Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete"

Átírás

1 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 13/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének november 08-i rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv Napirend: Egyéb döntést igénylı ügyek: 1. OTP fejlesztési hitel felvételrıl szóló határozat módosítása 2. Döntés az iskola mőködtetésérıl 3. Közös hivatali megállapodás elıkészítése 4. Temetıi ravatalozó felújítás és kerítés építés pályázatírási szerzıdése 5. Árajánlat iskolai nagykapura 6. Tompa Lajos jutalma 7. Immologistik Kft. rendezési terv módosítás kérelme 8. Tájékoztatók

2 Jegyzıkönyv 2 Készült: Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének november 08-án órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Rajna István alpolgármester, Ankhelyi Istvánné, Gyırfi Zoltán, Kiss Béla, Schmidt Róbert, Szakál Gyula képviselık, Nagy István jegyzı, intézményvezetık a mellékelt jelenléti ív szerint. Papp Zoltán: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 7 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. A minısített többséget igénylı döntéshez és az egyszerő szótöbbséget igénylı döntéshez is 4 igen szavazat szükséges. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Ankhelyi Istvánné és Gyırfi Zoltán képviselıket javasolja. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Papp Zoltán: javaslatot tett a napirendre. Napirendi javaslat: Egyéb döntést igénylı ügyek: 1. OTP fejlesztési hitel felvételrıl szóló határozat módosítása 2. Döntés az iskola mőködtetésérıl 3. Közös hivatali megállapodás elıkészítése 4. Temetıi ravatalozó felújítás és kerítés építés pályázatírási szerzıdése 5. Árajánlat iskolai nagykapura 6. Tompa Lajos jutalma 7. Tájékoztatók Napirend: A javaslatot a testület egyhangúlag jóváhagyta. 1. OTP fejlesztési hitel felvételrıl szóló határozat módosítása Papp Zoltán: szeptember 13-i ülésünkön határoztunk éven túli beruházási hitel (célhitel) igénybevételérıl az épületenergetikai fejlesztéshez szükséges önrész biztosítása érdekében. Mivel a beruházás kevesebbe kerül, mint a pályázatban terveztük, ezért módosítani szükséges az igényünket. A végszámlák kifizetéséhez mindenképpen szükséges. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk: 109/2012. (XI. 08.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 89/2012. (IX. 13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete éven túli beruházási hitel (célhitel) igénybevételét rendeli el. A hitel célja: EU-támogatott épületenergetikai fejlesztési projekthez (KEOP / ) saját forrásának biztosítása A hitel összege: Ft A hitel futamideje: 10 év

3 Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal: - a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy - a futamidı alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehetı költségvetési bevételét, annak hitel fedezetéül történı engedményezését, továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló, forgalomképes, 60 hrsz-ú (Levél, Fı u. 2.) és 226 hrsz-ú (Levél, Fı u. 25.) belterületi ingatlanokat. A Képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a évi CXCIV. Tv. 10. (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 2. Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. Határidı: azonnal 3 2. Döntés az iskola mőködtetésérıl (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: korábban többször tárgyaltuk napirendként, a képviselık megkapták az elıterjesztést, melyben utalok a szeptemberi, jórészt érzelmi alapon született állásfoglalásunkra is. Az ez évi költségvetés számaival próbálom érzékeltetni, hogy mire lehet számítani 2013-ban. Az Iskolának saját bevétele Ft, ehhez kapott normatív támogatást Ft-ot, Ft-ot az önkormányzat biztosította. Az 1./ lehetıség alapján, amennyiben az állam mőködteti tovább az intézményt, a bevételeink és a kiadásaink is csökkennek. Szabad forrás mindenképpen marad, melyet fejlesztésre tudunk majd fordítani. A 2./ pont alapján, amennyiben felvállaljuk az iskola mőködtetését, saját forrást kellene támogatások nélkül biztosítani, ami azt jelenti, hogy fejlesztésre nem jutna. A törvényben foglaltak alapján bármelyik variáció mellett foglalunk állást, döntési jogunk az iskola mőködésében nem lesz. Véleményem szerint az állami mőködtetésbe történı átadás a logikus, felelısségteljes döntés. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Szakál Gyula: szeptemberi döntésünket konkrét adatok ismerete nélkül érzelmi alapon hoztuk, az elıterjesztésben foglaltak is jól vázolják, hogy ezt a döntést nem vállalhatjuk csak érzelmi alapon, hiszen anyagi lehetıségeink nem engedik meg. Rajna István: a szakmai jelentés, mely alapján minden feltételnek (szakos ellátottság, eszköz stb.) megfelel az iskola a további mőködéshez, reméljük figyelembe veszi majd az állami intézményfenntartó, azonban ennek ellenére csatlakozom az elıttem szólókhoz. Nyilatkozni csak abban az esetben kellene, amennyiben vállaljuk a mőködtetést. Kiss Béla: a levéli önkormányzat jó gazdája volt az iskolának, biztosítottuk az oktatás feltételei, támogattuk az iskolavezetés elképzeléseit. Bevételeinknek köszönhettük, hogy eddig meg tudtuk tartani önállónak az intézményünket, a környezı településeken már korábban voltak racionális intézkedések pl. felsı tagozat megszüntetése stb. Döntés azért is nehéz, mert következményét még nem ismerjük. Az Állam felelıssége a továbbiakban az intézmények sorsa. Ankhelyi Istvánné: sajnos hiányos információk alapján kell ilyen fontos döntést meghozni. Más lehetıséget jelenleg nem látok, csak a mőködtetés átadását. Fenyvesi Gyöngyi: az új Köznevelési Törvény megfogalmazza azt, hogy amennyiben nincs a lakóhelyén oktatás, úgy a lakóhelyéhez legközelebb esı intézményben, utazással kell megoldani az iskolába járást. Egy városban, akár fıs osztályba bekerülve minıségi oktatást lehetetlen nyújtani. A gyerekek fogják ennek a hátrányát elszenvedni.

4 4 110/2012. (XI. 08.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 74. (4)-(6) bekezdéseire figyelemmel úgy határozott, hogy január 01-vel nem tudja vállalni a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola mőködtetését. Határidı: január Közös hivatali megállapodás elıkészítése (megállapodás tervezet mellékelvemegállapodás tervezettel kapcsolatos további javaslatok) Papp Zoltán: a polgármesterekkel egyeztetve november 15-én tartjuk a közös képviselıtestületi ülésünket, a jelenleg beterjesztett megállapodás jóváhagyása napirenddel. Közös önkormányzati hivatal lesz, melynek elnevezése Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal lesz. Levélen és Bezenyén pedig állandó kirendeltségek mőködnek majd. Ezen túl lesznek kijáró ügyintézık is, pl. adós, építész, stb., de mint legutóbbi ülésen vállaltuk, hogy a járási hivatal alkalmazottja számára is biztosítunk ügyfélfogadási lehetıséget, a járási hivatal vezetıje szerinti idıben és módon. Tehát marad helyben ügyintézési lehetıség. A jegyzıi állás betöltésre is majd pályázatot írunk ki. A megállapodás tervezettel kapcsolatos további javaslatokat ismertette. Kérem az észrevételeket. Kiss Béla: a 11. pontban lévı polgármesteri hivatalok mőködtetési költségei 50-50% arányban kerülnek megosztásra, más arányban kellene megosztani. Papp Zoltán: ez arra vonatkozik, hogy az állami finanszírozás feletti költségeket osztjuk meg ilyen módon. Nagy István: a 15-i ülés után a hivatal dolgozóival is le kell ülnünk és átbeszélnünk, ki marad kinek hová kell menni, és milyen feladatokat kell átadni-átvenni. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a Képviselıket, hogy a közös testületi ülésen mindenki vegyen részt. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 4. Temetıi ravatalozó felújítás és kerítés építés pályázatírási szerzıdése (mellékelve) Papp Zoltán: október 18-i ülésünkön döntöttünk, hogy pályázatot kívánunk benyújtani a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetı alapra a temetıi ravatalozó- és kerítés felújítására. Az AGRÁR EURÓPA Tanácsadó Kft. megküldte ajánlatát az önkormányzati és az LBE pályázat megírására és a menedzsment feladatok ellátására is. Mivel védett épületekrıl van szó, ezért építési engedély kötelesek, az engedélyek benyújtásra való elıkészítése folyamatban van. Most határozni kell a pályázatíró megbízásáról, konkrét projekt költség ismeretében következı testületi ülésen döntünk, az önrész, támogatási igény összegérıl. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk a pályázatíró megbízásáról. 111/2012. (XI. 08.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza az Agrár Európa Tanácsadó Iroda Kft-t (1024 Budapest, Fillér u. 10/b.) a temetıi ravatalozó és kerítés felújítása az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetı alapra pályázat összeállításával és a monitoring feladatok ellátásával. Határidı: azonnal ill. folyamatos

5 A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül megerısíti a 107/2012. (X. 18.) határozatát, amelyben támogatja, hogy Levél Barátainak Egyesülete (LBE) pályázatot nyújtson be a Fı utca 2. Sváb Ház külsı felújítására. Támogatja, hogy az LBE az Agrár Európa Tanácsadó Iroda Kft-t bízza meg a pályázat összeállításával és a monitoring feladatok ellátásával. 5. Árajánlat iskolai nagykapura (mellékelve) Papp Zoltán: a kerítés egy részét le kellett bontani, mivel a kamion, amivel a főtıanyagot szállították nem fért be. A késıbbiekben is szállítás lesz, így a nyílásméretet meg kell hagyni és új kaput kell elhelyezni. A mellékelt ajánlat szerint a kapu önálló szerkezetként készülne, tőzihorganyozva. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. A Képviselı-testület rövid vita után, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy további árajánlatokat kér, és azok ismeretében következı ülésen dönt a napirendrıl. 6. Tompa Lajos jutalma Papp Zoltán: Tompa Lajos részére 3 havi fizetésének megfelelı jutalmat javasolok, munkaidın kívül és munkakörén kívül is bármibe számíthatunk rá. A munkaköri leírásban pontosítani kell mi is a feladata, az intézmények is minden apró gondjukkal megkeresik, holott nem minden az ı feladata, hanem egyéb szakemberé. Kiss Béla: én már korábban is javasolta, hogy a plusz munkák elvégzéséért az egyszeri jutalom helyett a bruttó bérének nagyobb mértékő megemelését javasolom, persze ezzel hosszú távon járna csak jól. Papp Zoltán: a béremelést javasolom a jövı évi költségvetés tárgyalásakor újra felvetni, azonban most véleményem szerint jutalomban részesítsük. 112/2012. (XI. 08.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Tompa Lajos (Mosonmagyaróvár, an: Mallinerics Judit) 9221 Levél, Újhelyi Imre tér 5. sz. alatti lakos, az önkormányzat karbantartója részére, munkája elismeréseként 3 havi illetményének megfelelı összegő jutalomban részesíti, melynek költségeit a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Határidı: azonnal 7. Immologistik Kft. rendezési terv módosítás kérelme Papp Zoltán: az Immologistik Kft képviseletében Dr. Lascsik Ágoston ügyvéd kérelmet nyújtott be a Képviselı-testület felé, hogy a levéli 075/17, 073/6, 073/4, 073/3 alatt nyilvántartott ingatlanok tekintetében a község építési szabályzatát módosítsuk úgy, hogy a kialakítható legkisebb telek nagysága 2000 m2 legyen. A terv módosításának költségeit kérelmezı vállalja. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. 113/2012.(XI.08.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Immologistik Ingatlanfejlesztı és Hasznosító Kft. kérelmére a tulajdonukban lévı levéli 075/17, 5

6 073/6, 073/4, 073/3 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanok tekintetében az övezeti paraméterek besorolás módosítását akként támogatja, hogy a kialakítható legkisebb telek nagysága 2000m2 legyen. A Képviselı-testület a rendezési terv módosítását a Tér-Háló Kft-nél megrendeli, a módosítással kapcsolatos költségek a terv módosítását kezdeményezı felet terhelik. Határidı: azonnal ill. folyamatos 6 8. Tájékoztatók 1. Szabó András kérelme Papp Zoltán: Szabó András keresett meg azzal a kéréssel, hogy az Expo területén az 1-es fıútról jól látható területet szeretne bérelni, vagy megvásárolni üzletköre bıvítéséhez, autókereskedés céljából. A terület rendbetételét vállalja. Az 1-es úttól a védıtávolságot is meg kell nézni. A terület bérletbe adását tudnám elképzelni. Az építésszel meg kell nézni, illetve a helyszínt fel kell mérni, hogy mit lehet ott tenni. Majd térjünk vissza rá. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét, és késıbbi döntéshez javaslatokat várok. 2. Idısek napja Papp Zoltán: vasárnap 15 órakor tartjuk a kultúrházban az idısek napját, kérem a képviselıket, vegyenek részt és segítsenek. Köszönjük a felajánlott támogatásokat. Az érintetteket pedig szeretettel várjuk. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 3. A zsebszerzıdések elleni küzdelemrıl bizottsági ülés Mosonmagyaróváron Papp Zoltán: Botos Gábor megbízásából tájékoztatom a képviselıket, hogy november 14-én a mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban lesz a zsebszerzıdések szembeni küzdelem céljából létrehozott tárcaközi bizottság kihelyezett ülése. Nyilvános fórum, akit érdekel a téma, szívesen várják. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 4. Kormányhivatal tájékoztatása Papp Zoltán: a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal tájékoztatja az önkormányzatokat a évre tervezett önkormányzati adórendeletek elıkészítésével kapcsolatosan. Pl. amennyiben január 1. napjával adó mértékének emelését tervezzük és azt december 02-ig nem hirdetjük ki, akkor annak évközi hatályba léptetésére nem lesz lehetıség. Ha az adórendeletek módosításával kapcsolatosan van javaslat, azt mielıbb kérjük a határidık rövidsége miatt. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 5. Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Tőzoltó-parancsnokság

7 Papp Zoltán: nyílt napot rendeznek november 22-én óra között, akit érdekelnek a programok elızetesen a megadott telefonon jelezze. 6. Aqua Kft. kintlévıségek behajtása Papp Zoltán: az elmúlt ülésen tájékoztattam a képviselıket és felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy a közüzemi hátralékot felhalmozókkal szemben milyen intézkedéseket kezdeményez a szolgáltató. Most ismételten tájékoztatnak, hogy megkezdıdött a hátralékkezelés, amely még további költséget róhat a nem fizetıkre, tájékoztatták és tájékoztassuk a lakosságot, hogy mielıbb rendezzék kintlévıségeiket. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 7. Ág utca közvilágítás bıvítése Kiss Béla: Szabó Gábor keresett meg, hogy az Ág utcában épült 2x2 társasház, és ı is lakást alakított ki ott, ahová nemsokára beköltöznek a lakók, és közvilágítást szeretnének bıvíttetni. Korábban a Diófa utcában hasonló megkeresés volt, akkor kértünk árajánlatot, ott meglévı oszlopra 65m közvilágítási szál kiépítésével Ft+27% Áfa lett volna egy lámpatest felszerelése. Javasolom, hogy kérjünk erre is árajánlatot és utána döntsünk. Papp Zoltán: árajánlatot kérünk. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel az ülést órakor berekesztem. Felkérem a jegyzıkönyv hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. 7 K.m.f. Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyzı Ankhelyi Istvánné jkv. Hitelesítı Gyırfi Zoltán jkv. hitelesítı

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 17/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 24-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 65 TARTALOMJEGYZÉK 65/2008.(XI.28.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. július 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 30-án 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben