SP 210/SP 210SU/SP 210SF/ SP 211/SP 211SU/SP 211SF/ SP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SP 210/SP 210SU/SP 210SF/ SP 211/SP 211SU/SP 211SF/ SP"

Átírás

1 SP 210/SP 210SU/SP 210SF/ SP 211/SP 211SU/SP 211SF/ SP 212w/SP 212Nw/SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/ SP 213w/SP 213Nw/SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw Setup Guide Installationsanleitung Manuel d installation Guida all installazione Installationsvejledning Guía de instalación Installatiehandleiding Oppsettveiledning Guia de Configuração Guia de instalação Asennusohje Installationsguide Průvodce instalací Telepítési útmutató Podręcznik instalacji Kurulum Rehberi Руководство по установке Read this manual carefully before you use this machine and keep it handy for future reference. For safe and correct use, be sure to read Safety Information before using the machine. This manual briefly describes the procedure for installing this machine. For more details about other information, see User Guide in the CD ROM. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, und heben Sie es für Referenzzwecke sorgfältig auf. Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden. Dieses Handbuch beschreibt die Installation dieses Geräts in Kurzform. Weitere Einzelheiten zu anderen Informationen finden Sie in der Anwenderanleitung auf CD-ROM. Lisez attentivement le présent manuel avant d utiliser cet appareil et conservez-le dans un endroit accessible afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Pour une utilisation correcte et sûre, lisez les Consignes de sécurité avant d utiliser l appareil. Le présent manuel décrit brièvement la procédure d installation de cet appareil. Pour plus de détails relatifs à d autres sujets, reportez-vous au Guide utilisateur se trouvant sur le CD-ROM. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina e tenerlo a disposizione per poterlo consultare quando necessario. Per un uso sicuro e corretto, leggere Informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare l apparecchiatura. Il presente manuale descrive brevemente la procedura per l installazione della macchina. Per ulteriori informazioni, vedere Guida per l utente nel CD-ROM. Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Denne vejledning beskriver proceduren for installation af denne maskine. Oplysninger om andre emner findes i brugervejledningen på cd-rommen. Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina y téngalo a mano para futuras consultas. Para un uso correcto y seguro, lea la Información de seguridad antes de utilizar la máquina. Este manual describe brevemente el procedimiento de instalación de la máquina. Para más información, consulte la Guía de usuario del CD-ROM. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt en houd deze handleiding in de buurt voor toekomstig gebruik. Voor een veilig en correct gebruik dient u de Veiligheidsinformatie te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. In deze handleiding wordt de procedure voor de installatie van dit apparaat kort beschreven. Voor meer informatie, zie de Gebruikershandleiding op de cd-rom. Les denne veiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig oppslag. Les sikkerhetsinformasjon før du bruker skriveren, for å sikre korrekt og sikker bruk. Denne veiledningen beskriver kort fremgangsmåten ved installasjon av maskinen. Du finner mer informasjon i «Brukerveiledning» på CD-ROM-platen. Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o equipamento e guarde-o num local acessível para futura referência. Para uma utilização segura e correta, certifique-se de que lê as Informações de Segurança antes de utilizar o equipamento. Este manual descreve resumidamente o procedimento para instalação do equipamento. Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador no CD-ROM. Leia atentamente este manual antes de usar este equipamento e mantenha-o à mão para consulta futura. Para uma utilização segura e correta, certifique-se de ler as Informações de segurança antes de usar o equipamento. Este manual descreve resumidamente o procedimento para instalar este equipamento. Para obter mais detalhes sobre outras informações, consulte o Guia do usuário no CD-ROM. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Lue turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Tässä ohjeessa kerrotaan lyhyesti, miten laite asennetaan. Lisätietoja, katso Käyttäjän opas laitteen mukana toimitetulla cd-levyllä. 1

2 Denna handbok ska läsas noga innan produkten används och sedan förvaras nära till hands för framtida behov. För säker och korrekt användning ska du läsa avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Den här handboken beskriver kort hur du installerar maskinen. Mer information finns i handboken Användarhandbok på CD-ROM-skivan.. Před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku a mějte ji při ruce pro další využití. Pro bezpečné a správné použití si před použitím zařízení přečtěte část Bezpečnostní informace. Tato příručka stručně popisuje postup instalace tohoto přístroje. Podrobnosti ohledně dalších informací viz Uživatelská příručka na CD-ROM. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A biztonságos és megfelelő üzemeltetés érdekében a készülék használata előtt olvassa el a Biztonsági tudnivalókat. Ez az útmutató a készülék telepítési eljárását mutatja be röviden. További részleteket a CD-ROM-on található felhasználói útmutatóban talál.. Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy uważnie przeczytać ten podręcznik i przechowywać go w łatwo dostępnym miejscu, aby szybko znaleźć potrzebne informacje. Bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzenia wymaga wcześniejszego zapoznania się z podręcznikiem Zasady bezpieczeństwa. Ten podręcznik zawiera skrócony opis procedury instalowania urządzenia. Więcej informacji na temat innych informacji, patrz Podręcznik użytkownika dostarczony na płycie CD-ROM. Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak için yakın bir yerde bulundurun. Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce Güvenlik Bilgisi'ni okuduğunuzdan emin olun. Bu kılavuzda bu makinenin kurulum prosedürü kısaca anlatılmaktadır. Başka bilgiler hakkında daha fazla ayrıntı için, CD-ROM'daki Kullanıcı Rehberi'ne bakın. Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы с аппаратом. Сохраните руководство и используйте его в качестве справочника. В целях безопасной и правильной работы обязательно прочтите раздел "Техника безопасности" перед началом эксплуатации аппарата. В данном руководстве вкратце описана процедура установки этого аппарата. Для получения дополнительной информации см. "Руководство Пользователя" на прилагаемом компакт-диске. 2

3 1. Setting Up the Machine Einrichten des Geräts Paramétrage de l appareil Configurazione della macchina Opsætning af maskinen Instalación de la máquina Installatie van het apparaat Oppsett av maskinen Configurar o equipamento Instalar o equipamento Laitteen asennus Installera maskinen Nastavení zařízení A nyomtató üzembe helyezése Konfiguracja urządzenia Makinenin Kurulumu Настройка аппарата SP 210SF/SP 211SF/ SP 212SFw/SP 212SNw/SP 212SFNw/ SP 213SFw/SP 213SNw/SP 213SFNw 10 cm (4.0 ) 40 cm (15.8 ) SP 210SU/SP 211SU/ SP 212SUw/SP 213SUw 10 cm (4.0 ) 40 cm (15.8 ) 20 cm (7.9 ) 20 cm (7.9 ) 45 cm (17.8 ) 20 cm (7.9 ) 45 cm (17.8 ) 10 cm (4.0 ) DCT074 DCT085 SP 210/SP 211/SP 212w/SP 212Nw/ SP 213w/SP 213Nw 10 cm (4.0 ) 40 cm (15.8 ) 20 cm (7.9 ) 45 cm (17.8 ) 10 cm (4.0 ) CTT017 Power Source Stromquelle Source d alimentation Alimentazione Strømkilde Alimentación eléctrica Stroombron Strømkilde Fonte de alimentação Fonte de alimentação Virtalähde Strömförsörjning Napájení Tápellátás Źródło zasilania Güç Kaynağı Параметры электрической сети 120 V, 60 Hz, 8A V, 50/60 Hz, 5A 3

4 CTT049 DCT048 DCT026 DCT027 DCT028 DCT071 DCT063 DCT024 CTT148 DCT062 4

5 CTT213 CTT029 To connect to the network via wireless LAN, see WiFi Settings Guide. Otherwise, see page 7 "2. Install ing the Software". However, manuals in languages other than English are on the supplied CD ROM. To read a manual on the CD-ROM, do as follows: Zur Verbindung mit dem Netzwerk über WLAN siehe Handbuch WLAN-Einstellungen. Oder siehe Seite 23 "2. Installieren der Software". Handbücher in anderen Sprachen als Englisch sind auf der mit gelieferten CD-ROM zu finden. Zum Lesen eines Handbuchs auf der CD-ROM : CTT073 Pour vous connecter au réseau via LAN sans fil, voir le Manuel de configuration du Wi-Fi. Autre ment, reportez-vous à la page 39 "2. Installer le logiciel". Toutefois, les manuels sont disponibles dans d autres langues que l anglais sur le CD-ROM. Pour lire un manuel sur le CD-ROM, procédez comme suit : Per connettersi alla rete tramite wireless LAN, ve dere Guida alle impostazioni Wi-Fi. In alternativa, vedere pagina 55 "2. Installare il software". I ma nuali tradotti in diverse lingue si possono comun que trovare nel CD-ROM fornito. Per leggere il manuale su CD-ROM, seguire questa procedura: CTT074 For oplysninger om trådløs opkobling, se vejled ningen Indstilling af trådløst netværk. Eller, se side 71 "2. Installation af software". Manualer, på an dre sprog end engelsk, er dog tilgængelige på den medfølgende cd-rom. For at læse en manual på cd-rommen, gør følgende: DCT032 Para conectar a la red a través de la LAN inalám brica, consulte la Guía de Configuración del Wi-Fi. O bien consulte la página 87 "2. Instalación del software". Los manuales en otros idiomas diferen tes del inglés se incluyen en el CD-ROM. Para consultar un manual en el CD-ROM, siga este procedimiento: Om verbinding te maken met het netwerk via draad loos LAN, zie de Handleiding WiFi-instellingen. Zie anders pagina 103 "2. De software installeren". Hand leidingen in een andere taal dan Engels kunt u vinden op de meegeleverde cd-rom. Ga als volgt te werk om een handleiding te raadplegen op de cd rom : DCT049 5

6 Se innstillingsveiledningen for Wi-Fi for informasjon om hvordan du kobler til nettverket via trådløst LAN. Se ellers side 119 "2. Installere programvaren". Brukerhåndbøker på andre språk enn engelsk finnes på den medfølgende CD-ROM-en. Hvis du vil lese en brukerhåndbok på CD-ROM-en, gjør du følgende: Para ligar a uma rede via wireless, consulte o Guia de Definições de Wi-Fi. Como alternativa, consulte a página 135 "2. Instalar o Software". Os manuais nos idiomas que não o inglês estão no CD-ROM fornecido. Para ler um manual no CD-ROM, proceda da seguinte forma: Para se conectar à rede via LAN sem fio, consulte o Guia de definições de Wi-Fi. Ou então, consulte a página 151 "2. Instalar o software". Observe que os manuais em idiomas diferentes do inglês estão incluídos no CD-ROM fornecido. Para ler um manual no CD-ROM, faça o seguinte: Jos käytät langatonta verkkoyhteyttä, katso WiFiasetusopas. Jos et, katso sivu 167 "2. Ohjelmiston asentaminen". Muut oppaiden kieliversiot löytyvät laitteen mukana toimitetulta cd-levyltä. Voit lukea cd-levyllä olevia oppaita seuraavasti: För att ansluta till nätverket via trådlöst LAN, se Wi- Fi Settings Guide (Handbok för WiFi-inställningar). Om inte se sid 183 "2. Installera programvaran". Handböcker på andra språk än engelska finns på den medföljande CD-ROM-skivan. För att läsa en handbok på CD-ROM-skivan, gör du så här: Chcete-li se připojit k síti prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, viz příručka Průvodce nastavením Wi-Fi. Anebo také viz strana 199 "2. Instalace softwaru". Nicméně manuály v jiných jazycích něž v angličtině jsou pouze na dodávaném disku CD-ROM. Chceteli číst návod na CD-ROM, postupujte následovně: A hálózathoz vezeték nélküli LAN használatával történő csatlakozásról lásd a Wi-Fi beállítási útmutatót. Továbbá, lásd a 215. oldalon a "2. Szoftver telepítése" című részt. Azonban, az angol nyelven kívül a kézikönyvek a készülékhez mellékelt CD ROM-on találhatók. A CD-ROM-on található kézikönyv olvasásához tegye a következőket: Aby podłączyć się do sieci poprzez sieć bezprzewodową, patrz Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej. W przeciwnym razie, patrz strona 231 "2. Instalacja oprogramowania". Jakkolwiek, podręczniki w językach innych niż angielski dołączone są na płycie CD-ROM. Aby przeczytać podręczniki na płycie CD-ROM, postępuj w następujący sposób: Kablosuz LAN ile ağa bağlanmak için, bkz. Wi-Fi Ayarları Rehberi. Aksi halde, bkz. sayfa 247 "2. Yazılımı Kurma". Ancak, İngilizce dışındaki dillerdeki kılavuzlar verilen CD-ROM içinde bulunmaktadır. CD-ROM içinde bulunan bir kılavuzu okumak için, şunları yapın: Для получения сведений о подключении к беспроводной ЛВС см. Руководство по настройке беспроводной связи стандарта Wi-Fi. В противном случае см. стр. 263 "2. Установка программного обеспечения". Однако руководства на других языках, кроме английского, находятся на прилагаемом компакт-диске.. Для изучения руководства, записанного на компакт-диске, выполните следующие действия: DAC345 DCT073 DCT092 CXP074 6

7 2. Szoftver telepítése Elérhető kapcsolatok keresése SP 210/SP 210SU/SP 210SF/ SP 211/SP 211SU/SP 211SF SP 212w/SP 212SUw/ SP 212SFw/SP 213w/ SP 213SUw/SP 213SFw SP 212Nw/SP 212SNw/ SP 212SFNw/SP 213Nw/ SP 213SNw/SP 213SFNw USB Elérhető Elérhető Elérhető Ethernet Nem érhető el Nem érhető el Elérhető Wi-Fi Nem érhető el Elérhető Elérhető USB A szoftver USB-kapcsolaton keresztüli telepítéséhez egy USB-kábelre és a mellékelt CD-ROM-ra van szükség. Ethernet A szoftver hálózati kapcsolaton keresztül történő telepítéséhez egy hálózati kábelre és a mellékelt CD-ROM-ra van szükség. Az automatikus IP-címigényléshez egy beépített DHCP-szerverrel rendelkező routerre van szükség. Az Ethernet és a vezeték nélküli LAN beállítások egyidejűleg nem lehetnek engedélyezve. Wi-Fi A hálózathoz vezeték nélküli LAN használatával történő csatlakozásról lásd a Wi-Fi beállítási útmutatót. Az automatikus IP-címigényléshez egy beépített DHCP-szerverrel rendelkező routerre van szükség. Az Ethernet és a vezeték nélküli LAN beállítások egyidejűleg nem lehetnek engedélyezve. Ha a WPS és az SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw nem használható együtt, először csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábelen át, telepítse csak a Smart Organizing Monitor alkalmazást, majd konfigurálja a Wi-Fi beállításokat. Ezután csatlakoztassa a készüléket a hálózatra, majd telepítse csak a nyomtató illesztőprogramját. 7

8 A folyamatábra ellenőrzése USB-kapcsolat A készülék csatlakoztatása USB kapcsolattal (ld old.) Gyorstelepítés USB kapcsolat esetén (ld old.) Hálózati kapcsolat (IPv4 (IPv4 környezet) DCT075 A készülék csatalkoztatása hálózaton keresztül (ld old.) Az IP-címkonfiguráció típusának és módjának kiválasztása (ld old.) Csatlakoztatás a számítógéphez és a készülékhez (ld old.) Konfigurációs oldal nyomtatása (ld old.) IP-címbeállítások módosítása (ld old.) Gyorstelepítés hálózati kapcsolat esetén (ld old.) Ha a WPS és az SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw nem használható együtt USB-kapcsolat A vezeték nélküli LAN beállítások megadása (ld. Wi-Fi beállítási útmutató) Hálózati kapcsolat (IPv4 (IPv4 környezet) DCT076 8

9 A készülék csatlakoztatása USB kapcsolattal Ebben a részben ismertetjük, hogy hogyan csatlakoztathatja a készüléket a számítógéphez USB-kábellel, és hogyan telepítheti a szoftvert a Gyors telepítés USB-re funkcióval. Az USB-gyorstelepítés nem használható a PC FAX meghajtó telepítésére. Ha használni kívánja a PC FAX meghajtót SP 210SF/SP 211SF/SP 212SFw/SP 212SFNw/SP 213SFw/SP 213SFNw esetén, telepítse csak a PC FAX meghajtót. A meghajtó telepítésének részleteit lásd: Felhasználói útmutató. DCT043 USB-gyorstelepítés A telepítendő szoftver a használni kívánt modelltől függően változik. SP 210/SP 211/SP 212w SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw Nyomtatómeghajtó Smart Organizing Monitor SP 210SU/SP 211SU SP 212SUw/SP 212SNw SP 213SUw/SP 213SNw Nyomtatómeghajtó TWAIN/WIA illesztőprogram SP 210SF/SP 211SF SP 212SFw/SP 212SFNw SP 213SFw/SP 213SFNw Nyomtatómeghajtó TWAIN/WIA illesztőprogram 9

10 Gyors telepítés USB-re Addig nem szabad a készüléket bekapcsolni, amíg telepítő ablakának üzenete erre fel nem kéri. Ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja a számítógéphez, akkor az illesztőprogram telepítése sikertelen marad. DCT070 Addig nem szabad a készüléket az USB-kábelhez csatlakoztatni, amíg telepítő ablakának üzenete erre fel nem kéri. Ha a készüléket az erre felszólító üzenet megjelenése előtt csatlakoztatja a számítógéphez, akkor a készüléket a számítógép idő előtt ismeri fel, így pedig az illesztőprogram telepítése sikertelen marad. CXP122 Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a számítógépet. Helyezze be a lemezt a CD-meghajtóba. CXP066 Válassza ki a kezelőfelület nyelvét és a terméket, majd kattintson az [OK] gombra. Kattintson a [USB-gyorstelepítés] gombra. Ha a WPS és az SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw egyszerre nem használható, kattintson a [Smart Organizing Monitor] elemre. DCT045 10

11 Kövesse a telepítő varázsló utasításait. Ha a "kapcsolja be a tápellátást és csatlakoztassa az USB-kábelt" üzenet megjelenik, akkor a következőket tegye: A készüléket egy USB kábel segítségével csatlakoztassa a számítógéphez. Kapcsolja be a készüléket. 1. CTT DCT DCT069 11

12 A készülék csatlakoztatása hálózati kapcsolattal A szakaszból megtudhatja, hogyan csatlakoztathatja a készüléket a számítógéphez USB-kábellel és hogyan telepítheti a szoftvert a Gyorstelepítés hálózati kapcsolat esetén funkcióval. A Hálózati gyors telepítés nem használható a PC FAX illesztőprogram telepítésére. Ha a PC FAX illesztőprogramot kívánja használni SP 212SFw/SP 212SFNw/SP 213SFw/SP 213SFNw esetén, akkor telepítse csak a PC FAX illesztőprogramot. Az illesztőprogram telepítésének részletes ismertetése: Felhasználói útmutató. Hálózati gyors telepítés A telepítendő szoftver a használni kívánat modelltől függően változik. SP 212w/SP 212Nw SP 213w/SP 213Nw Nyomtatómeghajtó Smart Organizing Monitor SP 212SUw/SP 212SNw SP 213SUw/SP 213SNw Nyomtatómeghajtó TWAIN/WIA illesztőprogram DCT044 SP 212SFw/SP 212SFNw SP 213SFw/SP 213SFNw Nyomtatómeghajtó TWAIN/WIA illesztőprogram 12

13 Az IP-címkonfiguráció típusának és módjának kiválasztása Mi az IP-cím? Az IP-cím egy azonosító szám, melyet egy IP-hálózathoz csatlakoztatott számítógépek és más eszközök kapnak. Az IP-cím egy, a hálózatban használatos címzés. Az IP-címeknek két típusa létezik: IPv4 és IPv6. IPv4-cím Az IPv4-cím négy mezőből áll, például: " ". Az első három mező ( ) rögzített, az utolsó (113) pedig változtatható DCT Router 2. Másik számítógép 3. Készülék 4. Az ön számítógépe IPv6-cím Mivel az IPv4 címek az elterjedt internet használat eredményeképpen elfogynak, a következő generációs internet protokollnak kidolgozták az IPv6-ot. Az IP-cím megadása Az IP-cím az alábbiak szerint adható meg: IP-cím beszerzése a DHCP szerverről Statikus IP-cím manuális megadása Mi a DHCP-szerver? A DHCP olyan hálózati protokoll, amely egyéb adatok mellett automatikusan hozzárendel egy IP-címet a csatlakoztatott eszközhöz. A készülék DHCP-beállításainak engedélyezésével automatikusan beszerezhető az IP-cím. DCT150 13

14 A számítógép csatlakoztatása a készülékhez Vezeték nélküli LAN-környezetben használt készülék esetén ügyeljen, hogy a hálózati kábel ne csatlakozzon. Lépjen tovább az 3. lépésre. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az Ethernet porthoz. CTT138 Az Ethernet-kábel másik végét csatlakoztassa egy hálózati eszközhöz, pl. egy hubhoz. Csatlakoztassa a tápkábelt. 1 2 Kapcsolja be a készüléket. DCT072 DCT069 14

15 A konfigurációs oldal nyomtatása A szoftver telepítése előtt nyomtassa ki a konfigurációs oldalt, hogy ellenőrizhesse a hálózat adatait. SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw Kapcsolja ki a tápkapcsolót. Miközben lenyomva tartja a [Stop/Start] gombot, kapcsolja ki, majd be a főkapcsolót, és 13 másodpercig ne engedje fel a [Stop/Start] gombot. CTT175 Ellenőrizze a konfigurációs oldalon szereplő IP-címet. A cím a Host Interface alatt jelenik meg. Ha az IPv4 cím kiosztása nem egy DHCP-szerver révén történt automatikusan, akkor a készülék kiválaszt egy használaton kívül lévő, xxx.xxx kezdetű IPv4-címet (Auto IP funkció). SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/ SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw Nyomja meg a [User Tools] (felhasználói eszközök) gombot. DCT845 Nyomja meg a [ ], vagy a [ ] gombot a [Lista/Jelentés nyomtatása] kiválasztásához, majd az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [Konfigurációs oldal] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. 15

16 Nyomja meg az [Igen] gombot a visszaigazoló képernyőn. DCT059 Ellenőrizze a konfigurációs lapon megjelenő IP-címet. A cím a Hálózati beállítások alatt jelenik meg. Ha az IPv4 cím kiosztása nem egy DHCP-szerver révén történt automatikusan, akkor a készülék kiválaszt egy használaton kívül lévő, xxx.xxx kezdetű IPv4-címet (Auto IP funkció). IP-cím beállítások megváltoztatása Az IP-cím manuális konfigurálásához meg kell adni az IP-címmel összefüggő beállításokat. A részleteket tekintse meg a 227. oldalon: 3. függelék. SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw A készülék hálózathoz való csatlakoztatásához használja a Smart Organizing Monitor funkciót. A Smart Organizing Monitor előbb egy, ugyanazon a hálózaton lévő számítógépre telepítse. Részletekért lásd a Felhasználói útmutató című kézikönyvet. SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/ SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw A vezérlőpult segítségével konfigurálja a hálózati beállításokat. Gyors telepítés hálózatra Kapcsolja be a számítógépet. Lépjen ki az aktuálisan megnyitott összes alkalmazásból. Helyezze be a lemezt a CD-meghajtóba. CXP066 Válassza ki a kezelőfelület nyelvét és a terméket, majd kattintson az [OK] gombra. 16

17 Kattintson a [Hálózati gyors telepítés] elemre. Ha a WPS és az SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw nem használható egyszerre, kattintson a [PCL nyomtatómeghajtók] elemre. DCT091 Olvassa el alaposan a licencszerződés teljes szövegét. Kattintson az [I accept theagreement.] (Elfogadom szerződést.) gombra, ha elfogadja a feltételeket, majd kattintson a Tovább >] gombra. Válassza az [Új nyomtató hozzáadása] elemet, majd kattintson a [Tovább>] gombra. Válassza a nyomtató keresése módot, majd kattintson a [Tovább>] gombra. A nyomtató automatikus kereséséhez válassza az [Automatikus nyomtatókeresés] lehetőséget. Egy myomtató IP-címe szerinti kereséséhez válassza a [Nyomtató keresése megadott IP-cím szerint] lehetőséget. Egy port kiválasztásához vagy egy új port megadásához válassza az [Egy port kiválasztása vagy egy új port megadása] lehetőséget. Ha megjelenik egy, a port típusának kiválasztására szolgáló párbeszédpanel, akkor ajánlatos a szabványos TCP/IP portot választani. Kövesse a telepítő varázsló utasításait. 17

18 Karbantartás USB-kapcsolat A bővítményindító nem működik. 1. Ellenőrizze, hogy a CD-ROM megfelelően van-e behelyezve és nem sérült-e. 2. Ellenőrizze, hogy a CD-ROM meghajtó megfelelően működik-e. Amikor a telepítés sikertelen. 1. Ellenőrizze, hogy az USB-kábelt jól csatlakoztatta és nem sérült. 2. A szoftver telepítésekor lépjen ki minden más alkalmazásból. Ha egyéb alkalmazások is meg vannak nyitva, a telepítési folyamat megszakadhat. A folyamatban lévő vírusirtó alkalmazásokból is ki kell lépnie. 3. Nyissa meg a vezérlőpulton a Nyomtatók és faxok elemet, törölje a készülék ikonját, majd telepítse újra az illesztőprogramot. Hálózati kapcsolat A bővítményindító nem működik. 1. Ellenőrizze, hogy a CD-ROM megfelelően van-e behelyezve és nem sérült-e. 2. Ellenőrizze, hogy a CD-ROM meghajtó megfelelően működik-e. Amikor a telepítés sikertelen. 1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábelt jól csatlakoztatta-e és nem sérült-e. 2. Ellenőrizze a készülék IP-címét és a hálózati konfigurációt. Fájl telepítéséhez egy azonos LAN-hálózati IP-címet kell megadni. Előfordulhat, hogy a készülék és a számítógép nem azonos hálózatra csatlakozik. 3. Ellenőrizze, hogy a DHCP szerver működik-e. 18

19 3. függelék A szakaszból megtudhatja, hogyan konfigurálható a készülék IP-címe. A beállítási munkafolyamat a készüléktípustól függ. SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/ SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw Vezérlőpult használata Lásd 227. old: IP-címbeállítások konfigurálása a vezérlőpulton keresztül. A Web Image Monitor használata Lásd 229. old.: IP-címbeállítások konfigurálása Web Image Monitor segítségével. SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw A Smart Organizing Monitor használata Lásd 230. old.: Az IPv4-cím beállítások konfigurálása a Smart Organizing Monitor segítségével. A Web Image Monitor használata Lásd 229. old.: IP-címbeállítások konfigurálása Web Image Monitor segítségével. IP cím beállítások konfigurálása a vezérlőpulton keresztül A készülék IPv4-címének automatikus beállítása Nyomja meg a [User Tools] (felhasználói eszközök) gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a [Hálózati beállítások] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [IPv4 konfiguráció] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a [DHCP] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg az [ ] vagy [ ] gombot az [Aktív] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék újraindításához nyomja meg a [User Tools] (felhasználói eszközök) gombot. A megadott beállításokat a rendszer alkalmazta. 19

20 A készülék IPv4-címének manuális beállítása Nyomja meg a [User Tools] (felhasználói eszközök) gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a [Hálózati beállítások] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [IPv4 konfiguráció] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a [DHCP] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [Inaktív] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [IP-cím] kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot. A számbillentyűk segítségével írja be a készülék IPv4-címét. A mezők közötti váltáshoz nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot. Adja meg az összes mező értékét, majd nyomja meg az [OK] gombot. A hálózati környezet követelményeinek megfelelően adja meg az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárócímet. A készülék újraindításához nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot. A megadott beállításokat a rendszer alkalmazta. Az IPv6-cím konfigurálásának részleteiért lásd a Felhasználói útmutatót. Nem lehet konfigurálni a hálózati beállításokat, ha a készülék éppen üzemel (nyomtatás, fax-fogadás stb.). Ennek megfelelően, a készülék nem tud nyomtatási feladatok és faxot fogadni, míg a hálózati beállítások konfigurálása zajlik ( miután a [Hálózati beállítások]-ra kattintott). 20

21 IP-cím beállítások konfigurálása a Web Image Monitor használatával. A Web Image Monitor elindítása Indítsa el a webböngészőt. A címsorba írja be a következőt: készülék IP-címe)/. IPv4-cím Írja be a konfigurációs oldalon szereplő IP-címet. Használja a konfigurációs oldalon szereplő, a számítógép által használt IP-címét a módosított változtatható résszel együtt. IPv6-cím Adja meg az IP-címet, amely a konfigurációs oldalon, a Link-local Address (Helyi címhivatkozás) alatt látható. Az IP címet tegye szögletes zárójelben, így: "http:/[fe80:226:73ff:fe47:62e]/". A készülék IPv4-címének automatikus beállítása Indítsa a Web Image Monitor funkciót. Kattintson a [Hálózati állapot] elemre. Állítsa a [DHCP] beállítását [Aktív] állapotra. DCT060 Az IPv6-cím konfigurálásának részleteiért lásd a Felhasználói útmutatót. A készülék IPv4-címének manuális beállítása Indítsa el a Web Image Monitor funkciót. Kattintson a [Hálózati állapot] elemre. Állítsa a [DHCP] beállítását [Nem aktív] állapotra. DCT061 Az [IP-cím] alatt adja meg az IP-címet. A hálózati környezet követelményeinek megfelelően adja meg az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárócímet. Szükség szerint adjon meg további beállításokat. Szükség esetén adja meg az adminisztrátori jelszót. Kattintson az [OK] gombra. Az IPv6-cím konfigurálásának részleteiért lásd a Felhasználói útmutatót. 21

22 Az IPv4-cím beállítások konfigurálása Smart Organizing Monitor használatával A [Start] menüben kattintson a [Összes program] lehetőségre. Kattintson a [Smart Organizing Monitor for SP XXX Series] lehetőségre. Kattintson a [Smart Organizing Monitor Status] elemre. Kattintson a [Felhasználói eszközök] elemre. Kattintson az [IP-cím] gombra. Adja meg a MAC-címet. A megadandó MAC-cím a konfigurációs oldalon található meg. A csatlakoztatási módszertől függően más és más tételt kell figyelembe venni a konfigurációs oldalon. Ethernet-kapcsolat esetén Interface Information Vezeték nélküli kapcsolat esetén Wireless Status Adja meg a módosítani kívánt IP-címet. A számítógép IP-címét a Parancssor használatával lehet megállapítani. Az IP-cím megjelenítéséhez nyissa meg a Parancssort, gépelje be azt, hogy "ipconfig", majd nyomja meg az [Enter] gombot. Adja meg a számítógép által használt IP-címet a módosított változtatható résszel együtt. A hálózati környezet követelményeinek megfelelően adja meg az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárócímet. Kattintson az [OK] gombra. Ha a konfiguráció sikeres volt, megjelenik az IP cím beállítása sikerült. üzenet. Ha a beállítás sikertelen, akkor Nem sikerült beállítani az IP-címet. Próbálja meg újra." üzenet jelenik meg. Ilyen esetben ismételje meg az eljárást az 6. lépéstől. Kattintson az [OK] gombra. Kattintson a [Bezárás] gombra. 22

23 23

24 2014 HU HU M

Szoftver telepítési útmutató

Szoftver telepítési útmutató Szoftver telepítési útmutató Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse a szoftvert USB- vagy hálózati kapcsolaton keresztül. Az SP 200/200S/203S/203SF/204SF modellek hálózati kapcsolattal nem rendelkeznek.

Részletesebben

Szoftver-telepítési útmutató

Szoftver-telepítési útmutató Szoftver-telepítési útmutató Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse a szoftvert USB- vagy hálózati kapcsolaton keresztül. Az SP 200/200S/203S/203SF/204SF modellek hálózati kapcsolattal nem rendelkeznek.

Részletesebben

Wi-Fi beállítási útmutató

Wi-Fi beállítási útmutató Wi-Fi beállítási útmutató Modell száma SP 212/SP 213 sorozat Bevezetés Két vezeték nélküli LAN mód lehetséges: infrastruktúra mód a hozzáférési ponton keresztül történő és ad-hoc mód a vezeték nélküli

Részletesebben

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató).

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató). Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz XE3023HU0-2 Jelen útmutató a következőkhöz tartalmaz információkat: Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (DHCP) a következő oldalon: 1 Gyorsútmutató a hálózati

Részletesebben

Wi-Fi beállítási útmutató

Wi-Fi beállítási útmutató Wi-Fi beállítási útmutató uu Bevezetés Két vezeték nélküli LAN mód lehetséges: infrastruktúra mód a hozzáférési ponton keresztül történő és ad-hoc mód a vezeték nélküli LAN eszközhöz (pl. laptop) történő

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítés Megjegyzés az USB-csatlakozáshoz: Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg nem kap rá utasítást. Ha megjelenik ez a képernyő, kattintson a Cancel(Mégse)

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis 150Mbps, vezeték nélküli, kültéri, N hozzáférési pont Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típus szám: WF2301 A csomagolás tartalma *WF2301 *PoE adapter *Gyors üzembe helyezési kézikönyv LED-ek LED Állapot

Részletesebben

NPS-520. Rövid kezelési útmutató. MFP nyomtatókiszolgáló. Verziószám 1.00 2. kiadás 2007/1. Copyright 2007. Minden jog fenntartva.

NPS-520. Rövid kezelési útmutató. MFP nyomtatókiszolgáló. Verziószám 1.00 2. kiadás 2007/1. Copyright 2007. Minden jog fenntartva. NPS-520 MFP nyomtatókiszolgáló Rövid kezelési útmutató Verziószám 1.00 2. kiadás 2007/1 Copyright 2007. Minden jog fenntartva. Áttekintés Az NPS-520 nyomtatókiszolgáló egy Ethernet porttal és egy USB (v2.0)

Részletesebben

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt Internetkonfigurációs követelmények Annak érdekében, hogy csatlakoztatni tudja a Hozzáférési Pontját a Hozzáférési Pont Kezelőhöz, a következő konfigurációs paramétereket kell beállítania a számítógépe

Részletesebben

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 5x vagy Netscape Navigator 4x) beállítható. DI-604 Express EtherNetwork Szélessávú Router Előfeltételek 1. Amennyiben ezt a routert

Részletesebben

Protection Station 650/800

Protection Station 650/800 Protection Station 650/800 Üzembe helyezési és kezelési útmutató Magyar Français Deutsch Italiano Español Nederlands Português Polski Finnish MAU-00075 AA MAU-00075 AA_couv.p65 1 14/05/2009, 15:12 Mellékelt

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához

Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához Xerox WorkCentre M118/M118i Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához 701P42717 Az útmutató az alábbi témaköröket tartalmazza: A kijelző képernyőinek használata, 2. oldal Hálózat beállítása DHCP

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Guia de Instalação Rápida

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Guia de Instalação Rápida Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Guia de Instalação Rápida BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Leia estas instruções de segurança cuidadosamente antes de usar, e mantenha este manual em um local seguro para referência

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN irprint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

DI-624+ AirPlus G+ 2,4GHz

DI-624+ AirPlus G+ 2,4GHz Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható. DI-624+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték nélküli Router Előfeltételek 1. Amennyiben ezt a

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

Telepítés. NETGEAR 802.11ac vezeték nélküli hozzáférési pont WAC120. A csomag tartalma. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Telepítés. NETGEAR 802.11ac vezeték nélküli hozzáférési pont WAC120. A csomag tartalma. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

Hálózati projektor használati útmutató

Hálózati projektor használati útmutató Hálózati projektor használati útmutató Tartalomjegyzék Előkészületek...3 Projektor csatlakoztatása a számítógéphez...3 Vezetékes kapcsolat... 3 A projektor távvezérlése LAN-on keresztül...5 Támogatott

Részletesebben

Windows Vista Telepítési útmutató

Windows Vista Telepítési útmutató Windows Vista Telepítési útmutató A számítógép használata előtt be kell állítania a hardvert és telepíteni kell az illesztőprogramot. A megfelelő beállítás és telepítés érdekében olvassa el a Gyorstelepítési

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

VideoJet X10/X20/X40. Hálózati videokiszolgáló. Gyorstelepítési útmutató

VideoJet X10/X20/X40. Hálózati videokiszolgáló. Gyorstelepítési útmutató VideoJet X10/X20/X40 Hálózati videokiszolgáló hu Gyorstelepítési útmutató VideoJet X10/X20/X40 Általános tájékoztató hu 2 1 Általános tájékoztató A Gyorstelepítési útmutató utasításai a VideoJet X10, VideoJet

Részletesebben

Megjegyzés vezeték nélküli LAN felhasználóknak

Megjegyzés vezeték nélküli LAN felhasználóknak Megjegyzés vezeték nélküli LAN felhasználóknak A készülék használata el tt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhet helyen. Megjegyzés vezeték nélküli LAN felhasználóknak

Részletesebben

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J05/J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J00/ J85DW/J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh telepítési útmutató 09-2012 / v2.0 0 KEZDŐ LÉPÉSEK A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a csomagból semmi sem hiányzik. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval,

Részletesebben

11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése

11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése 11.4.1 Laborgyakorlat: Hálózati kártya telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és oldd meg a feladatokat! Ezen a laborgyakorlaton hálózati kártyát fogunk telepíteni, ellenőrizzük a működését,

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN AirPrint útmutató A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J650DW/J670DW/J690DW 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása A használati útmutatóban a megjegyzéseket végig az alábbi stílusban

Részletesebben

NMT szivattyú csatlakoztatása számítógéphez vagy helyi LAN hálózathoz

NMT szivattyú csatlakoztatása számítógéphez vagy helyi LAN hálózathoz NMT szivattyú csatlakoztatása számítógéphez vagy helyi LAN hálózathoz Mire van szükség? Internet böngészővel ellátott számítógép vagy más készülék közvetlen csatlakozásához szükséges: (Chrome, Internet

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció

3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció 3.5.2 Laborgyakorlat: IP címek és a hálózati kommunikáció Célkitűzések Egyszerű egyenrangú csomópontokból álló hálózat építése, és a fizikai kapcsolat ellenőrzése. Különböző IP-cím beállításoknak a hálózati

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató Lézeres nyomtató sorozat Windows Vista / 7 Telepítési útmutató A nyomtató használata előtt állítsa be a nyomtató hardverét és telepítse az illesztőprogramot. A megfelelő telepítési és beállítási útmutatásért

Részletesebben

Az EV3. Az EV3 technológia csatlakoztatása. LEGO.com/mindstorms. Az EV3 Brick (Tégla) csatlakoztatása a számítógéphez

Az EV3. Az EV3 technológia csatlakoztatása. LEGO.com/mindstorms. Az EV3 Brick (Tégla) csatlakoztatása a számítógéphez Az EV3 csatlakoztatása Az EV3 Brick (Tégla) csatlakoztatása a számítógéphez Csatlakoztassuk az EV3 Brick-et a számítógépünkhöz USB kábellel, vagy vezeték nélküli módon Bluetooth vagy Wi-Fi segítségével.

Részletesebben

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz I BEÁLLÍTÁS Videorögzítőkhöz Kérjük olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót a készülék használata előtt és tartsa meg jövőben felhasználás céljára. Fenntartjuk a jogot a kézikönyv tartalmának bármikor

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével

T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével Tartalomjegyzék 1 Készülékek / mobiltelefonok telepítése 3 1.1 Infravörös kapcsolat Win2000 és WinXP operációs rendszerrel 3 1.2

Részletesebben

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU A hálózat ellenőrzése Ellenőrizze számítógépe hálózati beállításait, majd határozza meg a következő teendőket. Kövesse a saját, környezetére

Részletesebben

A csomag tartalma. R6250 Intelligens WiFi útválasztó Telepítési útmutató

A csomag tartalma. R6250 Intelligens WiFi útválasztó Telepítési útmutató Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR embléma és a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. vagy leányvállalatai védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az itt közölt

Részletesebben

DWL-700AP. Előfeltételek. Ellenőrizze a doboz tartalmát

DWL-700AP. Előfeltételek. Ellenőrizze a doboz tartalmát Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható DWL-700AP D-Link Air TM Vezeték nélküli Hozzáférési pont Előfeltételek A DWL-700AP beállításához

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató A verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

USB-Nyomtató Menedzser

USB-Nyomtató Menedzser USB-Nyomtató Menedzser Használati útmutató HU-01 BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium. Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35 Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be Horizont-Alfa

Részletesebben

Gyors Indítási Útmutató

Gyors Indítási Útmutató NWA1300-NJ Gyors Indítási Útmutató 802.11 b/g/n Falban lévő PoE Hozzáférési pont Firmware Verzió 1.00 1. kiadás, 0 / 2011 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI RÉSZLETEK Felhasználónév admin Jelszó 1234 TARTALOM

Részletesebben

Rövid telepítési útmutató

Rövid telepítési útmutató 7106504823 REV1.0.0 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. A műszaki jellemzők értesítés nélkül módosíthatók. A TP-LINK a TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD bejegyzett védjegye Más márkák és terméknevek a megfelelő

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

DI-624 AirPlus Xtereme G 2.4GHz Vezeték nélküli Router. Ethernet (Egyenes) kábel. 5V 2.5A váltóáram adapter

DI-624 AirPlus Xtereme G 2.4GHz Vezeték nélküli Router. Ethernet (Egyenes) kábel. 5V 2.5A váltóáram adapter Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható. Előfeltételek 1. Amennyiben a nagy sebességű Internet számítógépek közti megosztására

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2220 Vezetéknélküli Hozzáférési Pont 1. A csomag tartalma Vezetéknélküli PoE adapter Ethernet kábel Kézikönyv 2. LED jelzések és gombok leírása LED PWR Turbo WPS LAN Szín Zöld

Részletesebben

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Termékinformációk... 3 I-1. A csomag tartalma... 3 I-2. Elülső panel... 3 I-3. LED állapota... 4 I-4. Kapcsoló-státusz gomb... 4 I-5. Termékcímke...

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

A csomag tartalma. AC1200 WiFi router R6100 típus Telepítési útmutató

A csomag tartalma. AC1200 WiFi router R6100 típus Telepítési útmutató Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Figyelem! Ne tegye ki a Sweex Wireless 300N Adapter USB szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze azt

Részletesebben

Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt.

Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt. TP-Link TL-WR740N TP-Link TL-WR740N Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a TP-Link TL-WR740N eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják hívását: Technikai

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

C2000 Manager 1.02 Verzió Használati Utasítás

C2000 Manager 1.02 Verzió Használati Utasítás 1 oldal TC3XYNT & C2000 C2000 Manager 1.02 Verzió Használati Utasítás 2 oldal TARTALOM 1. Fejezet - A Szoftver működése... 3 2. Fejezet - Virtuális COM Driver és C2000 Manager működési feltétele... 3 3.

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

Netis 150Mbps vezeték nélküli, N típusú Hordozható Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis 150Mbps vezeték nélküli, N típusú Hordozható Router Gyors Telepítési Útmutató Netis 150Mbps vezeték nélküli, N típusú Hordozható Router Modell szám: WF2416 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware Információ... 1 3. Felhasználás... 2 (1) AP Router mód (Alap beállítás-

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató B verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Ha különböző operációs rendszert, vagy architektúrát használ szerverhez vagy klienshez, előfordulhat, hogy a kapcsolat nem működik megfelelően a kézikönyv

Részletesebben

802.11b/g WLAN USB adapter. Wi-Fi detektorral. Gyors telepítési útmutató

802.11b/g WLAN USB adapter. Wi-Fi detektorral. Gyors telepítési útmutató CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB adapter Wi-Fi detektorral Gyors telepítési útmutató 802.11b/g WLAN USB adapter Wi-Fi detektorral Gyors telepítési útmutató *A Wi-Fi Detektor feltöltése: 1. Vegye le a

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

NWA1100. Rövid kezelési útmutató. 802.11g Üzleti WLAN access pont ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI ADATOK. www.zyxel.com

NWA1100. Rövid kezelési útmutató. 802.11g Üzleti WLAN access pont ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI ADATOK. www.zyxel.com NWA1100 Rövid kezelési útmutató 802.11g Üzleti WLAN access pont Firmware v1.00 1. kiadás, 2009/12 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI ADATOK IP-cím: http://192.168.1.2 Jelszó: 1234 www.zyxel.com Copyright 2009

Részletesebben

Gyors Elindulási Útmutató

Gyors Elindulási Útmutató Gyors Elindulási Útmutató 802.11b/g/n PoE Hozzáférési pont Firmware Verzió 1.00 1. kiadás, 3/2011 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI RÉSZLETEK IP-cím http ://192.168.1.2 Felhasználónév admin Jelszó 1234 TARTALOM

Részletesebben

Bluetooth. A Bluetooth kommunikációs adapter beállítása. Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre. Felhasználói kézikönyv

Bluetooth. A Bluetooth kommunikációs adapter beállítása. Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre. Felhasználói kézikönyv A kommunikációs adapter beállítása Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszerre Felhasználói kézikönyv Használat előtt kérjük, alaposan olvassa el ezt az útmutatót 2 Tartalomjegyzék 1. A kommunikációs

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése 15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot, és végezd el a lépéseit! A laborgyakorlat során egy vezeték nélküli hálózati kártya beszerelését és

Részletesebben

DWL-G650+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték

DWL-G650+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se Előfeltételek Ellenőrizze a doboz tartalmát Ezek a DWL-G650+ dobozában található elemek: DWL-G650+

Részletesebben

SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER TÁRGYMUTATÓ A SZOFTVERRŐL TELEPÍTÉS ELŐTT A SZOFTVER TELEPÍTÉSE CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA HIBAKERESÉS Oldal 3.....................

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése

3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Otthoni és kisvállalati hálózatok kezelése 3.1.5 Laborgyakorlat: Egyszerű egyenrangú hálózat építése Célkitűzések Egyszerű egyenrangú hálózat tervezése és kiépítése az oktató által biztosított keresztkötésű

Részletesebben

Kamera. Hálózati Box kamera. Gyors üzemelési útmutató. magyar

Kamera. Hálózati Box kamera. Gyors üzemelési útmutató. magyar Kamera Hálózati Box kamera Gyors üzemelési útmutató UD.6L0201B1320A01EU magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

DI-784 11a/11g Kétsávos 108Mbps Vezeték nélküli Router

DI-784 11a/11g Kétsávos 108Mbps Vezeték nélküli Router Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható. DI-784 11a/11g Kétsávos 108Mbps Vezeték nélküli Router Kezdő lépések 1. Amennyiben

Részletesebben

CareLink Personal telepítési útmutató. Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez

CareLink Personal telepítési útmutató. Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez CareLink Personal telepítési útmutató Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez A CareLink USB illesztőprogram telepítése A CareLink USB illesztőprogramot telepíteni kell. Ez az illesztőprogram

Részletesebben

C400 vezetéknélküli kivetítő

C400 vezetéknélküli kivetítő C400 vezetéknélküli kivetítő Felhasználói kézikönyv C400 vezetéknélküli kivetítő Felhasználói kézikönyv Megjegyzés: Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele előtt olvassa el a következő

Részletesebben

Hálózati útmutató. A biztonságos és helyes használat érdekében figyelmesen olvassa el a "Másoló kezelési útmutató" Biztonsági tudnivalók részét.

Hálózati útmutató. A biztonságos és helyes használat érdekében figyelmesen olvassa el a Másoló kezelési útmutató Biztonsági tudnivalók részét. Hálózati útmutató A biztonságos és helyes használat érdekében figyelmesen olvassa el a "Másoló kezelési útmutató" Biztonsági tudnivalók részét. Bevezetés A kézikönyv a termék részletes működtetési leírását,

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Támogatás A csomag tartalma Nighthawk X8 AC5300 háromsávos WiFi router Védjegyek Megfelelés Router UTP hálózati kábel Hálózati adapter

Támogatás A csomag tartalma Nighthawk X8 AC5300 háromsávos WiFi router Védjegyek Megfelelés Router UTP hálózati kábel Hálózati adapter Támogatás Köszönjük, hogy ezt a NETGEAR terméket választotta. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén, és a számmal regisztrálja a terméket a https://my.netgear.com

Részletesebben

DI-824VUP+ 2.4GHz Vezeték nélküli VPN

DI-824VUP+ 2.4GHz Vezeték nélküli VPN Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható. Kezdő lépések Ellenőrizze a csomag tartalmát DI-824VUP+ 2.4GHz Vezeték nélküli VPN

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés

Gyors üzembe helyezés Támogatás Köszönjük, hogy ezt a NETGEAR terméket választotta. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén, és a számmal regisztrálja a terméket a következő webhelyen:

Részletesebben

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Fontos Amennyiben egy eszköz interneten keresztüli elérését lehetővé teszi, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében: előtte az alapértelmezett

Részletesebben

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése 1. oldal, összesen: 14 Az MA-660 eszközillesztő program telepítése Megjegyzés: A hardver telepítésének megkezdéséhez helyezze be az Handset Manager szoftver CD-lemezt a számítógép CD-ROM-meghajtójába,

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

HP LaserJet P2015 sorozat nyomtatórendszer - Telepítési tudnivalók

HP LaserJet P2015 sorozat nyomtatórendszer - Telepítési tudnivalók HP LaserJet P2015 sorozat nyomtatórendszer - Telepítési tudnivalók Szerzői jogok és engedélyek 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentum előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása,

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez Telepítési útmutató a SMART Notebook 10.6 oktatói szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és

Részletesebben

Vezeték nélküli IP kamera / Vezetékes kamera. (Windows operációs rendszerekhez)

Vezeték nélküli IP kamera / Vezetékes kamera. (Windows operációs rendszerekhez) Vezeték nélküli IP kamera Vezetékes kamera Kézikönyv - Gyors indulás (Windows operációs rendszerekhez) Modell:FI8904W Modell:FI8905W Windows operációs rendszerekhez-------1. oldal MAC operációs rendszerekhez

Részletesebben

Tisztelt Telepítő! 2. Ellenőrizze, hogy a modul engedélyezve van-e: Szekció [382] Opció 5 (alternatív kommunikátor) BE.

Tisztelt Telepítő! 2. Ellenőrizze, hogy a modul engedélyezve van-e: Szekció [382] Opció 5 (alternatív kommunikátor) BE. Tisztelt Telepítő! A PowerSeries NEO GO alkalmazás segítségével távolról vezérelhetőek a NEO központok. Ehhez a központokat valamely TL280/TL2803G/3G2080 modullal kell bővíteni. A modul verziószámának

Részletesebben

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry Glover Electric kft. www.visiotech.hu Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian Windows mobile Android IPhone Blackberry 1.Symbian Operációs Rendszer 1. Először telepítenie kell a

Részletesebben