Mi hiba a kétnyelvű szótárban? Adalékok a kétnyelvű lexikográfia és szótárkritika elméletéhez és gyakorlatához. Fábián Zsuzsanna (ELTE Olasz Tanszék)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi hiba a kétnyelvű szótárban? Adalékok a kétnyelvű lexikográfia és szótárkritika elméletéhez és gyakorlatához. Fábián Zsuzsanna (ELTE Olasz Tanszék)"

Átírás

1 Mi hiba a kétnyelvű szótárban? Adalékok a kétnyelvű lexikográfia és szótárkritika elméletéhez és gyakorlatához Fábián Zsuzsanna (ELTE Olasz Tanszék) 1. Bevezetés Előadásom címe: Mi hiba a kétnyelvű szótárban? Lehetne azonban ez is: Mikor/mitől rossz egy kétnyelvű szótár? Tehát a szótár minőségéről kívánok szólni, így mondandóm a metalexikográfia témakörébe tartozik. Témaválasztásomnak aktualitást ad egy szorosan ide kapcsolható évforduló: ugyanis a metalexikográfia első termékének tartott munka, azaz a padovai Paolo Beni oldalas Anticrusca c. könyve megjelenésének (1612) jövőre ünnepelhetjük kereken 400. évfordulóját. 1 Beni, Paolo (Hérakleion, ol. Candia, 1552 körül Padova, 1625) Perugiában, Rómában és Padovában oktatott filozófiát, klasszikus nyelveket és irodalmat ban kilépett a jezsuita rendből. Több korabeli irodalmi vita szereplője volt. (Részletes életpálya olaszul: Biografico%29/) 1

2 Mint közismert, ebben a szerző a szintén 1612-ben kiadott, igen jelentős hatású Cruscaszótárat vette górcső alá, amelyben a szerzők az olasz nyelv modelljéül a háromszázas évek toszkán/firenzei szerzőinek irodalmi nyelvét tették meg. Áttekintésemben be szeretném mutatni, hogy melyek a metalexikográfia művelésének leggyakoribb formái (2. pont), és hogy mik az ide tartozó kritikai jellegű írásokban leggyakrabban kifogásolt tényezők 2 (4. pont). Ki szeretnék térni arra is, hogy a szótárról való gondolkodás során tudatában kell lennünk e műfaj több rétegű relativitásának (3. pont). Gondolataim tehát talán nem is csak a metalexikográfiához tartoznak, hanem egy felsőbb szinthez. Ha ugyanis a metalexikográfia (angolul, pl. Bo Svensénnél: dictionary criticism) a szótárakban foglaltakról szól, az azokban foglalt elvekről és technikákról tesz kijelentéseket, akkor jelen áttekintésem tkp. meta-metalexikográfiának tekinthető (azaz annak, amit Svensén a dictionary metacriticism szókapcsolattal jelöl meg, SVENSÉN 2009: 480). Elöljáróban megjegyzem még, hogy a trükközés (esetleg: hamisítás) következményeként megszülető rossz minőségű szótárak negatív eseteivel itt most nem foglalkozom. 3 2 Előadásom írott változata tartalmazza ezt a fejezetet is; az ebben foglaltakat a szűkös időkeret miatt a november 8-án megrendezett ülésszakon nem volt módom elmondani. 3 L. pl. erről olasz magyar lexikográfiai vonatkozásban: Nagy Marcell: Az új olasz pszeudo-szótár: az ellenséges betörés. Iskolakultúra, 2004/6 7:

3 2. Mely formákban valósul meg a metalexikográfia? 2.1. Szótári recenzió A metalexikográfiának talán a leggyakoribb műfaja a szótári recenzió: azaz már elkészült szótárról szóló bemutató-értékelő írás. Svensén szerint ennek két fő típusa van. Az első csoportba tartozó tudományos jellegűeket (specialist review) szakemberek (azaz nyelvészek vagy metalexikográfusok) írják, a szűkebb szakma kritériumainak megfelelően, ezeket szakfolyóiratokban olvashatjuk és a szakmának (azaz lexikográfusoknak, nyelvészeknek és talán szótárkiadóknak) szólnak. A második csoportba tartozó publicisztikai jellegűek (journalistic review) napilapokban vagy egyéb (nem szak-)lapokban kapnak helyet, és csak ritkán írja őket a szűkebb szakmát művelő személy; 4 ennek megfelelően az ilyen: nem mélyebb elemzés, hanem inkább csak híradás (esetleg reklám) egy szótárról. Rossz esetben a felszínes bemutatásból kihallik a recenzens szimpátiája vagy antipátiája, és az elemzés gyakran kimerül néhány hiányzó szó és kifejezés felsorolásában vagy esetleg a szleng-szavak kommentálásában, stb. (SVENSÉN 2009: ) A szótárak előszava (ill. a koncepciót leíró, bemutató csatlakozó munka) A szótári recenziók mellett a legfontosabb metalexikográfiai munka vagy magának a szótárnak az előszava, vagy a szótári koncepciót külön összefoglaló leírás. 5 Természetüknél fogva ide vonhatók a kiadónak benyújtott előzetes szótári szinopszisok is. Franz Josef Hausmann A metalexikográfia kis világtörténete c. német nyelvű tanulmányában áttekinti a történetileg első, legjelentősebb szótári előszavakat (HAUSMANN 1989: 77 78), és sajnálkozásának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy nem fordult elég figyelem ezekre az olykor magas tudományos nívót is felmutató írásokra. A jeles kutató azonban jól tudja azt is: nemhogy a régi szótárak előszavait, de a maiakét sem olvassa el senki, s legkevésbé azok nem, akiknek elsősorban szólnak, azaz a használók nem olvassák ezeket. A régi, rutinos szótárhasználók azért nem olvasnak előszót, mert azt hiszik: a bevett jelölések úgyis ugyanazok, azt a néhány újat meg majd menet közben megtanulják. A kezdő szótárhasználók pedig éppen ebbeli lénységük okán nem olvasnak előszót: kezdők lévén még csak nem is sejtik, mennyivel nagyobb lehetne a szótárhasználat hatásfoka, ha tudnák, hogy a szótárban minden fizikai-tipográfiai megjelenítésnek funkciója van, és hogy ezekről a funkciókról éppen az előszó gondos átolvasásával lehetne tudomást szerezni (vö. SVENSÉN 2009: 459). Ennek a közismert és igen nagy horderejű előszó-nem-olvasási problémának a valamilyen szintű megoldására született meg a mai, a vizualitás dominanciájától áthatott világunkban talán tényleg hasznos áthidaló megoldás: 6 a szótárba kötve már csak a két belső címlapon középen futó minta-szócikkek szerepelnek, és körben odanyilazva állnak a fontosabb, a szótárban megjelenített dolgok. Ezek a táblázat-szerű explikációk tehát az újabb korban szintén a metalexikográfiához tartoznak. 4 Megemlítem itt Móra Ferencnek A bakonyán c. tréfás, hírlapba szánt kis színes kategóriájú írását első magyar olasz szótárunkról (a Beszélgetés a ferdetoronnyal c. ciklusból, 1927). Főleg a címszójegyzék elavultságát tűzi pellengérre (l. később). 5 Így, külön füzet-mellékletként jelent meg pl. annak idején a nagysikerű olasz DISC-szótárat bemutató anyag (Dizionario italiano Sabatini Coletti, Giunti, Firenze, 1997). 6 There is still every reason for lexicographers and dictionary publishers to consider new ways of making things easier for the users [ ] offering the user explicit suggestions. (SVENSÉN 2009: 459) 3

4 2.3. A szótár szó szócikkei egynyelvű értelmező szótárakban és enciklopédiákban Már hivatkozott tanulmányában F. J. Hausmann a metalexikográfia produktumai közé sorolja a szótár szónak (és esetleges szinonimáinak) a szótárakban, lexikonokban és enciklopédiákban kidolgozott szócikkeit is (HAUSMANN 1989: 79). A mai időkben az internetes lexikonokban is szép számmal találunk ilyeneket (pl. a Wikipédián az olasz dizionario csodálatos és hosszú, 7 a német, az angol és a francia változat kevésbé jó, a magyar pedig túlzottan általános, ill. egyoldalú) Nagyobb terjedelmű vagy önálló, kimondottan metalexikográfiai elméleti munkák (könyvfejezetek, monográfiák, nagy összefoglaló kötetek) A nagyobb terjedelmű vagy önálló, kimondottan metalexikográfiai elméleti munkák régebben igen ritkák voltak, 8 ezek száma a XX. század során és különösen az utóbbi évtizedekben jelentősen megnövekedett (elég az olyan nagy nemzetközi vállalkozásokra gondolni, mint a HSK-sorozat szótári kötetei, vagy Bo Svensén többször kiadott 530 oldalas kézikönyve, vagy a 2011-ben megjelenő szintén 530 oldalas Große Lexika und Wörterbücher Europas, 9 stb.) Hausmann szerint olyan írásokra kell gondolnunk, mint pl. Olaf Borch (Borrichius ) Dissertatio de lexicis latinis et graecis (Koppenhága, 1660) c. munkája (ebben a szerző több latin szótár hiányosságait foglalja össze). 9 Haß, Ulrike (Hrsg.): Große Lexika und Wörterbücher Europas. Europäische Enzyklopädien und Wörterbücher in historischen Porträts. De Gruyter. 4

5 A kíméletlenül szókimondó F. J. Hausmann az önállósuló metalexikográfiának a könyv-termésből is kiolvasható térnyerése okaiként a következő tényezőket sorolja fel (HAUSMANN 1989: ): az egyetemeken oktatott tárgyak megszaporodása; a nyelvészet mint tudományág diverzifikálódása és ezen belül az alkalmazott nyelvtudomány pozícíójának, továbbá az idegen nyelvek didaktikájának a megerősödése; az eddig csak gyakorlati szótárszerkesztői munkát végző kiadói szakemberek átvedlése elméleti metalexikográfussá s így e tudományág elméleti oldalának további fejlődése, mindezek révén a megélhetési metalexikográfia kialakulása (azaz lexikográfiai kutatóintézetek létesítése állásokkal), továbbá kétségtelenül a komputer megjelenésével a számítógépes lexikográfia robbanása. Külön szól Hausmann arról is (jelzem 1989-ben, tehát 20 éve), hogy a nyelvészeten belül a részdiszciplínák közötti presztízsharcban az 1970-es évek óta (tehát éve) érzékelhető a strukturalista és a generatív irányzatok tekintélyének csökkenése, és így ebben az összefüggésben az inga visszalendüléseként is értelmezhető a metalexikográfia térnyerése (azaz a szerkezet és a mondat kutatása mellett ismét fontosabb szerephez jut a szó és vele a szótár kutatása is) Egyéb műfajok A metalexikográfiának lehetnének (és biztos vannak is) egyéb műfajai is. Kétségtelenül ide vonható lenne például egy esetleges, valamely szótár kapcsán indított valamilyen tárgyú (pl. plágium-)perhez szükséges szakértői vélemény, ami nyilván egy speciális szempontok szerint megszerkesztett metalexikográfiai produktum lenne. 3. A szótár többszörösen relatív műfaj A szótár igen relatív műfaj, mert többszörös függőségi viszonyrendszer hálójában vergődik. Az alábbiakban néhány aspektusát vázolom fel ennek a kényszerű meghatározottságnak. A kibontakozó kép alapján egyértelmű, hogy a metalexikográfia kritikai műfajai (pl. a recenziók) tehát többszörös áttételeken keresztül szintén csak viszonylagosak lehetnek A szótárírás tárgyától (azaz magától a nyelvtől) függő relativitás A szótár szakkönyv, az alkalmazott nyelvtudományhoz tartozik. Tehát a szótár a nyelvről közöl többnyire tudományos és a tudományosság eszköztárával megformált megállapításokat. Tárgya, a nyelv, azonban egy fluidum : alapkategóriái felett vita folyik (pl. hol a szintagma és az összetett szó határa? ez éppen szótári szempontból igen lényeges); a nyelvben a lehet 5 (azaz pl. a jelentés gyakran nem kompozícionális, ez is fontos szótári szempontból is); ráadásul számos összefogó jellemző mellett a nyelv koronként és tájanként mégis más és más lehet (ez felveti a szavak korának, ill. dialektális jellegének jelölését a szótárban); továbbá lehet más a nyelv még a használók körei és a használat szándékai szerint (ezek a szociológiai és a pragmatikai vonatkozások); továbbá különböző lehet jelenségeinek a megítélése is (stílusminősítések, nyelvhelyességi megjegyzések a szótárban), stb. Egy ilyen fluidumot feldolgozni szándékozó munka tehát a szótár, mely feldolgozási processzusának ráadásul koronként szintén megvannak a maga saját aktuális szempontjai és (technikai) lehetőségei: itt és most kinek és mit, milyen célból és hogyan (milyen eszközökkel, módon) metsz ki a szótáríró ebből a képlékeny anyagból, mely munkája tárgyát képezi. Ehhez a rendkívül relatív nyelv szótár viszonyhoz kapcsolódik azután (ahogyan már utaltam rá: eleve tehát egy másodlagos függőségi viszonyban) a szótári bírálat. 5

6 3.2. A szótári műfajok különbözőségéből fakadó cél és az ettől való függés A különböző szótártípusok különböző célok megvalósítására törekednek, de cél mindig van. Az egynyelvű és a kétnyelvű szótárak műfajuknál fogva a célban is alapvetően különböznek. Az egynyelvűek célja ugyanis rendszerint egy adott kor nyelvállapotának bemutatása, ábrázolása; ebben az értelemben az egynyelvű szótárak egy-egy nyelvi korszak műemlékeinek is tekinthetők, és talán elsősorban ennek. Az egynyelvű szótárak tkp. csak egy igen szűk szakértői kör (nyelvészek, bölcsészhallgatók, lexikográfusok) napi munkaeszközei (ill. esetleg néhány művelt érdeklődő, laikus olvasmányai). A kétnyelvű szótárak a cél szempontjából azonban meglehetősen mások: nem céljuk két nyelv egymás mellé állítása azért, hogy ezeknek egy adott korban egymáshoz viszonyuló összefüggéseit kontrasztív kor-lenyomatként bemutassa. A kétnyelvű szótáraknál inkább az a hangsúlyos, hogy a nyelvhez és a lexikográfiához nem értő tömegek munka-(vagy tan)eszközéül fognak szolgálni két adott nyelv különböző kommunikációs szituációiban (elsősorban a kétirányú megértésnél, fordításnál, stb.). Az itt felvázolt alaphelyzet természetesen összefügg a két szótártípushoz kapcsolódó kritika-típussal is: az egynyelvű szótárakról rendszerint a néhány szakértő közül egyik vagy másik ír szakfolyóiratba hozzáértő kritikát (Svensén első típus); a kétnyelvű szótárakat viszont minden bizonnyal többen forgatják, és így nagyobb a potenciális bírálói kör, melyből nem szakértő (tehát sajnos gyakran megalapozatlan és igazságtalan) bírálat is kikerül (Svensén második típus, ill. újabb műfajokban is, mint pl. blogokban stb.) A szótár viszonya korábbi hasonló termékekhez A szótárak %-a feltétlenül relatív saját előzményei tekintetében. Ezt elsősorban onnan tudjuk, hogy általában maguk a szótárak jelölik meg konkrét forrásaikat, ill. metalexikográfusok derítik fel az előzményeket (és mutatnak rá a forrás esetleg hibás adatának az átvételére is 10 ). Ritka az az eset (a Crusca-szótár pl. ilyen volt), amikor egy szerző vagy szerzői csoport ex novo csinál mindent, kezdve persze az elején: a címszólista összeállításánál. (A legújabb olasz magyar / magyar olasz nagyszótárak 11 is úgy készültek, hogy a kiadó maga kérte fel a szerzői gárdát a nagyobb korpuszú előzmény anyagából való radikális, kb. 50 %-nyi húzásra: el lehet képzelni, hogy ha kb. 20 különböző munkatárs végzi ezt a munkát, milyen iszonyatos egységesítő feladat hárul a főszerkesztőre. 12 A bővítési feladat persze ugyanilyen nehéz.) És akkor még csak egyetlen aspektusáról szóltunk az előzményeket illető relativitásnak A szótári minőség a szótárszerkesztő nyelvismeretének viszonyában A kétnyelvű szótár egyik lényeges minőségi viszonyulása az, ami szerkesztői nyelvismeretétől függ. Bizonyára egyetértünk abban, hogy a szótárszerkesztőnek nagyon jól kell ismernie a szóban forgó nyelveket (ez természetesen pl. Marello véleménye is: MARELLO 1989: 134). E nyelvtudás szintjének a meghatározása ugyanakkor majdnem lehetetlen feladat. Másfelől viszont azt is kijelenthetjük, hogy a magas szintű nyelvtudás birtokosa nem lesz egyúttal automatikusan jó szótárszerkesztő is: e két készségnek együtt kell jelen lennie. 10 Vig István Verancsics Faustus nevezetes szótárát elemző akadémiai doktori értekezése (2011) tkp. teljes egészében arról szól, hogy mely korábbi szótárak lehettek Verancsics művének forrásai. Ezek kimutatásában éppen bizonyos hibák átvétele mutatkozott a legfontosabb bizonyítéknak. 11 Herczeg Gyula Juhász Zsuzsanna: Olasz magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000; Koltay-Kastner Jenő Juhász Zsuzsanna: Magyar olasz nagyszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Megengedő álláspontot képvisel a szótár esetleges egyenetlen színvonalával kapcsolatban Marello: I dizionari [ ] sono per lo più lavori collettivi e quindi, nonostante l occhio vigile e uniformatore di chi dirige la redazione, è probabile che non tutti i lemmi [ ] siano allo stesso livello [ ] (MARELLO 1989: 133) 6

7 (Vajon hány ilyen ember van egy-egy kisebb nyelvközösségben egy-egy nyelvpár vonatkozásában?) 3.5. A szótári minőség és a lektorálás Röviden kitérek a hiba a szótárban ill. a szótár lektorálása problémakörök összefüggésére is. Nyilvánvaló, hogy a gondos lektorálás sokat javít még egy bármilyen jó szótár színvonalán is. A lektorálás azonban kb. ugyanannyi időt vesz igénybe, mint magának a szótárnak a megszerkesztése, és a kiadó szempontjából ez nagy költségtöbbletet is jelent. Ezért azután ismereteim szerint tényleges, érdemi lektorálásra ritkán kerül sor A szótár és a szótárhasználó viszonya A kétnyelvű szótárak megmérettetnek a használók által is. Véleményüket párhuzamosan meglévő szótárainkról korábban az eladási adatok mutathatták: sajnos azonban ez a mérőeszköz napjainkban az internetes szótárak megjelenése, ill. az elszegényedés miatt egyre kevésbé mérvadó. Biztosak lehetünk ugyanakkor abban, hogy a szakértők ill. a használók véleménye, kritikája között nagy lesz a különbség. Arról, hogy utóbbiak számára egyáltalán mi fontos egy szótárban, a használók körében végzett célzott tesztek adhatnak felvilágosítást (vö. pl. MARELLO 1989: ). Ilyenek készítésére nálunk is szükség lenne. A metalexikográfiában komolyan létezik a kérdés: tényleg a szótárak a rosszak, vagy inkább jobb szótárhasználók kellenének? (vö. fejezetcím: Better dictionaries or better dictionary users? SVENSÉN 2009: 459). A szótárhasználók nevelése ezért a lexikográfia feladatai közé tartozik, ám mivel ez nagyon időigényes, ezért erre az intézményes oktatási keretek között igen kevés idő jut. 13 (Ezzel összefüggésben Hausmann másodlagos haszonként azt is felveti, hogy az igényes szótárhasználó közönség kinevelése lehetne a legjobb eszköz a rossz szótárak piacának letörésére is, HAUSMANN 1989: 104). Addig a pontig azonban mindenképpen el kellene jutni ebben a nevelésben, hogy a használó is fogadjon el néhány alapelvet. Ilyen lehet mindenképpen a következő kettő: a) a szótárban nem lehet benne minden (tehát igenis hiányozhat, amit ő keres ettől még lehet kiváló az adott szótár); b) a szótárban biztosan sokkal több információ van, mint ami neki kell (pl. benne van tkp. a teljes nyelvtan), ne tekintse tehát a szótárat gyors munkaeszköznek (ez nem csavarhúzó a villanyszerelő kezében); a szótár tankönyv is, amiben a használónak keresnie és találnia kell A szótári minőség és a kiadó / a kiadást finanszírozó szerv viszonya A mi függ mitől meghatározó ereje igen erősen jelen vagy egy ritkán szóba hozott területén is a lexikográfia gépezetének: ez a szótárkiadó szerepe. Nyíltan ritkán esik szó erről a vonatkozásról, éppen ezért rendkívül tanulságos elolvasni például Herczeg Gyula kendőzetlen visszaemlékezéseit, melyben saját szótárírói hányattatásait osztja meg, jóval az események után, olvasóival (HERCZEG 1995). 14 Kényes ugyanis a téma, hiszen a kiadó üzleti, ill. személyi stratégiájával összefüggő (bár nyílt!) titok, hogy milyen eszközökkel veszi rá a kiszemelt szerzőt a munka elvállalására, hogyan bírja rá a szerzőt a munka határidőre történő leadására, stb. A szerzők pedig publikálási és megélhetési kényszerből kompromisszumot kötnek elsősorban magukkal, holott azután a negatív kritika java őket sújtja (és csak másodsorban a 13 Bár már készülnek ilyen segédkönyvek: Pantóné Naszályi Dóra: Szó, játék, tár. Gyakorlatok és ötletek a sikeres szótárhasználat elsajátításához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000; u.ő: (R)észkérdés? Nyelvtanároknak a szótárdidaktikáról. Grimm Kiadó, Szeged, Herczeg Gyula többször is leírja, hogy pl. a címszóállomány mennyiségi és minőségi meghatározásában milyen döntő szerepe volt szótárai kiadójának. 7

8 kiadót). Igen, lehet rossz egy szótár a kiadó hatalmi szava, döntései következtében is, és ennek általában maga a szerző is tudatában van (l. Herczeg írását). Elsősorban két fronton folyik a küzdelem a szerző és a kiadó között: a terjedelmi korlátozások, ill. a szótár elkészítéséhez biztosított szűkös idő tekintetében. Mindkettőt a kiadó érdekei diktálják, és túlságosan is gyakran ellenkeznek a szerző szakmai meggyőződésével. A terjedelmi korlátok megakadályozhatják a szerzőt abban, hogy a szerinte optimális mennyiségű információt a legmegfelelőbb módon bele tudja préselni a szótárba; az idő szűkössége pedig a megszerkesztés utáni kellő alaposságú átnézést és javítást teszi majdnem lehetetlenné. Egy harmadik, a szerzőt gúzsba kötő tényező lehet az esetleges sorozat jellegének megőrzésé -re való hivatkozás a kiadó részéről (és ez tipikus a kisebb nyelveknél, pl. a neolatinoknál: hiszen a sorozatok rendszerint a nagy nyelvekkel, az angollal és a némettel indulnak). Ilyenkor a szerzőnek a minőségre vonatkozó ötletei a sorozat homogenitására való (és a kiadó szempontjából tkp. érthető) hivatkozás miatt csak ritkán valósíthatók meg A relativitási tényezők együttes figyelembe vételéből levonható következtetések Az elmondottak figyelembe vétele alapján talán kijelenthető, hogy a) a szótár akkor hibás vagy rossz, ha (kisebb vagy nagyobb mértékben) nem valósítja meg az egynyelvű vagy kétnyelvű műfajhoz tartozó, a lexikográfia elméletében és gyakorlatában az adott korra már kialakult ún. lexikográfiai sztenderd-et 15 (ez tehát a lexikográfia adott korra jellemző mesterségbeli fogásainak a nem-ismeretét, nem megfelelő alkalmazását jelenti); b) akkor is rossz a szótár, ha nem valósulnak meg az adott szótáríró által kitűzött, az adott konkrét munkában megvalósítandó célok. Tehát a szótáríró helyes célokat tűz ki (ezeket az előszóban leírja), de a szótár elemzéséből az tűnik ki, hogy ezek a célok a szótárban (különböző okokból) mégsem valósultak meg. Másfelől: relatíve sikeresnek kell értékelnünk tehát viszont minden olyan szótárat, amely legalább a saját maga által kitűzött célokat megvalósítja. c) Érdemes azonban azon is elgondolkozni: mi várható akkor, ha egy adott térben és időben maguk a kitűzött célok hibásak (azaz pl. az adott korban már megkésettek ill. éppen túl koraiak, vagy anakronisztikusnak tűnnek, stb.)? Nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy egy téves alapvetéssel megszülető szótár feltétlenül csúfosan el fog bukni, és ha nem rögtön a kiadáskor, akkor majd az utókorban. Különböző okok miatt ugyanis egy ilyen vállalkozás is válhat sikersztorivá, és ennek illusztrálására a (2012-ben tehát szintén 400 éves) Crusca-szótár története a legjobb példa. A Crusca-szótár ugyanis egy tkp. rossz (értsd: a maga korában anakronisztikusnak tűnő) szótár sikeres hatással. Az a tény ugyanis, hogy ma alapvetően Dante, Petrarca és Boccaccio toszkán nyelvén beszél az olasz állampolgár (és nem valamelyik más dialektusban vagy egy keverékebb nyelven), nagyon nagy részben éppen a Cruscának a toszkán nyelvváltozat irányába mutató, befolyásoló tekintélyének is köszönhető caratteristiche standard della lessicografia (SCHAFROTH 2011: 24). 16 Ha a Crusca-szótár kb évvel később jelenik meg, amikor már az írni-olvasni tudás megnövekedésével párhuzamosan megjelentek volna a nyilván regionális nyelveken/helyi dialektusokban írott almanachok stb., akkor nem biztos, hogy a toszkán nyelvi modell mindenütt nyer. Az olasz politikai egység létrejöttekor ( ) azonban már természetes módon lett a Crusca által is szorgalmazott és akkorra már Itália-szerte nagy tekintélyű változat az oktatás és az államgépezet nyelve; ekkor indult be igazán az a markáns, immár egy központból vezérelt nyelvi egységesülési folyamat, amit (olyan egyéb tényezők révén is, mint pl. később a rádió és televízió megjelenése) a természetes nyelvi mozgások már nem tudtak jelentősen befolyásolni. 8

9 4. Mire vonatkoznak a kétnyelvű szótárak kritikáiban leggyakrabban visszatérő metalexikográfiai megjegyzések? A Sztaki-szótár szerint a következők miatt lehet hibás szótáruk (és ezek javítását várják/kérik a használóktól): Ez a szó vagy kifejezés nem található a szótárban, Hibás fordítás (azaz: rossz ekvivalens), gépelési hiba (azaz: sajtóhiba ). 17 Az alábbiakban ennél kissé részletesebben mutatom be a metalexikográfiai megjegyzések fő típusait (elsősorban olasz magyar / magyar olasz szótárak recenziói alapján) Maga a szótár, mint vállalkozás A szóban forgó szótár kiadásának időszerűségére vonatkozó megállapítások tartoznak ebbe a körbe Gyakori a végre megjelent ez a régóta hiányzó szótár, hézagpótló munka -típusú megjegyzés, s az ilyen feltétlenül a dicséret kategóriájába tartozik. Példák recenziókból: A Kőrösi Sándor által megszerkesztett, 2012-ben éppen száz éves első olasz magyar nagyszótárunk recenzensei kiemelték e nagyszabású, 12 évig készülő munka megjelenésekor, hogy ez az első olasz magyar nagyszótár, továbbá hogy általa megteremtődött a közvetlen olasz magyar fordítások lehetősége. (hiszen addig az olasz / német szótárak közvetítésére volt szorítva a fordító). 18 Végre megjelent szótárirodalmunk nagy adóssága, a két kötetes magyar olasz nagyszótár Koltay-Kastner Jenő főszerkesztésében írta Fogarasi Miklós 1964-ben. 19 Az első a maga nemében a Fábián Gheno-féle italianizmusok szótára írta Fogarasi Miklós olasz nyelvű recenziójában az Akadémiai Kiadónál megjelent munkáról Ritkábban fordul elő, hogy a szótár kritikusa a most nem éppen erre lett volna (nagy) szükség álláspontjára helyezkedik. Példák recenzióból: Carlo Tagliavini felvetette, hogy (Koltay-)Kastner Jenőnek szótár-párjából először nem az olasz magyar, hanem a magyar olasz irányt kellett volna megjelentetnie, mert szerinte erre lett volna akkor nagyobb szükség. 21 Még 1953-ban, Herczeg Gyula olasz magyar nagyszótárának megjelenésekor is a magyar szótárírásnak ugyanezt a hiányosságát vetette fel Pálinkás László: sokkal fontosabb lett volna (végre) magyar olasz nagyszótárat szerkeszteni és kiadni Megastruktúra A szótár törzsanyagához csatlakozó különböző kiegészítő anyagok jelenléte még komplettebbé teheti a szótár használatát. Ezen a téren csak a szótári kritikusok józan belátása szabhat határt a kifogások, a vélt hiányok, a jóindulatú ötletek felsorolásának... Példa recenzióból: A Kőrösi-féle olasz magyar nagyszótárból Elek Artúr hiányolta az olasz tájszólások fonetikai sajátosságait ábrázoló táblázatos összefoglalást 23 (l. még makrostruktúra) Pl. Elek Artúr, Nyugat 1912/II: ; Honti Rezső, Magyar Nyelvőr X (1912): Fogarasi Miklós, Filológiai Közlöny, X (1964): Fogarasi Miklós, Rivista di Studi Ungheresi : Veramente il Kastner avrebbe fatto lavoro più utile a cominciare colla parte ungherese-italiana il cui bisogno è più sentito [ ] ( Corvina, 1930: 246.) 22 Le ragioni per cui la parte ungherese-italiana sarebbe stata più importante sono numerose... (Pálinkás, László, recenzió, Corvina, XXVI (1953), Luglio Dicembre, Elek Artúr, Nyugat 1912/II:

10 4.3. Makrostruktúra A makrostruktúrával kapcsolatos bírálatok nagy része a címszólistából hiányzó tételekre vonatkozik. Itt két csoportot lehet elkülöníteni: a) Egy szó-típus (szócsoport) hiányát kifogásolja a bíráló. Ilyen volt Elek Artúrnak a Kőrösi-szótárral kapcsolatos ama megjegyzése, hogy az első olasz magyar nagyszótárba az olaszt tájszólások szókincsének gyakoribb elemeit is fel kellett volna venni (és e gondolattól jutott el a megastruktúra módosítására tett javaslatához). 24 Szintén Kőrösi szótára kapcsán fogalmazta meg a kiavult szavakkal kapcsolatos hiányérzetét Radó Antal: csak a régi írók megértéséhez szükséges elavult szókat (Dante!) nélkülözzük a szótárban. 25 b) Egyes lexémákat hiányol a bíráló (és ezeket felsorolja). Ez a szótári kritikák alfája (Marello egyenesen az ezzel való játszadozás -ról ír 26 ), ez a legelső, a kritikának a laikusok számára is a legmegfoghatóbb területe; van olyan recenzió, ami kimerül ilyen esetek felsorolásában. Egy amúgy jó szótár szerzője azonban nem fog megrendülni az ilyen jellegű számonkéréstől, hiszen tudja: a szókészlet viharos sebességgel változik. Óriási piac és gazdag szótárkiadás kell ahhoz, hogy legalább néhány évente 27 frissíteni lehessen a címszóállományt persze nemcsak neologizmusokkal, hanem új aljelentésekkel és jelentésmódosulásokkal is. Egy jóval a szótár megjelenése után publikált recenzióból nem lehet természetesen hiányolni olyan szavakat, aljelentéseket, amelyek a szótár kiadása után keletkeztek. Példák recenziókból: Carlo Tagliavini hiányolta 28 (Koltay-)Kastner Jenő 1930-as olasz magyar szótárából a következő címszavakat: fabbisogno, fabbriceria egyházi épület kezelését végző szerv, faina nyest, ferrareccia vaskereskedés, filugello selyemhernyó, fórcipe szülészeti fogó. 29 Gáldi László hiányolta 30 Koltay-Kastner 1963-ban megjelent magyar olasz nagyszótárából a következő címszavakat: atomcsend, bankpolitika, csatornahajózás, Diesel-mozdony, gyermeklány, huligánkodás, kultúrszükséglet, sztálinizmus A címszólistával kapcsolatos kifogások másik csoportja a (bíráló szerint) feleslegesen felvett szavakra vonatkozik. Ezekkel rendszerint az a baj, hogy régiesek/elavultak, valamely speciális szaknyelvhez tartoznak (és ezért általános szótárban nincs helyük), vagy nem az alapszókincshez tartoznak (azaz ritkák ). Példák recenziókból: Móra Ferenc a publicisztikai recenzió műfajába tartozó, A bakonyán c. írásában (Beszélgetés a ferdetoronnyal, 1927) azt kifogásolta, hogy túl sok a régi szó az általa olaszországi útja során használt magyar olasz kis szótárban (melyet 1886-ban adtak ki). Az általa joggal kiavultnak tartott és felsorolt szavak: bakonya üzletsor, árusok utcája (az ol. merceria magyar megfelelője), abafi földi (ol. compaesano), továbbá (a számára ismeretlen jelentésű) acogat, alamár, barabora. Móra meg is 24 Elek Artúr, Nyugat 1912/II: Radó Antal, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1913: praticare il giochetto del «c è, non c è la tal parola» (MARELLO 1989: 133) 27 Az olasz egynyelvű Zingarelli-szótár például meg tud jelenni évente új változatban, neologizmusok betoldásával. 28 Corvina 1930: Utóbbinak az alapszókészlethez tartozó voltát Kastner viszontválaszában megkérdőjelezte, és minden bizonnyal igaza volt. ( Széphalom 1931: ) 30 Acta Linguistica 15 (1965):

11 jegyzi: a szegedi Múzeumban meglévők közül a legügyefogyottabbat hoztam el. Én teszem hozzá, hogy Mórának 1925-ös olasz útja alkalmával nem volt túl nagy választási lehetősége: magyar olasz szótárként a Gelletich Sirola-féle (kéziszótárformátumánál fogva) nem turistáknak való, tehát tkp. csak a Honti-féle kisszótár lehetett volna a másik opció. Carlo Tagliavini (Koltay-)Kastner Jenő 1930-as olasz magyar szótárából sorolt fel 31 ritka, ill. régies (tehát szerinte nem szükséges) szavakat a címszavak között (ritka: abbacare, abbaruffamento, faloticherio; régies: dimandare). Az olasz magyar / magyar olasz turistaszótár 32 első kiadása kapcsán megjelent, kis színes kategóriájú bírálat 33 Mondja szépen olaszul: könnyfakasztó bomba! címmel kifogásolta bomba a mano kézigránát, bomba lacrimogena könnyfakasztó bomba kifejezések jelenlétét, holott ezek nem a magyar kezdésű ( aktív ) részben szerepeltek, hanem az ol. bomba bokrában (mégpedig az anni di piombo 34 időszakában Itáliában elkövetett, a turistákat is súlyosan fenyegető robbantásos merényletekre való tekintettel). Kifogásolta a bíráló a Tejvendéglő, Frissen mázolva, A lift nem működik, Kísérő nélküli állatok, Csekkbefizetés, Készpénzküldemények felvétele stb. feliratok szerepeltetését is ( Kultúrállamok a postán igazítják el az ügyfeleket stb.): márpedig a feliratok a Kiadó által a turistaszótárak szerkesztői számára összeállított listákban voltak előírva (sorozat!) A kétnyelvű szótárakban általában szerepelnek a tulajdonnevek is (ezek állhatnak külön függelékben, ill. a lexémák közé besorolva is). Az ezekre vonatkozó bírálatok is rendszerint magára az adott válogatásra vonatkoznak (ez kellett volna, amaz felesleges), ill. az ekvivalenciák helytállóságára, elfogadhatóságára, elterjedtségére. Koltay-Kastner Jenő 1963-as magyar olasz nagyszótárával kapcsolatban Fogarasi Miklós így írt: Helyeseljük, hogy a szótár felveszi a keresztneveket, a földrajzi, történelmi, mitológiai neveket: ezeknek általános kulturális értéke és szükségessége vitathatatlan s amely szótárban nem szerepelnek, annak ez nagy hiányossága. Kétségtelen azonban, hogy itt a határ megvonni igen nehéz [ ] Mégis, egyes keresztnevek [ ] túlesnek azon a valószínűségi határon, amelyen innen szükséges felvenni őket, másokat meg jó volna csillaggal vagy kb. jelzéssel ellátni. Benignust például el lehetne hagyni. [ ] Az olasz Le Marche Márkák -kal való lefordítása meglepő és nem helyeselhető. [ ] Hiányoljuk viszont például Szombathely latinolasz nevét ( Savaria, Sabaria ), vagy Szeged olasz nevét ( Seghedino ) Mikrostruktúra A használók által elvárható/elvárt, a szótárban megjelenítendő nyelvi tényezők megjelenítésének a hiánya. Fentebb említett kis olasz magyar turistaszótárunkat kivéve nem létezik olyan olasz / magyar szótár-pár, amelyben a teljes magyar szavak kiejtése is jelölve lenne (pl. colpo ütés [üte:sh]; ~ di sole napszúrás [nâpsu:ra:sh], stb.). Ez a magyarul tanuló olaszoknak nehézségeket jelent, és nyilván nagy igény lenne rá. Mivel egy-két ritka kivételtől eltekintve olasz / magyar szótárak kiadására csak hazánkban került sor, ezt a feladatot hazai szótárírásnak és -kiadásnak kell(ene) felvállalnia. 31 Corvina 1930: Fábián Vásárhelyi: Olasz magyar / magyar olasz útiszótár. Terra - Akadémiai Kiadó, Budapest, Veress Jenő: Mondja szépen olaszul: könnyfakasztó bomba. Esti Hírlap, július Per anni di piombo si intende in Italia quel periodo, che comprende gli anni settanta e il principio degli anni ottanta, in cui si verificò un'estremizzazione della dialettica politica che si tradusse in violenze di piazza, in lotta armata e terrorismo. (http://it.wikipedia.org/wiki/anni_di_piombo) 35 Fogarasi Miklós, recenzió, Filológiai Közlöny, X (1964):

12 Az idegen nyelvi szó-párok, azaz a helyes ekvivalenica is a kétnyelvű szótárszerkesztés neuralgikus pontjai közé tartozik. A nem megfelelő megoldásoknak különböző alfajai lehetnek Téves, ill. pontatlan ekvivalencia Ez fakadhat a) referenciális jellegű tévesztésekből (pl. az ekvivalensként megadott szónak tágabb vagy szűkebb a jelentése, stb.); b) abból, hogy más az ekvivalensek stílusértéke (vagy használati köre), de ez nincs jelölve a szótárban (pl. az abriktol annyira affektív szó, hogy nem lehet 1. jelentésnek tenni az istruire, insegnare közömbös vagy szinte hivatalos jelentésű szavakat 36 ); c) abból, hogy szó szerinti fordításként korrekt (lenne) ugyan az ekvivalens, de a nyelvközösség nem ezt használja, hanem egy másik ekvivalenst/szerkezetet preferál (pl. határátkelőhely lehetne az 1963-as magyar olasz nagyszótárban álló passaggio di confine, de használatosabb a valico di confine/frontiera). Példák recenziókból: Koltay-Kastner Jenő 1963-as magyar olasz nagyszótárában Danilo Gheno a következő ekvivalenciákat tartotta pontatlannak, tévesnek: 37 fókaprém pelle di foca pelliccia di foca, kelkáposzta cavolo cavolo verza, elemlámpa lampada (a pila) elettrica torcia elettrica, pila; öntudat coscienza, consapevolezza autocoscienza, magánhangzóközi in (posizione di) iato intervocalico, nagyvad grossa caccia selvaggina di grossa mole, csemegepaprika pepe rosso dolce paprika non piccante, combtörés infrazione al perone frattura del femore, filmóriás film gigantesco colossal, seprőkocsi scopatrice spazzatrice, stb. Koltay-Kastner Jenő 1963-as magyar olasz nagyszótárában Fogarasi Miklós kifogásolta 38 a következő ekvivalenciákat: Nem lehet [ ] egyetérteni pl. az agyonzabálni magát mangiare tanto da morirne stílusban szinte közömbös jelentésadásával, mert a kifejezés bizalmas, sőt közönséges ; balhé-ra kevésnek tartjuk stilisztikai kifejezőerejében a pasticcio szót. Hangfestő jellegénél fogva talán jobb lenne a baraonda, vagy a keleties bailamme, bár ez ritkább stb. Danilo Gheno a Koltay-Kastner Juhász-féle magyar olasz nagyszótárról írott recenziójában több oldalnyi ekvivalencia-hibát sorolt fel, 39 ezek közül néhány: szaporít: ne ~suk a szót! non dialoghizziamo! bando alle chiacchiere! származik: Romániából ~ rampollare dalla Romania essere originario delle Romania, venire dalla Romania; szárnycsattogás schiamazzo d ali battito d ali, szkennel scannare scannerizzare, szülés: ~ előtt áll essere per sgravarsi stare per partorire, stb. Saját gyűjtésű példa: infradito pántos szandál 40 ekvivalencia nem egészen pontos a Herczeg Juhász-féle olasz magyar nagyszótárban, mert az olasz szó jelentése tkp. ez: vietnámi papucs [gumiból], ill. ennek bőrből készült, díszített változatai is Egyenetlen oda-vissza megfeleltetések (ekvivalenciák). Ez szótár-párok oda-vissza irányaiban figyelhető meg. Olasz magyar irányban így szerepel: raccolta: ~ differenziata szelektív hulladékgyűjtés, 41 fordított irányban viszont így: szelektív: ~ hulladékgyűjtés raccolta 36 Fogarasi Miklós, recenció Koltay-Kastner 1963-as Magyar-olasz nagyszótárához, Filológiai Közlöny, X (1964): Gheno, Danilo, recenzió, Ponto Baltica : Fogarasi Miklós, recenzió, Filológiai Közlöny, X (1964): Gheno, Danilo: I nuovi dizionari ungherese-italiano-ungherese e finnico-italiano-finnico. Quaderni Patavini di Linguistica, Unipress, Padova, 17, : Herczeg Juhász: Olasz magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Herczeg Juhász: Olasz magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest,

13 selettiva dei rifiuti. 42 (Ráadásul az első ekvivalenciára a Google három millió feletti találatot ad ki, a második csak 6150 alkalommal fordul elő, így nyilván az első a bevett megnevezés. 43 ) Az ekvivalencia elégtelen volta Ilyenkor a megadottnál több megfelelő is lehetséges. Példa recenzióból: Koltay-Kastner Jenő 1963-as magyar olasz nagyszótárából Danilo Gheno hiányolt 44 további ekvivalenseket a megadottak mellett: abnormális anormale (+ abnorme), akkumulátor accumulatore (+ batteria), dagi gonfione (+ ciccione), dudva malerba (+ erbaccia), patak ruscello, rivo (+ torrente), zsírpapír carta paraffinata (+ carta oleata), befektet pénzt stanziare denaro (+ investire denaro) stb. Példa saját gyűjtésből: Az olasz magyar szótárban: dente: ~ lattaiolo/da latte tejfog, 45 de hiányzik az a nyelvi adat, hogy a szószerkezet nemcsak létezik a di prepozícióval is, hanem ezzel még gyakoribb is (Google: dente/denti da latte , dente/denti di latte ) Gyakran fordul elő (természetesen elsősorban az egyik idegen nyelven anyanyelvű méltatónak a saját nyelvére vonatkozó kifogásai sorában), hogy a hiba a stílusminősítésre, esetleg a használati kör jelölésére vonatkozik. Ez érintheti mind a címszavakat, mind a szószerkezeteket, mind az ekvivalenseket Nem köznyelvi, hanem valami más Koltay-Kastner Jenő 1963-as magyar olasz nagyszótárában Danilo Gheno hiányolta 46 a következő ekvivalensek besorolásait (mert ezek nem sima köznyelviek): áhítat divozione megfelelője archaikus, cigaretta spagnoletta megfelelője ritka, említ mentovare megfelelője ritka, irodalmi, erőleves consumato megfelelője ritka, irodalmi, stb. Danilo Gheno az olasz / magyar nagyszótárak átdolgozásai kapcsán pl. a következő ilyen jellegű hibákra hívja fel a figyelmet: 47 szajha = puttana szajha durva = puttana; szalag = nastro, cintolo szalag nastro, toszk cintolo; születésnap = compleanno, natalizio születésnap = compleanno, vál natalizio; aerodromo = repülőtér aerodromo vál repülőtér; agnolino = helyes kisfiú agnolino rég helyes kisfiú; stb Megadott minősítés helyett más minősítés szükséges Danilo Gheno az olasz / magyar nagyszótár átdolgozásai kapcsán pl. a következő ilyen jellegű hibákra hívja fel a figyelmet: 48 sziesztázik biz dormire la satolla toszk; amore ritk fare l amore con q biz; szíj cinghia; nép cigna cinghia, toszk cigna stb. 42 Koltay-Kastner Juhász: Magyar olasz szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, A Google-kereséseket 2011 októberében végeztem. 44 Gheno, Danilo, recenzió, Ponto Baltica : Herczeg Juhász: Olasz magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Gheno, Danilo, recenzió, Ponto Baltica : Gheno, Danilo: I nuovi dizionari ungherese-italiano-ungherese e finnico-italiano-finnico. Quaderni Patavini di Linguistica, Unipress, Padova, 17, : Gheno, Danilo: I nuovi dizionari ungherese-italiano-ungherese e finnico-italiano-finnico. Quaderni Patavini di Linguistica, Unipress, Padova, 17, :

14 4.5. A szerkesztés, tagolás ill. a megjelenítés problematikái A szótár nem kaotikus szóhalmaz, és (a kétnyelvű) nem puszta ekvivalencia-párok (pl. ábécébe rendezett) sora. A szótár elvi alapokon megtervezett és megszerkesztett, bizonyos paraméterek szerint rendezett munka. Sajnálatos módon az elektronikusan szerkesztett és gyakran ingyen felkínált (tehát sok használóhoz eljutó) szótárak igen kevés figyelmet fordítanak a rendezettségi alapelv betartására. Az alábbiakban néhány saját gyűjtésű példát mutatok be: A rendezettséget illetően a Sztaki-szótárakban az a minimális lexikográfiai sztenderd sincs betartva, hogy a homonimáknak külön szócikkekben kell megjelenniük (l. pl. ár címszó a magyar olasz, a magyar német szótárban; a pesca címszó az olasz magyar részben, stb.). A magyar / német Sztaki-szótárban ezt találjuk (tehát nincs ábécében összehozva, az első ekvivalencia talán nem szintén (nyelvt)? ): főnév das Hauptwort főnévi igenév der Infinitiv die Nennform főnév (nyelvt) das Substantiv Az elektronikus szótáraknak ugyanakkor vitathatatlan előnye, hogy a használó elé tárják a keresett szónak a szótárban való összes előfordulását. Az ilyen szótárakban bizonyos vonatkozásokban kevesebbet, más vonatkozásokban többet kell keresgélni, és a jelentésszerkezetek belső strukturáltságáról általában semmilyen információt nem kapunk Fizikai megjelenés, tipográfia A szótár fizikai megjelenése, a benne foglaltak átláthatósága és esztétikuma jelentős komponense a szótár megítélésének. Az ezzel kapcsolatos megjegyzések rendszerint a külső tulajdonságokra (kötetszám és kezelhetőség, formátum és vastagság, borító minősége és rajzolata, papírminőség stb.), ill. a tényleges szótári anyag megjelenítésére vonatkoznak (címszó és hozzá tartozó szócikk elkülönülése, a szócikkben a példák, ill. az állandó szókapcsolatok elkülönítése, betűtípus és betűnagyság, tagolás módja stb.) A Kőrösi-féle első olasz magyar nagyszótárat a recenzensek fizikai jellemzői okán is dicséretben részesítették: Tipografice is legszebb szótári munkánk a Kőrösi-féle. A nyomás tiszta, jól olvasható: a jelentős változatok feltűnő módon vannak jelezve, igen megkönnyítve a keresést A nyomda vagy a nyomdász? ördöge A nem a szerző/szerkesztő hibájából, hanem a gyártási folyamat során keletkező hiba ( nyomdahiba ) közismert jelenség nemcsak a szótárakban, hanem általában a nyomtatott munkákban. Ezek száma a számítógépes lexikográfia korszakában radikálisan csökken(t), de fel-felbukkanásukra továbbra is számíthatunk a szótárakban is. Ezzel együtt talán kijelenthetjük: ebből a szempontból a szerkesztési technika forradalmának köszönhetően (szoftveres szerkesztés, célzott rákeresések, stb.) a szótárak minősége jelentősen javult. Sajtóhibák nagy számára hívta fel a figyelmet a Kőrösi-féle olasz magyar nagyszótár egyik méltatója, Lakatos Vince: [ ] szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a nyomtatásban elég sok hiba van. Feltűnően sok a lasciatura, egyes betűk kimaradása. 49 Radó Antal, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1913:

15 Ez a sors különösen a j betűt üldözte. Az L betűs szavakban 10 oldalon nem kevesebb, mint tíz j maradt el. Ez azonban nem a szerkesztő hibája. 50 A zöld magyar olasz szótárban fellelhető, megmagyarázhatatlan példát inkább csak az érdekesség kedvéért (és nem kritikai szándékkal) mutatom meg (teljesen biztosan szándékosan gyártott abszurdumról van szó) Befejezés A befejezés csak rövid lehet, hiszen a probléma nem megoldható : mindig lesznek jobb és rosszabb szótárak. Csatlakozom tehát Carla Marello véleményéhez (MARELLO 1989: 136), aki szerint egy szótár soha nem lehet sem teljes, sem tökéletes; éppen ezért a recenzensnek és a használónak tulajdonképpen azt kell megmondania, hogy a) arányaiban olyan sok-e a tökéletlenség egy munkában, hogy az teljes egészében eldobandó-e, ill. b) van-e az adott szótárban valami olyan egyedi pozitívum, ami csak ennek a munkának az érdeme. Tehát: nem csak jobb szótárakra, hanem jobb szótárhasználókra és jobb recenzensekre is szükségünk van. Irodalom BIANCO, Maria Teresa (1994) Max, kann ich die Nudeln ins kochende Wasser werfen? Alcune riflessioni sulle carenze e gli errori dei dizionari bilingui del tedesco. Annali dell Istituto Universitario Orientale, Napoli, Sezione Germanica, Nuova Serie IV, 3: HAUSMANN, Franz Josef (1989) Kleine Weltgeschichte der Metalexikographie. In: Wiegand, H.E. (szerk.): Wörterbücher in der Diskussion. Vorträge aus dem Heidelberger Lexikographischen Kolloquium. Niemeyer, Tübingen, HERCZEG Gyula (1995) Koltay-Kastner Jenő, a lexikográfus. In: Vígh Éva (szerk.): Koltay- Kastner Jenő szellemi hagyatékából. Születésének 100. évfordulóján. JATEPress, Szeged, MARELLO, Carla (1989) Dizionari bilingui. Zanichelli, Bologna. SCHAFROTH, E.: Caratteristiche fondamentali di un learner s dictionary italiano. Italiano LinguaDue n : SVENSÉN, Bo (2009) A Handbook of Lexicography. The Theory and Practice of Dictionary- Making. Cambridge University Press, továbbá: az olasz magyar / magyar olasz szótárak recenziói, ezek jegyzékét l.: 50 Magyar Középiskola, 1912/10: Koltay-Kastner Juhász: Magyar olasz szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000: 811.o. A példáért Szabó Győzőnek tartozom köszönettel. 15

16 FÁBIÁN, Zsuzsanna (2005) Bibliografia dei dizionari tra italiano e ungherese. Giano Pannonio, Íbisz Kiadó, Padova Budapest, 6:

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Egyéni

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Egyéni Kutató neve (fokozat, beosztás): Fábián Zsuzsanna egyetemi tanár Kutatási téma/témák címe: Frazeológiai kutatások (1. Egyes frazémák eredetének kutatása, magyarázása 2. A frazémák rendszerszintű vizsgálata

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

1. A Padovai Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Intézetének Magyar Szemináriuma

1. A Padovai Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Intézetének Magyar Szemináriuma OLASZORSZÁG RÓMAI EGYETEM SÁRKÖZYPÉTER: A magyar nyelv és irodalom oktatása Olaszországban A korábbi sporadikus kezdeményezésektől, valamint a XIX. század utolsó negyedének fiumei helyzetétől eltekintve

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei

Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzőinknek A folyóiratunkba szánt kéziratok tartalmi és formai követelményei Szerzők, témák, szerkesztési elvek A Területi Statisztika szerkesztősége az eddigi szerzők megbecsülése és megtartása mellett

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban

Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban Üzleti szemlélet és a magyar nyelv támogatása a többnyelvű világban Prószéky Gábor MorphoLogic & PPKE ITK www.morphologic.hu & www.itk.ppke.hu A magyar nyelv helyzete a digitális korban - MTA, 2013. január

Részletesebben

Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában. M. P i n t é r T i b o r

Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában. M. P i n t é r T i b o r Elérhető szótárak a magyar nyelv oktatásában és használatában M. P i n t é r T i b o r CÉL I. Magyar nyelvi segítség (nyelvtanuláshoz) Papíralapon Elektronikusan On-line Kérdés, hogy ezt az elérhető szótárak

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZIDOLGOZAT. A Helyesírás és a Magyar helyesírási szótár összehasonlítása

A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZIDOLGOZAT. A Helyesírás és a Magyar helyesírási szótár összehasonlítása A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZIDOLGOZAT A Helyesírás és a Magyar helyesírási szótár összehasonlítása Készítette: Peiker Éva Tanár: Buda Attila PPKE-BTK, Könyvkiadói szakember 2011. május 20. 1. Bevezetés

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Megoldások (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Előzetes kutatások I. A Pécsi Szemle című várostörténeti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül

Érzelmes utazás Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül PERSZONALIA Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül Mit ér(het) az ember, ha magyar frankofon vagy magyar anglofon író? Két nemzetközileg elismert, külföldön élő magyar

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Jelnyelvi szótár használati útmutató

Jelnyelvi szótár használati útmutató jelesély Jelnyelvi szótár használati útmutató 2015 TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001 Tartalomjegyzék 1. Szótár leírása, funkciói... - 1-2. Szótár használata... - 2-3. A keresőpanelen a magyar nyelvi oldalról

Részletesebben

Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez

Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez Az értékelt szótár címe és kiadója: A szótár szerzője: Dorogman György A szótár címe: Spanyol-magyar kéziszótár A szótár kiadója: Grimm Kiadó, 2007 I. Külső

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A szakdolgozat-készítés szabályai

A szakdolgozat-készítés szabályai A szakdolgozat-készítés szabályai Témaválasztás Bárkinek a kiadott témája választható, aki a képzésben oktat Bárkinek a kiadott témája választható, aki a tanszék főállású oktatója Önálló téma is választható,

Részletesebben

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar M!vészettörténeti és M!vel"déstudományi Doktori Iskola (vezet": Dr. Kelényi György DSc) M!vészettörténet Program (vezet": Dr. Kelényi György DSc) SZÉKELY

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ (magyar és angol nyelvű tanulmányok) A kéziratokat a következő címre kérjük elküldeni: Határidők: - a kézirat beküldési határideje: 2015. július

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A tananyagfejlesztéssel kapcsolatos szerzői jogi kérdések Ügyszám: SZJSZT 40/2004 A megbízó által feltett kérdések: 1. Milyen jogok kapcsolódnak a tananyagfejlesztéshez?

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ MINT OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZ Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Az általános iskola végére elsajátítandó ismeretek 1. Dokumentumtípusok Könyv Hagyományos (nyomtatott) Időszaki kiadványok Nem hagyományos (nem ny.)

Részletesebben

Wikipédia - a közösségi tudás

Wikipédia - a közösségi tudás Wikipédia - a közösségi tudás Nyílt Oktatási Fórum Open Educational Forum Budapest, 2009.11.07. Gervai Péter 2009/11/07 Nyílt Oktatási Fórum - OEF Mi valójában a Wikipédia? Szabad tartalmú online lexikon/enciklopédia

Részletesebben

BOTOS Katalin: PÉNZÜGYPOLITIKA - GAZDASÁGPOLITIKA.

BOTOS Katalin: PÉNZÜGYPOLITIKA - GAZDASÁGPOLITIKA. 1 BOTOS Katalin: PÉNZÜGYPOLITIKA - GAZDASÁGPOLITIKA. Budapest: Tarsoly Kiadó, 2011, kötve, 287 old, névmutatóval, ármegjelölés nélkül, ISBN 987-963-9570-32-0 /Megjelent: Köz-Gazdaság /Corvinus/, 7.évf.

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes

Részletesebben

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet)

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet) A negatív kampa nyok sikeresse ge ro l e s buktato iro l Kovács János vezető elemző Negatív kampányról akkor beszélhetünk a politikában, ha egy politikus vagy politikai párt egy másik politikus vagy politikai

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis

Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis IHM-ITEM 48/2002 Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti osztály oravecz@nytud.hu Bevezetés a jelenlegi helyzet: nincs az informatikai

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Online-szótár-használati szokások vizsgálata Magyarországon

Online-szótár-használati szokások vizsgálata Magyarországon Online-szótár-használati szokások vizsgálata Magyarországon Gaál Péter PTE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs

i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs i68 SZAKIRODALOM KOSSUTH időnként felmerült, de csakhamar elejtett konföderációs terveitől eltekintve, nem voltak hajlandók Magyarország szabadságát a magyar nemzet politikai szupremáciájának ilyen korlátozása

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

BEVEZETÉS. A tantárgy célja

BEVEZETÉS. A tantárgy célja BEVEZETÉS A 21. század információs társadalmában, globalizálódó világunkban talán minden eddiginél nagyobb szerepe van a magyar nyelv és irodalom tantárgynak. Biztos és állandó értékeket közvetít, kapcsolatot

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/00 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a network napló módszer alkalmazásával Doktori értekezés tézisei

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA

IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA A Magyar Tudományos Akadémia textológiai bizottságának közremûködésével összeállította PÉTER LÁSZLÓ A Függeléket KULCSÁR PÉTER (latin) KOVÁCS ILONA (francia)

Részletesebben

Cím: Egy nap alatt 12 millió példány Forrás: :45

Cím: Egy nap alatt 12 millió példány Forrás: :45 Cím: Egy nap alatt 12 millió példány Forrás: http://www.hirtv.hu/, 2005-07-16 16:45 Szövegtípus: magyarázó Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt

Részletesebben

információinak megértése n terjedelmű szóköz nélkül szó terjedelmű interjú interjú tájékoztató tájékoztató

információinak megértése n terjedelmű szóköz nélkül szó terjedelmű interjú interjú tájékoztató tájékoztató PROFEX Jogi és közigazgatási szaknyelv - KER szintjeihez illesztett részletes leírás Beszédértés KÜSZÖB SZINT (B 1) KÖZÉPSZINT (B 2) HALADÓSZINT (C 1) lassú beszédtempójú narratív szöveg tényszerű átlagosnál

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben