PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Udvardy Tamás A Szociális Missziótársulat alapításának elızményei és fejlıdése eredeti forrásmővek és folyóiratok tükrében Dissertatio ad Doctoratum Témavezetı: Dr. Török József Budapest, 2014

2 NYILATKOZAT Alulírott, felelısen kijelentem, hogy a jelen doktori disszertációt saját kutatásaim alapján, önállóan írtam, a feltüntetett és hivatkozott források és szakirodalom alapján, amelyeket az érvényben lévı elıírások értelmében idézek. Disszertációm nem tartalmaz plágiumot. Udvardy Tamás Budapest, március 2

3 KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Köszönet a Szociális Missziótársulatnak az irattári kutatás lehetıségének engedélyezéséért; Simon Anna Gabriella S. M. volt és Gambár Éva Anna S. M. jelenlegi fönıknınek a nıvérek jelenlegi élete fejezetben tett pontosításaiért valamint nıvértársaiknak a társulat jövıjére irányuló elképzelések címő rész kidolgozásához mondott szemponjaikért. Hálás köszönet Dr. Beöthy Zsuzsanna Cecília S. M. nıvér szakmai javaslataiért és e tanulmány ellenırzéséért. 3

4 A SZOCIÁLIS MISSZIÓTÁRSULAT ALAPÍTÁSÁNAK ELİZMÉNYEI ÉS FEJLİDÉSE EREDETI FORRÁSMŐVEK ÉS FOLYÓIRATOK TÜKRÉBEN TARTALOM Irodalomjegyzék... 9 Szentíráskiadások... 9 Kézikönyvek, Lexikonok, Szótárak... 9 Pápai enciklikák Eredeti forrásmővek Történelmi összefoglaló munkák Monográfiák Általános tanulmányok, cikkek Speciális tanulmányok Felhasznált folyóiratok felsorolása: Idegen nyelvő monográfiák Idegen nyelvő tanulmányok, cikkek Idegen nyelvő folyóiratok felsorolása Levéltári kutatások helyszínei Rövidítések BEVEZETÉS I. Történelmi háttér...35 I. 1. A szociális nehézségek felmerülése Európában Demográfiai változások a XIX. században Kapitalizmus térhódítása és elembertelenedése Liberális szellem elterjedése és hatása I. 2. Szociális helyzet Magyarországon a XIX. század idején I Általános helyzetkép I Hazai társadalom átalakulása Magyarországi szociális helyzet Ipari átalakulás Urbanizáció I A magyar katolicizmus helyzete és megújulása a XIX. század végén Liberalizmus hatásai Egyház iránt tanúsított közszellem megváltozása A katolicizmus megújulása I A magyar egyház szerepe a századfordulón Változások a magyar egyházi életben I. 3. Az Egyház társadalmi tanítása I Egyházi alapelvek I A Rerum Novarum enciklika elızménye és tartalma Elızmények A Rerum Novarum tartalma és tanítása I A Rerum Novarum kiadása és magyar megjelenése I A Rerum Novarum visszhangjai és hatása I További pápai megnyilatkozások a szociális helyzetrıl Quadragesimo anno Mater et magistra Octogesimo adveniens Centessimus annus

5 II. Egy hazai egyesület az egyház szociális tanításának szolgálatában II. 1 Sajátos élet; Farkas Edit Családi háttér: Vallási neveltetés Gyerekkor Ifjú évek Lelki fejlıdés Soproni évek A jótékonysági munkatéren A szerzetesnı megszületése A nıvédelmi munka terén Lelki hatások Kiforrott tevékenység Farkas Edit utolsó évei Farkas Edit életének értékelése Farkas Edit lelki öröksége III. Az Országos Nıvédı Egyesület és Intézményei III. 1. Pálffy Pálné, az egyesület fıvédnöke III. 2. Munkásnıkbıl a patronáltakig III. 3. Az Országos Katolikus Nıvédı Egyesület létrehozása III Az Egyesület szakosztályai Munkásnıket védı egyesület, patronage Védegyeslet elárúsítónık és üzleti alkalmazottak számára Otthonok Cselédeket védı egyesület Katolikus munkásnık egyesülete Vidéki Újpest-Rákospalotai szent Erzsébet jótékonysági nıegyesület III Védık és védencek III. 4. A patronázsok vezetésének gondja III. 5. Budapesti patronázsok: III. 6. Vidéki patronázsok III. 7. A patronázsok tevékenysége: III. 8. A Patronázs mozgalom visszhangjai III. 9. Konferenciák és továbbképzések III. 10. Az egyesület feladatkörének bıvülése Leánykör Szent Margit kör Katolikus Leányok Országos Szövetsége (KLOSZ) Katolikus Tisztviselınık és nıi alkalmazottak szövetsége Háziasszonyok szövetsége Fogházmisszió III. 11. A fogházmisszió III Fogházmissziótól a Bethániáig III. 12. Katolikus Nıi Patronázs Egyesület III. 13. A nevelés példamutatói

6 IV. A szociális Missziótársulat története IV. 1. A Szociális Missziótársulat mőködésének kezdetei IV Közvetlen elızmények VI Az alapítás feltételei IV A Szociális Missziótársulat alapítása IV Missziótársulat elsı lépései A társulat tagjai IV. 2. A Társulat lelkisége és teológiája IV A lelkiségi vonatkozások Bencések: Mázy Engelbert További bencés papok hatása Trappista jelleg Piaristák: Jezsuiták: Prohászka püspök szerepe IV A társulat teológia alapgondolatai: A Szentlélek szerepe Jézus Szíve tisztelet: Bencés és jezsuita jelleg és a szabályzat teológiai alapgondolatai A lelkek mentése Imádság végzése és fajtái: Rerum Novarum és a pápai enciklikák megvalósítása IV. 3. Az Szociális Missziótársulat szervezete IV Felépítése IV. 4. A Társulat elsı évtizede IV A sajátos tevékenységi kör kialakulása IV Szikszói megtelepedés IV Hatékony tevékenység a fıvárosban Saját folyóirat megjelentetése IV Magyarország háborúba kapcsolódása elıtt IV A társulat mőködése a világháború éveiben IV Háború okozta nehézségek IV. 5. A világháború következményei IV Ottokár Hadiárvaház IV Szegénygondozás IV Missziós házak alapítása V. A missziótársulat politikai szerepvállalása V. 1. Kulturális fejlesztés, társadalomalakítás V Keresztény Nıi Tábor és Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége V Kommunizmus idıszaka alatti szervezkedés V. 2. Proletárdiktatúra V Bolsevik idıszak; földmőves termelıszövetkezet V. 3. Román megszállás V. 4. Keresztény Nıi Tábor V. 5. A nemzetgyőlési választások V A parlamenti szerep Slachta Margit V Küzdelem a mandátum megszerzéséért V Választás és mandátum átvétel V Parlamenti tevékenység V Politikai visszavonulás

7 VI. A társulat fejlıdése és szétválása VI. 1. A szétválás közvetlen elızményei VI Horthy és IV. Károly király VI Politikai szerep felhagyása VI A Missziótársulatban betöltött szerepek módosulásai VI Belsı változások a Szociális Missziótársulat életében VI. 2. A szétválás VI Kísérlet a belsı feszültségek enyhítésére VI Törés a Társaság életében VI. 3. Mozzanatok a két irányzat kialakulásához VI. 4. A szétválás értékelése: VI. 5. Kékek és szürkék VII. A társulat szabályzatának kialakulása és módosulásai VII. 1. Kezdeti szabályzattervezetek VII. 2. Direktorium Spirituale VII. 3. Közeledési kísérlet a bencésekhez VII. 4. Jezsuita hatás, Summarium VII. 5. Saját lelki irányzat megtalálása VII. 6. Egyházi jóváhagyás VIII. A társulat alakulása a II. világháború végéig VIII. 1. A társulat a szétválás után VIII. 2. Két háború közötti tevékenység alakulása VIII. 3. A II. világháborús évek IX. A Szociális Missziótársulat jelene és jövıje IX. 1. A szétszóratás és üldöztetés évtizedei IX. 2. A magyarországi politikai helyzet a rendszerváltás elıtt IX Nıvérek élete az elnyomatás idején IX. 3. Újjáéledés a rendszerváltozáskor IX. 4. A nıvérek jelenlegi élete IX. 5. Ma mőködı intézmények Ottokár Hadiárvaház Élet Háza IX. 6. A társulat jövıjére irányuló elképzelések IX. 7. A Missziótársulat és mai világ kapcsolata Befejezés Kiegészítés, Az utóbbi évtized egyházi körlevelei szociális szempontból Deus caritas est (Isten a szeretet) enciklika Spe salvi (A reményrıl) enciklika Sacramentum caritatis (A szeretet szentsége) apostoli búzdítás Caritas in veritate (Szeretet az igazságban) enciklika

8 Függelék A Szociális Missziótársulat elızményeinek és tevékenységének rövid kronológikus összefoglalása címszavakban Az országos szervezet térképe Farkas Edit szüleinek házasságlevele Farkas Edit keresztlevele Farkas Edit származási táblázata Farkas Edit alapítványi hölgy kinevezésének másolata Az életjáradéki szerzıdés hiteles kiadványa

9 IRODALOMJEGYZÉK Szentíráskiadások Biblia Ó és Újszövetségi Szentírás, SZIT, Budapest Ó és Újszövetségi Szentírás, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1997, 2007 Kézikönyvek, Lexikonok, Szótárak A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, SZIT, Budapest A Katolikus Egyház Katekizmusa, SZIT, Budapest Az Egyház szociális tanítása, (Szerk. Tomka, M., Goják, J.,), Dokumentumok, SZIT, Budapest Egyházi Törvénykönyv, (Codex Iuris Canonici = CIC) (szerk: Erdı, P,.), Budapest Felnıttek Katekizmusa, Olasz Püspökkari Konferencia, Don Bosco Kiadó, Róma FILA, B., JUG, L., Az Egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai, Örökmécs, Kisterenye- Budapest LEON-DUFOUR, XAVIER, Biblikus Teológiai Szótár, SZIT, Budapest OPALENY, M.,- BALAZS K., Újszövetségi szövegmutató szótár Konkordancia, Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia, Budapest RAHNER, K,.- VORGRIMLER, H., Teológiai Kisszótár, SZIT, Budapest RÉVAI Nagy Lexikona, Az ismeretek enciklopédiája, Budapest (CD) SCHÜTZ, CHRISTIAN, A keresztény szellemiség lexikona, SZIT, Budapest, VERBÉNYI I., - ARATÓ M., Liturgikus Lexikon, Ecclesia, Budapest Neues Grosses Lexikon in Farbe von A - Z, Buch und Zeit Verlag, Köln Magyar Katolikus Lexikon, (szerk: Diós István), SZIT, Budapest Katholisches Soziallexikon (Szerk: Klose, Alfred), Tyrolia Stiria, Innsbruck-Graz,

10 Pápai enciklikák II. JANOS PAL, Familiaris Consortio, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Laborem Exercens, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Mulieris Dignitatem, SZIT, Budapest1989. II. JANOS PAL, Redemptor Hominis, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Sollicitudo Rei Socialis, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Centesimus annus, SZIT, Budapest II. JANOS PAL, Christifidelis laici, SZIT, Budapest II. JÁNOS PÁL, Dives in misericordia, SZIT, Budapest l981. II. JÁNOS PÁL, Mulieris Dignitatem, SZIT, Budapest II. JÁNOS PÁL, Sollicitudo Rei Socialis, SZIT, Budapest XXIII. JÁNOS, Pacem in Terris, Budapest VI. PÁL, Populorum Progressio, Budapest XI. PIUS, Quadregesimo anno, Budapest XIII. LEÓ, Rerum Novarum, Budapest XVI. BENEDEK, Spe Salvi, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Sacramentum Caritatis, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Deus Caritas est, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Caritas in Veritate, SZIT, Budapest, XVI. BENEDEK, Verbum Domini, SZIT, Budapest, Eredeti forrásmővek A Szociális Misszió Országos Szervezetének Vezérkönyve, Szociális Missziótársulat Fıtitkársága, Budapest FARKAS EDIT lelkiiskolája; Alapító anyánk tanítása, I-V., Szociális Missziótársulat Fıtitkársága, Budapest FARKAS, E., A 22 éves Szociális Missziótársulat rövid ismertetése, Szociális Missziótársulat Fıtitkársága, Budapest FARKAS, E., A hivatalos pártfogó, (Probation officer), Szociális Missziótársulat, Budapest

11 FARKAS, E., A húsz éves Szociális Missziótársulat, Szociális Missziótársulat Kiadása, Budapest FARKAS, E., A Szociális Missziótársulat Kültag-testvéreinek kézikönyve, Szociális Missziótársulat, Budapest FARKAS, E., A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése, (Irányzat és gyakorlat), Szociális Missziótársulat, Budapesst, , , FARKAS, E., A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése, Szociális Missziótársulat Kiadása, Budapest FARKAS, E., Kékkeresztes lobogó a magyar falvakban, (Útmutató), Szociális Missziótársulat, Budapest FARKAS, E., Missziós útravalók, Szociális Missziótársulat, Budapest Szociális Missziótársulat Konstitúciói és útravalója vagy vademecuma, Szociális Missziótársulat, Budapest Szociális Missziótársulat Körlevele; a szociális missziótársulat szeretet szövetsége, Szociális Missziótársulat, Budapest, Szociális Missziótársulat Szervezeti Szabályzata, Szociális Missziótársulat, Budapest, Történelmi összefoglaló munkák ADRIÁNYI, G., Az egyháztörténet kézikönyve, München ADRIÁNYI, G., Az egyháztörténet kézikönyve, SZIT, Budapest ADRIÁNYI, G., A katolikus egyház történtete a 20. században Kelet-, Közép-kelet és Dél-Európában, Kairosz, Budapest ALLPORT, GORDON, W., A személyiség alakulása, Gondolat, Budapest BALLA, A., A legújabb kor világtörténete, Egyetemi Nyomda, Budapest BALOGH, M.,-GERGELY J., Egyházak az újkori Magyarországon, , Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Magyarország a XX. században, (szerk: Balogh, S.,), Budapest Magyarország történeti kronológiája, III. kötet , IV. kötet, , (szerk: Benda, K.,), Budapest Magyarország rövid története, (szerk.: Bertényi I., Gyapay G.,) Maecenas Kiadó, Budapest

12 BIHARI, P., A XX. század története fiataloknak, Holnap Kiadó, Budapest A XX. század egyetemes története, (szerk: Diószeg,i I.,) Korona Kiadó, Budapest Világtörténelmi Kronológia, (szerk: Gelencsér, F.,) Tárogató Kiadó, Budapest GERGELY, A., SZÁSZ Z., Kiegyezés után, Gondolat Kiadó, Budapest GERGELY, J., Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon, Dokumentumok, Budapest GERGELY, J., Magyarország története 1919-tıl 1945-ig, IKVA, Budapest GERİ, A., A magyar polgárosodás, Budapest GYÁNI, G.,-KÖVÉR, GY., Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig, Osiris, Budapest GYÁNI, G., Magánélet Horthy Miklós korában, Corvina, Budapest HERBER, A.,- MARTOS, I.,- MOSS L.- TISZA L., Történelem, , , Reáltanoda Alapítvány, Budapest Magyar történet, V. (szerk: Hóman, B., Szekfő, Gy.,) Egyetemi Nyomda, Budapest KARÁCSONYI, J., Magyarország egyháztörténete fıbb vonásokban, Nagyvárad Szöveggyőjtemény Magyarország történetének forrásaiból III., (szerk: Nagy, J.,), Újkor ( ), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest PUSKELY, M., Kétezer év szerzetessége, A-K, L-ZS, Dinasztia Kiadó-Ház Bt,. Budapest Magyarság története I-VIII, (szerk: Ránki, Gy.,), Budapest ROBERTS, M., Európa története , Az ipari forradalom és a liberalizmus kora, Akadémia Kiadó, Budapest1992. ROMSICS, I., Magyarország története a XX. században, Budapest SZÁNTÓ, K., A Katolikus Egyház története, I-III., Ecclesia, Budapest Világtörténelmi Kronológia, (szerk: Gelencsér, F.,), Tárogató Kiadó, Budapest Monográfiák ANDORKA, R., Bevezetés a szociológiába, (Egyenlıtlenség, szegénység / /, Társadalmi szervezet és rétegzıdés / / c. fejezetek), Budapest A magyar országgyőlés története , (szerk: Balla A.,) Bp, BERNOLÁK, É., A sziklára épült Egyház, Agape, Novi Sad BODA, L., Inkulturáció, Egyház, Európa, Mundecon, Budapest

13 BONITZ, F., Gróf Zichy Nándor, SZIT, Budapest, 1912, BORBÁNDI, GY., A magyar emigráció életrajza , Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern CONGAR, Y., Szeretem az Egyházat, Vigília, Budapest CSORBA, L., A tizenkilencedik század története, Pannónia Kiadó, Budapest DÓSA, R.-NÉ., A Magyar Országos Véderı Egyesület Egy jellegzetesen magyar fasiszta szervezet, Akadémiai Kiadó, Budapest FERGE, ZS., Társadalmunk rétegzıdése, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest A jóléti állam, (szerk: Ferge Zs., Lévai K.,) Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociális munka és szociálpolitika tanszék, Hilscher Rezsı egyesület kiadványa, Budapest FISCHER, COLBRIE, Á., A vak grófné, Kassai Katholikus Patronage Egyesület, Kassa GAZDA, I., Magyar Tudománytörténet, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század, (szerk: Gergely, J., Csapó, Cs., Dobszay, T., Zeidler, M.,) Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar Új- és legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest GERGELY, J., A katolikus egyház története Magyarországon , Eötvös Lóránd Tudományegyetem Újkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest GERGELY, J., Prohászka Ottokár politikai nézetei a századfordulón, Budapest GERİ, A., A magyar polgárosodás, Budapest Magyarok a Kárpát-medencében, (szerk: Glatz F.,) Pallas K., Budapest GLATZ, F., Nemzeti kultúra - kulturált nemzet, , Kossuth, Budapest GLATZ, F., Történetelméleti és módszertani tanulmányok, Gondolat, Budapest HAJDU, T., Március hoszonegyedike: adatok a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának történetéhez, Akadémiai Kiadó, Budapest HANGAY, Z., A pápák könyve, Trezor Kiadó, Budapest HERMANN, E., A katolikus Egyház története Magyarországon 1914-ig, Auróra, München HETÉNYI, VARGA, K., Akiket üldöztek az igazságért: Papi sorsok a horogkereszt és a nyilaskereszt árnyékában, Ecclesia, Budapest HILSCHER, R., Bevezetés a szociálpolitikába, Szövétnek, Budapest, 1928, JUHÁSZ, GY., A háború és Magyarország , Akadémiai kiadó, Budapest

14 MARX., K., A tıke I., Budapest KLEBELSBERG, K., Tudomány, kultúra, politika, Válogatott beszédek és írások, , Európa, Budapest KOPP, M., - SKRABSKI, Á:, Magyar lelkiállapot, Végeken Kiadó, Budapest KOSÁRY, D., Újjáépítés és polgárosodás, Háttér, Budapest MIHÁLYFI, Á., Lélekmentés a nagy világégés után, Stephaneum, Budapest A XX. század konvertitái, (szerk: Lelotte, F.,) Ecclesia Kiadó, Budapest LÉNÁRD, Ö., Só és mécs, Keresztény magatartás, Márton Áron Kiadó, Budapest MAROSI, L., Sugárzó emberek, Prugg Verlag, Eisenstadt 1981 MARX, K., ENGELS, A kommunista párt kiáltványa, Novi Sad, Budapest MAX, WEBER, Gazdaságtörténet, (Válogatott tanulmányok), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1979 MÁZY, E., Szerzetes szellem, Magyar Benedek Rend, Gyır MÉREI, GY., A magyar polgári pártok programjai , Akadémiai Kiadó, Budapest MERTON, R. K., Társadalomelmélet és társadalmi struktúra, Budapest MESZLÉNYI, A., A magyar hercegprímások arcképcsarnoka, Budapest Igazságosabb és testvériesebb világot: a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról, Magyar Katolikus Püspöki Kar, Budapest MONA, I., Magyar Egyháztörténelmi Vázlatok, METEM, Kilencven éves a Szociális Missziótársulat, 1999/1-2. MONA, I., Slachta Margit, Corvinus, Budapest MONA, I. SZEGHALMI, E., Vértanú kortársunk: Salkaházi Sára élete és munkássága, Ecclesia, Budapest MYRDAL, GUNNAR, Érték a társadalomtudományban. Válogatott módszertani taulmányok. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest MYRDAL, GUNNAR, Korunk kihívása: a világszegénység. Egy szegénység elleni világprogram Vázlata, Gondolat, Budapest NAGY, I., Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal, Beimer és Kozma, Pest NOVAK, I., A Szociális Misszótársulat története, Szociális Missziótársulat, kézirat, Budapest,

15 NYISZTOR, Z., Ötven esztendı: századunk magyar katolikus megújhodása, Opus Mystici Corporis, Bécs LEWIS, O., Sanchez gyermekei, Európa Könyvkiadó, Budapest Mártírjaink az ıszirózsás forradalom és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása, lelki és testi megkínzása, (szerk: olysói Gabanyi, J.,) Gede testvérek, Budapest ORTEGA, Y, GASSET, JOSE, A tömegek lázadása, Egyetemi Nyomda, Budapest PATAKI, F., Társadalomlélektan és társadalmi valóság, KOSSUTH, Budapest PIEPER, J., Igazságosság, (Ford. Engelmann Gabriella) Kösel-Verlag, München PUSKELY, M., Szerzetesek, (A megszentelt élet 99 intézménye), Zrínyi nyomda kiadója, Budapest REISNER, F., Csernoch János hercegprímás és a katolikus Egyház szerepe IV. Károly Monarchia megmentési kisérleteiben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1991, laurea dolgozat. ROBERTS, M., Az ipari forradalom és a liberalizmus kora, Akadémia, Budapest SÍK, S., Százgyökerő szív, (Levelek Sík Sándor hagyatékából), Budapest SLACHTA, M., A puszták rejtekébıl az élet centrumába, Testvérszövetség SZEGHY, E., Emlékeim, Veritas, Kassa SZEKFŐ, GY., Három nemzedék és ami utána következik, Állami Könyvterjesztı Vállalat, Maecennas, Budapest SZENES, S., Befejezetlen múlt, Keresztények zsidók sorsok, BFI, Budapest SZOLNOKY, E., Fellebbezés helyett (Apor Vilmos püspök élete és vértanúsága), Szent Gellért Egyházi kiadó, Szeged SZOLNOKY, E., Halálfogytiglan Életre ítélve, Novadat, Gyır TIEFANTHALER, J., Budapest apostola, Kanter Károly élete, SZIT, Budapest , TOMKA, M., Magyar Katolicizmus, Országos Lelkipásztori Intézet, Budapest TOMKA, F., Intézmény és karizma az Egyházban, Márton Áron Kiadó, Budapest TOMKA, F., Találkozás a kereszténységgel, SZIT, Budapest TOMKA, F., Új evangelizáció, SZIT, Budapest TORMAY, C., Bujdosó könyv tanulmányok bıl, Rózsavölgyi és Társa Bizománya, Budapest TÖRÖK, J., LEGEZA L., A kalocsai érsekség évezrede, Mikes Kiadó, Budapest

16 TÖRÖK, J., LEGEZA L., Bencések, Mikes Kiadó, Budapest TÖRÖK, J., LEGEZA L., Székesfehérvár évezrede, Mikes Kiadó, Budapest TÖRÖK, J., A katolikus Egyház a magyar mővelıdés századaiban, BME-TGI Kiadása, Budapest TÖRÖK, J., Szerzetes és lovagrendek Magyarországon, Panoráma, Budapest VANIER, J., A közösség, Vigília Kiadó, Budapest WEBB, BEATRICE, S., A szegénység Problémája, Révai Kiadó, Budapest WEBB, BEATRICE, S., A kapitalizmus hanyatlása, Népszava, Budapest WEBB, BEATRICE ES SIDNEY, Munkásdemokrácia, Grill, Budapest WIMMER, A., Farkas Edith és életmőve, Szociális Missziótársulat, Budapest ZICHY, S., Gróf Pálffy Pálné élete, Budapest, Általános tanulmányok, cikkek ALSZEGHY, Z., A személyiség kiteljesedése, in Szolgálat, (1982/4), 56. ANDORKA, R, Modernizáció értékek, erkölcs, szolidaritás, in Vigilia, (1997/10), LUKÁCS, L., Igazságosabban és testvériesebben, in Vigilia, (1997/10), 721. ANGROSINO, V, M., Az Egyház és a kultúra küldetése, in Vigilia, (1996/6), BOULAD, H., A holnap Egyházának reményei és gondjai, in Távlatok, (1995/3-4), FÖLFÖLDI, B., A magyar katolikus hitoktatás az 1900-as évek reformja után, Szakdolgozat, Orosháza, SEPRİDI, É., A példaadás szolgálata, in Teológia, (1984/4), GÁL, F., Helyi közösség - helyi egyház, in Teológia, (1984/4), 67.. GÁL, F., Szolgálat és szabaság, in Teológia, (1984/4), 6-9. HAGYÓ, J., Tapasztalatok az Egyház peremén élı sérültek életérıl, in Teológia, (1991/3), KORZENSZKY, R., Család és ifjúság, in Teológia, XVIII.. (1984/2), KERESZTY, R., Közösség az Egyházban, in Szolgálat, (1989/3), 83. MART, F., Keresztény felelısség egy megosztott világban, in Vigilia, (1997/2), MÉSZÁROS, I., Magyar Egyházunk negyven éve, in Távlatok, (1993/1), MOREL GY., Keresztény értékek a szekularizált világban, in Szolgálat, (1990/ ),

17 NEMESHEGYI, P., A missziós munka teológiája a zsinat után, in Szolgálat, (1978/38), NÉMETH, J., Nevelési problémák a növekvı gyermekekkel, in Szolgálat, (1982/53), NYÍRI, T., Közösség és vallásosság, in Teológia, (1980/1) ÖRSY, L., Elmélkedés az Egyházról, in Távlatok, (1993/1), RÉVAY, E., A megújuló Egyház építıkövei, in Vigila, (1996/5), SEREGÉLY, I.., Hitoktatás magyar hazánkban, in Távlatok, (1991/1) SZELÉNYI, I., Polgárosodás Magyarországon, in Valóság, (1990/1), SZÉLL, M.., A szeretet közösségében, in Teológia, (1980/1) SZERDAHELYI, CS.., Keresztények a közéletben, in Távlatok, (1997/2), TAMÁS, P., Egyházi mozgásterek a társadalomban, in Vigilia, (1996/5), TELEKI, B., Hogyan jön létre a befogadó közösség, in Teológia, (1991/3), TELEKI, B., Nevelési módszerek keresztény szemmel, in Szolgálat, (1987/ ), 76. TOMKA, M., A keresztények és a közélet, in Vigilia, (1989/10), TOMKA, M., Megosztottságaink, in Teológia, (1993/4), TOMKA, M., Politika, vallás és egyház Magyarországon, között, in Alföld, (1991/4), TURGONYI, Z., Erkölcsileg semleges állam és népesedés, in Jel, (1997/8), UDVARDY, GY., Az újraevangelizálás és a katekézis, in Távlatok, (1995/2) POTYONDI, I., Prohászka Ottokár, in Teológia, I., (1967/ október), WAIGAND, J., A szekularizált világban élı keresztény egyház, in Szolgálat, (1987/74), Speciális tanulmányok +Farkas Edit, ( ), in Magyar Katolikus Akció, as évi I. néptörvény, in Népszava, XLVI. (1918. november 23.) 8-10 éves gyermekek a prostitúció karmaiban, in Új, III. (1935. szeptember 25.) A boglári missziósház, (naplótöredék) in Keresztény Nı, XV. (1927 február) A fıváros megmővelésre alkalmas területeit azonnal mővelés alá kell venni, in Vörös Újság, II. (1919. április 4.) A garamszentbenedeki bencés kolostor, in Esztergom, (1916. február 1) A hadiárvákról, in Keresztény Nı, I. (1915. április) A kassai nıvédı egyesület, in Alkotmány, (1906. november 30.) 17

18 A katholikus feminizmus városunkban, in Nagyszombati Hetilap, XLII. (1911. március 12.) A katholikus nagygyőlés, in Alkotmány, Budapest, XII. (1907. augsztus 28.) A kékfátyolos nıvérek fejedelemassszonyánál Farkas Edith Slachta Margit in Pesti Napló, (1922. március 12.) A keresztény nıi tábor krónikás könyve, (A katolikus Nık pártjának története ), in Lélek Szava, X. (1943./24. december 15.) A keresztény nıvédelem, in Tiszántúl, (1909. március 5.), (Nagyvárad) A kereszténypárt I. kerületi szervezete Ernszt és Huszár mellett, in Szózat, IV. (1922. március 16.), 4. A magyar nık, in Levente, I. (1924/2. március) A MANSz politikai munkája, in Magyar Asszony, I. (1921./1. július 15), 10. A menekülteknek el kell hagyni a várost in Magyar Nı, (1918. december 21.) A missziós munka I. A húszéves szociális missziótársulat, II. A Szociális Testvérek Társasága, in Nemzeti Újság, (1928. december 25.) 15. A missziós nıvérek tevékenysége, in Magyar Falu, (1933.) A modern nınek több a joga, de anyának több volt a hatalma, in Budapesti Hírlap, (1938. január 13.) A munkatérrıl (A szociális missziótársulat forgó könyvtára) in Keresztény Nı II. (1916/5.) A nemzetgyőlési választás, (I. választókerület; Vidéki eredmények), in Budapesti Hírlap, XL. ( január 27. kedd), A nemzetgyőlési választások, in Szózat, II. (1920. január 27.), A nép maradjon buta, in Igaz Szó, VII. (1911./35. szeptember 3.), A nı a nemzet lelkiismerete, in Budapesti Hírlap, LVIII., (1938. január 13.) 7. A nı feladatairól beszélt Schütz Antal és Farkas Edith A Szociális Iskola megnyitásán, in Budapesti Hírlap, (1938. január 13.) A nıi patronageok megalakítása, in Dunántúli Hírlap, (1906. február 4.) A nık dolgoznak, in Szózat, (1919. november 25.) A nıvédelmi kurzus II. in Fejérmegyei Új Lap, Székesfehérvár, IV. (1909. december 17.) A pápai patronázs megalakulásáról, in Pápai Hírlap, (1906. március 21.) A politika eseményei (Az elsı nı-képviselı), in Pesti Hírlap, XLII. (1920. március 28.) A szabadkai I. nıegylet közgyőlése, in Bácskai Napló, (1910. január 23.) A szikszói alapítványi kastély, in Alkotmány (1910./115. május 15.) 18

19 A szociális Misszió Társulat, in Fejérmegyei Napló, XX. (november 18.) A szociális Missziótársulat családi ünnepe, in Nemzeti Újság, IX. (1927. február 17.), 7. A szociális Missziótársulat jubileuma, , in Élet, A Szociális Missziótársulat Központi Kórházmissziós Szakosztályának jelentése, in Keresztény Nı, XXXII: évf. (1944./10. október) A Szociális Missziótársulat Országos Szervezetének évi jelentése, in Magyar Asszony, I. (1921. július 15.), 35. A Szociális Missziótársulat újabb eseményei, in Értesítı, III. (1914./2.) A Szociális Missziótársulat ünnepe, in Máriapócsi Virágoskert, (1927. február. 16.) A szociális szakosztály, in Alkotmány, (1906./229. szeptember 25.) A titkos szavazati jogról minden nıt jól kell tájékoztatni, in Nemzeti Újság, XX., (1938. február. 4.) 10. A XVIII. Országos Katholikus Nagygyőlés; A szociális missziótársulat kongresszusa, in Nemzeti Újság, (1926. október 10.) 5. Amerre leng a kékkeresztes lobogó in Nemzeti Újság, (1926. április 25.), 6. Amilyen a nı olyan az ország társadalma, in Pesti Hírlap, (1938. január 13.) Amitıl a tamáslelkek is hívıkké válnak, in Magyar Asszony, (1921. december) 14. Apponyi Albert a magyar választójogról, in Magyar Kultúra, (1920. február 20.) Asszonyok a nıi munkanélküliség leküzdésérıl in 8 Órai Újság, (1924. december 25.) Az apácák missziója, in Korunk Szava, III. (1933./ augusztus 1-15.) Slachta Margit gyızelme, Az elsı nıképviselı ünneplése a keresztény pártban a mandátum átadása, in Nemzeti Újság, II. (1920./76.[154.] szám, március 28.), 5. Az emléktemplom építésének története, in Székesfehérvári Napló, II. (1929. november 17.) Az idıközi választások, in Új Lap, XIX. (1920./77. március 30.) Az óbudai dohánygyári harc utolsó fejezete, in Dohánygyári Munkásnık Lapja, I. (1918. április 1.) Beszélgetés az elsı magyar nıi képviselıvel (Slachta Margit 228 szótöbbséggel gyızött az elsı kerületben, Hétfın jelenik meg elıször a parlamentben), in Az Est, XI. (1920./76. március 28.) Fischer Colbrie Ágoston (Kassa város szent élető püspöke, Szt. Ferenc rend III. rendjének tagja) Halálveszedelemben, in Szent Magyarok Lapja, (1943./3. február) GALLOVICH J., Keresztény feminizmus, in Egyházi Közlöny, Budapest XX. (1908./14. április 3.) 19

20 HANIG, GY.-NÉ, A bethánia szeretetház, in Bácskai Napló, (1910. június 21) Mázy Engelbert, tihanyi apát elsı lelki igazgatónk in Lélek Szava, V. (1938. november 1) Egy táborban, in Új Nemzedék, I. (1919./24. október 28.) Egyházi Élet, Krisztus Szociális Királysága in Nemzeti Újság, (1926. október 27.) Éjjel törtek be hozzánk 11 és 12 között (egy nıvér levele), in Katholikus Magyarok Vasárnapja, 57. évf. (1950./50. december 15.) Élet és Öröm Búzavirágok, ((a Keresztény Nı melléklete)) XVI. (1943./4.), 3. Elfogadták a pénzfelülbélyegzésrıl szóló javaslatot (A nemzetgyőlés ülése), in Új Nemzedék, II. (1920. március 28.) Elpazarolt százezrek, in Magyar Nı, I. (kezdettıl IV.), (1918. május 11.) Emlékbeszéd özv. gróf Pálffy Pálné fölött, in Országos Katolikus Nıvédı Egyesület és vele kapcsolatos Önálló Intézmények Évkönyve jelentése (1914/15), 4-5. Farkas Edit elıadása a munkásnı kérdésrıl, in Pécsi Közlöny, (1907. január 15.) Farkas Edit levele városunk katolikus hölgyeihez, in Veszprémi Hírlap, XVII. (1909. február 21.) Farkas Edit Szabadkán, in Bácskai Napló, Szabadka, (1910. január 16.) Farkas Edit Szombathelyen, in Szombathelyi Újság, (1906. február 4.) FARKAS, E., A modern nı, in Divat, (1909./2. január 15.) FARKAS, E., A modern nı, in Élet, I. (1909./2. január 10.) FARKAS, E., Amire a szentírás tanít in TOMA ISTVÁN, Élet és Irodalom, Élet nyomda, 63. FARKAS, E., Egyházközségek és szegénygondozás, in Budapesti Egyházközségek elsı 10 éve, Kiadta: a Budapesti római katolikus egyházközségek központi tanácsa FARKAS, E., Krisztus vagy Diana, in Krisztinavárosi Egyházközségi Közlöny, VII. (1930./1. Karácsony) FARKAS, E., Tizennégy új missziósnıvér in Magyar Nı, (1921. május 28.) FARKAS, E., Útravalók, in Katholikus Háziasszonyok Lapja, I (Farkas Edit buzdításai, Útravalók címmel jelentek meg e lapban minden hónapban) FLUDOROVICS, ZS., Még egyszer a patronázsról, in Újság, (1911. április 20.) Foerster a Szociális Missziótársulatról, in Alkotmány, (1916. március 4.) Gyermekek védelme in Katholikus Gyermekvédelem, (1918. november 6.) Hat jelölt plakátharca az I. választókerületben, in Az Est, XI. (1920./70. március 21.) Helyzetünk javításáért, in Dohánygyári Munkás, I. (1918./2. március 1.) 20

A munkácsi görög katolikus egyház kihívásai és a megoldási kísérletek Firczák Gyula püspök (1891-1912) tevékenysége idején

A munkácsi görög katolikus egyház kihívásai és a megoldási kísérletek Firczák Gyula püspök (1891-1912) tevékenysége idején PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszék A munkácsi görög katolikus egyház kihívásai és a megoldási kísérletek Firczák Gyula püspök (1891-1912) tevékenysége

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE Doktori

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében Készítette: Gyóni Eszter I. A kommunizmus és a vallásos világszemlélet

Részletesebben

HÉVIZI JÓZSA KERÉKBETÖRT JÖVŐ?

HÉVIZI JÓZSA KERÉKBETÖRT JÖVŐ? HÉVIZI JÓZSA KERÉKBETÖRT JÖVŐ? HÉVIZI JÓZSA KERÉKBETÖRT JÖVŐ? Katolikus társadalomépítés, szociálpolitika. Küzdelem a diktatúrák ellen Székesfehérváron és Budafokon 1930 1970 BUDAPEST 2011 METEM Könyvek

Részletesebben

Történettudományi Doktori Iskola, vezetője dr. Gergely Jenő Művelődéstörténeti Program, vezetője dr. Kósa László. A bizottság tagjai:

Történettudományi Doktori Iskola, vezetője dr. Gergely Jenő Művelődéstörténeti Program, vezetője dr. Kósa László. A bizottság tagjai: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Géra Eleonóra Erzsébet Református karitatív intézmények a magyar fővárosban 1850-1952 Történettudományi Doktori Iskola, vezetője

Részletesebben

A kereszténydemokrácia Magyarországon

A kereszténydemokrácia Magyarországon Múltunk, 2007/3. 113 154. 113 [ ] GERGELY JENÔ A kereszténydemokrácia Magyarországon A polgári kori Magyarországon a kereszténydemokrácia egészen Barankovics István fellépéséig inkább csak búvópatakként

Részletesebben

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 SOPRONI SZEMLE Helytörténeti folyóirat Alapította: Heimler Károly 1 Kiadja: SOPRON VÁROS TANÁCSA Szerkesztı bizottság: FEKETE FERENC, FÖLDI LİRINC,

Részletesebben

Tanulmányok és inventárium

Tanulmányok és inventárium COLLECTANEA STUDIORUM ET TEXTUUM tom. 1 KATOLICIZMUS MAGYARORSZÁGON A II. VATIKÁNI ZSINAT KORÁBAN Tanulmányok és inventárium TÖRÖK JÓZSEF, TUSOR PÉTER TÓTH KRISZTINA BUDAPEST 2015 bibliotheca historiae

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A.

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÚJKORTÖRTÉNETI PROGRAM A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL

Részletesebben

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta PhD ÉRTEKEZÉS Vallasek Magdolna Márta MISKOLC 2013 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vallasek Magdolna Márta A román nyugdíjrendszer fejlesztésének

Részletesebben

ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ

ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ Doktori dolgozat az egyháztörténet tárgykörébıl ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ Tıkés Zoltán református lelkész DEBRECEN 2 004 1 Csizmadia Zsigmond emlékére 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

Máriának, Mersének és Somának

Máriának, Mersének és Somának Máriának, Mersének és Somának ELİSZÓ A huszadik századi magyar történelem bıvelkedett tragikus, megrázó pillanatokban. Múltunk egyébként is bıségesen kínálja az olyan eseményekrıl szóló emlékezést,

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

17. oldal Civil és egyházi világ összefonódása interjúsorozat

17. oldal Civil és egyházi világ összefonódása interjúsorozat 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Gergely István: Az Egyház és a civil társadalom kölcsönhatásai 3. oldal Csáki Rozália: Értékünk az ember! 4. oldal Bányász József: Egyház (és) mint civil szféra!

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanítása. A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából

Az Egyház társadalmi tanítása. A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából Az Egyház társadalmi tanítása A 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából Jézus utolsó ítéletről szóló beszéde óta tudjuk, hogy a felebaráti szeretet sokféle

Részletesebben

Walter Ilona. Hittudományi Főiskola Hittanárképző Tagozatán.

Walter Ilona. Hittudományi Főiskola Hittanárképző Tagozatán. Walter Ilona A Megszentelő Szeretet szolgálatában * A Szociális testvérek Társasága Romániai Kerületének munkatörténete a szerzetesrendek működésének betiltásáig A Társaság legsajátosabb feladataként a

Részletesebben

EGYHÁZVEZETÉS MÁSKÉNT?

EGYHÁZVEZETÉS MÁSKÉNT? DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.2. (Summer 2013/2 Nyár) EGYHÁZVEZETÉS MÁSKÉNT? TÖRÖK CSABA A TANULMÁNY VÁZLATA Latin-Amerika Messzi tájakon a) İsi modellek

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl Témavezetı: Dr. Fekete Károly egyetemi docens EGYHÁZ ITT ÉS MOST

Részletesebben

Frenyó Zoltán A keresztény gazdaságetika érvénye 1. I. A szerzés

Frenyó Zoltán A keresztény gazdaságetika érvénye 1. I. A szerzés 1 Frenyó Zoltán A keresztény gazdaságetika érvénye 1 Muzslay István SJ, a Leuveni Katolikus Egyetem professzora, a Gazdaság és erkölcs (Bp. 1993.) és Az egyház szociális tanítása (Bp. 1997.) szerzője emlékének,

Részletesebben

Magyar szórványközösségek a Kárpát-medencén kívül

Magyar szórványközösségek a Kárpát-medencén kívül FORRÁSOK A golyóstoll megalkotója, Bíró László József 1899. szeptember 29-én, Budapesten született és számos területen próbálta ki szerencséjét 1938. december 31-én hagyta el Magyarországot. Először Párizsban

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...8 Kronológia...

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus

Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus Szakdolgozat Készítette: Kun Anna ELTE Bölcsészettudományi Kar Konzulens oktatók: Történelem szak Dr. Gergely Jenő prof. 2006 Hegedűs Judit egyetemi tanársegéd TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az európai magyar katolikusok lapja

Az európai magyar katolikusok lapja POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 5. szám (41. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. május A SZENTATYA A FIATALOKHOZ XVI. Benedek pápa üzenete az ifjúsági világnapra Ebben az esztend

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben