ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam"

Átírás

1 ÉNEK 1 4. osztály

2 2 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam A tanterv, A NAT Művészetek műveltségterület, 1-4. évfolyamok követelményeinek egy részét dolgozza fel. A teljes lefedést a bevezetőben jelzettek szerint több tantárgy biztosítja. A tantárgy óraszáma: 148 A Nyíregyházi tanterv/helyi tervezés aránya: ~80/20 %. Ennek felosztása: Évfolyam Összesen Ének- zene Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelke-sít és megnyugtat. A gazdag érzelmi hatás a beleélés-átélés és a közvetlen cselekvés által színesíti a fantáziát, formálja az ízlést, és fogékonnyá teszi a gyermeket más emberek, közösségek és kultúrák befogadására. A zene megszerettetéséhez az egyes zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult alkotó légkör, a játékosság, a zenei élményt gátló feszültségek feloldása, a jó iskolai környezet, valamint a tanulók pozitív viszonya tanítójukhoz, zenetanárukhoz. A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás igényét és a zenehallgatási szokásokat. Az énekhang minden gyermek veleszületett,,hangszere. Ezért az énekes tevékenységek a zenei foglalkozások alapját képezik. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig pótolható lehetőségét kínálja. A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan történik, segíti az esztétikus, jól koordinált mozgás, szép testtartás, jó légzés, jó fizikai állóképesség kialakítását, ill. erősödését. Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, karakterek zenei kifejezése az előadói készséget gazdagítja. A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának fontos szerepe van a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv megismerésében. A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A gyermekek csoport előtti éneklése, előadása módot ad az egyéni készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú gyermekek fejlesztésére. A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet ébreszthet a rendszeres hangszertanuláshoz. A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze és a gyermeki élményvilág fontos része. KULCSKOMPETENCIÁK: Anyanyelvi kommunikáció Az énekzenének, mint a művészetek egy formájának célja, hogy a kommunikáció összetett formáiról élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek hozzájárulnak a legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakításához. Az aktív tevékenységek (éneklés, játékok, ritmizálás, stb.) a készség és képességfejlesztés szisztematikus rendje lehetőséget ad a zene tartalmi befogadására, a kifejezésmód árnyaltságának fejlesztésére és általa az egyéni továbbfejlődésre.

3 3 Idegen nyelvi kommunikáció A zenei nevelés segítséget nyújt a gyerekeknek, hogy saját koruk kultúrájában jobban eligazodjanak, felismerjék és becsüljék a zene által közvetített értékeket. A nemzeti és európai kultúra mellett a más kultúrák értékeivel való megismerkedés fokozza nyitottságukat, felkelti és fejleszti az új iránti kíváncsiságukat, toleranciájukat. Matematikai kompetenciák A zenei hallásképzés eredményeként eljuthatunk az önálló zenei gondolkodás kifejlődéséig, amely magában rejti az összehasonlítás, a viszonyítás lehetőségét, a sorszerkesztés a rövid zenei formák felismerését, az absztrakciót, az analizálást, a szintetizálást és a fogalomalkotást. A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás fejlesztése teremti meg. Természettudományos kompetencia A zenehallgatás során lehetőség nyílik a különböző természeti jelenségek és a közvetlen környezet hangszerek által imitált hangjainak felismerésére. Digitális kompetencia A digitális technika világában fontos feladat a gyerekek tudatosságra, szelekció képességre való nevelése. A zenehallgatás egy jó alternatíva a digitális eszközök helyes alkalmazására. Hatékony és önálló tanulás kompetenciája A dallamhoz kötött szövegtanulás könnyebb, sikerélményt ad, és ez által az egyéb tanulási formákat is motiválja. A zenehallgatás pihentet, megnyugtat, segíti az elmélyülést, amely a hatékony tanulás fontos feltétele. Szociális és állampolgári kompetencia Az énekórai közösségi tevékenységek (közös éneklés, játszás) segítik a gyerekek egymás közötti kapcsolatának helyes irányba történő fejlődését, egymás elfogadását és értékeinek felismerését. Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia Az örömmel végzett önálló énekes tevékenységek (kiscsoportos vagy egyéni éneklés, ünnepek alkalmával történő szereplés, stb.) megerősítik a gyerekek önbizalmát, kezdeményezőkészségét. Esztétikai és művészeti kompetencia A zenei nevelés elsődlegesen az esztétikai és művészeti kompetenciát hordozza magában. Az ének-zenével összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek élményszerűvé, a gyerekek sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést és fejlesztik a kreativitást. Céljuk a képességek fejlesztése, a szellemi, lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai fogékonyság, az érzékenység fokozása. Fejlesztési követelmények Éneklés Az énekhangra épülő tanítás első lépése a kifejező, saját hangszer megformálása, vagyis az éneklési készség fejlesztése és az éneklési kultúra kialakítása. Fejlesztési követelménye a csoport egységes, szép közös éneklése helyes légzéssel, értelmes szövegkiejtéssel, helyes artikulációval, pontos dalkezdéssel és

4 zárással. Énekes játékok táncos dallamok előadása mozgással, jó ritmusban, a dalok hangulatának megfelelően. Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és kottából. Könnyű kétszólamú művek éneklése. Zenei hallás A zenei hallás fejlesztése a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó- és dinamikaérzék kialakítására irányul, tanult dalokon. A hangszínhallás fejlesztése tegye képessé a gyerekeket hangszerek és énekkari szólamok felismerésére. A belső hallás megalapozása, a zenei memória fejlesztése, a zenei élmény szóbeli, vizuális és mozgásos megfogalmazása is fejlesztési követelmény. Zenei olvasás-írás A zenei olvasás-írás fejlesztésének követelménye ebben az életkori szakaszban a tanult dallami és ritmikai elemek felismerése betűkottáról és kottaképről. Ismert dalok szolmizált olvasása és felismerése kottaképről, kézjelről. A megismert szolmizált hangok éneklése dalokban, motívumokban, írása a tanult dó-helyekkel. Zeneértés A zeneértő és -érző képesség fejlesztésének követelménye a többször meghallgatott zeneművek felismerése, megnevezése, az emberi hangfajok, hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a zenei karakterek különbségének, kifejező erejének megfigyelése. Fejlesztési feladatok 1.Zenei alkotóképesség 1.1 Interpretáció A dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatása, az éneklési öröm felkeltése. Egységes hangzás kialakítása a csoportos énekléskor, a kiscsoportos és az egyéni éneklés fejlesztése. A tanult gyermek- és játékdalok mozgással kísért csoportos előadása. Népzenei dalanyag tanítása többnyire hallás után. Népszokások megismertetése, dramatizálása bábos megjelenítéssel vagy mozgással, tánccal. Életkornak megfelelő műdalok megszólaltatása zeneileg megfelelő előadással. Felkészítés az ünnepekre a hangszert tanuló diákok bevonásával is. 1.2 Improvizáció A zenei fantázia fejlesztése, mozgósítása, énekes szabad rögtönzések bevezetése. A ritmus-és dallamhangszeres improvizáció készségének kialakítása a tanult tempók és dinamikák, egyszerű zenei szerkezetek, valamint az eltérő karakterek felhasználásával. Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia szabadságával. 2. Megismerő- és befogadóképességek 2.1 Zenehallgatás A csend, a zaj, a zörej elkülönítése. Az emberi hang színeinek és a hangszerek hangszínének megismertetése, megkülönböztetése vizuálisan is. Tanult dalok felismertetése vokális vagy hangszeres feldolgozásokban. Cselekményes zenék bemutatása, tartalmuk szóbeli vagy egyéb társművészetekből kölcsönzött eszközzel való kifejtése. Életkornak megfelelő, zenetörténeti korokból válogatott nép- és műzenei szemelvények bemutatása. Az emocionális érzékenység kifejlesztése. 2.2 Zenei hallás és kottaismeret Alapritmusok, ütemfajták és dallammotívumok felismertetése, olvasása és lejegyzése tanári segítséggel. 4

5 Értékelés Ritmushangszerek megismertetése, használata, a ritmikai többszólamúság megalapozása, szolmizációs jelek alkalmazása. A dalok ritmikai sajátosságainak megjelenítése mozgással, tánccal, kreatív játékokkal. Hangnevek meghatározása a vonalrendszerben a relatív szolmizáció alapján. A hang tulajdonságainak megfigyeltetése. A hangmagasság, a hangerő, a hangszín iránti érzékenység fejlesztése. A hangközhallás megalapozása. A többszólamúság készségének megalapozása. A belső hallás képességének megalapozása. A hallás utáni éneklés képességének kialakítása. A tanult dallamok felismerési képességének kialakítása. A zenei karakterek elkülönítése, motorikus megjelenítése. A dalok szerkezetének hallás utáni megfigyeltetése, felismertetése. A követelményeknek megfelelően, az egyéni fejlődést is figyelembe véve egyéni és csoportos értékelések szóban és írásban az Éneklés, Zenehallgatás, Improvizálás, Zenei ismeretek területén. A kimagasló órai teljesítmények értékelése (pontozással, jutalmazással), figyelemmel kísérése. Az első osztályban osztályzat nélkül -,,A Közoktatási törvény 70. (3) bekezdése alapján ez külön tantestületi döntést igényel. a évfolyamokon osztályzattal. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei az új NAT-nak megfelelő legyen -legyenek benne készségfejlesztő gyakorlatok -válogatásra szánt dalanyag -legyen színes, legyenek benne képek hangszerekről, zeneszerzőkről -felmenő rendszerű legyen 5 A jelenlegi tankönyvkínálatból a tanterv megvalósításához a következő tankönyveket javasoljuk. Tanulói és tanítást-tanulást segítő taneszközök Tanulói: Tanári: Tárgyi: Ádám- Kodály: Énekes könyv 1. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Lantos Rezsőné - Lukin Lászlóné: Ének- zene 1. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Süle Ferenc: Első daloskönyvem Apáczai Kiadó Kodály Zoltán: válogatott biciniumok 333 olvasógyakorlat Énekeljünk tisztán Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában I. Dobszay László: A magyar dal könyve ritmus- és dallamhangszerek, CD-lemezjátszó, magnó, lemezek, kazetták, videomagnó, pianínó, szaktanterem

6 TANTERV 1. ÉVFOLYAM Éves óraszám 37 Heti óraszám 1 Interpretáció 17 Improvizáció 3 Zenehallgatás 4 Zenei ismeretek 6 Szabadon választott 7 Pontos szövegejtés, dallam és ritmus megszólaltatására való törekvés. Helyes levegővétel, testtartás alkalmazása. Megadott hangmagasság (kezdőhang) felismerése. Tempótartás, megfelelő tempóátvétel. Magyar népi mondókák, kis hangterjedelmű magyar népdalok. Népi gyermekjátékok. Hallás utáni daltanítás. Magyar népi mondókák ritmikus előadása, és kis hangterjedelmű magyar népdalok éneklése osztályszinten, kis csoportban, egyénileg szöveggel, pontos szövegejtésre törekvéssel. Éneklés emlékezetből. Megadott hangmagasság (kezdőhang) felismerése, átvétele csoportosan, egyénileg. Tempótartás, megfelelő tempóátvétel a népi mondókák, és a kis hangterjedelmű dalok éneklése során. Továbbhaladás feltételei Pontos artikuláció, szövegejtés, dallam és ritmus megszólaltatása. Gyermekjátékdalok éneklése, előadása játékukkal együtt. Tempótartás, tempóátvétel a csoportos éneklésben.

7 7 Népi gyermekjátékok csoportos előadása. Felszabadult örömet nyújtó játék, játéklehetőség megteremtése. Közös éneklés a dalritmus tapsolásával, és az egyenletes járás összekapcsolásával. A tanult dalok előadása, játékával együtt. Memóriafejlesztés. Dalok éneklése egyenletes járással, majd a dalritmus megszólaltatásával Ünnepkörökhöz kapcsolható dalok, jeles napok szokásainak megismerése. Ünnepkörök dalai. Felkészülés az ünnepekre a hangszert tanuló gyermekek bevonásával. Ritmuskövetés, ritmikus mozgás gyermekdalokra. Ünnepekhez kapcsolódó dalok csokorba szedése tanítói segítséggel, előadásuk csoportban és kisebb együttessel, illetve szólóban. Dalok ritmusának, megszólaltatása segítséggel.

8 8 IMPROVIZÁCIÓ Dallammotívum-variációk és ritmusvariációk megszólaltatására törekvés. Énekes és ritmikus variációs játékötletek. Énekes és ritmikus variációs játék. Továbbhaladás feltételei Énekes párbeszéd, visszhangjáték (névéneklés). Ritmus és dallammotívum variálása. Kérdés-felelet, tempó- és dinamikai változások alkalmazása csoportos és egyéni munkaformában. Mozgás-improvizáció dallamra, ritmusra alkalmazva. Tanult dallamok eltérő karakterben történő megjelenése. Ritmussorok, dallammotívumok Játék kérdés-felelet, tempó és dinamikai elemek alkalmazásával. Mozgás dallamra, ritmusra. Ritmikus mozgással kísért dallam, mondóka. Kérdés-felelet játék alkalmazása tanult dallamokban. Mozgásos improvizáció dallamra, dalra, ritmusra. Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia szabadságával egyénileg, kis csoportban. MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG ZENEHALLGATÁS Hangok felismerése, megkülönböztetése Hangzás alapján hangszerek hangjának felismerése. Az utca, állat-, otthoni hangok megfigyelése Dalanyag az emberi hangfajták megfigyeléséhez (gyermek- nőiférfi). Ritmushangszerek, metallofon, furulya, zongora, hegedű megfigyelése Emberi hangfajták hallás utáni megkülönböztetése, felismerése, azonosítása (gyermek- női- férfi) csoportosan, egyénileg. Hangszerek felismerése hangzás és kép alapján (ritmushangszerek, metallofon, furulya, zongora, hegedű). Továbbhaladás feltételei Emberi hangfajták megkülönböztetése Hangszerek felismerése kép és hangzás alapján.

9 9 ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET Belépő dallamhangok, dallami és dinamikai elemek felismerése. Belépő dallamhangok, dallami és dinamikai elemek. Dallami elemek: magas-mély képzet, pentaton dallamelemek, szolmizációs szótagok. Magas és mély képzet kialakítása, a vonalrendszer, a relatív szolmizáció alapozása. Magas-mély képzet megkülönböztetése hallás után és kottaképről. Továbbhaladás feltételei Dallammotívumok hangoztatása, ismert dalokban ezek felismerése Dalok dallami és ritmikai sajátosságainak felismerése. Ritmikai elemek: egyenletes lüktetés, motívumhangsúlyütemsúly, kettes ütem, elemi ritmusértékek (negyedhang és szünetjelek, páros nyolcad), a ritmusvisszhang-felelgetős, az ütem, a vonal, a záróvonal, az ismétlőjel. Pentaton dallamelemek megfigyelése hallás után, szolmizációs hangok (szó-mi, lá-szómi). A vonalrendszer ismerete, a tanult pentaton dallamelemek, a szolmizációs hangok (kézjel, betűkotta, hangjegy) elhelyezése vonalrendszerben segítséggel és önállóan. Dalrészletek olvasása, kottába írása segítséggel és önállóan Ritmikai elemek: egyenletes lüktetés, egyenletes járás érzetének kialakítása, lépés a különböző értékű ritmusértékekre (negyed, nyolcad). Motívumhangsúly-ütemsúly érzékeltetése tapssal, ritmushangszerrel, kettes ütem Dallamhangok, szolmizációs hangok ismerete (lá-szó-mi). Dalrészletek olvasása, kottába írása segítséggel. A tanult, gyakorolt dalok dallami és ritmikai fordulatainak megszólaltatása Ritmusértékek érzékeltetése, elemi ritmusértékek ismerete, lejegyzés a vonalrendszerbe, segítséggel.

10 10 2. ÉVFOLYAM Éves óraszám 37 Heti óraszám 1 Interpretáció 17 Improvizáció 3 Zenehallgatás 4 Zenei ismeretek 6 Szabadon választott 7 ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG INTERPRETÁCIÓ Pontos szövegejtés, dallam és ritmus megszólaltatására törekvés. Helyes levegővétel, testtartás alkalmazása. Magyar népi mondókák, kis hangterjedelmű magyar népdalok. Népi gyermekjátékok. Magyar népi mondókák, kis hangterjedelmű magyar népdalok éneklése csoportosan, kisebb csoportban, egyénileg szöveggel, pontos szövegejtésre törekvés. Éneklés emlékezetből. Továbbhaladás feltételei Helyes levegővétel. Pontos szövegejtés, a tanult dalokban a dallam és a ritmus pontos megszólaltatása. Megadott hangmagasság (kezdőhang) felismerése. Magyar népzenei dalanyag. Magyar népzenei dalanyag tanítása hallás után. Megadott hangmagasság (kezdőhang) felismerése, átvétele csoportosan, egyénileg. Megadott hangmagasság átvétele csoportos éneklésnél

11 11 Tempótartás, megfelelő tempóátvétel. Népi gyermekjátékok mozgással egybekötött, csoportos előadása a koncentráció, a figyelemösszpontosítás fejlesztésével. Stílus- és ritmusjáték anyaga. Népszokások dalai. Dallammotívumok csoportos éneklése emlékezetből. Tempótartás, megfelelő tempó átvétel a népi mondókák, kis hangterjedelmű dalok éneklése során Ismert kiszámolók kísérése tapssal, csoportosan és egyénileg. Ismert népi gyermekjátékok csoportos játéka. Új szereplők választása és annak alapján a játék újrajátszása. Közös éneklésben a megfelelő tempótartás, a hangulatnak megfelelő tempóátvétel. Ritmuskövetés, ritmikus mozgás gyermekdalokra. Ismert és gyakorolt dalok előadása játékkal együtt Gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete, eljátszása csoportban. Ünnepkörök, jeles napok szokásainak, hagyományainak megismerése a lakóhelyen és szűkebb környezetében. Ünnepkörök dalai. Részvétel tanult népszokások dramatikus előadásában. Ünnepkörök dalai a jeles napok szokásaihoz kapcsolva, s ez által a szokások megismerése, és a szövegtartalom szerinti alkalmazás. Felkészülés az ünnepekre hangszert tanuló gyermekek bevonásával. Ünnephez kapcsolódó dalok csokorba szedése. A dalcsokrok előadása tanítói segítséggel, ritmushangszerekkel csoportban és hangszerkísérettel, illetve szólóban.

12 12 IMPROVIZÁCIÓ Ritmus és dallamhangszeres improvizáció készségének fejlesztése. Dallammodellként: magyar gyermekdalok, népzenei-műzenei énekes anyag. Olvasógyakorlatok. Irányított improvizáció zenei kérdésfelelet formára. Ritmusfelelgetős. Továbbhaladás feltételei Énekes párbeszéd, visszhangjáték előadása. Ritmus- és dallammotívum variálása, egyéni bemutatása Ritmus és dallamhangszeres improvizáció anyaga, ritmusfelelgető, ritmusosztinátó. Ritmusosztinátó szerkesztése negyed és nyolcad ritmusértékkel. Ritmusosztinátó alkotása, ismert dal előadásához csoportos bemutatással Dallammotívum és ritmus összekapcsolása. Mozgásos improvizáció kialakítása. Mozgásos improvizáció, ritmikus mozgás. Ritmus és dallammotívum összekapcsolása, variálása. Ritmikus mozgással kísért dallam, mondóka ritmizálása. Mozgás dallamra, ritmusra. Mozgás dallamra, ritmusra. Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia szabadságával egyénileg, kis csoportban. Mozgásos improvizáció dallamra, dalra, ritmusra.

13 13 MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG ZENEHALLGATÁS Zenei együttesek felismerése hangzás alapján. Újabb zenei együttesek felismerése hangzás alapján (gyermekkar; vonós- és fúvószenekar; hegedű, fuvola, fagott). Zenei együttesek és hangszerek felismerése, azonosítása kép és hangzás alapján (gyermekkar; vonós, fúvós zenekar; hegedű, fuvola, fagott). Továbbhaladás feltételei Vokális és hangszeres hangszínek felismerése. Emberi hangfajták megkülönböztetése, megismerése hangzás alapján. Vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése hangzás alapján. Gyermekdalok és magyar népzenefeldolgozások megfigyelése. Népzenei felvételek, feldolgozások. Az ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz igazodó szemelvények (vokális-hangszeres). Többször meghallgatott zeneművek azonosítása, egyszerű formák felismerése hangzás után. Vokális és hangszeres hangszínek felismerése.

14 14 ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET Dalok ritmikai sajátosságainak felismerése. Ritmikai sajátosságok. Ritmikai és a dallami elemek megismerésének, felismerésének és csoportos megszólaltatásának gyakorlása. Továbbhaladás feltételei Tanult ritmusértékek felismerése és megszólaltatása kottaképről. Belépő dallamhangok, dallami és ritmikai elemek felismerése. Ritmusértékek: félértékű ritmus- és szünetjel. Újonnan belépő ritmusértékek megszólaltatása, gyakorlása tapssal, ritmusnévvel, ritmushangszerrel. Dalritmusok és pentaton relációk olvasása és írása irányítással a tanult ritmusértékek és hangkészlet körében. Dalritmus. Dallammotívumok. Dalritmus megszólaltatása tapssal, ritmusnévvel. Újonnan belépő dallamhangok (Dallami elemek: pentaton dallamfordulatok - lá-szó-mi, ré-dó-lá).

15 3. ÉVFOLYAM 15 Éves óraszám 37 Heti óraszám 1 Interpretáció 22 Improvizáció 4 Zenehallgatás 7 Zenei hallás és kottaismeret 4 ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG INTERPRETÁCIÓ Pontos szöveg, dallam és ritmus megszólaltatására való törekvés. Helyes artikuláció fejlesztése, megfelelő levegővétel, testtartás alkalmazása. Gyermekdalok és magyar népdalok. Alkalmazkodó ritmus, tempó giusto, parlando előadásmód. Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok. Magyar népdalok éneklése, kisebb csoportban, egyénileg szöveggel. A gyermekdalok és népdalok, valamint más népek gyermekdalainak a szöveghez igazodó hangulatos előadása. Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok alkalmazása, a helyes artikuláció gyakorlása. Legato éneklés. A szövegejtés pontosságának fejlesztése. Továbbhaladás feltételei Magyar népdalok éneklése csoportosan, kisebb csoportban, egyénileg, pontos szöveggel

16 16 Daléneklés tisztán, pontos ritmusban a c d hangok közötti magasságban. Memóriafejlesztő gyakorlatok alkalmazása az éneklési emlékezet gazdagítására. Daléneklés tisztán, pontos ritmusban a c d hangok közötti magasságban. Memóriafejlesztés. Népdalkánonok. A tanult dalok közül a kánonéneklésre alkalmas dalok közös éneklése dallambújtatással. Felkészülés könnyű kétszólamú dalok előadására. Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés. Tudjon az osztály kánonokat és könnyű kétszólamú dalokat énekelni. Hallás utáni daltanítás. Dallammotívumok csoportos éneklése emlékezetből (szöveggel, szövegelvonással, szolmizálva). Tanult mondókák és dalanyag felidézése emlékezetből. Népdalok szövegtartalomhoz közelítő előadása, az előadási kifejezés gazdagságának bemutatása, átadása. Szöveghez igazodó előadásmód fejlesztése.

17 17 Népi gyermekjátékok mozgással egybekötött, csoportos fejlesztés. Stílus és ritmusjátékok Ünnepkörök, jeles napok dalainak témához kapcsolása. Ünnepkörök dalai. Iskolai ünnepek dalai. Felkészülés az ünnepekre. Az ünnepekhez kapcsolódó dalok csokorba fűzése segítséggel. Az ünnepek alkalmával a hangszert tanuló gyermekek bevonása. Ünnepekhez kapcsolódó dalcsokor előadása csoportban, szólóban. IMPROVIZÁCIÓ Ritmus és dallam improvizáció készségének fejlesztése. Ritmus és dallam improvizáció anyaga (énekes, hangszeres szemelvények). Ritmusfelelgetős. Ritmusosztinátó szerkesztése. Variációk készítése ritmustáblákkal. Motívumok és motívum párok alkotása a meglévő ismeretek felhasználásával. Továbbhaladás feltételei Énekes párbeszéd-visszhangjáték szerkesztése. Ritmusosztinató alkotása ismert dalhoz. Olvasógyakorlatok: dallam és ritmus, jelek alapján való megszólaltatása. Dallam alkotása adott ritmussorhoz. Ritmus és dallammotívumok variálása. Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlása, dallam kiegészítése csoportosan, páros munkában, egyénileg. Azonos dallamhoz különböző befejezés rögtönzése. Ritmus és dallammotívum variálása. Olvasógyakorlatokban, műzenei példákban rejlő variációk megfigyelése, megnevezése.

18 18 Irányított improvizáció egyszerű zenei szerkezetek, eltérő karakterek alkalmazása. Egyszerű zenei szerkezetek bemutatására eltérő karakterű népzenei és műzenei szemelvények. Irányított improvizáció zenei kérdésfelelet formájára. Játékok az előírt dinamikai és a tempójelzések szerint. Kérdés-felelet, és más játékos formák az ismert ritmus és dallammotívumok megszólaltatásával Mozgásos improvizáció fejlesztése. Mozgásos improvizációhoz zenei szemelvények. Irányított és kötetlen csoportos mozgásgyakorlat zenére, szabad mozgás a térben. Ritmikus mozgással kísért dallam, mondóka. Mozgásos improvizáció dallamra, ritmusra. Szabad mozgás dallamra, ritmusra. Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia szerint, egyénileg, kis csoportban. Kreatív játékalkotás az ismert népi játékokhoz MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG ZENEHALLGATÁS Zenei együttesek felismerése hangzás alapján. Zenei együttesek A fúvószenekar. Zenei együttesek fúvós zenekar, kórustípusok. Továbbhaladás feltételei Emberi hangfajták megkülönböztetése hangzás alapján. Nőikar, a férfikar és a vegyes kar. Illusztrációk és zenei szemelvé- Hangfajták felismerése hangzás alapján (női és férfi). Kórustípusok hallás utáni megnevezése (nőikar, férfikar, vegyes kar). Hangszerek: a trombita és a kürt Hangszerek és kórustípusok hallás utáni felismerése a hangszínek azonosításával A nőikar, a férfikar és a vegyes kar hangzásának megfigyelése. Vonós és fúvós hangszerek hangszínének

19 19 Karakterek, hangmagasságok megfigyelése, azonosítása. nyek a hangszerek, a trombita, a kürt és az üstdob megismeréséhez. Karakterdarabok. Eltérő hangszíneket bemutató zenei szemelvények a hangmagasságok - mélységek érzékeltetésére. A természet hangjai. hangjának, valamint az üstdob hangszínének megfigyelése, hallás utáni azonosítása. Különböző zenei karakterek megfigyelése a zenékben. Különböző zenei karakterek, hangmagasságok hallás utáni megkülönböztetése. A tempó és dinamika különbségeinek megfigyelése a természet hangjain, zenei alkotásokban. Tartalom és zenei kifejezőeszközök összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes zenék hallgatásakor. megkülönböztetése hangzás alapján. Hangszínek megkülönböztetése. Dinamikai ellentétpárok felismerése. Magyar és rokon népek népzenei felvételeinek, feldolgozásainak jellegzetességeinek megfigyelése. Cselekményes zenék. Indulók (eltérő stíluskörből). Népzenei felvételek, feldolgozások (magyar és rokon népek dalai). Az induló tempó felismerése hangzó zenében. Többször meghallgatott zeneművek azonosítása, egyszerű formák felismerése. Népi játékok és néptánc alaplépések közös, egész osztály általi megismerése. Az induló tempó felismerése hangzó zenében. Többször meghallgatott zeneművek azonosítása, egyszerű formák felismerése. Néptánc alaplépések reprodukálása. ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET Dalok ritmikai sajátosságainak felismerése. Belépő új ritmusképletek Ritmikai elemek: az egész értékű hang és szünetjele. Önálló nyolcad hang és Az egész értékű hangnak és szünetjelének megismerése. Önálló nyolcad hang és szünetjelének Továbbhaladás feltételei Tanult ritmusértékek, ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképről.

20 20 felismerése, azonosítása. szünetjele. A szinkópa ritmusképlet megismerése, érzékeltetése, jelölése. A négyes ütem. hangoztatása, felismerése dalokban és versekben. A négyes ütem és ritmusértékeinek megismerése. A szinkópa lüktetésének érzékeltetése. A lejegyzés és hangoztatás gyakorlása. A ritmusértékek önálló elhelyezése a négyes ütemben. Ritmikai azonosságok és különbségek megállapítása. Megismert dallamrelációk, pentaton fordulatok felismerése, éneklése A tanult ritmusértékek önálló elhelyezése a négyes ütemben. Belépő dallamhangok, dallami és ritmikai elemek felismerése, azonosítása. Olvasópéldák a ritmikai sajátosságok megfigyeléséhez. Olvasógyakorlatok, pentaton relációk. Dallammotívumok. Ritmikai és a dallami elemek megismerésének, felismerésének és csoportos megszólaltatásának gyakorlása. Ritmuskíséret az ismert dalokhoz, ritmushangszerekkel és mozgással. Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felismerése kottaképről. Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása. Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint. Újonnan belépő dallamhangok (kézjel, betűkotta, hangjegy), elhelyezése a vonalrendszerben. Dalritmus írása. Dallammotívumok csoportos éneklése szolmizálva kézjelről. Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felismerése kottaképről. Újonnan belépő dallamhangok (kézjel, betűkotta, hangjegy), elhelyezése a vonalrendszer-ben. Dalritmus írása.

21 21 4. ÉVFOLYAM Éves óraszám 37 Heti óraszám 1 Interpretáció 22 Improvizáció 4 Zenehallgatás 7 Zenei hallás és kottaismeret 4 ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG INTERPRETÁCIÓ Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok, helyes artikuláció kialakítása, fejlesztése. Pontos szövegejtés, dallam és ritmus megszólaltatására való törekvés. Helyes levegővétel, testtartás alkalmazása. A hangterjedelem növelése g e hangig. Magyar népdalok (alkalmazkodó ritmus, új stílus). Európai népdalok. Népdalkánonok. Könnyű kétszólamúság (kánon, bicínium). Himnusz. Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok alkalmazása a helyes artikuláció fejlesztésére. Pontos szövegejtésre törekvés. Magyar népdalok éneklése csoportosan, kisebb csoportban, egyénileg szöveggel. Gyermek- és népdalok: a négy év során tanult dalok ismétlő gyakorlása. Éneklés emlékezetből. Továbbhaladás feltételei Magyar népdalok éneklése csoportosan, kisebb csoportban, egyénileg pontos szöveggel. Kánonok éneklése csoportosan. Gyermek- és népdalok: a négy év során tanult dalok. A Himnusz éneklése Alkalmazkodó ritmus szerinti népdalé-

22 22 Törekvés a kétszólamúság megszólaltatására. Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés. Hallás utáni daltanítás. neklés. Kétszólamú, gyakorolt dal csoportos előadással. Daltanulás kézjelről és betűkottáról. Népszokások dalai. Dallammotívumok csoportos éneklése emlékezetből. Bicíniumok csoportos és páros előadása. Részvétel tanult népszokások dramatikus előadásában. Dallammotívumok csoportos éneklése emlékezetből. Játékos ritmusok, ritmikus mozgás gyermekdalokra. Népi játékok, népdalok szövegtartalmának kifejezése csoportos éneklés emlékezetből. Ünnepkörök, jeles napok dalainak és a szokások tartalmának megismerése. Betlehemes játékok. Jeles napok, ünnepkörök dalai. Iskolai ünnepek dalai. Ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz igazodó szemelvények. Betlehemes játékok dramatizálása. Felkészülés az ünnepekre, az ünnepekhez kapcsolódó dalok csokorba fűzésével, (tanári tevékenység) a hangszert tanuló gyermekek bevonásával. Ünnephez kapcsolódó dalok előadása csoportban és kisebb együttesben, illetve szólóban.

23 23 IMPROVIZÁCIÓ Ritmus- és dallam-improvizáció készségének fejlesztése. Ritmusfelelgetős, énekes párbeszéd, visszhangjáték. Ritmus és dallammotívum variálása. Ritmusosztinató szerkesztése. Variációk készítése ritmustáblákkal. Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlása, dallam kiegészítése csoportosan, páros munkában, egyénileg. Továbbhaladás feltételei Ritmus és dallammotívum felismerése. Osztinató alkotása és előadása ismert dalhoz. Azonos dallamhoz különböző befejezés rögtönzése. Hiányzó ritmus kitalálása, pótlása megszólaltatással. Dallam kiegészítés, a hangulatos befejezés gyakorlásával Egyszerű zenei szerkezetek felismerése eltérő karakterek felhasználásával. Mozgásos improvizáció alakítása. Egyszerű zenei szerkezeteket, eltérő népi és műzenei karaktereket bemutató szemelvények. Mozgásos improvizáció zenei szemelvényei. Irányított improvizáció zenei kérdésfelelet formára. Játékok a dinamikával és a tempóval. Ritmikus mozgással kísért dallam. Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia szabadságával egyénileg, kis csoportban. Zenei kérdés-felelet alkotása, a tanult ritmus és dallammotívumok segítségével. Mozgásos improvizáció dallamra, ritmusra.

24 24 MEGISMERŐ- ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG ZENEHALLGATÁS Zenei együttesek felismerése hangzás alapján. Karakterek, hangmagasságok hallás utáni megfigyelése. Zenei együttesek: (vonós, fúvós) felismerése. Vonós, fúvós, ütős hangszerek. Emberi hangfajták. Gyermek-, női-, férfikórusok. Szemelvények, zenei idézetek a karakterek és az eltérő hangmagasságok ábrázolására. Vonós, fúvós zenei együttesek, hangfajták felismerése és azonosítása hangzás alapján (női, férfi). Kórustípusok hallás utáni megnevezése (gyermek, női, férfi). Különböző zenei karakterek, hangmagasságok hallás utáni megkülönböztetése. A továbbhaladás feltételei Hangszínek hallás utáni felismerése Emberi hangfajták, kórusok megkülönböztetése, felismerése hangzás alapján. Vonós, fúvós, ütős hangszerek hangszínének megkülönböztetése hangzás alapján. Dinamikai ellentétpárok felismerése. Cselekményes zenék. Tartalom és zenei kifejezőeszközök összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes zenék hallgatásakor. Magyar és rokon népek népzenei felvételeinek, feldolgozásainak felismerése. Indulók az eltérő zenetörténeti korokból. Magyar és rokon népek népzenei felvételei, feldolgozásai. Az induló tempó, karakter hallási felismerése. Többször meghallgatott zeneművek azonosítása, egyszerű formák felismerése. Vokális és hangszeres hangszínek felismerése, azonosítása.

25 25 ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET Dalok ritmikai sajátosságainak felismerése. Belépő új ritmusképletek felismerése, azonosítása. Ritmikai sajátosságok felismerése, rendszerezése. Ritmikai és a dallami elemek megismerésének, felismerésének és csoportos megszólaltatásának gyakorlása. Az eddig tanult ritmusok felismerése kottaképről, olvasása és írása (tanári segítséggel és a nélkül). A továbbhaladás feltételei Tanult ritmusértékek felismerése és megszólaltatása, önállóan kottaképről, olvasása és írása tanári irányítással. Megismert dallamrelációk, pentaton fordulatok felismerése, éneklése szolmizálva tanári segítséggel. Belépő dallamhangok, dallami és ritmikai elemek felismerése, azonosítása. Újonnan belépő dallamhangok. Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint. Újonnan belépő dallamhangok: a fá és a ti hang megfigyelése, tudatosítása, kézjele, helye, (kézjel, betűkotta, hangjegy), elhelyezése a vonalrendszerben. Újonnan belépő dallamhangok: a fá és a ti hang, kézjele, helye (kézjel, betűkotta, hangjegy), elhelyezése a vonalrendszerben. Olvasógyakorlatok, pentaton relációk. A pentatónia jelentése, fogalma, jellemző jegyei. Olvasógyakorlatok, pentaton relációk éneklése. Dallammotívumok csoportos éneklése, szolmizálása kézjelről. Ritmusértékek. A háromnegyedes ütemmutató és ütemfajta, pontozott fél kotta és szünetjele, váltakozó ütem, nagy éles és nyújtott ritmus. A háromnegyedes ütemmutató és ütemfajta, pontozott fél kotta és szünetjele, váltakozó ütem, nagy éles és nyújtott ritmus tudatosítása, alkalmazása, felismerése. A háromnegyedes ütemmutató alkalmazása. Pontozott fél kotta és szünetjele, váltakozó ütem, nagy éles és nyújtott ritmus.

26 Nagy éles ritmus, nagy nyújtott ritmus. A váltakozó ütem fogalma. Dalritmus írása. Dallammotívumok. Nagy éles ritmus, nagy nyújtott ritmus felismerése, gyakorlása ritmusgyakorlatokban a dalok ritmizálása során. Ritmusosztinató alkalmazása a dalok előadásakor. Kétszólamú ritmusgyakorlatok csoportos és egyéni megoldásokkal. A dalok szerkezetének elemzése, a zenei kérdés-felelet azonosítása. A váltakozó ütem felismerése. 26

27 27 A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ Az első-második osztályban a gyermekeknek az énekes játékok, gyermekdalok fontosak, mert élményanyaguk az óvoda életvitelét, játékközpontú szemléletét idézi. Fokozatosan kell kialakítani a képességet, hogy tudjanak a zenére figyelni. A zenei írás-olvasás megtanulásában kevés zenei ismerettel és sok készségfejlesztő játékkal foglalkozunk. Az éneklésben az éneklési kultúra kialakítására, a csoport egységes, szép éneklésére, a helyes légzésre és az értelmes szövegkiejtésre figyelünk. Fontos a tantárgyhoz való pozitív viszony, a közös tevékenységekben való részvétel. Később a 3-4. osztályban egyre nagyobb önállósággal és követelménnyel bővítjük az értékelés szempontjait is. Éneklésben a helyes artikuláció, a pontos dalkezdés, az egyszerű, többszólamú éneklés és az önálló, emlékezetből történő éneklés is elvárás. A zenei-írás-olvasásban, a megismert szolmizációs hangok éneklése, a tanult dallami és ritmikai elemek felismerése, az emberi hangok megfigyelni tudása és megnevezése is elvárható. A szöveges értékelés legfontosabb célja a motiváció ébren tartása, a gyermek önismeretének pozitív alapozása, fejlesztése. A pedagógus értékelési mintáit követve a gyermekeket tanítsuk meg a reális ön- és társértékelésre, vagy akár a csoportban végzett munka minősítésére. Ének-zene tankönyvek: Lantos-Lukin: Ének-zene tankönyv Süle Ferenc: Első daloskönyvem Második daloskönyvem Kodály: Válogatott biciniumok Ötfokú zene 333 olvasógyakorlat Tegzes Olvasógyakorlatok Életrajzi leírások zeneszerzőkről Hangversenykalauz Kamarazene Operák könyve Balettek könyve TANKÖNYV JAVASLAT

28 28 A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK ÉS EGYÉB FELTÉTELEK Énekkönyv Hangjegyfüzet Dallam-ritmus kirakó Ötvonalas tábla Furulya, metallofon, ritmushangszerek Hangvilla Hangoszlop, kvintkör Magnó, CD lejátszó Videó anyagok (zenei, népzenei) Fotók zeneszerzőkről Zenehallgatási anyag 1-4

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam)

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 1. oldal Célok és feladatok ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes személyiség

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 390 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében, vagyis a teljes személyiség fejlesztésében.

Részletesebben

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam 645 ÉNEK-ZENE (tánc) 1-8. évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK CÉLOK ÉS FELADATOK Az ének-zene a szavak fölött hangzó nyelv élményével és az aktív zenei tevékenységekkel hat az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés középpontjában a zenei élmény áll, mely

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ének-zene

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ének-zene Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Ének-zene

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) Ének-zene 3-4. osztály Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam I. rész: 1 4. ÉVFOLYAM Alapelvek és célok: - Az ének és a zene, amelyet a keresztény hallgat, előad, vagy komponál, akár szent, akár világi, Istent dicsőíti. Azért

Részletesebben

Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam

Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 1. 1 37 2. 1 37 3. 1 37 4. 1,5 55,5 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

3. Tantárgyi bevezető:

3. Tantárgyi bevezető: 2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat Helyi tanterv Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ének-zene alsó tagozat Tematikus összesített óraterv 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. A tartalom részei (témakörök) óraszám óraszám óraszám óraszám 1. Daléneklés

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 3. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam ÉNEK-ZENE 3. évfolyam fejlesztési cél Órakeret Zenei reprodukció-éneklés 40 óra (39+1)* Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy 8 óra (7+1)* csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. Az Ének- zene tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 4. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

ÉNEK- ZENE HELYI TANTERV ÉNEK - ZENE. 1. évfolyam

ÉNEK- ZENE HELYI TANTERV ÉNEK - ZENE. 1. évfolyam ÉNEK - ZENE 1. évfolyam Éves óraszám: 72 óra Heti óraszám: 2 óra Éves órakeret felosztása témakörönként Témakörök Zenei reprodukció-éneklés Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene 1 2 3 tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás Ismételjünk! Tanult elemek

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 ÉVFOLYAM ÉNEK ZENE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 1. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 1. évfolyam ÉNEK-ZENE 1. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. Fejlesztési célok:

ÉNEK-ZENE 1 4. Fejlesztési célok: ÉNEK-ZENE 1 4. A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes személyiség sokoldalú fejlesztése, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Bevezetés A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk nem csak egy érzékszervünkön át jutnak el hozzánk,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 1-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 1-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-8. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE B változat

ÉNEK-ZENE B változat ÉNEK-ZENE B változat 1. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat)

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat) ÉNEK ZENE Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1-4. évfolyam (A változat) Az Apáczai Kiadó által megjelentetett kerettantervi ajánlás felhasználásával készült Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák:

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák: Óraterv Tanít:Nagy Edit A tanítás helye: Művészeti iskola Vésztő, Kossuth u 43-47. A tanítás ideje:2015. április 28. 14.00-14,45 Osztály: szolfézs 5. Óratípus: ismétlő Témakör: év végi ismétlés: népdalok,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Ének-zene Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai évfolyamai számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Daltanítás jelrendszerről

Daltanítás jelrendszerről Daltanítás jelrendszerről és kombinált daltanítási lehetőségek Kismartony Katalin Dal/dallamtanítás jelrendszerről - helye a tanítás folyamatában Zenemű (hallás után tanult dalok és..) megfigyelések ALKALMAZÁS

Részletesebben

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára Ének-zene az 1 4. évfolyam számára 5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához Célok és feladatok Az ének-zene

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév

T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév A Második daloskönyvem c. tankönyv használatához Éves óraszám: 36 óra Heti

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterv 1-8. osztály tanterv 1-8 A tanterv szerkezete: Éneklés Zenehallgatás Zenei ismeretek - Hallásfejlesztés - Improvizáció Zenei írás-olvasás A témákon belüli

Részletesebben

Hallás utáni daltanítás

Hallás utáni daltanítás Hallás utáni daltanítás A daltanítás történhet: 1. Hallás után 2. Jelrendszerről A tanító dönti el, hogy melyiket választja. (Egyes tankönyvek tartalmaznak iránymutatást.) A döntés szempontjai: 1. A gyerekek

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE. 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE. 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra

Részletesebben

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Szeptember Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az dalok, mondókák Közös éneklés hangadás után egyszerre osztálytársak éneke 4 5. o. 3 Cicuskám kelj fel Dallamvisszhang:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi A zene és a zene tanításának módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy

Részletesebben

ÉNEK-ZENE az általános iskolák 3. évfolyama számára

ÉNEK-ZENE az általános iskolák 3. évfolyama számára ÉNEK-ZENE az általános iskolák 3. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Órakeret: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 72 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Ének - zene opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A változat Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8.

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. évfolyam Emelt szintű ének-zene tanterv 1-8. Részei Ének-Zene 1-4.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Ének-zene tanmenet (általános iskolai)

Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Európai Iskolák A Legfelsőbb Tanács Főtitkárának Hivatala Hivatkozási szám: 2002-D-7410-hu-3 Eredeti Végleges változat Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Elfogadta a Legfelsőbb Tanács 2003. május 6.,

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam H E L Y I T A N T E R V TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Csizmadia Károlyné az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanítója Érd, 2013. Felülvizsgálva:

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

ÉNEK-ZENE Helyi tanterv ének-zene

ÉNEK-ZENE Helyi tanterv ének-zene ÉNEK-ZENE Helyi tanterv ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. Helyi tanterv ének-zene

ÉNEK-ZENE 5-8. Helyi tanterv ének-zene ÉNEK-ZENE 5-8. Helyi tanterv ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó

Részletesebben

Deákné Kecskés Mónika

Deákné Kecskés Mónika Deákné Kecskés Mónika Zenemű Megfigyelések Alkalmazás Ismeret Készségek felismerés, lejegyzés reprodukció H + N + J repr. J + N + H ritmus jelzése dallam jelzése és szöveg látványa KÉZJEL (dallam ritmikus

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola ÉNEK ZENE 1-4. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013.

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola ÉNEK ZENE 1-4. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. ÉNEK ZENE 1-4. HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE az 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Tanmenetjavaslat a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Írta: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Óraterv. Kapcsolódási pontok: szövegértés, értelmezés; logika; mozgáskultúra; önkifejezés, érzelmek kifejezése; stílusismeret.

Óraterv. Kapcsolódási pontok: szövegértés, értelmezés; logika; mozgáskultúra; önkifejezés, érzelmek kifejezése; stílusismeret. Óraterv A pedagógus neve: Rápli Györgyi Műveltségi terület: Művészetek Tantárgy: Ének-zene Osztály: 8. osztály (emelt szint) Az óra témája: J. Haydn: Évszakok /Tavasz Simon gazda áriája (No. 4) Az óra

Részletesebben

tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Munkájukhoz sok sikert kíván a Szerzô és a Kiadó

tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Munkájukhoz sok sikert kíván a Szerzô és a Kiadó tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Kedves Kollégák! A tanmenetjavaslattal az a célom, hogy segítséget nyújtsak a mindennapi feladatok megtervezéséhez. A már ismert tananyagfelosztást alkalmaztam, mert szükség

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Előképző - 1. évfolyam Fejlesztési feladatok Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. A zene megszerettetése, örömteli művelése. A figyelmes

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához. ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához. ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A változat Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Ének-zene. 1-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Ének-zene. 1-6. évfolyam. tantárgy 2013. Ének-zene tantárgy 1-6. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

1. osztály. Elfogadva: 2013. augusztus 29.

1. osztály. Elfogadva: 2013. augusztus 29. Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 3. sz. melléklet: A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása, illetve az egyes témákhoz

Részletesebben