Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete"

Átírás

1 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 7/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének május 21-én tartott nyilvános ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Energetikai pályázat (közbeszerzés lezárása, szerzıdés közbeszerzésre, fejlesztési hitel) 3. Az önkormányzat tulajdonában álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak minısített vagyonelemekrıl szóló rendelet módosítása

2 Jegyzıkönyv 2 Készült: Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének május 21-én órai kezdettel tartott ülésérıl. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Rajna István alpolgármester, Ankhelyi Istvánné, Gyırfi Zoltán, Schmidt Róbert, Szakál Gyula képviselık, valamint a mellékelt jelenléti ív szerint. Nagy István jegyzı és Kiss Béla képviselı igazoltan vannak távol az ülésrıl. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 5 képviselı jelen van, a testület határozatképes. Az érvényes szavazatok száma 6, a minısített és az egyszerő többséget igénylı döntéshez is 4 igen szavazat szükséges. Jegyzıkönyv-telesítıknek Gyırfi Zoltán és Rajna István képviselıket javasolja. A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. Papp Zoltán: javaslatot tesz a napirendre. Napirendi javaslat: 1. Energetikai pályázat (közbeszerzés lezárása, szerzıdés közbeszerzésre, fejlesztési hitel) 3. Az önkormányzat tulajdonában álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak minısített vagyonelemekrıl szóló rendelet módosítása A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. 1. Energetikai pályázat (közbeszerzés lezárása, szerzıdés közbeszerzésre, fejlesztési hitel) (közbeszerzési bizottság elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a közbeszerzési bizottság elıterjesztését a közbeszerzési eljárás lezárására. Az OTP-ma telefonált, hogy biztosítja részünkre a fejlesztési hitelt (egyedi elbírálással) mely az önrész biztosítására 12,5 millió forint. Egy + 5 éves futamidıre, 1 év türelmi idı, 5 év futamidı, a tıke törlesztését 2013-ban meg kell kezdeni, 11-12%-os évi kamatterhe volna, a futamidıre kivetítve évi 4-4,5 millió forintos plusz hitelterhet jelentene. A hitel fedezetének korábbi hitelfelvételeknél minden esetben az adóbevételek kedvezményezettjeként az OTP-t jelöltük meg. Most az önkormányzatok finanszírozásának bizonytalansága miatt ingatlanfedezetet is kérnek biztosítékként, erre a Fı u. 2. és Fı u. 25. sz. ingatlanokat jelöltük meg. A meglévı hitelállományunkat (útfelújítási hitelek, támogatás megelılegezı hitel) 20 millió forinttal csökkenteni kell. Júniusban úgyis lejárnak, a visszaigénylések folyamatban vannak. Így ennek a feltételnek is meg tudunk felelni és szerzıdést tudunk kötni a hitelre. A munkák megkezdése is júniusban kezdıdnek. Szállítói szerzıdés van, csak az önrészt kell finanszíroznunk. A hitel felvételrıl még nem kell döntést hozni, azért volt fontos elmondani, hogy a közbeszerzés lezárását és az ajánlat elfogadását tudjuk biztosítani és garantálni. A közbeszerzés lebonyolításában és tanácsadóként közremőködtek az ENYD Kft, és OPEION Stúdió Kft., mely megküldte a megbízási szerzıdést, melyet szintén jóvá kell hagyni, ennek 85%-a elszámolható költség. Kérem a bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát, majd kérem az észrevételeket.

3 Rajna István: a bizottság javasolja az eljárás eredményessé nyilvánítását, nyertesként a Szabó és Társa Belsıépítészeti Kft WEST-BUILDING Építıipari Szolgáltató Kft. közös ajánlattevıket kihirdetni. Ankhelyi Istvánné: 5 éven keresztül a 12,5 millió forint és annak kamatai 17 millió körül lesznek. Ebbe nincs benne a kazánház épület külsı felújítása, tetıjavítás, felázás megszüntetése. Rajna István: a kazánház külsı esztétikai felújítására várjuk az ajánlatot, persze azt saját erıbıl kell fedezni. Biztosítottnak látom a hitel visszafizetését, hiszen a bevezetett telekadóból ilyen nagyságrendben várható bevétel. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 51/2012. (V. 21.) határozat Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-4.9.0/ jelő Levél község Önkormányzati intézményeinek energetikai korszerősítése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési tanácsadás, közbeszerzési eljárás teljes körő lebonyolítása feladattal megbízza az ENYD Elsı Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó (9200 Mosonmagyaróvár, Bokréta u. 2. fsz. 4., valamint az OPEION STÚDIÓ Tanácsadó és Produkciós (1012 Budapest, Várfok u. 3-5.II/2) Kft-ket. Meghatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírásával. Határidı: azonnal ill. folyamatos Felelıs: Papp Zoltán polgármester Rajna István: mivel bíráló bizottság tagja volt bejelentette érintettségét, és szavazásban nem vesz részt. Papp Zoltán: így az érvényes szavazatok száma 5. A Képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 52/2012. (V. 21.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete: 1. jóváhagyja a Szabó és Társa Belsıépítészeti Kft. - WEST-BUILDING Építıipari Szolgáltató Kft. közös ajánlattevık SZ+W Épületenergetikai Konzorcium ajánlatának érvényessé nyilvánítását 2. a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja 3. az összegzés elfogadott változatát az ajánlattevınek megküldi Felelıs: ENYD Kft. Határidı: május Az eljárás eredményérıl szóló tájékoztató elfogadott változatát a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztıbizottságának megküldi. Felelıs: ENYD Kft. Határidı: a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. Tv. (továbbiakban:kbt.) 30. (2) bekezdésének megfelelıen az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót lekésıbb a szerzıdéskötést követı tíz munkanapon belül meg kell küldeni. 5. meghatalmazza az Ajánlatkérık nevében eljáró szervezet (ENYD Kft) képviselıjét Dr. Daczuk Balázst az eljárás eredményének kihirdetésére. Határidı május 22. Papp Zoltán: 2007 júliusában került az Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel a szerzıdés megkötésre 5 éves idıtartamra. Kérdés, hogy meghosszabbítjuk a szerzıdést, vagy új 3

4 pályázatot írunk ki. Véleményem szerint a jelenlegi mőködtetıvel kapcsolatosan gond, probléma az 5 év alatt nem merült fel, az árak is csak évente az infláció mértékében emelkedtek. Így 2011 szeptemberében Ft bérleti díjat állapítottunk meg. Javaslom a bérleti szerzıdés meghosszabbítását. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. Szakál Gyula: amennyiben nem merült fel az étkezést igénybe vevık részérıl panasz, úgy javasolom a szerzıdés meghosszabbítását. Fenyvesi Gyöngyi: a jelenlegi gazdasági helyzet hozta, hogy pl. sőrőbben van fızelék, illetve pl. répás-vajas kenyér stb. Bármilyen észrevétellel fordultunk az üzemeltetı felé, készségesen helytállt iskolai, községi rendezvényeken is. Szociális étkezés ellátás is innen történik, így fıre fıznek pluszként a gyermekétkeztetésen kívül. Javasolom a szerzıdés meghosszabbítását. Rajna István: a kisiskola tavalyi rezsiköltsége (ebben van benne a konyha üzemelése is) Ft, véleményem szerint a bérleti díj fedezi a konyha rezsikiadásait, nincs ráfizetés, a konyhai dolgozók bérét is megtakarítottuk így. Ankhelyi Istvánné: a rezsi leválasztását az iskolától fel kellene mérni, milyen módon, esetleges almérıkkel, milyen költségen lenne megoldható. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket döntsünk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 53/2012. (V. 21.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 6.) a július 30-án 5 évre megkötött bérleti-szolgáltatói szerzıdést további öt évre meghosszabbítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. Határidı: azonnal ill. folyamatos Felelıs: Papp Zoltán polgármester 3. Az önkormányzat tulajdonában álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak minısített vagyonelemekrıl szóló rendelet módosítása (rendelet mellékelve) Papp Zoltán: május 10-i ülésünkön kissé elkapkodva megalkottuk Az önkormányzat tulajdonában álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak minısített vagyonelemekrıl szóló rendeletünket. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minısítettük az intézményeinket, Sváb Házat stb. A törvény választási lehetıséget ad, hogy akarunk-e nemzeti vagyonként feltüntetni ingatlanokat vagy sem, önkormányzati vagyonelemként tarthatjuk továbbra is nyilván. Az utak, közterületek forgalomképtelenek, utak, intézmények korlátozottan forgalomképesek, a nem intézményi körbe tartozó ingatlanok forgalomképesek. A rendeletet ez alapján javasoljuk visszavonni. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk. A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta a 14/2012. (V. 22.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdonában álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak minısített vagyonelemekrıl szóló 13/2012.(V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról. Papp Zoltán: a tőzoltó szertár felújítására, valamint a kerékpáros pihenı kialakítására benyújtott pályázatunk elbírálásra került. Az MVH megküldte a döntésrıl a határozatokat. Mindkét pályázat sikeres. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 4

5 Amennyiben nincs egyéb észrevétel az ülést perckor berekesztem, felkérem a jegyzıkönyv-hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. K.m.f. 5 Papp Zoltán Gyırfi Zoltán Rajna István polgármester jkv. hitelesítı jkv hitelesítı

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 13/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 08-i rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv Napirend: Egyéb döntést igénylı ügyek:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 10/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. SZMSZ felülvizsgálat - új

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 11/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 23-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I./ Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 26.án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 18-ÁN TARTOTT REDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 18-ÁN TARTOTT REDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 18-ÁN TARTOTT REDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 19-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 15903-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28- án - kedden - du. 16,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 17/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 24-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 19/2008. (III.27.) kt. határozat: A 2008. március 27-ei ülés napirendjének elfogadása. 20/2008. (III.27.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 25-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 25-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 25-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık 1 Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-9/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

A képviselı-testületi ülés napirendjének elfogadása

A képviselı-testületi ülés napirendjének elfogadása Iktatószám: 1000/6/2009. Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 26. napján délután 16.00 órakor tartott soros, nyílt -testületi ülésének J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatok:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 24-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben