Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete"

Átírás

1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 10/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének május 26-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. SZMSZ felülvizsgálat - új rendelet alkotása 2. Közmővelıdés helyzete, közmővelıdési rendelet felülvizsgálata 3. Belsı ellenırzés tapasztalatairól 4. Közterület használat szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata, módosítása 5. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok értékelése 6. Egyéb döntést igénylı ügyek a) Kátyúzásra érkezett ajánlatok értékelése b) Óvodai projekt: nyilvánosság ellátására érkezett ajánlatok értékelése c) Kultúrházi elıtetıre érkezett ajánlat d) Szigetköz könyv megrendelése e) Kistérségi társulási megállapodás módosítása (Dunasziget idısek nappali ellátása) f) Szennyvíztisztító projekthez önrész biztosítása g) Megyei fenntartású intézmények átszervezéséhez hozzájárulás 7. Tájékoztatók a) Gyır-Pozsony vasútvonal újraindításáról minisztériumi levél b) Szúnyoggyérítési igény c) Rekultív Kft tájékoztatója a fejlesztési hozzájárulás beszedésérıl d) Várépítı pályázat, energetikai pályázat KEOP-4.9.0/ A- hiánypótlás e) AQUA Kft. Guinness- rekordkísérlet f) Kerékpárút- közbeszerzés erdıvédelmi alap g) Elıvásárlási jogról lemondás határozat visszavonása

2 Jegyzıkönyv 2 Készült: Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének május 26-án órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı, Rajna István alpolgármester, Ankhelyi Istvánné, Gyırfi Zoltán, Kiss Béla, Schmidt Róbert, Szakál Gyula képviselık illetve a mellékelt jelenléti ív szerint. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 7, a minısített többséget igénylı és az egyszerő többséget igénylı döntéshozatalhoz is 4 egyenlı szavazat szükséges. Jegyzıkönyv hitelesítıknek. Kiss Béla és Gyırfi Zoltán képviselıket javasolja. A Képviselı-testület a jegyzıkönyv-hitelesítıkre vonatkozó javaslatot egyhangúlag jóváhagyta. Papp Zoltán: javaslatot tesz a napirendre: 1. SZMSZ felülvizsgálat (SZMSZ módosítása vagy új rendelet alkotása) 2. Közmővelıdés helyzete, közmővelıdési rendelet felülvizsgálata 3. Belsı ellenırzés tapasztalatairól 4. Közterület használat szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata, módosítása 5. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok értékelése 6. Egyéb döntést igénylı ügyek a) Kátyúzásra érkezett ajánlatok értékelése b) Óvodai projekt: nyilvánosság ellátására érkezett ajánlatok értékelése c) Kultúrházi elıtetıre érkezett ajánlat d) Szigetköz könyv megrendelése e) Kistérségi társulási megállapodás módosítása (Dunasziget idısek nappali ellátása) f) Szennyvíztisztító projekthez önrész biztosítása g) Megyei fenntartású intézmények átszervezéséhez hozzájárulás 7. Tájékoztatók a) Gyır-Pozsony vasútvonal újraindításáról minisztériumi levél b) Szúnyoggyérítési igény c) Rekultív Kft tájékoztatója a fejlesztési hozzájárulás beszedésérıl d) Várépítı pályázat, energetikai pályázat KEOP-4.9.0/ A- hiánypótlás e) AQUA Kft. Guinness- rekordkísérlet f) Kerékpárút- közbeszerzés erdıvédelmi alap g) Elıvásárlási jogról lemondás határozat visszavonása A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag jóváhagyta. Napirend elıtt: Tájékoztató a Szociális bizottság elmúl ülésérıl: Ankhelyi Istvánné: a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottság május 23-án ülésezett, amelyen átmeneti segélyt 4 fı részére, Ft összegben, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 3 fı részére Ft összegben, temetési segély 1 fı részére Ft összegben került összesen Ft. került kiutalásra. Valamint a bizottság megtárgyalta a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok értékelésérıl szóló beszámolót, melyet a napirend tárgyalásakor ismertet. Papp Zoltán: köszönjük a tájékoztatást, kérem annak tudomásul vételét.

3 A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a bizottság tájékoztatóját. 3 Napirend tárgyalása: 1. SZMSZ felülvizsgálat - új rendelet alkotása (tervezet mellékelve) Papp Zoltán: alpolgármester felvetésével egyetértek, hogy a rendelet terjedelmére, valamint a késıi beterjesztésére tekintettel a napirendi pont tekintetében döntés ne szülessen. Megkérem a jegyzıt ismertesse a beterjesztett SZMSZ-t, segítse annak áttekintését. Nagy István: részletesen ismertette az SZMSZ-t. Papp Zoltán: kérem a képviselıket tanulmányozzák a szabályzatot, várjuk az észrevételeket, illetve a mellékleteknél az önként vállalt feladatokat külön lehetne mellékletben rögzíteni. A napirendet a következı ülésig elnapoljuk, s újratárgyaljuk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal a rendeletrıl való döntést elnapolja. 2. Közmővelıdés helyzete, közmővelıdési rendelet felülvizsgálata Papp Zoltán: a régi 2002-es rendeletet próbáltuk átdolgozni az új körülményekre tekintettel. Megkérem Radák Tamást esetleges kiegészítéseit tegye meg, illetve kérem a képviselıi Radák Tamás: a Kultúrház, mint IKSZT is mőködik majd, ezért ezt is bele kellett foglalni, valamint az önkormányzat által megvásárolt sváb tájházra is ki kellett terjeszteni a rendeletet. A rendelt mellékletét képezi a házirend, valamint a nyitvatartási idı is. Nagy István: a régi szabályzat csak általános megfogalmazásokat tartalmazott, az új beterjesztett rendelet már konkrétan a községben mőködı közmővelıdési épületeinkre vonatkozik. Rajna István: a Sváb tájház mőködtetéséhez, mint korábban arról szó is volt az LBE-vel kell megállapodást kötni, ha nem a rendelet része konkrétan, akkor külön megállapodásban kell rögzítenünk azt. Papp Zoltán: a játszótérhez hasonlóan is külön megállapodásban rögzítjük a használatba adását. Az elnevezéseken is sokat gondolkoztunk, de a testületnek joga van mást is javasolni. A pályázatoknál már volt rá példa, hogy kérték a testületi határozatot arról, hogy mikor történt az intézmény elnevezése és arról a dokumentumot nehezen tudtuk csatolni, ezért célszerő lenne az elnevezésrıl külön határozatban dönteni. Kérem a képviselıket, amennyiben nincs egyéb észrevétel döntsünk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal a rendeletrıl való döntést elnapolja. 63/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzatának Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásokról és közmővelıdésrıl szóló évi CXL. Törvény 64 (1) és (2) bekezdése, a 78.. (1) és (2) és (5) a. és c. pontja alapján közösségi színtérnek kijelöli a Kultúrház Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) és mozgókönyvtári ellátó hely (röviden: Kultúrház) elnevezéső, 9221 Levél, Fı u. 30. sz. alatti 44/2 hrsz-ú ingatlant. A Kultúrház nem intézményként mőködik, önálló költségvetéssel nem rendelkezik, bevételei és kiadásai az önkormányzat elemi költségvetésében, a megfelelı szakfeladatoknál jelennek meg. A Kultúrház mőködtetéséért az önkormányzattal foglalkoztatási jogviszonyban álló mővelıdésszervezı felelıs. A mővelıdésszervezı részletes feladatait munkaköri leírás tartalmazza, melyet a polgármester ad ki.

4 A Kultúrház használati szabályait és mőködésének módját a községi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló rendeletben kell szabályozni. A mozgókönyvtári ellátó hely a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján mőködik. ill. a rendelet kihirdetését követıen folyamatos, Nagy István jegyzı 64/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásokról és közmővelıdésrıl szóló évi CXL. Törvény 48.. alapján közérdekő muzeális kiállítóhelynek kijelöli a Sváb tájház, helytörténeti győjtemény és kiállító terem (röviden: Sváb ház) elnevezéső, 9221 Levél, Fı u. 2. sz. alatti, 60 hrsz-ú ingatlant. A Sváb ház nem intézményként mőködik, önálló költségvetéssel nem rendelkezik, fenntartásáról, mőködtetésérıl az önkormányzattal kötött megállapodás alapján Levél Barátainak Egyesülete (9221. Levél, Fı utca 30.) gondoskodik, használati szabályait és mőködésének rendjét, nyitva tartását mőködési szabályzatban az egyesület állapítja meg. ill. a rendelet kihirdetését követıen folyamatos, Nagy István jegyzı 3. Belsı ellenırzés tapasztalatai (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Kiss Béla: a Gazdasági bizottság ülésén áttekintette az elıterjesztést, és megállapította, hogy a kisebb hibákat eltekintve szabályosnak mondható a mőködés, javasolja a testületnek a beszámoló tudomásul vételét, és az intézkedés megtételét. 65/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a évi éves belsı ellenırzések tapasztalatairól szóló beszámolót megvitatta és az abban foglaltakat tudomásul vette. A belsı ellenıri jelentésben foglalt hiányosságok kijavításáról a jegyzı határidıre gondoskodik. Határidı: szeptember 15. Felelıs: Nagy István jegyzı 4. Közterület használat szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata, módosítása (mellékelve) Papp Zoltán: mivel nem volt elég idı a tanulmányozásra kérem a jegyzıt nagyvonalakban ismertesse, s ha szükséges a döntést halasszuk el a következı ülésre. Nagy István: nagyvonalakban ismertette az egyszerősített szabályozást, mellékleteit a kérelem nyomtatványt illetve a díjakat. A díjak községenként változóak lehetnek, ha valakinek van egyéb javaslata, észrevétele tegye meg. Kiss Béla: a Gazdasági bizottság ülésén már beszéltünk róla, a búcsúi eszközök, sátrak díjait kellene részletesebben leszabályozni, a rendelet többi része érthetı és egyértelmő. 4

5 Gyırfi Zoltán: az üzemképtelen személygépkocsit ki kellene bıvíteni a többi jármőtípusra is, illetve mőszaki érvényességi papírokhoz kötni. Papp Zoltán: a használati díjakról határozatot kell kiadni, pl. a búcsúsoknál még annak a helyszínen történı elkészítése is kérdéses. Az építési munkával kapcsolatos építıanyag- és törmeléktárolás, állványelhelyezés magánlakás építésnél itt is felmerül pl. a járdaépítés, melyet szabályozni kellene, hogy az mentességet élvezzen, ill. türelmi idıt (kb. 15 nap) kapjon mivel közcélt szolgáló munka. A búcsúsoknál meg minimum, ill. maximum m2 kellene meghatározni. Nagy István: a járdaépítésre vonatkozóan az 5. tartalmazza a szabályokat. Papp Zoltán: mivel a témával kapcsolatosan felmerült a Tó utcai telek-kiegészítések és a József Attila utca telekhatár rendezés, melyekkel korábban foglalkoztunk már és rendezésre várnak, a Gazdasági Bizottság foglalkozzon vele és késıbbi testületi ülésen kerüljön napirendre. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal a rendeletrıl való döntést elnapolja. 5. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok értékelése (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, a Szociális bizottság is megtárgyalta, kérem az esetleges kiegészítéseket, majd szavazzunk. 66/2011.(V.26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Megállapítja, hogy a feladatok ellátása során érvényesült a jogalkotói és társadalmi elvárás, miszerint a gyermek családba történı nevelkedésének biztosítása elsıdleges fontosságú. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása terén a gyermekvédelmi rendszer mőködése, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek a jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen, a kistérségi társulási forma bevezetése óta az elvárásoknak megfelelıen mőködik., Nagy István jegyzı 6. Egyéb döntést igénylı ügyek a) Kátyúzásra érkezett ajánlatok értékelése Papp Zoltán: április 28-i ülésünkön az Orgona utca aszfaltburkolat építési munkáit elfogadta a testület, azonban a kátyúzásra javasolták a képviselık, hogy kérjünk több ajánlatot, s majd annak ismeretében tárgyaljuk újra a napirendet. A munkálatokra kibıvítve kértünk ajánlatot: a kátyúk széleinek főrészelése, kátyúk bontása, kátyúk kitakarítása, bontott törmelék felrakása tehergépkocsira és elszállítása, aszfaltburkolat építése AC-11 kopó min. aszfalttal 6 cm vastagságban. Három ajánlat érkezett, a legolcsóbb ajánlatot a HUN-ROAD MOVA Építı Kft adta Ft+Áfa, a második a Magyar Közút Zrt Ft/m2+ÁFA, a harmadik a Makadám Kft Ft/m2 áron. Javasolom a legolcsóbb ajánlatot benyújtó elfogadását, kérem az észrevételeket. 67/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete ajánlata alapján megrendeli a HUN-ROAD MOVA ÉPÍTİ KFT (9021 Gyır, Árpád út 14.)-tıl Levél község belterületi utak kátyúzási munkáit. A munkák költsége ,-Ft+ÁFA, amely 5

6 fedezete a költségvetésben kátyúzásra tervezett összeg, illetve az ezt meghaladó többletköltséget a évi költségvetés tartalékából biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdést aláírására. b) Óvodai projekt: nyilvánosság ellátására érkezett ajánlatok értékelése (összegzés az ajánlatok elbírálásáról mellékelve) Papp Zoltán: szintén három pályázat érkezett a projekthez kapcsolódó feladatok ellátására. Május 12-én megtörtént a borítékok bontása, kettı nem felelt meg a kiírásnak, hiánypótlásra nem adtunk lehetıséget, az egyetlen érvényes ajánlat egyben a legolcsóbb ajánlat is volt Áfa MediusNet Bt gyıri cég. Mivel a felhívásnak egy megfelelt, így javasolom, hogy a MediusNet Bt ajánlatának elfogadását. 68/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Levél Község óvodájának bıvítése, energiatakarékos felújítása, korszerősítése elnevezéső projekthez kapcsolódó kommunikációs és nyilvánossági feladatok ellátásával a MediusNet Kommunikációs Bt-t (9026 Gyır, Damjanich u. 15.) bízza meg az ajánlatban foglaltak szerint. A munka ,-Ft+ÁFA fedezete a pályázatban elszámolható költségek között biztosított. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására. ill. megbízási szerzıdés alapján c) Kultúrházi elıtetıre érkezett ajánlat (mellékelve) Papp Zoltán: a kultúrház felújítása kapcsán természetesen a homlokzat is felújításra kerül, így az elıtetıt is vissza kell majd helyezni, ajánlatot kértem a Főzfa és Társa kovácsoltvas Bt-tıl 4 X 1,75 nagyságú elıtetıre, Ft+Áfa a festést Czakó Csaba helyi vállalkozó vállalta, a festés nélkül kérem a testületet, hogy rendeljük meg az elıtetıt. 69/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megrendeli a Főzfa és Társa Bt.- tıl (9200 Mosonmagyaróvár, Molnár u. 1.) a kultúrház elıtetıjének elkészítését festés nélkül az ajánlatban szereplık szerint. Az elıtetı költségeit ,- Ft+ÁFA-t a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A megrendelés aláírására felhatalmazza a polgármestert. d) Szigetköz könyv megrendelése (megkeresés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az ajánlatot, kérem az észrevételeket. A Gazdasági bizottság ülésén beszéltünk róla, véleményük szerint 5 db-ot legalább kellene rendelni. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6

7 7 70/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megrendeli Alexay Zoltán: Szigetközrıl írásban, képekben címő könyvét 5 pld-ban, melynek költségét 5x Ft-ot a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. e) Kistérségi társulási megállapodás módosítása (Dunasziget idısek nappali ellátása) Papp Zoltán: Dunasziget község Önkormányzata úgy döntött, hogy csatlakozik a Kistérségi Társulás idıskorúak gondozási valamint étkeztetési ellátásába. A feladatellátás vállalásához szükséges valamennyi tagtelepülés képviselı-testületének minısített többséggel meghozott egyetértı határozata. Kérem a Képviselık észrevételeit, majd szavazzunk. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 71/2011. (V. 26.) határozat Levél községi önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodása kiegészüljön Dunasziget Község Önkormányzata csatlakozásával az idıskorúak átmeneti és ápoló-gondozó otthoni ellátásával és a szociális étkeztetéssel. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a Társulás Szakmai Munkaszervezetét tájékoztassa. f) Szennyvíztisztító projekthez önrész biztosítása (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: bírósági végzés kötelezi az AQUA Kft-t arra, hogy szüntesse be a szennyvíztisztítóról kimenı víz szennyezettségét, de ezt csak uniós pályázattal lehet megoldani. Ehhez az önrészt kell az önkormányzatoknak biztosítani. Kérem a képviselı észrevételeket, majd szavazzunk. 72/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat vállalja, hogy a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás KEOP /2F/ pályázatához kapcsolódóan Ft, azaz Huszonegymilliónégyszázhúszezer forint önerıt az alábbiak szerint biztosít és a társulás számlájára megfizet: évi költségvetésében: Ft-ot évi költségvetésében: Ft-ot évi költségvetésében: Ft-ot. A fenti teljes összeg meglétének igazolására június 15-ig bankszámla igazolást ad, vagy megkötött hitelszerzıdést mutat be a Társulásnak, a fenti éves összegeket pedig a gördülı költségvetésében elıirányoz. Határidı: június 20. ill. folyamatos

8 Papp Zoltán: A második döntés lenne, hogy a társulásnak magának is vannak olyan költségei, melyeket a pályázati költségvetés nem tartalmaz. 73/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat vállalja, hogy a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás KEOP-1.2.0/2F/ pályázata megvalósítása során a Társulás mőködési költségeihez az alábbi mértékben hozzájárul: évi költségvetésében: Ft évi költségvetésében: Ft évi költségvetésében: Ft. A fenti mőködési támogatást a Társulás elnöke felhívó levele alapján a Társulás számlájára 15 napon belül átutalja. Határidı: folyamatos g) Megyei fenntartású intézmények átszervezéséhez hozzájárulás (mellékelve) Papp Zoltán: a Megyei Önkormányzattól érkezett megkeresést a képviselık megkapták, kérem az észrevételeket az intézmények átszervezésérıl. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7. Tájékoztatók 74/2011.(V.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének k.) pontja értelmében hozzájárul az alábbi megyei fenntartású intézmények átszervezéséhez: Közoktatási szakterületen: Gyır-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet (Gyır) és a Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Gyır) Szociális gondoskodás szakterületen: Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) és az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (Koroncó-Zöldmajor) Idısek otthona (Jobaháza) és a Felnıttkorú Fogyatékosok Otthona (Pásztori) egyesítése. Gyermekvédelmi szakterületen: Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja (Gyır) és a Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ (Sopron) gyermekvédelmi egységének leválasztása, a közoktatási intézményegység önállósásának megtartásával. a) Gyır-Pozsony vasútvonal újraindításáról minisztériumi levél (mellékelve) Papp Zoltán: március 28-i ülésünkön a testület felhatalmazott, hogy a Rajka-Pozsony vasútvonal újraindítására vonatkozó nyilatkozatot aláírja, hiszen érdekünk főzıdik hozzá. Dr. Völner Pál a Nemzeti Fejlesztési Miniszter állásfoglalását közölte (melyet a képviselık megkaptak), hogy a magyar részrıl a szándék megvan, de a szlovák partner részérıl még 8

9 akadályba ütközik a vasútvonal újraindítása, javasolják, hogy az autóbuszos utazási lehetıséget használják ki. Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. b) Szúnyoggyérítési igény (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a Gergely Air Kft ajánlatát, valamint a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás igény felmérési levelét. Kérem a képviselık észrevételeit. A Képviselı-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy évben is igénybe kívánják venni a szúnyoggyérítési munkát, megbízza a polgármestert, hogy az állásfoglalásról értesítse a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezetét. c) Rekultív Kft tájékoztatója a fejlesztési hozzájárulás beszedésérıl (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a I. negyedévi önrészrıl a tájékoztatót, kérem annak tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. d) Várépítı pályázat (mellékelve), energetikai pályázat Papp Zoltán: februári ülésünkön a 32/2011. (II. 21.) határozattal megbízott a testület az óvoda felújításához a Várépítı Pályázat benyújtásával. Április 20-án be is nyújtottuk, az elbírálás megtörtént, sajnos nem vagyunk a nyertes pályázók között. A KEOP-4.9.0/ A - intézményeink energetikai korszerősítése, megújuló energiaforrás hasznosításával pályázat benyújtásra, s befogadásra került, hiánypótlás a mai napon érkezett, melyet elküldtem a pályázatírónak, reméljük, hogy kedvezı elbírálásban részesülünk. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. e) AQUA Kft. Guinness-rekordkísérlet (tájékoztató mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a felhívást, kérjük minél többen csatlakozzanak ezzel is segítve a rekordkísérletet. f) Kerékpárút pályázat közbeszerzés, erdıvédelmi alap Papp Zoltán: május 30-án órakör lesz az 1. sz. fıutat tehermentesítı kerékpárút építése Mosonmagyaróvár-Levél-Hegyeshalom-Országhatár szakaszon tárgyú projekt feltételes közbeszerzési eljárás borítékbontási eljárása. Ajánlatkérési dokumentációt öt cég vásárolt. A pályázathoz megvásároltunk magánterületeket illetve állami területbıl kértünk területet, mely erdıt is érint, ez az út melletti erdısáv. A Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága erdıvédelmi járadék címén Ft megfizetésére kötelez bennünket, amennyiben ez befizetésre kerül, úgy indulhatnak meg a munkák. Ez egy nem várt kiadás, a pályázatban nem szerepelt, de a forrást biztosítani kell rá. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. 9

10 10 g) Elıvásárlási jogról lemondás határozat visszavonása (nyilatkozat mellékelve) Papp Zoltán: április 28-i ülésünkön határoztunk a Levél, Kapu tér 5. sz. alatti ingatlan elıvásárlási jogával, mivel a közmőfejlesztési hozzájárulás megtérülését csak így láttuk biztosítva. Azóta az új tulajdonos nyilatkozott írásban, hogy vállalja az eladó helyett a Ft közmőfejlesztési díj részletekben történı megfizetését, amennyiben az Önkormányzat lemond az ingatlan vonatkozásában a törvényes elıvásárlási jogról. Javasolom a korábbi határozat visszavonását, illetve a nyilatkozat megadását. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 75/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 56/2011. (IV. 28.) határozatát hatályon kívül helyezi és ezzel a levéli 611/25 hrsz-ú ingatlan tekintetében az elıvásárlási jogáról lemond, mivel az ingatlan vásárlói ügyvédi nyilatkozatba foglalták az ingatlanon fennálló közmőfejlesztési hozzájárulás tartozást átvállalják. Amennyiben nincs egyéb észrevétel az ülést perckor berekesztem. Felkérem a jegyzıkönyv-hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. K.m.f Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyzı Kiss Béla jkv. hitelesítı Gyırfi Zoltán jkv. hitelesítı

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 7/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 21-én tartott nyilvános ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Energetikai pályázat

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 20-án tartott testületi ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: 1. Döntést igénylı

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-43/2012. Tárgy: Óvoda épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-29 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. november 7-én tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 11-én tartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 14-én tartott nyilvános ülésérıl készült 13/2009. J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 13/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 08-i rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv Napirend: Egyéb döntést igénylı ügyek:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: KEOP-os pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala Az elıterjesztést készítette: Horváth Sándor

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 3/2008.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2008. április 17-én 17:00 órakor

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 12. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2010. április 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 09-én tartott nyilvános ülésérıl készült 16/2009. J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 4/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 6-án 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János polgármester

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben