j^ov>f73k kofa.üi ox. xdtel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "j^ov>f73k kofa.üi ox. xdtel.

Átírás

1 PO 005/06 Ügyiratszám: l-mirmj /2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: VáHftHtozási-szeFzö44^ *7, ^ tóös<*í^ 2A!W^ ^JOCXÍ ÍIÍI^TA (jluunk^. ÍXH20ÍO loof A kötelezettségvállalás a..«óí?....évi költségvetés f^üí.^'.?. szakfeladaton... főkönyvi számon &.??.??....{?.ír.á>... analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, ~^;.S^&..KÍ2Í2-.^T7. bruttó összegben. A szerződő partner neve: M-Pack Markét Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* Budapest, augusztus 6. Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! ;Kapjá/: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Felhasznált összeg Felhasználható Összeg Pénzügyi ellenjegyzés Hfi?.M &fk}m^>. ^ Db- Közbeszerzési referens-.. kofa.üi ox. minőségiig)'! vezető j^ov>f73k 20JUUG0 6. Kj^X^ry^ V- Jogi szakvélemény / /.0. Jegyzői láttamozás Kötelezettségvállaló xdtel. Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet -v.. <l<s </,. Pc 0 IfiAS.O^.O^. MMIGOt 2014 OKT 0 7.

2 Budapest Főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzat 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Köt.váll. szám: Z Költségvet. év: 2014 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: M-Pack Markét Kft. Bankszámla: KtÜsö biz.szám: / /2014 Köt.váll. fajta: Vállalkozási szerződés 5 millió-ig Kincs.hiv.sz.: Szerz. kategória: Fedezet száma: E Szerz. tárgya: Aláírás dátuma: Deviza kód: Megjegyzés: HUF PR és közösségi komm.fel.ellátása Érv. kezdete: Érv. vége: Dimenzió: Kötváll. kontroll: Ügylet: Szakfel.részi.: Szerv.egys.: Pénzforrás: Keretgazda: Egyedi gyűjtő: Médiahirdetések, médiafigyelések, PR kom IO - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalo Polgármesteri Kabinet 101 -Saját bevétel EGYÉB - Egyéb K342 - Reklám- és propagaiulakiadások teljesítése Nettó: ÁFA: Bruttó: Afakód: N27 HUF Alszám: 1 Nettó ERA: K342 Reklám- és propaganda kiad ások Nettó: Előír.év: 2014 ÁFA ERA: K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ÁHT: Határidő: Kincstári alszám Nettó/Áfa:0/0 ÁFA: Bruttó: Pénzügyi bizonylatok Bizonylat sz. Külső biz.sz. Dátum Nettó ÁFA Bruttó ÖSSZESÍTÉS 2014 Nettó Áfa Bruttó 2014 Bruttó Kötváll.: Kötváll.-ból nem végleges: Végleges kötv. pii.nem telj. Kötváll.-ból pii. nem telj.: 0 ) GRIFFSOFT Zrt., FORFiÁS-SQL, () - Lislafájl: kotvallkim^.xml Nyomtatta: Pfeífenrólh Noémi 1. oldal

3 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről az M-Pack Markét Kft. Székhely: 4024 Debrecen, Csapó u. 6. I. em. 10. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: Karács Csaba ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen és naporf &,z.aj rgföwám: 1./ A Szerződés tárgya: Btiííap&st Főváros XIV. Kerölat ZUQIÓV [ Meiíotö rtsve: yw /. Miháij' UszkSné / M j Éllífiztolí 1 =""*""! Érttetett ^fíuid J RstüVm Pol grketott: mitt SER 3 - í^' szerint. 1.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a következő tevékenységek ellátását: a Megrendelő közösségi oldalaihoz kapcsolódóan az önkormányzati rendezvények, események PR és közösségi kommunikációs feladatainak teljes körű ellátása. 1.2 Feladatok: A közösségi marketinget illetően, stratégia kidolgozása és az ez által megkövetelt közösségi oldalak kezelése a Facebook és a Youtube platformokon Az említett oldalak tartalmának kezelése azokon a szövegek kreatív megformálása, illetve hirdetési kampányok létrehozása és futtatása Az oldalakkal kapcsolatos grafikai feladatok ellátása Az oldalakon nyereményjátékok elindítása és közösség formáló applikációk fejlesztése 1.3 Kereső Marketinggel kapcsolatos feladatok: Keresőoptimalizálás (SEO-Search Engine Optimization) Keresőkben megjelenő fizetett hirdetések (PPC-Pay Per Click), hirdetési kampányok létrehozása és menedzselése (Google AdWords) SEO alapelemzés (SEO baseline) Link Building - az adott weboldal megerősítése bizonyos keresőszavakra A fizetett hirdetésekkel kapcsolatos grafikai feladatok ellátása (Bannerek és egyéb kreatívok) 1.4 Vállalkozó a jelen Szerződés 1./pontjában rögzített feladatokat-a jelen Szerződésben foglaltak figyelembe vételével - saját eszközeivel, felszerelésével végzi el.

4 2.1 Teljesítés; határidők 2.1 Váílalkozó a feladatot két részletben - az alább jelzett határnapokra teljesíti: a) Elkészíti, és a Megrendelőnek útján megküldi az 1.2 pont 1. bekezdésében említett stratégiát, valamint létrehozza az adott oldalakat, csatornákat, a grafikát elkészíti és elindítja a nyereményjátékot. Google AdWords használatát elindítja, és annak működéséhez szükséges szükséges keresőszavakat, kreatívokat megszerkeszti. E részteljesítés határnapja: szeptember 15. b) Ezt követően folyamatosan frissíti az említett oldalak, csatornák tartalmát, és azokba a kampány részeit is beleépíti. Google AdWords-öt folyamatosan ellenőrzi, elemzi, és az eredménytől függően, a kampányt menedzseli, a kulcsszavakat kezeli, amennyiben pedig szükséges, azokat módosítja. E részteljesítés határnapja: október Ha Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót kíván igénybe venni, köteles ehhez Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását kérni, és tájékoztatni arról, hogy a teljesítés mely részébe kívánja bevonni az alvállalkozót. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó számára feltétlenül szükséges adatokat, információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozónak alvállalkozóval kötött megállapodásában az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőtől vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat Vállalkozóval azonos feltételekkel kezeli. 4./ A Szerződés hatálya 4.1 A jelen Szerződés az aláírása napján lép hatályba, és október 15-éig terjedő határozott időtartamra jön létre. 4.2 A jeien Szerződés bármely okból történő megszíínése esetén Váílalkozó a jelen Szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles a Megrendelő részére visszaadni minden, az általa a jelen Szerződés teljesítése érdekében megkapott dokumentációt, adatot és azok másolatait, valamint a Megrendelő számára a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése kapcsán készített anyagot. 5./ Díjazás 5.1 Vállalkozó - Szerződő Felek megállapodása alapján - a jelen Szerződésben rögzített feladatok szerződésszerű teljesítése esetén az alábbi vállalkozói díjra - résszámla, illetőleg végszámla benyújtására -jogosult: a) a 2.1 a) pontban írt feladatok elvégzését követően: Áfa b) a 2.1 b) pontban írt feladatok elvégzését követően: Áfa 5.2 A díj magában foglalja Vállalkozónak a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült minden költségét, további kiadást Vállalkozó semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Szerződő Felek rögzítik, hogy a díj magában foglalja a felhasználási engedély díját is.

5 5.3 A Vállalkozó, a 2.1. a), illetőleg 2.1. b) pontban meghatározott feladatok teljesítését teljesítési jelentéssel együtt adja át Megrendelőnek. A Megrendelő, amennyiben Vállalkozó teljesítette a jelen Szerződésben vállalt feladatokat, a Vállalkozó részére teljesítési igazolást állít ki. A Vállalkozó a teljesítési igazolás átadása után jogosult a számla kiállítására és átadására. Megrendelő a díjat Vállalkozó által a jelen Szerződésben foglaltak szerinti, szabályszerűen aláírt és Megrendelőnek a jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartójához benyújtott - a teljesítési igazolással ellátott - számla ellenében Vállalkozó bankszámlájára, a számla átvételétől számított 30 napon belül átutalja. Fizetési késedelem esetén Vállalkozót a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat illeti meg. 6.1 Kötbér 6.1 Vállalkozónak felróható okból bekövetkező, 5 (öt) napot meghaladó késedelmes teljesítés, 5 (öt) napon belül sem korrigálható hibás teljesítés, a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, illetve a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli - a Vállalkozónak felróható magtartása miatti - megtagadása esetén a Vállalkozó kötbér fizetési kötelezettséggel tartozik. 6.2 A kötbér mértéke: a Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a kötbér napi mértéke a teljes nettó díj 0,5 %-a, maximuma a teljes nettó díj 10%-a. hibás teljesítés esetén a kötbér napi mértéke - ha a Megrendelő kijavítást vagy újbóli elvégzést igényel - a teljes nettó díj 0,5 %-a, a maximuma a teljes nettó díj 10%-a, Vállalkozónak felróható meghiúsulás vagy lehetetlenülés esetén a kötbér mértéke a teljes nettó díj 10%-a. ÍJ Felhasználási engedély 7.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a teljesítés szerzői jogi védelmet élvező része tekintetében területi és időbeli korlátozás nélküli, harmadik személynek át nem engedhető felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A felhasználási engedély díját a vállalkozói díj tartalmazza. 8./ Értesítések, nyilatkozattétel 8.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik Fél részére címzett mindennemű értesítés és közlés akkor tekintendő kézbesítettnek, ha az írásban, Szerződő Felek fentiek szerinti címére személyes kézbesítéssel, tértivevénnyel kísért ajánlott levélben, telefaxon vagy visszaigazolt üzenet útján történik. A kézbesítés időpontja személyes kézbesítés esetén az átvétel napja, ajánlott küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett időpont, telefax esetén a sikeres adatátvitel visszaigazolásául szolgáló dokumentum kézhezvételének időpontja, üzenet esetén az üzenet címzett Félhez való, olvasási visszaigazolással igazolt megérkezésének időpontja. 8.2 Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítésének az időtartamára az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

6 Megrendelő részéről: Név: Potvorszki Tímea Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Telefonszám/fax: 0 potvorszki.timeafgjzuglo.hu Vállalkozó részéről: Név: Karács Csaba ügyvezető Cím: 4024 Debrecen, Csapó u. 6. I. em. 10. Telefonszám: Ha a Szerződő Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul tájékoztatni. 9.1 Vegyes rendelkezések 9.1 A jelen Szerződésre a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók. 9.2 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat megkísérlik egyeztetés útján békésen rendezni. 9.3 Jelen Szerződés csak a Szerződő Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. 9.4 A Szerződő Felek a Polgármesteri Törvénykönyv 6:63 (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A jelen Szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt -jóváhagyólag cégszerűen írták alá. Budapest, Megrena^m _A ^ dr. Papcsák Fereíígfitere' > polgármester Pénzügyi ellenjegyzés: a$f Vállalkozó Karács Csaba ügyvezető M-PACK MARKÉT Kft Debrecen, Csapó u. 6. 1/10. Adószám: Cégjegyzékszám: Budapest, ^>/ O^P^V /''

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

h 0"'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős

h 0'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős Ügyiratszám:... KöteiezeiMg állalást előkészítő osztály: Jegyző A szerződés tárgya: Megbízási szerződés választás közreműködéshez Zuglói Polgárőr és Önkötés Tűzoltó Egyesület részére,., i /, A ^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Budnpest^^?.-...^...'.

Budnpest^^?.-...^...'. 2,sz,moJlékleí Kötelezettségvállalást előkészítő osztály ; UJ. ÁÍMél^J^J..,.^ ( L. A szerződés tárgya: TÁt(Q AZr/áL..JI^.^M± A köleiezeitségváílaíása..rí?2ít..'.. évi költségvetés QÁM^ŐÁÖjjOC;3 szakfeladaton.

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló PO 005/06 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jf^ÉfU^^My...!^?^^.. A szerződés tárgya: /..f^&fa#dftt. A kötelezettségvállalás a.fr^/..\(w... évi költségvetés..&..:.{.{.{*.!.j..wyfl... szakfeladaton

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószám: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO?

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO? 2.sz.melléklet V g yk,tszáma~sq?&/m( ugyiraiszamj.i vr.y. r.r..i.v.. /r..~ «'i.. i Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : jföföd$..\fólfiké^... A szerződés tárgya:...th^rffy... Cs^I^^^j...WftW^.9^!?..'

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben