ENELFA E NtrEprENEurship by E-LEarNiNg For adults VáLLaLkozási ismeretek FELNôttEk részére E-LEarNiNg útján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENELFA E NtrEprENEurship by E-LEarNiNg For adults VáLLaLkozási ismeretek FELNôttEk részére E-LEarNiNg útján"

Átírás

1 ENELFA E Ntrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnôttek részére e-learning útján

2 1. Alapinformációk Leonardo da Vinci Innováció Transzfer projekt A projekt száma: HU1-LEO Fôpályázó: Budapesti Gazdasági Fôiskola A projekt futamideje: 24 (27) hónap Partnerországok: Magyarország, Románia, Franciaország, Belgium, Finnország A projekt összköltsége: EUR Az EU támogatás aránya: 75% Honlap: Partneri kör: ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnôttek részére e-learning útján Kapcsolat: MADARASINÉ Dr. SZIRMAI Andrea, szakmai vezetô Tel: VARGA László, koordinátor Tel: Dr. SOMOGYI Aliz, Továbbképzési és Szakképzési Központ, igazgató Tel: Budapesti Gazdasági Fôiskola Mrs MADARASINÉ Dr. SZIRMAI Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mr ELEK Csaba Ecole de Management de Normandie Mrs Clotilde NICOLLE Universitatea Babeş-Bolyai Mrs Adriana TIRON-TUDOR Asociaţia Patronilor Şi Meseriaşilor Cluj Mr Augustin FENEŞAN New Mind S. A. Ir Bernard DONNAY CESIM OY Ms CSAPÓ Mónika Budapest Business School Budapest, Közép-Magyarország, Hungary Budapest Chamber of Commerce & Industry Budapest, Közép-Magyarország, Hungary Ecole de Management de Normandie Caen Le Havre Basse, Normandie, France Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Nord Est, Romania Employers And Craftsmen Association Cluj-Napoca, Nord Est, Romania New Mind S. A. Rixensart Brabant, Wallon, Belgium CESIM OY Helsinki, Etelä-Suomi, Finland

3 2. ENELFA a pályázat háttér, az innováció transzfer típusa, várt eredmények és hatások A vállalkozásismereti képzés az európai szakképzésfejlesztés fô irányvonala, amely az EU Oktatásügyi és Kulturális Fôigazgatóság és a Vállalkozáspolitikai Fôigazgatóság prioritásainak is a fókuszában helyezkedik el. Azt, hogy ez az ágazati és egyúttal földrajzi helyváltoztatás egy kiemelkedô innovatív francia intézménybôl a magyarországi és romániai vállalkozóképzés két jelentôs szereplôjére irányul, az a különbség indokolja, amely a nagy lélekszámú európai országok két csoportja között tapasztalható egy új vállalkozói szemlélet kialakítása terén. Ugyanakkor az ágazati és földrajzi áthelyezésen túl az innovatív tananyag átadásával azon know-how átültetésére is sor kerül, melyet az Ecole de Management de Normandie (Caen, Franciaország) dolgozott ki az infokommunikációs technológián alapuló pedagógiai megközelítés terén. Ezeket az eredményeket ráadásul megsokszorozza, hogy a konzorcium nem oktatási intézményei a felnôtt lakosság különbözô célcsoportjait is képes bevonni. A projekt fontos részét képezi majd a Budapesti Gazdasági Fôiskola (BGF) azon projektjeinek, melyek a KKV-k részére kívánnak gyakorlásra tervezett virtuális környezetet kialakítani. A projekt az egész életen át tartó tanulás nagyobb méretû csoportját, a kevés gazdasági ismerettel rendelkezô felnôttek rétegét célozza meg szolgáltatásaival. Mindezek mellett különbséget fog tenni a más-más tanulmányi háttérrel rendelkezô alcsoportok között, melyeknek eltérô tananyagra és változatos pedagógiai megközelítésre lehet szükségük. Ezek a csoportok mindezidáig csak korlátozott mértékben szembesültek a vállalkozással járó kihívásokkal, de a változó gazdasági- és társadalmi környezet hatására a vállalkozás központi helyet fog kapni az életükben. Ezt az igényt a jelenlegi pénzügyi- és gazdasági zavar csak tovább fokozza. A vállalkozások 99%-a KKV az EU-n belül, ami a magánszektorban lévô munkahelyek 2/3-át öleli fel. A kis cégek valójában a gazdaság óriásai, hiszen ôk adják az új munkahelyek 80%-át (Vállalkozáspolitikai Fôigazgatóság). A KKV-k európai gazdaságban betöltött központi helyének elismerésére megvan a politikai szándék (lásd Kisvállalkozási Törvényt). A vállalkozói létet, hatalmas gazdasági jelentôsége ellenére sem szívesen választják (a lakosság 60%-a állítja, hogy soha nem merült fel benne, hogy saját vállalkozásba fogjon). A Leonardo projekt Magyarországon és Romániában helyi szinten segíteni fog ennek a trendnek a megfordításában és kialakítja a megfelelô gondolkodásmódot a korábban már említett nagyobb célcsoportok szintjén. Mindez tökéletes összhangban áll a magyar és a román kormány kifejezett szándékaival. A BGF nemzetközi együttmûködések keretében többnyelvû közös mesterfokú online oktatási programot dolgozott ki. Mindezt szabványos e-learning keretek között végezték. Ezúttal a projekt változatosabb termékeket fog nyújtani: melyek egyrészrôl helyszínre adaptált és a célcsoportokhoz igazított (szint + pedagógiai módszer) KKV alapismereteket tartalmazó kutatás alapú oktatási modulok, másrészrôl vállalkozói készségek fejlesztését célzó web 2.0-ás technikák és üzleti játékok, melyek vonzóbbá kívánják tenni ezt a szemléletmódot a célcsoportok számára. A módszert átadó konzorciumtag tapasztalata garantálja a sikert. Meghatározott feladatok ellátására erôs szakoktatási profillal rendelkezô KKV szövetségeket hívtak meg a konzorciumba. A próbaképzések során a pedagógiai tevékenységet úgy értékeljük, hogy a felnôtt célcsoportok két alcsoportjából mintát veszünk, továbbá a valós életben nyújtott hatékonyságot mérjük. A finn alvállalkozónak sok tapasztalata van az online tudásmérésben, így a pilot kurzusok végén ô értékeli majd a tanulók eredményeit. Ezen kívül, egy hivatásos értékelôt is meghívott a konzorcium. A projekt elôreláthatóan hatással lesz az oktatási intézmények szervezeti felépítésére és munkatársaira, valamint a két célcsoport vállalkozási gondolkodásmódjára. A projekt a partnerek korábbi tapasztalataira épül. A magas fokon kidolgozott e-tartalom kialakításának módszertanát a módszert átadó tag állította össze és tesztelte. A projekt a speciális célcsoportokra szabott, web 2.0 technikákat is felhasználó, képességfejlesztô oktatási módszerek kidolgozásának új megközelítéseit kívánja mint innovációt átadni. A web alapú üzleti játékok, melyek megkönnyítik a tartalom megértését és feldolgozását, és amelyek mérik a tanulók eredményeit szintén lényegi elemek. A projekt módszertanát a módszert átadó EM Normandie és a CESIM OY biztosítja.

4 A Munkaprogram egyértelmû. A munkaterhek kiegyenlített megosztása mellett három fejlesztési munkaprogram foglalkozik az egyes részekkel (oktatók képzése, IKT (infokommunikációs technológiai) képességfejlesztési tréningek és ICT struktúrafejlesztés, 30 modul lefordítása és adaptációja, pilot tréningek online hallgatói értékeléssel). Megközelítôleg az egyes kedvezményezett országokból 18 tanár és 18 szakértô, azaz összesen 36-an dolgoznak majd a fejlesztésen és a felzárkóztatáson. A módszert átadó tag mindkét fogadó országból két technikust képez ki. A pilot kurzusokat és a pedagógiai tevékenységeket a kedvezményezett partnerek szervezik, melyek során 4 x 50 tanulónak adják le az oktatási anyagot, személyre szabott tanítási módszerrel. Az adaptálást igénylô kurzusok tartalma az adott célcsoport számára szükséges valamennyi alapvetô KKV ismeretet átfogja. A tartalom adaptálását gyakorlati kutatás fogja segíteni, mely hozzájárul ahhoz, hogy a tartalmat a célcsoportokhoz tudják igazítani. Az IKT alapú pedagógiát szintén a lakossághoz igazítják: a web alapú eszközöket a partnerek szakértôi választják ki és alkalmazzák a módszert átadó irányításával. Az értékelés módjáról a projekt kezdetén fognak közösen megállapodni annak érdekében, hogy az eredményeket pontosan fel lehessen jegyezni. New Mind S. A. a konzorcium tagja, de nem vesz részt a fejlesztési munkacsomagokban; tekintettel arra, hogy kimagasló szakértelmû minôségbiztosítási csoportról van szó, New Mind S. A. biztosítja a folyamatos belsô minôségbiztosítást. A nem oktatási intézmény partnereket értékelôként is bevonják majd, így ôk alkotják a minôségbiztosítási stratégia másik elemét. A módszertan fontos eleme lesz a hallgatók tanulmányi eredményének online mérése, melyet a CESIM OY végez. 3. ENELFA a projekt megvalósítása célok, célcsoportok, termékek/eredmények, események A projekt célja: A projekt célja egy 30 modulból álló, változtatható összetételû, e-learning alapú vállalkozási ismeretek kurzus átvétele, átdolgozása a hazai viszonyoknak megfelelôen. Az adaptáció kétirányú, egyrészt módszertani, mely az oktatók e-learning tananyagfejlesztés, a technikai munkatársak e-learning keretrendszerek kialakítása, mûködtetése képzését tartalmazza, másrészt, tartalmi adaptáció, mely az e-learning tananyagok, illetve gyakorlatorientált üzleti szimulációs játékok átvételét jelenti. Hosszabb távú célok: e-learning képzések változatos kínálata moduláris rendszerben, kapcsolódó szolgáltatásokkal; új vállalkozói szemlélet kialakítása; vállalkozások versenyképességének fejlesztése. A projekt alapja: A jó gyakorlatok egy neves francia üzleti iskolától (EM Normandie) kerültek átvételre. Indokoltsága: A vállalkozásismereti képzés az európai szakképzésfejlesztés fô irányvonala. Az induló kis- és középvállalkozások magas csôdrátája alátámasztja, hogy a vállalkozások körében szükség van a vállalkozói készségek fejlesztésére, az alapvetô vállalkozási ismeretek elsajátítására, új vállalkozói szemlélet kialakítására. Célcsoport: vállalkozók, akik kizárólag saját tapasztalataik alapján gazdálkodnak, elméleti és rendszerezett tudás nélkül; kezdô vállalkozók gazdasági ismeretek fejlesztésére; leendô vállalkozók, kevés gazdasági ismerettel rendelkezô felnôttek, középiskolákból kikerülôk; orvosok, ügyvédek, egyéb szakmák képviselôi, hogy rálátásuk legyen az alapvetô gazdálkodási kérdésekre; BA hallgatók nappali és távoktatásos oktatási rendben.

5 Kiemelt termékek/eredmények: 30 e-learning modul vállalkozás alapításához, újraindításához, mûködtetéshez kapcsolódó modulok (videó anyagok, interaktív tananyagelemek, önellenôrzô kérdések, összefoglaló jegyzetek, tudásfelmérés - önellenôrzô kérdések és gazdasági szimulációs szoftver (hotel/panzió vezetését szimuláló szoftver, az elsajátított ismeretek gyakorlatban történô alkalmazásának felmérésére). Kurzustervek modulkombinációk a rendelkezésre álló tananyagok kombinálásával (pl. pénzügyi, számviteli, vállalkozásindítás). Online demó bemutató a képzési anyagok felépítését, tartalmát, alkalmazását bemutató disszeminációs anyag. Adaptált módszertani tudás 14 oktató, 2 technikus, 2 kamarai szakértô kiképzésével, új, e-learning fejlesztôi szervezeti egységek kialakítása Erôssége: Idôben és térben rugalmas e-learning tananyag, mely kiegészíthetô kontaktórákkal, online tutorálással. A tananyag moduláris felépítése lehetôvé teszi igény szerinti modul összetételû kurzusok kialakítását. A projekt eseményei: Partnertalálkozók Projektindító partnertalálkozó november 30. december 1. Caen (Franciaország); Második találkozó november 6-8. Budapest; Harmadik találkozó április 3-5. Kolozsvár (Románia); Záró partnertalálkozó október (tervezett idôpont) Budapest; Módszertani képzés Tanulmányutak Elsô tanulmányút december 1-2. Caen; Második (extra) tanulmányút június 3-7. Caen; Oktatói képzések Oktatói tréning EM Normandie május Budapest; Oktatói tréning EM Normandie május Kolozsvár; Oktatói tréning CESIM OY december 10. Budapest; Oktatói tréning CESIM OY december 12. Kolozsvár; Disszeminációs események, workshopok BGF workshop november 6-8. Budapest; BKIK workshop november 29. Budapest; APM workshop november 27. Kolozsvár; BBU workshop április 3. Kolozsvár; Próbaképzések BGF próbaképzés március-június Budapest; BKIK próbaképzés május-augusztus Budapest; BBIU próbaképzés május-augusztus Kolozsvár; APM próbaképzés július-szeptember Kolozsvár; További tervezett programok: Kamarai workshopok, kamarai rendezvényeken történô megjelenés (Business Expo - Budapest) Projektzáró konferencia

6 4. ENELFA eredmények és termékek A képzés formája: A projekt 2013 végén zárul, az e-learning tananyagok a projektzárás után a résztvevôk egyedi hozzáférésével egy Moodle alapú weboldalon, Interneten keresztül lesznek elérhetôk mindkét célországban. Az alkalmazott információs technikák könnyû hozzáférést és élvezetes egyéni tanulást tesznek lehetôvé. Az üzleti szimulációs játék az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazására biztosít lehetôséget. A modulok egyrészt a vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztését, másrészt ún. transzverzális készségek, pl. a csapatmunka, tárgyalási technikák, pénz- és idômenedzsment, önismeret, ill. önfejlesztés kialakítását tûzik ki célul. Az aktuális képzésekrôl a kapcsolattartók elérhetôségein, illetve a fôiskola honlapján lehet tájékozódni. A képzés óraszáma: Az egyes modulok elvégzése (a tananyag elsajátítása, önellenôrzô feladatok, stb.) 2-4 órát igényel a hallgatók elôzetes tudása és számítógépes felhasználói ismereti szintjétôl függôen. A szimulációs szoftver alkalmazása kb. 20 óra alatt teljesíthetô (6 szimulációs körrel számolva) képzett tananyagfejlesztô oktató Magyarországon és Romániában 30 modul adaptációja több mint résztvevô a próbaképzéseken személyre szabható képzési program interaktív, egyéni tanulás e-learning és üzleti szimuláció egyedi kombinációja a képzôintézmények és a munka világát képviselô szervezetek együttmûködése A képzés elvégzésekor megszerezhetô bizonyítvány/tanúsítvány: Magyarországon a BGF és a BKIK, közös oklevele, látogatási igazolása szerezhetô meg, megjelölve az elvégzett modulokat és az üzleti szimulációt.

7 Képzési árak: A vállalkozók, leendô vállalkozók számára a képzés költségtérítéses lesz. A képzés a tervek szerint modulonként, modulcsoportonként is elérhetô lesz különbözô szintû oktatói háttértámogatás és kiegészítô szolgáltatások mellett (kontaktórák, online tutorálás, stb.) Az árak ennek megfelelôen differenciálódnak. A fôiskola hallgatói számára, a különbözô képzésekbe beépítve, a modulok ingyenesen lesznek elérhetôk. Alkalmazási tapasztalatok/eddigi résztvevôk: Az alkalmazási tapasztalatok az eddig a próbaképzésekre korlátozódnak. A próbaképzések résztvevôinek visszajelzései alapvetôen pozitívak a tartalom, az oktatási felület felhasználóbarát jellege, a használat egyszerûsége, az oktatási anyagok használhatósága kapcsán. A képzésben elérhetô 30 modul: Vállalkozásalapítás és újraindítás 30 leckében 1. Munkaerô toborzás és kiválasztás 2. A vállalkozó személyiségének jellemzôi 3. A motiváció és a vállalkozó karaktere 4. A vállalkozásalapítás különbözô szakaszai 5. A vevôpotenciál elemzése 6. A kínálatom elhelyezése a termék-életgörbén 7. A kínálat pozícionálása 8. Kommunikációs terv 10 lépésben 9. Adattár létrehozása, és annak kereskedelmi hasznosítása 10. A vevôpotenciál bôvítése állami megrendelések révén 11. Stratégiai figyelôrendszer létrehozása 12. Üzleti szerzôdések 13. A vállalkozások adózásának megismerése 14. A legmegfelelôbb társasági (vállalkozási) forma kiválasztása 15. A fejlesztés (innováció) finanszírozása 16. A mérleg megértése és olvasása 17. Az eredménykimutatás megértése és olvasása 18. A számviteli logika megértése 19. A beszerzési és értékesítési folyamat számvitelének alapvetései 20. Az ÁFA mûködésének megértése 21. Értékcsökkenés 22. Az önköltség meghatározása 23. Készletek optimalizálása 24. Forgótôke menedzsment 25. Pénzügyi tervezés 26. Pénzügyi menedzsment 27. Teljesítmény kimutatás hatékony teljesítménymutatók segítségével 28. Az üzleti terv készítése 29. Kereskedelmi diagnózis felállítása 30. Pénzügyi diagnózis felállítása Kurzustervek modulcsoportok A 30 tananyag teljes egészében vagy érdeklôdési körtôl, tudáshiánytól függôen egyes modulokra vagy modulcsoportokra fókuszálva is elvégezhetô. A tananyagokon tetszôleges sorrendben lehet haladni, bár ajánlott a bevezetô jellegû, alapvetôen vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos témákkal kezdeni, és csak ezt követôen foglalkozni a pénzügyi-számviteli jellegû tananyagokkal.

8 A modulok különbözô összetételû kurzusokban kerülnek meghirdetésre: a 30 modul egyben; téma specifikus modulcsoportok (pl. pénzügyi, számviteli, vállalkozásalapítás kurzusok); modulonként szabadon választhatóan. I. Általános vállalkozási ismeretek 4. A vállalkozásalapítás különbözô szakaszai 2. A vállalkozó személyiségének jellemzôi 3. A motiváció és a vállalkozó karaktere 14. A legmegfelelôbb társasági (vállalkozási) forma kiválasztása II. Számviteli ismeretek 18. A számviteli logika megértése 17. Az eredménykimutatás megértése és olvasása 16. A mérleg megértése és olvasása 19. A beszerzési és értékesítési folyamat számvitelének alapvetései 20. Az ÁFA mûködésének megértése 21. Értékcsökkenés 22. Az önköltség meghatározása III. Pénzügyi ismeretek 13. A vállalkozások adózásának megismerése 20. Az ÁFA mûködésének megértése 25. Pénzügyi tervezés 26. Pénzügyi menedzsment 27. Teljesítmény kimutatás hatékony teljesítménymutatók segítségével 30. Pénzügyi diagnózis felállítása IV. Kereskedelmi ismeretek 9. Adattár létrehozása, és annak kereskedelmi hasznosítása 11. Stratégiai figyelôrendszer létrehozása 12. Üzleti szerzôdések 29. Kereskedelmi diagnózis felállítása 23. Készletek optimalizálása 24. Forgótôke menedzsment V. Marketing ismeretek 5. A vevôpotenciál elemzése 6. A kínálatom elhelyezése a termék-életgörbén 7. A kínálat pozícionálása 10. A vevôpotenciál bôvítése állami megrendelések révén VI. Egyéb ismeretek 1. Munkaerô toborzás és kiválasztás 8. Kommunikációs terv 10 lépésben 15. A fejlesztés (innováció) finanszírozása 28. Az üzleti terv készítése

9 A záró konferencia tervezett programja Partnertalálkozóval egybekötött projektzáró workshop/konferencia Budapest Fô téma: e-learning módszertani innováció átvétele, új oktatási módszerek az ENELFA projekt eredményeire alapozva Célcsoportok: oktatók, e-learning / b-learning oktatási szakértôk Témák: - az ENELFA projekt háttere, oktatás-módszertani innovációk szükségessége (e-learning / b-learning, e-tananyag fejlesztés); - e-learning módszertani innováció átvétele / e-tananyagok adaptációja; - a modulfejlesztés eredményei e-tananyag bemutatók (magyar és román nyelvû képzési anyagok); - üzleti szimulációk (business games) és beépítése az e-learning képzési programokba; - tervezett képzési programok (kurzusleírások) Magyarországon és Romániában a tananyagok értékesítése, piacosításra vonatkozó elképzelések; - jövôbeni fejlesztések, együttmûködések; A BKIK és az APM által megrendezésre kerülô projektzáró workshopok tervezett programja Tervezett idôpont és helyszín: november (Budapest és Kolozsvár) hasonlóan a 2012 novemberében megrendezett workshopokhoz Fô téma: a félnapos program során bemutatásra kerülnek a vállalkozásmenedzsment témában kidolgozott képzési programok, ill. adaptált tananyagok, valamint a tananyagok értékesítésére vonatkozó elképzelések Célcsoportok: a) vállalkozók, kezdô-, ill. jövôbeni vállalkozók, kkv-k, kamarai, vállalkozói szervezetek képviselôi, szakértôi; b) oktatók, trénerek, tanácsadók; Témák: - az ENELFA projekt háttere, oktatási innovációk, szemléletváltás szükségessége a vállalkozóknál, a kkv-knél; - bemutató-promóciós anyagok / e-tananyag bemutatók a tananyagfejlesztés eredményei; - üzleti szimulációk (business games) és beépítése az e-learning képzési programokba; - tervezett képzési programok (kurzusleírások) a tananyagok értékesítése, piacosításra vonatkozó elképzelések; - jövôbeni fejlesztések, együttmûködések további új oktatási módszerek kutatása, innovációk átvétele;

10 Summary of the project: Entrepreneurship education is in the mainstream of European vocational training development and is on the crossroad of priorities of DG Education and Culture and DG Enterprise and Industry. The gap between the two parts of Europe in creating a new entrepreneurial mindset in large populations justifies this sectoral as well as geographical transfer from an outstanding innovative French institution to two main players of entrepreneurship education in Hungary and Romania. Beyond this sectoral and geographical transfer another kind of transfer was offered: the transfer of innovative curricula is accompanied by the transposition of the know-how worked out by Ecole de Management de Normandie (Caen, France) in the field of ICT based pedagogical approaches. On top of these the results of the transfers are multiplied by the non education institutions of the consortium having large outreach to the adult population s different target groups. The project is an important element of a chain of projects of the promoter Budapest Business School (BBS) aimed at the development of a virtual training environment for SMEs. This project extends its services to a major group, part of the lifelong learning cycle: adults with low level economic education. Also the project differentiates between sub groups with different education background who may need different learning contents and also varied pedagogical approaches. So far these groups have been exposed to the challenges of entrepreneurship in a limited way only but the changing economic and social environment means that entrepreneurship will be central in their life. This need is emphasised by the current financial and economic turmoil. 99% of businesses in the EU are SME s, i.e. 2/3 of all private sector jobs. Small firms are, in fact, the real giants of our economy, accounting for 80% of the new jobs created (DG Enterprise). There is a political will to recognise the central role of SME s in the EU economy (see Small Business Act). But, despite its huge economic importance, entrepreneurship is not a preferred career option (60% of the citizens say that setting up their own business has never even occurred to them). Our Leonardo da Vinci project helps reverse this trend on the local basis in Hungary and Romania and set the right mindset at the levels of the mentioned large target groups. This is in perfect conformity with the explicit priorities of the Hungarian and Romanian governments. BBS, in the frame of international co-operations worked out joint online curricula on Master level in multilingual settings. These activities carried out in standard e-learning frames. Now the project diversifies the output and offer: on one side research-based learning modules covering basic knowledge on SMEs localized on and tailored to (level + pedagogy) the target groups and on the other side the project produced an other output facilitating the development of entrepreneurial skill groups by using Web2.0 techniques and business games in order to make the approach more attractive for the target groups. The experience of the transfer deliverer member of the consortium is a token of the success. SME federations with strong vocational education profile were invited to the consortium with well defined special tasks. During pilot trainings the pedagogical activities have been validated by samples of 2 strands of the adult target population and usefulness in real life situations have been measured. The Finnish sub contractor CESIM OY (Helsinki) has a strong experience in online knowledge assessment and so evaluated the student achievements at the end of the pilot courses. A professional evaluator was also invited to the consortium. Impacts on the structure and staff of the education institution members as well as on the two target groups entrepreneurial mindset were foreseeable. The Work Programme was very clear. Three development work packages dealt with the different strands (training of trainers, ICT skill development trainings and ICT structure development, adaptation and translation of 30 modules, pilot trainings with student online evaluation) with a well balanced share of workload. 18 teachers - experts were working for the development and coaching from each beneficiary country, giving a total of 36. Two technicians from each receiver country were trained by the transfer deliverer. Pilot courses and pedagogic activities were organised by the beneficiary partners, exposing 4 x 50 students to the training material and the tailored pedagogical activities.

11 The adapted course contents cover most of the basic needs of SME s needed for the special target group. This content adaptation was underpinned by applied research helping the content to be tailored to the target groups. The ICT based pedagogy was also adapted to the population: the selection and implementation of web-based tools were done by the partners experts but led by the transfer deliverer. Results and products trained e-curriculum developer trainer in Hungary and Romania adaptation of 30 modules in the field of Entrepreneurship more than participants at the pilot trainings special, personalised study programmes interactive, individual study special combination of e-learning and business simulations cooperation of business schools and the representatives of the world of labour II. Summary in English ENELFA general information Leonardo da Vinci Innovation Transfer project Project number: HU1-LEO Main beneficiary: Budapest Business School Project duration: 24 (27) months Partner countries: Hungary, Romania, France, Belgium, Finland Total budget: EUR Proportion of the EU grant: 75% Website: Contact: Mrs. Andrea SZIRMAI MADARASINÉ, Ph.D, professional coordinator Tel.: Mr. László VARGA, project manager and coordinator Tel.: Mrs. Aliz SOMOGYI, Ph.D, Centre for Further and Professional Training, director Tel.: Partners: Budapest Business School (Budapest, Centre-Hungary), Hungary Budapest Chamber of Commerce & Industry (Budapest, Centre-Hungary), Hungary Ecole de Management de Normandie (Caen Le Havre, Basse Normandie), France Babes-Bolyai University (Cluj-Napoca, Nord Est), Romania Employers And Craftsmen Association (Cluj-Napoca, Nord Est), Romania New Mind S. A. (Rixensart, Brabant Wallon), Belgium CESIM OY (Helsinki, Etelä-Suomi), Finland

12 Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project HU1-LEO / LLP-LdV-TOI-2011-HU-018 ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzô nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetô felelôssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján

ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján ENELFA Entrepreneurship by E-Learning For Adults Vállalkozási ismeretek felnőttek részére e-learning útján Leonardo da Vinci Innováció Transzfer projekt A projekt száma: 2011-1-HU1-LEO05-03632 Főpályázó:

Részletesebben

IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA

IMPRESSZUM. szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA ( 1 ) IMPRESSZUM szerkesztő: KOVÁCS ESZTER kiadványszerkesztő: VILIMI KATA kiadja: a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY a kiadásért felel: TORDAI PÉTER megbízott igazgató nyomdai kivitelezés: INNOVARIANT NYOMDAIPARI

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Centre - National Financial and Economic Education Centre for Secondary School Students Az O.K. Központ Mottónk Dr. Vizi

Részletesebben

a Vállalozókészség fejlesztése

a Vállalozókészség fejlesztése a Vállalozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében HOPPÁ Disszeminációs füzetek 46. A vállalkozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY FEJÉR ENTERPRISE AGENCY HUNGARY 2012 21 ÉV A MAGYAR VÁLLALKOZÓKÉRT! 21 YEARS IN THE SERVICE OF HUNGARIAN ENTREPRENEURS! Székesfehérvári Regionális

Részletesebben

A konferencia programja

A konferencia programja A konferencia programja 2014. március 13. 13.00-14.00: Regisztráció 14.00-15.00: Plenáris ülés 15.00-16.40: Szekcióülések 16.40-17.00: Kávészünet 17.00-19.00: Szekcióülések 19:00: Vacsora SZEKCIÓK: CONTENT

Részletesebben

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX Foundations ANDERSEN MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÓ ÉS KÉPZÉSI PROGRAM 2009. júniusában indult az Andersen Program azzal a küldetéssel, hogy jelentősen megnövelje

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt.

Magyarországi Volksbank Zrt. Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2008 Annual Report 2008 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 16-17. Vitaindítók

2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 16-17. Vitaindítók 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 16-17. Vitaindítók 2nd National and International Lifelong Learning Conference Corvinus University

Részletesebben

módszertani kézikönyv

módszertani kézikönyv módszertani kézikönyv Innovating Vocational Educational Training Applying Games Realities a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a DélDunántúl régióban HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu TARTALOM Az igazgatóság

Részletesebben

karrier-tanácsadás, grafológiai elemzés, próbainterjúk (angolul és magyarul),

karrier-tanácsadás, grafológiai elemzés, próbainterjúk (angolul és magyarul), KÖSZÖNTŐ Kedves Látogatónk! Mozgalmas álláskeresési szezonnak nézünk elébe. Az elmúlt évek válság-hangulatát, a toborzási kedv megtorpanását, az elhelyezkedési esélyek csökkenését bizonyára Önök is érzékelték

Részletesebben

KURZUSTERVEZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

KURZUSTERVEZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK Leonardo da Vinci Innováció Transzfer LLP-LDV-TOI-2011-HU-012 KKV 2.0 Kis- és középvállalkozások proaktív üzletmenedzsment hálózata KURZUSTERVEZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK A gazdasági környezet elmúlt

Részletesebben