Rixer Ádám. A köz természete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rixer Ádám. A köz természete"

Átírás

1 Rixer Ádám A köz természete

2

3 Rixer Ádám A köz természete Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban Patrocinium Kiadó Budapest, 2013

4 Feleségemnek, Juditnak és gyermekeimnek, Enikőnek, Emmának és Dodónak a könyv elkészítéséhez nyújtott megértő támogatásukért

5

6 Tartalomjegyzék oldalszám A szerző előszava A magyar közigazgatás tudomány általi megragadásának lehetőségei A jogtudományi megközelítések jelentősége Az inter- és multidiszciplinaritás jelentősége a közigazgatási kutatásokban Multi- és interdiszciplinaritáson túl: a társadalomtudományok új szemléletmódja A természetjogi szemlélet erősödése A közigazgatás-tudomány hatása a közigazgatás tételes joganyagára és annak gyakorlatára A magyar közigazgatás hagyományos jellegzetességei Bevezetés A magyar közigazgatás hagyományos jellegzetességei közpolitikai megközelítésben A magyar jogi rendszer hagyományos jellegzetességei A magyar közigazgatást érő hatások Bevezetés A múlt öröksége A régmúlt öröksége A történeti alkotmány koncepciójának egyes sajátosságai Az államszocializmus öröksége Az államszocializmus megoldásainak feléledése hiba vagy szükségszerűség? Az 1989-es rendszerváltás öröksége és következményei Külső hatások és minták Bevezetés A külső modellek lehetőségei és hatásai Általános elvárások az állammal szemben Az első kérdés: az állam típusa Meghatározó irányzatok. Az NPM és riválisai a magyar tudomány és gyakorlat tükrében...52

7 6. A jövő, mint a közigazgatásra ható lényeges tényező. Az objektív valóság egyes tényei által vezérelt magyar közigazgatás ideája A közigazgatás normatípusai(nak változása) A magyar közigazgatási jog forrásai A közigazgatási jog fogalma és helye a jogrendszerben A közigazgatási norma sajátosságai és kapcsolata az egyéb társadalmi normákkal A közigazgatási norma hagyományos sajátosságai A jogi és egyéb normák kapcsolatáról A jogalkotás egyes sajátosságai A jogalkotásra vonatkozó újabb szabályok A közigazgatás fogalmának tartalma és áthangolása Bevezetés Funkció Feladat Tevékenység(fajta) A magyar közigazgatás fogalma Az európai közigazgatás fogalma A magyar közigazgatás átalakulása Bevezetés Az államigazgatás átalakulása A központi közigazgatás és annak átalakulása A területi-helyi államigazgatás átalakulása Magyarországon A kormányhivatalok A járások kialakítása A helyi önkormányzatok rendszerének átalakulása A közszolgáltatás-szervezés főbb elvi kérdései és gyakorlati irányai A közszolgáltatások globális környezetének átalakulása A közszolgáltatás fogalma Gyakorlati fejlemények Magyarországon Általános irányok a közszolgáltatások nyújtásában Egyes szolgáltatási területek változásai Közszolgálat A közigazgatás alapelvei Bevezetés a közigazgatási alapelvekhez Az alapelv fogalma...117

8 Az alapelvek és jogelvek viszonya Az alapelvek fajtái A mai magyar közigazgatás főbb alapelvei Közigazgatás-szervezési elvek és igazgatási jogosítványok jellegének és súlyának megváltozása Bevezetés Változások a mai Magyarországon A szubszidiaritás elve Melléklet: A magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának egyes jellegzetességei az elmúlt negyedszáz esztendőben Bevezetés Főbb jellegzetességek A nyelvhasználat elemi sajátosságai Az idegen nyelvű munkák egyes jellegzetességei, különös tekintettel a feldolgozott témákra Nemzetközi együttműködések keretében megvalósult munkák A szerzők akik hivatkoznak és akikre hivatkoznak Összefoglaló megállapítások Felhasznált irodalom...185

9

10 A szerző előszava A mű címében szereplő köz szó egyszerre utal a közösségre, az államilag szervezett társadalomra, amely tárgya, igénybe vevője és formálója a közigazgatásnak, továbbá a közhatalom birtokában eljáró szervekre, valamint arra a tudományos közegre, amely valamilyen mértékben maga is alakítja a közigazgatást. Ezen írás valamennyi, a szerző által lényegesnek tekintett területen tudatosan keresi a tágabb összefüggéseket, a tendenciaszerű változásokat és azokat a kontextusokat, melyek legalább részben kiegészítik, illetve meghaladják azt a hagyományos alapállást, amely a közigazgatási jelenségek vizsgálatának egyedüli érdemi iránypontjaként a tételes jog és a jogtudomány által felkínált módszereket tekinti. Ennek megfelelően A köz természete a magyar közigazgatás aktuális jelenségeit, éppen divatozó megoldásait a hagyományos jogi konstrukciókkal való összevetésen túl egyebek mellett a tartós közpolitikai folyamatok szemszögéből is elemzi. Az utóbbi időben megnőtt az igény a közigazgatás-tudomány belső mozgástörvényeinek megragadására, az esetlegesen elkülöníthető irányzatok feltárására is. A magyar közigazgatást az elmúlt negyedszáz évben idegen nyelven bemutató munkák nem teljes körű, de kiterjedt katalógusa és az abból nyerhető első, elnagyolt következtetések ehhez a munkához kívánnak hozzájárulni. Jelen kötet tartalmának kialakítása során munkámat meglátásaival, érdemi javaslataival és támogató kritikájával számos kollégám segítette, mindannyiukat köszönet illeti. Külön is ki kell emelnem Barabás Gergelyt, Boros Anitát, Christián Lászlót, Csink Lórántot, Deres Petronellát, Dobrocsi Szilviát, Előházi Zsófiát, Fábián Adriánt, Fábián Ferencet, Gajduschek Györgyöt, Hoffman Istvánt, Jakab Andrást, Koi Gyulát, Korom Ágostont, Lapsánszky Andrást, Linder Viktóriát, Móré Sándort, Nagy Mariannát, Osztovits Andrást, Patyi Andrást, Révész T. Mihályt, Szabó Annamária Esztert, Szilvásy György Pétert, Tamás Andrást, Udvary Sándort és Varga Zs. Andrást. Budapest, 2013 augusztusa A szerző 11

11

12 1. A magyar közigazgatás tudomány általi megragadásának lehetőségei 1.1. A jogtudományi megközelítések jelentősége A magyar közigazgatás és közigazgatás-tudomány hagyományosan rendkívül jogias jellegű. Ezen az sem változtat érdemben, hogy a magyar közigazgatás-tudomány legjelesebbjei (korábban Magyary Zoltán, a közelmúltban Lőrincz Lajos) időről-időre hangot adtak a közigazgatás egyoldalú jogi elemzésével kapcsolatos ellenérzéseiknek. Mindazonáltal a közigazgatás alapvetően jogtudományi módszerekkel, jogi megközelítésben történő elemzése kézenfekvő, hiszen ( ) a közigazgatás kérdései jogilag egyneműsíthetőek, illetve mechanizmusai a 19. század elejétől tudatosan jogra alapítottak, 1 azaz a tényleges gyakorlatban is ez a maghatározó. Egy nemrégiben közzétett felmérés adatai szerint a megkérdezett köztisztviselők saját bevallásuk szerint munkaidejük pontosan kétharmadát jogi jellegű tevékenységre fordítják, s ugyanez az arány a megkérdezett közigazgatásban dolgozó jogászok esetében is csak alig magasabb (68%). 2 A ma érvényesülő többségi álláspont szerint a közigazgatás bármely területének legszűkebb vizsgálati lehetősége a közigazgatási jog belső törvényszerűségeinek elemzése. Egy szélesebb horizontú megközelítésre, s ezzel egyfajta jogi belső multidiszciplinaritásra ad lehetőséget, ha a közigazgatási jogban is fellelhető egyes intézményeket a hasonló jellegű ám más jogi területeken ható intézményekkel vetjük össze: pl. a közigazgatási felelősséget a jogi felelősségi rendszer egyik altípusaként értelmezve, azt más jogágak felelősségi rendszerének rendszert alkotó elemeivel hasonlítjuk össze. 3 A jogi belső multidiszciplinaritás szükségességét támasztja alá a közigazgatási jog által szabályozott életviszonyok néhány jellegzetessége is: figyelembe kell vennünk 1 Tamás András: Közigazgatási jogtudomány. In: Fazekas Marianna (szerk.): A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma. 80 éve jött létre a budapesti jogi karon a Magyar Közigazgatástudományi Intézet. Gondolat Kiadó, Budapest, [a továbbiakban Tamás (2011)] 2 Gajduschek György: A közigazgatás értelmezése Magyarországon. In: Ratio Legis Ratio Iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Szent István Társulat, Budapest, [a továbbiakban Gajduschek (2011)] 3 Ehhez lásd pl. Nagy Marianna: A közigazgatási felelősség mi van a jogon túl? In: Fazekas Marianna (szerk.): A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma. 80 éve jött létre a budapesti jogi karon a Magyar Közigazgatástudományi Intézet. Gondolat Kiadó, Budapest, [a továbbiakban Nagy Marianna (2011)] 13

13 1. A magyar közigazgatás tudomány általi megragadásának lehetőségei ugyanis, hogy egyre nő azon komplex jogviszonyok száma és jelentősége, melyek a közigazgatási jog és a polgári jog határterületén a két nagy jogterület átfedésében jönnek létre. 4 Így pl. egyes közszolgáltatásokkal összefüggésben a törvényi vagy rendeleti formát öltő közigazgatási szabályok alapján létrejött (engedélyező) határozatok és az ezeket konkretizáló, magánjogi lebonyolító szerződések egy egységes, a lényeges tartalmi elemekben egymást átfedő, komplex (vegyes) jogviszonyt képeznek. 5 A határozatok és a szerződések egymást feltételezik, ezáltal érvényesülésük is együttes. Ezeknek a komplex jogviszonyoknak a megragadása mind a jogalkotásban, mind pedig a jogalkalmazásban igen nehéz feladat, különösen, hogy ( ) az ilyen komplex (vegyes) jogviszonyok dogmatikája [változatlanul] alig kidolgozott 6 annak ellenére, hogy nem új keletű jelenségről van szó. 7 A kérdéskör gyakorlati jelentőségre is szert tett, amennyiben pl. a válság által felnagyított jelentőségű tapasztalatok azt is mutatják, hogy nemzetgazdasági és egyéb szempontok a szerződési szabadság közérdekű korlátozását is egyre határozottabban igénylik: A fejlett kortársi jogrendszerekben ilyen korlátozási területek különösen a versenykorlátozások joga, a kartelljog, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, a szervezeti egyesülések ellenőrzése, az árszabályozás, a szabványszerződések, a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem stb. területei. E szabályozási körökben gyakran kétségessé válik a felek szerződéskötési szabadsága, a szerződések tartalmának a felek részéről történő meghatározása, sőt a szerződések tartalmának változatlanul maradása is. 8 Az egyetemi oktatás és a tudományos vizsgálódás tehát a 19. század második fele óta a jogi értelmezést tekinti meghatározónak, legfeljebb abban találhatóak különbségek, hogy a leíró jellegű magyarázatok mellett többségre jutottak a közjogi-alkotmány- 4 A jelenségről már Szladits Károly 1941-ben megállapította, hogy vannak kétlaki, vegyes jogi helyzetek, melyek egyik részben közjogiak, más részükben magánjogiak. ( ) A jogfejlődés irányzata a közjogi és magánjogi intézmények kombinációja és felcserélhetősége felé utal: új átcsoportosítások folynak le szemünk előtt, főleg az ú.n. gazdasági jog ( ) körében, melyek közjogi és magánjogi elemeket új szintézisben egyesítenek (In: Szladits Károly: Magyar magánjog. I. kötet, Grill Károly Könyvkiadó, Budapest, 1941, 20.). A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 198. (3) bekezdése alapján szolgáltatásra irányuló kötelezettség és jogosultság jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből szerződéskötés nélkül is keletkezhet, ha a jogszabály vagy a törvényes jogkörében eljáró hatóság így rendelkezik, és a kötelezettet, a jogosultat és a szolgáltatást kellő pontossággal meghatározza. Ebben az esetben jogszabály vagy hatóság eltérő rendelkezése hiányában a szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni /2012. (VII. 26.) AB határozat indokolása /2012. (VII. 26.) AB határozat indokolása. 7 A közigazgatási jog és a magánjog közötti senki földjén elhelyezkedő jogviszonyok sajátosságairól lásd pl. Harmathy Attila: Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás. Akadémiai Kiadó, Budapest, ABH 1991, 146,

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István zásáról a jogalkalmazó közigazgatási hatóságok dönthetnek. Továbbá, ezek a döntések csak jogszerűségük miatt lehetnek érvényesek. Ha jogszerűtlenek lennének, azokról a jog alapján bíróság dönthet. A közigazgatási

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel)

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Dr. Szikora Veronika Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Bevezetés A tanulmány a magyar Ptk. rekodifikációjának apropóján a társasági

Részletesebben

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA Tartalomjegyzék 1. A FOGYASZTÓK KISZOLGÁLTATOTT HELYZETE A MODERN

Részletesebben

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A munkáltatói szabályzat az új Munka Törvénykönyvében. Gyulavári Tamás - Kun Attila

A munkáltatói szabályzat az új Munka Törvénykönyvében. Gyulavári Tamás - Kun Attila A munkáltatói szabályzat az új Munka Törvénykönyvében Gyulavári Tamás - Kun Attila Gyulavári Tamás tanszékvezető egyetemi docens, PPKE, JAK, Munkajogi Tanszék Lakcím: 1112 Budapest, ördögorom lejtő 43/b.

Részletesebben

Felelõsség a közvagyonnal való gazdálkodásért,

Felelõsség a közvagyonnal való gazdálkodásért, Kapa Mátyás Felelõsség a közvagyonnal való gazdálkodásért, avagy jogágak véletlen találkozása a boncasztalon Összefoglaló: A tanulmány a közvagyonnal történõ gazdálkodás körében elkövetett kötelezettségszegésért

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

VAN-E ÚJ A NAP ALATT?

VAN-E ÚJ A NAP ALATT? VAN-E ÚJ A NAP ALATT? AVAGY A KATONAI BŰNCSELEKMÉNYEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSÁNAK MÓDOSULÁSAI A XX. SZÁZADBAN ÉS EGY LEHETSÉGES VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT. 1 FARKAS ÁDÁM 1 Jelen dolgozat a Legfőbb Ügyész által

Részletesebben

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa Kardos Gábor* A Karta létrejötte és tartalma Az 1990-es években az Európa Tanács keretében két kisebbségi szerződés született:

Részletesebben

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái Gondolatok egy doktori értekezés

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG A Partners for Democratic Change International tagja A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON - 2008 - Budapest 2 A büntető ügyekben alkalmazható

Részletesebben

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2 A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1 Gyulavári Tamás 2 Bevezetés A magyar munkajogi szabályozás hagyományosan a munkaviszonyokból és a polgári jogviszonyokból álló

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész írta Balogh, Ágnes és Tóth, Mihály Publication date 2010-03-31 Szerzői jog 2010-03-31 Ágnes, Balogh; Mihály,

Részletesebben

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció I. Az új polgári perrendtartás megalkotásának szükségessége Új polgári perrendtartást szükséges

Részletesebben

Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon

Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon TURKOVICS ISTVÁN * közigazgatásban az egyes szakigazgatási ágakat az jellemzi, hogy önálló, más jogterületektől kisebb-nagyobb mértékben

Részletesebben

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra Papp Imre KÉTHARMADDAL VAGY ANÉLKÜL? Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra vonatkozó szabályok korszerûsítésének koncepcióját. Mindenképpen dicséret illeti a koncepció elôkészítôit szakszerû

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN* Drinóczi Tímea** A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN I. rész: A MAGÁNTULAJDONOSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A tulajdoni garancia

Részletesebben

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása MAILÁTH GYÖRGY TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT Polgári jogi szekció 3. A vezető tisztségviselő felelősségének új szabályozása

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Dr. Sarkadi Anikó Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Az ingatlan-nyilvántartás külső és belső rendszerének sajátosságai Az ingatlan-nyilvántartásról,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG 1. Az emberi jogok XX. századi fejlődése A II. világháború és az önkényuralmi rendszerek kegyetlenkedéseinek hatására vált korunk egyik globális jellemzőjévé az emberi

Részletesebben

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Pulay Gyula A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Összefoglaló: A cikk az Állami Számvevőszék integritásfelmérésének elméleti alapjait mutatja be, majd a 2013. évi integritásfelmérés

Részletesebben