PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Udvardy Tamás A Szociális Missziótársulat alapításának elızményei és fejlıdése eredeti forrásmővek és folyóiratok tükrében Dissertatio ad Doctoratum Témavezetı: Dr. Török József Budapest, 2014

2 NYILATKOZAT Alulírott, felelısen kijelentem, hogy a jelen doktori disszertációt saját kutatásaim alapján, önállóan írtam, a feltüntetett és hivatkozott források és szakirodalom alapján, amelyeket az érvényben lévı elıírások értelmében idézek. Disszertációm nem tartalmaz plágiumot. Udvardy Tamás Budapest, március 2

3 KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Köszönet a Szociális Missziótársulatnak az irattári kutatás lehetıségének engedélyezéséért; Simon Anna Gabriella S. M. volt és Gambár Éva Anna S. M. jelenlegi fönıknınek a nıvérek jelenlegi élete fejezetben tett pontosításaiért valamint nıvértársaiknak a társulat jövıjére irányuló elképzelések címő rész kidolgozásához mondott szemponjaikért. Hálás köszönet Dr. Beöthy Zsuzsanna Cecília S. M. nıvér szakmai javaslataiért és e tanulmány ellenırzéséért. 3

4 A SZOCIÁLIS MISSZIÓTÁRSULAT ALAPÍTÁSÁNAK ELİZMÉNYEI ÉS FEJLİDÉSE EREDETI FORRÁSMŐVEK ÉS FOLYÓIRATOK TÜKRÉBEN TARTALOM Irodalomjegyzék... 9 Szentíráskiadások... 9 Kézikönyvek, Lexikonok, Szótárak... 9 Pápai enciklikák Eredeti forrásmővek Történelmi összefoglaló munkák Monográfiák Általános tanulmányok, cikkek Speciális tanulmányok Felhasznált folyóiratok felsorolása: Idegen nyelvő monográfiák Idegen nyelvő tanulmányok, cikkek Idegen nyelvő folyóiratok felsorolása Levéltári kutatások helyszínei Rövidítések BEVEZETÉS I. Történelmi háttér...35 I. 1. A szociális nehézségek felmerülése Európában Demográfiai változások a XIX. században Kapitalizmus térhódítása és elembertelenedése Liberális szellem elterjedése és hatása I. 2. Szociális helyzet Magyarországon a XIX. század idején I Általános helyzetkép I Hazai társadalom átalakulása Magyarországi szociális helyzet Ipari átalakulás Urbanizáció I A magyar katolicizmus helyzete és megújulása a XIX. század végén Liberalizmus hatásai Egyház iránt tanúsított közszellem megváltozása A katolicizmus megújulása I A magyar egyház szerepe a századfordulón Változások a magyar egyházi életben I. 3. Az Egyház társadalmi tanítása I Egyházi alapelvek I A Rerum Novarum enciklika elızménye és tartalma Elızmények A Rerum Novarum tartalma és tanítása I A Rerum Novarum kiadása és magyar megjelenése I A Rerum Novarum visszhangjai és hatása I További pápai megnyilatkozások a szociális helyzetrıl Quadragesimo anno Mater et magistra Octogesimo adveniens Centessimus annus

5 II. Egy hazai egyesület az egyház szociális tanításának szolgálatában II. 1 Sajátos élet; Farkas Edit Családi háttér: Vallási neveltetés Gyerekkor Ifjú évek Lelki fejlıdés Soproni évek A jótékonysági munkatéren A szerzetesnı megszületése A nıvédelmi munka terén Lelki hatások Kiforrott tevékenység Farkas Edit utolsó évei Farkas Edit életének értékelése Farkas Edit lelki öröksége III. Az Országos Nıvédı Egyesület és Intézményei III. 1. Pálffy Pálné, az egyesület fıvédnöke III. 2. Munkásnıkbıl a patronáltakig III. 3. Az Országos Katolikus Nıvédı Egyesület létrehozása III Az Egyesület szakosztályai Munkásnıket védı egyesület, patronage Védegyeslet elárúsítónık és üzleti alkalmazottak számára Otthonok Cselédeket védı egyesület Katolikus munkásnık egyesülete Vidéki Újpest-Rákospalotai szent Erzsébet jótékonysági nıegyesület III Védık és védencek III. 4. A patronázsok vezetésének gondja III. 5. Budapesti patronázsok: III. 6. Vidéki patronázsok III. 7. A patronázsok tevékenysége: III. 8. A Patronázs mozgalom visszhangjai III. 9. Konferenciák és továbbképzések III. 10. Az egyesület feladatkörének bıvülése Leánykör Szent Margit kör Katolikus Leányok Országos Szövetsége (KLOSZ) Katolikus Tisztviselınık és nıi alkalmazottak szövetsége Háziasszonyok szövetsége Fogházmisszió III. 11. A fogházmisszió III Fogházmissziótól a Bethániáig III. 12. Katolikus Nıi Patronázs Egyesület III. 13. A nevelés példamutatói

6 IV. A szociális Missziótársulat története IV. 1. A Szociális Missziótársulat mőködésének kezdetei IV Közvetlen elızmények VI Az alapítás feltételei IV A Szociális Missziótársulat alapítása IV Missziótársulat elsı lépései A társulat tagjai IV. 2. A Társulat lelkisége és teológiája IV A lelkiségi vonatkozások Bencések: Mázy Engelbert További bencés papok hatása Trappista jelleg Piaristák: Jezsuiták: Prohászka püspök szerepe IV A társulat teológia alapgondolatai: A Szentlélek szerepe Jézus Szíve tisztelet: Bencés és jezsuita jelleg és a szabályzat teológiai alapgondolatai A lelkek mentése Imádság végzése és fajtái: Rerum Novarum és a pápai enciklikák megvalósítása IV. 3. Az Szociális Missziótársulat szervezete IV Felépítése IV. 4. A Társulat elsı évtizede IV A sajátos tevékenységi kör kialakulása IV Szikszói megtelepedés IV Hatékony tevékenység a fıvárosban Saját folyóirat megjelentetése IV Magyarország háborúba kapcsolódása elıtt IV A társulat mőködése a világháború éveiben IV Háború okozta nehézségek IV. 5. A világháború következményei IV Ottokár Hadiárvaház IV Szegénygondozás IV Missziós házak alapítása V. A missziótársulat politikai szerepvállalása V. 1. Kulturális fejlesztés, társadalomalakítás V Keresztény Nıi Tábor és Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége V Kommunizmus idıszaka alatti szervezkedés V. 2. Proletárdiktatúra V Bolsevik idıszak; földmőves termelıszövetkezet V. 3. Román megszállás V. 4. Keresztény Nıi Tábor V. 5. A nemzetgyőlési választások V A parlamenti szerep Slachta Margit V Küzdelem a mandátum megszerzéséért V Választás és mandátum átvétel V Parlamenti tevékenység V Politikai visszavonulás

7 VI. A társulat fejlıdése és szétválása VI. 1. A szétválás közvetlen elızményei VI Horthy és IV. Károly király VI Politikai szerep felhagyása VI A Missziótársulatban betöltött szerepek módosulásai VI Belsı változások a Szociális Missziótársulat életében VI. 2. A szétválás VI Kísérlet a belsı feszültségek enyhítésére VI Törés a Társaság életében VI. 3. Mozzanatok a két irányzat kialakulásához VI. 4. A szétválás értékelése: VI. 5. Kékek és szürkék VII. A társulat szabályzatának kialakulása és módosulásai VII. 1. Kezdeti szabályzattervezetek VII. 2. Direktorium Spirituale VII. 3. Közeledési kísérlet a bencésekhez VII. 4. Jezsuita hatás, Summarium VII. 5. Saját lelki irányzat megtalálása VII. 6. Egyházi jóváhagyás VIII. A társulat alakulása a II. világháború végéig VIII. 1. A társulat a szétválás után VIII. 2. Két háború közötti tevékenység alakulása VIII. 3. A II. világháborús évek IX. A Szociális Missziótársulat jelene és jövıje IX. 1. A szétszóratás és üldöztetés évtizedei IX. 2. A magyarországi politikai helyzet a rendszerváltás elıtt IX Nıvérek élete az elnyomatás idején IX. 3. Újjáéledés a rendszerváltozáskor IX. 4. A nıvérek jelenlegi élete IX. 5. Ma mőködı intézmények Ottokár Hadiárvaház Élet Háza IX. 6. A társulat jövıjére irányuló elképzelések IX. 7. A Missziótársulat és mai világ kapcsolata Befejezés Kiegészítés, Az utóbbi évtized egyházi körlevelei szociális szempontból Deus caritas est (Isten a szeretet) enciklika Spe salvi (A reményrıl) enciklika Sacramentum caritatis (A szeretet szentsége) apostoli búzdítás Caritas in veritate (Szeretet az igazságban) enciklika

8 Függelék A Szociális Missziótársulat elızményeinek és tevékenységének rövid kronológikus összefoglalása címszavakban Az országos szervezet térképe Farkas Edit szüleinek házasságlevele Farkas Edit keresztlevele Farkas Edit származási táblázata Farkas Edit alapítványi hölgy kinevezésének másolata Az életjáradéki szerzıdés hiteles kiadványa

9 IRODALOMJEGYZÉK Szentíráskiadások Biblia Ó és Újszövetségi Szentírás, SZIT, Budapest Ó és Újszövetségi Szentírás, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1997, 2007 Kézikönyvek, Lexikonok, Szótárak A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, SZIT, Budapest A Katolikus Egyház Katekizmusa, SZIT, Budapest Az Egyház szociális tanítása, (Szerk. Tomka, M., Goják, J.,), Dokumentumok, SZIT, Budapest Egyházi Törvénykönyv, (Codex Iuris Canonici = CIC) (szerk: Erdı, P,.), Budapest Felnıttek Katekizmusa, Olasz Püspökkari Konferencia, Don Bosco Kiadó, Róma FILA, B., JUG, L., Az Egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai, Örökmécs, Kisterenye- Budapest LEON-DUFOUR, XAVIER, Biblikus Teológiai Szótár, SZIT, Budapest OPALENY, M.,- BALAZS K., Újszövetségi szövegmutató szótár Konkordancia, Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia, Budapest RAHNER, K,.- VORGRIMLER, H., Teológiai Kisszótár, SZIT, Budapest RÉVAI Nagy Lexikona, Az ismeretek enciklopédiája, Budapest (CD) SCHÜTZ, CHRISTIAN, A keresztény szellemiség lexikona, SZIT, Budapest, VERBÉNYI I., - ARATÓ M., Liturgikus Lexikon, Ecclesia, Budapest Neues Grosses Lexikon in Farbe von A - Z, Buch und Zeit Verlag, Köln Magyar Katolikus Lexikon, (szerk: Diós István), SZIT, Budapest Katholisches Soziallexikon (Szerk: Klose, Alfred), Tyrolia Stiria, Innsbruck-Graz,

10 Pápai enciklikák II. JANOS PAL, Familiaris Consortio, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Laborem Exercens, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Mulieris Dignitatem, SZIT, Budapest1989. II. JANOS PAL, Redemptor Hominis, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Sollicitudo Rei Socialis, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Centesimus annus, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Christifidelis laici, SZIT, Budapest II. JÁNOS PÁL, Dives in misericordia, SZIT, Budapest l981. II. JÁNOS PÁL, Mulieris Dignitatem, SZIT, Budapest II. JÁNOS PÁL, Sollicitudo Rei Socialis, SZIT, Budapest XXIII. JÁNOS, Pacem in Terris, Budapest VI. PÁL, Populorum Progressio, Budapest XI. PIUS, Quadregesimo anno, Budapest XIII. LEÓ, Rerum Novarum, Budapest XVI. BENEDEK, Spe Salvi, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Sacramentum Caritatis, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Deus Caritas est, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Caritas in Veritate, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Verbum Domini, SZIT, Budapest, Eredeti forrásmővek A Szociális Misszió Országos Szervezetének Vezérkönyve, Szociális Missziótársulat Fıtitkársága, Budapest FARKAS EDIT lelkiiskolája; Alapító anyánk tanítása, I-V., Szociális Missziótársulat Fıtitkársága, Budapest FARKAS, E., A 22 éves Szociális Missziótársulat rövid ismertetése, Szociális Missziótársulat Fıtitkársága, Budapest FARKAS, E., A hivatalos pártfogó, (Probation officer), Szociális Missziótársulat, Budapest

11 FARKAS, E., A húsz éves Szociális Missziótársulat, Szociális Missziótársulat Kiadása, Budapest FARKAS, E., A Szociális Missziótársulat Kültag-testvéreinek kézikönyve, Szociális Missziótársulat, Budapest FARKAS, E., A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése, (Irányzat és gyakorlat), Szociális Missziótársulat, Budapesst, , , FARKAS, E., A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése, Szociális Missziótársulat Kiadása, Budapest FARKAS, E., Kékkeresztes lobogó a magyar falvakban, (Útmutató), Szociális Missziótársulat, Budapest FARKAS, E., Missziós útravalók, Szociális Missziótársulat, Budapest Szociális Missziótársulat Konstitúciói és útravalója vagy vademecuma, Szociális Missziótársulat, Budapest Szociális Missziótársulat Körlevele; a szociális missziótársulat szeretet szövetsége, Szociális Missziótársulat, Budapest, Szociális Missziótársulat Szervezeti Szabályzata, Szociális Missziótársulat, Budapest, Történelmi összefoglaló munkák ADRIÁNYI, G., Az egyháztörténet kézikönyve, München ADRIÁNYI, G., Az egyháztörténet kézikönyve, SZIT, Budapest ADRIÁNYI, G., A katolikus egyház történtete a 20. században Kelet-, Közép-kelet és Dél-Európában, Kairosz, Budapest ALLPORT, GORDON, W., A személyiség alakulása, Gondolat, Budapest BALLA, A., A legújabb kor világtörténete, Egyetemi Nyomda, Budapest BALOGH, M.,-GERGELY J., Egyházak az újkori Magyarországon, , Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Magyarország a XX. században, (szerk: Balogh, S.,), Budapest Magyarország történeti kronológiája, III. kötet , IV. kötet, , (szerk: Benda, K.,), Budapest Magyarország rövid története, (szerk.: Bertényi I., Gyapay G.,) Maecenas Kiadó, Budapest

12 BIHARI, P., A XX. század története fiataloknak, Holnap Kiadó, Budapest A XX. század egyetemes története, (szerk: Diószeg,i I.,) Korona Kiadó, Budapest Világtörténelmi Kronológia, (szerk: Gelencsér, F.,) Tárogató Kiadó, Budapest GERGELY, A., SZÁSZ Z., Kiegyezés után, Gondolat Kiadó, Budapest GERGELY, J., Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon, Dokumentumok, Budapest GERGELY, J., Magyarország története 1919-tıl 1945-ig, IKVA, Budapest GERİ, A., A magyar polgárosodás, Budapest GYÁNI, G.,-KÖVÉR, GY., Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig, Osiris, Budapest GYÁNI, G., Magánélet Horthy Miklós korában, Corvina, Budapest HERBER, A.,- MARTOS, I.,- MOSS L.- TISZA L., Történelem, , , Reáltanoda Alapítvány, Budapest Magyar történet, V. (szerk: Hóman, B., Szekfő, Gy.,) Egyetemi Nyomda, Budapest KARÁCSONYI, J., Magyarország egyháztörténete fıbb vonásokban, Nagyvárad Szöveggyőjtemény Magyarország történetének forrásaiból III., (szerk: Nagy, J.,), Újkor ( ), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest PUSKELY, M., Kétezer év szerzetessége, A-K, L-ZS, Dinasztia Kiadó-Ház Bt,. Budapest Magyarság története I-VIII, (szerk: Ránki, Gy.,), Budapest ROBERTS, M., Európa története , Az ipari forradalom és a liberalizmus kora, Akadémia Kiadó, Budapest1992. ROMSICS, I., Magyarország története a XX. században, Budapest SZÁNTÓ, K., A Katolikus Egyház története, I-III., Ecclesia, Budapest Világtörténelmi Kronológia, (szerk: Gelencsér, F.,), Tárogató Kiadó, Budapest Monográfiák ANDORKA, R., Bevezetés a szociológiába, (Egyenlıtlenség, szegénység / /, Társadalmi szervezet és rétegzıdés / / c. fejezetek), Budapest A magyar országgyőlés története , (szerk: Balla A.,) Bp, BERNOLÁK, É., A sziklára épült Egyház, Agape, Novi Sad BODA, L., Inkulturáció, Egyház, Európa, Mundecon, Budapest

13 BONITZ, F., Gróf Zichy Nándor, SZIT, Budapest, 1912, BORBÁNDI, GY., A magyar emigráció életrajza , Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern CONGAR, Y., Szeretem az Egyházat, Vigília, Budapest CSORBA, L., A tizenkilencedik század története, Pannónia Kiadó, Budapest DÓSA, R.-NÉ., A Magyar Országos Véderı Egyesület Egy jellegzetesen magyar fasiszta szervezet, Akadémiai Kiadó, Budapest FERGE, ZS., Társadalmunk rétegzıdése, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest A jóléti állam, (szerk: Ferge Zs., Lévai K.,) Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociális munka és szociálpolitika tanszék, Hilscher Rezsı egyesület kiadványa, Budapest FISCHER, COLBRIE, Á., A vak grófné, Kassai Katholikus Patronage Egyesület, Kassa GAZDA, I., Magyar Tudománytörténet, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század, (szerk: Gergely, J., Csapó, Cs., Dobszay, T., Zeidler, M.,) Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar Új- és legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest GERGELY, J., A katolikus egyház története Magyarországon , Eötvös Lóránd Tudományegyetem Újkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest GERGELY, J., Prohászka Ottokár politikai nézetei a századfordulón, Budapest GERİ, A., A magyar polgárosodás, Budapest Magyarok a Kárpát-medencében, (szerk: Glatz F.,) Pallas K., Budapest GLATZ, F., Nemzeti kultúra - kulturált nemzet, , Kossuth, Budapest GLATZ, F., Történetelméleti és módszertani tanulmányok, Gondolat, Budapest HAJDU, T., Március hoszonegyedike: adatok a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának történetéhez, Akadémiai Kiadó, Budapest HANGAY, Z., A pápák könyve, Trezor Kiadó, Budapest HERMANN, E., A katolikus Egyház története Magyarországon 1914-ig, Auróra, München HETÉNYI, VARGA, K., Akiket üldöztek az igazságért: Papi sorsok a horogkereszt és a nyilaskereszt árnyékában, Ecclesia, Budapest HILSCHER, R., Bevezetés a szociálpolitikába, Szövétnek, Budapest, 1928, JUHÁSZ, GY., A háború és Magyarország , Akadémiai kiadó, Budapest

14 MARX., K., A tıke I., Budapest KLEBELSBERG, K., Tudomány, kultúra, politika, Válogatott beszédek és írások, , Európa, Budapest KOPP, M., - SKRABSKI, Á:, Magyar lelkiállapot, Végeken Kiadó, Budapest KOSÁRY, D., Újjáépítés és polgárosodás, Háttér, Budapest MIHÁLYFI, Á., Lélekmentés a nagy világégés után, Stephaneum, Budapest A XX. század konvertitái, (szerk: Lelotte, F.,) Ecclesia Kiadó, Budapest LÉNÁRD, Ö., Só és mécs, Keresztény magatartás, Márton Áron Kiadó, Budapest MAROSI, L., Sugárzó emberek, Prugg Verlag, Eisenstadt 1981 MARX, K., ENGELS, A kommunista párt kiáltványa, Novi Sad, Budapest MAX, WEBER, Gazdaságtörténet, (Válogatott tanulmányok), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1979 MÁZY, E., Szerzetes szellem, Magyar Benedek Rend, Gyır MÉREI, GY., A magyar polgári pártok programjai , Akadémiai Kiadó, Budapest MERTON, R. K., Társadalomelmélet és társadalmi struktúra, Budapest MESZLÉNYI, A., A magyar hercegprímások arcképcsarnoka, Budapest Igazságosabb és testvériesebb világot: a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról, Magyar Katolikus Püspöki Kar, Budapest MONA, I., Magyar Egyháztörténelmi Vázlatok, METEM, Kilencven éves a Szociális Missziótársulat, 1999/1-2. MONA, I., Slachta Margit, Corvinus, Budapest MONA, I. SZEGHALMI, E., Vértanú kortársunk: Salkaházi Sára élete és munkássága, Ecclesia, Budapest MYRDAL, GUNNAR, Érték a társadalomtudományban. Válogatott módszertani taulmányok. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest MYRDAL, GUNNAR, Korunk kihívása: a világszegénység. Egy szegénység elleni világprogram Vázlata, Gondolat, Budapest NAGY, I., Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, Beimer és Kozma, Pest NOVAK, I., A Szociális Misszótársulat története, Szociális Missziótársulat, kézirat, Budapest,

15 NYISZTOR, Z., Ötven esztendı: századunk magyar katolikus megújhodása, Opus Mystici Corporis, Bécs LEWIS, O., Sanchez gyermekei, Európa Könyvkiadó, Budapest Mártírjaink az ıszirózsás forradalom és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása, lelki és testi megkínzása, (szerk: olysói Gabanyi, J.,) Gede testvérek, Budapest ORTEGA, Y, GASSET, JOSE, A tömegek lázadása, Egyetemi Nyomda, Budapest PATAKI, F., Társadalomlélektan és társadalmi valóság, KOSSUTH, Budapest PIEPER, J., Igazságosság, (Ford. Engelmann Gabriella) Kösel-Verlag, München PUSKELY, M., Szerzetesek, (A megszentelt élet 99 intézménye), Zrínyi nyomda kiadója, Budapest REISNER, F., Csernoch János hercegprímás és a katolikus Egyház szerepe IV. Károly Monarchia megmentési kisérleteiben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1991, laurea dolgozat. ROBERTS, M., Az ipari forradalom és a liberalizmus kora, Akadémia, Budapest SÍK, S., Százgyökerő szív, (Levelek Sík Sándor hagyatékából), Budapest SLACHTA, M., A puszták rejtekébıl az élet centrumába, Testvérszövetség SZEGHY, E., Emlékeim, Veritas, Kassa SZEKFŐ, GY., Három nemzedék és ami utána következik, Állami Könyvterjesztı Vállalat, Maecennas, Budapest SZENES, S., Befejezetlen múlt, Keresztények zsidók sorsok, BFI, Budapest SZOLNOKY, E., Fellebbezés helyett (Apor Vilmos püspök élete és vértanúsága), Szent Gellért Egyházi kiadó, Szeged SZOLNOKY, E., Halálfogytiglan Életre ítélve, Novadat, Gyır TIEFANTHALER, J., Budapest apostola, Kanter Károly élete, SZIT, Budapest , TOMKA, M., Magyar Katolicizmus, Országos Lelkipásztori Intézet, Budapest TOMKA, F., Intézmény és karizma az Egyházban, Márton Áron Kiadó, Budapest TOMKA, F., Találkozás a kereszténységgel, SZIT, Budapest TOMKA, F., Új evangelizáció, SZIT, Budapest TORMAY, C., Bujdosó könyv tanulmányok bıl, Rózsavölgyi és Társa Bizománya, Budapest TÖRÖK, J., LEGEZA L., A kalocsai érsekség évezrede, Mikes Kiadó, Budapest

16 TÖRÖK, J., LEGEZA L., Bencések, Mikes Kiadó, Budapest TÖRÖK, J., LEGEZA L., Székesfehérvár évezrede, Mikes Kiadó, Budapest TÖRÖK, J., A katolikus Egyház a magyar mővelıdés századaiban, BME-TGI Kiadása, Budapest TÖRÖK, J., Szerzetes és lovagrendek Magyarországon, Panoráma, Budapest VANIER, J., A közösség, Vigília Kiadó, Budapest WEBB, BEATRICE, S., A szegénység Problémája, Révai Kiadó, Budapest WEBB, BEATRICE, S., A kapitalizmus hanyatlása, Népszava, Budapest WEBB, BEATRICE ES SIDNEY, Munkásdemokrácia, Grill, Budapest WIMMER, A., Farkas Edith és életmőve, Szociális Missziótársulat, Budapest ZICHY, S., Gróf Pálffy Pálné élete, Budapest, Általános tanulmányok, cikkek ALSZEGHY, Z., A személyiség kiteljesedése, in Szolgálat, (1982/4), 56. ANDORKA, R, Modernizáció értékek, erkölcs, szolidaritás, in Vigilia, (1997/10), LUKÁCS, L., Igazságosabban és testvériesebben, in Vigilia, (1997/10), 721. ANGROSINO, V, M., Az Egyház és a kultúra küldetése, in Vigilia, (1996/6), BOULAD, H., A holnap Egyházának reményei és gondjai, in Távlatok, (1995/3-4), FÖLFÖLDI, B., A magyar katolikus hitoktatás az 1900-as évek reformja után, Szakdolgozat, Orosháza, SEPRİDI, É., A példaadás szolgálata, in Teológia, (1984/4), GÁL, F., Helyi közösség - helyi egyház, in Teológia, (1984/4), 67.. GÁL, F., Szolgálat és szabaság, in Teológia, (1984/4), 6-9. HAGYÓ, J., Tapasztalatok az Egyház peremén élı sérültek életérıl, in Teológia, (1991/3), KORZENSZKY, R., Család és ifjúság, in Teológia, XVIII.. (1984/2), KERESZTY, R., Közösség az Egyházban, in Szolgálat, (1989/3), 83. MART, F., Keresztény felelısség egy megosztott világban, in Vigilia, (1997/2), MÉSZÁROS, I., Magyar Egyházunk negyven éve, in Távlatok, (1993/1), MOREL GY., Keresztény értékek a szekularizált világban, in Szolgálat, (1990/ ),

17 NEMESHEGYI, P., A missziós munka teológiája a zsinat után, in Szolgálat, (1978/38), NÉMETH, J., Nevelési problémák a növekvı gyermekekkel, in Szolgálat, (1982/53), NYÍRI, T., Közösség és vallásosság, in Teológia, (1980/1) ÖRSY, L., Elmélkedés az Egyházról, in Távlatok, (1993/1), RÉVAY, E., A megújuló Egyház építıkövei, in Vigila, (1996/5), SEREGÉLY, I.., Hitoktatás magyar hazánkban, in Távlatok, (1991/1) SZELÉNYI, I., Polgárosodás Magyarországon, in Valóság, (1990/1), SZÉLL, M.., A szeretet közösségében, in Teológia, (1980/1) SZERDAHELYI, CS.., Keresztények a közéletben, in Távlatok, (1997/2), TAMÁS, P., Egyházi mozgásterek a társadalomban, in Vigilia, (1996/5), TELEKI, B., Hogyan jön létre a befogadó közösség, in Teológia, (1991/3), TELEKI, B., Nevelési módszerek keresztény szemmel, in Szolgálat, (1987/ ), 76. TOMKA, M., A keresztények és a közélet, in Vigilia, (1989/10), TOMKA, M., Megosztottságaink, in Teológia, (1993/4), TOMKA, M., Politika, vallás és egyház Magyarországon, között, in Alföld, (1991/4), TURGONYI, Z., Erkölcsileg semleges állam és népesedés, in Jel, (1997/8), UDVARDY, GY., Az újraevangelizálás és a katekézis, in Távlatok, (1995/2) POTYONDI, I., Prohászka Ottokár, in Teológia, I., (1967/ október), WAIGAND, J., A szekularizált világban élı keresztény egyház, in Szolgálat, (1987/74), Speciális tanulmányok +Farkas Edit, ( ), in Magyar Katolikus Akció, as évi I. néptörvény, in Népszava, XLVI. (1918. november 23.) 8-10 éves gyermekek a prostitúció karmaiban, in Új, III. (1935. szeptember 25.) A boglári missziósház, (naplótöredék) in Keresztény Nı, XV. (1927 február) A fıváros megmővelésre alkalmas területeit azonnal mővelés alá kell venni, in Vörös Újság, II. (1919. április 4.) A garamszentbenedeki bencés kolostor, in Esztergom, (1916. február 1) A hadiárvákról, in Keresztény Nı, I. (1915. április) A kassai nıvédı egyesület, in Alkotmány, (1906. november 30.) 17

18 A katholikus feminizmus városunkban, in Nagyszombati Hetilap, XLII. (1911. március 12.) A katholikus nagygyőlés, in Alkotmány, Budapest, XII. (1907. augsztus 28.) A kékfátyolos nıvérek fejedelemassszonyánál Farkas Edith Slachta Margit in Pesti Napló, (1922. március 12.) A keresztény nıi tábor krónikás könyve, (A katolikus Nık pártjának története ), in Lélek Szava, X. (1943./24. december 15.) A keresztény nıvédelem, in Tiszántúl, (1909. március 5.), (Nagyvárad) A kereszténypárt I. kerületi szervezete Ernszt és Huszár mellett, in Szózat, IV. (1922. március 16.), 4. A magyar nık, in Levente, I. (1924/2. március) A MANSz politikai munkája, in Magyar Asszony, I. (1921./1. július 15), 10. A menekülteknek el kell hagyni a várost in Magyar Nı, (1918. december 21.) A missziós munka I. A húszéves szociális missziótársulat, II. A Szociális Testvérek Társasága, in Nemzeti Újság, (1928. december 25.) 15. A missziós nıvérek tevékenysége, in Magyar Falu, (1933.) A modern nınek több a joga, de anyának több volt a hatalma, in Budapesti Hírlap, (1938. január 13.) A munkatérrıl (A szociális missziótársulat forgó könyvtára) in Keresztény Nı II. (1916/5.) A nemzetgyőlési választás, (I. választókerület; Vidéki eredmények), in Budapesti Hírlap, XL. ( január 27. kedd), A nemzetgyőlési választások, in Szózat, II. (1920. január 27.), A nép maradjon buta, in Igaz Szó, VII. (1911./35. szeptember 3.), A nı a nemzet lelkiismerete, in Budapesti Hírlap, LVIII., (1938. január 13.) 7. A nı feladatairól beszélt Schütz Antal és Farkas Edith A Szociális Iskola megnyitásán, in Budapesti Hírlap, (1938. január 13.) A nıi patronageok megalakítása, in Dunántúli Hírlap, (1906. február 4.) A nık dolgoznak, in Szózat, (1919. november 25.) A nıvédelmi kurzus II. in Fejérmegyei Új Lap, Székesfehérvár, IV. (1909. december 17.) A pápai patronázs megalakulásáról, in Pápai Hírlap, (1906. március 21.) A politika eseményei (Az elsı nı-képviselı), in Pesti Hírlap, XLII. (1920. március 28.) A szabadkai I. nıegylet közgyőlése, in Bácskai Napló, (1910. január 23.) A szikszói alapítványi kastély, in Alkotmány (1910./115. május 15.) 18

19 A szociális Misszió Társulat, in Fejérmegyei Napló, XX. (november 18.) A szociális Missziótársulat családi ünnepe, in Nemzeti Újság, IX. (1927. február 17.), 7. A szociális Missziótársulat jubileuma, , in Élet, A Szociális Missziótársulat Központi Kórházmissziós Szakosztályának jelentése, in Keresztény Nı, XXXII: évf. (1944./10. október) A Szociális Missziótársulat Országos Szervezetének évi jelentése, in Magyar Asszony, I. (1921. július 15.), 35. A Szociális Missziótársulat újabb eseményei, in Értesítı, III. (1914./2.) A Szociális Missziótársulat ünnepe, in Máriapócsi Virágoskert, (1927. február. 16.) A szociális szakosztály, in Alkotmány, (1906./229. szeptember 25.) A titkos szavazati jogról minden nıt jól kell tájékoztatni, in Nemzeti Újság, XX., (1938. február. 4.) 10. A XVIII. Országos Katholikus Nagygyőlés; A szociális missziótársulat kongresszusa, in Nemzeti Újság, (1926. október 10.) 5. Amerre leng a kékkeresztes lobogó in Nemzeti Újság, (1926. április 25.), 6. Amilyen a nı olyan az ország társadalma, in Pesti Hírlap, (1938. január 13.) Amitıl a tamáslelkek is hívıkké válnak, in Magyar Asszony, (1921. december) 14. Apponyi Albert a magyar választójogról, in Magyar Kultúra, (1920. február 20.) Asszonyok a nıi munkanélküliség leküzdésérıl in 8 Órai Újság, (1924. december 25.) Az apácák missziója, in Korunk Szava, III. (1933./ augusztus 1-15.) Slachta Margit gyızelme, Az elsı nıképviselı ünneplése a keresztény pártban a mandátum átadása, in Nemzeti Újság, II. (1920./76.[154.] szám, március 28.), 5. Az emléktemplom építésének története, in Székesfehérvári Napló, II. (1929. november 17.) Az idıközi választások, in Új Lap, XIX. (1920./77. március 30.) Az óbudai dohánygyári harc utolsó fejezete, in Dohánygyári Munkásnık Lapja, I. (1918. április 1.) Beszélgetés az elsı magyar nıi képviselıvel (Slachta Margit 228 szótöbbséggel gyızött az elsı kerületben, Hétfın jelenik meg elıször a parlamentben), in Az Est, XI. (1920./76. március 28.) Fischer Colbrie Ágoston (Kassa város szent élető püspöke, Szt. Ferenc rend III. rendjének tagja) Halálveszedelemben, in Szent Magyarok Lapja, (1943./3. február) GALLOVICH J., Keresztény feminizmus, in Egyházi Közlöny, Budapest XX. (1908./14. április 3.) 19

20 HANIG, GY.-NÉ, A bethánia szeretetház, in Bácskai Napló, (1910. június 21) Mázy Engelbert, tihanyi apát elsı lelki igazgatónk in Lélek Szava, V. (1938. november 1) Egy táborban, in Új Nemzedék, I. (1919./24. október 28.) Egyházi Élet, Krisztus Szociális Királysága in Nemzeti Újság, (1926. október 27.) Éjjel törtek be hozzánk 11 és 12 között (egy nıvér levele), in Katholikus Magyarok Vasárnapja, 57. évf. (1950./50. december 15.) Élet és Öröm Búzavirágok, ((a Keresztény Nı melléklete)) XVI. (1943./4.), 3. Elfogadták a pénzfelülbélyegzésrıl szóló javaslatot (A nemzetgyőlés ülése), in Új Nemzedék, II. (1920. március 28.) Elpazarolt százezrek, in Magyar Nı, I. (kezdettıl IV.), (1918. május 11.) Emlékbeszéd özv. gróf Pálffy Pálné fölött, in Országos Katolikus Nıvédı Egyesület és vele kapcsolatos Önálló Intézmények Évkönyve jelentése (1914/15), 4-5. Farkas Edit elıadása a munkásnı kérdésrıl, in Pécsi Közlöny, (1907. január 15.) Farkas Edit levele városunk katolikus hölgyeihez, in Veszprémi Hírlap, XVII. (1909. február 21.) Farkas Edit Szabadkán, in Bácskai Napló, Szabadka, (1910. január 16.) Farkas Edit Szombathelyen, in Szombathelyi Újság, (1906. február 4.) FARKAS, E., A modern nı, in Divat, (1909./2. január 15.) FARKAS, E., A modern nı, in Élet, I. (1909./2. január 10.) FARKAS, E., Amire a szentírás tanít in TOMA ISTVÁN, Élet és Irodalom, Élet nyomda, 63. FARKAS, E., Egyházközségek és szegénygondozás, in Budapesti Egyházközségek elsı 10 éve, Kiadta: a Budapesti római katolikus egyházközségek központi tanácsa FARKAS, E., Krisztus vagy Diana, in Krisztinavárosi Egyházközségi Közlöny, VII. (1930./1. Karácsony) FARKAS, E., Tizennégy új missziósnıvér in Magyar Nı, (1921. május 28.) FARKAS, E., Útravalók, in Katholikus Háziasszonyok Lapja, I (Farkas Edit buzdításai, Útravalók címmel jelentek meg e lapban minden hónapban) FLUDOROVICS, ZS., Még egyszer a patronázsról, in Újság, (1911. április 20.) Foerster a Szociális Missziótársulatról, in Alkotmány, (1916. március 4.) Gyermekek védelme in Katholikus Gyermekvédelem, (1918. november 6.) Hat jelölt plakátharca az I. választókerületben, in Az Est, XI. (1920./70. március 21.) Helyzetünk javításáért, in Dohánygyári Munkás, I. (1918./2. március 1.) 20

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Udvardy Tamás A Szociális Missziótársulat alapításának elızményei és fejlıdése eredeti forrásmővek és folyóiratok tükrében Dissertatio ad Doctoratum Témavezetı:

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei. Dr. Grabarits István

Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei. Dr. Grabarits István Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei Dr. Grabarits István Nemcsak a mesterség sokrétő, hanem maga az elnevezése is. Az apotheca latin jövevényszó, a görög apothéké -bıl (raktár) ered,

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Egyházmegyei Levéltár Gyır. Visitationes canonicae

Egyházmegyei Levéltár Gyır. Visitationes canonicae Visitationes canonicae (1641-1934) 1. Tájékoztató az iratcsoportról A püspöki levéltárak egyik legkutatottabb és legértékesebb iratcsoportját az ún. egyházlátogatási jegyzıkönyvek győjteményei teszik ki.

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Szerzı: Udvardy Tamás A Szociális Missziótársulat alapításának elızményei és fejlıdése eredeti forrásmővek és folyóiratok tükrében TÉZISFÜZET DOKTORI DISSZERTÁCIÓHOZ

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter könyvajánlója Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése A könyv egy beszélgetés története, amelybe KLP (Kovács Lajos

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Adolph Kolping élete és munkássága

Adolph Kolping élete és munkássága Adolph Kolping élete és munkássága Excellenciás Érsek Atya! Prézes Atyák! Államtitkár Úr! Elnök Urak! Kedves Kolpingosok! Igen nagy megtiszteltetés ért, amikor Hudson Judit titkár asszony felkért egy rövid

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, 1868. november 30. - Balatonboglár, 1932. október 26. EMLÉKEZETÉRE A Gaal-család származásáról Édesapja Gaal Lőrinc (1844. I. 30. 1907. I. 11.) édesanyja rendesi Bárány

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON VARI ANDRÁS és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON 1821-1898 ARGUMENTUM KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 9 BEVEZETÉS 11 A probléma ; ;. 11 Kik az agráriusok? 16 Források

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

NÉVMUTATÓ. Imrédy Béla, 284, 307, 308, 316, 317, 318. Jánosi József, 246 Jaross Andor, 307 Jászi Oszkár, 42, 44

NÉVMUTATÓ. Imrédy Béla, 284, 307, 308, 316, 317, 318. Jánosi József, 246 Jaross Andor, 307 Jászi Oszkár, 42, 44 NÉVMUTATÓ Ábrahám Dezső, 129 Almásy József, 251, 252 Antal István, 308, 316, 317, 318 Apor Vilmos, 260, 310, 311, 317 Apponyi Albert, 63 Arnóthy Jungerth Miklós, 307, 308 Baky László, 307 Baltazár Dezső,

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Pasztorális Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK. Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai:

Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK. Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai: Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai: Erkölcsteológia I.: A keresztény erkölcs alapkérdései HET 171,A A félév a keresztény erkölcs

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

A könyv létrejöttének története

A könyv létrejöttének története 1 Mike Valéria A könyv létrejöttének története E könyv eredete 16 évre nyúlik vissza, és lehetne mondani, hogy véletlenen múlt. Mindenesetre több ok van rá, hogy nem tılem származott. Elıször is, édesapám

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán:

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán: Mit kell tudni a vizsgán: 1. Tételhez: - korona küldésének közjogi jelentısége - ez lesz késıbbiekben a Szent Korona tan alapja - koronázási szertartás: ordó szerint történik szent olajjal kenik fel az

Részletesebben