ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

2 ÉNEK-ZENE 390 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében, vagyis a teljes személyiség fejlesztésében. Célja, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani a zene megszerettetéséhez és az egyes zeneművek élményt nyújtó megismeréséhez vezető utat. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag érzelmi hatás a beleélés - átélés és a közvetlen cselekvés által színesíti a fantáziát, formálja az ízlést, és fogékonnyá teszi a gyermekeket más emberek, közösségek és kultúrák befogadására, a hagyományok tovább örökítésére, alapozza a nemzeti azonosságtudatot. A zene megszerettetéséhez az egyes zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult alkotó légkör, a játékosság, a zenei élményt gátló feszültségek feloldása, a jó iskolai környezet, valamint a tanulók pozitív viszonya tanítójukhoz, zenetanárukhoz. A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás igényét és a zenehallgatási szokásokat. Az énekhang minden gyermek veleszületett "hangszere". Ezért az énekes tevékenységek a zenei foglalkozások alapját képezik. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az összetartozás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig pótolható lehetőségét kínálja. A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan történik, segíti az esztétikus, jól koordinált mozgás, szép testtartás, jó légzés, jó fizikai állóképesség kialakítását, ill. erősödését. Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, karakterek zenei kifejezése az előadói készséget gazdagítja. A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának fontos szerepe van a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv megismerésében, a nemzeti és európai azonosság tudat kialakításában. A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A gyermekek csoport előtti éneklése, előadása módot ad az egyéni készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú gyermekek fejlesztésére.

3 ÉNEK-ZENE 391 A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást és kedvet ébreszthet a rendszeres hangszertanuláshoz. A zenehallgatás az auditív befogadó készség fejlesztésének eszköze és a gyermeki élményvilág fontos része, mely segíti saját korunk kultúrájában is a jobb eligazodást. A zeneirodalmi alkotások megismerése hozzájárul a tanulók zenei világképének kialakításához és kapcsolatot teremt más művészeti ágakkal. KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK 1. Zenei alkotóképesség Az énekhangra épülő tanítás első lépése a kifejező "saját hangszer" megformálása, vagyis az éneklési készség fejlesztése és az éneklési kultúra kialakítása. Fejlesztési követelménye a csoport egységes, szép közös éneklése helyes légzéssel, értelmes szövegkiejtéssel, helyes artikulációval, pontos dalkezdéssel és zárással. Énekes játékok, táncos dallamok előadása mozgással, jó ritmusban, a dalok hangulatának megfelelően. Nép- és műdalok éneklése könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és kottából. Könnyű kétszólamú művek éneklése. Felkészítés az ünnepekre alkalmi dalokkal. A csoportos és egyéni éneklés kifejező szövegkiejtéssel, az előadásmód helyes megválasztásával a zenei hallás fejlesztője. A kreativitás és a fantázia fejlesztése az önkifejezés sajátos formáinak megtapasztalása, kipróbálása a megismert zenei kifejezőeszközök felhasználásával. Szükséges a személyiség nyitottsága, fejleszti a zenei megértést. A zenei alkotás alapját a megismert ritmikai dallami tempó dinamikai- és formai elemek képezik. A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi kifejezés összekapcsolása. Az énekes és ritmusvariációk az ellen-ritmusértékek felhasználásával, az énekes párbeszéd, a visszhangjáték, a modellként megtanult mondókák, a gyermekversek, az énekes játékok, a tanult dallami elemek, a zene és a szöveg segítségével fejleszti a tanulók kreativitását.

4 ÉNEK-ZENE Megismerő- és befogadóképesség Célja, hogy hozzájáruljon a meglévő ismertek alkalmazásához, az értelmi és érzelmi erők mozgósításához, segítve a személyiség belső harmóniájának alakulását, az emocionális érzékenységet. A zeneértő és - érző képesség fejlesztésének követelménye többször meghallgatott zeneművek felismerése, megnevezése, az emberi hangfajták, hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a zenei karakterek különbségének, kifejező erejének megfigyelése. A zenehallgatás élményének megtapasztalása. A fejlesztés lehetővé teszi a művészi értékek felismerését, a kritikai gondolkodást, és az ízlés formálását. Zenei hallás és kottaismeret A zenei hallás fejlesztése aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és a gondolati tevékenységet, a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó- és dinamikaérzék kialakítására irányul tanult dalokon. A hangszínhallás fejlesztése tegye képessé a gyerekeket hangszerek és énekkari szólamok felismerésére. A belső hallás megalapozása, a zenei memória fejlesztése, a zenei élmény szóbeli, vizuális és mozgásos megfogalmazása is fejlesztési követelmény. A zenei olvasás- írás fejlesztésének követelménye ebben az életkori szakaszban a tanult dallami és ritmikai elemek felismerése betűkottáról és kottaképről. Ismert dalok szolmizált olvasása és felismerése kottaképről, kézjelről. A megismert szolmizált hangok éneklése dalokban, motívumokban, írása a tanult dó- helyekkel a relatív szolmizáció alapján. A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja, melyet a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás fejlesztése teremt meg.

5 ÉNEK-ZENE ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra I. Fejlesztési feladatok - Dalos játékok előadása mozgással csoportosan - Éneklés szöveggel emlékezetből - Pontos szövegejtés, dallam és ritmus megszólaltatására való törekvés - Dalok, mondókák ritmusának meghatározása - Megfelelő tempóválasztás, tempótartás - Helyes testtartás, levegővétel alkalmazása - Megadott hangmagasság (kezdőhang) felismerése, átvétele - Ritmus és dallamhangszeres improvizáció - Énekes és ritmikus variációs játék elemi ritmusértékek felhasználásával - Énekes párbeszéd visszhangjáték (névéneklés) - Mozgás dallamra, ritmusra - Különféle hangfajták megfigyelése - Dinamikai ellentétpárok (dinamika, tempó, hangmagasság, hangszín, halk-hangos) összehasonlítása, hallás utáni megkülönböztetése - Alapvető tempókülönbségek (gyors-lassú) összehasonlítása perces zenei bemutatás (ismert gyermekdal feldolgozásának) figyelemmel kísérése - Különféle hangfajták, zenei karakterek megfigyelése - Hangszerek hangjának felismerése Zenei hallás és kottaismeret - Alapritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. Dallami elemek. - Hangszínhallás fejlesztése: - emberi hangfajták hallás utáni megkülönböztetése (gyermek - női - férfi) - hangszerek felismerése hangzás alapján (ritmushangszerek, metallofon, furulya, zongora, hegedű) Tempóval és dinamikával kapcsolatos megfigyelések:

6 ÉNEK-ZENE egyenletes lüktetés érzékelése- motívum- és ütemhangsúly - kettes ütem, ritmusértékek (negyed, páros nyolcad, szünetjel) - ütemvonal, záróvonal megismerése Zenei olvasás-írás - Pentaton dallamelemek, fordulatok szolmizációs hangok (szó, mi, lá) megismerése - Tájékozódás a vonalrendszerben - Hang, kézjel, betűkotta, hangjegy kapcsolata Hangok lejegyzése vonalrendszerbe tanítói segítséggel II. Tanítási tartalom - Magyar népi mondókák - Népi gyermekjátékok - Kis hangterjedelmű magyar népdalok - Ünnepkörök dalai (Mikulás, karácsony, anyák napja) - Művészi értékű komponált gyermekdalok (pl. gyermek és környezete: természeti és emberi környezet témákban) - Tanult mondókák, gyerekversek, énekes játékok dallam- és ritmusrögtönzése - Tanult dallami elemek variálása - Eltérő karakterek alkalmazása - Tárgyi környezeti zajok, zörejek - Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és hangszeres feldolgozások - Karakterdarabok - Emberi hangfajták (gyermek-női-férfi) felismerése - Hangszeres hangzás és kép alapján, ritmushangszerek megszólaltatása KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS ALAPJAI Az első és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekintjük, ezért a következő tanévi fejlesztés alapjait nem határozzuk meg.

7 ÉNEK-ZENE ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra I.Fejlesztési feladatok - Népi gyermekjátékok, népszokások dramatizált előadása - Ritmusfelelgetős - Ritmuskánonok megszólaltatása csoportos osztásban - Zenei hangsúlyok kifejezése az énekes előadásban - Pentaton dallamok éneklése, tanulása kézjelről - Ritmusfelelgetős - Ritmusjáték osztinátóval (szerkesztéses előadás) negyed és nyolcad értékkel - Mozgásos improvizáció - Irányított improvizáció a zenei kérdés-felelet formájára - Motívumok és motívumpárok alkotása - Zenei együttesek felismerése hangzás alapján (gyermekkar, zenekar, hegedű) - Különböző karakterek hallás utáni megfigyelése Zenei hallás és kottaismeret - Félértékű ritmus, szünetjel, és ismétlőjel megismerése - Egyszerű ritmusfelelgetős gyakorlatok /osztinato, kánon/, ritmushangszerek használatával - Pentaton dallamhangok (ré - dó - lá) megismerése (kézjel, betűkotta, hangjegy) - A tanult hangkészlet elhelyezése a vonalrendszerben, a pótvonal, ismétlőjel alkalmazása - Olvasógyakorlatok - Pentaton fordulatok (dó vagy alsó lá hanghoz viszonyított értelmezéssel) - Lá és dó-pentaton, átmenő fá és ti hangkészletű dallamok - A zenehallgatás tapasztalataira épülő hallási megfigyelések II. Tanítási tartalom - Újabb népi mondókák

8 ÉNEK-ZENE Népi gyermekjátékdalok, népszokások - Magyar és rokon népek dalai - Ünnepkörök dalai (farsang, húsvét, iskolai ünnepek) - Műdalok (az életkornak megfelelően válogatva) Dallammodellként: - Magyar népdalok - Népzenei-műzenei énekes anyag - Olvasógyakorlatok - Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz igazodó szemelvények (vokális-hangszeres) - Magyar és rokon népek népzenei felvételei - Gyermekdalok és magyar népzene feldolgozásokban - Cselekményes zenék KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS ALAPJAI - Népi mondókák, népi játékok, népdalok, műdalok kifejező csoportos éneklése emlékezetből - Gyerekdalokhoz tartozó játékok ismerete, eljátszása - Tanult népszokások ismerete - Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás - Dallammotívumok csoportos éneklése kézjelről - Játékos, egyszerű ritmikai és dallami improvizálás - Vokális és hangszeres hangszínek felismerése - Zenekari előadás és hangszerszóló megkülönböztetése Zenei hallás és kottaismeret - Dalritmus és pentaton relációk olvasása és kottába írása tanári irányítással a tanult ritmusértékek és hangkészlet körében

9 ÉNEK-ZENE ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra I. Fejlesztési feladatok - Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes gyermekjátékokkal - Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés (tempo guisto, parlandó) - Több versszakból álló dalok emlékezetből való éneklése - Népdalkánonok csoportos előadása - Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása - Ritmushangszerekkel kísért éneklés - Helyes artikuláció fejlesztése, megfelelő levegővétel, helyes testtartás éneklés közben - Ritmus és dallamhangszeres improvizáció - Játékok a dinamikával, tempóval - Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlása, dallam kiegészítések, új dallamvariánsok alkotása - Zenei együttesek, karakterdarabok, tanult dalok felismertetése vokális vagy hangszeres feldolgozásban - Hangulatok, előadásmódok, karakterisztikus elemek megállapítása - Tartalom és zenei kifejezőeszközök összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes zenék hallgatásakor - Hangfajták (nőikar, férfikar), kórustípusok hallás utáni megnevezése - Hangszerek (fuvola, kürt, üstdob) hangszíne, hallás utáni azonosítása Zenei hallás és kottaismeret - Algoritmusok. Dalok ritmikai sajátosságai. - Egész értékű hang és szünetjel, önálló nyolcad és szünetjel megismerése - Tapasztalatok a négyes ütemről - Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felismerése kottaképről - Új ritmus- és dallammotívumok leírása tanári irányítással (önálló nyolcadhang, szünetjel, szinkópa, négyes ütem)

10 ÉNEK-ZENE Kétszólamú ritmusgyakorlatok - Felső dó, alsó szó megismerése, kézjele, elhelyezése vonalrendszerben - Utószolmizálás - Daltanulás kézjelről és betűkottáról II. Tanítási tartalom - Szerepjátszó gyermekjátékok - Magyar népdalok, népszokások dalanyagának bővítése - Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai, európai gyermekdalok - Újabb műdalok - Ünnepkörök dalai (regölés, tavaszi népszokások) - Iskolai ünnepek újabb dalai - Könnyű kétszólamúság (kánonok), dallambújtatás Dallammodellként: - Olvasógyakorlatok - Magyar népzene, nemzetiségek és etnikumok zenéje, műzene, más népek dalai - Eredeti népzenei felvételek (magyar kisebbségi és nemzetiségi) - Tartalom és zenei kifejezőeszközök összefüggése a cselekményes zenékben - Nőikari, férfikari művek - Műzenei szemelvények KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS ALAPJAI - Dalok szövegtartalmat, érzelmeket kifejező közös éneklése emlékezetből, tanult tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazása - Azonos dallamhoz (motivikus szerkezetű) befejezés rögtönzése

11 ÉNEK-ZENE Többször meghallgatott zeneműrészletek irányított megfigyelésének tapasztalata - A megismert hangszerek megnevezése hangzás alapján - Kórustípusok hangzás utáni felismerése Zenei hallás és kottaismeret - Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint - Megismert dallamrelációk felismerése, éneklése kottaképről - Dallammotívumok csoportos éneklése kézjelről

12 ÉNEK-ZENE ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1,5 óra I. Fejlesztési feladatok - Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes játékkal - Népdalok, népdalkánonok előadása csoportosan - A hangszín és a hangerő szövegtartalomnak megfelelő megválasztása (fokozatos halkítás-erősítés) műzenei példákon zenei üzenet kifejezésére - Szolmizáló éneklés kézjelről, kottaképről - Ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok az eddig tanult ritmusértékekkel és képletekkel, a tanult ütemformákban - Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok, a helyes artikuláció kialakítása, fejlesztése - A hangterjedelem növelése g-e hangig - Népszokások dalai és játékai (jeles napok, ünnepkörök, Betlehemes játék) - Ritmus és dallamhangszeres, mozgással kísért (néptáncos elemekkel) improvizáció - Megismert ritmikai, dallami elemek felhasználásával a variációs készség fejlesztése - Ritmuskíséret rögtönzése ismert dallamhoz az újonnan tanult ritmusokkal - Mozdulatrögtönzés a zenehallgatáshoz - A vegyeskar szólamainak felismerése és megnevezése (emberi hangfajták) - Gyermek-, női-, férfikórusok felismerése - Zenei együttesek (vonós, fúvós, ütős hangszerek) és karakterdarabok megfigyelése - Hangszerismeret bővítése (klarinét, cselló) - A zeneművekben megszólaló ismert hangszerek megnevezése - Fokozatos halkítás-erősítés megfigyelése műzenei példákon - Cselekményes zenék (tartalom és zenei kifejezőeszközök megfigyelése) Zenei hallás és kottaismeret - A pontozott fél értékű kotta és szünetjel, a 3-as ütem, a váltakozó ütem megismerése - A nagy élesés nyújtott ritmus tudatosítása, alkalmazása

13 ÉNEK-ZENE A belépő új szolmizációs hangok (fá, ti) kézjelének, betűjelének megismerése, azok elhelyezése a vonalrendszerben - A tanult ritmusképletek felismerése, megnevezése, olvasása kottaképről, leírása - Ismert hangkészletben ritmus és dallamolvasás tanítói irányítással - Hétfokú dallamfordulatok kottaképi elhelyezése - A pentatónia jelentése, fogalma, jellemző jegyei - Az ismert hangszerek hangjának szerepe a zenei kifejezésben II. Tanítási tartalom - Újabb magyar népdalok (eltérő stílusrétegből), nemzetiségek és etnikai csoportok, dalai - Európai népdalok - Jeles napok, ünnepkörök dalai (betlehemes játékok) - Iskolai ünnepek újabb dalai - Könnyű kétszólamúság (kánonok, bicíniumok) - Himnusz Dallammodellként: - A tanult ritmikai, dallami elemek, olvasógyakorlatok - Magyar népdalok és más dallamok - i szemelvények - Karművek (tanult dalanyag énekkari feldolgozásai) - Népdalfeldolgozások (giusto karakter), szülőföld dalkincse - Hangszeres karakterdarabok - Műzenei szemelvények A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - Dalok élményből fakadó, érzelmeket kifejező egységes, szép, örömteli éneklése - A Himnusz éneklése pontos szöveggel, tiszteletadással

14 ÉNEK-ZENE Ritmussor szabad és adott szempontok szerinti rögtönzése (maximum nyolc ütem terjedelemben) - A meghallgatott zenés mesék felidézése, a tartalom és zene összhangjának felismerése - Zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése - Tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban Zenei hallás és kottaismeret - A tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképről, hármas ütemben is - Tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni tanítói segítséggel TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI Érdeklődés, általános zenei képességek Érdeklődés, aktivitás A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. A zenét szereti, élvezi, de a feladatok megoldásában bátorításra szorul. Ritmikai készség Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, pontosan olvassa le. Hibátlanul hangoztatja a változó ütemű dalok ritmusát is. Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, leolvasásában ritkán téveszt. A változó ütemű dalok hangoztatásában néha téveszt. Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri fel, olvassa le. A változó ütemű dalok ritmusát sok hibával hangoztatja. Ritmikai készsége egyéni fejlesztésre szorul. Dallami készség, interpretáció Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel, többszólamú dalok közös éneklése során is. Magabiztosan képes a tanult dalok szolmizálására.

15 ÉNEK-ZENE 403 Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel, de többszólamú dalok közös éneklésekor még időnként bizonytalan, határozatlan. Elfogadhatóan képes a tanult dalokat szolmizálni. Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként pontatlanul/bátortalanul énekel. Segítséggel képes a tanult dalokat szolmizálni. Hibásan énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul. Ritmikai és dallami ismeretek A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, szóbeli és írásbeli tevékenység során fel tudja használni. A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, de nem mindig képes szóbeli és írásbeli tevékenység során pontosan használni. Befogadói képességek Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek hangját felismeri. Képes megadott szempont szerint tudatos megfigyelést végezni, megfigyeléseit megfogalmazni. A tanult kórustípusokat meg tudja különböztetni. Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek hangját, a tanult kórustípusokat nem mindig ismeri fel. Tudatos megfigyelései gyakran felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit nem mindig tudja megfogalmazni. Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, ritmussorhoz szívesen talál ki új dallamot. Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére. Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére. SZEMPONTOK - - a dalismeret nagysága, biztonsága, - az intonálás tisztasága, - a ritmikai és a dallami pontosság, - a közös éneklésben való részvétel motiváltsága, együttműködés,

16 ÉNEK-ZENE az éneklés örömtelisége, felszabadultsága. - - a tevékenység motiváltsága, játékossága, - a tanult zenei ismeretek felhasználása az improvizációhoz. - Zeneértés - a megfigyelőképesség fejlettsége (hangfajták, hangszínek, karakterek felismerése), - a zenehallgatás iránti igény, - a zenehallgatási szokások kialakultsága. - Zenei hallás és kottaismeret - a dallam és a ritmus felismerése, felidézése, hangoztatása, - tempó és dinamika követése, - gyakorlottság a zenei élmények megfogalmazásában, dallami és ritmikai elemek felismerésében, olvasásában, írásában. TANESZKÖZÖK Ének-zene tankönyv az általános iskola osztálya számára Tanulói hangjegyfüzet, dallamkirakó Mágneses tábla, ötvonalas tábla Ritmus és betűkottás olvasókészlet az általános iskola osztálya számára Ritmushangszerek Furulya, hangvilla i anyag az általános iskola osztálya számára Lemezjátszó, magnetofon

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam)

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 1. oldal Célok és feladatok ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes személyiség

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK 1 4. osztály 2 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam A tanterv, A NAT Művészetek műveltségterület, 1-4. évfolyamok követelményeinek egy részét dolgozza fel. A teljes lefedést a bevezetőben jelzettek szerint több

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam 645 ÉNEK-ZENE (tánc) 1-8. évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja

Részletesebben

Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam

Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 1. 1 37 2. 1 37 3. 1 37 4. 1,5 55,5 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák

Részletesebben

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK CÉLOK ÉS FELADATOK Az ének-zene a szavak fölött hangzó nyelv élményével és az aktív zenei tevékenységekkel hat az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés középpontjában a zenei élmény áll, mely

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam I. rész: 1 4. ÉVFOLYAM Alapelvek és célok: - Az ének és a zene, amelyet a keresztény hallgat, előad, vagy komponál, akár szent, akár világi, Istent dicsőíti. Azért

Részletesebben

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) Ének-zene 3-4. osztály Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 ÉVFOLYAM ÉNEK ZENE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol

Részletesebben

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat Helyi tanterv Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ének-zene alsó tagozat Tematikus összesített óraterv 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. A tartalom részei (témakörök) óraszám óraszám óraszám óraszám 1. Daléneklés

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Bevezetés A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk nem csak egy érzékszervünkön át jutnak el hozzánk,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ének-zene

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ének-zene Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Ének-zene

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat)

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat) ÉNEK ZENE Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1-4. évfolyam (A változat) Az Apáczai Kiadó által megjelentetett kerettantervi ajánlás felhasználásával készült Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene 1 2 3 tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás Ismételjünk! Tanult elemek

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam ÉNEK-ZENE 3. évfolyam fejlesztési cél Órakeret Zenei reprodukció-éneklés 40 óra (39+1)* Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy 8 óra (7+1)* csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

3. Tantárgyi bevezető:

3. Tantárgyi bevezető: 2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 1. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 1. évfolyam ÉNEK-ZENE 1. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ÉNEK- ZENE HELYI TANTERV ÉNEK - ZENE. 1. évfolyam

ÉNEK- ZENE HELYI TANTERV ÉNEK - ZENE. 1. évfolyam ÉNEK - ZENE 1. évfolyam Éves óraszám: 72 óra Heti óraszám: 2 óra Éves órakeret felosztása témakörönként Témakörök Zenei reprodukció-éneklés Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. Fejlesztési célok:

ÉNEK-ZENE 1 4. Fejlesztési célok: ÉNEK-ZENE 1 4. A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a

Részletesebben

2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 3. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 1-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 1-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-8. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára Ének-zene az 1 4. évfolyam számára 5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához Célok és feladatok Az ének-zene

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák:

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák: Óraterv Tanít:Nagy Edit A tanítás helye: Művészeti iskola Vésztő, Kossuth u 43-47. A tanítás ideje:2015. április 28. 14.00-14,45 Osztály: szolfézs 5. Óratípus: ismétlő Témakör: év végi ismétlés: népdalok,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE B változat

ÉNEK-ZENE B változat ÉNEK-ZENE B változat 1. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Tanmenetjavaslat a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Írta: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterv 1-8. osztály tanterv 1-8 A tanterv szerkezete: Éneklés Zenehallgatás Zenei ismeretek - Hallásfejlesztés - Improvizáció Zenei írás-olvasás A témákon belüli

Részletesebben

2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 4. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Ének-zene Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Órakeret: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 72 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Ének - zene opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE. 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE. 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8.

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. évfolyam Emelt szintű ének-zene tanterv 1-8. Részei Ének-Zene 1-4.

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai évfolyamai számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A változat Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

ÉNEK-ZENE az általános iskolák 3. évfolyama számára

ÉNEK-ZENE az általános iskolák 3. évfolyama számára ÉNEK-ZENE az általános iskolák 3. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Szeptember Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az dalok, mondókák Közös éneklés hangadás után egyszerre osztálytársak éneke 4 5. o. 3 Cicuskám kelj fel Dallamvisszhang:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy

Részletesebben

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam H E L Y I T A N T E R V TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Csizmadia Károlyné az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanítója Érd, 2013. Felülvizsgálva:

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév

T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév A Második daloskönyvem c. tankönyv használatához Éves óraszám: 36 óra Heti

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. Helyi tanterv ének-zene

ÉNEK-ZENE 5-8. Helyi tanterv ének-zene ÉNEK-ZENE 5-8. Helyi tanterv ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó

Részletesebben

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola ÉNEK ZENE 1-4. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013.

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola ÉNEK ZENE 1-4. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. ÉNEK ZENE 1-4. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE az 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

kreativitás fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét.

kreativitás fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. ÉNEK-ZENE Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és

Részletesebben

ÉNEK-ZENE Helyi tanterv ének-zene

ÉNEK-ZENE Helyi tanterv ének-zene ÉNEK-ZENE Helyi tanterv ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

Ének-zene. 1-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Ének-zene. 1-6. évfolyam. tantárgy 2013. Ének-zene tantárgy 1-6. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye ÉVFO- LYAM: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ A TANTÁRGY NEVE: Ének-zene (angol, normál tarterv) Ének-zene

Részletesebben

Deákné Kecskés Mónika

Deákné Kecskés Mónika Deákné Kecskés Mónika Zenemű Megfigyelések Alkalmazás Ismeret Készségek felismerés, lejegyzés reprodukció H + N + J repr. J + N + H ritmus jelzése dallam jelzése és szöveg látványa KÉZJEL (dallam ritmikus

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE évfolyama számára

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE évfolyama számára Helyi tanterv ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához. ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához. ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A változat Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V Sportiskolai Általános Iskola 1 Ének-zene 1.-4. évfolyam H E L Y I T A N T E R V ÉNEK-ZENE 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Bilics

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Daltanítás jelrendszerről

Daltanítás jelrendszerről Daltanítás jelrendszerről és kombinált daltanítási lehetőségek Kismartony Katalin Dal/dallamtanítás jelrendszerről - helye a tanítás folyamatában Zenemű (hallás után tanult dalok és..) megfigyelések ALKALMAZÁS

Részletesebben

Hallás utáni daltanítás

Hallás utáni daltanítás Hallás utáni daltanítás A daltanítás történhet: 1. Hallás után 2. Jelrendszerről A tanító dönti el, hogy melyiket választja. (Egyes tankönyvek tartalmaznak iránymutatást.) A döntés szempontjai: 1. A gyerekek

Részletesebben

Ének-zene tanmenet (általános iskolai)

Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Európai Iskolák A Legfelsőbb Tanács Főtitkárának Hivatala Hivatkozási szám: 2002-D-7410-hu-3 Eredeti Végleges változat Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Elfogadta a Legfelsőbb Tanács 2003. május 6.,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 65 óra. 1. Ze nei produkció

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 65 óra. 1. Ze nei produkció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V Sportiskolai Általános Iskola 1 Ének-zene 1.-4. évfolyam H E L Y I T A N T E R V ÉNEK-ZENE 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Bilics

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben