Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról"

Átírás

1 Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször módosított évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. -ának (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37/D (5) bekezdésében, 38. -ának (9) bekezdésében, 43/B (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. -ának (1) bekezdésében, 50. -ának (3) bekezdésében, 55/C (4) bekezdésében és a 62. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. rész I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed: (1) Drávatamási Önkormányzat közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Az Szt.6. -ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Drávatamási közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. (3) Az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi XXXIX. tv. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (4) Az Szt. 32/B -ának (1) bekezdésében meghatározott időskorúak tekintetében a Szt. 3. -a (3) bekezdésének b./ pontjában meghatározott személy körre. (5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat által szervezett és nyújtott ellátásokra. Eljárási rendelkezések 2.. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a körjegyzőségen lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. (2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapellátások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény útján történik az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet a lakóhely szerinti körjegyzőségen vagy az intézmény helyi ügyfélfogadásán az ügyintézőnél lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

2 2 (3) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére. 3.. (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. a-i.) pontjában szereplő adatokat. (2) A jövedelem igazolásához csatolni kell: havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást, a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a 63/2006. (III. 27.) Korm. számú rendelet 1. melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről. (3) A jogosultsági feltételek megállapításához e -ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra. 4.. (1)A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. (2)Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja. 5.. A rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem elbírálásához környezettanulmányt kell készíteni. 6.. (1) Lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. (2) A készpénzben megállapított átmeneti segélyt a jogosult a körjegyzőségen veheti át pénteken 9-11 óra közötti pénztári órában. (3) Amennyiben az ügy összes körülményeire( különösen ha a családgondozás adatai alapján a segélyezett család életvezetési és család gazdálkodási gondjai megalapozzák, hogy a készpénz segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, akkor a lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély részben vagy egészben természetbeni ellátás formájában nyújtható.

3 3 7.. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006. (III. 27.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék. 8.. A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását - ha a jogszabály másként nem rendelkezik - az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek tényét azaz a továbbfolyósíthatóságot- az ügyiratban rögzíteni kell. II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 9.. (1)A rendszeres szociális segély jogosulti körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására Drávatamási Önkormányzata a Szt. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként a Drávatamási község Körjegyzői Hivatalával és a Somogy megyei Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltségével (továbbiakban: munkaügyi központ) köteles együttműködni Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatása, továbbá az együttműködés eljárási szabályai (1) Az önkormányzat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez, melynek keretében különösen a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult személyek foglalkoztatását kell biztosítani. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka biztosításával teljesíthető. (2) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább 30 munkanap, kivéve, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. (3) A közfeladat keretében végezhető közcélú munkák köre különösen: a ) környezetvédelmi, kommunális munka b) az önkormányzat hivatalánál és intézményeinél végezhető szakipari segéd- és adminisztratív munka, személyi szolgáltatás ( házi szociális gondozás, családsegítés) c) közművelődési feladatok segítése. (4) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy foglalkoztatásának megszervezését az önkormányzat Körjegyzői Hivatala látja el. (5) A kérelmező, illetve a segélyben részesülő a számára felajánlott megfelelő munkát legkésőbb három munkanapon belül köteles megkezdeni. (6) Akadályoztatása esetén a nem neki felróható akadályról, egészségügyi okokra hivatkozva, hét munkanapon belül az orvos által kiállított igazolást benyújtja a polgármesteri hivatalba.

4 4 (7) Egyéb előre nem látható okok miatti akadályoztatás igazolása a segélyben részesülő személy nyilatkozatával történik, melynek valóságtartalmát a Körjegyzői Hivatal vizsgálhatja. (8) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított öt munkanapon belül köteles a munkaügyi központtal a kapcsolatot felvenni. (9) Az együttműködési kötelezettség előírásáról, valamint az együttműködési kötelezettség megszegésének és súlyos megszegésének következményeiről a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. Meg kell nevezni az együttműködésre kijelölt intézményt, az első jelentkezési határidőt és a jelentkezés elmulasztásának következményeit. (10) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettség keretében köteles teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (11) A nem foglalkoztatott személy beilleszkedését segítő program a következőkre terjed ki: a.) A barcsi munkaügyi központtal való kapcsolattartásra b.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére, c.) a felajánlott és számára az Sztv. és az Flt. szerinti megfelelő munkalehetőség elfogadására d.) a munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre. (12) A munkaügyi központ a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében: a.) a.) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozatban megjelölt határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a nem foglalkoztatott személy a jogerős határozat alapján a szervnél történő megjelenésekor nyilvántartásba veszi, b.) b.) tájékoztatja a nem foglalkoztatott személyt az Sztv. 37/D (3) bekezdése szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, c.) c.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a nem foglalkoztatott személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elősegítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, d.) d.) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, e.) e.) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a nem foglalkoztatott személy bevonásával módosítja a programot. (13) A munkaügyi központ köteles jelezni a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. 11. Az együttműködési kötelezettség megszegése (1) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az érintett személy: a) e rendelet 11. (1)- (3) bekezdésében meghatározott tevékenység ellátását nem vállalja, vagy nem teljesíti, illetve a felajánlásra nem jelenik meg, b) a munkaügyi központ által felajánlott megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, illetve a felajánlásra nem jelenik meg,

5 5 c) az együttműködési felhívásra, valamint a munkavégzésre meg nem jelent személy az akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás kézhezvételétől, illetve a munkakezdésre megjelölt naptól számított 3 napon belül nem mutatja be, d) a segélyezett az együttműködésre kijelölt munkaügyi központ az első jelentkezésként megjelölt időpontig nem veszi fel a kapcsolatot, e) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság évenkénti felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmező az együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget, f) a segélyben részesülő a foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvet a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján nem mutatja be. 12. Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegése (1) Együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha az érintett személy: a) az önkormányzat vagy a munkaügyi központ által felajánlott megfelelő munkalehetőséget elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott időpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg, vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással megszünteti, b) a munkaviszonya a személyében rejlő ok miatt, önhibájából szűnik meg, c.) a képzést önhibából nem fejezi be. 13. Az együttműködési kötelezettség megszegésének és súlyos megszegésének következményei (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (2) Az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni A rendszeres szociális segély havi összege az Szt.37/E (1) bekezdésében kötelezően előírt összeg A képviselő-testület a rendszeres szociális segély megállapításával és megszüntetésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza. Időskorúak járadéka 16.. Drávatamási községi városi önkormányzat Képviselõ-testülete az Szt.-nek az időskorúak járadékára vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza Az időskorúak járadékának havi összege az Szt.-ben kötelezően előírt összeg. (Szt. 32/C ) 18.. Az időskorúak járadékának megállapításával és megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

6 6 Lakásfenntartási támogatás 19.. (1) Drávatamási község Képviselő-testülete lakásfenntartási támogatásban részesíti: a./ azt a személyt- lakásonként 1 fő akinek a háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja, b./ azt a személyt, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül, c./ azokat a személyeket, akik helyi lakásfenntartási támogatásra jogosultak e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén. (2) Normatív lakásfenntartási támogatás esetén Drávatamási Képviselő-testülete a lakásfenntartás elismert havi költségére, az elismert lakásnagyságra valamint a lakásfenntartási támogatás havi összegére az Szt. szabályait változtatás nélkül alkalmazza. 20. (1) A Képviselő-testület helyi lakásfenntartási támogatásban részesíti azt a személyt, akinek háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200%-át és a lakásfenntartás havi költsége a háztartás összjövedelméhez viszonyított aránya a 30 %-ot meghaladja. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az alábbi kiadások teljes költségét kell figyelembe venni: - lakbér vagy albérleti díj - lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete - csatornahasználati díj - villanyáram költsége - víz díja - tüzelőanyag költsége. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2500 Ft. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Körjegyzői Hivatalba lehet benyújtani minden év április 30-ig és október 31.-ig. (5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdésben meghatározott költségek igazolására szolgáló számlákat, illetve lakáscélú pénzintézet kölcsönszerződést. (6) Nem állapítható meg helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőnek, amennyiben az önkormányzat felé lakáscélú hiteltartozása, vagy adó és közüzemi díj tartozása van. 21. (1) Ugyanazon lakásra vonatkozóan lakásfenntartási támogatás csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élõ személyek és háztartások számától. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, az albérletet és a jogerõs bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit (1) Megszűnik a támogatás: a megállapított idõ elteltével, a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával.

7 7 (2) A lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. Ápolási díj 23.. A képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150%-át Az ápolási díj havi összege az Szt.-ben kötelezően előírt összeg. ( Az Szt. 44. (1) bekezdés c).pontja alapján az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.) 25.. E rendelet 23. bekezdése szerint adható ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselõ-testület gyakorolja. 26. Ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése (1) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre. (2) A Csokonyavisontai Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: családsegítő szolgálat) ügyintézője az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzik Átmeneti segély 27.. Drávatamási község Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt (1.) Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelemre azt a személyt: a,) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg. b.) egyedül élő esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (2) Az átmeneti segély - rászorultsághoz igazodva, -általában Ft. (3) Átmeneti segélyben egy naptári évben egy háztartás két alkalommal, közös háztartásban élők esetén egyszerre csak egy személy részesülhet. (4) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben / pl.: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset stb./ hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben az átmeneti segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a

8 8 rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. ( Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke Ft-ot nem haladhatja meg. ) 29.. (1) Az átmeneti segély megállapítása elõtt indokolt esetben környezettanulmányt kell készíteni. Indokolt esetnek minősül, ha a rendkívüli méltánylást igénylő eset megítélése során a kérelmező lakhatási körülményeinek részletes ismerete szükséges. (2) Sürgõs szükség esetén, - ha az igénylõ életkörülményei indokolják, az azonnali segítséget - a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylõ nyilatkozata alapján kiutalható Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. Temetési segély 31.. Drávatamási község Képviselõ-testülete temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott a./ annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy b./ tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élõ személyek figyelembe vételével számított egy fõre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát és aki nem részesült a hadigondozásról szóló évi XLV tv. alapján temetési hozzájárulásban A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 20%-ánál, és elérheti annak 100%-át. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét az 1. sz. függelék tartalmazza (1) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél. (2) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell e rendelet. 3. -ában meghatározottakon kívül: - - halotti anyakönyvi kivonatot, - - a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy az egy háztartásban élõ családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. Szociális kölcsön 35.. (1) Drávatamási község Képviselõ-testülete kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti évente egy alkalommal legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj minimum háromszorosának megfelelõ összeg erejéig azt a rászoruló személyt, a.) akinek a családjában az egy fõre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegét eléri, de annak kétszeresét nem haladja meg. b.) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

9 Nem részesíthetõ kölcsönben, aki a feltételeknek egyébként megfelelõ személy, ha: önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe, korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza (1) A kölcsönt, ha annak összege az öregségi nyugdíj minimumot nem haladja meg három hónap, ha az öregségi nyugdíj minimum kétszeresét nem haladja meg hat hónap, ha az öregségi nyugdíj minimum háromszorosát nem haladja meg kilenc hónap alatt kell visszafizetni, az elõre meghatározott részletekben, havonta. (2) Az elsõ részletet a kölcsön felvételét követõ hónap 15. napjáig kell visszafizetni. (3) A kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósítás célját, összegét, a visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját. III. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások Közgyógyellátás 38.. Méltányosságból közgyógyellátási jogosultságot lehet megállapítani annak a személynek, akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, egyedül élő esetén 200%-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja. II. rész Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások Szociális információs szolgáltatás 39. Drávatamási község Képviselő-testülete a személyes gondoskodás keretében az Szt-ben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint működő intézményei útján: (1) Szociális információs szolgáltatás keretében tájékoztatást nyújt a rászorultak részére a szociális ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételük módjáról. A szociális információs szolgáltatást a Körjegyzői Hivatal szociális ügyintézője, a családsegítő szolgálat ügyintézője útján biztosítja a települési önkormányzat. (2) Az információ szolgáltató köteles írásbeli vagy szóbeli kérelem alapján a kérelmezőnek felvilágosítást adni: - Az Szt.-ben és a Gyvt-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátások és szolgáltatások, valamint egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben igénybe vehetõ ellátások és szolgáltatások körérõl, feltételeirõl és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekrõl, a helyben nem elérhetõ ellátások, szolgáltatások elérhetõségérõl, igénybevételének módjáról, - A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, családtámogatási ellátásokkal, tb. és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal

10 10 kapcsolatban az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv elérhetõségérõl, az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról, - Ifjúsági ügyekben. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 40. (1) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás keretében enyhíti a település intézményhiányából eredõ hátrányait, biztosítja az alapvetõ szükségletek kielégítését célzó szolgáltatásokhoz való hozzájutást, valamint az egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, valamint segíti az egyéni és a közösségi szintû szükségletek teljesítését. (2) A Szolgáltatás szabályait a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza. Étkeztetés 41. (1)Étkeztetést biztosít az Szt.-ben meghatározott jogosulti kör részére. (2) Az étkeztetést a képviselõ-testület a Körzeti Közoktatási Intézmény konyhája útján biztosítja (3) Szociális étkeztetésre jogosult, akinél az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg, egyedül élő esetén 150%-át. (4) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni. (5) Az ellátás iránti kérelmet a családsegítő szolgálathoz kell benyújtani. (6) Az ellátás iránti kérelemrõl alapszolgáltatási központ vezetõje dönt. Házi segítségnyújtás 42. (1) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik: (a) azokról az idõs korú személyekrõl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erõbõl nem képesek és róluk nem gondoskodnak, (b.) azokról a pszichiátriai betegekrõl, fogyatékos személyekrõl, valamint szenvedélybetegekrõl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrõl, akik ezt az ellátási formát igénylik, (c.) azokról a személyekrõl, akik a rehabilitációt követõen a saját lakókörnyezetükbe történõ visszaillesztés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. (2).A házi segítségnyújtást a Képviselõ-testület a Csokonyavisontai Alpszolgáltatási Központ útján biztosítja. (3)Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezõ lakóhelye szerinti települési családsegítő szolgálathoz kell benyújtani. (továbbítja a kérelmet az intézményvezetőnek) Az ellátás iránti kérelemrõl Alpszolgáltatási Központ vezetõje dönt

11 11 Családsegítés 43. (1)Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. (2)A családsegítés keretében Drávatamási Képviselő-testülete az Szt.-ben meghatározott ellátásokat biztosítja. (3) A családsegítést a képviselõ-testület a Csokonyavisontai Alpszolgáltatási Központ útján biztosítja. (4.) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a családsegítő szolgálathoz kell benyújtani. (5.) Az ellátás iránti kérelemről az alapszolgáltatási központ vezetője dönt. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 44. (1) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás keretében a Képviselõ-testület az Szt.-ben meghatározott ellátásokat biztosítja a törvényben meghatározott jogosulti kör vonatkozásában. (2) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtást a képviselõ-testület a barcsi Többcélú Kistérségi társulás által létrehozott és fenntartott alapszolgáltatási központján keresztül biztosítja. (3 ) Az ellátás iránti kérelmet alapszolgáltatási központhoz kell benyújtani. (4) Az ellátás iránti kérelemrõl alapszolgáltatási központ vezetõje dönt. (5 ) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet 1.számú mellékletében szabályozza. (figyelembe véve az Sztv (5) bekezdését). Térítési díjak 45.. (1) Az intézményekben nyújtott ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg. A térítési díj megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. Az intézményi térítési díjakat szociális szolgáltatásonként e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.) (4) A házi segítségnyújtásra vonatkozó személyi térítési díjakat az Szt (2) bekezdésében, valamint az Szt (3) bekezdésében előírtak szerint az intézményvezető állapítja meg és erről a fizetésre kötelezettet 30 napon belül írásban értesíti. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, amely az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata, nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 20%-át. (5) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó személyi térítési díjakat az intézményvezető állapítja meg és erről a fizetésre kötelezettet 30 napon belül írásban értesíti. (6) A támogató szolgáltatásra vonatkozó személyi térítési díjakat az Szt (6) bekezdésében előírtak szerint az intézményvezető állapítja meg és erről a fizetésre kötelezettet 30 napon belül írásban értesíti.

12 12 (7) A étkeztetés, házi segítségnyújtás, személyi térítési díját utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell megfizetni az ellátást biztosító intézmény vezetőjének (8) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt ában foglaltak az irányadók. Házirend 46.. Az intézmények házirendjét a Képviselő testület hagyja jóvá. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 47.. (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell. (2) Egyidejűleg hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2004.(IV.28.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 9/2004.(VI.14.) önkormányzati rendelet. (3) E rendelet 15. -a és 18. -a január 1-én hatályát veszti. (4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, és e törvény végrehajtására hozott magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Darány, november 15. Üveges Zoltán polgármester Kertai János körjegyzõ A rendelet kihirdetésének napja: 2006 november 27. Kertai János körjegyző

13 13 1. számú melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja -szociális étkeztetés. 300 Ft/nap/fő - házi segítségnyújtás 600 Ft/óra/fő - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétel térítésmentes.

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testületének 3/2008.(IV.17.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Gyöngyösmellék Község Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben