HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55"

Átírás

1 ÉVFOLYAM ÉNEK ZENE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának a megtartására olyan tanító alkalmas, akinek műveltség területe az angol nyelv, vagy angol nyelvtanári végzettséggel rendelkezik. Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal az érzelmi, értelmi és jellemnevelésében. Szeretnénk elérni, hogy gyerekek személyiségében, értelmi képességében a magabiztosság, együttműködő képesség fejlődjön. A közösségformálást, az önkifejezést, és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segítsük. Képességeiket és készségeiket - különös tekintettel a kulcskompetenciákra - fejlesszük. Célunk, hogy a gyerekek élményeiket, elképzeléseiket kreatívan tudják kifejezni. A különböző kultúrákkal megismerkedjenek, és azok sokszínűségét tiszteletben tartsák. A hatékonyságot a figyelem összpontosításával és a motiváció folyamatos fenntartásával érjük el. A zene örömet ad, lelkesít, a közvetlen cselekvés által színesíti a fantáziát, formálja az ízlést. A zene megszerettetéséhez az egyes zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult alkotó légkör, a játékosság, a zenei élményt gátló feszültségek feloldása. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás lehetőségét adja. A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan történik, segíti az esztétikus, jól koordinált mozgás, szép testtartás, jó légzés, jó fizikai állóképesség kialakítását, ill. erősödését, a matematikai kompetencia fejlődését. Fontos a zene megszerettetése, a zenei anyanyelv megismerése, a zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása, a játékos alkotás, a zenei improvizáció, a gyerekek csoport előtti éneklése, az egyéni készségek kibontakoztatása és a kiemelkedő adottságú gyermekek fejlesztése. A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet ébreszthet a rendszeres hangszertanuláshoz. A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze, és a gyermeki élményvilág fontos része. Iskolánk keresztény jellegéből adódóan a tankönyvek dalanyaga úgy lett összeállítva, hogy azok megegyeznek az általunk előtérbe helyezett erkölcsi és szellemi szempontokkal, alapelvekkel. A tananyagot megzenésített verseken kívül olyan dalokkal is bővítjük, amelyek által a zsidó keresztény ének zenekultúra hagyományait, értékeit át tudjuk adni. A más népek eredeti nyelvű dalain keresztül az idegen nyelvű kommunikáció kompetenciáját fejlesztjük. Ezek az énekek a kerettanterv követelményeinek megfelelnek. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 ÉVFOLYAM Fejlesztési feladatok 1. Zenei alkotóképesség 1.1 Interpretáció A zenének sokféle funkciója létezik, ezek között a megismerő, a szórakoztató, a gyógyító, a preventív szerep éppúgy megtalálható, mint a szocializáló. Ezért az éneklési készség fejlesztésekor nemcsak az életkornak megfelelő éneklés technikai képzésére, az éneklési kultúra kialakítására, az élményekből fakadó aktív zenélési kedv felkeltésére, továbbfejlesztésére kell hangsúlyt fektetni, hanem az értelmi, érzelmi kifejezés gazdagságára, az éneklés vagy éppen a tánc, a hangszerjáték személyiségépítő, teljes embert nevelő, közösségépítő, katartikus élménytmagában rejtő funkciójára is, valamint az éneklés egészségfejlesztő funkciójára is Improvizáció A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei fantáziát. Alapját a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek képezik. A kreatív játékok a zene belső lényegének. megértésén túl segítenek az oldott, örömteli muzsikálásban 2. Megismerő- és befogadóképesség 2.1 Zenehallgatás A zenehallgatás értelmi és érzelmi erőket mozgósít, és hozzájárul a személyiség belső harmóniájához. A fejlesztéssorán kialakuló értékrend lehetővé teszi a művészi értékek felismerését, a kritikai gondolkodást és az ízlés formálódását. A zenehallgatásban fontos az összefüggések megragadása, a morális, erkölcsi tartalmak felismerése, a zenei élmény átélése. 2.2 Zenei hallás és kottaismeret A zenei hallásfejlesztés célja, hogy aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és a gondolati tevékenységeket. A zenei hallásképzés eredményeként eljuthatunk az önálló zenei gondolkodás kifejlődéséig, amely magában rejti az összehasonlítás, a viszonyítás lehetőségét, a sorszerkezet és a rövid zenei formák felismerését, az absztrakciót, az analizálást, a szintetizálást és a fogalomalkotást. A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás fejlesztése teremti meg. A zenei élményből kiinduló elvonatkoztatás a ritmikai és a dallamelemek megismerését, felismerését és csoportos megszólaltatását szolgálja. ÉNEK ZENE Az általános iskola 1. osztálya számára A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 ÉVFOLYAM Témakörök Interpretáció Dalos játékok előadása Éneklés szöveggel emlékezetből Ismert dallami fordulatok kézjeles éneklése tanári irányítással Dalok, versrészletek ritmusának hangoztatása Megfelelő tempóválasztás, tempótartás Helyes testtartás, levegővétel alkalmazása Megadott hangmagasság (kezdőhang) felismerése, átvétele Zenehallgatás Dinamikai ellentétpárok (halk- hangos) megkülönböztetése Alapvető tempókülönbségek (gyors- lassú) összehasonlítása 1-2 perces zenei bemutatás (ismert gyermekdal feldolgozásának) figyelemmel kísérése Hangszínhallás fejlesztése: Állathangok, járművek hangjának hallás utáni megkülönböztetése Hangszerek felismerése hangzás alapján (ritmushangszerek: metallofon, cintányér, dob, triangulum, tikfa, csörgődob; vonós hangszerek: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő) Zenei karakterek hallás utáni megfigyelése Improvizáció Énekes párbeszéd Verssorok megzenésítése Zenei hallás és kottaismeret Tartalom Magyar népi mondókák Versrészletek Népi gyermekjátékok Kis hangterjedelmű magyar népdalok Művészi értékű komponált gyermekdalok (pl.: gyermek és környezete: természeti és emberi környezet témákban) Más népek gyermekdalai Tárgyi, környezeti zajok, zörejek, Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és hangszeres feldolgozások, zeneműrészletek Karakterdarabok Dallammodellként: tanult mondókák, gyerekversek, énekes játékok tanult dallami elemek Dalismeret Ritmikai Dallami Olvasás- írás Tonalitás Előadási Hangszín Lásd: tartalomnál részletezve, címszavak szerint Egyenletes lüktetés, motívumhangsúly- ütemsúly, kettes ütem, elemi ritmusértékek (negyed és szünetjelek, páros nyolcad); ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel pentaton dallamelemek, magas-mély, szolmizációs szótagok: lá, szó, mi, dó A vonalrendszer ismerete, tanult pentaton dallamelemek, szolmizációs szótagok (kézjel, betűkotta, hangjegy); elhelyezés vonalrendszerben Pentaton fordulatok (dó alaphanghoz viszonyított értelmezéssel) Hangos halk, tempó: gyors- lassú, hangmagasság: magas-mély Állathangok, járművek hangjai, ritmushangszerek, vonós hangszerek A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 ÉVFOLYAM Továbblépés feltételei Éneklés: o A csoportban egységesen, szépen énekelnek. Gyermek- és játékdalokat, táncos dallamokat énekelnek helyes légzéssel, értelmes szövegkezeléssel, helyes artikulációval, a tiszta éneklésre való törekvéssel. o Dalokat játszanak mozgással, jó ritmusban, a dalok hangulatának megfelelõen. Zenei hallás: o A hang tulajdonságait megfigyelik: tapasztalatokat gyûjttenek a hangmagasságról, a hangszínrõl, az idõtartamról, a hangerõrõl. o A belsõ hallásuk folyamatosan fejlödik a dalok felismerésével, a dalok logo k-kal történõ megjelenítésével. o A tanult dallamhangokat, dallami elemeket felismerik. A begyakorolt dalokban a szolmizációs jeleket alkalmazzák. o Ismert dallammotívumokat, dallamsorokat utószolmizálnak kézjelrõl. Zenei írás-olvasás: o A megismert szolmizációs hangokat éneklik dalokban, motívumokban, leírják a tanult dó helyekkel. o Tájékozódnak a vonalrendszerben. o Ritmusképleteket ismernek és elhelyeznek 2/4-es ütemekbe. Zeneértés: o Felismerik a többször meghallgatott zeneműveket, zenemûrészleteket! o Felismerik a hangzásbeli különbségeket (hangfajták,hangszerek, hangszercsoportok)! o Meg tudják különböztetni a vokális és a hangszeres zenei hangszíneket! Taneszköz: Harmath Ágnes : Énekkönyv elsősöknek (Könyv és munkafüzet)+ hangjegyfüzet - Javasolt dalanyag: 1. Aki nem lép egyszerre (induló) 2. Alma, alma (Gryllus) 3. Árkot ugrott a szúnyog (Kodály) 4. Bújj, bújj medve (kapus játék) 5. Bújj, bújj zöld ág (kapus játék) 6. Búzavirág koszorú (hangszínfelismerő játék) 7. Csizmám kopogó (Kodály) 8. Csön, csön gyűrű (gyűrűkereső játék) 9. Debrecenbe kéne menni (népdal) 10. Duruzs-darázs (Gryllus) 11. Esik az eső (török -Weöres) 12. Esik az eső (magyar változat) 13. Eresz alól fecskefia (Kodály) 14. Én kis kertet kerteltem (utánzós játék) 15. Ég a gyertya ég (játék) 16. Éliás Tóbiás (gyerekdal) 17. Falusi hangverseny- Háp, háp (Ádám Jenő) 18. Fejem, vállam, térdem (mozgásfejlesztő játék) 19. Füstifecskék (Gryllus) 20. Gólyahír (Gryllus) 21. Gyertek haza ludaim (ludas játék) 22. Ha én cica volnék (fogócska) 23. Hej kora reggel délelőtt (gyerekdal) 24. Hej a sályi piacon (játék) 25. Hopp Juliska (tánc, névbehelyettesítő) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 ÉVFOLYAM 26. Hol jártál báránykám? (felelgetős) 27. Kakukk, kakukk ( német gyerekdal) 28. Kérdezgető- Te kis juhász (Gryllus) 29. Lánc, lánc eszterlánc (kifordulós játék) 30. Lepke és virág- Reggeli harmat (Gryllus) 31. Mackó, mackó ugorjál (párcserés, utánzó játék) 32. Macska jár a kert alatt (Gryllus) 33. Megy a gőzös Kanizsára (vonatos játék) 34. Megy a kocsi, fut a kocsi (Kodály Weöres) 35. Nyuszi Gyuszi (osztrák gyerekdal- Weöres) 36. Nyuszi ül a fűben (szerepcserés játék) 37. Országúton nagy a hó (Kodály-Csukás) 38. Pál, Kata, Péter (francia kánon) 39. Süt a nap, süt a pék (Gryllus) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 40. Szállongó szél (német gyerekdal) 41. Száz liba egy sorba (ludas játék) 42. Szúrós gombóc (Gryllus) 43. Tavasz- Csend ül a tájon (Gryllus) 44. Ugráljunk, mint a verebek (ugrálós játék) 45. Zápor Csepp, csepp, csepereg (Gryllus) Zenehallgatási anyag: 1. Saint Saens: Az állatok farsangja: kakukk Prokofjev: Péter és a farkas: Péter, kismadár, macska, farkas témái Vivaldi: Négy évszak: Tél 2. tétel Vivaldi: Négy évszak: Tél 1. tétel Háziállatok Banchieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja 7. Saint-Saens: Az álltok farsangja 2.tétel - Tyúkok és kakasok Járművek/1.: versenyautó, repülőgép, lovaskocsi, lovasszán Járművek/ 2.: repülő, motoros csónak, motoros hajó, evezős csónak, vonat, űrhajó Glenn Miller zenekara: Chattanooga Choo Choo Vivaldi: Négy évszak: Tavasz 3. tétel Pásztortánc Vivaldi : Négy évszak: Tavasz 1. tétel Benjamin Britten: Noé bárkája gyerekopera részlet Jakab Zsolt: Dávid tánca Rimszkij Korszakov: Dongó 1 33 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 6

7 ÉNEK ZENE Az általános iskola 2. osztálya számára Témák Interpretáció Népi gyermekjátékok, ritmuskánonok megszólaltatása, ritmus osztinátó, Zenei hangsúlyok kifejezése az énekes előadásban Pentaton dallamok éneklése, tanulása kézjelről Zenehallgatás Újabb zenei együttesek és felismerésük hangzás alapján (gyermekkar, vegyes kar; vonós zenekar; fúvós hangszerek: fuvola, fagott, klarinét, oboa, furulya, duda, kürt, trombita) Különböző karakterdarabok Improvizáció Ritmusfelelgetős Irányított improvizáció a zenei kérdés-felelet formájára Tartalom Versrészletek, népi gyermekjátékdalok, Magyar és más népek dalai Művészi értékű komponált gyermekdalok Cselekményes zenék, magyar népzenei részletek, vokális és hangszeres zeneműrészletek Dallammodellként: magyar gyermekdalok népzenei énekes anyag Zenei hallás és kottaismeret Ritmikai Dallami Olvasás- írás Tonalitás Forma Hangszín Félértékű ritmus és szünetjel; ritmuskánon; ritmushangszerek Pentaton dallamhangok ( dó lá- szó- mi ré- dó- lá, szó,) Újonnan belépő pentaton dallam-hangok (kézjel, betűkotta, hangjegy); Első alsó pótvonal Pentaton hangkészlet elhelyezése különböző magasságokban az öt vonalon Pentaton fordulatok (dó vagy alsó lá hanghoz viszonyított értelmezéssel) Lá és dó-pentaton, átmenő fá és ti hangkészletű dallamok Zenei kérdés-felelet Gyermekkar, vegyes kar; fúvós hangszerek, vonószenekar, Továbblépés feltételei: Éneklés: o Gyermek-és játékdalokat, táncos dallamokat énekelnek zeneileg hibátlan elõadással, tisztán. o Szépen, kifejezõen énekelnek az ismert fogalmak alapján: tempó, dinamikai jelzés, hangerõ. o Dalokat énekelnek egyenletes lüktetés mellett dallamritmus és könnyû osztinátókísérettel kottából és emlékezetbõl. o Könnyû kétszólamú népdalkánonokat énekelnek. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 7

8 Zenei hallás: o A dallamhallásuk, a ritmusérzékük, a tempó- és dinamikaérzékük fejlődik a tanult dalokon keresztül. o Hangszerek hangját és az énekkari típusokat meg tudják különböztetni, a hangszínhallásuk fejlődik. o Vonós, ütős, fa- és rézfúvós hangszerek hangszínét meg tudják különböztetni egymástól Zenei írás-olvasás: o Ismert dalokat szolmizálva olvasnak, és felismerik kottaképről, kézjelről. A megismert szolmizált hangokat éneklik dalokban, motívumokban, írják a tanult dó- helyekkel. o Le tudják írni a dalok ritmusát, verseket ritmizálnak. o A tanult hangok hosszúságát felismerik hangzás után és kottaképrõl. Zeneértés: o Felismerik önállóan a megismert vokális és hangszeres zenei hangszíneket. o A többször hallgatott műveket felismerik, megnevezik. Taneszköz: Harmath Ágnes : Énekkönyv Másodikosoknak- Könyv és munkafüzet + CD (1 tanári példány)+ hangjegyfüzet Javasolt dalanyag: 1. ABCD (m. népdal) 1. A bundának nincs gallérja (m. népdal) 2. A juhásznak jól van dolga (m. népdal) 3. Anyám, édesanyám (m. népdal) 4. A part alatt (m. gyerekdal) 5. Bidres bodros bárány (Kodály) 6. Brumm, brumm Brúnó (Járdányi P.-Szőnyi Z.) 7. De jó a dió (Kodály-Csukás) 8. Csipp csepp, két csepp (Kodály- Weöres) 9. Erdő mélyén odvas fában (francia népdal) 10. Elmentem a piacra (m. gyerekdal) 11. Esik eső karikára (m. népdal) 12. Édes fülemüle (tatár népdal) 13. Fújjad sípod, fújjad (Bárdos L.) 14. Fuvoláz a kismadár (török gyerekdal-weöres) 15. Gomba-dal (Gryllus) 16. Gyúródeszka, lábos (norvég gyerekdal-csukás I.) 17. Hegedül a fürge tücsök (orosz népdal-weöres S.) 18. Hegedül a kisegér (Gryllus) 19. Hétfő, kedd, szerda (Bárdos L. kánon) 20. Hull a hó, hull a hó (Ádám Jenő-Gazdag Erzsi) 21. Hull a hó is (finn gyerekdal) 22. Járjunk táncot (Kodály -Weöres) 23. Jegenyefa suhogó (cseh gyerekdal-weöres) 24. Jégeső (Gryllus) 25. Jön a kocsi, most érkeztünk (Kodály-Weöres) 26. Kelj fel juhász, ne aludjál! (m. népdal) 27. Kérdezgető-Hallod-e te kiskovács (Gryllus) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 8

9 28. Kicsi orr, kicsi száj (finn gyerekdal-károlyi A.) 29. Kémény tetején (Gryllus) 30. Már megjöttünk estére (köszöntő) 31. Már tapsoljunk (XIX. sz.-i gyerekdal) 32. Még azt mondják (m. népdal kánon) 33. Mély erdőn (Kodály Weöres) 34. Mókus, mókus (Gryllus) 35. Négy vándor (Bárdos) 36. Ősz szele zümmög (Gryllus) 37. Őszi falevél (Gryllus) 38. Sándor napján (Tavaszköszöntő: Járdányi-Weöres) 39. Száll a kacagás (gyerekdal) 40. Széles a Duna (m. népdal kánon) 41. Szélről legeljetek (m. népdal kánon) 42. Télapó itt van (gyerekdal-donászi Magda) 43. Ti csak esztek, isztok (m. gyerekdal) 44. Ugorj Bodri (csuvas gyerekdal) 45. Van nekem egy kedves furulyám (Kodály-Weöres) 46. Zöld erdőben (Kodály: Bicinium-Jankovich Ferenc) 47. Zöld levél (román népdal-kánon) Zenehallgatási anyag 1. Kodály Zoltán: Háry János - 4. kaland A reggeli erdő hangjai madárcsicsergés Vivaldi: Négy évszak Ősz 1. tétel Vivaldi: Négy évszak Tél: 1.tétel 2 * Tavasz:1. tétel 2 * Ősz:1.tétel 2 11 * Nyár:1. tétel 2 ( részletek) 5. Sibelius: Finlandia eleje 6. Bartók Béla: Cipósütés (gyerekkar) Népi furulya 1 8. Prokofjev: Péter és a farkas (részletek): Péter, kismadár, kacsa, macska, nagyapó, farkas, vadászok témái. 9. Haydn: Évszakok Tavasz kórus (vegyes kar) Rózsavölgyi Márk: Verbunkos; Csárdás (részletek) Trombita ébresztő és riadó Csajkovszkij: Orosz tánc (Trepak) 13. Magyar népi tánczene (részlet) Duda hangja Händel: Izrael Egyiptomban 7. csapás: a jégeső 30 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 9

10 ÉNEK ZENE Az általános iskola 3. osztálya számára Témakörök Interpretáció Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes gyermekjátékokkal Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés Több versszakból álló népdalok előadása emlékezetből Népdalkánonok csoportos előadása Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása Ritmushangszerekkel kísért éneklés Az eddig tanult zenei kifejezőeszközök alkalmazása a zenei tartalom közvetítésére Zenehallgatás Hangulatok, előadásmódok, karakterisztikus elemek megállapítása Tartalom és zenei kifejező eszközök összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes zenék hallgatásában kórustípusok hallás utáni megnevezése Hangszerek hallás utáni azonosítása, zongora, cimbalom, fúvós zenekar Improvizáció Játékok a dinamikával, tempóval Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlása, Dallam kiegészítés, névritmus Tartalom Magyar népdalok, dalanyagának bővítése Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai Európai gyermekdalok (idegen nyelven is) Könnyű kétszólamúság (kánonok) Eredeti népzenei felvételek, cselekményes zenék Műzenei szemelvények Dallammodellként: magyar népzene, más népek dalai Zenei hallás és kottaismeret Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felismerése kottaképről Új ritmusmotívumok és dallammotívumok leírása tanári irányítással Utószolmizálás Daltanulás kézjelről és betűkottáról Magyar népdalok Életkornak megfelelő műdalok A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 10

11 Zenei ismeretek Ritmika Dallam Olvasás-írás Előadásmód Népzene Hangszín Egész értékű hang és szünetjele; önálló nyolcad és szünetjele; szinkópa; a négyes ütem; a kétszólamú ritmusgyakorlat; Fá, ti, Belépő új dallamhangok, ritmusértékek és képletek (kézjel, betű-, hangjegy) Alkalmazkodó ritmus; tempo giusto; parlando, korona Magyar népdalok sorszerkezete Zongora, cimbalom, fúvós zenekar Továbblépés feltételei: Éneklés: o Szépen, kifejezően énekelnek az ismert zenei fogalmak alapján: tempó, dinamikai jelzés, hangerő. Tudják a pontos dalkezdést, -zárást. A zenei hangsúlyokat ismerik, használják. o Egyenletes lüktetés mellett osztinátóval énekelnek kottából és emlékezetből o A többszólamúság készsége kialakul. Tartott hang mellett másik szólamot énekelnek. Bicíniumokat ismernek. Könnyû kétszólamú dalokat, kánonokat énekelnek. o A tanult tempójelzéseket és dinamikai jeleket alkalmazzák a tanult dalokban. Zenei hallás: o A belső hallása, zenei memóriája fejlődik o A hangszínhallása fejlődik, a hangszereket és az énekkari típusokat meg tudja különböztetni egymástól. o A dallamhallása, a ritmusérzéke, a tempó- és dinamikaérzéke tovább fejlődik. Zenei írás- olvasás: o A ritmusképleteket elrendezik, értelmezik ütemmutató szerint o A megismert dallamrelációkat felismerik kottaképről Zeneértés: o Az újonnan megismert hangszereket megnevezik hangzás alapján, a kórustípusokat hallás után felismerik o A hallgatott műveket felismerik, megnevezik. Taneszköz: Harmath Ágnes : Énekkönyv Harmadikosoknak - Könyv és munkafüzet + CD (1 tanári példány)+ hangjegyfüzet Javasolt dalanyag 1. Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal-kánon) 2. A szántói híres utca (m. népdal) 3. Avignoni fahíd (francia körtánc) 4. A zord tél messze szállott (flamand gyerekdal) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 11

12 5. Azt mondják, hogy a cipő (népdal) 6. Beültettem kiskertemet (m. népdal) 7. Bim-bam (német kánon) 8. Bonjour, mes amis (közép amerikai) 9. Borz (Gryllus) 10. Búza (Gryllus) 11. Cselló (Gryllus) 12. Elment a madárka (m. népdal) 13. Este van már, késő este (m. népdal) 14. Élet a tóban (Gryllus) 15. Érik a szőlő (m. népdal) 16. Egyszer volt egy kemence (m. népdal) 17. Fehér karácsony (Gryllus) 18. Fut a kicsi kordé (kánon) 19. Gábor Áron rézágyúja (m. népdal) 20. Gólya (Gryllus) 21. Gomba (Gryllus ) 22. Good morning to you (angol kánon) 23. Ha előttem van Észak (Bárdos L. kánon) 24. Hallgatag erdő (Gryllus) 25. Hej Jancsika, Jancsika (m. népdal) 26. Hull a szilva a fáról (m. népdal) 27. Január, február (Bárdos L. kánon) 28. János bácsi (kánon) 29. Jól van dolga a mostani huszárnak (m. népdal) 30. Kis kertemben uborka (m. népdal) 31. Nád a házam teteje (m. népdal) 32. Megismerni a kanászt (m. népdal) 33. Ó jertek énekeljünk (angol kánon) 34. Ó mely sok hal terem (m. népdal) 35. Óra kánon (Karow) 36. Őszi harmat után (m. népdal) 37. Összegyűltek, az izsapi lányok (m. népdal) 38. Shalom chaverim (izraeli kánon) 39. Szánts, vess (orosz gyerekdal) 40. Színvilág (Gryllus) 41. Teknősbéka (Gryllus ) 42. Vígan, vígan (m. népdal) 43. Virágcsokor (Gryllus) 44. Volt nekem egy kecském (m. népdal) Zenehallgatási anyag 1. Mendelssohn: Hegedűverseny 1. tétel Brahms: Piano Quartet 3. tétel Kanásztánc (népi felvétel) 1 4. Részletek Prokofjev: Péter és a farkas -ból: kismadár, kacsa, farkas, nagyapó, macska 5. Összegyűltek az izsapi lányok Bárdos Lajos feldolgozásában (női kar) Smetana: Molva eleje Debussy: Gyermekkuckó Néger baba tánca (Golliwoog s Cakevalk) Liszt Ferenc: Magyar fantázia 3 32 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 12

13 9. Bartók Béla: Dudamuzsika Saint saens: Állatok farsangja Hattyú 11. A cimbalom hangja Erkel Ferenc: Hunyadi induló Egressy Béni: Klapka induló Mozart: Kürtverseny 3. tétel: Rondó 15. Csajkovszkij: IV. szimfónia zárótétel főtéma 16. Benny Goodman: I Want To Be Happy Kodály Zoltán: Háry János 1. kaland A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 13

14 ÉNEK ZENE Az általános iskola 4. osztálya számára Témakörök Tartalom Interpretáció Fokozatos halkítás-erősítés műzenei példákon, a zenei mondanivaló kifejezésére Kánonok és quodlibetek csoportos előadása Szolmizált éneklés kottaképről Hétfokú dallam éneklése szolmizálva, kézjelről Ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok az eddig tanult ritmusértékekkel és -képletekkel, a tanult ütemformákban Zenehallgatás Kórustípusok: gyermek-, női, férfi- vegyes kar hangzásának megkülönböztetése Hangszerismeret bővítése (ütőhangszerek, kornett, citera), hangszercsaládok beazonosítása A zeneművekben megszólaló ismert hangszerek megnevezése A szimfonikus zenekar hangszerei és hangzása Páros és páratlan lüktetésű táncok felismerése Improvizáció Variációs készségfejlesztés a megismert ritmikai, dallami elemekkel Ritmuskíséret rögtönzése ismert dallamhoz az újonnan tanult ritmusokkal Szövegírás megadott dallamra Zenei hallás és kottaismeret A tanult ritmusképletek felismerése, olvasása kottaképről és írása Dallamolvasás fá és ti hangokkal Hétfokú dallamfordulatok kottaképi elhelyezése Zenei ismeretek Ritmika felütés Dallam Olvasás - írás Tonalitás Forma Előadásmód Hangszín Továbblépés feltételei: Újabb magyar népdalok (eltérő stílusrétegből) Európai és más földrészek dalai Könnyű kétszólamúság (kánonok, quodlibetek) Himnusz Megzenésített versek, dallamok Karművek (tanult énekes anyag feldolgozásai) Hangszeres karakterdarabok, Szimfonikus zeneművek Népzenei felvételek Táncok Műdal Dallammodellként: Tanult ritmikai, dallami elemek Olvasógyakorlatok Magyar népdalok és más dallamok Zenehallgatási szemelvények Tanult dalanyag Öt- és hétfokú olvasógyakorlatok Vezénylés két- három és négynegyedben Zenei ABC a zongora billentyűin Pontozott félkotta és szünetjele, nagy éles-, nyújtott ritmus, 3-as ütem, Fá- ti hangok, hétfokúság Belépő új szolmizációs hangok kézjele, betűjele; elhelyezés relációkban a vonalrendszerben; ismert hangkészletekben kottaolvasás tanári irányítással; prima volta-secunda volta Pentaton megnevezése, 7fokú dúr hangsor Népdalformák: kvintváltás, kupolás szerkezet Tempo giusto, parlando, rubato; dinamikai jelek alkalmazása Szimfonikus zenekar; gyermek-, női-, férfi és vegyes kar; szoprán és alt női hang A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 14

15 Éneklés: o Egységes hangszínnel, pontos tempóban énekelnek, a dal hangulatának megfelelő dinamikával mutatják be o Hangterjedelmük nő: nóna (9) decima (10), hangmagasságuk: c' e'' o Kétszólamú műveket, kánonokat, quodlibeteket több szólamban énekelnek. o Osztinátó és ritmuskísérettel kísérik magukat. Zenei hallás: o A zenei hallásuk fejlődik a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó- és dinamikaérzék területén. o A hangszínhallásuk fejlődik. o A belső hallásuk, a zenei memóriájuk továbbfejlődik. o A zenei élményt szóban, vizuálisan és mozgással is vissza tudják adni, meg tudják fogalmazni. o Páros és páratlan lüktetést felismerik. Zenei írás- olvasás: o Ismert dalokat szolmizálnak. o A tanult ritmusértékeket és ritmusképleteket felismerik és megszólaltatják kottaképről o Hármas ütemben is olvasnak és írnak kottába dalrészleteket. Zeneértés: o A meghallgatott zenés meséket felismerik o A zenei karakterdarabokat jellemzik, ábrázolják o A tanult népdalokat felismerik zeneművekben, feldolgozásokban Taneszköz: Harmath Ágnes: Énekkönyv Negyedikeseknek könyv és munkafüzet + CD (1 tanári példány), hangjegyfüzet. Javasolt dalanyag 1. A jó lovas katonának (m. népdal) 2. A Vidróczki híres nyája (m. népdal) 3. Béreslegény (m. népdal) 4. Dalra, táncra (svájci kánon) 5. Erdő, erdő de magos (m. népdal) 6. Esik az eső, ázik a heveder (m. népdal) 7. Földművesek éneke (2szólamú német népdal) 8. Gyere jó pajtás (Kodály-Weöres) 9. Gyere tapsolj, toppants (lengyel-weöres) 10. Ha vihar jő a magasból (Gryllus-Weöres) 11. Hej halászok, halászok (m. népdal) 12. Himnusz (Erkel F.- Kölcsey F.) 13. Huszárgyerek (m. népdal) 14. Jaj, de fényes nap van (m. népdal) 15. Járjad a táncod (ír táncdal) 16. Jertek, jertek (XIII. sz-i francia kánon) 17. Jer aranyszőrű kis barikám (norvég Csukás I.) 18. Jöjj, és dalolj énvelem (blues amerikai dal) 19. Kárókatona (Gryllus) 20. Kis pejlovam (m. népdal) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 15

16 Zenehallgatási anyag 21. Kis tücsök (Gryllus) 22. Kossuth Lajos táborába (m. népdal) 23. Legények csépeltek (morva Weöres) 24. Lenn a mély völgy ölén (Hayes kánon) 25. Májusi kánon (Bárdos L.) 26. Már ébred a hajnal (német kánon) 27. Már zengve szól az estharang (angol kánon) 28. Molnár, te alszol (kánon) 29. Nagyváradi kikötőben (m. népdal) 30. Négy öszvérhajcsár (spanyol Csukás I.) 31. Nyit már a gyöngyvirág + Szó, mi dó (német kánonok- quodlibet) 32. Pénteki Péter + Hull a pelyhes (Bárdos L. quodlibet) 33. Ragyogókék szalakóta (Gryllus) 34. Rétre hívó (Bárdos L. kánon) 35. Rózsabimbó (olasz Weöres) 36. Röpülj páva (m. népdal) 37. Szakács (Gryllus) 38. Szánkózás (Mozart Kistétényi M.) 39. Szántottam gyöpöt (m. népdal) 40. Tiszán innen, Dunán túl (m. népdal) 41. Új a csizmám (m. népdal) 42. Virágos kenderem (m. népdal) 43. Zöld fű közt (olasz Weöres) 1. Brahms: 3. magyar tánc Kodály Zoltán: Mátrai képek Bartók Béla: Este a székelyeknél Handel: Messiás Pásztortánc Mozart: Rondo a la Turc Bessie Smith: Careless Love blues Mozart: Utazás szánon Delibes: Mazurka (részlet) Mozart: D-dúr Divertimento 3. tétel Menuetto Britten: Variációk egy Purcell témára Erkel Ferenc Kölcsey Ferenc: Himnusz Csárdás citerán és furulyán (népi felvétel) Szabolcsi Daróczi: Kapuvári verbunk Brahms: 1. magyar tánc Kodály Zoltán: Felszállott a páva (férfikar) Csajkovszkij: Hattyúk tava keringő Schumann: Ifjúsági album A vidám földműves Schubert: Pisztráng (dal) Rimszkij Korszakov: Dongó Vivaldi: Négy évszak Tavasz 1. tétel 3 30 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 16

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

Művészetek - ének-zene helyi tanterv 11-12. évfolyam. Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

Művészetek - ének-zene helyi tanterv 11-12. évfolyam. Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Művészetek - ének-zene helyi tanterv 11-12. évfolyam Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Az ének-zene tantárgy a 11-12. évfolyamon a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

15. ÉNEK-ZENE. 2. Beszédgyakorlatok Cél: a levegő helyes felhasználása, beosztása, precíz artikuláció.

15. ÉNEK-ZENE. 2. Beszédgyakorlatok Cél: a levegő helyes felhasználása, beosztása, precíz artikuláció. 15. ÉNEK-ZENE N. Békés Gyöngyi: Csak tiszta forrásból A cím Bartók Béla Cantata Profana művének befejező gondolata. A forrás szó jelentése: a földből természetes úton előtörő víz. A hangsúly a természetes

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály Ének-zene 10. osztály Ünnepek, ünnepélyek A Szentírás, görög eredetű szóval a Biblia írásos gyűjteményekből álló könyvek sorozata. Két részből áll: 1. Ószövetség 2. Újszövetség A Jézus születése előtti

Részletesebben

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 Napjainkban a nevelés - oktatás különböző szintjein folyamatosan növekszik a tanulási és magatartási nehézségekkel

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

Bocskai István Református Oktatási Központ. Egressy Béni. Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma

Bocskai István Református Oktatási Központ. Egressy Béni. Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Alap-és Középfokú Zeneművészeti és Színművészeti Szakközépiskolája, Ének Zene Gimnáziuma FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre Farkas Antal

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program Új Magyarország Fejlesztési Terv Gyermektánc tehetséggondozó program 1. A tehetséggondozó program célja: tánc terén tehetségígéretes gyermekek felfedezése, fejlesztése, gondozása támogató környezet megteremtése

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY PROJEKT GYŰJTEMÉNY A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE TÉMAKÖRBEN. - Innováció - Készítette: Horváth Jánosné Madarászné Bognár Tímea Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 A projekt gyűjtemény

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés II. belső hallás, intonáció. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés II. belső hallás, intonáció. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Lakatos Ágnes Hallásfejlesztés II. belső hallás, intonáció A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50

Részletesebben

nyomdokain haladt, zeneszerzõi, népzenetudományi és tanári

nyomdokain haladt, zeneszerzõi, népzenetudományi és tanári Járdányi jo.qxd 2012.07.31. 22:35 Page b (1920 1966) a II. világháborút követõ két évtized magyar zenetörténetének egyik legkiemelkedõbb alakja: kiváló komponista, korszakalkotó jelentõségû népzenekutató,

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Csóri kanász a dombon játszik a botjával Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri

Részletesebben

Urbánné Varga Katalin. A muzsikának oly nagy ereje vagyon...(1)

Urbánné Varga Katalin. A muzsikának oly nagy ereje vagyon...(1) 1 Urbánné Varga Katalin A muzsikának oly nagy ereje vagyon...(1) Zene és terápia Mottó: Mihelyt a lélek szabadon, akadályok nélkül közölheti magát, előáll a hiánytalan művészi hatás. Kodály: Visszatekintés

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ: PÁLYÁZAT CÍME: INNOVÁCIÓ CÍME: KÉSZÍTETTÉK: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben