A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 13-ai ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGA Szám: 02/279-6/2008 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 13-ai ülésére Tárgy: Felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszterhez a gyermekvédelmi gondoskodás alatt élő speciális szükségletű gyermekek ellátásának feltételeit megszabó jogszabályok módosítása tárgyában. Előadó: Dr. Németh Márta tanácsnok Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Radovits Tiborné gyermekvédelmi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A megyei önkormányzatoknak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény szerint biztosítani kell a személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretében az otthont nyújtó ellátást és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást. Az otthont nyújtó ellátás keretében a teljes körű ellátáson, a családgondozáson és az utógondozáson kívül a különleges és a speciális ellátást is biztosítani szükséges. A megyei gyermekvédelmi szakellátás egyébként jól működő rendszerében a speciális szükségletű gyermekek ellátása sajnos nem megnyugtató. A szakterületen tevékenykedő elismert szakemberek legnagyobb igyekezete ellenére sem kerültek kialakításra a szakmai jogszabályoknak megfelelő, a gyermekek speciális szükségletét teljes mértékben kielégítő, azaz speciális ellátást biztosító gyermekotthonok. Ez a hiány az esetek többségében jogszerűen pótolható a speciális szükségletű gyermekeknek a jól működő lakásotthonokban történő integrált elhelyezésével, a részükre javasolt nevelési módok és terápiák biztosításával. A speciális szükséglettel bíró gyermekek száma az összes ellátott létszámához viszonyítva alacsonynak mondható. A fentiek alapján ezt a problémát sok esetben nem is tekintik komoly gondnak, csak néhány gyermek egyedi esetének, így ennek megoldása évek óta várat magára. A tendencia azonban nagyon aggasztó! A speciális szükségletű gyermekek száma emelkedik, továbbá a devianciák, a tünetek egyre erősebbek. Megjelent a szakterületen is a médiából egyre gyakrabban hallott tanárverés, az alkalmazottak bántalmazása, és a tudatos rongálás is. A felsoroltak kezelése is nagy feladatot ró a szakemberekre, azonban a nagyobb gond az, hogy a speciális szükségletű gyermekek speciális otthon hiányában történő integrált elhelyezése által a lakásotthonok életének nyugalmát, a többi gyermek neveléséhez szükséges kedvező légkört, sok esetben saját és társaik biztonságát veszélyeztetik. A szakterület problémás szegmensének áttekintéséhez szükségesnek ítélem a vonatkozó szakmai jogszabályok felelevenítését, végrehajtásuk lehetőségeiről, az eddigi próbálkozásokról, illetve a lehetséges tervekről való tájékoztatást. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) 53. (2) bekezdés b) pontja értelmében: Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató (a továbbiakban együtt: súlyos pszichés tüneteket mutató) gyermek, a súlyos beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális magatartást tanúsító gyermekkorú elkövető (a továbbiakban: súlyos disszociális tüneteket mutató) /a két esetet a továbbiakban együtt: súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató gyermek/, az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerekkel küzdő (a továbbiakban: pszichoaktív szerekkel küzdő) gyermek számára. A hivatkozott jogszabály 53. (3) bekezdése szerint:

3 3 A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésére is. Ugyanezen jogszabály 58. (2) bekezdése a következőket szabja meg: A speciális gyermekotthonban vagy a gyermekotthon speciális csoportjában a gyermek teljes körű ellátásának időtartama csak kivételes esetben haladhatja meg a két évet. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a rendelkezik a speciális gyermekotthonokról az alábbiak szerint: (1)A speciális gyermekotthon a szakellátás keretében a súlyos pszichés tüneteket mutató, a súlyos disszociális tüneteket mutató, a pszichoaktív szerekkel küzdő 12. életévét kivételesen indokolt esetben 10. életévét betöltött gondozott gyermek számára kötelezően ellátandó alapfeladatként a gyermek állapotához igazodó speciális ellátást biztosít. (2)A speciális gyermekotthonban legfeljebb 40 fő helyezhető el. (3)A speciális gyermekotthon vagy a gyermekotthon speciális csoportja feladatkörébe tartozik a gyermekről való gondoskodás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció és a rehabilitáció is, ha a speciális gondozás más gondozási helyen nem biztosítható, illetve ha a gyermeknek a speciális gondozást nem igénylő gondozott gyermekektől való külön elhelyezése szükséges, és állapota nem indokolja a szociális bentlakásos intézményben való elhelyezését, vagy elhelyezése férőhely hiányában nem lehetséges. (4)A gondozott gyermek elhelyezéséről az (1) bekezdésben meghatározott problématípusok szerint elkülönítetten kell gondoskodni. (5)A speciális ellátást igénylő gondozott gyermekek közül legfeljebb 8 helyezhető el egy csoportban. A csoportban csak azonos nemű gyermekek helyezhetők el. A jogszabály a további bekezdésekben kitér a speciális gyermekotthon helyiségeire, azok méretére, illetve az egyéb követelményekre is. A jogszabályok alapján megállapítható, hogy a megyei önkormányzatoknak, mint a gyermekvédelmi szakellátást kötelező feladatként ellátóknak hat különböző speciális ellátást biztosító otthont kellene működtetni (háromféle speciális szükséglet mindegyikében nemenként külön), vagy a hatféle speciális ellátást más módon kellene biztosítaniuk (pl.: szolgáltatás vásárlással). A fenti kötelezettség bármely módon történő teljesítése megyei szinten nem rentábilis. Megyénként főleg a kisebb megyékben még egy 8 fős speciális gyermekotthoni csoport működtetése sem lenne kihasznált, így annak fenntartása jelentős többletköltségeket vonna maga után. A speciális szükséglettel bíró gyermekek után járó állami normatíva csak kis hányadát tenné ki a néhány gyermek elhelyezését biztosító speciális gyermekotthoni csoport működési költségeinek. Ez a probléma is nagy gond, de áthidalható lenne. A nagyobb gond az, hogy a jogszabályban leírt speciális otthoni körülmények, a kötelezően biztosítandó szakszemélyzet a gyakorlatban nem képes eredményesen megoldani ezt a súlyos problémát. A speciális szükséglettel bíró gyermekek integrált iskoláztatása állandó problémát jelent a települési oktatási intézményekben, de az ellátandó gyermekek pszichiátriai ellátása, terápiája sem megoldható a megyében fennálló szakemberhiány miatt.

4 4 A megyék mindegyikében gondot jelent ennek a feladatnak az eredményes megoldása. Sok helyen a feladat kötelező volta miatt kijelölnek otthonokat, vagy gyermekotthoni csoportokat speciális gyermekotthonként, azonban a speciális szükséglettel bíró gyermekek igazi súlyos problémáira ezek nem jelentenek orvoslást, azaz a gyermekek nem kapják meg az őket megillető, állapotuknak megfelelő ellátást. A Veszprém Megyei Önkormányzat a gyermekvédelmi törvény hatályba lépése után elsőként hozott létre 1998-ban speciális gyermekotthoni csoportot a súlyos magatartászavaros, azaz súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek részére minisztériumi pályázati támogatással. A jogszabályoknak megfelelően kialakított speciális lakásotthonban Zirc, Hóvirág u. a személyi feltételek teljes biztosításával kezdte meg működését a speciális otthon. A terápiás háttér biztosításának hiánya azonban hamar érezhetővé vált. A gyermekek magatartásában nem sok változást sikerült elérni, az oda kerülő problémás gyermekek inkább erősítették egymást, a csoportban a devianciáik még erőteljesebbé váltak. Az otthonban dolgozó szakemberek sorra mentek el, olyan mérvű lett a fluktuáció, amely lehetetlenné tette a speciális otthonban oly fontos szerepet betöltő kötődések kialakítását, az állandóság biztosításának megteremtését. A pályázati támogatás miatt előírt 3 év kötelező működtetés lejártát követően megtörtént a lakásotthon normál otthonná történő átalakítása, jelenleg pedig utógondozó otthonként működik ez a családi ház. A sikertelenség okait keresve, elemezve a speciális otthonban végzett munkát, megállapítást nyert, hogy eredményesen lakásotthoni formában annak ellenére, hogy a tárgyi és személyi feltételek a jogszabályi előírásoknak megfeleltek nem lehet speciális szükségletű gyermekeket ellátni. Az ellátás kötelező részévé kellene tenni a szükséges terápiát, amely már nem csak a gyermekvédelmi szakemberek feladata lenne. A tényfeltárás és okkeresés során világossá vált, hogy más szakterületekkel - az egészségüggyel és az oktatással való szoros együttműködésre van szükséges, továbbá ezen területek hiányosságainak pótlása is szükséges. Nem elfogadható, hogy a más szakterületeken nem megoldható problémák miatt kerüljenek a gyermekek a gyermekvédelmi szakellátó rendszerbe. Az ilyen beutalásokkal a gyermek problémája nem oldódik meg, csak a feladat átkerül a gyermekvédelem szakterületre, ahol a feltételek szintén nem adottak a gyermeki jogok biztosította ellátásra. A saját speciális otthon megszüntetését követően az úgynevezett normál lakásotthonokban történő integrált elhelyezés mellett a szükséges terápia - körülmények szerinti - biztosítása történik. A megyei önkormányzat éves költségvetéseiben volt előirányzat a szükséges egyedi bánásmód, terápia, a külön szakemberek lehetőség szerinti biztosítására. Az integráltan már nem elhelyezhető gyermekek számára szolgáltatás vásárlásával került biztosításra a szükséges ellátás. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott speciális gyermekotthonban vásároltunk két fő súlyos disszociális tüneteket mutató fiúgyermek számára ellátási lehetőséget, férőhelyet. A biztosított ellátásban sajnos csalódnunk kellett. A fiúk szinte állandóan szökésben voltak, visszajöttek Veszprém megyébe. Utána néhány napig a Veszprém megyei befogadó otthonban éltek, amíg a visszaszállításuk megtörtént. Több hónapon keresztül fizette a Veszprém Megyei Önkormányzat a Szeged által igénybe vett állami normatíván felül a gyermekenkénti 2,3 millió forintot úgy, hogy a gyermekek szinte több időt töltöttek az otthonon kívül. Úgy ítéltük meg, hogy ennek az ellátásnak így nincs eredménye, annak ellenére, hogy elvileg ezen célra létrehozott speciális otthonban történt a gyermekek ellátása. A szerződés felbontásra került.

5 5 A leírt eddigi próbálkozásokból egyértelműsíthető, hogy valójában nem anyagi okokra vezethető vissza a probléma megoldatlansága. Jelenleg is élő szerződése van a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Bezeredj Kastélyterápia Alapítvánnyal, mely szerint az alapítvány a Szedres-Hídja pusztán (Tolna megyében, Szekszárdtól észak-nyugatra) létesített gyermekotthonában átvállalja a megyei gyermekvédelmi szakellátásba kerülő, pszichoaktív szerekkel küzdő fiú gyermekek ellátását. Jelenleg két gyermek él Szedresen, és ellátásukért a normatíván felül ,- Ft/fő/hó összeget fizet a Veszprém Megyei Önkormányzat. A megoldások keresése során logikusnak tűnt, hogy ha megyénként nem rentábilis ilyen típusú otthonok működtetése, de a speciális szükségletű gyermekek ellátásában azonban igény és szükség van rájuk, akkor a megyéknél nagyobb földrajzi egységenként kellene a kialakításukat megoldani. A szakminisztériummal való egyeztetést követően, a támogatásukat élvezve Veszprém megye felvállalta térségében a speciális otthonok több megyés kialakításának szervezését. Az elmúlt években több tanácskozásra is sor került e témában. Veszprém megyén kívül Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Fejér megye, és még a főváros képviselője is részt vett a tervező megbeszéléseken. Legutóbb Székesfehérváron csak a Közép-dunántúli Régió megyéinek gyermekvédelmi szakreferensei tartottak e témában tanácskozást. Minden alkalommal megállapítást nyert, hogy ez egy megoldatlan helyzet, mindenképpen szükség lenne a speciális szükségletű gyermekek ellátásának megnyugtató, szakszerű biztosítására, azonban a megyék beruházásra fordítható pénzügyi lehetőségei szűkösek. A szakminisztérium pályázati lehetőségeken keresztül a speciális otthonok létrehozására jelentős segítséget ajánlott, azonban a létrehozandó új otthon működtetési kötelezettsége már a tulajdonos önkormányzatot terhelné. Lehet tervezni más megyékkel ellátási szerződés keretében a működtetéshez hozzájárulást, azonban ezek a lehetőségek a szerződés megszüntetéséig állnak fenn. A feladat ellátása továbbra is marad a tulajdonos kötelezettsége. Ezt a kötelezettséget egyik megyei önkormányzat sem meri felvállalni jelenlegi gazdasági helyzetében. A gyermekvédelmi törvény a szakminiszter feladataként jelöli meg (3) bekezdés a) pontja a speciális szükségletű gyermekek ellátásának feltételeiről való gondoskodást abban az esetben, ha az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján a gondozásuk máshol nem biztosítható vagy ha külön elhelyezésük szükséges. Ennek érdekében speciális gyermekotthonokat tart fenn. Az országban három, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által működtetett speciális otthon van, továbbá egy javító-nevelő intézetben is került kialakításra speciális gyermekotthoni csoport, melyekben a fentiek alapján - csak az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság beutalásával helyezhetők el gyermekek. Ezekben az otthonokban azonban csak nagyon korlátozott számban, jóval a tényleges igény alatti férőhelyszám került kialakításra. A felvázolt próbálkozások, sikertelenségek bemutatása alapján a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek véleménye szerint a feladat ellátásának törvényi szabályozása nem megfelelő. Olyan feladatot kaptak a megyei önkormányzatok, melynek az eredményes, ésszerű megoldása szinte lehetetlen, túlmutat lehetőségeik határán. Mivel itt több szakterület szoros együttműködésével, illetve a megyéknél nagyobb földrajzi egységenként lehetne hathatós eredményeket elérni, célszerűnek tűnik a kis számú minisztériumi fenntartású speciális otthonok számának növelése. Ezt a feladatot eredményesebben lehetne megoldani

6 6 központi, minisztériumi szervezéssel, források biztosításával. Még az országos, a minisztériumi fenntartású otthonok működtetéséhez való hozzájárulás is elfogadhatóbb lenne, mint a feladat teljesen önálló, megyei szinten történő megoldása. A fentiekben felsorolt próbálkozások, illetve jogszabályi háttér bemutatását követően szükséges a statisztikai áttekintés a speciális ellátásra szorulók létszámát illetően. Országos adat hivatalosan megjelenő dokumentumban csak a év elejéről és végéről található, a közeljövőben kerül csak megjelentetésre a évi statisztika. A szakminisztériumi értekezleten elhangzott tájékoztató szerint december 31-ei adatok szerint 661 fő speciális szükségletű gyermek él a rendszerben. Ellátásukhoz 397 engedélyezett speciális otthoni férőhely áll rendelkezésre. Egy március 1-jei felmérés szerint nyolc megyében összesen tíz speciális gyermekotthon, öt megyében tizenegy speciális lakásotthon működik, míg öt megyében, a megyei önkormányzat csak ellátási szerződés keretében biztosít néhány speciális férőhelyet. Ebbe az utóbbi csoportba tartozik Veszprém megye is. A Veszprém megyei gyermekvédelmi szakellátó rendszerben élő ellátottak létszámadatai: Év Létszám Ebből: (január 1-jén) kiskorú speciális szükségletű (1,3%) (1,72%) (2,87%) (2,46%) (2,84%) Korábbi évekre vonatkozó adat nincs, ugyanis 2004-ben kezdte meg munkáját a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság, amely a speciális szükségletet megállapítja, illetve dokumentálja. A speciális szükséglet igényének definiálása is szükséges. A megfelelő standardok kidolgozása az egységes szemlélet és eljárás kialakításához elengedhetetlen. Ezen a területen már vannak munkálatok, eredményeik rövidesen a szakemberek rendelkezésére állnak majd. Tisztelt Közgyűlés! A speciális szükségletű gyermekek ellátásának helyzetét mind Veszprém megyében, mind az ország egész területén a közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága már több alkalommal részleteiben áttekintette, megvitatta. A gyermekek számára is, valamint az ország számára is a szakbizottság a legjobb megoldásként a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által működtetett speciális otthonok férőhelyszámának növelését, a feladat jogszabályi szinten történő áthelyezését tartja. A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnökeként, a bizottság határozata alapján indítványozom, hogy az évi LXV. törvény 101. (1) bekezdésének c. pontja alapján a megyei közgyűlés éljen felterjesztési jogával és átgondolásra javasolja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény azon rendelkezéseit,

7 7 melyek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő, speciális szükségletű gyermekek ellátásának feltételeiről való gondoskodásról szólnak. Kezdeményezzük a szakminiszternél az évi XXXI. törvény 101. (3) bekezdése a) pontjának módosítását úgy, hogy a normál gyermekotthonokban integráltan nem ellátható, súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek ellátásának feltételeiről való gondoskodás teljes körűen, feltétel nélkül a szakminiszter feladataként kerüljön meghatározásra. Fent leírtak alapján tisztelettel kérem a következő határozat elfogadását:.../2008. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 101. (1) bekezdésének c) pontjában biztosított felterjesztés jogával élve kezdeményezi a szociális és munkaügyi miniszternél a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítását. A fent megnevezett törvény 101. (3) bekezdésében meghatározott feltételek nem szabják meg egyértelműen, hogy mely speciális szükségletű gyermekek ellátásának feltételeiről gondoskodik a szakminiszter az általa fenntartott speciális gyermekotthonok működtetésével, amelyeknek a férőhelyszáma nagyon alacsony, a reális igényeket (ami növekvő tendenciát mutat) nem képesek kielégíteni. Kezdeményezzük a szakminiszternél az évi XXXI. törvény 101. (3) bekezdése a) pontjának módosítását úgy, hogy a nevelőszülőnél, vagy normál gyermekotthonokban integráltan nem ellátható, súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek ellátása teljes körűen, a szakminiszter feladataként kerüljön meghatározásra, szükség esetén az elhelyezett gyermek lakóhelye szerint illetékes megyei önkormányzattal való szoros együttműködés keretében, ezzel biztosítva a teljes körű ellátáshoz szükséges feltételeket. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az előterjesztést a határozattal együtt küldje meg a szociális és munkaügyi miniszternek, és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Veszprém, október 13. Dr. Németh Márta

Bálint Miklós Hiányosságok a szakellátásban a gyermekek másodlagos veszélyeztetése

Bálint Miklós Hiányosságok a szakellátásban a gyermekek másodlagos veszélyeztetése Bálint Miklós Hiányosságok a szakellátásban a gyermekek másodlagos veszélyeztetése Bevezetés 2003 októbere óta dolgozom az egyik területi gyermekvédelmi szakszolgálat által működtetett megyei gyermekvédelmi

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

Baranya megye gyermek és ifjúságvédelmének helyzete és további változtatásának koncepciója

Baranya megye gyermek és ifjúságvédelmének helyzete és további változtatásának koncepciója Baranya megye gyermek és ifjúságvédelmének helyzete és további változtatásának koncepciója 2004. Az embernek születésétől kezdve két dologra van különösen szüksége: a közvetlen kapcsolatokon alapuló, biztonságot

Részletesebben

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények helyzete Veszprém megyében 2012.

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények helyzete Veszprém megyében 2012. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények helyzete Veszprém megyében 2012. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

OTH, Budapest 2013. október

OTH, Budapest 2013. október Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátás

Gyermekvédelmi szakellátás 1/53 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályzó rendszer kidolgozása pillér Gyermekvédelmi szakellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Budapest, 2013. október

Budapest, 2013. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12911. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig

Állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig Központi Statisztikai Hivatal Állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig 2012. május Tartalom A gyermekvédelem száztíz éve...2 Az alap- és szakellátás komplex rendszere...2 A szakellátásba kerülés okai...4

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata

Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Alap-lapok Felelős kiadó: Molnár László Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata 2011 2 Előszó A Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2009. szeptemberétől

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése ...napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálata véleményeztetésének tárgyában Az 1993.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok Lantos Szilárd Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi ellátások rendszere A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Dr. Németh László: A gyermeki jogok érvényesülése a gyermekvédelmi szakellátásba elhelyezési gyakorlat során.

Dr. Németh László: A gyermeki jogok érvényesülése a gyermekvédelmi szakellátásba elhelyezési gyakorlat során. 1 Dr. Németh László: A gyermeki jogok érvényesülése a gyermekvédelmi szakellátásba elhelyezési gyakorlat során. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Pro Publico Bono" elnevezésű ÁROP-3.A.2-2013-2013-0019 azonosító számú projekt Piliscsaba Város Önkormányzata Megbízó Cím Alcím Piliscsaba Város

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései dr. Katonáné dr. Pehr Erika Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései Hajdúszoboszló, 2010.június 1. Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben