Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szeptember 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. szeptember 1."

Átírás

1 Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szeptember 1. 1

2 Nem akarom, nem is tudom, nem is volna szabad rangsorolni, hogy ki hát a nagyobb,( ). Csak azt tudom, hogy Eck Imre közéjük tartozik,( ). Felmegy a függöny és meg kell érezni: de te fabula narratur. (a.m.: rólad van szó) Vitányi Iván - Új írás, 1970 BEVEZETŐ Eck Imre - ( ) - koreográfus, a Pécsi Balett megalapítója, igazgatója, majd művészeti vezetője. Több mint 200 balett megalkotója. A klasszikus zeneművek mellett Bartók, Kodály és kortárs magyar zeneszerzők alkotásira készítette balettjeit. Több operát rendezett, számos műhöz maga tervezett díszletet, jelmezt. Művészpedagógusként a fiatalok oktatása-nevelése mellett a tánc, a zene, a színház, a képzőművészet és irodalom jeles művelőit és fiatal, kezdő tehetségeit is inspirálta kiemelkedő alkotások létrehozására. Az iskola - Eck Imre életművéhez, a különböző művészeti ágakban végzett alkotótevékenységéhez, sokoldalú művészi munkájához, szellemiségéhez méltón - széles körben szeretné megismertetni, megszerettetni a különböző művészeti ágakat, valamint pedagógiai célkitűzéseivel növendékeibe emberséget, világlátást, munkaszeretetet táplálni. A pedagógiai program az iskolai munka alapdokumentuma. Törvényi hivatkozások - 3/2011 (I.26.) NEFMI rendelet Az alapfokú művészetoktatás követelményi és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998 (VI.10.)MKM rendelet módosításáról évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről - 20/2012 (VIII:31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2

3 JOGI STÁTUSZ Az iskola neve: Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6. Alapításának éve: Alapítója: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. Fenntartója: Apolló Kulturális Egyesület Az intézmény típusa: Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény OM azonosítási száma: Hatósugara: Baranya megye - Pécs város, Csányoszró, Veszprém megye Ajka és Pápa Telephelyei: Pécs, Komját A. u Pécs, Bártfa u Pécs, Dobó I. u Pécs, Pázmány P. u Pécs, Szigeti út Pécs, Málomhegyi út Csányoszró,Szabadság u Ajka, Szabadság tér Pápa, Honvéd u. 5. A telephelyen folyó oktatás legfontosabb jelentősége, hogy a hátrányos helyzetű, tehetséges kisdiákok helyben (utaztatás és tandíj nélkül!) részesülhetnek érdeklődési körüknek megfelelő művészeti oktatásban. Az intézmény alaptevékenysége: Alapfokú művészetoktatás Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 1020 fő, melyből Zeneművészeti ág: 230 fő Táncművészeti ág: 90 fő Szín- és bábművészeti ág: 700 fő Az évfolyamok száma: 12 (tizenkettő), melyből 1-2. évfolyam: Előképző 1-6. évfolyam: Alapfok 7-12.évfolyam: Továbbképző 3

4 ISKOLÁNK CÉL ÉS FELADATRENDSZERE A nevelési célrendszer közelebbi és távolabbi perspektíváit mutató, a nevelési folyamat egészét irányító és meghatározó feladatok összessége. A célrendszer a feladatrendszert is magába foglalja. Az alapfokú művészeti iskola a zeneművészet, táncművészet, valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztő pedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a követelmények teljesítésével történő képesség- és személyiségfejlesztésen van. (3/2011 (I.26.) NEFMI rendelet) Az iskola nevelési alapelvei A pedagógiai rendszer figyel a személyiségre és az emberi közösségre. Ezen belül keresi, s megfelelően hangsúlyozza a nemzeti, az etnikai, a területi és a helyi értékeket. Minden egyes ember hozzájárulhat az egész emberi nem, a nemzet és szűkebb hazája, közössége értékeinek gazdagításához azáltal, hogy saját magát, mint individuumot megformálja. Olyan tevékenységláncolatot kell az iskolának biztosítania, mely által az értékek elsajátítása, interiorizálása megtörténik. Ez a reprezentatív érték objektivációkkal való megismerkedést, a velük való szembesülést jelenti. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka végső célja az un. erkölcsi jellem kialakítása. Ennek elvi alapja az ember méltóságának elve. A nevelődés-nevelés a szépnek, a jónak és az igaznak követése, az igazságosságra való törekvés. Az ember méltóságán alapuló érték a humanizmus, melynek értelmében minden egyes cselekvés olyan, hogy az egyben mások cselekedeteinek normájává is válhat. Ez a cselekvőt, a tanulót és a pedagógust életörömmel, a jól végzett munka feletti örömmel tölti el. A nevelődés/nevelés a másikban való önmegértésre és önmegismerésre való törekvés. A nevelés a fentiek szerint nem más, mint a természet, a nemzeti kultúra, az egyetemes emberi kultúra és művelődés értékeinek megbecsülése révén a család, a másik ember, a kisebb-nagyobb közösség tagjai iránti szeretetben kit-kit önmagára nevelni. 4

5 A leginkább követendő nevelési stílus a szeretet - melynek lényege szerint törődés, gondoskodás, felelősségtudat és tisztelet - az egymás iránti kapcsolatokban. Ezért fontos olyan erények jellembeli tulajdonsággá való formálása, mint a becsület, a kezdeményező és együttműködő készség, az akaraterő, az önfegyelem, a mások iránti tisztelet, az egészséges életmódra való törekvés, a környezet védelme. A fentiek megvalósulásának/megvalósításának kereteit a helyi tantervek foglalják magukba. A nevelési célok megvalósításához a tanítványok nyitottsága, annak elérése szükséges. Az alapfeladatok prioritási rendje kiemelt célok 1. Az iskola mindenki számára nyitott. 2. Az iskola meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi erkölcsi fejlődéséért. 3. Felelős az iskola, a pedagógus a tanulók/tanulói csoportok, közösségek alakulásának kialakításáért, segítéséért és fejlődéséért, ennek érdekében a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel és az iskolák pedagógusaival, kommunikációval és szakmai együttműködéssel végzi nevelő-oktató munkáját. 4. Esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység. 5. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű tanulók, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel kűzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség. Az oktatásban tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okkal. 6. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 7. A tanulás támogatása. 8. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése. 9. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 5

6 Az iskola speciális oktatási és nevelési feladatai Eck Imre szellemiségének, sokoldalú művészi munkásságának jegyében célunk, hogy a növendékeket sokoldalú, a művészetek iránt fogékony, nyitott, értő és tisztelő fiatalokká neveljük. 1. Ennek legfontosabb eszköze a megismertetés. A tantervi program összeállításakor a sokoldalú képzés érdekében- szinte az összes kötelezően és szabadon választható tantárgyak is bekerültek a programba. (Pl.: Népzenei tanszakokon: néptánc; Moderntánc tanszakon: néptánc; Társastánc tanszakon: moderntánc; Színjáték tanszakon: tánc- és mozgásszínházi tréning.) 2. A másik legfontosabb eszköz a hangsúlyozás. Fontos, hogy egyes tantárgyak a főtárgy és kötelező tárgyak mellett nagyobb hangsúlyt kapjanak az oktatásban. Kodály-Bartók országa lévén, iskolánkban a zenei nevelést emeljük ki. (Pl.: Zenei tanszakok: kórus, kamarazene; Népzenei tanszakok: népdalkör, kamarazene ; Néptánc tanszak: népi ének; Színjáték tanszak: kreatív zenei gyakorlatok.) Lényeges, hogy ezen tantárgyak oktatása csoportosan történik. Várható eredmények: A növendékek a lehető legszélesebb körű képzést kapják. A különböző művészeti ágak alapjaival, valamint különböző műfajokkal és stílussal ismerkednek meg. A csoportos foglalkozásokon koncentrálóképességük, viselkedésük, nyitottságuk fejlődik, más munkájának becsülése, értékelése erősödik, tájékozottságuk mindenképpen gyarapodik. A zeneművészeti oktatás cél- és feladatrendszere Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad a zenei műveltség megalapozására, az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a növendékek érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az esztétikai érzékenység, 6

7 nyitottság, fogékonyság fejlesztése mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás és kreativitás kifejlesztésére is lehetőséget biztosít. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a növendékekkel, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Célja még a tehetséges, zenei pályát választó növendékek felkészítése, segítése a szakirányú továbbtanulásra, valamint az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusokban történő aktív részvételre való ösztönzés. A nevelés és oktatás célja (egyben feladata) még: Ismertesse meg a tanulóval A főbb zenei stílusok sajátosságait A zeneirodalom nagy korszakainak, stílusainak nagy egyéniségeit, főbb műveit A zenei műszavakat és jelentésüket A zene logikáját A harmónia szerkezet és a forma összefüggéseit Fejlessze a tanuló Hallását, ritmusérzékét, intonációs érzékenységét Fogékonyságát a dinamika és a hangszín különbségeire Zenei memóriáját és fantáziáját Előadói és manuális készségét A zenei karakterek iránti érzékenységét A zenei olvasás és írás készségét Zenei ízlését Alakítsa ki a tanulóban A zene iránti szeretetet A technikai és improvizációs készséget Az alkotó magatartást és kreativitást A rendszeres, igényes, céltudatos munka (gyakorlás) igényét A zenei élet eseményei iránti érdeklődést A művészetek, társművészetek iránti nyitottságot Ösztönözze a tanulót Rendszeres zenehallgatásra Zenei tárgyú könyvek, kiadványok, művek olvasására Zenei rendezvényeken történő aktív részvételre Aktív társas muzsikálásra Szakirányú továbbtanulásra. 7

8 A táncművészeti oktatás cél- és feladatrendszere Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a növendékek személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a növendékek kreativitását, improvizációs készségét, képességét. A táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületen való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a növendékek érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfok és továbbképző évfolyamain képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik táncos, előadói képességüket, műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges növendékeket továbbképző folytatására, a táncművészeti pályára (szakirányú továbbtanulásra), illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. A nevelés és oktatás célja (egyben feladata) még: Ismertesse meg a tanulóval Mozgásszerveinek a funkcióját A különböző mozgásformák összekötését A klasszikus balett, moderntánc, néptánc és társastánc lépésanyagát A táncstílusok sokféleségét A különböző tánctechnikák mozgásformáit A tánc történetét. 8

9 Fejlessze a tanuló Technikai adottságait Mozgásemlékezetét Testi-lelki teherbírását Tér- és formaérzékét Hallását Ritmusérzékét Koordinációs készségét Dinamikai különbségek iránti érzékét Előadási készségét A mozgás pontos zenei kivitelezését Magabiztos fellépését. Alakítsa ki a tanulóban A tánc iránti szeretetet Az interpretáláshoz szükséges önfegyelmet Az önkontrollt és annak tudatos használatát A rendszeres munka igényét A munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát A gondolkodás szükségességének tudatát A művészetek iránti nyitottságot. Ösztönözze a tanulót Az igényes munkára A színházi táncesemények látogatására Alkalmi eseményeken való szereplésre Az érzelmi nyitottságra Az egészséges életmódra Külső megjelenésének (testtartás, ápoltság, öltözködés) igényességére. Adjon teret a tanuló Fantáziájának kibontakozására A kreatív megnyilvánulására Az improvizációs készség kibontására. Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánc tanulásán keresztül fejleszti saját Akaratát, ízlését, személyiségét Alkalmazkodóképességét. 9

10 A színművészeti oktatás cél- és feladatrendszere Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a színházművészet iránt érdeklődő tanulók számára az önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak elsajátítására, megismerésére. A különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a növendékek érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítja önkifejezési formáit. A növendékek a folyamatos fejlesztés eredményeképpen képessé válnak a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, a csoportos művészi együttműködésen keresztül tanulótársaival színházi produktumok létrehozására. A képzés tartalmi és formai vonatkozású minőségi követelményei biztosítják, hogy a tanulók (életkori sajátosságaikat figyelembe véve) a színházi, színjátékos és ezen ismeretekhez (társművészetekhez) kapcsolódó ismereteket, a számukra legérvényesebb és leghatékonyabb módon szerezhessék meg. A nevelés és oktatás célja (egyben feladata) még: Készítse fel a tanulókat: Drámai szövegek értő színészi szempontokat figyelembe vevő olvasására Különböző színészi technikák tudatos alkalmazására Színházi improvizációra Karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel Egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra Különféle szerepek megformálására A rendezői instrukciók mentén végzett munkára Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására Színházi előadások elemzésére, értékelésére. Ismertesse meg a tanulókkal: A színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket A drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását A legfontosabb történeti és kortárs színházi stílusokat A színházi műfajokat A szöveg- és előadás elemzés szempontjait A színészi játék alapvető iskoláit A színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit A színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét Napjaink színházi struktúráját. 10

11 Fejlessze a tanulók: Érzelemkifejező eszköztárát Mozgásos karakteralkotó technikáit Jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszközeit Szerep-repertoárját, ezen keresztül ön- és társismeretét Improvizációs képességét Szöveg- és előadás elemzési képességét Társművészetekhez tartozó (zenei, táncos) kifejező eszközeit Biztosítson lehetőséget: Minél több élő, illetve felvett színházi előadás megtekintésére, a látottak elemző megbeszélésére Színtársulatok munkájába való betekintésre Csoportos színházi alkotó tevékenységben való részvételre Többféle műfaj, színházi stílus színészi megtapasztalására Nyilvános bemutatók tartására Ösztönözze a tanulókat: Elgondolások és történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára Elgondolások és történetek színházi eszközökkel történő megjelenítésére A látott, vagy részvételükkel zajló előadások véleményezésére Szabadidejükben minél több színházi előadás megtekintésére A színházi/drámai szakirodalom, szaksajtó tanulmányozására. TANTÁRGYSZERKEZET I. Zeneművészeti ág tanszakainak tantárgyszerkezete: 1. Billentyűs tanszak: Zongora Főtárgy : Zongora Kötelező tárgy: szolfézs Kötelezően választható tárgyak: kamarazene, szolfézs, második hangszer, vagy kórus Választható tantárgyak: szolfézs, kamarazene, második hangszer, vagy kórus Tantárgyak Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy Kötelező tárgy Kötelezően választható tárgyak Választható tantárgy (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) ÖSSZESEN: 4 4 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 11

12 2. Fafúvós tanszak, fuvola Főtárgy: fuvola Kötelező tárgy: szolfézs Kötelezően választható tárgyak: kamarazene, szolfézs, második hangszer, vagy kórus Választható tantárgyak: szolfézs, kamarazene, második hangszer, vagy kórus Tantárgyak Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy Kötelező tárgy Kötelezően választható tárgyak Választható tantárgy (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) ÖSSZESEN: 4 4 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 3. Vonós tanszak, hegedű Főtárgy : hegedű Kötelező tárgy: szolfézs Kötelezően választható tárgyak: kamarazene,,szolfézs, második hangszer, vagy kórus Választható tantárgyak: szolfézs, kamarazene, második hangszer, vagy kórus Tantárgyak Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy Kötelező tárgy Kötelezően választható tárgyak Választható tantárgy (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) ÖSSZESEN: 4 4 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 12

13 4. Akkordikus tanszak, gitár Főtárgy : Gitár Kötelező tárgy: szolfézs Kötelezően választható tárgyak: kamarazene, szolfézs, második hangszer, vagy kórus Választható tantárgyak: szolfézs, kamarazene, második hangszer, vagy kórus Tantárgyak Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy Kötelező tárgy Kötelezően választható tárgyak Választható tantárgy (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) ÖSSZESEN: 4 4 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 5. Vokális tanszak, magánének Főtárgy : magánének Kötelező tárgy: szolfézs Kötelezően választható tárgyak: második hangszer (zongora), szolfézs, kamarazene, kórus Választható tantárgyak: szolfézs, kamarazene, második hangszer, vagy kórus Évfolyamok Tantárgyak E.K. Alapfok Főtárgy Kötelező tárgy Kötelezően választható 2 2 tárgyak Választható tantárgy (2) (2) (2) (2) (2) (2) ÖSSZESEN: 4 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 13

14 II. Táncművészeti ág tanszakainak tantárgyszerkezete: 1. Néptánc tanszak Fõtárgy: Népi játék Néptánc Kötelezõ tantárgy: Folklórismeret, Népzenei alapismeretek Választható tantárgyak: a tanszak, illetve a művészeti ág tanszakainak tantárgyai Közös ismeret: Tánctörténet Tantárgyak Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Népi játék 2 2 Néptánc Népzenei alapismeretek Folklórismeret Választható tantárgyak (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Tánctörténet 1 1 ÖSSZESEN: 2(4) 2(4) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 2. Társastánc tanszak Fõtárgy: Gyermektánc Társastánc Kötelezõ tantárgyak: Viselkedéskultúra, Társastánctörténet, Történelmi társastánc Választható tantárgyak: a tanszak, illetve a művészeti ág tanszakainak tantárgyai Közös ismeret: Tánctörténet TANTÁRGY ÉVFOLYAMOK ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ Gyermektánc 2 2 Társastánc Tört.társ.tánc Társastánctörténet 1 1 Viselkedéskult. 1 Választható tantárgyak (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Tánctörténet 1 1 ÖSSZESEN: 2(4) 2(4) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 14

15 3. Modern tánc tanszak Fõtárgy: Berczik technika Jazz technika Kötelezõ tantárgy: Kreatív gyermektánc, Limón technika Választható tantárgyak: Kontakt improvizáció, Repertoár, Graham technika Improvizáció és kompozíció Választható tantárgyak: a tanszak, illetve a művészeti ág tanszakainak tantárgyai Közös ismeret: Tánctörténet ÉVFOLYAMOK ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ TANTÁRGY/OSZTÁLY Kreatív gyermektánc 2 2 Berczik technika 4 4 Jazz-technika Graham-technika 1 1 Limón-technika 1 1 Kontakt improvizáció 1 1 Improvizáció 1 1 /Kompozíció Repertoár Választható tantárgyak (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Tánctörténet 1 1 ÖSSZESEN: 2(4) 2(4) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 4. Klasszikus balett tanszak Főtárgy: Balett előkészítő gimnasztika, Klasszikus balett Kötelező tantárgy: Balett elmélet, Kötelezően választható tantárgy: Néptánc, Történelmi társastánc, Jazz technika Választható tantárgyak:népi játék Választható tantárgyak: a tanszak, illetve a művészeti ág tanszakainak tantárgyai Közös ismeret: Tánctörténet ÉVFOLYAMOK ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ TANTÁRGY/OSZTÁLY Balette.k.gimnasztika Klasszikus balett Népi játék 2 2 Néptánc T.T.T. - Társastánc Jazz technika Balett elmélet

16 Választható tantárgyak (2) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Tánctörténet 1 1 ÖSSZESEN: 4 4 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) 5(6) III. Színművészeti ág tanszakainak tantárgyszerkezete: Színjáték tanszak Főtárgy: dráma és színjáték Kötelezően választható tantárgyak: beszéd és vers mozgás és tánc zene és ének színházismeret Választható tantárgyak: a tanszak, illetve a művészeti ág tanszakainak tantárgyai TANTÁRGYAK E.K. ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ Választható (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) tantárgyak ÖSSZESEN: 2(4) 2(4) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) 4(6) Az oktatás a tanszakokon felmenő rendszerben: ELŐKÉPZŐ (1-2. évf.) ALAPFOK (1-6. évf.) TOVÁBBKÉPZŐ (7-10. évfolyam) szinten történik. 16

17 Tehetséggondozás A szaktanárnak különös gonddal kell foglalkoznia a művészeti pályákra készülő tanulókkal. Ezért rendszeres kapcsolatot kell tartania az évfolyamon oktató többi pedagógussal, a szaktanácsadókkal, a növendék továbbtanulásakor szóba jöhető művészeti szakközépiskolával, főiskolákkal, egyben segíteni kell a növendéket, hogy az ott folyó munkát és a felvételi követelményeket megismerje. (Nyíltnapok, stb.) A továbbtanulásra jelentkező tanulók felvételi vizsgájához minden lehetséges segítséget meg kell adni, természetesen figyelembe véve a szülők segítségét is. A szaktanárnak szakmai jellemzést kell készíteni a szakirányú továbbtanulásra jelentkező tanulóról. A növendékek szakmai előmenetelén kívül fontos, hogy szaktanára figyelemmel kísérje iskolai (közismereti) tanulmányait is. A kiemelkedő tehetségű növendékek megmutatkozási lehetőségeinek biztosítása. (A felkészítéstől a tanári kíséretig mindenre kiterjedően.) B tagozatra való bekerülés módja: szaktanár javaslatára, szülő kérésére, a fenntartó engedélyével. B tagozatról való kikerülés módja: szaktanár javaslatára, szülő kérésére. TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI felvételi A felvételi vizsgákat általában május közepén kell megtartani, szeptember első hetében az esetleges üres helyek betöltésére pótfelvételi vizsgát lehet tartani. Új tanuló felvételéről az igazgató a felvételi bizottság javaslatát és az iskola engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve dönt. A felvételi vizsga eredményét írásban, vagy az iskola hirdetőtábláján (székhely, telephely) kell a tanulókkal és a szülőkkel közölni. A főtárgy, a kötelező tárgy és a választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól. Szakmai alkalmassági vizsgálat Az iskola mindenki számára nyitott, a felvételi vizsga célja a szintfelmérés és a csoportbeosztás elkészítése. A csoportok összeállításakor elsősorban a tanulók a választott művészeti ág műveléséhez szükséges- technikai és fizikai fejlettsége a meghatározó szempont, ugyanakkor (az oktatónevelő munka hatékonysága miatt) figyelembe kell venni a növendékek életkorát is. A szakmai alkalmassági vizsgán a szaktanárok vesznek részt. Korrekciós és terápiás feladatok ellátására az iskola nem vállalkozhat. 17

18 A TANULÓK ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen szóban, egyes tantárgyak esetén (elsősorban a zeneművészeti ág tanszakain) havonként érdemjeggyel értékeli. Középiskolás és a felnőtt (18. életévüket betöltött) tanulók értékelésénél a havi osztályzattól el lehet tekinteni. A tanév folyamán a tanulók munkája úgynevezett részjegyekkel értékelhető. A részjegyeket célszerű egy-egy kisebb feladat elvégzésére ösztönző célzattal adni, nem feltétlenül törvényszerű, hogy a havi átlagjegy a részjegyek középarányosa legyen, azonban nevelési és pedagógiai szempontból nem szerencsés, ha a részjegyek és a havi átlagjegy között nagy az eltérés, ezért a részjegyek mennyiségére is ügyelni kell. Az osztályozás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti eredményeinek egybevetése alapján történik: - Az Előképző évfolyamain szöveges értékelés, - Az Alapfok és Továbbképző évfolyamain érdemjegyek (1-5-ig). Az érdemjegyekről a tanulók szüleit tájékoztatni kell. A félévi és tanév végi osztályozás A tanulók munkáját félévkor és a tanév végén osztályozni, értékelni kell. A félévi, illetve a tanév végi osztályzatnak a tanuló félévi, illetve egész évi munkáját, valamint a beszámolókon (bemutató-vizsga) mutatott teljesítményét kell tükröznie. Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, az osztályozó bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság elnöke: az igazgató, vagy megbízottja. A bizottság tagjai: a tanuló főtárgy tanára és még legalább egy szaktanár. (Több azonos szakos tanár esetén célszerű, ha valamennyien részt vesznek a beszámolókon.) Gyakorlati tantárgyaknál az év végi vizsgát (amennyiben lehetőség van rá a félévit is) bemutató jelleggel, színpadi előadás formában kell megszervezni, lebonyolítani. (A helyi adottságoktól, körülményektől függően lehet a bemutató nyilvános, a szülők számára is megtekinthető.) Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi sérülés miatt az év végi beszámolón megjelenni nem tud és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja, illetve súlyos családi ok (tragédia) esetén, a szülő írásban tett kérésére az igazgató engedélyezheti a beszámolóról való távolmaradást, annak pótlásáról a szaktanár véleményét figyelembe véve dönt. 18

19 Ezt a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni. Tanév végi beszámolóra nem bocsátható, illetve nem osztályozható az a tanuló, akinek a tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező óraszám egyharmadát, kivéve, ha a tananyagot elsajátította és nevelőtestületi engedéllyel beszámolót tesz. Az osztályzatokat félévkor a naplóba és tájékoztató füzetbe, tanév végén a naplóba, törzslapba és bizonyítványba, az előírt módon kell bejegyezni. Tanulmányi jegyek: Az előképző évfolyamon - félévkor és év végén szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, ill. felzárkózásra szorul. Tantárgyi jegyek: (5) jeles a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni (4) jó a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni (3) közepes a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni (2) elégséges tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja alkalmazni (1) elégtelen a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja alkalmazni A szorgalom értékelésének szempontjai: A szorgalomjegy a tanuló képességeihez és életkorához mért teljesítményét értékeli. A tanuló félévi és év végi szorgalomjegyét a tanító szaktanárok és a főtárgy tanárok alakítják ki. Az év végi értékelésnél a tartós javulást figyelembe kell venni. (5) Példás a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkáját képességeihez és élet-korához mérten céltudatosan, pontosan, megbízhatóan teljesíti, rendszeresen figyel és dolgozik, felszerelését rendben és készenlétben tartja. Az órákon aktivitásával kitűnik társai közül. (4) Jó a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkáját képességeihez mérten általában jól végzi, de többre is képes lenne. Figyel és dolgozik, felszerelését rendben és készenlétben tartja. 19

20 (3) Változó a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkájában figyelme és munkakedve ingadozó, figyelmeztetésre szorul, felszerelése hiányos, teljesítménye erősen a képességei alatt marad. (2) Hanyag a tanuló szorgalma, ha képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, figyelme és munkakedve megbízhatatlan, felszerelése gyakran hiányos, rendetlen. Az órai munka rendjét rendszeresen zavarja, alig dolgozik, bukásra áll, vagy megbukik. Javítóvizsga Tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga időpontját írásban kell a szülőkkel kellő időben közölni. Amennyiben a tanuló a javítóvizsgán nem jelenik meg, vagy nem felelt meg, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, melynek elnöke az igazgató, vagy megbízottja, tagjai a tantárgyat oktató szaktanár és még egy, (lehetőleg) azonos szakos tanár. A javítóvizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A javítóvizsga eredményét a tanuló főtárgy tanára vezeti be a törzslapba és a bizonyítványba. A záradékot az igazgató és a főtárgy tanár írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik. A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg. A magasabb évfolyamba lépés feltételei ( Összevont beszámoló) Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakon oktató pedagógusok együttes javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, maximum 3 év anyagából tegyen összevont beszámolót (különbözeti vizsgát), vizsgabizottság előtt. A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb évfolyam anyagából kell összeállítani. A kötelező tantárgynál a magasabb évfolyam követelményei alapján kell az osztályzatot megállapítani. Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejűleg, vagy az igazgató által kijelölt időben kell tartani. A tanulónak az összevont beszámoló engedélyezését írásban kell kérnie. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1/a A zenei oktatás cél és feladatrendszere 1/b

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Előképző - 1. évfolyam Fejlesztési feladatok Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. A zene megszerettetése, örömteli művelése. A figyelmes

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET. tanuló részére

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET. tanuló részére Sorszám: (az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁNCMŰVÉSZET részére Ez a bizonyítvány 40 számozott oldalból áll. Látta: OM Tanügyigazgatási Főosztály

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs A szolfézstanítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE.

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE. Sorszám: (az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE részére Ez a bizonyítvány 24 számozott oldalból áll. Látta: OM

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV Az Akrobatikus Rock and Roll tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül az Akrobatikus Rock and Roll minél teljesebb megismerésére, segítse

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 390 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében, vagyis a teljes személyiség fejlesztésében.

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA

A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA 2004 Bevezető gondolatok A zenei nevelést mint Kodály is vallotta 9 hónappal a születés előtt kell elkezdeni. Fontos kérdés,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 159/2013. Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Komárom, 2900 Klapka György. út 54. 1 A 2011.

Részletesebben

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva 2013 SZEGED 1 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása Előszó

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A zenei nevelés nem csak zenei célokat szolgál, hanem más, kognitív folyamatokra is kedvező hatással van. A ritmus, a ritmusos

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Zeneművészeti Ágának Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Zeneművészeti Ágának Pedagógiai programja A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Zeneművészeti Ágának Pedagógiai programja Budapest 2009 III. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS A BORNEMISZA

Részletesebben

HELYI TANTERV II. MŰVÉSZETI ISKOLA

HELYI TANTERV II. MŰVÉSZETI ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV II. MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE... 3 2 A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, TANTÁRGYAI,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 -

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - - 2 - Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. A pedagógiai program

Részletesebben

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja Budapest, 2013. március 1 Előszó A Galambos János Zeneiskolát a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat 575/1995.számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Az intézmény neve: Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25. Bankszámlaszáma: 11735005-20553407

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE Kolozsvár, 1999 A példatár megjelenését a Magyar Oktatási Miisztérium támogatta Az elektronikus változat elkészítését az Emberi Erőforrások

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve Ikt.sz: 1/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18.

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Alapítva: 2002 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. hatályos: 2014. szeptember 01-től A TRIOLA Alapfokú Mûvészpalántákért és Oktatóikért

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára Ének-zene az 1 4. évfolyam számára 5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához Célok és feladatok Az ének-zene

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben