagai és azok káros hatása az egészségre 57. A hulladék, mint egészségkárosító tényező, kezelésük egy településen 58. Az élelmiszer biztonság szerepe az egészség megőrzésében 59. A csökkent munkaképességűek helyzete, a rokkantsági kockázat alakulása 60. Az egészségügyi szolgáltatók sajátosságai és jellemzői (egy megyében) 61. A kórházi fertőzések költségkihatásai 62. Minőségbiztosítás, folyamat benchmarking, folyamatok újraformálása (BPR) az egészségügyben 63. Az egészségbiztosítás TQM minőségbiztosítási szemlélete 64. Az egészségügyi minőségbiztosítás, a bizonyítékokon alapuló orvoslás és az egészségbiztosítás természetbeni szolgáltatásainak finanszírozása közötti lehetséges kölcsönhatások 65. Minőségbiztosítás az otthoni szakápolásban 66. Az egészségügyi reform szükségessége, okai, lehetséges irányai 67. A háziorvosi ellátás reformjának lehetőségei és korlátjai 68. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a magyar egészségbiztosításban 69. Egészségbiztosítási rendszerek az Európai Unió országaiban 70. Kötelező biztosítási formák az Európai Unióban, lehetséges változások Magyarországon 71. Az Európai Unióhoz való csatlakozás várható költségkihatásai az egészségbiztosításra 72. Családtámogatási rendszerek Európában 73. Az Európai Unió országainak nyugdíjrendszerei és a magyar nyugdíjrendszer összehasonlítása 74. Családpolitika, a családtámogatás eszközrendszere 75. Gyermekgondozási segély bevezetésétől napjainkig 76. A család, ezen belül a gyermek sokoldalú védelme 77. Család-, gyermek- és ifjúságpolitika, a gyermekneveléshez kapcsolódó pénzbeli ellátások 78. A jóléti rendszer keretében a családoknak nyújtott anyagi támogatások 79. Az öregségi nyugdíjkorhatár változásai, problematikája a jelenlegi és a korábbi jogszabályok tükrében 80. A nyugdíjbiztosítás nyilvántartási rendszere és problémái 81. A szolgálati idő szerepe és jelentősége a nyugellátások megállapításánál 82. A társadalombiztosítási törvény, valamint a magánnyugdíj és a magánnyugdíj pénztárról szóló törvény kapcsolata, összefüggései 83. A rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíjrendszer kialakulása, összefüggéseik, azonosságaik és különbözőségük 84. A balesetbiztosítás kialakulása, fejlődése napjainkig, szolgáltatásai 85. Egy önálló balesetbiztosítási ág létrejöttének lehetőségei Magyarországon 86. A Dimenzió önkéntes egészségpénztár működése, a szűrővizsgálatok tapasztalatai, levonható következtetések 87. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak szerepe, jelentősége a hazai egészségbiztosításban 88. Hasonlóságok és különbözőségek a társadalombiztosítás, az egészségpénztárak és az üzleti személybiztosítás területein. Az együttműködés lehetőségei, távlatai az egészségbiztosításban 89. A megreformált kötelező járulékfizetésen alapuló biztosítási rendszer és az öngondoskodás elvére épülő

5 5 önkéntes egészségpénztárak törvényi szabályozása, joghézagok, ellentmondások, javaslatok 90. A táppénzszolgáltatás jogi szabályozásának alakulása a rendszerváltástól napjainkig 91. Magánbiztosítók az európai országok egészségügyi rendszerében 92. A magánbiztosítók kockázatkezelési módszerei az élet- és egészségbiztosításban 93. Kommunikációs stratégiák az egészségbiztosítási pénztáraknál 94. Empatikus kommunikáció a segítő kapcsolatban videofelvételes demonstrációval az egészségbiztosítás ügyfélszolgálatánál 95. Stressz és kooping mechanizmusok a társadalombiztosítás területén 96. Az egészség és a betegség társadalmi meghatározottságának vizsgálata, az egyenlőtlenségek főbb okai egy társadalmi nagycsoportban (például gyermekek, fiatalok, nők, férfiak), vagy egy hátrányos helyzetű lakossági körre (hajléktalanok, cigány népesség, fogyatékosok, tartós munkanélküliek) vonatkozóan 97. Egy háziorvosi körzet (vagy kisváros, község) lakossága szocio-demográfiai összetételének, életmódjának, egészségi állapotának bemutatása, az összefüggések feltárása, elemzése. Szociális munka az egészségügyben 98. A család, mint egészségvédelem és az egészségre ártalmas szokások kialakulásának elsődleges forrása (társadalmi helyzet, életmód hatása az egészségre) 99. A szociális problémák kórnemző hatásának bemutatása, különös tekintettel a szegényekre, a marginális helyzetű csoportokra, szubkultúrákra. A szociális problémák medikalizációja 100. A gyógyítás, ápolás és szociális munka együttes alkalmazásának lehetőségei és adottságai egy konkrét intézményben vagy településen 101. Adott település vagy ellátási körzet (kistérség, megye, régió) egészségügyi intézményi és szolgáltatási rendszere (állami, önkormányzati, magán). Egyenlőtlenségek feltárása az intézmények területi elhelyezkedésében, a lakossági hozzáférésben, a finanszírozásban, a szolgáltatások mennyiségében és minőségében 102. Kiszolgáltatottság az egészségügyben (történeti áttekintés, jelenlegi folyamatok bemutatása). Betegjogi képviselet működése, problémái Egy konkrét deviáns viselkedés alakulásában a szociológiai tényezők szerepe. A deviáns viselkedés megyei szintű gyakorisága, egészségügyi következményei, kezelésének lehetőségei (megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció) és társadalmi költségeinek elemzése 104. A közgyógyellátási támogatást igénybevevők köre, szocio-demográfiai összetétele, jellemző betegstruktúrája egy megyében vagy nagyvárosban. Megjegyzés: a lehetséges konzulensek listáját témaválasztáskor a tanszékvezető, illetve a tanszékvezető helyettes ismerteti a hallgatóval.

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.)

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) A társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének fejlesztése Egy szervezetű, nemzeti szinten

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE KÖZGAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY, VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítás...42

Nyugdíjbiztosítás...42 Bevezetés...2 Egészségbiztosítás...7 1. Egészségbiztosítás...7 Nemzetközi összehasonlítás...7 Jogi szabályozás...7 Jogosultság...8 A biztosításból kizárt személyek...9 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA)

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA) SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK (BA) A szakdolgozati témajavaslatok azonosak a szak TDK témajavaslatával Balogh Erzsébet Szegénység segélyezés Szociális szolgáltatások fejlesztése Szociálpolitikai folyamatok,

Részletesebben

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m

Szociális Jog II. P a t r o c i n i u m BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Szociális Jog II. Főszerkesztő: Prof. Dr. Hajdú József. Szerkesztő: Dr. Homicskó Árpád Olivér

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben) Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) 56-60 lanyi.katalin@gk.szie.hu Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban. DOKTORI (Ph.D.

A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban. DOKTORI (Ph.D. A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KIS RÓBERT Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A magyar munkabaleset-biztosítási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 A Kar rövid története 5 A Bologna rendszerű képzés 6 ALAPKÉPZÉSEK 9 Egészségtudományi Intézet képzései Ápolás és betegellátás alapszak 9 ápoló szakirány 9 mentőtiszt szakirány

Részletesebben

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ALPROGRAM A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

Részletesebben

Egészségbiztosítási rendszer

Egészségbiztosítási rendszer Az egészségügyi rendszer Egészségbiztosítási rendszer Célja: A lakosság minél tovább, minél jobb életminőségben éljen Eszközei: Megelőzés és gyógyítás EKF 2012. Biztosítás előre meghatározott esemény bekövetkezése

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 0820 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Bencsik Mária docens 1. A magyar személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működésének elemzése példák alapján 2. A Szja alaptörvényt

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI Tartalomjegyzék ALAPKÉPZÉS... 3 Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet... 4 Innovatív Stratégiák Intézet... 5 Nemzetközi

Részletesebben

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái Kockázatmenedzsment - biztosításgazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011,

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014.

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014. Társadalombiztosítási ismeretek Összeállította: Forgó Györgyné 2014. 1 Ajánlás A Társadalombiztosítási ismeretek kiadvány a magyar társadalombiztosítás rendszerét alapjaiban mutatja be, ismertetve kialakulásának

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01.

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETI OSZTÁLY 1. Az integráció gazdaságtana az EU

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben