PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Udvardy Tamás A Szociális Missziótársulat alapításának elızményei és fejlıdése eredeti forrásmővek és folyóiratok tükrében Dissertatio ad Doctoratum Témavezetı: Dr. Török József Budapest, 2014

2 NYILATKOZAT Alulírott, felelısen kijelentem, hogy a jelen doktori disszertációt saját kutatásaim alapján, önállóan írtam, a feltüntetett és hivatkozott források és szakirodalom alapján, amelyeket az érvényben lévı elıírások értelmében idézek. Disszertációm nem tartalmaz plágiumot. Udvardy Tamás Budapest, március 2

3 KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Köszönet a Szociális Missziótársulatnak az irattári kutatás lehetıségének engedélyezéséért; Simon Anna Gabriella S. M. volt és Gambár Éva Anna S. M. jelenlegi fönıknınek a nıvérek jelenlegi élete fejezetben tett pontosításaiért valamint nıvértársaiknak a társulat jövıjére irányuló elképzelések címő rész kidolgozásához mondott szemponjaikért. Hálás köszönet Dr. Beöthy Zsuzsanna Cecília S. M. nıvér szakmai javaslataiért és e tanulmány ellenırzéséért. 3

4 A SZOCIÁLIS MISSZIÓTÁRSULAT ALAPÍTÁSÁNAK ELİZMÉNYEI ÉS FEJLİDÉSE EREDETI FORRÁSMŐVEK ÉS FOLYÓIRATOK TÜKRÉBEN TARTALOM Irodalomjegyzék... 9 Szentíráskiadások... 9 Kézikönyvek, Lexikonok, Szótárak... 9 Pápai enciklikák Eredeti forrásmővek Történelmi összefoglaló munkák Monográfiák Általános tanulmányok, cikkek Speciális tanulmányok Felhasznált folyóiratok felsorolása: Idegen nyelvő monográfiák Idegen nyelvő tanulmányok, cikkek Idegen nyelvő folyóiratok felsorolása Levéltári kutatások helyszínei Rövidítések BEVEZETÉS I. Történelmi háttér...35 I. 1. A szociális nehézségek felmerülése Európában Demográfiai változások a XIX. században Kapitalizmus térhódítása és elembertelenedése Liberális szellem elterjedése és hatása I. 2. Szociális helyzet Magyarországon a XIX. század idején I Általános helyzetkép I Hazai társadalom átalakulása Magyarországi szociális helyzet Ipari átalakulás Urbanizáció I A magyar katolicizmus helyzete és megújulása a XIX. század végén Liberalizmus hatásai Egyház iránt tanúsított közszellem megváltozása A katolicizmus megújulása I A magyar egyház szerepe a századfordulón Változások a magyar egyházi életben I. 3. Az Egyház társadalmi tanítása I Egyházi alapelvek I A Rerum Novarum enciklika elızménye és tartalma Elızmények A Rerum Novarum tartalma és tanítása I A Rerum Novarum kiadása és magyar megjelenése I A Rerum Novarum visszhangjai és hatása I További pápai megnyilatkozások a szociális helyzetrıl Quadragesimo anno Mater et magistra Octogesimo adveniens Centessimus annus

5 II. Egy hazai egyesület az egyház szociális tanításának szolgálatában II. 1 Sajátos élet; Farkas Edit Családi háttér: Vallási neveltetés Gyerekkor Ifjú évek Lelki fejlıdés Soproni évek A jótékonysági munkatéren A szerzetesnı megszületése A nıvédelmi munka terén Lelki hatások Kiforrott tevékenység Farkas Edit utolsó évei Farkas Edit életének értékelése Farkas Edit lelki öröksége III. Az Országos Nıvédı Egyesület és Intézményei III. 1. Pálffy Pálné, az egyesület fıvédnöke III. 2. Munkásnıkbıl a patronáltakig III. 3. Az Országos Katolikus Nıvédı Egyesület létrehozása III Az Egyesület szakosztályai Munkásnıket védı egyesület, patronage Védegyeslet elárúsítónık és üzleti alkalmazottak számára Otthonok Cselédeket védı egyesület Katolikus munkásnık egyesülete Vidéki Újpest-Rákospalotai szent Erzsébet jótékonysági nıegyesület III Védık és védencek III. 4. A patronázsok vezetésének gondja III. 5. Budapesti patronázsok: III. 6. Vidéki patronázsok III. 7. A patronázsok tevékenysége: III. 8. A Patronázs mozgalom visszhangjai III. 9. Konferenciák és továbbképzések III. 10. Az egyesület feladatkörének bıvülése Leánykör Szent Margit kör Katolikus Leányok Országos Szövetsége (KLOSZ) Katolikus Tisztviselınık és nıi alkalmazottak szövetsége Háziasszonyok szövetsége Fogházmisszió III. 11. A fogházmisszió III Fogházmissziótól a Bethániáig III. 12. Katolikus Nıi Patronázs Egyesület III. 13. A nevelés példamutatói

6 IV. A szociális Missziótársulat története IV. 1. A Szociális Missziótársulat mőködésének kezdetei IV Közvetlen elızmények VI Az alapítás feltételei IV A Szociális Missziótársulat alapítása IV Missziótársulat elsı lépései A társulat tagjai IV. 2. A Társulat lelkisége és teológiája IV A lelkiségi vonatkozások Bencések: Mázy Engelbert További bencés papok hatása Trappista jelleg Piaristák: Jezsuiták: Prohászka püspök szerepe IV A társulat teológia alapgondolatai: A Szentlélek szerepe Jézus Szíve tisztelet: Bencés és jezsuita jelleg és a szabályzat teológiai alapgondolatai A lelkek mentése Imádság végzése és fajtái: Rerum Novarum és a pápai enciklikák megvalósítása IV. 3. Az Szociális Missziótársulat szervezete IV Felépítése IV. 4. A Társulat elsı évtizede IV A sajátos tevékenységi kör kialakulása IV Szikszói megtelepedés IV Hatékony tevékenység a fıvárosban Saját folyóirat megjelentetése IV Magyarország háborúba kapcsolódása elıtt IV A társulat mőködése a világháború éveiben IV Háború okozta nehézségek IV. 5. A világháború következményei IV Ottokár Hadiárvaház IV Szegénygondozás IV Missziós házak alapítása V. A missziótársulat politikai szerepvállalása V. 1. Kulturális fejlesztés, társadalomalakítás V Keresztény Nıi Tábor és Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége V Kommunizmus idıszaka alatti szervezkedés V. 2. Proletárdiktatúra V Bolsevik idıszak; földmőves termelıszövetkezet V. 3. Román megszállás V. 4. Keresztény Nıi Tábor V. 5. A nemzetgyőlési választások V A parlamenti szerep Slachta Margit V Küzdelem a mandátum megszerzéséért V Választás és mandátum átvétel V Parlamenti tevékenység V Politikai visszavonulás

7 VI. A társulat fejlıdése és szétválása VI. 1. A szétválás közvetlen elızményei VI Horthy és IV. Károly király VI Politikai szerep felhagyása VI A Missziótársulatban betöltött szerepek módosulásai VI Belsı változások a Szociális Missziótársulat életében VI. 2. A szétválás VI Kísérlet a belsı feszültségek enyhítésére VI Törés a Társaság életében VI. 3. Mozzanatok a két irányzat kialakulásához VI. 4. A szétválás értékelése: VI. 5. Kékek és szürkék VII. A társulat szabályzatának kialakulása és módosulásai VII. 1. Kezdeti szabályzattervezetek VII. 2. Direktorium Spirituale VII. 3. Közeledési kísérlet a bencésekhez VII. 4. Jezsuita hatás, Summarium VII. 5. Saját lelki irányzat megtalálása VII. 6. Egyházi jóváhagyás VIII. A társulat alakulása a II. világháború végéig VIII. 1. A társulat a szétválás után VIII. 2. Két háború közötti tevékenység alakulása VIII. 3. A II. világháborús évek IX. A Szociális Missziótársulat jelene és jövıje IX. 1. A szétszóratás és üldöztetés évtizedei IX. 2. A magyarországi politikai helyzet a rendszerváltás elıtt IX Nıvérek élete az elnyomatás idején IX. 3. Újjáéledés a rendszerváltozáskor IX. 4. A nıvérek jelenlegi élete IX. 5. Ma mőködı intézmények Ottokár Hadiárvaház Élet Háza IX. 6. A társulat jövıjére irányuló elképzelések IX. 7. A Missziótársulat és mai világ kapcsolata Befejezés Kiegészítés, Az utóbbi évtized egyházi körlevelei szociális szempontból Deus caritas est (Isten a szeretet) enciklika Spe salvi (A reményrıl) enciklika Sacramentum caritatis (A szeretet szentsége) apostoli búzdítás Caritas in veritate (Szeretet az igazságban) enciklika

8 Függelék A Szociális Missziótársulat elızményeinek és tevékenységének rövid kronológikus összefoglalása címszavakban Az országos szervezet térképe Farkas Edit szüleinek házasságlevele Farkas Edit keresztlevele Farkas Edit származási táblázata Farkas Edit alapítványi hölgy kinevezésének másolata Az életjáradéki szerzıdés hiteles kiadványa

9 IRODALOMJEGYZÉK Szentíráskiadások Biblia Ó és Újszövetségi Szentírás, SZIT, Budapest Ó és Újszövetségi Szentírás, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1997, 2007 Kézikönyvek, Lexikonok, Szótárak A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, SZIT, Budapest A Katolikus Egyház Katekizmusa, SZIT, Budapest Az Egyház szociális tanítása, (Szerk. Tomka, M., Goják, J.,), Dokumentumok, SZIT, Budapest Egyházi Törvénykönyv, (Codex Iuris Canonici = CIC) (szerk: Erdı, P,.), Budapest Felnıttek Katekizmusa, Olasz Püspökkari Konferencia, Don Bosco Kiadó, Róma FILA, B., JUG, L., Az Egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai, Örökmécs, Kisterenye- Budapest LEON-DUFOUR, XAVIER, Biblikus Teológiai Szótár, SZIT, Budapest OPALENY, M.,- BALAZS K., Újszövetségi szövegmutató szótár Konkordancia, Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia, Budapest RAHNER, K,.- VORGRIMLER, H., Teológiai Kisszótár, SZIT, Budapest RÉVAI Nagy Lexikona, Az ismeretek enciklopédiája, Budapest (CD) SCHÜTZ, CHRISTIAN, A keresztény szellemiség lexikona, SZIT, Budapest, VERBÉNYI I., - ARATÓ M., Liturgikus Lexikon, Ecclesia, Budapest Neues Grosses Lexikon in Farbe von A - Z, Buch und Zeit Verlag, Köln Magyar Katolikus Lexikon, (szerk: Diós István), SZIT, Budapest Katholisches Soziallexikon (Szerk: Klose, Alfred), Tyrolia Stiria, Innsbruck-Graz,

10 Pápai enciklikák II. JANOS PAL, Familiaris Consortio, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Laborem Exercens, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Mulieris Dignitatem, SZIT, Budapest1989. II. JANOS PAL, Redemptor Hominis, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Sollicitudo Rei Socialis, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Centesimus annus, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Christifidelis laici, SZIT, Budapest II. JÁNOS PÁL, Dives in misericordia, SZIT, Budapest l981. II. JÁNOS PÁL, Mulieris Dignitatem, SZIT, Budapest II. JÁNOS PÁL, Sollicitudo Rei Socialis, SZIT, Budapest XXIII. JÁNOS, Pacem in Terris, Budapest VI. PÁL, Populorum Progressio, Budapest XI. PIUS, Quadregesimo anno, Budapest XIII. LEÓ, Rerum Novarum, Budapest XVI. BENEDEK, Spe Salvi, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Sacramentum Caritatis, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Deus Caritas est, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Caritas in Veritate, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Verbum Domini, SZIT, Budapest, Eredeti forrásmővek A Szociális Misszió Országos Szervezetének Vezérkönyve, Szociális Missziótársulat Fıtitkársága, Budapest FARKAS EDIT lelkiiskolája; Alapító anyánk tanítása, I-V., Szociális Missziótársulat Fıtitkársága, Budapest FARKAS, E., A 22 éves Szociális Missziótársulat rövid ismertetése, Szociális Missziótársulat Fıtitkársága, Budapest FARKAS, E., A hivatalos pártfogó, (Probation officer), Szociális Missziótársulat, Budapest

11 FARKAS, E., A húsz éves Szociális Missziótársulat, Szociális Missziótársulat Kiadása, Budapest FARKAS, E., A Szociális Missziótársulat Kültag-testvéreinek kézikönyve, Szociális Missziótársulat, Budapest FARKAS, E., A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése, (Irányzat és gyakorlat), Szociális Missziótársulat, Budapesst, , , FARKAS, E., A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése, Szociális Missziótársulat Kiadása, Budapest FARKAS, E., Kékkeresztes lobogó a magyar falvakban, (Útmutató), Szociális Missziótársulat, Budapest FARKAS, E., Missziós útravalók, Szociális Missziótársulat, Budapest Szociális Missziótársulat Konstitúciói és útravalója vagy vademecuma, Szociális Missziótársulat, Budapest Szociális Missziótársulat Körlevele; a szociális missziótársulat szeretet szövetsége, Szociális Missziótársulat, Budapest, Szociális Missziótársulat Szervezeti Szabályzata, Szociális Missziótársulat, Budapest, Történelmi összefoglaló munkák ADRIÁNYI, G., Az egyháztörténet kézikönyve, München ADRIÁNYI, G., Az egyháztörténet kézikönyve, SZIT, Budapest ADRIÁNYI, G., A katolikus egyház történtete a 20. században Kelet-, Közép-kelet és Dél-Európában, Kairosz, Budapest ALLPORT, GORDON, W., A személyiség alakulása, Gondolat, Budapest BALLA, A., A legújabb kor világtörténete, Egyetemi Nyomda, Budapest BALOGH, M.,-GERGELY J., Egyházak az újkori Magyarországon, , Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Magyarország a XX. században, (szerk: Balogh, S.,), Budapest Magyarország történeti kronológiája, III. kötet , IV. kötet, , (szerk: Benda, K.,), Budapest Magyarország rövid története, (szerk.: Bertényi I., Gyapay G.,) Maecenas Kiadó, Budapest

12 BIHARI, P., A XX. század története fiataloknak, Holnap Kiadó, Budapest A XX. század egyetemes története, (szerk: Diószeg,i I.,) Korona Kiadó, Budapest Világtörténelmi Kronológia, (szerk: Gelencsér, F.,) Tárogató Kiadó, Budapest GERGELY, A., SZÁSZ Z., Kiegyezés után, Gondolat Kiadó, Budapest GERGELY, J., Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon, Dokumentumok, Budapest GERGELY, J., Magyarország története 1919-tıl 1945-ig, IKVA, Budapest GERİ, A., A magyar polgárosodás, Budapest GYÁNI, G.,-KÖVÉR, GY., Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig, Osiris, Budapest GYÁNI, G., Magánélet Horthy Miklós korában, Corvina, Budapest HERBER, A.,- MARTOS, I.,- MOSS L.- TISZA L., Történelem, , , Reáltanoda Alapítvány, Budapest Magyar történet, V. (szerk: Hóman, B., Szekfő, Gy.,) Egyetemi Nyomda, Budapest KARÁCSONYI, J., Magyarország egyháztörténete fıbb vonásokban, Nagyvárad Szöveggyőjtemény Magyarország történetének forrásaiból III., (szerk: Nagy, J.,), Újkor ( ), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest PUSKELY, M., Kétezer év szerzetessége, A-K, L-ZS, Dinasztia Kiadó-Ház Bt,. Budapest Magyarság története I-VIII, (szerk: Ránki, Gy.,), Budapest ROBERTS, M., Európa története , Az ipari forradalom és a liberalizmus kora, Akadémia Kiadó, Budapest1992. ROMSICS, I., Magyarország története a XX. században, Budapest SZÁNTÓ, K., A Katolikus Egyház története, I-III., Ecclesia, Budapest Világtörténelmi Kronológia, (szerk: Gelencsér, F.,), Tárogató Kiadó, Budapest Monográfiák ANDORKA, R., Bevezetés a szociológiába, (Egyenlıtlenség, szegénység / /, Társadalmi szervezet és rétegzıdés / / c. fejezetek), Budapest A magyar országgyőlés története , (szerk: Balla A.,) Bp, BERNOLÁK, É., A sziklára épült Egyház, Agape, Novi Sad BODA, L., Inkulturáció, Egyház, Európa, Mundecon, Budapest

13 BONITZ, F., Gróf Zichy Nándor, SZIT, Budapest, 1912, BORBÁNDI, GY., A magyar emigráció életrajza , Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern CONGAR, Y., Szeretem az Egyházat, Vigília, Budapest CSORBA, L., A tizenkilencedik század története, Pannónia Kiadó, Budapest DÓSA, R.-NÉ., A Magyar Országos Véderı Egyesület Egy jellegzetesen magyar fasiszta szervezet, Akadémiai Kiadó, Budapest FERGE, ZS., Társadalmunk rétegzıdése, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest A jóléti állam, (szerk: Ferge Zs., Lévai K.,) Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociális munka és szociálpolitika tanszék, Hilscher Rezsı egyesület kiadványa, Budapest FISCHER, COLBRIE, Á., A vak grófné, Kassai Katholikus Patronage Egyesület, Kassa GAZDA, I., Magyar Tudománytörténet, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század, (szerk: Gergely, J., Csapó, Cs., Dobszay, T., Zeidler, M.,) Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar Új- és legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest GERGELY, J., A katolikus egyház története Magyarországon , Eötvös Lóránd Tudományegyetem Újkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest GERGELY, J., Prohászka Ottokár politikai nézetei a századfordulón, Budapest GERİ, A., A magyar polgárosodás, Budapest Magyarok a Kárpát-medencében, (szerk: Glatz F.,) Pallas K., Budapest GLATZ, F., Nemzeti kultúra - kulturált nemzet, , Kossuth, Budapest GLATZ, F., Történetelméleti és módszertani tanulmányok, Gondolat, Budapest HAJDU, T., Március hoszonegyedike: adatok a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának történetéhez, Akadémiai Kiadó, Budapest HANGAY, Z., A pápák könyve, Trezor Kiadó, Budapest HERMANN, E., A katolikus Egyház története Magyarországon 1914-ig, Auróra, München HETÉNYI, VARGA, K., Akiket üldöztek az igazságért: Papi sorsok a horogkereszt és a nyilaskereszt árnyékában, Ecclesia, Budapest HILSCHER, R., Bevezetés a szociálpolitikába, Szövétnek, Budapest, 1928, JUHÁSZ, GY., A háború és Magyarország , Akadémiai kiadó, Budapest

14 MARX., K., A tıke I., Budapest KLEBELSBERG, K., Tudomány, kultúra, politika, Válogatott beszédek és írások, , Európa, Budapest KOPP, M., - SKRABSKI, Á:, Magyar lelkiállapot, Végeken Kiadó, Budapest KOSÁRY, D., Újjáépítés és polgárosodás, Háttér, Budapest MIHÁLYFI, Á., Lélekmentés a nagy világégés után, Stephaneum, Budapest A XX. század konvertitái, (szerk: Lelotte, F.,) Ecclesia Kiadó, Budapest LÉNÁRD, Ö., Só és mécs, Keresztény magatartás, Márton Áron Kiadó, Budapest MAROSI, L., Sugárzó emberek, Prugg Verlag, Eisenstadt 1981 MARX, K., ENGELS, A kommunista párt kiáltványa, Novi Sad, Budapest MAX, WEBER, Gazdaságtörténet, (Válogatott tanulmányok), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1979 MÁZY, E., Szerzetes szellem, Magyar Benedek Rend, Gyır MÉREI, GY., A magyar polgári pártok programjai , Akadémiai Kiadó, Budapest MERTON, R. K., Társadalomelmélet és társadalmi struktúra, Budapest MESZLÉNYI, A., A magyar hercegprímások arcképcsarnoka, Budapest Igazságosabb és testvériesebb világot: a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról, Magyar Katolikus Püspöki Kar, Budapest MONA, I., Magyar Egyháztörténelmi Vázlatok, METEM, Kilencven éves a Szociális Missziótársulat, 1999/1-2. MONA, I., Slachta Margit, Corvinus, Budapest MONA, I. SZEGHALMI, E., Vértanú kortársunk: Salkaházi Sára élete és munkássága, Ecclesia, Budapest MYRDAL, GUNNAR, Érték a társadalomtudományban. Válogatott módszertani taulmányok. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest MYRDAL, GUNNAR, Korunk kihívása: a világszegénység. Egy szegénység elleni világprogram Vázlata, Gondolat, Budapest NAGY, I., Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, Beimer és Kozma, Pest NOVAK, I., A Szociális Misszótársulat története, Szociális Missziótársulat, kézirat, Budapest,

15 NYISZTOR, Z., Ötven esztendı: századunk magyar katolikus megújhodása, Opus Mystici Corporis, Bécs LEWIS, O., Sanchez gyermekei, Európa Könyvkiadó, Budapest Mártírjaink az ıszirózsás forradalom és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása, lelki és testi megkínzása, (szerk: olysói Gabanyi, J.,) Gede testvérek, Budapest ORTEGA, Y, GASSET, JOSE, A tömegek lázadása, Egyetemi Nyomda, Budapest PATAKI, F., Társadalomlélektan és társadalmi valóság, KOSSUTH, Budapest PIEPER, J., Igazságosság, (Ford. Engelmann Gabriella) Kösel-Verlag, München PUSKELY, M., Szerzetesek, (A megszentelt élet 99 intézménye), Zrínyi nyomda kiadója, Budapest REISNER, F., Csernoch János hercegprímás és a katolikus Egyház szerepe IV. Károly Monarchia megmentési kisérleteiben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1991, laurea dolgozat. ROBERTS, M., Az ipari forradalom és a liberalizmus kora, Akadémia, Budapest SÍK, S., Százgyökerő szív, (Levelek Sík Sándor hagyatékából), Budapest SLACHTA, M., A puszták rejtekébıl az élet centrumába, Testvérszövetség SZEGHY, E., Emlékeim, Veritas, Kassa SZEKFŐ, GY., Három nemzedék és ami utána következik, Állami Könyvterjesztı Vállalat, Maecennas, Budapest SZENES, S., Befejezetlen múlt, Keresztények zsidók sorsok, BFI, Budapest SZOLNOKY, E., Fellebbezés helyett (Apor Vilmos püspök élete és vértanúsága), Szent Gellért Egyházi kiadó, Szeged SZOLNOKY, E., Halálfogytiglan Életre ítélve, Novadat, Gyır TIEFANTHALER, J., Budapest apostola, Kanter Károly élete, SZIT, Budapest , TOMKA, M., Magyar Katolicizmus, Országos Lelkipásztori Intézet, Budapest TOMKA, F., Intézmény és karizma az Egyházban, Márton Áron Kiadó, Budapest TOMKA, F., Találkozás a kereszténységgel, SZIT, Budapest TOMKA, F., Új evangelizáció, SZIT, Budapest TORMAY, C., Bujdosó könyv tanulmányok bıl, Rózsavölgyi és Társa Bizománya, Budapest TÖRÖK, J., LEGEZA L., A kalocsai érsekség évezrede, Mikes Kiadó, Budapest

16 TÖRÖK, J., LEGEZA L., Bencések, Mikes Kiadó, Budapest TÖRÖK, J., LEGEZA L., Székesfehérvár évezrede, Mikes Kiadó, Budapest TÖRÖK, J., A katolikus Egyház a magyar mővelıdés századaiban, BME-TGI Kiadása, Budapest TÖRÖK, J., Szerzetes és lovagrendek Magyarországon, Panoráma, Budapest VANIER, J., A közösség, Vigília Kiadó, Budapest WEBB, BEATRICE, S., A szegénység Problémája, Révai Kiadó, Budapest WEBB, BEATRICE, S., A kapitalizmus hanyatlása, Népszava, Budapest WEBB, BEATRICE ES SIDNEY, Munkásdemokrácia, Grill, Budapest WIMMER, A., Farkas Edith és életmőve, Szociális Missziótársulat, Budapest ZICHY, S., Gróf Pálffy Pálné élete, Budapest, Általános tanulmányok, cikkek ALSZEGHY, Z., A személyiség kiteljesedése, in Szolgálat, (1982/4), 56. ANDORKA, R, Modernizáció értékek, erkölcs, szolidaritás, in Vigilia, (1997/10), LUKÁCS, L., Igazságosabban és testvériesebben, in Vigilia, (1997/10), 721. ANGROSINO, V, M., Az Egyház és a kultúra küldetése, in Vigilia, (1996/6), BOULAD, H., A holnap Egyházának reményei és gondjai, in Távlatok, (1995/3-4), FÖLFÖLDI, B., A magyar katolikus hitoktatás az 1900-as évek reformja után, Szakdolgozat, Orosháza, SEPRİDI, É., A példaadás szolgálata, in Teológia, (1984/4), GÁL, F., Helyi közösség - helyi egyház, in Teológia, (1984/4), 67.. GÁL, F., Szolgálat és szabaság, in Teológia, (1984/4), 6-9. HAGYÓ, J., Tapasztalatok az Egyház peremén élı sérültek életérıl, in Teológia, (1991/3), KORZENSZKY, R., Család és ifjúság, in Teológia, XVIII.. (1984/2), KERESZTY, R., Közösség az Egyházban, in Szolgálat, (1989/3), 83. MART, F., Keresztény felelısség egy megosztott világban, in Vigilia, (1997/2), MÉSZÁROS, I., Magyar Egyházunk negyven éve, in Távlatok, (1993/1), MOREL GY., Keresztény értékek a szekularizált világban, in Szolgálat, (1990/ ),

17 NEMESHEGYI, P., A missziós munka teológiája a zsinat után, in Szolgálat, (1978/38), NÉMETH, J., Nevelési problémák a növekvı gyermekekkel, in Szolgálat, (1982/53), NYÍRI, T., Közösség és vallásosság, in Teológia, (1980/1) ÖRSY, L., Elmélkedés az Egyházról, in Távlatok, (1993/1), RÉVAY, E., A megújuló Egyház építıkövei, in Vigila, (1996/5), SEREGÉLY, I.., Hitoktatás magyar hazánkban, in Távlatok, (1991/1) SZELÉNYI, I., Polgárosodás Magyarországon, in Valóság, (1990/1), SZÉLL, M.., A szeretet közösségében, in Teológia, (1980/1) SZERDAHELYI, CS.., Keresztények a közéletben, in Távlatok, (1997/2), TAMÁS, P., Egyházi mozgásterek a társadalomban, in Vigilia, (1996/5), TELEKI, B., Hogyan jön létre a befogadó közösség, in Teológia, (1991/3), TELEKI, B., Nevelési módszerek keresztény szemmel, in Szolgálat, (1987/ ), 76. TOMKA, M., A keresztények és a közélet, in Vigilia, (1989/10), TOMKA, M., Megosztottságaink, in Teológia, (1993/4), TOMKA, M., Politika, vallás és egyház Magyarországon, között, in Alföld, (1991/4), TURGONYI, Z., Erkölcsileg semleges állam és népesedés, in Jel, (1997/8), UDVARDY, GY., Az újraevangelizálás és a katekézis, in Távlatok, (1995/2) POTYONDI, I., Prohászka Ottokár, in Teológia, I., (1967/ október), WAIGAND, J., A szekularizált világban élı keresztény egyház, in Szolgálat, (1987/74), Speciális tanulmányok +Farkas Edit, ( ), in Magyar Katolikus Akció, as évi I. néptörvény, in Népszava, XLVI. (1918. november 23.) 8-10 éves gyermekek a prostitúció karmaiban, in Új, III. (1935. szeptember 25.) A boglári missziósház, (naplótöredék) in Keresztény Nı, XV. (1927 február) A fıváros megmővelésre alkalmas területeit azonnal mővelés alá kell venni, in Vörös Újság, II. (1919. április 4.) A garamszentbenedeki bencés kolostor, in Esztergom, (1916. február 1) A hadiárvákról, in Keresztény Nı, I. (1915. április) A kassai nıvédı egyesület, in Alkotmány, (1906. november 30.) 17

18 A katholikus feminizmus városunkban, in Nagyszombati Hetilap, XLII. (1911. március 12.) A katholikus nagygyőlés, in Alkotmány, Budapest, XII. (1907. augsztus 28.) A kékfátyolos nıvérek fejedelemassszonyánál Farkas Edith Slachta Margit in Pesti Napló, (1922. március 12.) A keresztény nıi tábor krónikás könyve, (A katolikus Nık pártjának története ), in Lélek Szava, X. (1943./24. december 15.) A keresztény nıvédelem, in Tiszántúl, (1909. március 5.), (Nagyvárad) A kereszténypárt I. kerületi szervezete Ernszt és Huszár mellett, in Szózat, IV. (1922. március 16.), 4. A magyar nık, in Levente, I. (1924/2. március) A MANSz politikai munkája, in Magyar Asszony, I. (1921./1. július 15), 10. A menekülteknek el kell hagyni a várost in Magyar Nı, (1918. december 21.) A missziós munka I. A húszéves szociális missziótársulat, II. A Szociális Testvérek Társasága, in Nemzeti Újság, (1928. december 25.) 15. A missziós nıvérek tevékenysége, in Magyar Falu, (1933.) A modern nınek több a joga, de anyának több volt a hatalma, in Budapesti Hírlap, (1938. január 13.) A munkatérrıl (A szociális missziótársulat forgó könyvtára) in Keresztény Nı II. (1916/5.) A nemzetgyőlési választás, (I. választókerület; Vidéki eredmények), in Budapesti Hírlap, XL. ( január 27. kedd), A nemzetgyőlési választások, in Szózat, II. (1920. január 27.), A nép maradjon buta, in Igaz Szó, VII. (1911./35. szeptember 3.), A nı a nemzet lelkiismerete, in Budapesti Hírlap, LVIII., (1938. január 13.) 7. A nı feladatairól beszélt Schütz Antal és Farkas Edith A Szociális Iskola megnyitásán, in Budapesti Hírlap, (1938. január 13.) A nıi patronageok megalakítása, in Dunántúli Hírlap, (1906. február 4.) A nık dolgoznak, in Szózat, (1919. november 25.) A nıvédelmi kurzus II. in Fejérmegyei Új Lap, Székesfehérvár, IV. (1909. december 17.) A pápai patronázs megalakulásáról, in Pápai Hírlap, (1906. március 21.) A politika eseményei (Az elsı nı-képviselı), in Pesti Hírlap, XLII. (1920. március 28.) A szabadkai I. nıegylet közgyőlése, in Bácskai Napló, (1910. január 23.) A szikszói alapítványi kastély, in Alkotmány (1910./115. május 15.) 18

19 A szociális Misszió Társulat, in Fejérmegyei Napló, XX. (november 18.) A szociális Missziótársulat családi ünnepe, in Nemzeti Újság, IX. (1927. február 17.), 7. A szociális Missziótársulat jubileuma, , in Élet, A Szociális Missziótársulat Központi Kórházmissziós Szakosztályának jelentése, in Keresztény Nı, XXXII: évf. (1944./10. október) A Szociális Missziótársulat Országos Szervezetének évi jelentése, in Magyar Asszony, I. (1921. július 15.), 35. A Szociális Missziótársulat újabb eseményei, in Értesítı, III. (1914./2.) A Szociális Missziótársulat ünnepe, in Máriapócsi Virágoskert, (1927. február. 16.) A szociális szakosztály, in Alkotmány, (1906./229. szeptember 25.) A titkos szavazati jogról minden nıt jól kell tájékoztatni, in Nemzeti Újság, XX., (1938. február. 4.) 10. A XVIII. Országos Katholikus Nagygyőlés; A szociális missziótársulat kongresszusa, in Nemzeti Újság, (1926. október 10.) 5. Amerre leng a kékkeresztes lobogó in Nemzeti Újság, (1926. április 25.), 6. Amilyen a nı olyan az ország társadalma, in Pesti Hírlap, (1938. január 13.) Amitıl a tamáslelkek is hívıkké válnak, in Magyar Asszony, (1921. december) 14. Apponyi Albert a magyar választójogról, in Magyar Kultúra, (1920. február 20.) Asszonyok a nıi munkanélküliség leküzdésérıl in 8 Órai Újság, (1924. december 25.) Az apácák missziója, in Korunk Szava, III. (1933./ augusztus 1-15.) Slachta Margit gyızelme, Az elsı nıképviselı ünneplése a keresztény pártban a mandátum átadása, in Nemzeti Újság, II. (1920./76.[154.] szám, március 28.), 5. Az emléktemplom építésének története, in Székesfehérvári Napló, II. (1929. november 17.) Az idıközi választások, in Új Lap, XIX. (1920./77. március 30.) Az óbudai dohánygyári harc utolsó fejezete, in Dohánygyári Munkásnık Lapja, I. (1918. április 1.) Beszélgetés az elsı magyar nıi képviselıvel (Slachta Margit 228 szótöbbséggel gyızött az elsı kerületben, Hétfın jelenik meg elıször a parlamentben), in Az Est, XI. (1920./76. március 28.) Fischer Colbrie Ágoston (Kassa város szent élető püspöke, Szt. Ferenc rend III. rendjének tagja) Halálveszedelemben, in Szent Magyarok Lapja, (1943./3. február) GALLOVICH J., Keresztény feminizmus, in Egyházi Közlöny, Budapest XX. (1908./14. április 3.) 19

20 HANIG, GY.-NÉ, A bethánia szeretetház, in Bácskai Napló, (1910. június 21) Mázy Engelbert, tihanyi apát elsı lelki igazgatónk in Lélek Szava, V. (1938. november 1) Egy táborban, in Új Nemzedék, I. (1919./24. október 28.) Egyházi Élet, Krisztus Szociális Királysága in Nemzeti Újság, (1926. október 27.) Éjjel törtek be hozzánk 11 és 12 között (egy nıvér levele), in Katholikus Magyarok Vasárnapja, 57. évf. (1950./50. december 15.) Élet és Öröm Búzavirágok, ((a Keresztény Nı melléklete)) XVI. (1943./4.), 3. Elfogadták a pénzfelülbélyegzésrıl szóló javaslatot (A nemzetgyőlés ülése), in Új Nemzedék, II. (1920. március 28.) Elpazarolt százezrek, in Magyar Nı, I. (kezdettıl IV.), (1918. május 11.) Emlékbeszéd özv. gróf Pálffy Pálné fölött, in Országos Katolikus Nıvédı Egyesület és vele kapcsolatos Önálló Intézmények Évkönyve jelentése (1914/15), 4-5. Farkas Edit elıadása a munkásnı kérdésrıl, in Pécsi Közlöny, (1907. január 15.) Farkas Edit levele városunk katolikus hölgyeihez, in Veszprémi Hírlap, XVII. (1909. február 21.) Farkas Edit Szabadkán, in Bácskai Napló, Szabadka, (1910. január 16.) Farkas Edit Szombathelyen, in Szombathelyi Újság, (1906. február 4.) FARKAS, E., A modern nı, in Divat, (1909./2. január 15.) FARKAS, E., A modern nı, in Élet, I. (1909./2. január 10.) FARKAS, E., Amire a szentírás tanít in TOMA ISTVÁN, Élet és Irodalom, Élet nyomda, 63. FARKAS, E., Egyházközségek és szegénygondozás, in Budapesti Egyházközségek elsı 10 éve, Kiadta: a Budapesti római katolikus egyházközségek központi tanácsa FARKAS, E., Krisztus vagy Diana, in Krisztinavárosi Egyházközségi Közlöny, VII. (1930./1. Karácsony) FARKAS, E., Tizennégy új missziósnıvér in Magyar Nı, (1921. május 28.) FARKAS, E., Útravalók, in Katholikus Háziasszonyok Lapja, I (Farkas Edit buzdításai, Útravalók címmel jelentek meg e lapban minden hónapban) FLUDOROVICS, ZS., Még egyszer a patronázsról, in Újság, (1911. április 20.) Foerster a Szociális Missziótársulatról, in Alkotmány, (1916. március 4.) Gyermekek védelme in Katholikus Gyermekvédelem, (1918. november 6.) Hat jelölt plakátharca az I. választókerületben, in Az Est, XI. (1920./70. március 21.) Helyzetünk javításáért, in Dohánygyári Munkás, I. (1918./2. március 1.) 20

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Udvardy Tamás A Szociális Missziótársulat alapításának elızményei és fejlıdése eredeti forrásmővek és folyóiratok tükrében Dissertatio ad Doctoratum Témavezetı:

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei. Dr. Grabarits István

Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei. Dr. Grabarits István Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei Dr. Grabarits István Nemcsak a mesterség sokrétő, hanem maga az elnevezése is. Az apotheca latin jövevényszó, a görög apothéké -bıl (raktár) ered,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

Egyházmegyei Levéltár Gyır. Visitationes canonicae

Egyházmegyei Levéltár Gyır. Visitationes canonicae Visitationes canonicae (1641-1934) 1. Tájékoztató az iratcsoportról A püspöki levéltárak egyik legkutatottabb és legértékesebb iratcsoportját az ún. egyházlátogatási jegyzıkönyvek győjteményei teszik ki.

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Szerzı: Udvardy Tamás A Szociális Missziótársulat alapításának elızményei és fejlıdése eredeti forrásmővek és folyóiratok tükrében TÉZISFÜZET DOKTORI DISSZERTÁCIÓHOZ

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter könyvajánlója Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése A könyv egy beszélgetés története, amelybe KLP (Kovács Lajos

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Adolph Kolping élete és munkássága

Adolph Kolping élete és munkássága Adolph Kolping élete és munkássága Excellenciás Érsek Atya! Prézes Atyák! Államtitkár Úr! Elnök Urak! Kedves Kolpingosok! Igen nagy megtiszteltetés ért, amikor Hudson Judit titkár asszony felkért egy rövid

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

A könyv létrejöttének története

A könyv létrejöttének története 1 Mike Valéria A könyv létrejöttének története E könyv eredete 16 évre nyúlik vissza, és lehetne mondani, hogy véletlenen múlt. Mindenesetre több ok van rá, hogy nem tılem származott. Elıször is, édesapám

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Petrás Ede A felsıfokú szakképzések települési beágyazottsága

Petrás Ede A felsıfokú szakképzések települési beágyazottsága Petrás Ede A felsıfokú szakképzések települési beágyazottsága Elıadásom azokkal a kisvárosokkal foglalkozik, amelyekben az elmúlt másfél évtized során felsıfokú szakképzı intézmény alakult. Értelmezési

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán:

Állam- és jogtörténet 5. óra. Mit kell tudni a vizsgán: Mit kell tudni a vizsgán: 1. Tételhez: - korona küldésének közjogi jelentısége - ez lesz késıbbiekben a Szent Korona tan alapja - koronázási szertartás: ordó szerint történik szent olajjal kenik fel az

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont / 100 pont Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont 1. A betőrejtvény Széchenyi István nyolc gyakorlati alkotását tartalmazza. Jelöld áthúzással ezeket etőhálóban, majd a megfejtéseket írd ki a pontozott

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVI.) Új folyam II. 2011. 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulonaptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben