Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete"

Átírás

1 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat évi költségvetése (rendeletalkotást, egyben fejlesztési hitel felvétel kezdeményezése a KEOP pályázat saját forrás (önrész) biztosítására) 2. Egyéb döntést igénylı ügyek 1) Czakó Csaba telekvásárlási kérelme (volt polikert) 2) Trebula József Mezı utcai lakos közvilágítással kapcsolatos kérelme 3) Május 1 liget utcai telek-kiegészítések értékesítése 4) Óvodai és iskolai dolgozók garantált bérminimumához fedezet biztosítása 5) Iskolai technikai dolgozók táppénz miatti helyettesítéséhez fedez biztosítása 6) Pályázat a kultúrház IKSZT eszköz és berendezés gyarapításának támogatására 7) A Polgármesteri Hivatal alapító-okiratának módosítása 8) évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása 9) évi közbeszerzési terv 10) Együttmőködési megállapodás a Német Nemzetiségi Önkormányzattal 11) Avar- és kerti hulladék égetés szabályai 3. Tájékoztatás 1) Lomtalanítás

2 Jegyzıkönyv 2 Készült: Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének március 22-én órai kezdettel tartott ülésérıl. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı, Rajna István alpolgármester, Ankhelyi Istvánné, Gyırfi Zoltán, Kiss Béla, Schmidt Róbert, Szakál Gyula képviselık, valamint a mellékelt jelenléti ív szerint. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 6 képviselı jelen van, a testület határozatképes. Az érvényes szavazatok száma 7, a minısített többséget és az egyszerő többséget igénylı döntéshez is 4 igen szavazat szükséges. Jegyzıkönyv-hitelesítıknek Rajna István és Gyırfi Zoltán képviselıket javasolja. A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. Papp Zoltán: javaslatot tett a napirendre. Napirendi javaslat: 1. Az Önkormányzat évi költségvetése (rendeletalkotást, egyben fejlesztési hitel felvétel kezdeményezése a KEOP pályázat saját forrás (önrész) biztosítására) 2. Egyéb döntést igénylı ügyek 1) Czakó Csaba telekvásárlási kérelme (volt polikert) 2) Trebula József Mezı utcai lakos közvilágítással kapcsolatos kérelme 3) Május 1 liget utcai telek-kiegészítések értékesítése 4) Óvodai és iskolai dolgozók garantált bérminimumához fedezet biztosítása 5) Iskolai technikai dolgozók táppénz miatti helyettesítéséhez fedez biztosítása 6) Pályázat a kultúrház IKSZT eszköz és berendezés gyarapításának támogatására 7) A Polgármesteri Hivatal alapító-okiratának módosítása 8) évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása 9) évi közbeszerzési terv 10) Együttmőködési megállapodás a Német Nemzetiségi Önkormányzattal 11) Avar- és kerti hulladék égetés szabályai 3. Tájékoztatás 1) Lomtalanítás A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. Napirend elıtt: Papp Zoltán: napirend elıtt a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági bizottság márciusi ülésérıl tájékoztatja a testületet Ankhelyi Istvánné a bizottság elnöke. Ankhelyi Istvánné: március 16-án a bizottság átmeneti segélyre 8 fı részére összesen Ft támogatást állapított meg. Napirendek tárgyalása: 1) Az Önkormányzat évi költségvetése (rendeletalkotás, egyben fejlesztési hitel felvétel kezdeményezése a KEOP pályázat saját forrás (önrész) biztosítására) (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a rendelet-tervezet indokolását, rendelet-tervezetet, költségvetési táblákat. A Gazdasági, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság március 19-i ülésén már tárgyalta.

3 3 Jelen van Nagy Istvánné pénzügyi fımunkatárs, a felmerülı kérdésekre válaszol. Kérem a képviselıi észrevételeket, majd döntsünk. Kiss Béla: az elmúlt évben a községben több nagy költségigényő fejlesztést sikerült végrehajtani, melyek a tartalékainkat felemésztették. A évre is több pályázatunk van folyamatban (tőzoltószertár, iskola energetikai felújítás, kerékpáros pihenı, sváb-ház felújítás), melyekhez az önrészt szintén biztosítani kell. A zavartalan mőködéshez, folyószámla- illetve fejlesztési hitel felvételére lesz szükség, melyet a Kormányhivatalnak kell jóváhagynia. Amennyiben bevételeink a tervezettek szerint teljesülnek, akkor is szükséges a hitelfelvétel. A Gazdasági bizottság javasolja a testületnek a beterjesztett évi költségvetési rendeletet elfogadásra, valamint a fejlesztési hitel felvétel jóváhagyását. Rajna István: a takarékosságot szem elıtt tartva ez évben az intézmények, egyéb szervezetek sem igényeljenek plusz kiadásra támogatást a rendeletben elfogadottakon felül, mivel támogatni azt nem tudjuk. Papp Zoltán: próbáltuk az intézmények, civilek által igényelt költségeket beépíteni a rendeletbe. Én is takarékosságra hívom fel a figyelmet. Az egyensúlyt a kiadási és bevételi oldal között csak a fejlesztési hitel felvétellel tudjuk biztosítani, erre vonatkozóan is megkapták a képviselık az elıterjesztést. Amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket, döntsünk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta a 6/2012. (III. 23.) számú rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl. 22/2012. (III. 22.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését Ft, azaz Kettıszáztizenötezer forint mőködési bevétellel jóváhagyja. Határidı: azonnal, Domonkos Sándor NNÖ elnöke 23/2012. (III. 22.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a évi beruházási programja KEOP-4.9.0/ jelő pályázat végrehajtásához szükséges önrész biztosítása érdekében, 10 éves futamidıre Ft fejlesztési hitel felvételét határozza el. Az Önkormányzat a hitel összegének és kamatainak visszafizetését a futamidı alatti költségvetéseibe betervezi. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a hitelfelvétel engedélyeztetése és a számlavezetınél a kedvezményes infrastruktúra fejlesztési hitel felvétele ügyében. Határidı: azonnal ill április 15. 2) Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Czakó Csaba telekvásárlási kérelme (volt polikert - kérelem mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a kérelmet, kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Kiss Béla: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet, a bérbeadását javasolja a testületnek. Tavaly decemberben a 130/2011.sz. határozatban határoztuk meg a szántókra vonatkozó bérleti díj összegét, mely 2,5.-Ft/m 2, ezt a bérleti díjat javasoljuk, természetesen a rendbetétellel kapcsolatos költségei miatt meghatározott ideig nem fizetne díjat a használatért. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4 24/2012. (III. 22.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Levél Községi Önkormányzat tulajdonában lévı 1042 hrsz-ú, abból 1199 m 2 kert megnevezéső, 993 m 2 szántó megnevezéső, összesen 2192 m 2 nagyságú területet értékesíteni nem kívánja, azonban azt használatra bérbe adja, a haszonbérletet meghirdeti. Czakó Csaba kérelmezınek lehetısége van a haszonbérletre ajánlatot tenni. A terület bérleti díját 2,5.-Ft/m 2 /évben határozza meg. A Képviselı-testület a bérlemény állapotára tekintettel a rendbetétele ellenértékében a szerzıdéskötéstıl számított két évig eltekint a bérleti díj fizetésétıl, melyet a haszonbérletiszerzıdésben rögzít. Határidı: azonnal ill. a szerzıdéskötésre a hirdetménytıl függıen 2. Trebula József Mezı utcai lakos közvilágítással kapcsolatos kérelme Papp Zoltán: valóban nincs ott közvilágítás, egyedülálló ház, kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Kiss Béla: javasolja a Gazdasági Bizottság, hogy az helyi építési fımunkatárs egyeztessen az E.ON-nal, milyen lehetıségek vannak, amennyiben kivitelezhetı, úgy javasoljuk lámpatest felszerelését. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag, határozathozatal nélkül úgy határozott, hogy konkrét lehetıségek ismeretében késıbbi testületi ülésen újratárgyalja a napirendet. 3. Május 1 liget utcai telek-kiegészítések értékesítése Papp Zoltán: A Képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 25/2012. (III. 22.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a levéli 518/35 hrsz-ú 624 m 2 nagyságú természetben Névnélküli téren található kivett beépítetlen területet, mint telek-kiegészítést Szakács László és Szakács Lászlóné Levél, Május 1. liget utca 4. sz. alatti lakosok részére ½-½ tulajdoni arányban értékesíti. A telek vételárát 500.-Ft/m 2 -ben határozza meg. Az adás-vételiszerzıdés és egyéb felmerülı költségek a vevıt terhelik. A vevı a vételárat az adás-vételi szerzıdés aláírásakor kiegyenlíti folyószámláról átutalással. Az átutalásról szóló igazolást a vevı köteles bemutatni a szerzıdés aláírásakor eladónak. A szerzıdés megkötésének feltétele, hogy A nemzeti vagyonról szóló 2011.CXCVI.törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt., mint elıvásárlási jog gyakorlására jogosult, 30 napon belül nyilatkozik az elıvásárlási jog lemondásáról, vagy nem tesz jognyilatkozatot. Határidı: május /2012. (III. 22.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a levéli 518/37 hrsz-ú 427 m 2 nagyságú természetben Névnélküli téren található kivett beépítetlen területet, mint telek-kiegészítést Lakos József és Lakos Józsefné Levél, Május 1.liget utca 6. sz. 4

5 5 alatti lakosok részére ½-½ tulajdoni arányban értékesíti. A telek vételárát Ft/m 2 -ben határozza meg. Az adás-vételiszerzıdés és egyéb felmerülı költségek a vevıt terhelik. A vevı a vételárat az adás-vételi szerzıdés aláírásakor kiegyenlíti folyószámláról átutalással. Az átutalásról szóló igazolást a vevı köteles bemutatni a szerzıdés aláírásakor eladónak. A szerzıdés megkötésének feltétele, hogy A nemzeti vagyonról szóló 2011.CXCVI. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt., mint elıvásárlási jog gyakorlására jogosult, 30 napon belül nyilatkozik az elıvásárlási jog lemondásáról, vagy nem tesz jognyilatkozatot. Határidı: május /2012. (III. 22.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a levéli 518/39 hrsz-ú 447 m 2 nagyságú természetben Névnélküli téren található kivett beépítetlen területet, mint telek-kiegészítést Hofbauer Károly és Hofbauer Károlyné Levél, Május 1. liget utca 8. sz. alatti lakosok részére ½-½ tulajdoni arányban értékesíti. A telek vételárát 500.-Ft/m 2 -ben határozza meg. Az adás-vételiszerzıdés és egyéb felmerülı költségek a vevıt terhelik. A vevı a vételárat az adás-vételi szerzıdés aláírásakor kiegyenlíti folyószámláról átutalással. Az átutalásról szóló igazolást a vevı köteles bemutatni a szerzıdés aláírásakor eladónak. A szerzıdés megkötésének feltétele, hogy A nemzeti vagyonról szóló 2011.CXCVI. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt., mint elıvásárlási jog gyakorlására jogosult, 30 napon belül nyilatkozik az elıvásárlási jog lemondásáról, vagy nem tesz jognyilatkozatot. Határidı: május Óvodai és iskolai dolgozók garantált bérminimumához fedezet biztosítása Papp Zoltán: a törvény rendelkezése szerint az iskolában és az óvodában is néhány személyt érint a rendelkezés, mely szerint a legkisebb minimálbérrıl a Ft-ról át kell sorolni január 01-tıl a garantált bérminimum szerint Ft-ra a munkabért. A évi költségvetésbe ennek fedezete nincs benne, ezért a többletet biztosítani kell a tartalék terhére. Az óvoda esetében 2,5 fıt az iskola esetében 2 fıt érint. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. 28/2012. (III. 22.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján az érintett intézményi dolgozói részére garantált bérminimum költségét az alábbiak szerint biztosítja a évi költségvetés tartaléka terhére: a.) Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda: Bérköltség: Ft Járulék költség: Ft Összesen: Ft b.) Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola: Bérköltség: Ft Járulék költség: Ft Összesen: Ft Határidı: azonnal ill. folyamatos

6 5. Iskolai technikai dolgozók táppénz miatti helyettesítéséhez fedez biztosítása 6 Papp Zoltán: a költségvetésben nincs rá fedezet, a Gazdasági Bizottság ülésén javasoltuk, hogy pontos összeg ismeretében döntsön a testület. A törvény elıírja, akkor ki kell fizetni. Az igazgató asszony betegsége miatt konkrét összeget nem tudunk, így javasolom a napirend tárgyalását késıbbi idıpontra halasztani. A Képviselı-testület egyhangúlag javasolja a napirend késıbbi idıpontban történı tárgyalását. 6. Pályázat a kultúrház IKSZT eszköz és berendezés gyarapításának támogatására (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket, majd döntsünk. A Képviselı-testület egyhangúlag,7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 29/2012. (III. 22.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani a Mővelıdési és Közoktatási Minisztériumhoz Közmővelıdési intézmény, közösségi színtér technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása címő támogatási pályázatra, melyhez 50%-os önrészt, Ft-ot a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Megbízza a polgármestert a pályázat elkészítésével Határidı: pályázat benyújtására március 25., további a támogatási döntéstıl függıen. 7. A Polgármesteri Hivatal alapító-okiratának módosítása Papp Zoltán: az elmúlt ülésen elfogadtuk az alapító okirat módosítását, a Magyar Államkincstárhoz megküldtük törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetésre. A Kincstár észrevételt tett a 3. pontban szereplı alaptevékenységi szakág, a 8. pontban a fenntartó elnevezése tekintetében, mivel fenntartó nincs, hanem csak alapító. Ezért módosítás szükséges. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. 30/2012. (III. 22.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 15/2012. (II. 23.) sz. határozatával jóváhagyott Levéli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1/a. Az Alapító Okirat 3. pontjában szereplı Alaptevékenységi szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1/b. Az Alapító Okirat 8. pontjában szereplı a Fenntartó szerv neve, székhelye: Levél Községi Önkormányzat 9221 Levél, Fı utca 10. törlésre kerül. Az Alapító Okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt okiratot is meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Gyır-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának. Határidı: március 30. Felelıs: Nagy István jegyzı évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása (mellékelve)

7 7 Papp Zoltán: 2+1 fı felvételét tervezzük, a plusz egy fı az IKSZT keretében pályakezdı részmunkaidıs foglalkoztatását tenné lehetıvé. Nyilván ezt pályáztatni kell. Kérem a képviselık észrevételeit, majd szavazzunk. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 31/2012. (III. 22.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél község Közfoglalkoztatási Tervét a évre az elıterjesztés szerint jóváhagyja. Határidı: azonnal ill december évi közbeszerzési terv (mellékelve) Papp Zoltán: ismertette az elıterjesztést. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. 32/2012. (III. 22.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta Levél Községi Önkormányzatának évi közbeszerzési tervét és az jóváhagyja. Határidı: azonnal ill. folyamatos 10. Együttmőködési megállapodás a Német Nemzetiségi Önkormányzattal (mellékelve) Nagy István: a nemzetiségi jogokról, valamint az államháztartásról szóló törvény is elıírja az új megállapodási kötelezettséget, melyet a testületnek is jóvá kell hagynia. A Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat a megállapodást jóváhagyta és azt elfogadásra javasolja. Papp Zoltán: kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 33/2012. (III. 22.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete és a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete közötti együttmőködési megállapodást az elıterjesztés szerint jóváhagyja. Határidı: azonnal Felelıs: Nagy István jegyzı 11. Avar- és kerti hulladék égetés szabályai (rendelet mellékelve) Nagy István: A helyi Tőzoltó Egyesület javasolta, hogy szabályozzuk az avar és kerti hulladék égetését. Ezt röviden a 11/2000. (XII. 22.) sz. rendelet IV. fejezet 18. és 19. -a tartalmazta, ezt most kibıvítettük és új rendelet megalkotását javasoljuk. Papp Zoltán: kérem az észrevételeket, majd döntsünk. 3. Tájékoztatás A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az avar és kerti hulladék égetésérıl szóló 7/2012. (III. 23.) sz. önkormányzati rendeletét. 1) Lomtalanítás

8 Papp Zoltán: megvan a lomtalanítás pontos idıpontja, április , a plakátokat kihelyezzük. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 2) Pályázati lehetıségek Papp Zoltán: megjelent néhány BM rendelet, melyekrıl az Államkincstár is tájékoztatót küldött. Ezek közül az Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 2012, ránk nem vonatkozik, csak hátrányos helyzető településekre. A másik az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére vonatkozik. Ebben az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás keretében a tornacsarnok padlózat felújítása, illetve a hangcsillapítást is meg lehetne oldani. Ennek a pályázatnak egy másik része a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása, ebbıl esetleg a kamera-rendszer kiépítése kezdıdhetne meg. Sajnos az idei költségvetés alapján ezek sem esedékesek az idén, talán majd jövıre próbáljunk meg élni a lehetıséggel, ha lesz. A pályázatok beadási határideje április 02. A támogatás mértéke 30%. A 6/2012. (III. 1.) BM rendelet az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése támogatásáról szól. Lehetıség volna az önrész (melyre most hitelt kell felvennünk) max. 40%-át visszaigényelni, a kísérılevél szerint azonban csak azok a települések vehetnek részt, akik a l240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében szerepelnek, ezen a listán pedig nem vagyunk rajta, ezt pontosítani szükséges. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 3. LBE kirándulás Erdélybe Papp Zoltán: akit érdekel, jelentkezzen. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 4. Elektromos és elektronikai hulladék begyőjtés Husvéth Tiborné: az óvodában győjtjük, melyért alapítványunk egyszeri összeget kap. Papp Zoltán: kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 5. Hivatalsegéd álláshely hirdetmény Nagy István: a hivatalsegéd munkaviszonyát kérelmére közös megegyezéssel megszüntettük, és pályázatot írtunk ki. 4 pályázat érkezett be határidıre, meghallgatásra kerülnek a pályázók március 26-tól állhat munkába, próbaidı megkötéssel, csökkentett 6-ról 4 órás munkaidıvel. Papp Zoltán: kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 6. Állattartó telep állapota Rajna István: a Nyugati Kapu TSZ területén az állattartással kapcsolatosan felmerült problémák ügyében történt-e intézkedés? Papp Zoltán: Mosonmagyaróváron a Fıállatorvos részére ben jeleztük a problémát, melyet át is vettek, azonban még válasz nem érkezett rá. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. Amennyiben nincs egyéb észrevétel, az ülést perckor berekesztem, felkérem a jegyzıkönyv-hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. K.m.f. 8 Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyzı

9 Gyırfi Zoltán jkv. hitelesítı Rajna István jkv. hitelesítı 9

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-30/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 19-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben