Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete"

Átírás

1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 10/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének május 26-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. SZMSZ felülvizsgálat - új rendelet alkotása 2. Közmővelıdés helyzete, közmővelıdési rendelet felülvizsgálata 3. Belsı ellenırzés tapasztalatairól 4. Közterület használat szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata, módosítása 5. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok értékelése 6. Egyéb döntést igénylı ügyek a) Kátyúzásra érkezett ajánlatok értékelése b) Óvodai projekt: nyilvánosság ellátására érkezett ajánlatok értékelése c) Kultúrházi elıtetıre érkezett ajánlat d) Szigetköz könyv megrendelése e) Kistérségi társulási megállapodás módosítása (Dunasziget idısek nappali ellátása) f) Szennyvíztisztító projekthez önrész biztosítása g) Megyei fenntartású intézmények átszervezéséhez hozzájárulás 7. Tájékoztatók a) Gyır-Pozsony vasútvonal újraindításáról minisztériumi levél b) Szúnyoggyérítési igény c) Rekultív Kft tájékoztatója a fejlesztési hozzájárulás beszedésérıl d) Várépítı pályázat, energetikai pályázat KEOP-4.9.0/ A- hiánypótlás e) AQUA Kft. Guinness- rekordkísérlet f) Kerékpárút- közbeszerzés erdıvédelmi alap g) Elıvásárlási jogról lemondás határozat visszavonása

2 Jegyzıkönyv 2 Készült: Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének május 26-án órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı, Rajna István alpolgármester, Ankhelyi Istvánné, Gyırfi Zoltán, Kiss Béla, Schmidt Róbert, Szakál Gyula képviselık illetve a mellékelt jelenléti ív szerint. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 7, a minısített többséget igénylı és az egyszerő többséget igénylı döntéshozatalhoz is 4 egyenlı szavazat szükséges. Jegyzıkönyv hitelesítıknek. Kiss Béla és Gyırfi Zoltán képviselıket javasolja. A Képviselı-testület a jegyzıkönyv-hitelesítıkre vonatkozó javaslatot egyhangúlag jóváhagyta. Papp Zoltán: javaslatot tesz a napirendre: 1. SZMSZ felülvizsgálat (SZMSZ módosítása vagy új rendelet alkotása) 2. Közmővelıdés helyzete, közmővelıdési rendelet felülvizsgálata 3. Belsı ellenırzés tapasztalatairól 4. Közterület használat szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata, módosítása 5. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok értékelése 6. Egyéb döntést igénylı ügyek a) Kátyúzásra érkezett ajánlatok értékelése b) Óvodai projekt: nyilvánosság ellátására érkezett ajánlatok értékelése c) Kultúrházi elıtetıre érkezett ajánlat d) Szigetköz könyv megrendelése e) Kistérségi társulási megállapodás módosítása (Dunasziget idısek nappali ellátása) f) Szennyvíztisztító projekthez önrész biztosítása g) Megyei fenntartású intézmények átszervezéséhez hozzájárulás 7. Tájékoztatók a) Gyır-Pozsony vasútvonal újraindításáról minisztériumi levél b) Szúnyoggyérítési igény c) Rekultív Kft tájékoztatója a fejlesztési hozzájárulás beszedésérıl d) Várépítı pályázat, energetikai pályázat KEOP-4.9.0/ A- hiánypótlás e) AQUA Kft. Guinness- rekordkísérlet f) Kerékpárút- közbeszerzés erdıvédelmi alap g) Elıvásárlási jogról lemondás határozat visszavonása A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag jóváhagyta. Napirend elıtt: Tájékoztató a Szociális bizottság elmúl ülésérıl: Ankhelyi Istvánné: a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottság május 23-án ülésezett, amelyen átmeneti segélyt 4 fı részére, Ft összegben, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 3 fı részére Ft összegben, temetési segély 1 fı részére Ft összegben került összesen Ft. került kiutalásra. Valamint a bizottság megtárgyalta a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok értékelésérıl szóló beszámolót, melyet a napirend tárgyalásakor ismertet. Papp Zoltán: köszönjük a tájékoztatást, kérem annak tudomásul vételét.

3 A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a bizottság tájékoztatóját. 3 Napirend tárgyalása: 1. SZMSZ felülvizsgálat - új rendelet alkotása (tervezet mellékelve) Papp Zoltán: alpolgármester felvetésével egyetértek, hogy a rendelet terjedelmére, valamint a késıi beterjesztésére tekintettel a napirendi pont tekintetében döntés ne szülessen. Megkérem a jegyzıt ismertesse a beterjesztett SZMSZ-t, segítse annak áttekintését. Nagy István: részletesen ismertette az SZMSZ-t. Papp Zoltán: kérem a képviselıket tanulmányozzák a szabályzatot, várjuk az észrevételeket, illetve a mellékleteknél az önként vállalt feladatokat külön lehetne mellékletben rögzíteni. A napirendet a következı ülésig elnapoljuk, s újratárgyaljuk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal a rendeletrıl való döntést elnapolja. 2. Közmővelıdés helyzete, közmővelıdési rendelet felülvizsgálata Papp Zoltán: a régi 2002-es rendeletet próbáltuk átdolgozni az új körülményekre tekintettel. Megkérem Radák Tamást esetleges kiegészítéseit tegye meg, illetve kérem a képviselıi Radák Tamás: a Kultúrház, mint IKSZT is mőködik majd, ezért ezt is bele kellett foglalni, valamint az önkormányzat által megvásárolt sváb tájházra is ki kellett terjeszteni a rendeletet. A rendelt mellékletét képezi a házirend, valamint a nyitvatartási idı is. Nagy István: a régi szabályzat csak általános megfogalmazásokat tartalmazott, az új beterjesztett rendelet már konkrétan a községben mőködı közmővelıdési épületeinkre vonatkozik. Rajna István: a Sváb tájház mőködtetéséhez, mint korábban arról szó is volt az LBE-vel kell megállapodást kötni, ha nem a rendelet része konkrétan, akkor külön megállapodásban kell rögzítenünk azt. Papp Zoltán: a játszótérhez hasonlóan is külön megállapodásban rögzítjük a használatba adását. Az elnevezéseken is sokat gondolkoztunk, de a testületnek joga van mást is javasolni. A pályázatoknál már volt rá példa, hogy kérték a testületi határozatot arról, hogy mikor történt az intézmény elnevezése és arról a dokumentumot nehezen tudtuk csatolni, ezért célszerő lenne az elnevezésrıl külön határozatban dönteni. Kérem a képviselıket, amennyiben nincs egyéb észrevétel döntsünk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal a rendeletrıl való döntést elnapolja. 63/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzatának Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásokról és közmővelıdésrıl szóló évi CXL. Törvény 64 (1) és (2) bekezdése, a 78.. (1) és (2) és (5) a. és c. pontja alapján közösségi színtérnek kijelöli a Kultúrház Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) és mozgókönyvtári ellátó hely (röviden: Kultúrház) elnevezéső, 9221 Levél, Fı u. 30. sz. alatti 44/2 hrsz-ú ingatlant. A Kultúrház nem intézményként mőködik, önálló költségvetéssel nem rendelkezik, bevételei és kiadásai az önkormányzat elemi költségvetésében, a megfelelı szakfeladatoknál jelennek meg. A Kultúrház mőködtetéséért az önkormányzattal foglalkoztatási jogviszonyban álló mővelıdésszervezı felelıs. A mővelıdésszervezı részletes feladatait munkaköri leírás tartalmazza, melyet a polgármester ad ki.

4 A Kultúrház használati szabályait és mőködésének módját a községi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló rendeletben kell szabályozni. A mozgókönyvtári ellátó hely a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján mőködik. ill. a rendelet kihirdetését követıen folyamatos, Nagy István jegyzı 64/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásokról és közmővelıdésrıl szóló évi CXL. Törvény 48.. alapján közérdekő muzeális kiállítóhelynek kijelöli a Sváb tájház, helytörténeti győjtemény és kiállító terem (röviden: Sváb ház) elnevezéső, 9221 Levél, Fı u. 2. sz. alatti, 60 hrsz-ú ingatlant. A Sváb ház nem intézményként mőködik, önálló költségvetéssel nem rendelkezik, fenntartásáról, mőködtetésérıl az önkormányzattal kötött megállapodás alapján Levél Barátainak Egyesülete (9221. Levél, Fı utca 30.) gondoskodik, használati szabályait és mőködésének rendjét, nyitva tartását mőködési szabályzatban az egyesület állapítja meg. ill. a rendelet kihirdetését követıen folyamatos, Nagy István jegyzı 3. Belsı ellenırzés tapasztalatai (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Kiss Béla: a Gazdasági bizottság ülésén áttekintette az elıterjesztést, és megállapította, hogy a kisebb hibákat eltekintve szabályosnak mondható a mőködés, javasolja a testületnek a beszámoló tudomásul vételét, és az intézkedés megtételét. 65/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a évi éves belsı ellenırzések tapasztalatairól szóló beszámolót megvitatta és az abban foglaltakat tudomásul vette. A belsı ellenıri jelentésben foglalt hiányosságok kijavításáról a jegyzı határidıre gondoskodik. Határidı: szeptember 15. Felelıs: Nagy István jegyzı 4. Közterület használat szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata, módosítása (mellékelve) Papp Zoltán: mivel nem volt elég idı a tanulmányozásra kérem a jegyzıt nagyvonalakban ismertesse, s ha szükséges a döntést halasszuk el a következı ülésre. Nagy István: nagyvonalakban ismertette az egyszerősített szabályozást, mellékleteit a kérelem nyomtatványt illetve a díjakat. A díjak községenként változóak lehetnek, ha valakinek van egyéb javaslata, észrevétele tegye meg. Kiss Béla: a Gazdasági bizottság ülésén már beszéltünk róla, a búcsúi eszközök, sátrak díjait kellene részletesebben leszabályozni, a rendelet többi része érthetı és egyértelmő. 4

5 Gyırfi Zoltán: az üzemképtelen személygépkocsit ki kellene bıvíteni a többi jármőtípusra is, illetve mőszaki érvényességi papírokhoz kötni. Papp Zoltán: a használati díjakról határozatot kell kiadni, pl. a búcsúsoknál még annak a helyszínen történı elkészítése is kérdéses. Az építési munkával kapcsolatos építıanyag- és törmeléktárolás, állványelhelyezés magánlakás építésnél itt is felmerül pl. a járdaépítés, melyet szabályozni kellene, hogy az mentességet élvezzen, ill. türelmi idıt (kb. 15 nap) kapjon mivel közcélt szolgáló munka. A búcsúsoknál meg minimum, ill. maximum m2 kellene meghatározni. Nagy István: a járdaépítésre vonatkozóan az 5. tartalmazza a szabályokat. Papp Zoltán: mivel a témával kapcsolatosan felmerült a Tó utcai telek-kiegészítések és a József Attila utca telekhatár rendezés, melyekkel korábban foglalkoztunk már és rendezésre várnak, a Gazdasági Bizottság foglalkozzon vele és késıbbi testületi ülésen kerüljön napirendre. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal a rendeletrıl való döntést elnapolja. 5. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok értékelése (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, a Szociális bizottság is megtárgyalta, kérem az esetleges kiegészítéseket, majd szavazzunk. 66/2011.(V.26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Megállapítja, hogy a feladatok ellátása során érvényesült a jogalkotói és társadalmi elvárás, miszerint a gyermek családba történı nevelkedésének biztosítása elsıdleges fontosságú. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása terén a gyermekvédelmi rendszer mőködése, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek a jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen, a kistérségi társulási forma bevezetése óta az elvárásoknak megfelelıen mőködik., Nagy István jegyzı 6. Egyéb döntést igénylı ügyek a) Kátyúzásra érkezett ajánlatok értékelése Papp Zoltán: április 28-i ülésünkön az Orgona utca aszfaltburkolat építési munkáit elfogadta a testület, azonban a kátyúzásra javasolták a képviselık, hogy kérjünk több ajánlatot, s majd annak ismeretében tárgyaljuk újra a napirendet. A munkálatokra kibıvítve kértünk ajánlatot: a kátyúk széleinek főrészelése, kátyúk bontása, kátyúk kitakarítása, bontott törmelék felrakása tehergépkocsira és elszállítása, aszfaltburkolat építése AC-11 kopó min. aszfalttal 6 cm vastagságban. Három ajánlat érkezett, a legolcsóbb ajánlatot a HUN-ROAD MOVA Építı Kft adta Ft+Áfa, a második a Magyar Közút Zrt Ft/m2+ÁFA, a harmadik a Makadám Kft Ft/m2 áron. Javasolom a legolcsóbb ajánlatot benyújtó elfogadását, kérem az észrevételeket. 67/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete ajánlata alapján megrendeli a HUN-ROAD MOVA ÉPÍTİ KFT (9021 Gyır, Árpád út 14.)-tıl Levél község belterületi utak kátyúzási munkáit. A munkák költsége ,-Ft+ÁFA, amely 5

6 fedezete a költségvetésben kátyúzásra tervezett összeg, illetve az ezt meghaladó többletköltséget a évi költségvetés tartalékából biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdést aláírására. b) Óvodai projekt: nyilvánosság ellátására érkezett ajánlatok értékelése (összegzés az ajánlatok elbírálásáról mellékelve) Papp Zoltán: szintén három pályázat érkezett a projekthez kapcsolódó feladatok ellátására. Május 12-én megtörtént a borítékok bontása, kettı nem felelt meg a kiírásnak, hiánypótlásra nem adtunk lehetıséget, az egyetlen érvényes ajánlat egyben a legolcsóbb ajánlat is volt Áfa MediusNet Bt gyıri cég. Mivel a felhívásnak egy megfelelt, így javasolom, hogy a MediusNet Bt ajánlatának elfogadását. 68/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Levél Község óvodájának bıvítése, energiatakarékos felújítása, korszerősítése elnevezéső projekthez kapcsolódó kommunikációs és nyilvánossági feladatok ellátásával a MediusNet Kommunikációs Bt-t (9026 Gyır, Damjanich u. 15.) bízza meg az ajánlatban foglaltak szerint. A munka ,-Ft+ÁFA fedezete a pályázatban elszámolható költségek között biztosított. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására. ill. megbízási szerzıdés alapján c) Kultúrházi elıtetıre érkezett ajánlat (mellékelve) Papp Zoltán: a kultúrház felújítása kapcsán természetesen a homlokzat is felújításra kerül, így az elıtetıt is vissza kell majd helyezni, ajánlatot kértem a Főzfa és Társa kovácsoltvas Bt-tıl 4 X 1,75 nagyságú elıtetıre, Ft+Áfa a festést Czakó Csaba helyi vállalkozó vállalta, a festés nélkül kérem a testületet, hogy rendeljük meg az elıtetıt. 69/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megrendeli a Főzfa és Társa Bt.- tıl (9200 Mosonmagyaróvár, Molnár u. 1.) a kultúrház elıtetıjének elkészítését festés nélkül az ajánlatban szereplık szerint. Az elıtetı költségeit ,- Ft+ÁFA-t a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A megrendelés aláírására felhatalmazza a polgármestert. d) Szigetköz könyv megrendelése (megkeresés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az ajánlatot, kérem az észrevételeket. A Gazdasági bizottság ülésén beszéltünk róla, véleményük szerint 5 db-ot legalább kellene rendelni. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6

7 7 70/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete megrendeli Alexay Zoltán: Szigetközrıl írásban, képekben címő könyvét 5 pld-ban, melynek költségét 5x Ft-ot a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. e) Kistérségi társulási megállapodás módosítása (Dunasziget idısek nappali ellátása) Papp Zoltán: Dunasziget község Önkormányzata úgy döntött, hogy csatlakozik a Kistérségi Társulás idıskorúak gondozási valamint étkeztetési ellátásába. A feladatellátás vállalásához szükséges valamennyi tagtelepülés képviselı-testületének minısített többséggel meghozott egyetértı határozata. Kérem a Képviselık észrevételeit, majd szavazzunk. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 71/2011. (V. 26.) határozat Levél községi önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodása kiegészüljön Dunasziget Község Önkormányzata csatlakozásával az idıskorúak átmeneti és ápoló-gondozó otthoni ellátásával és a szociális étkeztetéssel. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a Társulás Szakmai Munkaszervezetét tájékoztassa. f) Szennyvíztisztító projekthez önrész biztosítása (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: bírósági végzés kötelezi az AQUA Kft-t arra, hogy szüntesse be a szennyvíztisztítóról kimenı víz szennyezettségét, de ezt csak uniós pályázattal lehet megoldani. Ehhez az önrészt kell az önkormányzatoknak biztosítani. Kérem a képviselı észrevételeket, majd szavazzunk. 72/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat vállalja, hogy a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás KEOP /2F/ pályázatához kapcsolódóan Ft, azaz Huszonegymilliónégyszázhúszezer forint önerıt az alábbiak szerint biztosít és a társulás számlájára megfizet: évi költségvetésében: Ft-ot évi költségvetésében: Ft-ot évi költségvetésében: Ft-ot. A fenti teljes összeg meglétének igazolására június 15-ig bankszámla igazolást ad, vagy megkötött hitelszerzıdést mutat be a Társulásnak, a fenti éves összegeket pedig a gördülı költségvetésében elıirányoz. Határidı: június 20. ill. folyamatos

8 Papp Zoltán: A második döntés lenne, hogy a társulásnak magának is vannak olyan költségei, melyeket a pályázati költségvetés nem tartalmaz. 73/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat vállalja, hogy a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás KEOP-1.2.0/2F/ pályázata megvalósítása során a Társulás mőködési költségeihez az alábbi mértékben hozzájárul: évi költségvetésében: Ft évi költségvetésében: Ft évi költségvetésében: Ft. A fenti mőködési támogatást a Társulás elnöke felhívó levele alapján a Társulás számlájára 15 napon belül átutalja. Határidı: folyamatos g) Megyei fenntartású intézmények átszervezéséhez hozzájárulás (mellékelve) Papp Zoltán: a Megyei Önkormányzattól érkezett megkeresést a képviselık megkapták, kérem az észrevételeket az intézmények átszervezésérıl. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7. Tájékoztatók 74/2011.(V.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének k.) pontja értelmében hozzájárul az alábbi megyei fenntartású intézmények átszervezéséhez: Közoktatási szakterületen: Gyır-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet (Gyır) és a Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Gyır) Szociális gondoskodás szakterületen: Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) és az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (Koroncó-Zöldmajor) Idısek otthona (Jobaháza) és a Felnıttkorú Fogyatékosok Otthona (Pásztori) egyesítése. Gyermekvédelmi szakterületen: Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja (Gyır) és a Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ (Sopron) gyermekvédelmi egységének leválasztása, a közoktatási intézményegység önállósásának megtartásával. a) Gyır-Pozsony vasútvonal újraindításáról minisztériumi levél (mellékelve) Papp Zoltán: március 28-i ülésünkön a testület felhatalmazott, hogy a Rajka-Pozsony vasútvonal újraindítására vonatkozó nyilatkozatot aláírja, hiszen érdekünk főzıdik hozzá. Dr. Völner Pál a Nemzeti Fejlesztési Miniszter állásfoglalását közölte (melyet a képviselık megkaptak), hogy a magyar részrıl a szándék megvan, de a szlovák partner részérıl még 8

9 akadályba ütközik a vasútvonal újraindítása, javasolják, hogy az autóbuszos utazási lehetıséget használják ki. Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. b) Szúnyoggyérítési igény (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a Gergely Air Kft ajánlatát, valamint a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás igény felmérési levelét. Kérem a képviselık észrevételeit. A Képviselı-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy évben is igénybe kívánják venni a szúnyoggyérítési munkát, megbízza a polgármestert, hogy az állásfoglalásról értesítse a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezetét. c) Rekultív Kft tájékoztatója a fejlesztési hozzájárulás beszedésérıl (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a I. negyedévi önrészrıl a tájékoztatót, kérem annak tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. d) Várépítı pályázat (mellékelve), energetikai pályázat Papp Zoltán: februári ülésünkön a 32/2011. (II. 21.) határozattal megbízott a testület az óvoda felújításához a Várépítı Pályázat benyújtásával. Április 20-án be is nyújtottuk, az elbírálás megtörtént, sajnos nem vagyunk a nyertes pályázók között. A KEOP-4.9.0/ A - intézményeink energetikai korszerősítése, megújuló energiaforrás hasznosításával pályázat benyújtásra, s befogadásra került, hiánypótlás a mai napon érkezett, melyet elküldtem a pályázatírónak, reméljük, hogy kedvezı elbírálásban részesülünk. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. e) AQUA Kft. Guinness-rekordkísérlet (tájékoztató mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a felhívást, kérjük minél többen csatlakozzanak ezzel is segítve a rekordkísérletet. f) Kerékpárút pályázat közbeszerzés, erdıvédelmi alap Papp Zoltán: május 30-án órakör lesz az 1. sz. fıutat tehermentesítı kerékpárút építése Mosonmagyaróvár-Levél-Hegyeshalom-Országhatár szakaszon tárgyú projekt feltételes közbeszerzési eljárás borítékbontási eljárása. Ajánlatkérési dokumentációt öt cég vásárolt. A pályázathoz megvásároltunk magánterületeket illetve állami területbıl kértünk területet, mely erdıt is érint, ez az út melletti erdısáv. A Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága erdıvédelmi járadék címén Ft megfizetésére kötelez bennünket, amennyiben ez befizetésre kerül, úgy indulhatnak meg a munkák. Ez egy nem várt kiadás, a pályázatban nem szerepelt, de a forrást biztosítani kell rá. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. 9

10 10 g) Elıvásárlási jogról lemondás határozat visszavonása (nyilatkozat mellékelve) Papp Zoltán: április 28-i ülésünkön határoztunk a Levél, Kapu tér 5. sz. alatti ingatlan elıvásárlási jogával, mivel a közmőfejlesztési hozzájárulás megtérülését csak így láttuk biztosítva. Azóta az új tulajdonos nyilatkozott írásban, hogy vállalja az eladó helyett a Ft közmőfejlesztési díj részletekben történı megfizetését, amennyiben az Önkormányzat lemond az ingatlan vonatkozásában a törvényes elıvásárlási jogról. Javasolom a korábbi határozat visszavonását, illetve a nyilatkozat megadását. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 75/2011. (V. 26.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 56/2011. (IV. 28.) határozatát hatályon kívül helyezi és ezzel a levéli 611/25 hrsz-ú ingatlan tekintetében az elıvásárlási jogáról lemond, mivel az ingatlan vásárlói ügyvédi nyilatkozatba foglalták az ingatlanon fennálló közmőfejlesztési hozzájárulás tartozást átvállalják. Amennyiben nincs egyéb észrevétel az ülést perckor berekesztem. Felkérem a jegyzıkönyv-hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. K.m.f Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyzı Kiss Béla jkv. hitelesítı Gyırfi Zoltán jkv. hitelesítı

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 13/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 08-i rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv Napirend: Egyéb döntést igénylı ügyek:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 11/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 23-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I./ Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 30-án (hétfın) 18,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 1/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. január 22-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-30/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 16-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben