HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55"

Átírás

1 ÉVFOLYAM ÉNEK ZENE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának a megtartására olyan tanító alkalmas, akinek műveltség területe az angol nyelv, vagy angol nyelvtanári végzettséggel rendelkezik. Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal az érzelmi, értelmi és jellemnevelésében. Szeretnénk elérni, hogy gyerekek személyiségében, értelmi képességében a magabiztosság, együttműködő képesség fejlődjön. A közösségformálást, az önkifejezést, és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segítsük. Képességeiket és készségeiket - különös tekintettel a kulcskompetenciákra - fejlesszük. Célunk, hogy a gyerekek élményeiket, elképzeléseiket kreatívan tudják kifejezni. A különböző kultúrákkal megismerkedjenek, és azok sokszínűségét tiszteletben tartsák. A hatékonyságot a figyelem összpontosításával és a motiváció folyamatos fenntartásával érjük el. A zene örömet ad, lelkesít, a közvetlen cselekvés által színesíti a fantáziát, formálja az ízlést. A zene megszerettetéséhez az egyes zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult alkotó légkör, a játékosság, a zenei élményt gátló feszültségek feloldása. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás lehetőségét adja. A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan történik, segíti az esztétikus, jól koordinált mozgás, szép testtartás, jó légzés, jó fizikai állóképesség kialakítását, ill. erősödését, a matematikai kompetencia fejlődését. Fontos a zene megszerettetése, a zenei anyanyelv megismerése, a zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása, a játékos alkotás, a zenei improvizáció, a gyerekek csoport előtti éneklése, az egyéni készségek kibontakoztatása és a kiemelkedő adottságú gyermekek fejlesztése. A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet ébreszthet a rendszeres hangszertanuláshoz. A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze, és a gyermeki élményvilág fontos része. Iskolánk keresztény jellegéből adódóan a tankönyvek dalanyaga úgy lett összeállítva, hogy azok megegyeznek az általunk előtérbe helyezett erkölcsi és szellemi szempontokkal, alapelvekkel. A tananyagot megzenésített verseken kívül olyan dalokkal is bővítjük, amelyek által a zsidó keresztény ének zenekultúra hagyományait, értékeit át tudjuk adni. A más népek eredeti nyelvű dalain keresztül az idegen nyelvű kommunikáció kompetenciáját fejlesztjük. Ezek az énekek a kerettanterv követelményeinek megfelelnek. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 ÉVFOLYAM Fejlesztési feladatok 1. Zenei alkotóképesség 1.1 Interpretáció A zenének sokféle funkciója létezik, ezek között a megismerő, a szórakoztató, a gyógyító, a preventív szerep éppúgy megtalálható, mint a szocializáló. Ezért az éneklési készség fejlesztésekor nemcsak az életkornak megfelelő éneklés technikai képzésére, az éneklési kultúra kialakítására, az élményekből fakadó aktív zenélési kedv felkeltésére, továbbfejlesztésére kell hangsúlyt fektetni, hanem az értelmi, érzelmi kifejezés gazdagságára, az éneklés vagy éppen a tánc, a hangszerjáték személyiségépítő, teljes embert nevelő, közösségépítő, katartikus élménytmagában rejtő funkciójára is, valamint az éneklés egészségfejlesztő funkciójára is Improvizáció A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei fantáziát. Alapját a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek képezik. A kreatív játékok a zene belső lényegének. megértésén túl segítenek az oldott, örömteli muzsikálásban 2. Megismerő- és befogadóképesség 2.1 Zenehallgatás A zenehallgatás értelmi és érzelmi erőket mozgósít, és hozzájárul a személyiség belső harmóniájához. A fejlesztéssorán kialakuló értékrend lehetővé teszi a művészi értékek felismerését, a kritikai gondolkodást és az ízlés formálódását. A zenehallgatásban fontos az összefüggések megragadása, a morális, erkölcsi tartalmak felismerése, a zenei élmény átélése. 2.2 Zenei hallás és kottaismeret A zenei hallásfejlesztés célja, hogy aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és a gondolati tevékenységeket. A zenei hallásképzés eredményeként eljuthatunk az önálló zenei gondolkodás kifejlődéséig, amely magában rejti az összehasonlítás, a viszonyítás lehetőségét, a sorszerkezet és a rövid zenei formák felismerését, az absztrakciót, az analizálást, a szintetizálást és a fogalomalkotást. A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás fejlesztése teremti meg. A zenei élményből kiinduló elvonatkoztatás a ritmikai és a dallamelemek megismerését, felismerését és csoportos megszólaltatását szolgálja. ÉNEK ZENE Az általános iskola 1. osztálya számára A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 ÉVFOLYAM Témakörök Interpretáció Dalos játékok előadása Éneklés szöveggel emlékezetből Ismert dallami fordulatok kézjeles éneklése tanári irányítással Dalok, versrészletek ritmusának hangoztatása Megfelelő tempóválasztás, tempótartás Helyes testtartás, levegővétel alkalmazása Megadott hangmagasság (kezdőhang) felismerése, átvétele Zenehallgatás Dinamikai ellentétpárok (halk- hangos) megkülönböztetése Alapvető tempókülönbségek (gyors- lassú) összehasonlítása 1-2 perces zenei bemutatás (ismert gyermekdal feldolgozásának) figyelemmel kísérése Hangszínhallás fejlesztése: Állathangok, járművek hangjának hallás utáni megkülönböztetése Hangszerek felismerése hangzás alapján (ritmushangszerek: metallofon, cintányér, dob, triangulum, tikfa, csörgődob; vonós hangszerek: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő) Zenei karakterek hallás utáni megfigyelése Improvizáció Énekes párbeszéd Verssorok megzenésítése Zenei hallás és kottaismeret Tartalom Magyar népi mondókák Versrészletek Népi gyermekjátékok Kis hangterjedelmű magyar népdalok Művészi értékű komponált gyermekdalok (pl.: gyermek és környezete: természeti és emberi környezet témákban) Más népek gyermekdalai Tárgyi, környezeti zajok, zörejek, Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és hangszeres feldolgozások, zeneműrészletek Karakterdarabok Dallammodellként: tanult mondókák, gyerekversek, énekes játékok tanult dallami elemek Dalismeret Ritmikai Dallami Olvasás- írás Tonalitás Előadási Hangszín Lásd: tartalomnál részletezve, címszavak szerint Egyenletes lüktetés, motívumhangsúly- ütemsúly, kettes ütem, elemi ritmusértékek (negyed és szünetjelek, páros nyolcad); ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel pentaton dallamelemek, magas-mély, szolmizációs szótagok: lá, szó, mi, dó A vonalrendszer ismerete, tanult pentaton dallamelemek, szolmizációs szótagok (kézjel, betűkotta, hangjegy); elhelyezés vonalrendszerben Pentaton fordulatok (dó alaphanghoz viszonyított értelmezéssel) Hangos halk, tempó: gyors- lassú, hangmagasság: magas-mély Állathangok, járművek hangjai, ritmushangszerek, vonós hangszerek A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 ÉVFOLYAM Továbblépés feltételei Éneklés: o A csoportban egységesen, szépen énekelnek. Gyermek- és játékdalokat, táncos dallamokat énekelnek helyes légzéssel, értelmes szövegkezeléssel, helyes artikulációval, a tiszta éneklésre való törekvéssel. o Dalokat játszanak mozgással, jó ritmusban, a dalok hangulatának megfelelõen. Zenei hallás: o A hang tulajdonságait megfigyelik: tapasztalatokat gyûjttenek a hangmagasságról, a hangszínrõl, az idõtartamról, a hangerõrõl. o A belsõ hallásuk folyamatosan fejlödik a dalok felismerésével, a dalok logo k-kal történõ megjelenítésével. o A tanult dallamhangokat, dallami elemeket felismerik. A begyakorolt dalokban a szolmizációs jeleket alkalmazzák. o Ismert dallammotívumokat, dallamsorokat utószolmizálnak kézjelrõl. Zenei írás-olvasás: o A megismert szolmizációs hangokat éneklik dalokban, motívumokban, leírják a tanult dó helyekkel. o Tájékozódnak a vonalrendszerben. o Ritmusképleteket ismernek és elhelyeznek 2/4-es ütemekbe. Zeneértés: o Felismerik a többször meghallgatott zeneműveket, zenemûrészleteket! o Felismerik a hangzásbeli különbségeket (hangfajták,hangszerek, hangszercsoportok)! o Meg tudják különböztetni a vokális és a hangszeres zenei hangszíneket! Taneszköz: Harmath Ágnes : Énekkönyv elsősöknek (Könyv és munkafüzet)+ hangjegyfüzet - Javasolt dalanyag: 1. Aki nem lép egyszerre (induló) 2. Alma, alma (Gryllus) 3. Árkot ugrott a szúnyog (Kodály) 4. Bújj, bújj medve (kapus játék) 5. Bújj, bújj zöld ág (kapus játék) 6. Búzavirág koszorú (hangszínfelismerő játék) 7. Csizmám kopogó (Kodály) 8. Csön, csön gyűrű (gyűrűkereső játék) 9. Debrecenbe kéne menni (népdal) 10. Duruzs-darázs (Gryllus) 11. Esik az eső (török -Weöres) 12. Esik az eső (magyar változat) 13. Eresz alól fecskefia (Kodály) 14. Én kis kertet kerteltem (utánzós játék) 15. Ég a gyertya ég (játék) 16. Éliás Tóbiás (gyerekdal) 17. Falusi hangverseny- Háp, háp (Ádám Jenő) 18. Fejem, vállam, térdem (mozgásfejlesztő játék) 19. Füstifecskék (Gryllus) 20. Gólyahír (Gryllus) 21. Gyertek haza ludaim (ludas játék) 22. Ha én cica volnék (fogócska) 23. Hej kora reggel délelőtt (gyerekdal) 24. Hej a sályi piacon (játék) 25. Hopp Juliska (tánc, névbehelyettesítő) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 ÉVFOLYAM 26. Hol jártál báránykám? (felelgetős) 27. Kakukk, kakukk ( német gyerekdal) 28. Kérdezgető- Te kis juhász (Gryllus) 29. Lánc, lánc eszterlánc (kifordulós játék) 30. Lepke és virág- Reggeli harmat (Gryllus) 31. Mackó, mackó ugorjál (párcserés, utánzó játék) 32. Macska jár a kert alatt (Gryllus) 33. Megy a gőzös Kanizsára (vonatos játék) 34. Megy a kocsi, fut a kocsi (Kodály Weöres) 35. Nyuszi Gyuszi (osztrák gyerekdal- Weöres) 36. Nyuszi ül a fűben (szerepcserés játék) 37. Országúton nagy a hó (Kodály-Csukás) 38. Pál, Kata, Péter (francia kánon) 39. Süt a nap, süt a pék (Gryllus) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 40. Szállongó szél (német gyerekdal) 41. Száz liba egy sorba (ludas játék) 42. Szúrós gombóc (Gryllus) 43. Tavasz- Csend ül a tájon (Gryllus) 44. Ugráljunk, mint a verebek (ugrálós játék) 45. Zápor Csepp, csepp, csepereg (Gryllus) Zenehallgatási anyag: 1. Saint Saens: Az állatok farsangja: kakukk Prokofjev: Péter és a farkas: Péter, kismadár, macska, farkas témái Vivaldi: Négy évszak: Tél 2. tétel Vivaldi: Négy évszak: Tél 1. tétel Háziállatok Banchieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja 7. Saint-Saens: Az álltok farsangja 2.tétel - Tyúkok és kakasok Járművek/1.: versenyautó, repülőgép, lovaskocsi, lovasszán Járművek/ 2.: repülő, motoros csónak, motoros hajó, evezős csónak, vonat, űrhajó Glenn Miller zenekara: Chattanooga Choo Choo Vivaldi: Négy évszak: Tavasz 3. tétel Pásztortánc Vivaldi : Négy évszak: Tavasz 1. tétel Benjamin Britten: Noé bárkája gyerekopera részlet Jakab Zsolt: Dávid tánca Rimszkij Korszakov: Dongó 1 33 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 6

7 ÉNEK ZENE Az általános iskola 2. osztálya számára Témák Interpretáció Népi gyermekjátékok, ritmuskánonok megszólaltatása, ritmus osztinátó, Zenei hangsúlyok kifejezése az énekes előadásban Pentaton dallamok éneklése, tanulása kézjelről Zenehallgatás Újabb zenei együttesek és felismerésük hangzás alapján (gyermekkar, vegyes kar; vonós zenekar; fúvós hangszerek: fuvola, fagott, klarinét, oboa, furulya, duda, kürt, trombita) Különböző karakterdarabok Improvizáció Ritmusfelelgetős Irányított improvizáció a zenei kérdés-felelet formájára Tartalom Versrészletek, népi gyermekjátékdalok, Magyar és más népek dalai Művészi értékű komponált gyermekdalok Cselekményes zenék, magyar népzenei részletek, vokális és hangszeres zeneműrészletek Dallammodellként: magyar gyermekdalok népzenei énekes anyag Zenei hallás és kottaismeret Ritmikai Dallami Olvasás- írás Tonalitás Forma Hangszín Félértékű ritmus és szünetjel; ritmuskánon; ritmushangszerek Pentaton dallamhangok ( dó lá- szó- mi ré- dó- lá, szó,) Újonnan belépő pentaton dallam-hangok (kézjel, betűkotta, hangjegy); Első alsó pótvonal Pentaton hangkészlet elhelyezése különböző magasságokban az öt vonalon Pentaton fordulatok (dó vagy alsó lá hanghoz viszonyított értelmezéssel) Lá és dó-pentaton, átmenő fá és ti hangkészletű dallamok Zenei kérdés-felelet Gyermekkar, vegyes kar; fúvós hangszerek, vonószenekar, Továbblépés feltételei: Éneklés: o Gyermek-és játékdalokat, táncos dallamokat énekelnek zeneileg hibátlan elõadással, tisztán. o Szépen, kifejezõen énekelnek az ismert fogalmak alapján: tempó, dinamikai jelzés, hangerõ. o Dalokat énekelnek egyenletes lüktetés mellett dallamritmus és könnyû osztinátókísérettel kottából és emlékezetbõl. o Könnyû kétszólamú népdalkánonokat énekelnek. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 7

8 Zenei hallás: o A dallamhallásuk, a ritmusérzékük, a tempó- és dinamikaérzékük fejlődik a tanult dalokon keresztül. o Hangszerek hangját és az énekkari típusokat meg tudják különböztetni, a hangszínhallásuk fejlődik. o Vonós, ütős, fa- és rézfúvós hangszerek hangszínét meg tudják különböztetni egymástól Zenei írás-olvasás: o Ismert dalokat szolmizálva olvasnak, és felismerik kottaképről, kézjelről. A megismert szolmizált hangokat éneklik dalokban, motívumokban, írják a tanult dó- helyekkel. o Le tudják írni a dalok ritmusát, verseket ritmizálnak. o A tanult hangok hosszúságát felismerik hangzás után és kottaképrõl. Zeneértés: o Felismerik önállóan a megismert vokális és hangszeres zenei hangszíneket. o A többször hallgatott műveket felismerik, megnevezik. Taneszköz: Harmath Ágnes : Énekkönyv Másodikosoknak- Könyv és munkafüzet + CD (1 tanári példány)+ hangjegyfüzet Javasolt dalanyag: 1. ABCD (m. népdal) 1. A bundának nincs gallérja (m. népdal) 2. A juhásznak jól van dolga (m. népdal) 3. Anyám, édesanyám (m. népdal) 4. A part alatt (m. gyerekdal) 5. Bidres bodros bárány (Kodály) 6. Brumm, brumm Brúnó (Járdányi P.-Szőnyi Z.) 7. De jó a dió (Kodály-Csukás) 8. Csipp csepp, két csepp (Kodály- Weöres) 9. Erdő mélyén odvas fában (francia népdal) 10. Elmentem a piacra (m. gyerekdal) 11. Esik eső karikára (m. népdal) 12. Édes fülemüle (tatár népdal) 13. Fújjad sípod, fújjad (Bárdos L.) 14. Fuvoláz a kismadár (török gyerekdal-weöres) 15. Gomba-dal (Gryllus) 16. Gyúródeszka, lábos (norvég gyerekdal-csukás I.) 17. Hegedül a fürge tücsök (orosz népdal-weöres S.) 18. Hegedül a kisegér (Gryllus) 19. Hétfő, kedd, szerda (Bárdos L. kánon) 20. Hull a hó, hull a hó (Ádám Jenő-Gazdag Erzsi) 21. Hull a hó is (finn gyerekdal) 22. Járjunk táncot (Kodály -Weöres) 23. Jegenyefa suhogó (cseh gyerekdal-weöres) 24. Jégeső (Gryllus) 25. Jön a kocsi, most érkeztünk (Kodály-Weöres) 26. Kelj fel juhász, ne aludjál! (m. népdal) 27. Kérdezgető-Hallod-e te kiskovács (Gryllus) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 8

9 28. Kicsi orr, kicsi száj (finn gyerekdal-károlyi A.) 29. Kémény tetején (Gryllus) 30. Már megjöttünk estére (köszöntő) 31. Már tapsoljunk (XIX. sz.-i gyerekdal) 32. Még azt mondják (m. népdal kánon) 33. Mély erdőn (Kodály Weöres) 34. Mókus, mókus (Gryllus) 35. Négy vándor (Bárdos) 36. Ősz szele zümmög (Gryllus) 37. Őszi falevél (Gryllus) 38. Sándor napján (Tavaszköszöntő: Járdányi-Weöres) 39. Száll a kacagás (gyerekdal) 40. Széles a Duna (m. népdal kánon) 41. Szélről legeljetek (m. népdal kánon) 42. Télapó itt van (gyerekdal-donászi Magda) 43. Ti csak esztek, isztok (m. gyerekdal) 44. Ugorj Bodri (csuvas gyerekdal) 45. Van nekem egy kedves furulyám (Kodály-Weöres) 46. Zöld erdőben (Kodály: Bicinium-Jankovich Ferenc) 47. Zöld levél (román népdal-kánon) Zenehallgatási anyag 1. Kodály Zoltán: Háry János - 4. kaland A reggeli erdő hangjai madárcsicsergés Vivaldi: Négy évszak Ősz 1. tétel Vivaldi: Négy évszak Tél: 1.tétel 2 * Tavasz:1. tétel 2 * Ősz:1.tétel 2 11 * Nyár:1. tétel 2 ( részletek) 5. Sibelius: Finlandia eleje 6. Bartók Béla: Cipósütés (gyerekkar) Népi furulya 1 8. Prokofjev: Péter és a farkas (részletek): Péter, kismadár, kacsa, macska, nagyapó, farkas, vadászok témái. 9. Haydn: Évszakok Tavasz kórus (vegyes kar) Rózsavölgyi Márk: Verbunkos; Csárdás (részletek) Trombita ébresztő és riadó Csajkovszkij: Orosz tánc (Trepak) 13. Magyar népi tánczene (részlet) Duda hangja Händel: Izrael Egyiptomban 7. csapás: a jégeső 30 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 9

10 ÉNEK ZENE Az általános iskola 3. osztálya számára Témakörök Interpretáció Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes gyermekjátékokkal Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés Több versszakból álló népdalok előadása emlékezetből Népdalkánonok csoportos előadása Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása Ritmushangszerekkel kísért éneklés Az eddig tanult zenei kifejezőeszközök alkalmazása a zenei tartalom közvetítésére Zenehallgatás Hangulatok, előadásmódok, karakterisztikus elemek megállapítása Tartalom és zenei kifejező eszközök összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes zenék hallgatásában kórustípusok hallás utáni megnevezése Hangszerek hallás utáni azonosítása, zongora, cimbalom, fúvós zenekar Improvizáció Játékok a dinamikával, tempóval Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlása, Dallam kiegészítés, névritmus Tartalom Magyar népdalok, dalanyagának bővítése Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai Európai gyermekdalok (idegen nyelven is) Könnyű kétszólamúság (kánonok) Eredeti népzenei felvételek, cselekményes zenék Műzenei szemelvények Dallammodellként: magyar népzene, más népek dalai Zenei hallás és kottaismeret Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felismerése kottaképről Új ritmusmotívumok és dallammotívumok leírása tanári irányítással Utószolmizálás Daltanulás kézjelről és betűkottáról Magyar népdalok Életkornak megfelelő műdalok A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 10

11 Zenei ismeretek Ritmika Dallam Olvasás-írás Előadásmód Népzene Hangszín Egész értékű hang és szünetjele; önálló nyolcad és szünetjele; szinkópa; a négyes ütem; a kétszólamú ritmusgyakorlat; Fá, ti, Belépő új dallamhangok, ritmusértékek és képletek (kézjel, betű-, hangjegy) Alkalmazkodó ritmus; tempo giusto; parlando, korona Magyar népdalok sorszerkezete Zongora, cimbalom, fúvós zenekar Továbblépés feltételei: Éneklés: o Szépen, kifejezően énekelnek az ismert zenei fogalmak alapján: tempó, dinamikai jelzés, hangerő. Tudják a pontos dalkezdést, -zárást. A zenei hangsúlyokat ismerik, használják. o Egyenletes lüktetés mellett osztinátóval énekelnek kottából és emlékezetből o A többszólamúság készsége kialakul. Tartott hang mellett másik szólamot énekelnek. Bicíniumokat ismernek. Könnyû kétszólamú dalokat, kánonokat énekelnek. o A tanult tempójelzéseket és dinamikai jeleket alkalmazzák a tanult dalokban. Zenei hallás: o A belső hallása, zenei memóriája fejlődik o A hangszínhallása fejlődik, a hangszereket és az énekkari típusokat meg tudja különböztetni egymástól. o A dallamhallása, a ritmusérzéke, a tempó- és dinamikaérzéke tovább fejlődik. Zenei írás- olvasás: o A ritmusképleteket elrendezik, értelmezik ütemmutató szerint o A megismert dallamrelációkat felismerik kottaképről Zeneértés: o Az újonnan megismert hangszereket megnevezik hangzás alapján, a kórustípusokat hallás után felismerik o A hallgatott műveket felismerik, megnevezik. Taneszköz: Harmath Ágnes : Énekkönyv Harmadikosoknak - Könyv és munkafüzet + CD (1 tanári példány)+ hangjegyfüzet Javasolt dalanyag 1. Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal-kánon) 2. A szántói híres utca (m. népdal) 3. Avignoni fahíd (francia körtánc) 4. A zord tél messze szállott (flamand gyerekdal) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 11

12 5. Azt mondják, hogy a cipő (népdal) 6. Beültettem kiskertemet (m. népdal) 7. Bim-bam (német kánon) 8. Bonjour, mes amis (közép amerikai) 9. Borz (Gryllus) 10. Búza (Gryllus) 11. Cselló (Gryllus) 12. Elment a madárka (m. népdal) 13. Este van már, késő este (m. népdal) 14. Élet a tóban (Gryllus) 15. Érik a szőlő (m. népdal) 16. Egyszer volt egy kemence (m. népdal) 17. Fehér karácsony (Gryllus) 18. Fut a kicsi kordé (kánon) 19. Gábor Áron rézágyúja (m. népdal) 20. Gólya (Gryllus) 21. Gomba (Gryllus ) 22. Good morning to you (angol kánon) 23. Ha előttem van Észak (Bárdos L. kánon) 24. Hallgatag erdő (Gryllus) 25. Hej Jancsika, Jancsika (m. népdal) 26. Hull a szilva a fáról (m. népdal) 27. Január, február (Bárdos L. kánon) 28. János bácsi (kánon) 29. Jól van dolga a mostani huszárnak (m. népdal) 30. Kis kertemben uborka (m. népdal) 31. Nád a házam teteje (m. népdal) 32. Megismerni a kanászt (m. népdal) 33. Ó jertek énekeljünk (angol kánon) 34. Ó mely sok hal terem (m. népdal) 35. Óra kánon (Karow) 36. Őszi harmat után (m. népdal) 37. Összegyűltek, az izsapi lányok (m. népdal) 38. Shalom chaverim (izraeli kánon) 39. Szánts, vess (orosz gyerekdal) 40. Színvilág (Gryllus) 41. Teknősbéka (Gryllus ) 42. Vígan, vígan (m. népdal) 43. Virágcsokor (Gryllus) 44. Volt nekem egy kecském (m. népdal) Zenehallgatási anyag 1. Mendelssohn: Hegedűverseny 1. tétel Brahms: Piano Quartet 3. tétel Kanásztánc (népi felvétel) 1 4. Részletek Prokofjev: Péter és a farkas -ból: kismadár, kacsa, farkas, nagyapó, macska 5. Összegyűltek az izsapi lányok Bárdos Lajos feldolgozásában (női kar) Smetana: Molva eleje Debussy: Gyermekkuckó Néger baba tánca (Golliwoog s Cakevalk) Liszt Ferenc: Magyar fantázia 3 32 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 12

13 9. Bartók Béla: Dudamuzsika Saint saens: Állatok farsangja Hattyú 11. A cimbalom hangja Erkel Ferenc: Hunyadi induló Egressy Béni: Klapka induló Mozart: Kürtverseny 3. tétel: Rondó 15. Csajkovszkij: IV. szimfónia zárótétel főtéma 16. Benny Goodman: I Want To Be Happy Kodály Zoltán: Háry János 1. kaland A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 13

14 ÉNEK ZENE Az általános iskola 4. osztálya számára Témakörök Tartalom Interpretáció Fokozatos halkítás-erősítés műzenei példákon, a zenei mondanivaló kifejezésére Kánonok és quodlibetek csoportos előadása Szolmizált éneklés kottaképről Hétfokú dallam éneklése szolmizálva, kézjelről Ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok az eddig tanult ritmusértékekkel és -képletekkel, a tanult ütemformákban Zenehallgatás Kórustípusok: gyermek-, női, férfi- vegyes kar hangzásának megkülönböztetése Hangszerismeret bővítése (ütőhangszerek, kornett, citera), hangszercsaládok beazonosítása A zeneművekben megszólaló ismert hangszerek megnevezése A szimfonikus zenekar hangszerei és hangzása Páros és páratlan lüktetésű táncok felismerése Improvizáció Variációs készségfejlesztés a megismert ritmikai, dallami elemekkel Ritmuskíséret rögtönzése ismert dallamhoz az újonnan tanult ritmusokkal Szövegírás megadott dallamra Zenei hallás és kottaismeret A tanult ritmusképletek felismerése, olvasása kottaképről és írása Dallamolvasás fá és ti hangokkal Hétfokú dallamfordulatok kottaképi elhelyezése Zenei ismeretek Ritmika felütés Dallam Olvasás - írás Tonalitás Forma Előadásmód Hangszín Továbblépés feltételei: Újabb magyar népdalok (eltérő stílusrétegből) Európai és más földrészek dalai Könnyű kétszólamúság (kánonok, quodlibetek) Himnusz Megzenésített versek, dallamok Karművek (tanult énekes anyag feldolgozásai) Hangszeres karakterdarabok, Szimfonikus zeneművek Népzenei felvételek Táncok Műdal Dallammodellként: Tanult ritmikai, dallami elemek Olvasógyakorlatok Magyar népdalok és más dallamok Zenehallgatási szemelvények Tanult dalanyag Öt- és hétfokú olvasógyakorlatok Vezénylés két- három és négynegyedben Zenei ABC a zongora billentyűin Pontozott félkotta és szünetjele, nagy éles-, nyújtott ritmus, 3-as ütem, Fá- ti hangok, hétfokúság Belépő új szolmizációs hangok kézjele, betűjele; elhelyezés relációkban a vonalrendszerben; ismert hangkészletekben kottaolvasás tanári irányítással; prima volta-secunda volta Pentaton megnevezése, 7fokú dúr hangsor Népdalformák: kvintváltás, kupolás szerkezet Tempo giusto, parlando, rubato; dinamikai jelek alkalmazása Szimfonikus zenekar; gyermek-, női-, férfi és vegyes kar; szoprán és alt női hang A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 14

15 Éneklés: o Egységes hangszínnel, pontos tempóban énekelnek, a dal hangulatának megfelelő dinamikával mutatják be o Hangterjedelmük nő: nóna (9) decima (10), hangmagasságuk: c' e'' o Kétszólamú műveket, kánonokat, quodlibeteket több szólamban énekelnek. o Osztinátó és ritmuskísérettel kísérik magukat. Zenei hallás: o A zenei hallásuk fejlődik a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó- és dinamikaérzék területén. o A hangszínhallásuk fejlődik. o A belső hallásuk, a zenei memóriájuk továbbfejlődik. o A zenei élményt szóban, vizuálisan és mozgással is vissza tudják adni, meg tudják fogalmazni. o Páros és páratlan lüktetést felismerik. Zenei írás- olvasás: o Ismert dalokat szolmizálnak. o A tanult ritmusértékeket és ritmusképleteket felismerik és megszólaltatják kottaképről o Hármas ütemben is olvasnak és írnak kottába dalrészleteket. Zeneértés: o A meghallgatott zenés meséket felismerik o A zenei karakterdarabokat jellemzik, ábrázolják o A tanult népdalokat felismerik zeneművekben, feldolgozásokban Taneszköz: Harmath Ágnes: Énekkönyv Negyedikeseknek könyv és munkafüzet + CD (1 tanári példány), hangjegyfüzet. Javasolt dalanyag 1. A jó lovas katonának (m. népdal) 2. A Vidróczki híres nyája (m. népdal) 3. Béreslegény (m. népdal) 4. Dalra, táncra (svájci kánon) 5. Erdő, erdő de magos (m. népdal) 6. Esik az eső, ázik a heveder (m. népdal) 7. Földművesek éneke (2szólamú német népdal) 8. Gyere jó pajtás (Kodály-Weöres) 9. Gyere tapsolj, toppants (lengyel-weöres) 10. Ha vihar jő a magasból (Gryllus-Weöres) 11. Hej halászok, halászok (m. népdal) 12. Himnusz (Erkel F.- Kölcsey F.) 13. Huszárgyerek (m. népdal) 14. Jaj, de fényes nap van (m. népdal) 15. Járjad a táncod (ír táncdal) 16. Jertek, jertek (XIII. sz-i francia kánon) 17. Jer aranyszőrű kis barikám (norvég Csukás I.) 18. Jöjj, és dalolj énvelem (blues amerikai dal) 19. Kárókatona (Gryllus) 20. Kis pejlovam (m. népdal) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 15

16 Zenehallgatási anyag 21. Kis tücsök (Gryllus) 22. Kossuth Lajos táborába (m. népdal) 23. Legények csépeltek (morva Weöres) 24. Lenn a mély völgy ölén (Hayes kánon) 25. Májusi kánon (Bárdos L.) 26. Már ébred a hajnal (német kánon) 27. Már zengve szól az estharang (angol kánon) 28. Molnár, te alszol (kánon) 29. Nagyváradi kikötőben (m. népdal) 30. Négy öszvérhajcsár (spanyol Csukás I.) 31. Nyit már a gyöngyvirág + Szó, mi dó (német kánonok- quodlibet) 32. Pénteki Péter + Hull a pelyhes (Bárdos L. quodlibet) 33. Ragyogókék szalakóta (Gryllus) 34. Rétre hívó (Bárdos L. kánon) 35. Rózsabimbó (olasz Weöres) 36. Röpülj páva (m. népdal) 37. Szakács (Gryllus) 38. Szánkózás (Mozart Kistétényi M.) 39. Szántottam gyöpöt (m. népdal) 40. Tiszán innen, Dunán túl (m. népdal) 41. Új a csizmám (m. népdal) 42. Virágos kenderem (m. népdal) 43. Zöld fű közt (olasz Weöres) 1. Brahms: 3. magyar tánc Kodály Zoltán: Mátrai képek Bartók Béla: Este a székelyeknél Handel: Messiás Pásztortánc Mozart: Rondo a la Turc Bessie Smith: Careless Love blues Mozart: Utazás szánon Delibes: Mazurka (részlet) Mozart: D-dúr Divertimento 3. tétel Menuetto Britten: Variációk egy Purcell témára Erkel Ferenc Kölcsey Ferenc: Himnusz Csárdás citerán és furulyán (népi felvétel) Szabolcsi Daróczi: Kapuvári verbunk Brahms: 1. magyar tánc Kodály Zoltán: Felszállott a páva (férfikar) Csajkovszkij: Hattyúk tava keringő Schumann: Ifjúsági album A vidám földműves Schubert: Pisztráng (dal) Rimszkij Korszakov: Dongó Vivaldi: Négy évszak Tavasz 1. tétel 3 30 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 16

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Tanmenet Ének-zene 1.osztály Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és Egyenletes

Részletesebben

Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam

Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 1. 1 37 2. 1 37 3. 1 37 4. 1,5 55,5 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák

Részletesebben

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Tanmenetjavaslat a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Írta: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam I. rész: 1 4. ÉVFOLYAM Alapelvek és célok: - Az ének és a zene, amelyet a keresztény hallgat, előad, vagy komponál, akár szent, akár világi, Istent dicsőíti. Azért

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Bevezetés A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk nem csak egy érzékszervünkön át jutnak el hozzánk,

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat Helyi tanterv Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ének-zene alsó tagozat Tematikus összesített óraterv 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. A tartalom részei (témakörök) óraszám óraszám óraszám óraszám 1. Daléneklés

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám I. II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység III. Felismerő kottaolvasás,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam ÉNEK-ZENE 3. évfolyam fejlesztési cél Órakeret Zenei reprodukció-éneklés 40 óra (39+1)* Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy 8 óra (7+1)* csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ELSÔ ÉS MÁSODIK DALOSKÖNYVEMHEZ

KÉZIKÖNYV AZ ELSÔ ÉS MÁSODIK DALOSKÖNYVEMHEZ SÜLE FERENC KÉZIKÖNYV AZ ELSÔ ÉS MÁSODIK DALOSKÖNYVEMHEZ CELLDÖMÖLK, 2008 Bírálta SCHÓBER TAMÁS TIHANYI JÓZSEF Szerkesztette RÉTI ÉVA AP 012031 ISBN 978-963-464-702-7 A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Részletesebben

Dalok felismerése kezdő belső záró motívumokról, dallamsorról hangsorról ritmusról hangszerről

Dalok felismerése kezdő belső záró motívumokról, dallamsorról hangsorról ritmusról hangszerről 1. Mit tanultunk 3. osztályban. Ismétlő dalok. 1. 2. Fenn a falon fenn a falon 3. Főrész 3. osztályos dalanyag ismétlése kezdő belső záró motívumokról, dallamsorról hangsorról ritmusról hangszerről Most

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FELADATOK

FEJLESZTÉSI FELADATOK Alapelvek, célok Az ének-zene tanítás célja a zenei élmény nyújtása, a közös éneklés öröme, a dalok, zeneművek megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való nevelés, az értékes zenével

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám Zenei reprodukció I. 19 óra Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), zenei tevékenység

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterv 1-8. osztály tanterv 1-8 A tanterv szerkezete: Éneklés Zenehallgatás Zenei ismeretek - Hallásfejlesztés - Improvizáció Zenei írás-olvasás A témákon belüli

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt, a zeneszerető/értő közönségnevelést. Ehhez fontos

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8.

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. évfolyam Emelt szintű ének-zene tanterv 1-8. Részei Ének-Zene 1-4.

Részletesebben

koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények

koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek 1. Kettes ütem Járok egyedül Négyes ütem Szélről legeljetek Szinkópa Megismerni a Önálló nyolcad kanászt és szünete Kiskertemben Félhang, uborka egészhang Hallod-e te,

Részletesebben

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs A szolfézstanítás

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola

Varga Domokos Általános Iskola Varga Domokos Általános Iskola Helyi tanterv tervezete Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam óraszám: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 ebből nem szakrendszerű heti 0,5 évi 18,5 heti 0,5 évi 18,5 Célok

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola Nyolc osztályos gimnázium 5. évfolyam Hulla szilva Népdalok a magyar népdal műfajaiból. Ősi és új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmusban Műzenei szemelvények éneklése az előadási jeleknek megfelelően.

Részletesebben

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat)

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat) ÉNEK ZENE Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1-4. évfolyam (A változat) Az Apáczai Kiadó által megjelentetett kerettantervi ajánlás felhasználásával készült Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Órakeret: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Heti óraszám 2 2 2 2 Éves óraszám 72 72 72 72 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Tanterv ZENEI NEVELÉS. Učebné osnovy HUDOBNÁ VÝCHOVA

Tanterv ZENEI NEVELÉS. Učebné osnovy HUDOBNÁ VÝCHOVA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Tanterv az alapiskola 1. 4. osztálya számára ZENEI NEVELÉS Učebné osnovy pre 1. 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským HUDOBNÁ VÝCHOVA Schválilo

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Ének - zene 1-4. osztály 2013 Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 1-4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE az általános iskolák 1 4. évfolyama számára A változat Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai évfolyamai számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések Ének-zene 2012/13 1. Zenetörténet 1.Népzene: - 20 magyar népdal, valamint két más nemzetiségű népdal előadása emlékezetből - A régi és az új stílusú népdalok jellemzőnek ismerete - A népdalelemzés szempontjai:

Részletesebben

TANMENET ÉNEK-ZENE. 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR. Tanmenet 2. osztály Évi 74 óra Heti 2 óra

TANMENET ÉNEK-ZENE. 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR. Tanmenet 2. osztály Évi 74 óra Heti 2 óra TANMENET ÉNEK-ZENE 2. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR Tnmenet 2. osztály Évi 74 ór Heti 2 ór 1 Ór Dlnyg Zenei elemek 1-2. Az 1. osztálybn tnult dlok H én cic... Benn bárány... Bújj, bújj medve...

Részletesebben

ÉNEK-ZENE B változat

ÉNEK-ZENE B változat ÉNEK-ZENE B változat 1. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / MŰVÉSZETEK B) MODUL TANTERVI VÁZLAT

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / MŰVÉSZETEK B) MODUL TANTERVI VÁZLAT TANTERVI VÁZLAT Művészetek - B modul Ének-zenetörténet A gimnázium 9. évfolyama számára o Az egyéni és közös éneklést céltudatosan fejlesztik tovább. Természetes, szép hangzást alakítanak ki. o A zenei

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Ének - zene opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy

Részletesebben

TANMENET ÉNEK-ZENE 8. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár

TANMENET ÉNEK-ZENE 8. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET ÉNEK-ZENE 8. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET HETI 1 ÓRA ÉVI 37 ÓRA Óraszám 1. KATONA: FOHÁSZ SZENT ISTVÁNHO Z SZENDREY: NEM SZÓL A TILINKÓM Múltbéli örökségeink Visszatekintés

Részletesebben

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára ÉNEK-ZENE helyi tanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

ÉNEK-ZENE az általános iskolák 3. évfolyama számára

ÉNEK-ZENE az általános iskolák 3. évfolyama számára ÉNEK-ZENE az általános iskolák 3. évfolyama számára Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi A zene és a zene tanításának módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy

Részletesebben

Gimnázium 11-12. Művészetek - Ének-zene

Gimnázium 11-12. Művészetek - Ének-zene 11. évfolyam. Az ének-zene tantárgy a 11 12. évfolyamon a NAT alábbi fejlesztési területeit képviseli hatékonyan: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség,

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat Ének-zene Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2.

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE Az ének-zene foglalkozások fontos része a zenei hallásfejlesztés. A zenei hallás lehetővé teszi a hang magasságának, színének, erejének az észlelését. Feladatai közé tartozik

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz Bevezető 2007 október-novemberében jelent meg a Zenei nevelés tankönyv, mely a magyar tannyelvű alapiskolák negyedik osztálya számára íródott.

Részletesebben

TANTERV. Mûvészetek. Több mûveltségi részterületet érintõ

TANTERV. Mûvészetek. Több mûveltségi részterületet érintõ TANTERV Mûvészetek Több mûveltségi részterületet érintõ Mûvészetek 1-10. - Apáczai Kiadó tanterv 1-10. - Kidolgozandó Bõvíthetõ Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az OKI96APKMÛV1-10

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

NT-11105/Z Első énekeskönyvem Tanmenetjavaslat

NT-11105/Z Első énekeskönyvem Tanmenetjavaslat NT-11105/Z Első énekeskönyvem Tanmenetjavaslat Zenei tagozat első osztály Dalok Az óra anyaga Készségfejlesztés Zenehallgatás Improvizáció 1. Óvodai dalok és mondókák Játék Beszéd, ének Köszönés énekelve

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A zenei nevelés nem csak zenei célokat szolgál, hanem más, kognitív folyamatokra is kedvező hatással van. A ritmus, a ritmusos

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 18. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Ének-zene helyi tanterv

Ének-zene helyi tanterv Ének-zene helyi tanterv Évfolyam: 9-10. évfolyam Heti óraszám: 1 óra Tanítási hetek száma: 37 Évi összes óraszám: 37 óra Választhatóan: énekkari foglalkozás 74 óra (heti 2 óra) Évfolyam: 11. évfolyam Heti

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM ÉNEK-ZENE. Készítette: Horváth Krisztián 2013. Leőwey Klára Gimnázium, Pécs

HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM ÉNEK-ZENE. Készítette: Horváth Krisztián 2013. Leőwey Klára Gimnázium, Pécs HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM ÉNEK-ZENE Készítette: Horváth Krisztián 2013. Leőwey Klára Gimnázium, Pécs Gimnázium Évfolyam: 9-10. évfolyam Heti óraszám: 1 óra Tanítási hetek száma: 37 Évi összes

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

TANMENET ÉNEK-ZENE 7. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár

TANMENET ÉNEK-ZENE 7. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET ÉNEK-ZENE 7. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET HETI 2 ÓRA ÉVES 72 ÓRA Óraszám I. JELES NAPOK, ÜNNEPEK 1-2. ERKEL KÖLCSEY: HIMNUSZ ROUGET DE L'ISLE: LA MARSEIL- LAISE Ism. A himnuszok

Részletesebben

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ 11. évfolyam Tematikai Zenei reprodukció Éneklés 16 Az általános iskolában megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során kialakult

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Ének zene 5.-8. évfolyam heti 1 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (29. oldal) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Az ének-zene

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől kiindulva

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE. 5-8. évfolyam. Készítette: Király Katalin

MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE. 5-8. évfolyam. Készítette: Király Katalin MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam Készítette: Király Katalin A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 7 10. évfolyam. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

ÉNEK-ZENE. 7 10. évfolyam. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények ÉNEK-ZENE 7 10. évfolyam 7 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

Házirend 2. számú melléklete. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI Általános Iskola

Házirend 2. számú melléklete. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI Általános Iskola Házirend 2. számú melléklete AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI Általános Iskola 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános fogalmak... 4 Vizsgaleírások... 5 Biológia egészségtan...

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. szeptember 1.

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. szeptember 1. Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. szeptember 1. 1 Nem akarom, nem is tudom, nem is volna szabad rangsorolni, hogy ki hát a nagyobb,( ). Csak azt tudom, hogy Eck Imre közéjük tartozik,(

Részletesebben

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam H E L Y I T A N T E R V TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Csizmadia Károlyné az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanítója Érd, 2013. Felülvizsgálva:

Részletesebben

Dr. Szenik Ilona Halmos Katalin ÉNEK-ZENE. Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák 1 4. osztálya számára

Dr. Szenik Ilona Halmos Katalin ÉNEK-ZENE. Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák 1 4. osztálya számára Dr. Szenik Ilona Halmos Katalin ÉNEK-ZENE Tanterv a magyar tannyelvű általános iskolák 1 4. osztálya számára Kolozsvár, 2004 BEVEZETÉS Tantervünk a magyar tannyelvű általános iskolák I IV. osztálya számára

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK

ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK ZENEMŰVÉSZETI ÁG 1 ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK ZENEMŰVÉSZETI ÁG 2 ZENEMŰVÉSZETI ÁG AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI: Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja

Részletesebben