1 o O n 2 & c L_ DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.."

Átírás

1 PO 005/06 Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. A szerződés tárgya: ^&0^^..&!tó.J&^^^ A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, fljm.-.&?l.;r,. Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve:..&.^.g3?lw^;w.^föu..fofci.; Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* /,<' Budapest í tok.,&^.h^is.-. ftezcf^éiiyezésért felelős Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Felhasznált összeg FI Ft Pénzügyi ellenjegyzés Közbeszerzési referens Jogi szakvélemény Jegyzői iáttamozás Felhasználható Összeg Ft 1 o O n 2 & 2013 DEC 1 a &UO. JZ- fi c L_ Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet 208 DEC. Z a 2ÖV) JAN 06.

2 Budapest Főváros XlV.kerület Zugló Önkormányzat 1 1<45 Budapest Pétervárad u. 2. Köt.váll. szám: Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Zl Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner; G&G DIMENSION Kereskedelmi és Szolg. Bt Köt.váll. fajta: Vállalkozási szerződés 5 millió-ig Szerz. kategória: Szerz. tárgya: Deviza kód: IIUF Bankszámla: Külső biz.szám: /2013 Kincs.hiv.sz.: Fedezet száma: E Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége:.. Dimenzió: Kiein-^őir.: Szolgáltatások kiadási előirányzat kütvá Ügylet: Önkormányzati tulajdonú inga (In a okon lév <j za tfci.részl.: K - Város-, községgazdálkodási nt.n.s. szolga Szcrv.cgys.: Hatósági Osztály Pénzforrás: 101 -Saját bevétel Keretgazdai EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: Egyéb Üzemeltetési,fenn artási szolgáltafások Alszám: 1 ÁHT: Előír.év: 2013 KTKkód: Határidő: Nettó: ÁFA: Bruttó: Áfa kód: Nettó: ÁFA: Bruttó: Ft I N HUF Pénzügyi bizonylatok Bizonylat sz. Külső biz.sz. Dátum Nettó ÁFA Bruttó ÖSSZESÍTÉS 2013 Nettó Áfa Kötváll.: Bruttó 2013 Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pii. nem telj.: Kötváll.-ból pii. nem telj.: Bruttó GfilFFSOFT Zft. FORRÁS-SQL, ( - Listafá;!: KOTVALLKIM XML» Nyomiaita: PferfenrúUi Noémi» Nyomtatva: /11:26:34 1. oldal

3 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV, Kerület Zugló Önkormányzata (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2., adószáma: , számlaszáma: képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a G&G DIMENSION Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Őzike utca 12. } cgjsz.: , adószám: , pénzintézetnél vezetett számlaszáma: képviseli: Galántai Csilla Emese üzletvezető), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), mindketten együtt Szerződő Felek (továbbiakban: Szerződő Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: I. Előzmények Jelen szerződés Megrendelő által kért, a 9/2013. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás 1.1. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően Vállalkozó által tett ajánlattétel elfogadását követően, Megrendelő és Vállalkozó között jött létre, Megrendelő tulajdonában lévő, a (39217/1) hrsz-ú közterületen álló, természetben a Budapest XIV. kerület Örs Vezér terén található pavilonsoron a 11. sz sz. pavilonok elbontására, a keletkezett hulladék elszállítására, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására. II. Szerződés tárgya Jelen szerződés keretében a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő tulajdonában lévő, Budapest XIV. kerület Örs Vezér terén, a (39217/1) hrsz-ű közterületen lévő pavilonsoron a 11. sz sz. pavilonok teljes terjedelmű (földfelszín feletti és alatti, valamint ahhoz kapcsolódó részének) elbontását, a keletkezett hulladék elszállítását, és a terület feltöltését. III. A szerződés tartalma A Megrendelő által megrendelt, a jelen szerződés Ií. pontjában meghatározott feladat ellátásakor - különösen az építési, szerelési munkálatok során- Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő utasításainak, a hatályos jogszabályoknak- és hatósági előírásoknak, továbbá a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően jár el, jelen szerződés áío' í u

4 elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékeltében lévő bontási tervdokumentáció alapján. 1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei: IV. A Szerződő Felek jogai és kötelezetíségei a) Megrendelő mentesül a munkaterületnek munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadása alól, tekintettel arra, hogy a szerződéses munkaterület a közforgalom előtt nyitott, közterületen van. b) Megrendelő jogosult és köteles az elvégzett munkálatokat ellenőrizni, jogosult a minőségileg vagy mennyiségileg kifogásolt vagy hiányosan elvégzett munkálatokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni, amennyiben a Vállalkozó a kifogásolt vagy hiányos munkafázisokat e szerződésben foglalt határidőre nem javítja ki, illetve nem pótolja. c) Megrendelő jogosult és köteles a munkálatok elvégzésekor- a Vállalkozó írásos jelentését követően- a műszaki átadás-és átvétel időpontját a készre-jelentést követő 5 munkanapon belül kitűzni. d) Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesített munkálatok ellenértékétjeién szerződés VII. 3. pontjában meghatározott feltételek szerint megtéríteni. 2. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: a) Vállalkozó köteles a megrendelt munkálatokat a feladat ellátásához szükséges engedéllyel rendelkező alkalmazottakkal ellátni, a hatályos jogszabályokban meghatározott formában, eszközökkel és módszerekkel: köteles a munkaterületeken az élet, testi épség, vagyonvédelmi előírásokat, a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat betartani és betartatni. b) Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdésének napjától kezdve építési naplót vezetni és azt folyamatosan a munkaterületeken tartam. c) Vállalkozó köteles a megrendelt építési, szerelési, bontási munkálatokat szerződésszerűen elvégezni, az esetleges minőségi vagy mennyiségi hibákat Megrendelő - jelen szerződésben rögzített határidő tűzése melletti- felhívására kijavítani, pótolni. d) Vállalkozó köteles a munkálatokkal kapcsolatosan felmerült, minden meghatározó kérdéskörben Megrendelővel egyeztetni. e) Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő számára, hogy a munkálatok végzésével kapcsolatosan az ellenőrzési jogát gyakorolhassa. f) Vállalkozó köteles a szerződéses munkálatok elvégzésével összefüggésben keletkezett szilárd hulladékot -a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a helyszínről elszállítani. g) Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkálatok során a szomszédos épületek, létesítmények működését ne zavarja, az érintett terület környezetében lévő út- és járdaburkolatban kárt ne okozzon, továbbá a közúti közlekedésben résztvevőket a lehető legkisebb mértékben akadályozza. h) Ha a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszeríítlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő az utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk Megrendelőt terhelik. i) Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során észlelt minden olyan eseményről, amely a munkálatok határidőben való elvégzését veszélyezteti, azonnal értesíteni Megrendelő által kijelölt szakmai vezetőt, vagy e vezető által kijelölt kapcsolattartót. 2 ÜL

5 j) Vállalkozó köteles e szerződés hatálya alá tartozó kérdésekben a szavatossági és jótállási időn belül helyt állni, k) Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére. V. A Szerződés teljesítése, határidő 1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokat Vállalkozó a szerződés aláírását követő naptól megkezdi, ezen időponttól kell a szerződéses feltételeknek megfelelően a szerződéskötést követő 30 naptári napon belül teljesíteni. 2. A teljesítési határidő, - amemiyiben a munkálatokat a szerződés tárgyát képező pavilonokban található közmű berendezések leszerelésével járó munkálatok befejezéséig szüneteltetnie kell -, a felfüggesztés időtartamával, a munkavégzésre alkalmatlan napok számával meghosszabbodik. VI. Átadás-átvételi eljárás 1. A Vállalkozó készre-jelentését követő műszaki átadás-átvétel során Megrendelő képviseletében eljáró köztisztviselő, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (továbbiakban: ZVK Zrt.) műszaki ellenőr munkatársa együttes jelenlétében jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi eljárásban Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a teljesítés szerződésszerűen megtörtént, e szerződésben meghatározott munkaterületen a munkát szakszerűen és hiánytalanul elvégezte, a munkavégzés során keletkezett hulladéktól a munkaterületet megtisztította, azt életbalesetveszély és vagyonvédelmi szempontból kifogástalan állapotban adja át. A teljesítést kizárólag Megrendelő képviselőjének, valamint a ZVK Zrt. munkatársának egybehangzó nyilatkozatát követően lehet csak szerződésszerűnek minősíteni. 2. A sikertelen átadás-átvételi eljárás során keletkezett többletköltségek Vállalkozót terhelik. VII. A Szerződés ellenértéke, fizetési feltételek 1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott tevékenység elvégzésének ellenértékeként a Vállalkozó által tett ajánlatban feltüntetett, Br Ft, azaz Négymillió kilencszázegyezer-nyolcszáztizenkilenc forint vállalkozói díj illeti meg. 2. A vállalkozói díj magába foglalja a Vállalkozó által végzett építési, törmelék elszállítási, bontási szerelési, helyreállítási munkálatok teljes költségét. 3. A Vállalkozó számla kiállítására az elkészített teljesítésigazolás alapján jogosult. A vállalkozói díj abban az esetben fizethető ki, ha a szerződés teljesítése formailag és tartalmilag megfelelő teljesítési jelentés alapján megalapozott, és leigazolt. A Vállalkozó

6 fa t4 szerződésszerű teljesítését dr. Török Kata Hatósági Osztály vezetője igazolja. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére utólag kerül sor, Megrendelő a vállalkozói díjat a teljesítésigazolás kiállításától számított 30 naptári napon belül, az AXA Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett, számú számlájára átutalja. 4. Megrendelő 8 napot meghaladó fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat alapja a kiegyenlítetlen számla bruttó értéke, mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A.. (2) bekezdése szerint meghatározott mérték. VIII. Szerződésszegés 1. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha a megbízásból eredő feladatokat e Szerződés V. 1. pontjában meghatározott időponthoz képest késedelmesen kezdi meg, hibásan teljesít, nem teljesít, továbbá ha a szerződés teljesítése neki felróható módon meghiúsul: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi Ft (azaz: Tízezer forint) hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke napi Ft (azaz: Huszonötezer forint) a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke Ft (azaz: Ötszázezer forint), melyet Megrendelő jogosult Vállalkozó pénzintézetnél vezetett számlájáról levonni. 2. A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 3. Vállalkozó az általa végzett tevékenység teljesítése során kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelőjével, illetve annak alkalmazottaival szemben, mindazon károk tekintetében, melyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségei megszegésének következtében keletkeztek. Vállalkozó felelőssége kiterjed azokra a károkra is, amelyek a Vállalkozó alkalmazottjának vagy közreműködőjének jogellenes magatartásából származnak. 4. Szerződő Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha - bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésre vezethető vissza - bizonyítják, hogy a kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis maior esetén a kötelezettségei teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. IX. Jótállási és szavatossági igények 1. A jótállási és szavatossági időn belül fellépő hiányosságot, hibát Megrendelő köteles - annak észlelése esetén- késlekedés nélkül jelezni Vállalkozó felé, aki legkésőbb a jelzést követő 2 (kettő) napon belül gondoskodik a hiba, hiányosság kijavításáról. 2. Ha Vállalkozó a szükséges intézkedést nem, vagy nem a VIII. 1. bekezdésében foglalt határidőn belül teszi meg, Megrendelő jogosult kötbérigényét Vállalkozó felé érvényesíteni.

7 X. Vegyes rendelkezések 1. Szerződő Felek között közvetlen kapcsolattartásra jogosult személyek: Megrendelő részéről: dr. Török Kata Hatósági Osztály vezetője által kijelölt személy: Szalkári Gyöngyvér ( ) Vállalkozó részéről: ( ) 1) Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a kapcsolattartásra jogosult személy bármely Szerződő fél oldalán megváltozik, úgy arról jelen szerződéses megállapodásra hivatkozással a másik felet írásban haladéktalanul tájékoztatja. A tájékoztatásban egyidejűleg rendelkezni kell az új kapcsolattartó kijelöléséről, melyet a Szerződő Felek kölcsönösen elfogadnak és a megállapodás részének tekintik. 2. Vállalkozó a szerződés szerinti feladatok teljesítése során a Megrendelőtől átvett dokumentumokat a Megrendelővel vagy annak ügyfelével kapcsolatos információkat üzleti titokként kezeli, megőrzi, azt a Vállalkozó nem használhatja fel, sem maga, sem harmadik személy javára. írásos dokumentumokat a szerződés szerinti feladatok teljesítését követően Megrendelőnek visszaszolgáltatja. 3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyára vonatkozóan vele szemben semminemű összeférhetetlenség nem áll fenn. Kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a jogviszony fennállásának időtartama alatt szakmai függetlenségét megőrzi, és nem vállal olyan feladatot, amely a szerződés szerinti feladatok teljesítésével összeférhetetlen lenne. 4. Jelen szerződés megszűnik: - a szerződésszerű teljesítéssel, - valamely fél jogutód nélküli megszűnésével, - a felek közös megegyezésével, - szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondással 5. Vállalkozó a felmondási határidő végéig köteles valamennyi, a jelen szerződés kapcsán Megrendelő által rendelkezésére bocsátott és a szerződés szerint feladatok ellátása során keletkezett iratanyagot - tételes iratjegyzékkel ellátva- Megrendelő részére átadni. Ez esetben Vállalkozó a felmondási határidő végéig elvégzett tevékenysége ellenértékét a szerződés szerinti feladatok egészéhez viszonyított arányában -végszámlában- jogosult - érvényesíteni. 6. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jog és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 37,. (1) bekezdéseinek rendelkezései szerinti közzétételéhez. 7. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 5. -ának (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés 5

8 teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. A Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés alapján.közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni. A felvilágosítás oly módon is történhet, hogy az adatokat a honlapon vagy a hirdetményi lapban teszik közzé. A felvilágosítás megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhető. 8. Szerződő Felek a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, az esetlegesen keletkezett vitáik rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános szerződési szabályai, valamint a vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 10. Jelen szerződés 1 (azaz: egy) számozott mellékletével együtt összesen 19 (azaz tizenkilenc) oldalból áll, 5 (azaz: öt) egymással szó szerint mindenben megegyező, eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek amiak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Budapest, 2013 ^R.DSCÍH nap Megrendelj ^ \ ^ \p<flkozó %%\>. dr. Papcsák Pere " \ ^ataruai Csjl^íMese Polgármesíg hé0$ &) ijzletvezető Budapest Főváibs^ivi^pulet %] BT. Zugló ÖiikormátWatá 1 -?. ^ ^'tetet * 6

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK

TERVEZÉSISZERZŐDÉS ELŐZMÉNYEK V IC- 11 1J l ) Ul(~ (L ( ~ 3 f )_ G/ J Of 1/111 amely létrejött egyrészről a TERVEZÉSISZERZŐDÉS ( IKT-::_T ÁS R A ATV f' \7--, f. ' -...~--... - -- - ; Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre)

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) KIVITELI SZERZŐDÉS Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) amely létrejött egyrészről Név: Jánoshalma Város Önkormányzata Székhely: 6440 Jánoshalma Béke tér 1. Adószáma: 15338954-2-03

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Iktatószám: 3/10-137/2011. SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Ez a Szerződéses Megállapodás létrejött 2011. év április hó 11. napján, egyik részről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Cím: 8184

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt., bankszámla száma:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: Tiszajenő Község Önkormányzata címe: H-5094 Tiszajenő, Vasút út 11. adószám: 15410209-2-16 bankszámlaszám: 11745004-15410209-00000000

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 21/38 6. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS(MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Megrendelő neve: Székhelye: Tel/fax száma:

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21.

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21. ügyiratszámr.j.i^.^u/^k Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Támogatási szerződés átmeneti gazdálkodás idejére Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben