SP 210/SP 210SU/SP 210SF/ SP 211/SP 211SU/SP 211SF/ SP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SP 210/SP 210SU/SP 210SF/ SP 211/SP 211SU/SP 211SF/ SP"

Átírás

1 SP 210/SP 210SU/SP 210SF/ SP 211/SP 211SU/SP 211SF/ SP 212w/SP 212Nw/SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/ SP 213w/SP 213Nw/SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw Setup Guide Installationsanleitung Manuel d installation Guida all installazione Installationsvejledning Guía de instalación Installatiehandleiding Oppsettveiledning Guia de Configuração Guia de instalação Asennusohje Installationsguide Průvodce instalací Telepítési útmutató Podręcznik instalacji Kurulum Rehberi Руководство по установке Read this manual carefully before you use this machine and keep it handy for future reference. For safe and correct use, be sure to read Safety Information before using the machine. This manual briefly describes the procedure for installing this machine. For more details about other information, see User Guide in the CD ROM. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, und heben Sie es für Referenzzwecke sorgfältig auf. Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden. Dieses Handbuch beschreibt die Installation dieses Geräts in Kurzform. Weitere Einzelheiten zu anderen Informationen finden Sie in der Anwenderanleitung auf CD-ROM. Lisez attentivement le présent manuel avant d utiliser cet appareil et conservez-le dans un endroit accessible afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Pour une utilisation correcte et sûre, lisez les Consignes de sécurité avant d utiliser l appareil. Le présent manuel décrit brièvement la procédure d installation de cet appareil. Pour plus de détails relatifs à d autres sujets, reportez-vous au Guide utilisateur se trouvant sur le CD-ROM. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina e tenerlo a disposizione per poterlo consultare quando necessario. Per un uso sicuro e corretto, leggere Informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare l apparecchiatura. Il presente manuale descrive brevemente la procedura per l installazione della macchina. Per ulteriori informazioni, vedere Guida per l utente nel CD-ROM. Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Denne vejledning beskriver proceduren for installation af denne maskine. Oplysninger om andre emner findes i brugervejledningen på cd-rommen. Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina y téngalo a mano para futuras consultas. Para un uso correcto y seguro, lea la Información de seguridad antes de utilizar la máquina. Este manual describe brevemente el procedimiento de instalación de la máquina. Para más información, consulte la Guía de usuario del CD-ROM. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt en houd deze handleiding in de buurt voor toekomstig gebruik. Voor een veilig en correct gebruik dient u de Veiligheidsinformatie te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. In deze handleiding wordt de procedure voor de installatie van dit apparaat kort beschreven. Voor meer informatie, zie de Gebruikershandleiding op de cd-rom. Les denne veiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig oppslag. Les sikkerhetsinformasjon før du bruker skriveren, for å sikre korrekt og sikker bruk. Denne veiledningen beskriver kort fremgangsmåten ved installasjon av maskinen. Du finner mer informasjon i «Brukerveiledning» på CD-ROM-platen. Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o equipamento e guarde-o num local acessível para futura referência. Para uma utilização segura e correta, certifique-se de que lê as Informações de Segurança antes de utilizar o equipamento. Este manual descreve resumidamente o procedimento para instalação do equipamento. Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador no CD-ROM. Leia atentamente este manual antes de usar este equipamento e mantenha-o à mão para consulta futura. Para uma utilização segura e correta, certifique-se de ler as Informações de segurança antes de usar o equipamento. Este manual descreve resumidamente o procedimento para instalar este equipamento. Para obter mais detalhes sobre outras informações, consulte o Guia do usuário no CD-ROM. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Lue turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Tässä ohjeessa kerrotaan lyhyesti, miten laite asennetaan. Lisätietoja, katso Käyttäjän opas laitteen mukana toimitetulla cd-levyllä. 1

2 Denna handbok ska läsas noga innan produkten används och sedan förvaras nära till hands för framtida behov. För säker och korrekt användning ska du läsa avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Den här handboken beskriver kort hur du installerar maskinen. Mer information finns i handboken Användarhandbok på CD-ROM-skivan.. Před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku a mějte ji při ruce pro další využití. Pro bezpečné a správné použití si před použitím zařízení přečtěte část Bezpečnostní informace. Tato příručka stručně popisuje postup instalace tohoto přístroje. Podrobnosti ohledně dalších informací viz Uživatelská příručka na CD-ROM. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A biztonságos és megfelelő üzemeltetés érdekében a készülék használata előtt olvassa el a Biztonsági tudnivalókat. Ez az útmutató a készülék telepítési eljárását mutatja be röviden. További részleteket a CD-ROM-on található felhasználói útmutatóban talál.. Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy uważnie przeczytać ten podręcznik i przechowywać go w łatwo dostępnym miejscu, aby szybko znaleźć potrzebne informacje. Bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzenia wymaga wcześniejszego zapoznania się z podręcznikiem Zasady bezpieczeństwa. Ten podręcznik zawiera skrócony opis procedury instalowania urządzenia. Więcej informacji na temat innych informacji, patrz Podręcznik użytkownika dostarczony na płycie CD-ROM. Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak için yakın bir yerde bulundurun. Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce Güvenlik Bilgisi'ni okuduğunuzdan emin olun. Bu kılavuzda bu makinenin kurulum prosedürü kısaca anlatılmaktadır. Başka bilgiler hakkında daha fazla ayrıntı için, CD-ROM'daki Kullanıcı Rehberi'ne bakın. Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы с аппаратом. Сохраните руководство и используйте его в качестве справочника. В целях безопасной и правильной работы обязательно прочтите раздел "Техника безопасности" перед началом эксплуатации аппарата. В данном руководстве вкратце описана процедура установки этого аппарата. Для получения дополнительной информации см. "Руководство Пользователя" на прилагаемом компакт-диске. 2

3 1. Setting Up the Machine Einrichten des Geräts Paramétrage de l appareil Configurazione della macchina Opsætning af maskinen Instalación de la máquina Installatie van het apparaat Oppsett av maskinen Configurar o equipamento Instalar o equipamento Laitteen asennus Installera maskinen Nastavení zařízení A nyomtató üzembe helyezése Konfiguracja urządzenia Makinenin Kurulumu Настройка аппарата SP 210SF/SP 211SF/ SP 212SFw/SP 212SNw/SP 212SFNw/ SP 213SFw/SP 213SNw/SP 213SFNw 10 cm (4.0 ) 40 cm (15.8 ) SP 210SU/SP 211SU/ SP 212SUw/SP 213SUw 10 cm (4.0 ) 40 cm (15.8 ) 20 cm (7.9 ) 20 cm (7.9 ) 45 cm (17.8 ) 20 cm (7.9 ) 45 cm (17.8 ) 10 cm (4.0 ) DCT074 DCT085 SP 210/SP 211/SP 212w/SP 212Nw/ SP 213w/SP 213Nw 10 cm (4.0 ) 40 cm (15.8 ) 20 cm (7.9 ) 45 cm (17.8 ) 10 cm (4.0 ) CTT017 Power Source Stromquelle Source d alimentation Alimentazione Strømkilde Alimentación eléctrica Stroombron Strømkilde Fonte de alimentação Fonte de alimentação Virtalähde Strömförsörjning Napájení Tápellátás Źródło zasilania Güç Kaynağı Параметры электрической сети 120 V, 60 Hz, 8A V, 50/60 Hz, 5A 3

4 CTT049 DCT048 DCT026 DCT027 DCT028 DCT071 DCT063 DCT024 CTT148 DCT062 4

5 CTT213 CTT029 To connect to the network via wireless LAN, see WiFi Settings Guide. Otherwise, see page 7 "2. Install ing the Software". However, manuals in languages other than English are on the supplied CD ROM. To read a manual on the CD-ROM, do as follows: Zur Verbindung mit dem Netzwerk über WLAN siehe Handbuch WLAN-Einstellungen. Oder siehe Seite 23 "2. Installieren der Software". Handbücher in anderen Sprachen als Englisch sind auf der mit gelieferten CD-ROM zu finden. Zum Lesen eines Handbuchs auf der CD-ROM : CTT073 Pour vous connecter au réseau via LAN sans fil, voir le Manuel de configuration du Wi-Fi. Autre ment, reportez-vous à la page 39 "2. Installer le logiciel". Toutefois, les manuels sont disponibles dans d autres langues que l anglais sur le CD-ROM. Pour lire un manuel sur le CD-ROM, procédez comme suit : Per connettersi alla rete tramite wireless LAN, ve dere Guida alle impostazioni Wi-Fi. In alternativa, vedere pagina 55 "2. Installare il software". I ma nuali tradotti in diverse lingue si possono comun que trovare nel CD-ROM fornito. Per leggere il manuale su CD-ROM, seguire questa procedura: CTT074 For oplysninger om trådløs opkobling, se vejled ningen Indstilling af trådløst netværk. Eller, se side 71 "2. Installation af software". Manualer, på an dre sprog end engelsk, er dog tilgængelige på den medfølgende cd-rom. For at læse en manual på cd-rommen, gør følgende: DCT032 Para conectar a la red a través de la LAN inalám brica, consulte la Guía de Configuración del Wi-Fi. O bien consulte la página 87 "2. Instalación del software". Los manuales en otros idiomas diferen tes del inglés se incluyen en el CD-ROM. Para consultar un manual en el CD-ROM, siga este procedimiento: Om verbinding te maken met het netwerk via draad loos LAN, zie de Handleiding WiFi-instellingen. Zie anders pagina 103 "2. De software installeren". Hand leidingen in een andere taal dan Engels kunt u vinden op de meegeleverde cd-rom. Ga als volgt te werk om een handleiding te raadplegen op de cd rom : DCT049 5

6 Se innstillingsveiledningen for Wi-Fi for informasjon om hvordan du kobler til nettverket via trådløst LAN. Se ellers side 119 "2. Installere programvaren". Brukerhåndbøker på andre språk enn engelsk finnes på den medfølgende CD-ROM-en. Hvis du vil lese en brukerhåndbok på CD-ROM-en, gjør du følgende: Para ligar a uma rede via wireless, consulte o Guia de Definições de Wi-Fi. Como alternativa, consulte a página 135 "2. Instalar o Software". Os manuais nos idiomas que não o inglês estão no CD-ROM fornecido. Para ler um manual no CD-ROM, proceda da seguinte forma: Para se conectar à rede via LAN sem fio, consulte o Guia de definições de Wi-Fi. Ou então, consulte a página 151 "2. Instalar o software". Observe que os manuais em idiomas diferentes do inglês estão incluídos no CD-ROM fornecido. Para ler um manual no CD-ROM, faça o seguinte: Jos käytät langatonta verkkoyhteyttä, katso WiFiasetusopas. Jos et, katso sivu 167 "2. Ohjelmiston asentaminen". Muut oppaiden kieliversiot löytyvät laitteen mukana toimitetulta cd-levyltä. Voit lukea cd-levyllä olevia oppaita seuraavasti: För att ansluta till nätverket via trådlöst LAN, se Wi- Fi Settings Guide (Handbok för WiFi-inställningar). Om inte se sid 183 "2. Installera programvaran". Handböcker på andra språk än engelska finns på den medföljande CD-ROM-skivan. För att läsa en handbok på CD-ROM-skivan, gör du så här: Chcete-li se připojit k síti prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, viz příručka Průvodce nastavením Wi-Fi. Anebo také viz strana 199 "2. Instalace softwaru". Nicméně manuály v jiných jazycích něž v angličtině jsou pouze na dodávaném disku CD-ROM. Chceteli číst návod na CD-ROM, postupujte následovně: A hálózathoz vezeték nélküli LAN használatával történő csatlakozásról lásd a Wi-Fi beállítási útmutatót. Továbbá, lásd a 215. oldalon a "2. Szoftver telepítése" című részt. Azonban, az angol nyelven kívül a kézikönyvek a készülékhez mellékelt CD ROM-on találhatók. A CD-ROM-on található kézikönyv olvasásához tegye a következőket: Aby podłączyć się do sieci poprzez sieć bezprzewodową, patrz Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej. W przeciwnym razie, patrz strona 231 "2. Instalacja oprogramowania". Jakkolwiek, podręczniki w językach innych niż angielski dołączone są na płycie CD-ROM. Aby przeczytać podręczniki na płycie CD-ROM, postępuj w następujący sposób: Kablosuz LAN ile ağa bağlanmak için, bkz. Wi-Fi Ayarları Rehberi. Aksi halde, bkz. sayfa 247 "2. Yazılımı Kurma". Ancak, İngilizce dışındaki dillerdeki kılavuzlar verilen CD-ROM içinde bulunmaktadır. CD-ROM içinde bulunan bir kılavuzu okumak için, şunları yapın: Для получения сведений о подключении к беспроводной ЛВС см. Руководство по настройке беспроводной связи стандарта Wi-Fi. В противном случае см. стр. 263 "2. Установка программного обеспечения". Однако руководства на других языках, кроме английского, находятся на прилагаемом компакт-диске.. Для изучения руководства, записанного на компакт-диске, выполните следующие действия: DAC345 DCT073 DCT092 CXP074 6

7 2. Szoftver telepítése Elérhető kapcsolatok keresése SP 210/SP 210SU/SP 210SF/ SP 211/SP 211SU/SP 211SF SP 212w/SP 212SUw/ SP 212SFw/SP 213w/ SP 213SUw/SP 213SFw SP 212Nw/SP 212SNw/ SP 212SFNw/SP 213Nw/ SP 213SNw/SP 213SFNw USB Elérhető Elérhető Elérhető Ethernet Nem érhető el Nem érhető el Elérhető Wi-Fi Nem érhető el Elérhető Elérhető USB A szoftver USB-kapcsolaton keresztüli telepítéséhez egy USB-kábelre és a mellékelt CD-ROM-ra van szükség. Ethernet A szoftver hálózati kapcsolaton keresztül történő telepítéséhez egy hálózati kábelre és a mellékelt CD-ROM-ra van szükség. Az automatikus IP-címigényléshez egy beépített DHCP-szerverrel rendelkező routerre van szükség. Az Ethernet és a vezeték nélküli LAN beállítások egyidejűleg nem lehetnek engedélyezve. Wi-Fi A hálózathoz vezeték nélküli LAN használatával történő csatlakozásról lásd a Wi-Fi beállítási útmutatót. Az automatikus IP-címigényléshez egy beépített DHCP-szerverrel rendelkező routerre van szükség. Az Ethernet és a vezeték nélküli LAN beállítások egyidejűleg nem lehetnek engedélyezve. Ha a WPS és az SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw nem használható együtt, először csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábelen át, telepítse csak a Smart Organizing Monitor alkalmazást, majd konfigurálja a Wi-Fi beállításokat. Ezután csatlakoztassa a készüléket a hálózatra, majd telepítse csak a nyomtató illesztőprogramját. 7

8 A folyamatábra ellenőrzése USB-kapcsolat A készülék csatlakoztatása USB kapcsolattal (ld old.) Gyorstelepítés USB kapcsolat esetén (ld old.) Hálózati kapcsolat (IPv4 (IPv4 környezet) DCT075 A készülék csatalkoztatása hálózaton keresztül (ld old.) Az IP-címkonfiguráció típusának és módjának kiválasztása (ld old.) Csatlakoztatás a számítógéphez és a készülékhez (ld old.) Konfigurációs oldal nyomtatása (ld old.) IP-címbeállítások módosítása (ld old.) Gyorstelepítés hálózati kapcsolat esetén (ld old.) Ha a WPS és az SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw nem használható együtt USB-kapcsolat A vezeték nélküli LAN beállítások megadása (ld. Wi-Fi beállítási útmutató) Hálózati kapcsolat (IPv4 (IPv4 környezet) DCT076 8

9 A készülék csatlakoztatása USB kapcsolattal Ebben a részben ismertetjük, hogy hogyan csatlakoztathatja a készüléket a számítógéphez USB-kábellel, és hogyan telepítheti a szoftvert a Gyors telepítés USB-re funkcióval. Az USB-gyorstelepítés nem használható a PC FAX meghajtó telepítésére. Ha használni kívánja a PC FAX meghajtót SP 210SF/SP 211SF/SP 212SFw/SP 212SFNw/SP 213SFw/SP 213SFNw esetén, telepítse csak a PC FAX meghajtót. A meghajtó telepítésének részleteit lásd: Felhasználói útmutató. DCT043 USB-gyorstelepítés A telepítendő szoftver a használni kívánt modelltől függően változik. SP 210/SP 211/SP 212w SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw Nyomtatómeghajtó Smart Organizing Monitor SP 210SU/SP 211SU SP 212SUw/SP 212SNw SP 213SUw/SP 213SNw Nyomtatómeghajtó TWAIN/WIA illesztőprogram SP 210SF/SP 211SF SP 212SFw/SP 212SFNw SP 213SFw/SP 213SFNw Nyomtatómeghajtó TWAIN/WIA illesztőprogram 9

10 Gyors telepítés USB-re Addig nem szabad a készüléket bekapcsolni, amíg telepítő ablakának üzenete erre fel nem kéri. Ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja a számítógéphez, akkor az illesztőprogram telepítése sikertelen marad. DCT070 Addig nem szabad a készüléket az USB-kábelhez csatlakoztatni, amíg telepítő ablakának üzenete erre fel nem kéri. Ha a készüléket az erre felszólító üzenet megjelenése előtt csatlakoztatja a számítógéphez, akkor a készüléket a számítógép idő előtt ismeri fel, így pedig az illesztőprogram telepítése sikertelen marad. CXP122 Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a számítógépet. Helyezze be a lemezt a CD-meghajtóba. CXP066 Válassza ki a kezelőfelület nyelvét és a terméket, majd kattintson az [OK] gombra. Kattintson a [USB-gyorstelepítés] gombra. Ha a WPS és az SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw egyszerre nem használható, kattintson a [Smart Organizing Monitor] elemre. DCT045 10

11 Kövesse a telepítő varázsló utasításait. Ha a "kapcsolja be a tápellátást és csatlakoztassa az USB-kábelt" üzenet megjelenik, akkor a következőket tegye: A készüléket egy USB kábel segítségével csatlakoztassa a számítógéphez. Kapcsolja be a készüléket. 1. CTT DCT DCT069 11

12 A készülék csatlakoztatása hálózati kapcsolattal A szakaszból megtudhatja, hogyan csatlakoztathatja a készüléket a számítógéphez USB-kábellel és hogyan telepítheti a szoftvert a Gyorstelepítés hálózati kapcsolat esetén funkcióval. A Hálózati gyors telepítés nem használható a PC FAX illesztőprogram telepítésére. Ha a PC FAX illesztőprogramot kívánja használni SP 212SFw/SP 212SFNw/SP 213SFw/SP 213SFNw esetén, akkor telepítse csak a PC FAX illesztőprogramot. Az illesztőprogram telepítésének részletes ismertetése: Felhasználói útmutató. Hálózati gyors telepítés A telepítendő szoftver a használni kívánat modelltől függően változik. SP 212w/SP 212Nw SP 213w/SP 213Nw Nyomtatómeghajtó Smart Organizing Monitor SP 212SUw/SP 212SNw SP 213SUw/SP 213SNw Nyomtatómeghajtó TWAIN/WIA illesztőprogram DCT044 SP 212SFw/SP 212SFNw SP 213SFw/SP 213SFNw Nyomtatómeghajtó TWAIN/WIA illesztőprogram 12

13 Az IP-címkonfiguráció típusának és módjának kiválasztása Mi az IP-cím? Az IP-cím egy azonosító szám, melyet egy IP-hálózathoz csatlakoztatott számítógépek és más eszközök kapnak. Az IP-cím egy, a hálózatban használatos címzés. Az IP-címeknek két típusa létezik: IPv4 és IPv6. IPv4-cím Az IPv4-cím négy mezőből áll, például: " ". Az első három mező ( ) rögzített, az utolsó (113) pedig változtatható DCT Router 2. Másik számítógép 3. Készülék 4. Az ön számítógépe IPv6-cím Mivel az IPv4 címek az elterjedt internet használat eredményeképpen elfogynak, a következő generációs internet protokollnak kidolgozták az IPv6-ot. Az IP-cím megadása Az IP-cím az alábbiak szerint adható meg: IP-cím beszerzése a DHCP szerverről Statikus IP-cím manuális megadása Mi a DHCP-szerver? A DHCP olyan hálózati protokoll, amely egyéb adatok mellett automatikusan hozzárendel egy IP-címet a csatlakoztatott eszközhöz. A készülék DHCP-beállításainak engedélyezésével automatikusan beszerezhető az IP-cím. DCT150 13

14 A számítógép csatlakoztatása a készülékhez Vezeték nélküli LAN-környezetben használt készülék esetén ügyeljen, hogy a hálózati kábel ne csatlakozzon. Lépjen tovább az 3. lépésre. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az Ethernet porthoz. CTT138 Az Ethernet-kábel másik végét csatlakoztassa egy hálózati eszközhöz, pl. egy hubhoz. Csatlakoztassa a tápkábelt. 1 2 Kapcsolja be a készüléket. DCT072 DCT069 14

15 A konfigurációs oldal nyomtatása A szoftver telepítése előtt nyomtassa ki a konfigurációs oldalt, hogy ellenőrizhesse a hálózat adatait. SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw Kapcsolja ki a tápkapcsolót. Miközben lenyomva tartja a [Stop/Start] gombot, kapcsolja ki, majd be a főkapcsolót, és 13 másodpercig ne engedje fel a [Stop/Start] gombot. CTT175 Ellenőrizze a konfigurációs oldalon szereplő IP-címet. A cím a Host Interface alatt jelenik meg. Ha az IPv4 cím kiosztása nem egy DHCP-szerver révén történt automatikusan, akkor a készülék kiválaszt egy használaton kívül lévő, xxx.xxx kezdetű IPv4-címet (Auto IP funkció). SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/ SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw Nyomja meg a [User Tools] (felhasználói eszközök) gombot. DCT845 Nyomja meg a [ ], vagy a [ ] gombot a [Lista/Jelentés nyomtatása] kiválasztásához, majd az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [Konfigurációs oldal] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 15

16 Nyomja meg az [Igen] gombot a visszaigazoló képernyőn. DCT059 Ellenőrizze a konfigurációs lapon megjelenő IP-címet. A cím a Hálózati beállítások alatt jelenik meg. Ha az IPv4 cím kiosztása nem egy DHCP-szerver révén történt automatikusan, akkor a készülék kiválaszt egy használaton kívül lévő, xxx.xxx kezdetű IPv4-címet (Auto IP funkció). IP-cím beállítások megváltoztatása Az IP-cím manuális konfigurálásához meg kell adni az IP-címmel összefüggő beállításokat. A részleteket tekintse meg a 227. oldalon: 3. függelék. SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw A készülék hálózathoz való csatlakoztatásához használja a Smart Organizing Monitor funkciót. A Smart Organizing Monitor előbb egy, ugyanazon a hálózaton lévő számítógépre telepítse. Részletekért lásd a Felhasználói útmutató című kézikönyvet. SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/ SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw A vezérlőpult segítségével konfigurálja a hálózati beállításokat. Gyors telepítés hálózatra Kapcsolja be a számítógépet. Lépjen ki az aktuálisan megnyitott összes alkalmazásból. Helyezze be a lemezt a CD-meghajtóba. CXP066 Válassza ki a kezelőfelület nyelvét és a terméket, majd kattintson az [OK] gombra. 16

17 Kattintson a [Hálózati gyors telepítés] elemre. Ha a WPS és az SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw nem használható egyszerre, kattintson a [PCL nyomtatómeghajtók] elemre. DCT091 Olvassa el alaposan a licencszerződés teljes szövegét. Kattintson az [I accept theagreement.] (Elfogadom szerződést.) gombra, ha elfogadja a feltételeket, majd kattintson a Tovább >] gombra. Válassza az [Új nyomtató hozzáadása] elemet, majd kattintson a [Tovább>] gombra. Válassza a nyomtató keresése módot, majd kattintson a [Tovább>] gombra. A nyomtató automatikus kereséséhez válassza az [Automatikus nyomtatókeresés] lehetőséget. Egy myomtató IP-címe szerinti kereséséhez válassza a [Nyomtató keresése megadott IP-cím szerint] lehetőséget. Egy port kiválasztásához vagy egy új port megadásához válassza az [Egy port kiválasztása vagy egy új port megadása] lehetőséget. Ha megjelenik egy, a port típusának kiválasztására szolgáló párbeszédpanel, akkor ajánlatos a szabványos TCP/IP portot választani. Kövesse a telepítő varázsló utasításait. 17

18 Karbantartás USB-kapcsolat A bővítményindító nem működik. 1. Ellenőrizze, hogy a CD-ROM megfelelően van-e behelyezve és nem sérült-e. 2. Ellenőrizze, hogy a CD-ROM meghajtó megfelelően működik-e. Amikor a telepítés sikertelen. 1. Ellenőrizze, hogy az USB-kábelt jól csatlakoztatta és nem sérült. 2. A szoftver telepítésekor lépjen ki minden más alkalmazásból. Ha egyéb alkalmazások is meg vannak nyitva, a telepítési folyamat megszakadhat. A folyamatban lévő vírusirtó alkalmazásokból is ki kell lépnie. 3. Nyissa meg a vezérlőpulton a Nyomtatók és faxok elemet, törölje a készülék ikonját, majd telepítse újra az illesztőprogramot. Hálózati kapcsolat A bővítményindító nem működik. 1. Ellenőrizze, hogy a CD-ROM megfelelően van-e behelyezve és nem sérült-e. 2. Ellenőrizze, hogy a CD-ROM meghajtó megfelelően működik-e. Amikor a telepítés sikertelen. 1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábelt jól csatlakoztatta-e és nem sérült-e. 2. Ellenőrizze a készülék IP-címét és a hálózati konfigurációt. Fájl telepítéséhez egy azonos LAN-hálózati IP-címet kell megadni. Előfordulhat, hogy a készülék és a számítógép nem azonos hálózatra csatlakozik. 3. Ellenőrizze, hogy a DHCP szerver működik-e. 18

19 3. függelék A szakaszból megtudhatja, hogyan konfigurálható a készülék IP-címe. A beállítási munkafolyamat a készüléktípustól függ. SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/ SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw Vezérlőpult használata Lásd 227. old: IP-címbeállítások konfigurálása a vezérlőpulton keresztül. A Web Image Monitor használata Lásd 229. old.: IP-címbeállítások konfigurálása Web Image Monitor segítségével. SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw A Smart Organizing Monitor használata Lásd 230. old.: Az IPv4-cím beállítások konfigurálása a Smart Organizing Monitor segítségével. A Web Image Monitor használata Lásd 229. old.: IP-címbeállítások konfigurálása Web Image Monitor segítségével. IP cím beállítások konfigurálása a vezérlőpulton keresztül A készülék IPv4-címének automatikus beállítása Nyomja meg a [User Tools] (felhasználói eszközök) gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a [Hálózati beállítások] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [IPv4 konfiguráció] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a [DHCP] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg az [ ] vagy [ ] gombot az [Aktív] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék újraindításához nyomja meg a [User Tools] (felhasználói eszközök) gombot. A megadott beállításokat a rendszer alkalmazta. 19

20 A készülék IPv4-címének manuális beállítása Nyomja meg a [User Tools] (felhasználói eszközök) gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a [Hálózati beállítások] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [IPv4 konfiguráció] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a [DHCP] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [Inaktív] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [IP-cím] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. A számbillentyűk segítségével írja be a készülék IPv4-címét. A mezők közötti váltáshoz nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot. Adja meg az összes mező értékét, majd nyomja meg az [OK] gombot. A hálózati környezet követelményeinek megfelelően adja meg az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárócímet. A készülék újraindításához nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot. A megadott beállításokat a rendszer alkalmazta. Az IPv6-cím konfigurálásának részleteiért lásd a Felhasználói útmutatót. Nem lehet konfigurálni a hálózati beállításokat, ha a készülék éppen üzemel (nyomtatás, fax-fogadás stb.). Ennek megfelelően, a készülék nem tud nyomtatási feladatok és faxot fogadni, míg a hálózati beállítások konfigurálása zajlik ( miután a [Hálózati beállítások]-ra kattintott). 20

21 IP-cím beállítások konfigurálása a Web Image Monitor használatával. A Web Image Monitor elindítása Indítsa el a webböngészőt. A címsorba írja be a következőt: készülék IP-címe)/. IPv4-cím Írja be a konfigurációs oldalon szereplő IP-címet. Használja a konfigurációs oldalon szereplő, a számítógép által használt IP-címét a módosított változtatható résszel együtt. IPv6-cím Adja meg az IP-címet, amely a konfigurációs oldalon, a Link-local Address (Helyi címhivatkozás) alatt látható. Az IP címet tegye szögletes zárójelben, így: "http:/[fe80:226:73ff:fe47:62e]/". A készülék IPv4-címének automatikus beállítása Indítsa a Web Image Monitor funkciót. Kattintson a [Hálózati állapot] elemre. Állítsa a [DHCP] beállítását [Aktív] állapotra. DCT060 Az IPv6-cím konfigurálásának részleteiért lásd a Felhasználói útmutatót. A készülék IPv4-címének manuális beállítása Indítsa el a Web Image Monitor funkciót. Kattintson a [Hálózati állapot] elemre. Állítsa a [DHCP] beállítását [Nem aktív] állapotra. DCT061 Az [IP-cím] alatt adja meg az IP-címet. A hálózati környezet követelményeinek megfelelően adja meg az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárócímet. Szükség szerint adjon meg további beállításokat. Szükség esetén adja meg az adminisztrátori jelszót. Kattintson az [OK] gombra. Az IPv6-cím konfigurálásának részleteiért lásd a Felhasználói útmutatót. 21

22 Az IPv4-cím beállítások konfigurálása Smart Organizing Monitor használatával A [Start] menüben kattintson a [Összes program] lehetőségre. Kattintson a [Smart Organizing Monitor for SP XXX Series] lehetőségre. Kattintson a [Smart Organizing Monitor Status] elemre. Kattintson a [Felhasználói eszközök] elemre. Kattintson az [IP-cím] gombra. Adja meg a MAC-címet. A megadandó MAC-cím a konfigurációs oldalon található meg. A csatlakoztatási módszertől függően más és más tételt kell figyelembe venni a konfigurációs oldalon. Ethernet-kapcsolat esetén Interface Information Vezeték nélküli kapcsolat esetén Wireless Status Adja meg a módosítani kívánt IP-címet. A számítógép IP-címét a Parancssor használatával lehet megállapítani. Az IP-cím megjelenítéséhez nyissa meg a Parancssort, gépelje be azt, hogy "ipconfig", majd nyomja meg az [Enter] gombot. Adja meg a számítógép által használt IP-címet a módosított változtatható résszel együtt. A hálózati környezet követelményeinek megfelelően adja meg az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárócímet. Kattintson az [OK] gombra. Ha a konfiguráció sikeres volt, megjelenik az IP cím beállítása sikerült. üzenet. Ha a beállítás sikertelen, akkor Nem sikerült beállítani az IP-címet. Próbálja meg újra." üzenet jelenik meg. Ilyen esetben ismételje meg az eljárást az 6. lépéstől. Kattintson az [OK] gombra. Kattintson a [Bezárás] gombra. 22

23 23

24 2014 HU HU M

Wi-Fi beállítási útmutató

Wi-Fi beállítási útmutató Wi-Fi beállítási útmutató uu Bevezetés Két vezeték nélküli LAN mód lehetséges: infrastruktúra mód a hozzáférési ponton keresztül történő és ad-hoc mód a vezeték nélküli LAN eszközhöz (pl. laptop) történő

Részletesebben

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU A hálózat ellenőrzése Ellenőrizze számítógépe hálózati beállításait, majd határozza meg a következő teendőket. Kövesse a saját, környezetére

Részletesebben

2014. július. Xerox Phaser 3020BI Felhasználói útmutató

2014. július. Xerox Phaser 3020BI Felhasználói útmutató 2014. július BI 2014 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A XEROX és a XEROX és ábrás védjegy a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Phaser, a CentreWare,

Részletesebben

Telepítési kézikönyv. Ezt az útmutatót olvassa el először.

Telepítési kézikönyv. Ezt az útmutatót olvassa el először. Telepítési kézikönyv Ezt az útmutatót olvassa el először. Olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt. Az elolvasás után gondosan őrizze meg. Tartalom A készülék funkcióinak áttekintése... 1

Részletesebben

Hálózati útmutató. A biztonságos és helyes használat érdekében figyelmesen olvassa el a "Másoló kezelési útmutató" Biztonsági tudnivalók részét.

Hálózati útmutató. A biztonságos és helyes használat érdekében figyelmesen olvassa el a Másoló kezelési útmutató Biztonsági tudnivalók részét. Hálózati útmutató A biztonságos és helyes használat érdekében figyelmesen olvassa el a "Másoló kezelési útmutató" Biztonsági tudnivalók részét. Bevezetés A kézikönyv a termék részletes működtetési leírását,

Részletesebben

TÍPUS MX-NB11 HÁLÓZATI B VÍT KÉSZLET HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TÍPUS MX-NB11 HÁLÓZATI B VÍT KÉSZLET HASZNÁLATI UTASÍTÁS TÍPUS MX-NB HÁLÓZATI B VÍT KÉSZLET HASZNÁLATI UTASÍTÁS BEVEZETŐ Az opcionális hálózati bővítő készlet (MX-NB) segítségével a gép hálózati nyomtatóként és hálózati lapolvasóként használható. A kézikönyv

Részletesebben

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Többprotokollos beépített Ethernet nyomtatókiszolgáló HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ QL-580N / 1060N A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át a jelen útmutatót. A CD-lemezt tárolja könnyen elérhető

Részletesebben

A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1

A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1 Telepítési kézikönyv Olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt. Az elolvasás után gondosan őrizze meg. Tartalom A készülék funkcióinak áttekintése... 1 A készülékhez tartozó kézikönyvek...1

Részletesebben

External Hard Drive NAS. Felhasználói útmutató Magyar

External Hard Drive NAS. Felhasználói útmutató Magyar External Hard Drive NAS Felhasználói útmutató Magyar 1 Tartalom Bevezető 6 Vezérlők, csatlakozók és jelzőfények 6 Előlap 6 Hátlap 7 A merevlemez 8 A NAS-meghajtó helye az asztalon 8 Milyen felülettel:

Részletesebben

Hálózati használati útmutató

Hálózati használati útmutató Multiprotokoll on-board Ethernet nyomtatószerver Hálózati használati útmutató HL-5250DN HL-5270DN Kérjük, a nyomtató használata előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet. A kézikönyvet bármikor megtekintheti

Részletesebben

Software használati útmutató M00068500 HU

Software használati útmutató M00068500 HU Software használati útmutató M00068500 HU Figyelmeztetések és védjegyek Figyelmeztetések és védjegyek Figyelem A jelen dokumentum egyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső rendszerben vagy

Részletesebben

HP Jetdirect nyomtatószerverek

HP Jetdirect nyomtatószerverek HP Jetdirect nyomtatószerverek Útmutató rendszergazdák számára (V.36 verziójú firmver) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli engedély nélküli másolás, adaptálás vagy

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Hardver útmutató

Felhasználói kézikönyv Hardver útmutató Felhasználói kézikönyv Hardver útmutató Olvassa el ezt először A FIGYELEM és VIGYÁZAT címkék helye...6 Kézikönyvek a nyomtatóhoz...8 Hogyan olvassa ezt a kézikönyvet...9 Szimbólumok...9 Az adott modell

Részletesebben

Nyomtató kezelési útmutató

Nyomtató kezelési útmutató Felhasználói kézikönyv Nyomtató kezelési útmutató 1 2 3 4 5 6 7 Kezdeti lépések A készülék elõkészítése A nyomtatóillesztõ beállítása Nyomtatóbeállítások A Dokumentum szerver használata A készülék funkciói

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv RT-N14U. Vezeték nélküli N300 router

Felhasználói kézikönyv RT-N14U. Vezeték nélküli N300 router Felhasználói kézikönyv RT-N14U Vezeték nélküli N300 router HUG7879 Első kiadás November 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos

Részletesebben

FRITZ!Box Fon 5124. 2 FRITZ!Box Fon

FRITZ!Box Fon 5124. 2 FRITZ!Box Fon FRITZ!Box Fon 5124 Ez a dokumentáció és a hozzá tartozó programok (szoftver) szerzői jog által védettek. Az AVM a szoftver használatára nem kizárólagos jogot ismer el, amelyet kizárólag úgynevezett tárgykód

Részletesebben

Telepítés. NETGEAR 802.11ac vezeték nélküli hozzáférési pont WAC120. A csomag tartalma. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Telepítés. NETGEAR 802.11ac vezeték nélküli hozzáférési pont WAC120. A csomag tartalma. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

3500-4500 Series multifunkciós készülék

3500-4500 Series multifunkciós készülék 3500-4500 Series multifunkciós készülék Bevezetés March 2007 www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

Cisco DPC3212 és EPC3212 VoIP kábelmodem Felhasználói útmutató

Cisco DPC3212 és EPC3212 VoIP kábelmodem Felhasználói útmutató Cisco DPC3212 és EPC3212 VoIP kábelmodem Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 2 Bevezetés... 11 A doboz tartalma... 13 A készülék elülső része... 14 A készülék hátulsó

Részletesebben

Használati útmutató NPD4756-00 HU

Használati útmutató NPD4756-00 HU NPD4756-00 HU Tartalomjegyzék Bevezetés Szerzői jogok és védjegyek... 11 Az útmutató használata... 12 Egyezmény... 12 Illegális másolatok és nyomtatványok... 13 Termékjellemzők... 13 Jellemzők... 13 Fejezet

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Felhasználói kézikönyv RT-N56U Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Az ultra vékony és stílusos RT- N56U2.4GHz és 5GHz kétsávos átvitellel rendelkezik a páratlan

Részletesebben

2014. július. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Felhasználói útmutató

2014. július. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Felhasználói útmutató 2014. július BI NI 2014 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A XEROX és a XEROX és ábrás védjegy a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Phaser, a CentreWare,

Részletesebben

Printer Controller Type 1027

Printer Controller Type 1027 Printer Controller Type 107 Felhasználói kézikönyv Nyomtató kézikönyv 1 A termék használata elõtt olvassa el gondosan ezt a kézikönyvet és tartsa kéznél, hogy szükség esetén tanulmányozhassa. A biztonság

Részletesebben

Útválasztó- és eszközbeállítás

Útválasztó- és eszközbeállítás E LSŐ FEJEZET Útválasztó- és eszközbeállítás Ebben a fejezetben a következő tudnivalókat tárgyaljuk: Hardvereszközök és illesztőprogramok telepítése Útválasztó telepítése és beállítása Belkin N+ vezeték

Részletesebben

Software használati útmutató

Software használati útmutató Software használati útmutató Áttekintés A TM-T0 Software Installer funkcióinak ismertetése. Telepítés A telepítés és eltávolítás ismertetése. A nyomtatóillesztő használata Az egyszerű nyomtatás és hasznos

Részletesebben

Szkenner kezelési útmutató

Szkenner kezelési útmutató Felhasználói kézikönyv Szkenner kezelési útmutató 1 2 3 4 5 6 Beolvasott fájl küldése e-mailben Beolvasott fájlok küldése mappába szkenneléssel Beolvasott fájlok kézbesítése A hálózati TWAIN szkenner funkció

Részletesebben

Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató

Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 2 Bevezetés... 14 A doboz tartalma...

Részletesebben

HP Color LaserJet 2600n Felhasználói kézikönyv

HP Color LaserJet 2600n Felhasználói kézikönyv HP Color LaserJet 2600n Felhasználói kézikönyv HP Color LaserJet 2600n nyomtató Felhasználói kézikönyv Copyright és licenc 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentum előzetes

Részletesebben

NAS Hard Drive. Használati útmutató

NAS Hard Drive. Használati útmutató NAS Hard Drive Használati útmutató Magyar Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 VEZÉRLŐK, CSATLAKOZÓK ÉS JELZŐFÉNYEK 3 Előlap 3 Hátlap 4 TUDNIVALÓK A MEREVLEMEZRŐL 5 A NAS-MEGHAJTÓ HELYE AZ ASZTALON 6 TARTOZÉK SZOFTVER

Részletesebben

Megfelelő földelés kell biztosítani a működési ideje alatt; A DVR száméra a megfelelő kapcsolatot kell kiépíteni más eszközök felé.

Megfelelő földelés kell biztosítani a működési ideje alatt; A DVR száméra a megfelelő kapcsolatot kell kiépíteni más eszközök felé. Megjegyzés: A DVR hálózati tápegysége 12V DC 3A, kérem ellenőrizze az adapter mielőtt üzembe helyezi az eszközt hogy megfelel-e a követelményeknek. Ne helyezze a DVR-t olyan helyre ahol eső, nedvesség

Részletesebben