Mi hiba a kétnyelvű szótárban? Adalékok a kétnyelvű lexikográfia és szótárkritika elméletéhez és gyakorlatához. Fábián Zsuzsanna (ELTE Olasz Tanszék)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi hiba a kétnyelvű szótárban? Adalékok a kétnyelvű lexikográfia és szótárkritika elméletéhez és gyakorlatához. Fábián Zsuzsanna (ELTE Olasz Tanszék)"

Átírás

1 Mi hiba a kétnyelvű szótárban? Adalékok a kétnyelvű lexikográfia és szótárkritika elméletéhez és gyakorlatához Fábián Zsuzsanna (ELTE Olasz Tanszék) 1. Bevezetés Előadásom címe: Mi hiba a kétnyelvű szótárban? Lehetne azonban ez is: Mikor/mitől rossz egy kétnyelvű szótár? Tehát a szótár minőségéről kívánok szólni, így mondandóm a metalexikográfia témakörébe tartozik. Témaválasztásomnak aktualitást ad egy szorosan ide kapcsolható évforduló: ugyanis a metalexikográfia első termékének tartott munka, azaz a padovai Paolo Beni oldalas Anticrusca c. könyve megjelenésének (1612) jövőre ünnepelhetjük kereken 400. évfordulóját. 1 Beni, Paolo (Hérakleion, ol. Candia, 1552 körül Padova, 1625) Perugiában, Rómában és Padovában oktatott filozófiát, klasszikus nyelveket és irodalmat ban kilépett a jezsuita rendből. Több korabeli irodalmi vita szereplője volt. (Részletes életpálya olaszul: Biografico%29/) 1

2 Mint közismert, ebben a szerző a szintén 1612-ben kiadott, igen jelentős hatású Cruscaszótárat vette górcső alá, amelyben a szerzők az olasz nyelv modelljéül a háromszázas évek toszkán/firenzei szerzőinek irodalmi nyelvét tették meg. Áttekintésemben be szeretném mutatni, hogy melyek a metalexikográfia művelésének leggyakoribb formái (2. pont), és hogy mik az ide tartozó kritikai jellegű írásokban leggyakrabban kifogásolt tényezők 2 (4. pont). Ki szeretnék térni arra is, hogy a szótárról való gondolkodás során tudatában kell lennünk e műfaj több rétegű relativitásának (3. pont). Gondolataim tehát talán nem is csak a metalexikográfiához tartoznak, hanem egy felsőbb szinthez. Ha ugyanis a metalexikográfia (angolul, pl. Bo Svensénnél: dictionary criticism) a szótárakban foglaltakról szól, az azokban foglalt elvekről és technikákról tesz kijelentéseket, akkor jelen áttekintésem tkp. meta-metalexikográfiának tekinthető (azaz annak, amit Svensén a dictionary metacriticism szókapcsolattal jelöl meg, SVENSÉN 2009: 480). Elöljáróban megjegyzem még, hogy a trükközés (esetleg: hamisítás) következményeként megszülető rossz minőségű szótárak negatív eseteivel itt most nem foglalkozom. 3 2 Előadásom írott változata tartalmazza ezt a fejezetet is; az ebben foglaltakat a szűkös időkeret miatt a november 8-án megrendezett ülésszakon nem volt módom elmondani. 3 L. pl. erről olasz magyar lexikográfiai vonatkozásban: Nagy Marcell: Az új olasz pszeudo-szótár: az ellenséges betörés. Iskolakultúra, 2004/6 7:

3 2. Mely formákban valósul meg a metalexikográfia? 2.1. Szótári recenzió A metalexikográfiának talán a leggyakoribb műfaja a szótári recenzió: azaz már elkészült szótárról szóló bemutató-értékelő írás. Svensén szerint ennek két fő típusa van. Az első csoportba tartozó tudományos jellegűeket (specialist review) szakemberek (azaz nyelvészek vagy metalexikográfusok) írják, a szűkebb szakma kritériumainak megfelelően, ezeket szakfolyóiratokban olvashatjuk és a szakmának (azaz lexikográfusoknak, nyelvészeknek és talán szótárkiadóknak) szólnak. A második csoportba tartozó publicisztikai jellegűek (journalistic review) napilapokban vagy egyéb (nem szak-)lapokban kapnak helyet, és csak ritkán írja őket a szűkebb szakmát művelő személy; 4 ennek megfelelően az ilyen: nem mélyebb elemzés, hanem inkább csak híradás (esetleg reklám) egy szótárról. Rossz esetben a felszínes bemutatásból kihallik a recenzens szimpátiája vagy antipátiája, és az elemzés gyakran kimerül néhány hiányzó szó és kifejezés felsorolásában vagy esetleg a szleng-szavak kommentálásában, stb. (SVENSÉN 2009: ) A szótárak előszava (ill. a koncepciót leíró, bemutató csatlakozó munka) A szótári recenziók mellett a legfontosabb metalexikográfiai munka vagy magának a szótárnak az előszava, vagy a szótári koncepciót külön összefoglaló leírás. 5 Természetüknél fogva ide vonhatók a kiadónak benyújtott előzetes szótári szinopszisok is. Franz Josef Hausmann A metalexikográfia kis világtörténete c. német nyelvű tanulmányában áttekinti a történetileg első, legjelentősebb szótári előszavakat (HAUSMANN 1989: 77 78), és sajnálkozásának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy nem fordult elég figyelem ezekre az olykor magas tudományos nívót is felmutató írásokra. A jeles kutató azonban jól tudja azt is: nemhogy a régi szótárak előszavait, de a maiakét sem olvassa el senki, s legkevésbé azok nem, akiknek elsősorban szólnak, azaz a használók nem olvassák ezeket. A régi, rutinos szótárhasználók azért nem olvasnak előszót, mert azt hiszik: a bevett jelölések úgyis ugyanazok, azt a néhány újat meg majd menet közben megtanulják. A kezdő szótárhasználók pedig éppen ebbeli lénységük okán nem olvasnak előszót: kezdők lévén még csak nem is sejtik, mennyivel nagyobb lehetne a szótárhasználat hatásfoka, ha tudnák, hogy a szótárban minden fizikai-tipográfiai megjelenítésnek funkciója van, és hogy ezekről a funkciókról éppen az előszó gondos átolvasásával lehetne tudomást szerezni (vö. SVENSÉN 2009: 459). Ennek a közismert és igen nagy horderejű előszó-nem-olvasási problémának a valamilyen szintű megoldására született meg a mai, a vizualitás dominanciájától áthatott világunkban talán tényleg hasznos áthidaló megoldás: 6 a szótárba kötve már csak a két belső címlapon középen futó minta-szócikkek szerepelnek, és körben odanyilazva állnak a fontosabb, a szótárban megjelenített dolgok. Ezek a táblázat-szerű explikációk tehát az újabb korban szintén a metalexikográfiához tartoznak. 4 Megemlítem itt Móra Ferencnek A bakonyán c. tréfás, hírlapba szánt kis színes kategóriájú írását első magyar olasz szótárunkról (a Beszélgetés a ferdetoronnyal c. ciklusból, 1927). Főleg a címszójegyzék elavultságát tűzi pellengérre (l. később). 5 Így, külön füzet-mellékletként jelent meg pl. annak idején a nagysikerű olasz DISC-szótárat bemutató anyag (Dizionario italiano Sabatini Coletti, Giunti, Firenze, 1997). 6 There is still every reason for lexicographers and dictionary publishers to consider new ways of making things easier for the users [ ] offering the user explicit suggestions. (SVENSÉN 2009: 459) 3

4 2.3. A szótár szó szócikkei egynyelvű értelmező szótárakban és enciklopédiákban Már hivatkozott tanulmányában F. J. Hausmann a metalexikográfia produktumai közé sorolja a szótár szónak (és esetleges szinonimáinak) a szótárakban, lexikonokban és enciklopédiákban kidolgozott szócikkeit is (HAUSMANN 1989: 79). A mai időkben az internetes lexikonokban is szép számmal találunk ilyeneket (pl. a Wikipédián az olasz dizionario csodálatos és hosszú, 7 a német, az angol és a francia változat kevésbé jó, a magyar pedig túlzottan általános, ill. egyoldalú) Nagyobb terjedelmű vagy önálló, kimondottan metalexikográfiai elméleti munkák (könyvfejezetek, monográfiák, nagy összefoglaló kötetek) A nagyobb terjedelmű vagy önálló, kimondottan metalexikográfiai elméleti munkák régebben igen ritkák voltak, 8 ezek száma a XX. század során és különösen az utóbbi évtizedekben jelentősen megnövekedett (elég az olyan nagy nemzetközi vállalkozásokra gondolni, mint a HSK-sorozat szótári kötetei, vagy Bo Svensén többször kiadott 530 oldalas kézikönyve, vagy a 2011-ben megjelenő szintén 530 oldalas Große Lexika und Wörterbücher Europas, 9 stb.) Hausmann szerint olyan írásokra kell gondolnunk, mint pl. Olaf Borch (Borrichius ) Dissertatio de lexicis latinis et graecis (Koppenhága, 1660) c. munkája (ebben a szerző több latin szótár hiányosságait foglalja össze). 9 Haß, Ulrike (Hrsg.): Große Lexika und Wörterbücher Europas. Europäische Enzyklopädien und Wörterbücher in historischen Porträts. De Gruyter. 4

5 A kíméletlenül szókimondó F. J. Hausmann az önállósuló metalexikográfiának a könyv-termésből is kiolvasható térnyerése okaiként a következő tényezőket sorolja fel (HAUSMANN 1989: ): az egyetemeken oktatott tárgyak megszaporodása; a nyelvészet mint tudományág diverzifikálódása és ezen belül az alkalmazott nyelvtudomány pozícíójának, továbbá az idegen nyelvek didaktikájának a megerősödése; az eddig csak gyakorlati szótárszerkesztői munkát végző kiadói szakemberek átvedlése elméleti metalexikográfussá s így e tudományág elméleti oldalának további fejlődése, mindezek révén a megélhetési metalexikográfia kialakulása (azaz lexikográfiai kutatóintézetek létesítése állásokkal), továbbá kétségtelenül a komputer megjelenésével a számítógépes lexikográfia robbanása. Külön szól Hausmann arról is (jelzem 1989-ben, tehát 20 éve), hogy a nyelvészeten belül a részdiszciplínák közötti presztízsharcban az 1970-es évek óta (tehát éve) érzékelhető a strukturalista és a generatív irányzatok tekintélyének csökkenése, és így ebben az összefüggésben az inga visszalendüléseként is értelmezhető a metalexikográfia térnyerése (azaz a szerkezet és a mondat kutatása mellett ismét fontosabb szerephez jut a szó és vele a szótár kutatása is) Egyéb műfajok A metalexikográfiának lehetnének (és biztos vannak is) egyéb műfajai is. Kétségtelenül ide vonható lenne például egy esetleges, valamely szótár kapcsán indított valamilyen tárgyú (pl. plágium-)perhez szükséges szakértői vélemény, ami nyilván egy speciális szempontok szerint megszerkesztett metalexikográfiai produktum lenne. 3. A szótár többszörösen relatív műfaj A szótár igen relatív műfaj, mert többszörös függőségi viszonyrendszer hálójában vergődik. Az alábbiakban néhány aspektusát vázolom fel ennek a kényszerű meghatározottságnak. A kibontakozó kép alapján egyértelmű, hogy a metalexikográfia kritikai műfajai (pl. a recenziók) tehát többszörös áttételeken keresztül szintén csak viszonylagosak lehetnek A szótárírás tárgyától (azaz magától a nyelvtől) függő relativitás A szótár szakkönyv, az alkalmazott nyelvtudományhoz tartozik. Tehát a szótár a nyelvről közöl többnyire tudományos és a tudományosság eszköztárával megformált megállapításokat. Tárgya, a nyelv, azonban egy fluidum : alapkategóriái felett vita folyik (pl. hol a szintagma és az összetett szó határa? ez éppen szótári szempontból igen lényeges); a nyelvben a lehet 5 (azaz pl. a jelentés gyakran nem kompozícionális, ez is fontos szótári szempontból is); ráadásul számos összefogó jellemző mellett a nyelv koronként és tájanként mégis más és más lehet (ez felveti a szavak korának, ill. dialektális jellegének jelölését a szótárban); továbbá lehet más a nyelv még a használók körei és a használat szándékai szerint (ezek a szociológiai és a pragmatikai vonatkozások); továbbá különböző lehet jelenségeinek a megítélése is (stílusminősítések, nyelvhelyességi megjegyzések a szótárban), stb. Egy ilyen fluidumot feldolgozni szándékozó munka tehát a szótár, mely feldolgozási processzusának ráadásul koronként szintén megvannak a maga saját aktuális szempontjai és (technikai) lehetőségei: itt és most kinek és mit, milyen célból és hogyan (milyen eszközökkel, módon) metsz ki a szótáríró ebből a képlékeny anyagból, mely munkája tárgyát képezi. Ehhez a rendkívül relatív nyelv szótár viszonyhoz kapcsolódik azután (ahogyan már utaltam rá: eleve tehát egy másodlagos függőségi viszonyban) a szótári bírálat. 5

6 3.2. A szótári műfajok különbözőségéből fakadó cél és az ettől való függés A különböző szótártípusok különböző célok megvalósítására törekednek, de cél mindig van. Az egynyelvű és a kétnyelvű szótárak műfajuknál fogva a célban is alapvetően különböznek. Az egynyelvűek célja ugyanis rendszerint egy adott kor nyelvállapotának bemutatása, ábrázolása; ebben az értelemben az egynyelvű szótárak egy-egy nyelvi korszak műemlékeinek is tekinthetők, és talán elsősorban ennek. Az egynyelvű szótárak tkp. csak egy igen szűk szakértői kör (nyelvészek, bölcsészhallgatók, lexikográfusok) napi munkaeszközei (ill. esetleg néhány művelt érdeklődő, laikus olvasmányai). A kétnyelvű szótárak a cél szempontjából azonban meglehetősen mások: nem céljuk két nyelv egymás mellé állítása azért, hogy ezeknek egy adott korban egymáshoz viszonyuló összefüggéseit kontrasztív kor-lenyomatként bemutassa. A kétnyelvű szótáraknál inkább az a hangsúlyos, hogy a nyelvhez és a lexikográfiához nem értő tömegek munka-(vagy tan)eszközéül fognak szolgálni két adott nyelv különböző kommunikációs szituációiban (elsősorban a kétirányú megértésnél, fordításnál, stb.). Az itt felvázolt alaphelyzet természetesen összefügg a két szótártípushoz kapcsolódó kritika-típussal is: az egynyelvű szótárakról rendszerint a néhány szakértő közül egyik vagy másik ír szakfolyóiratba hozzáértő kritikát (Svensén első típus); a kétnyelvű szótárakat viszont minden bizonnyal többen forgatják, és így nagyobb a potenciális bírálói kör, melyből nem szakértő (tehát sajnos gyakran megalapozatlan és igazságtalan) bírálat is kikerül (Svensén második típus, ill. újabb műfajokban is, mint pl. blogokban stb.) A szótár viszonya korábbi hasonló termékekhez A szótárak %-a feltétlenül relatív saját előzményei tekintetében. Ezt elsősorban onnan tudjuk, hogy általában maguk a szótárak jelölik meg konkrét forrásaikat, ill. metalexikográfusok derítik fel az előzményeket (és mutatnak rá a forrás esetleg hibás adatának az átvételére is 10 ). Ritka az az eset (a Crusca-szótár pl. ilyen volt), amikor egy szerző vagy szerzői csoport ex novo csinál mindent, kezdve persze az elején: a címszólista összeállításánál. (A legújabb olasz magyar / magyar olasz nagyszótárak 11 is úgy készültek, hogy a kiadó maga kérte fel a szerzői gárdát a nagyobb korpuszú előzmény anyagából való radikális, kb. 50 %-nyi húzásra: el lehet képzelni, hogy ha kb. 20 különböző munkatárs végzi ezt a munkát, milyen iszonyatos egységesítő feladat hárul a főszerkesztőre. 12 A bővítési feladat persze ugyanilyen nehéz.) És akkor még csak egyetlen aspektusáról szóltunk az előzményeket illető relativitásnak A szótári minőség a szótárszerkesztő nyelvismeretének viszonyában A kétnyelvű szótár egyik lényeges minőségi viszonyulása az, ami szerkesztői nyelvismeretétől függ. Bizonyára egyetértünk abban, hogy a szótárszerkesztőnek nagyon jól kell ismernie a szóban forgó nyelveket (ez természetesen pl. Marello véleménye is: MARELLO 1989: 134). E nyelvtudás szintjének a meghatározása ugyanakkor majdnem lehetetlen feladat. Másfelől viszont azt is kijelenthetjük, hogy a magas szintű nyelvtudás birtokosa nem lesz egyúttal automatikusan jó szótárszerkesztő is: e két készségnek együtt kell jelen lennie. 10 Vig István Verancsics Faustus nevezetes szótárát elemző akadémiai doktori értekezése (2011) tkp. teljes egészében arról szól, hogy mely korábbi szótárak lehettek Verancsics művének forrásai. Ezek kimutatásában éppen bizonyos hibák átvétele mutatkozott a legfontosabb bizonyítéknak. 11 Herczeg Gyula Juhász Zsuzsanna: Olasz magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000; Koltay-Kastner Jenő Juhász Zsuzsanna: Magyar olasz nagyszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Megengedő álláspontot képvisel a szótár esetleges egyenetlen színvonalával kapcsolatban Marello: I dizionari [ ] sono per lo più lavori collettivi e quindi, nonostante l occhio vigile e uniformatore di chi dirige la redazione, è probabile che non tutti i lemmi [ ] siano allo stesso livello [ ] (MARELLO 1989: 133) 6

7 (Vajon hány ilyen ember van egy-egy kisebb nyelvközösségben egy-egy nyelvpár vonatkozásában?) 3.5. A szótári minőség és a lektorálás Röviden kitérek a hiba a szótárban ill. a szótár lektorálása problémakörök összefüggésére is. Nyilvánvaló, hogy a gondos lektorálás sokat javít még egy bármilyen jó szótár színvonalán is. A lektorálás azonban kb. ugyanannyi időt vesz igénybe, mint magának a szótárnak a megszerkesztése, és a kiadó szempontjából ez nagy költségtöbbletet is jelent. Ezért azután ismereteim szerint tényleges, érdemi lektorálásra ritkán kerül sor A szótár és a szótárhasználó viszonya A kétnyelvű szótárak megmérettetnek a használók által is. Véleményüket párhuzamosan meglévő szótárainkról korábban az eladási adatok mutathatták: sajnos azonban ez a mérőeszköz napjainkban az internetes szótárak megjelenése, ill. az elszegényedés miatt egyre kevésbé mérvadó. Biztosak lehetünk ugyanakkor abban, hogy a szakértők ill. a használók véleménye, kritikája között nagy lesz a különbség. Arról, hogy utóbbiak számára egyáltalán mi fontos egy szótárban, a használók körében végzett célzott tesztek adhatnak felvilágosítást (vö. pl. MARELLO 1989: ). Ilyenek készítésére nálunk is szükség lenne. A metalexikográfiában komolyan létezik a kérdés: tényleg a szótárak a rosszak, vagy inkább jobb szótárhasználók kellenének? (vö. fejezetcím: Better dictionaries or better dictionary users? SVENSÉN 2009: 459). A szótárhasználók nevelése ezért a lexikográfia feladatai közé tartozik, ám mivel ez nagyon időigényes, ezért erre az intézményes oktatási keretek között igen kevés idő jut. 13 (Ezzel összefüggésben Hausmann másodlagos haszonként azt is felveti, hogy az igényes szótárhasználó közönség kinevelése lehetne a legjobb eszköz a rossz szótárak piacának letörésére is, HAUSMANN 1989: 104). Addig a pontig azonban mindenképpen el kellene jutni ebben a nevelésben, hogy a használó is fogadjon el néhány alapelvet. Ilyen lehet mindenképpen a következő kettő: a) a szótárban nem lehet benne minden (tehát igenis hiányozhat, amit ő keres ettől még lehet kiváló az adott szótár); b) a szótárban biztosan sokkal több információ van, mint ami neki kell (pl. benne van tkp. a teljes nyelvtan), ne tekintse tehát a szótárat gyors munkaeszköznek (ez nem csavarhúzó a villanyszerelő kezében); a szótár tankönyv is, amiben a használónak keresnie és találnia kell A szótári minőség és a kiadó / a kiadást finanszírozó szerv viszonya A mi függ mitől meghatározó ereje igen erősen jelen vagy egy ritkán szóba hozott területén is a lexikográfia gépezetének: ez a szótárkiadó szerepe. Nyíltan ritkán esik szó erről a vonatkozásról, éppen ezért rendkívül tanulságos elolvasni például Herczeg Gyula kendőzetlen visszaemlékezéseit, melyben saját szótárírói hányattatásait osztja meg, jóval az események után, olvasóival (HERCZEG 1995). 14 Kényes ugyanis a téma, hiszen a kiadó üzleti, ill. személyi stratégiájával összefüggő (bár nyílt!) titok, hogy milyen eszközökkel veszi rá a kiszemelt szerzőt a munka elvállalására, hogyan bírja rá a szerzőt a munka határidőre történő leadására, stb. A szerzők pedig publikálási és megélhetési kényszerből kompromisszumot kötnek elsősorban magukkal, holott azután a negatív kritika java őket sújtja (és csak másodsorban a 13 Bár már készülnek ilyen segédkönyvek: Pantóné Naszályi Dóra: Szó, játék, tár. Gyakorlatok és ötletek a sikeres szótárhasználat elsajátításához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000; u.ő: (R)észkérdés? Nyelvtanároknak a szótárdidaktikáról. Grimm Kiadó, Szeged, Herczeg Gyula többször is leírja, hogy pl. a címszóállomány mennyiségi és minőségi meghatározásában milyen döntő szerepe volt szótárai kiadójának. 7

8 kiadót). Igen, lehet rossz egy szótár a kiadó hatalmi szava, döntései következtében is, és ennek általában maga a szerző is tudatában van (l. Herczeg írását). Elsősorban két fronton folyik a küzdelem a szerző és a kiadó között: a terjedelmi korlátozások, ill. a szótár elkészítéséhez biztosított szűkös idő tekintetében. Mindkettőt a kiadó érdekei diktálják, és túlságosan is gyakran ellenkeznek a szerző szakmai meggyőződésével. A terjedelmi korlátok megakadályozhatják a szerzőt abban, hogy a szerinte optimális mennyiségű információt a legmegfelelőbb módon bele tudja préselni a szótárba; az idő szűkössége pedig a megszerkesztés utáni kellő alaposságú átnézést és javítást teszi majdnem lehetetlenné. Egy harmadik, a szerzőt gúzsba kötő tényező lehet az esetleges sorozat jellegének megőrzésé -re való hivatkozás a kiadó részéről (és ez tipikus a kisebb nyelveknél, pl. a neolatinoknál: hiszen a sorozatok rendszerint a nagy nyelvekkel, az angollal és a némettel indulnak). Ilyenkor a szerzőnek a minőségre vonatkozó ötletei a sorozat homogenitására való (és a kiadó szempontjából tkp. érthető) hivatkozás miatt csak ritkán valósíthatók meg A relativitási tényezők együttes figyelembe vételéből levonható következtetések Az elmondottak figyelembe vétele alapján talán kijelenthető, hogy a) a szótár akkor hibás vagy rossz, ha (kisebb vagy nagyobb mértékben) nem valósítja meg az egynyelvű vagy kétnyelvű műfajhoz tartozó, a lexikográfia elméletében és gyakorlatában az adott korra már kialakult ún. lexikográfiai sztenderd-et 15 (ez tehát a lexikográfia adott korra jellemző mesterségbeli fogásainak a nem-ismeretét, nem megfelelő alkalmazását jelenti); b) akkor is rossz a szótár, ha nem valósulnak meg az adott szótáríró által kitűzött, az adott konkrét munkában megvalósítandó célok. Tehát a szótáríró helyes célokat tűz ki (ezeket az előszóban leírja), de a szótár elemzéséből az tűnik ki, hogy ezek a célok a szótárban (különböző okokból) mégsem valósultak meg. Másfelől: relatíve sikeresnek kell értékelnünk tehát viszont minden olyan szótárat, amely legalább a saját maga által kitűzött célokat megvalósítja. c) Érdemes azonban azon is elgondolkozni: mi várható akkor, ha egy adott térben és időben maguk a kitűzött célok hibásak (azaz pl. az adott korban már megkésettek ill. éppen túl koraiak, vagy anakronisztikusnak tűnnek, stb.)? Nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy egy téves alapvetéssel megszülető szótár feltétlenül csúfosan el fog bukni, és ha nem rögtön a kiadáskor, akkor majd az utókorban. Különböző okok miatt ugyanis egy ilyen vállalkozás is válhat sikersztorivá, és ennek illusztrálására a (2012-ben tehát szintén 400 éves) Crusca-szótár története a legjobb példa. A Crusca-szótár ugyanis egy tkp. rossz (értsd: a maga korában anakronisztikusnak tűnő) szótár sikeres hatással. Az a tény ugyanis, hogy ma alapvetően Dante, Petrarca és Boccaccio toszkán nyelvén beszél az olasz állampolgár (és nem valamelyik más dialektusban vagy egy keverékebb nyelven), nagyon nagy részben éppen a Cruscának a toszkán nyelvváltozat irányába mutató, befolyásoló tekintélyének is köszönhető caratteristiche standard della lessicografia (SCHAFROTH 2011: 24). 16 Ha a Crusca-szótár kb évvel később jelenik meg, amikor már az írni-olvasni tudás megnövekedésével párhuzamosan megjelentek volna a nyilván regionális nyelveken/helyi dialektusokban írott almanachok stb., akkor nem biztos, hogy a toszkán nyelvi modell mindenütt nyer. Az olasz politikai egység létrejöttekor ( ) azonban már természetes módon lett a Crusca által is szorgalmazott és akkorra már Itália-szerte nagy tekintélyű változat az oktatás és az államgépezet nyelve; ekkor indult be igazán az a markáns, immár egy központból vezérelt nyelvi egységesülési folyamat, amit (olyan egyéb tényezők révén is, mint pl. később a rádió és televízió megjelenése) a természetes nyelvi mozgások már nem tudtak jelentősen befolyásolni. 8

9 4. Mire vonatkoznak a kétnyelvű szótárak kritikáiban leggyakrabban visszatérő metalexikográfiai megjegyzések? A Sztaki-szótár szerint a következők miatt lehet hibás szótáruk (és ezek javítását várják/kérik a használóktól): Ez a szó vagy kifejezés nem található a szótárban, Hibás fordítás (azaz: rossz ekvivalens), gépelési hiba (azaz: sajtóhiba ). 17 Az alábbiakban ennél kissé részletesebben mutatom be a metalexikográfiai megjegyzések fő típusait (elsősorban olasz magyar / magyar olasz szótárak recenziói alapján) Maga a szótár, mint vállalkozás A szóban forgó szótár kiadásának időszerűségére vonatkozó megállapítások tartoznak ebbe a körbe Gyakori a végre megjelent ez a régóta hiányzó szótár, hézagpótló munka -típusú megjegyzés, s az ilyen feltétlenül a dicséret kategóriájába tartozik. Példák recenziókból: A Kőrösi Sándor által megszerkesztett, 2012-ben éppen száz éves első olasz magyar nagyszótárunk recenzensei kiemelték e nagyszabású, 12 évig készülő munka megjelenésekor, hogy ez az első olasz magyar nagyszótár, továbbá hogy általa megteremtődött a közvetlen olasz magyar fordítások lehetősége. (hiszen addig az olasz / német szótárak közvetítésére volt szorítva a fordító). 18 Végre megjelent szótárirodalmunk nagy adóssága, a két kötetes magyar olasz nagyszótár Koltay-Kastner Jenő főszerkesztésében írta Fogarasi Miklós 1964-ben. 19 Az első a maga nemében a Fábián Gheno-féle italianizmusok szótára írta Fogarasi Miklós olasz nyelvű recenziójában az Akadémiai Kiadónál megjelent munkáról Ritkábban fordul elő, hogy a szótár kritikusa a most nem éppen erre lett volna (nagy) szükség álláspontjára helyezkedik. Példák recenzióból: Carlo Tagliavini felvetette, hogy (Koltay-)Kastner Jenőnek szótár-párjából először nem az olasz magyar, hanem a magyar olasz irányt kellett volna megjelentetnie, mert szerinte erre lett volna akkor nagyobb szükség. 21 Még 1953-ban, Herczeg Gyula olasz magyar nagyszótárának megjelenésekor is a magyar szótárírásnak ugyanezt a hiányosságát vetette fel Pálinkás László: sokkal fontosabb lett volna (végre) magyar olasz nagyszótárat szerkeszteni és kiadni Megastruktúra A szótár törzsanyagához csatlakozó különböző kiegészítő anyagok jelenléte még komplettebbé teheti a szótár használatát. Ezen a téren csak a szótári kritikusok józan belátása szabhat határt a kifogások, a vélt hiányok, a jóindulatú ötletek felsorolásának... Példa recenzióból: A Kőrösi-féle olasz magyar nagyszótárból Elek Artúr hiányolta az olasz tájszólások fonetikai sajátosságait ábrázoló táblázatos összefoglalást 23 (l. még makrostruktúra) Pl. Elek Artúr, Nyugat 1912/II: ; Honti Rezső, Magyar Nyelvőr X (1912): Fogarasi Miklós, Filológiai Közlöny, X (1964): Fogarasi Miklós, Rivista di Studi Ungheresi : Veramente il Kastner avrebbe fatto lavoro più utile a cominciare colla parte ungherese-italiana il cui bisogno è più sentito [ ] ( Corvina, 1930: 246.) 22 Le ragioni per cui la parte ungherese-italiana sarebbe stata più importante sono numerose... (Pálinkás, László, recenzió, Corvina, XXVI (1953), Luglio Dicembre, Elek Artúr, Nyugat 1912/II:

10 4.3. Makrostruktúra A makrostruktúrával kapcsolatos bírálatok nagy része a címszólistából hiányzó tételekre vonatkozik. Itt két csoportot lehet elkülöníteni: a) Egy szó-típus (szócsoport) hiányát kifogásolja a bíráló. Ilyen volt Elek Artúrnak a Kőrösi-szótárral kapcsolatos ama megjegyzése, hogy az első olasz magyar nagyszótárba az olaszt tájszólások szókincsének gyakoribb elemeit is fel kellett volna venni (és e gondolattól jutott el a megastruktúra módosítására tett javaslatához). 24 Szintén Kőrösi szótára kapcsán fogalmazta meg a kiavult szavakkal kapcsolatos hiányérzetét Radó Antal: csak a régi írók megértéséhez szükséges elavult szókat (Dante!) nélkülözzük a szótárban. 25 b) Egyes lexémákat hiányol a bíráló (és ezeket felsorolja). Ez a szótári kritikák alfája (Marello egyenesen az ezzel való játszadozás -ról ír 26 ), ez a legelső, a kritikának a laikusok számára is a legmegfoghatóbb területe; van olyan recenzió, ami kimerül ilyen esetek felsorolásában. Egy amúgy jó szótár szerzője azonban nem fog megrendülni az ilyen jellegű számonkéréstől, hiszen tudja: a szókészlet viharos sebességgel változik. Óriási piac és gazdag szótárkiadás kell ahhoz, hogy legalább néhány évente 27 frissíteni lehessen a címszóállományt persze nemcsak neologizmusokkal, hanem új aljelentésekkel és jelentésmódosulásokkal is. Egy jóval a szótár megjelenése után publikált recenzióból nem lehet természetesen hiányolni olyan szavakat, aljelentéseket, amelyek a szótár kiadása után keletkeztek. Példák recenziókból: Carlo Tagliavini hiányolta 28 (Koltay-)Kastner Jenő 1930-as olasz magyar szótárából a következő címszavakat: fabbisogno, fabbriceria egyházi épület kezelését végző szerv, faina nyest, ferrareccia vaskereskedés, filugello selyemhernyó, fórcipe szülészeti fogó. 29 Gáldi László hiányolta 30 Koltay-Kastner 1963-ban megjelent magyar olasz nagyszótárából a következő címszavakat: atomcsend, bankpolitika, csatornahajózás, Diesel-mozdony, gyermeklány, huligánkodás, kultúrszükséglet, sztálinizmus A címszólistával kapcsolatos kifogások másik csoportja a (bíráló szerint) feleslegesen felvett szavakra vonatkozik. Ezekkel rendszerint az a baj, hogy régiesek/elavultak, valamely speciális szaknyelvhez tartoznak (és ezért általános szótárban nincs helyük), vagy nem az alapszókincshez tartoznak (azaz ritkák ). Példák recenziókból: Móra Ferenc a publicisztikai recenzió műfajába tartozó, A bakonyán c. írásában (Beszélgetés a ferdetoronnyal, 1927) azt kifogásolta, hogy túl sok a régi szó az általa olaszországi útja során használt magyar olasz kis szótárban (melyet 1886-ban adtak ki). Az általa joggal kiavultnak tartott és felsorolt szavak: bakonya üzletsor, árusok utcája (az ol. merceria magyar megfelelője), abafi földi (ol. compaesano), továbbá (a számára ismeretlen jelentésű) acogat, alamár, barabora. Móra meg is 24 Elek Artúr, Nyugat 1912/II: Radó Antal, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1913: praticare il giochetto del «c è, non c è la tal parola» (MARELLO 1989: 133) 27 Az olasz egynyelvű Zingarelli-szótár például meg tud jelenni évente új változatban, neologizmusok betoldásával. 28 Corvina 1930: Utóbbinak az alapszókészlethez tartozó voltát Kastner viszontválaszában megkérdőjelezte, és minden bizonnyal igaza volt. ( Széphalom 1931: ) 30 Acta Linguistica 15 (1965):

11 jegyzi: a szegedi Múzeumban meglévők közül a legügyefogyottabbat hoztam el. Én teszem hozzá, hogy Mórának 1925-ös olasz útja alkalmával nem volt túl nagy választási lehetősége: magyar olasz szótárként a Gelletich Sirola-féle (kéziszótárformátumánál fogva) nem turistáknak való, tehát tkp. csak a Honti-féle kisszótár lehetett volna a másik opció. Carlo Tagliavini (Koltay-)Kastner Jenő 1930-as olasz magyar szótárából sorolt fel 31 ritka, ill. régies (tehát szerinte nem szükséges) szavakat a címszavak között (ritka: abbacare, abbaruffamento, faloticherio; régies: dimandare). Az olasz magyar / magyar olasz turistaszótár 32 első kiadása kapcsán megjelent, kis színes kategóriájú bírálat 33 Mondja szépen olaszul: könnyfakasztó bomba! címmel kifogásolta bomba a mano kézigránát, bomba lacrimogena könnyfakasztó bomba kifejezések jelenlétét, holott ezek nem a magyar kezdésű ( aktív ) részben szerepeltek, hanem az ol. bomba bokrában (mégpedig az anni di piombo 34 időszakában Itáliában elkövetett, a turistákat is súlyosan fenyegető robbantásos merényletekre való tekintettel). Kifogásolta a bíráló a Tejvendéglő, Frissen mázolva, A lift nem működik, Kísérő nélküli állatok, Csekkbefizetés, Készpénzküldemények felvétele stb. feliratok szerepeltetését is ( Kultúrállamok a postán igazítják el az ügyfeleket stb.): márpedig a feliratok a Kiadó által a turistaszótárak szerkesztői számára összeállított listákban voltak előírva (sorozat!) A kétnyelvű szótárakban általában szerepelnek a tulajdonnevek is (ezek állhatnak külön függelékben, ill. a lexémák közé besorolva is). Az ezekre vonatkozó bírálatok is rendszerint magára az adott válogatásra vonatkoznak (ez kellett volna, amaz felesleges), ill. az ekvivalenciák helytállóságára, elfogadhatóságára, elterjedtségére. Koltay-Kastner Jenő 1963-as magyar olasz nagyszótárával kapcsolatban Fogarasi Miklós így írt: Helyeseljük, hogy a szótár felveszi a keresztneveket, a földrajzi, történelmi, mitológiai neveket: ezeknek általános kulturális értéke és szükségessége vitathatatlan s amely szótárban nem szerepelnek, annak ez nagy hiányossága. Kétségtelen azonban, hogy itt a határ megvonni igen nehéz [ ] Mégis, egyes keresztnevek [ ] túlesnek azon a valószínűségi határon, amelyen innen szükséges felvenni őket, másokat meg jó volna csillaggal vagy kb. jelzéssel ellátni. Benignust például el lehetne hagyni. [ ] Az olasz Le Marche Márkák -kal való lefordítása meglepő és nem helyeselhető. [ ] Hiányoljuk viszont például Szombathely latinolasz nevét ( Savaria, Sabaria ), vagy Szeged olasz nevét ( Seghedino ) Mikrostruktúra A használók által elvárható/elvárt, a szótárban megjelenítendő nyelvi tényezők megjelenítésének a hiánya. Fentebb említett kis olasz magyar turistaszótárunkat kivéve nem létezik olyan olasz / magyar szótár-pár, amelyben a teljes magyar szavak kiejtése is jelölve lenne (pl. colpo ütés [üte:sh]; ~ di sole napszúrás [nâpsu:ra:sh], stb.). Ez a magyarul tanuló olaszoknak nehézségeket jelent, és nyilván nagy igény lenne rá. Mivel egy-két ritka kivételtől eltekintve olasz / magyar szótárak kiadására csak hazánkban került sor, ezt a feladatot hazai szótárírásnak és -kiadásnak kell(ene) felvállalnia. 31 Corvina 1930: Fábián Vásárhelyi: Olasz magyar / magyar olasz útiszótár. Terra - Akadémiai Kiadó, Budapest, Veress Jenő: Mondja szépen olaszul: könnyfakasztó bomba. Esti Hírlap, július Per anni di piombo si intende in Italia quel periodo, che comprende gli anni settanta e il principio degli anni ottanta, in cui si verificò un'estremizzazione della dialettica politica che si tradusse in violenze di piazza, in lotta armata e terrorismo. (http://it.wikipedia.org/wiki/anni_di_piombo) 35 Fogarasi Miklós, recenzió, Filológiai Közlöny, X (1964):

Reáliák a kétnyelvű szótárban régen és ma: megfigyelések és következtetések

Reáliák a kétnyelvű szótárban régen és ma: megfigyelések és következtetések Reáliák a kétnyelvű szótárban régen és ma: megfigyelések és következtetések Fábián Zsuzsanna ELTE BTK romanisztikai Intézet, Olasz Tanszék fabian.zsuzsanna@btk.elte.hu 1. A tanulmány célja az elsősorban

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

Három fontos szótár Napjaink francia argószótárai*

Három fontos szótár Napjaink francia argószótárai* Három fontos szótár Napjaink francia argószótárai* Igaz, a franciáknál az elmúlt évtizedekben nem volt rendszerváltás, de egy közelmúltban megírt tanulmányomhoz hasonlóan (vö. SZABÓ 2011), ebben az írásomban

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Címnegyed SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 117. HORVÁTH PÉTER IVÁN A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Elmélet és gyakorlat TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2011 SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA KIS TAMÁS A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra

Részletesebben

OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL

OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL A KÖTETET SZERKESZTETTE: LUIGI TASSONI ÉS FÓRIS ÁGOTA A SZÖVEGET GONDOZTA: FÓRIS ÁGOTA LEKTOROK: ANTAL LAJOS, FARKAS MÁRIA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Készítette: Kérdő

Részletesebben

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 SÁNDOR Klára Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 Noha a kisebbségi magyar nyelvhasználattal kapcsolatos élőnyelvi vizsgálatok még alig-alig indultak meg, 2 máris heves vitákat

Részletesebben

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd Főszerkesztői bevezető A hazai nyelvészet hagyománya, hogy tudományterületünk neves képviselőinek jubileuma alkalmából tudományos emléküléseket szervezünk a Magyar Tudományos Akadémián. Legutóbb 2012.

Részletesebben

A mai magyar börtönszleng

A mai magyar börtönszleng Doktori értekezés Szabó Edina A mai magyar börtönszleng 1996 2005 Debrecen 2005 A mű elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-ne add el!-ne változtasd!)

Részletesebben

NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVŐ. Szépe György

NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVŐ. Szépe György NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVŐ Szépe György Iskolakultúra-könyvek 7. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Fóris Ágota NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVÕ SZÉPE GYÖRGY iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 ISBN

Részletesebben

KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS

KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 68. KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS Válogatott fordítástudományi tanulmányok 2 TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 3 SEGÉDKÖNYVEK A

Részletesebben

A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata

A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata Szakdolgozat Témavezető: Kis Tamás Adjunktus 2006. december 15. Debrecen Készítette: Kovács

Részletesebben

Célja, hogy az olvasó alaposabban megismerje az elektronikus szótárak és a korábban

Célja, hogy az olvasó alaposabban megismerje az elektronikus szótárak és a korábban Iskolakultúra 2011/6 7 Hogyan válasszunk elektronikus szótárat a nyelvtanuláshoz? Korunk nyelvoktatása egyre szorosabban egybefonódik a modern technológia vívmányival (Würffel, 2010). Az elmúlt évek, évtizedek

Részletesebben

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Lukács András Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető: Prof.

Részletesebben

NOVA POSONIENSIA III.

NOVA POSONIENSIA III. KALLIGRAM NOVA POSONIENSIA III. NOVA POSONIENSIA III. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK Szenczi Molnár Albert Egyesület Kalligram Kiadó 2013 Szerkesztette:

Részletesebben

Tartalom. Anyanyelvünk éve

Tartalom. Anyanyelvünk éve Anyanyelvünk éve Lassan múlik a tél s föllebben újra a függöny kígyóként karikáznak a szűzek a zsenge fiúkkal tompán búgnak a mélyből vággyal telt fuvolák s ímhol a luk a fából készült szikla tövében tisztán

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár

Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár magyar szótár zárja. Az elektronikus szótárak közül hármat mutatunk be, mindhárom a Scriptum Rt. gondozásában jelent meg: egy francia-magyar szótárat, egy magyar egynyelvű szinonima szótárat és egy angol-magyar

Részletesebben

A világháló publikációs kihívásai

A világháló publikációs kihívásai Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés...5 3. A kommunikáció fogalma és válfajai...6

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY. 0. Bevezetés. 1. Tartalmi szempontok

NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY. 0. Bevezetés. 1. Tartalmi szempontok Kornai András Kálmán László NEMZETI NYELV NEMZETKÖZI TUDOMÁNY 0. Bevezetés E cikk megírásának közvetlen előzménye az, hogy egy korábbi cikkünket (Kálmán és Kornai, 1985) Tolcsvay Nagy Gábor (1989) mint

Részletesebben

Sz. Varga Lajos. Szakdolgozati kalauz

Sz. Varga Lajos. Szakdolgozati kalauz Sz. Varga Lajos Szakdolgozati kalauz Készült A PTE PMMK gondozásában a PHARE program keretében Sz. Varga Lajos Szakdolgozati kalauz PTE PMMK PÉCS, 2004 Lektorálta: Dr. Pais Ella Regina PTE PMMK Sz. Varga

Részletesebben

Amédiatartalmak (elsõsorban a televízióban látottak) erõsen befolyásolják a szocializációs

Amédiatartalmak (elsõsorban a televízióban látottak) erõsen befolyásolják a szocializációs Iskolakultúra 2005/12 Fürth Eszter Kasik László Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, BTK, SZTE Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE A reklámmegértés segítésének feltételei a magyartanításban tanulmány

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ

A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ KOMPETENCIÁK ANYANYELVI ÉS FORDÍTOTT SZÖVEGEKBEN Az anyanyelvi fogalmazási kompetencia és a fordítási kompetencia összefüggései egyetemi hallgatók

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

LOLBERT TAMÁS STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA AZ ELLENŐRZÉSBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSRE

LOLBERT TAMÁS STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA AZ ELLENŐRZÉSBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSRE LOLBERT TAMÁS STATISZTIKAI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA AZ ELLENŐRZÉSBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSRE Budapesti Corvinus Egyetem, Matematika Tanszék Állami Számvevőszék Témavezető: dr. Hunyadi

Részletesebben