A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA"

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/ A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei nevelése Orff hangszerek segítségével 7-9 éves tanulók részére A modul szerzője(i): Albrechtovics Miklósné Dudits Zsuzsanna

2 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály: 7-9 éves tanulók Ajánlott időkeret: Hat héten át heti 1x30 perces alkalmak A modul célja: Élménynyújtás Játék és tanulás összekapcsolása Zenei hallás fejlesztése, finomítása Ritmusérzék fejlesztése A mozgás koordinálása, szinkronizált mozgási képesség Finomabb motorikus készségek elsajátítása Absztrakt gondolkodásmód fejlesztése, amely a szavak nélküli esztétikai aktivitások révén alakul ki. Kodály módszertana szerinti daltanítás Ismétlésre épülő foglalkozások Dalok és mondókák hallás után történő elsajátítása Ritmusérzék fejlesztése Játékra épülő tevékenységek A modul tartalma: Megelőző tapasztalat: Zenei nevelés Orff hangszerek segítségével A hátrányos helyzetű gyermekeknek gyakran nincs lehetőségük a zene közelébe kerülni. Nem járnak hangversenyekre, nem tanulnak hangszereken, kevés igényes zenét hallgatnak, ismeretlen számukra a közös zenélés öröme. 2

3 Ajánlott továbbhaladási irány: A sajátos nevelési igényű gyermekek sokrétű fejlődésének segítése a zenei foglalkozások által. A kompetencia fókuszai: - A tanár és a tanuló közötti személyes kontaktus kialakítása. - Az ismeretanyag a gyermek korához és képességeihez alkalmazkodó átadása. - A hangok tulajdonságainak, azok összetettebb formáinak megfigyelése. - A hang és mozgás összefüggésének megértése. - Az egyszólamúságban és többszólamúságban való tájékozódás - Felfedezni a zene mesélő erejét - A gyerekek zenei megértésének fejlesztése. A zene sajátos nyelvén elmesélt történetek megértése. - A zenehallgatás örömére való tanítás - Improvizációs készség fejlesztése, a gyerekek alkotókedvének bátorítása. - Különböző hanghatásokkal való megismerkedés és azok kifejezőerejének érzékelése Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben: A foglalkozások oldják a szorongást a gyermekekben, a kisebb-nagyobb mozgási rendellenességek esetén segítenek a gyermekek koordinált mozgásának fejlesztésében. Szűkebb környezetben: A ritmikai játékok segítenek a jó időérzék fejlesztésében, határokat, korlátokat szabnak számukra, amelyek hatással lehetnek rájuk az élet minden területén. A gyermekek számukra addig ismeretlen hangszereket ismerhetnek meg. Ajánlott megelőző tevékenységek: A tanár és a tanuló közötti személyes kontaktus kialakítása. Közös és személyes beszélgetések. Néhány alapvető iskolai szabály ismertetése. Ajánlott követő tevékenységek: Közös játékok, csapatmunka. Figyelmesség, türelem és megértés a másik iránt. 3

4 Támogató rendszer: A hangzó zenei anyag A változatos hangszerek Az együtt végzett munka A közös zenélés, éneklés Ajánlás Az SNI gyermekek részére. Támogató rendszer: - Tág, világos terem - Sokféle hangszer, elsősorban Orff-hangszerek. - CD-kazetta lejátszó - Igényesen összeválogatott zenei hanganyag - Szőnyeg - Tábla és egyéb kiegészítők, esetleg digitális tábla - Rajzeszközök és kiegészítők - Megfelelő szakirodalom a pedagógus számára Értékelés Az Orff módszer lényege a játékosság és a kreativitás fokozása a gyermekek zenetanításában, a ritmikai érzék és a rögtönzéskészség fejlesztése. Kodályhoz hasonlóan Orff is azon a véleményen van, hogy a zeneoktatást a legfiatalabb korban kell elkezdeni. Ehhez nem kellenek mindjárt hangjegyek, hangkörök, hanem zenei tapasztalás kell. A gyerekek énekeljenek, játszanak hangszereken. Fontosabb, hogy improvizáljanak, minthogy kész mintákat adjunk a kezükbe. Nem kell mindjárt a kottákkal kezdeni.hagyjuk, hogy közel kerüljenek a hangszerekhez, hogy tudjanak a testükkel, mint hangszerrel bánni, képesek legyenek az egész testükkel érzékelni a zenét, merjenek minél több mindent kipróbálni. C. Orff szerint a zeneoktatás nem csak a zenei vezetésről szól, hanem alapvetően a nevelésről. Ennek szellemében a zenetanulás ne legyen öncélú, hanem valami olyasmi, ami a saját életünket és más emberek életét is gazdagítja. MODULVÁZLAT 4

5 Lépések, tevékenységek (időmegjelöléssel) Kiemelt készségek, képességek Célcsoport / a differenciálás lehetőségei Munkaformák Tanulásszervezés Módszerek Eszköz/ melléklet (tanár/diák) I. RÁHANGOLÁS Első alkalom: ismerkedés a helyszínnel,a foglalkozást vezetőkkel, egymással és a hangszerekkel. 10 perc Második alkalom: a foglalkozáson megjelenő új hangszer megismerése. Harmadik alkalom: a 3. foglalkozáson megjelenő új hangszer megismerése. 4. Negyedik alkalom: a foglalkozáson megjelenő új hangszer megismerése. 5. Ötödik alkalom: a foglalkozáson megjelenő új hangszer megismerése. 6. Hatodik alkalom: az összes hangszer egyszerre történő megszólaltatása. A hangszínek összehangolása. Nyitottság, érdeklődés, a gyermek meglévő ismeretei. Kommunikációs módok, normák. A hangszín és hangmagasság megfigyelése. A hangszer megszólaltatásának Ritmusérzék fejlesztése. A hangszer megszólaltatásának A hangszín és hangmagasság megfigyelése. A hangszer megszólaltatásának Ritmusérzék fejlesztése. A hangszer megszólaltatásának Ritmusérzék fejlesztése. Együttzenélés. 7-9 éves tanulók Kis csoportos foglalkozás - Beszélgetés - Egyéni hangszerjáték Csörgőhangsze rek, kasztanyetta 2-3 xilofon Álló dob Békasor Dupla dob Az eddig használt hangsze rek 5

6 II. A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Első alkalom: rövid mondóka ritmusának visszajátszása kasztanyettán és csörgőhangszeren. 5 perc 2. Második alkalom: CD-ről különböző zajok és zörejek felismerése 3. Harmadik alkalom: különböző állathangok felismerése CD-ről. 4. Negyedik alkalom: a természet megfigyelése a zenében ( A.Vivaldi: Négy évszak Tavasz ), megjelenítése rajzos formában. 5. Ötödik alkalom: a zene és a mozgás összekapcsolása. 6. Hatodik alkalom: egy-egy természeti kép hangszerrel történő megjelenítése közösen és egyénileg. Ritmusérzék fejlesztése. A két kéz munkájának koordinálása. A beszéd ritmusának érzékelése. Helyes szövegmondás, jó artikulációra való törekvés. Hallásfejlesztés. A gyermek meglévő ismereteire való támaszkodás. Hallásfejlesztés. A gyermek meglévő ismereteire való támaszkodás. Hallásfejlesztés. A gyermek meglévő ismereteire való támaszkodás. A gyermekek kreativitásának fejlesztése. Hallásfejlesztés. A gyermek meglévő ismereteire való támaszkodás. A gyermekek kreativitásának fejlesztése. Hallásfejlesztés. A gyermek meglévő ismereteire való támaszkodás. A gyermekek kreativitásának fejlesztése 7-9 éves tanulók Kis csoportos foglalkozás - Egyéni és csoportos hangszerjáték Csörgőhangsze rek, kasztanyetta - Zenehallgatás CD lejátszó és hanganyag - Zenehallgatás CD lejátszó és hanganyag - Zenehallgatás CD lejátszó és hanganyag - Zenehallgatás - Mozgás - Egyéni és csoportos feladat CD lejátszó és hanganyag -Szabadon hangszerek 6

7 III. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA 1. Első alkalom: a gyermekek hangulatához alkalmazkodó dal éneklése, esetleg mozgással kísérve a dalt.10 perc 2. Második alkalom: 2 hangból álló könnyű gyerekdalok megszólaltatása xilofonon (sz-l, sz-m hangkészletű dalok) 3. Harmadik alkalom: 3 hangból álló könnyű gyerekdalok megszólaltatása xilofonon (sz-l-m, m-r-d hangkészletű dalok). 4. Negyedik alkalom: 2-3 hangból álló könnyű gyerekdalok megszólaltatása békasoron. Ezeket a dalokat a többi gyerek ritmushangszeren kíséri. 5. Ötödik alkalom: 4-5 hangból álló könnyű gyerekdalok megszólaltatása dallamhangszeren. 6. Hatodik alkalom:2-3 szabadon gyermekdal ritmusának egyszerre történő megszólaltatása. A gyermek meglévő ismereteire való építkezés. A tiszta intonálásra való törekvés. Helyes artikuláció. A hangok magasságának megfigyelése. A közösen megszólaltatott dalnak a lehető legpontosabb visszajátszása hangszeren. A hangok magasságának megfigyelése. A közösen megszólaltatott dalnak a lehető legpontosabb visszajátszása hangszeren. A hangok magasságának megfigyelése. A közösen megszólaltatott dalnak a lehető legpontosabb visszajátszása hangszeren. A különböző ritmusok összecsengése. A hangok magasságának megfigyelése. A közösen megszólaltatott dalnak a lehető legpontosabb visszajátszása hangszeren. - Az egyenletes lüktetés megéreztetése. A különböző ritmusok egyszerre történő megszólaltatásának 7-9 éves tanulók Kis csoportos foglalkozás - Csoportos éneklés - Egyéni feladat Xilofon, ütő. - Egyéni feladat Xilofon, ütő. - Kis és nagy csoportos feladat Békasor - Egyéni feladat Xilofon, ütő, békasor - Csoportos feladat Az eddig használt hangsze rek 7

8 IV. ÚJ TARLATOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 1. Első alkalom: a gyerekek által dal éneklése hangszerkísérettel. 5perc 2. Második alkalom: egy adott hangulatnak, érzésnek hangszeren történő megjelenítése. 3. Harmadik alkalom: az állódobon mondókák ritmusának visszajátszása. Az eddig használt ritmushangszerek együttes megszólaltatása kánonban. 4. Negyedik alkalom: könnyű kánon megszólaltatása dallamhangszeren. 5. Ötödik alkalom: egy mozgássor ritmusának átvitele ritmushangszerre. Éneklés és ritmuskíséret összekapcsolása. Az egyenletes lüktetés megéreztetése. - Improvizációs készség fejlesztése. - Improvizációs készség fejlesztése. Az egyenletes lüktetés megéreztetése. - Az egyenletes lüktetés megéreztetése. A különböző dallamok összecsengésének Mozgás, érzés és ritmus összekapcsolása. Egy bizonyos mozgássorhoz megfelelő hangszerek keresése. 7-9 éves tanulók Kis csoportos foglalkozás - Közös éneklés és zenélés - Közös hangszerjáték - Közös hangszerjáték - Közös hangszerjáték -Szabadon hangszerek -Szabadon hangszerek Szabadon hangszerek Különböző xilofonok, békasor - Csoportos feladat Szabadon hangszerek 8

9 6. Hatodik alkalom: a gyermekek által szabadon, illetve az általuk legjobban megszeretett tevékenység. - Improvizációs készség fejlesztése. - Csoportos feladat Szabadon bármilyen eszköz 9

10 Eszköz / Melléklet Tanári segédletek Tanulói segédletek - CD-kazetta lejátszó - Igényesen összeválogatott zenei hanganyag - Tábla és egyéb kiegészítők, esetleg digitális tábla - Rajzeszközök és kiegészítők - Megfelelő szakirodalom a pedagógus számára - Sokféle hangszer, elsősorban Orff-hangszerek. - Szőnyeg - Tábla és egyéb kiegészítők, esetleg digitális tábla - Rajzeszközök és kiegészítők 10

11 A felhasznált szövegek, kották és képek szerzői és kiadói jogainak nyilvántartásához szükséges a pontos adatok lejegyzése. Javasoljuk, hogy a táblázatot pontosan és folyamatosan vezessék. ADATTÁBLA A SZERZŐI ÉS KIADÓI JOGOK NYILVÁNTARTÁSÁHOZ Szerző (jogtulajdonos) cím alcím fordító Szerkesztő (alkotószerkesztő) kiadó Kiadás éve ISBN szám Azonosító szám oldalszám Másodlagos felhasználó (kinek a művében jelent meg, ki idézi) neve cím alcím kiadó Kiadás éve ISBN szám Azonosító szám oldalszám 11

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI Absztrakt A tanulmány témája az Ulwila zeneoktatási és zeneterápiás módszer, vagyis a színes kotta módszer. Fő célja,

Részletesebben

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus 1 Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM Sajátos nevelési igényű óvodások nevelési programja Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Pápa A csoport neve, címe Fenntartó : Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Katica speciális csoport 8500

Részletesebben

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodájában is törekszünk

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Zenei nevelés-néphagyományok az óvodában

Zenei nevelés-néphagyományok az óvodában Zenei nevelés-néphagyományok az óvodában Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvodai feladatellátási hely Sárhida Szivárvány vegyes életkorú óvodai csoport Tavaszhívogató Süss

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról

Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról Simon Anikó, óvodapedagógus Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról 2009-ben szereztem főiskolai diplomámat az ELTE- TÓK óvodapedagógus szakán. Tanulmányaimat az ELTE-PPK Neveléstudományi

Részletesebben

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1.

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Fejlesztőiskolai rehabilitációs pedagógiai

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

2007. október. A zenei nevelés transzferhatásai

2007. október. A zenei nevelés transzferhatásai Minden hónapban új ingyenesen letölthető jegyzetek az A zenei nevelés transzferhatásai A leggondosabb családi nevelés sem adhatja meg, amit az óvoda nyújt: az emberi közösségbe való beilleszkedést. A társas

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Pedagógiai Program 2014/2015 1 " Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges: Egyik az elfogadó közösség, a

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára 7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás Matematika A 1. évfolyam Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás 50. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 50. modul számolási eljárások: számok bontása és

Részletesebben