HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ÉNEK-ZENE 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55"

Átírás

1 ÉVFOLYAM ÉNEK ZENE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 4. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért ennek a tanórának a megtartására olyan tanító alkalmas, akinek műveltség területe az angol nyelv, vagy angol nyelvtanári végzettséggel rendelkezik. Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal az érzelmi, értelmi és jellemnevelésében. Szeretnénk elérni, hogy gyerekek személyiségében, értelmi képességében a magabiztosság, együttműködő képesség fejlődjön. A közösségformálást, az önkifejezést, és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segítsük. Képességeiket és készségeiket - különös tekintettel a kulcskompetenciákra - fejlesszük. Célunk, hogy a gyerekek élményeiket, elképzeléseiket kreatívan tudják kifejezni. A különböző kultúrákkal megismerkedjenek, és azok sokszínűségét tiszteletben tartsák. A hatékonyságot a figyelem összpontosításával és a motiváció folyamatos fenntartásával érjük el. A zene örömet ad, lelkesít, a közvetlen cselekvés által színesíti a fantáziát, formálja az ízlést. A zene megszerettetéséhez az egyes zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult alkotó légkör, a játékosság, a zenei élményt gátló feszültségek feloldása. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás lehetőségét adja. A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások nyomán gyorsan és látványosan történik, segíti az esztétikus, jól koordinált mozgás, szép testtartás, jó légzés, jó fizikai állóképesség kialakítását, ill. erősödését, a matematikai kompetencia fejlődését. Fontos a zene megszerettetése, a zenei anyanyelv megismerése, a zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása, a játékos alkotás, a zenei improvizáció, a gyerekek csoport előtti éneklése, az egyéni készségek kibontakoztatása és a kiemelkedő adottságú gyermekek fejlesztése. A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet ébreszthet a rendszeres hangszertanuláshoz. A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze, és a gyermeki élményvilág fontos része. Iskolánk keresztény jellegéből adódóan a tankönyvek dalanyaga úgy lett összeállítva, hogy azok megegyeznek az általunk előtérbe helyezett erkölcsi és szellemi szempontokkal, alapelvekkel. A tananyagot megzenésített verseken kívül olyan dalokkal is bővítjük, amelyek által a zsidó keresztény ének zenekultúra hagyományait, értékeit át tudjuk adni. A más népek eredeti nyelvű dalain keresztül az idegen nyelvű kommunikáció kompetenciáját fejlesztjük. Ezek az énekek a kerettanterv követelményeinek megfelelnek. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 ÉVFOLYAM Fejlesztési feladatok 1. Zenei alkotóképesség 1.1 Interpretáció A zenének sokféle funkciója létezik, ezek között a megismerő, a szórakoztató, a gyógyító, a preventív szerep éppúgy megtalálható, mint a szocializáló. Ezért az éneklési készség fejlesztésekor nemcsak az életkornak megfelelő éneklés technikai képzésére, az éneklési kultúra kialakítására, az élményekből fakadó aktív zenélési kedv felkeltésére, továbbfejlesztésére kell hangsúlyt fektetni, hanem az értelmi, érzelmi kifejezés gazdagságára, az éneklés vagy éppen a tánc, a hangszerjáték személyiségépítő, teljes embert nevelő, közösségépítő, katartikus élménytmagában rejtő funkciójára is, valamint az éneklés egészségfejlesztő funkciójára is Improvizáció A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei fantáziát. Alapját a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek képezik. A kreatív játékok a zene belső lényegének. megértésén túl segítenek az oldott, örömteli muzsikálásban 2. Megismerő- és befogadóképesség 2.1 Zenehallgatás A zenehallgatás értelmi és érzelmi erőket mozgósít, és hozzájárul a személyiség belső harmóniájához. A fejlesztéssorán kialakuló értékrend lehetővé teszi a művészi értékek felismerését, a kritikai gondolkodást és az ízlés formálódását. A zenehallgatásban fontos az összefüggések megragadása, a morális, erkölcsi tartalmak felismerése, a zenei élmény átélése. 2.2 Zenei hallás és kottaismeret A zenei hallásfejlesztés célja, hogy aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és a gondolati tevékenységeket. A zenei hallásképzés eredményeként eljuthatunk az önálló zenei gondolkodás kifejlődéséig, amely magában rejti az összehasonlítás, a viszonyítás lehetőségét, a sorszerkezet és a rövid zenei formák felismerését, az absztrakciót, az analizálást, a szintetizálást és a fogalomalkotást. A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás fejlesztése teremti meg. A zenei élményből kiinduló elvonatkoztatás a ritmikai és a dallamelemek megismerését, felismerését és csoportos megszólaltatását szolgálja. ÉNEK ZENE Az általános iskola 1. osztálya számára A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 ÉVFOLYAM Témakörök Interpretáció Dalos játékok előadása Éneklés szöveggel emlékezetből Ismert dallami fordulatok kézjeles éneklése tanári irányítással Dalok, versrészletek ritmusának hangoztatása Megfelelő tempóválasztás, tempótartás Helyes testtartás, levegővétel alkalmazása Megadott hangmagasság (kezdőhang) felismerése, átvétele Zenehallgatás Dinamikai ellentétpárok (halk- hangos) megkülönböztetése Alapvető tempókülönbségek (gyors- lassú) összehasonlítása 1-2 perces zenei bemutatás (ismert gyermekdal feldolgozásának) figyelemmel kísérése Hangszínhallás fejlesztése: Állathangok, járművek hangjának hallás utáni megkülönböztetése Hangszerek felismerése hangzás alapján (ritmushangszerek: metallofon, cintányér, dob, triangulum, tikfa, csörgődob; vonós hangszerek: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő) Zenei karakterek hallás utáni megfigyelése Improvizáció Énekes párbeszéd Verssorok megzenésítése Zenei hallás és kottaismeret Tartalom Magyar népi mondókák Versrészletek Népi gyermekjátékok Kis hangterjedelmű magyar népdalok Művészi értékű komponált gyermekdalok (pl.: gyermek és környezete: természeti és emberi környezet témákban) Más népek gyermekdalai Tárgyi, környezeti zajok, zörejek, Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és hangszeres feldolgozások, zeneműrészletek Karakterdarabok Dallammodellként: tanult mondókák, gyerekversek, énekes játékok tanult dallami elemek Dalismeret Ritmikai Dallami Olvasás- írás Tonalitás Előadási Hangszín Lásd: tartalomnál részletezve, címszavak szerint Egyenletes lüktetés, motívumhangsúly- ütemsúly, kettes ütem, elemi ritmusértékek (negyed és szünetjelek, páros nyolcad); ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel pentaton dallamelemek, magas-mély, szolmizációs szótagok: lá, szó, mi, dó A vonalrendszer ismerete, tanult pentaton dallamelemek, szolmizációs szótagok (kézjel, betűkotta, hangjegy); elhelyezés vonalrendszerben Pentaton fordulatok (dó alaphanghoz viszonyított értelmezéssel) Hangos halk, tempó: gyors- lassú, hangmagasság: magas-mély Állathangok, járművek hangjai, ritmushangszerek, vonós hangszerek A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 ÉVFOLYAM Továbblépés feltételei Éneklés: o A csoportban egységesen, szépen énekelnek. Gyermek- és játékdalokat, táncos dallamokat énekelnek helyes légzéssel, értelmes szövegkezeléssel, helyes artikulációval, a tiszta éneklésre való törekvéssel. o Dalokat játszanak mozgással, jó ritmusban, a dalok hangulatának megfelelõen. Zenei hallás: o A hang tulajdonságait megfigyelik: tapasztalatokat gyûjttenek a hangmagasságról, a hangszínrõl, az idõtartamról, a hangerõrõl. o A belsõ hallásuk folyamatosan fejlödik a dalok felismerésével, a dalok logo k-kal történõ megjelenítésével. o A tanult dallamhangokat, dallami elemeket felismerik. A begyakorolt dalokban a szolmizációs jeleket alkalmazzák. o Ismert dallammotívumokat, dallamsorokat utószolmizálnak kézjelrõl. Zenei írás-olvasás: o A megismert szolmizációs hangokat éneklik dalokban, motívumokban, leírják a tanult dó helyekkel. o Tájékozódnak a vonalrendszerben. o Ritmusképleteket ismernek és elhelyeznek 2/4-es ütemekbe. Zeneértés: o Felismerik a többször meghallgatott zeneműveket, zenemûrészleteket! o Felismerik a hangzásbeli különbségeket (hangfajták,hangszerek, hangszercsoportok)! o Meg tudják különböztetni a vokális és a hangszeres zenei hangszíneket! Taneszköz: Harmath Ágnes : Énekkönyv elsősöknek (Könyv és munkafüzet)+ hangjegyfüzet - Javasolt dalanyag: 1. Aki nem lép egyszerre (induló) 2. Alma, alma (Gryllus) 3. Árkot ugrott a szúnyog (Kodály) 4. Bújj, bújj medve (kapus játék) 5. Bújj, bújj zöld ág (kapus játék) 6. Búzavirág koszorú (hangszínfelismerő játék) 7. Csizmám kopogó (Kodály) 8. Csön, csön gyűrű (gyűrűkereső játék) 9. Debrecenbe kéne menni (népdal) 10. Duruzs-darázs (Gryllus) 11. Esik az eső (török -Weöres) 12. Esik az eső (magyar változat) 13. Eresz alól fecskefia (Kodály) 14. Én kis kertet kerteltem (utánzós játék) 15. Ég a gyertya ég (játék) 16. Éliás Tóbiás (gyerekdal) 17. Falusi hangverseny- Háp, háp (Ádám Jenő) 18. Fejem, vállam, térdem (mozgásfejlesztő játék) 19. Füstifecskék (Gryllus) 20. Gólyahír (Gryllus) 21. Gyertek haza ludaim (ludas játék) 22. Ha én cica volnék (fogócska) 23. Hej kora reggel délelőtt (gyerekdal) 24. Hej a sályi piacon (játék) 25. Hopp Juliska (tánc, névbehelyettesítő) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 ÉVFOLYAM 26. Hol jártál báránykám? (felelgetős) 27. Kakukk, kakukk ( német gyerekdal) 28. Kérdezgető- Te kis juhász (Gryllus) 29. Lánc, lánc eszterlánc (kifordulós játék) 30. Lepke és virág- Reggeli harmat (Gryllus) 31. Mackó, mackó ugorjál (párcserés, utánzó játék) 32. Macska jár a kert alatt (Gryllus) 33. Megy a gőzös Kanizsára (vonatos játék) 34. Megy a kocsi, fut a kocsi (Kodály Weöres) 35. Nyuszi Gyuszi (osztrák gyerekdal- Weöres) 36. Nyuszi ül a fűben (szerepcserés játék) 37. Országúton nagy a hó (Kodály-Csukás) 38. Pál, Kata, Péter (francia kánon) 39. Süt a nap, süt a pék (Gryllus) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 40. Szállongó szél (német gyerekdal) 41. Száz liba egy sorba (ludas játék) 42. Szúrós gombóc (Gryllus) 43. Tavasz- Csend ül a tájon (Gryllus) 44. Ugráljunk, mint a verebek (ugrálós játék) 45. Zápor Csepp, csepp, csepereg (Gryllus) Zenehallgatási anyag: 1. Saint Saens: Az állatok farsangja: kakukk Prokofjev: Péter és a farkas: Péter, kismadár, macska, farkas témái Vivaldi: Négy évszak: Tél 2. tétel Vivaldi: Négy évszak: Tél 1. tétel Háziállatok Banchieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja 7. Saint-Saens: Az álltok farsangja 2.tétel - Tyúkok és kakasok Járművek/1.: versenyautó, repülőgép, lovaskocsi, lovasszán Járművek/ 2.: repülő, motoros csónak, motoros hajó, evezős csónak, vonat, űrhajó Glenn Miller zenekara: Chattanooga Choo Choo Vivaldi: Négy évszak: Tavasz 3. tétel Pásztortánc Vivaldi : Négy évszak: Tavasz 1. tétel Benjamin Britten: Noé bárkája gyerekopera részlet Jakab Zsolt: Dávid tánca Rimszkij Korszakov: Dongó 1 33 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 6

7 ÉNEK ZENE Az általános iskola 2. osztálya számára Témák Interpretáció Népi gyermekjátékok, ritmuskánonok megszólaltatása, ritmus osztinátó, Zenei hangsúlyok kifejezése az énekes előadásban Pentaton dallamok éneklése, tanulása kézjelről Zenehallgatás Újabb zenei együttesek és felismerésük hangzás alapján (gyermekkar, vegyes kar; vonós zenekar; fúvós hangszerek: fuvola, fagott, klarinét, oboa, furulya, duda, kürt, trombita) Különböző karakterdarabok Improvizáció Ritmusfelelgetős Irányított improvizáció a zenei kérdés-felelet formájára Tartalom Versrészletek, népi gyermekjátékdalok, Magyar és más népek dalai Művészi értékű komponált gyermekdalok Cselekményes zenék, magyar népzenei részletek, vokális és hangszeres zeneműrészletek Dallammodellként: magyar gyermekdalok népzenei énekes anyag Zenei hallás és kottaismeret Ritmikai Dallami Olvasás- írás Tonalitás Forma Hangszín Félértékű ritmus és szünetjel; ritmuskánon; ritmushangszerek Pentaton dallamhangok ( dó lá- szó- mi ré- dó- lá, szó,) Újonnan belépő pentaton dallam-hangok (kézjel, betűkotta, hangjegy); Első alsó pótvonal Pentaton hangkészlet elhelyezése különböző magasságokban az öt vonalon Pentaton fordulatok (dó vagy alsó lá hanghoz viszonyított értelmezéssel) Lá és dó-pentaton, átmenő fá és ti hangkészletű dallamok Zenei kérdés-felelet Gyermekkar, vegyes kar; fúvós hangszerek, vonószenekar, Továbblépés feltételei: Éneklés: o Gyermek-és játékdalokat, táncos dallamokat énekelnek zeneileg hibátlan elõadással, tisztán. o Szépen, kifejezõen énekelnek az ismert fogalmak alapján: tempó, dinamikai jelzés, hangerõ. o Dalokat énekelnek egyenletes lüktetés mellett dallamritmus és könnyû osztinátókísérettel kottából és emlékezetbõl. o Könnyû kétszólamú népdalkánonokat énekelnek. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 7

8 Zenei hallás: o A dallamhallásuk, a ritmusérzékük, a tempó- és dinamikaérzékük fejlődik a tanult dalokon keresztül. o Hangszerek hangját és az énekkari típusokat meg tudják különböztetni, a hangszínhallásuk fejlődik. o Vonós, ütős, fa- és rézfúvós hangszerek hangszínét meg tudják különböztetni egymástól Zenei írás-olvasás: o Ismert dalokat szolmizálva olvasnak, és felismerik kottaképről, kézjelről. A megismert szolmizált hangokat éneklik dalokban, motívumokban, írják a tanult dó- helyekkel. o Le tudják írni a dalok ritmusát, verseket ritmizálnak. o A tanult hangok hosszúságát felismerik hangzás után és kottaképrõl. Zeneértés: o Felismerik önállóan a megismert vokális és hangszeres zenei hangszíneket. o A többször hallgatott műveket felismerik, megnevezik. Taneszköz: Harmath Ágnes : Énekkönyv Másodikosoknak- Könyv és munkafüzet + CD (1 tanári példány)+ hangjegyfüzet Javasolt dalanyag: 1. ABCD (m. népdal) 1. A bundának nincs gallérja (m. népdal) 2. A juhásznak jól van dolga (m. népdal) 3. Anyám, édesanyám (m. népdal) 4. A part alatt (m. gyerekdal) 5. Bidres bodros bárány (Kodály) 6. Brumm, brumm Brúnó (Járdányi P.-Szőnyi Z.) 7. De jó a dió (Kodály-Csukás) 8. Csipp csepp, két csepp (Kodály- Weöres) 9. Erdő mélyén odvas fában (francia népdal) 10. Elmentem a piacra (m. gyerekdal) 11. Esik eső karikára (m. népdal) 12. Édes fülemüle (tatár népdal) 13. Fújjad sípod, fújjad (Bárdos L.) 14. Fuvoláz a kismadár (török gyerekdal-weöres) 15. Gomba-dal (Gryllus) 16. Gyúródeszka, lábos (norvég gyerekdal-csukás I.) 17. Hegedül a fürge tücsök (orosz népdal-weöres S.) 18. Hegedül a kisegér (Gryllus) 19. Hétfő, kedd, szerda (Bárdos L. kánon) 20. Hull a hó, hull a hó (Ádám Jenő-Gazdag Erzsi) 21. Hull a hó is (finn gyerekdal) 22. Járjunk táncot (Kodály -Weöres) 23. Jegenyefa suhogó (cseh gyerekdal-weöres) 24. Jégeső (Gryllus) 25. Jön a kocsi, most érkeztünk (Kodály-Weöres) 26. Kelj fel juhász, ne aludjál! (m. népdal) 27. Kérdezgető-Hallod-e te kiskovács (Gryllus) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 8

9 28. Kicsi orr, kicsi száj (finn gyerekdal-károlyi A.) 29. Kémény tetején (Gryllus) 30. Már megjöttünk estére (köszöntő) 31. Már tapsoljunk (XIX. sz.-i gyerekdal) 32. Még azt mondják (m. népdal kánon) 33. Mély erdőn (Kodály Weöres) 34. Mókus, mókus (Gryllus) 35. Négy vándor (Bárdos) 36. Ősz szele zümmög (Gryllus) 37. Őszi falevél (Gryllus) 38. Sándor napján (Tavaszköszöntő: Járdányi-Weöres) 39. Száll a kacagás (gyerekdal) 40. Széles a Duna (m. népdal kánon) 41. Szélről legeljetek (m. népdal kánon) 42. Télapó itt van (gyerekdal-donászi Magda) 43. Ti csak esztek, isztok (m. gyerekdal) 44. Ugorj Bodri (csuvas gyerekdal) 45. Van nekem egy kedves furulyám (Kodály-Weöres) 46. Zöld erdőben (Kodály: Bicinium-Jankovich Ferenc) 47. Zöld levél (román népdal-kánon) Zenehallgatási anyag 1. Kodály Zoltán: Háry János - 4. kaland A reggeli erdő hangjai madárcsicsergés Vivaldi: Négy évszak Ősz 1. tétel Vivaldi: Négy évszak Tél: 1.tétel 2 * Tavasz:1. tétel 2 * Ősz:1.tétel 2 11 * Nyár:1. tétel 2 ( részletek) 5. Sibelius: Finlandia eleje 6. Bartók Béla: Cipósütés (gyerekkar) Népi furulya 1 8. Prokofjev: Péter és a farkas (részletek): Péter, kismadár, kacsa, macska, nagyapó, farkas, vadászok témái. 9. Haydn: Évszakok Tavasz kórus (vegyes kar) Rózsavölgyi Márk: Verbunkos; Csárdás (részletek) Trombita ébresztő és riadó Csajkovszkij: Orosz tánc (Trepak) 13. Magyar népi tánczene (részlet) Duda hangja Händel: Izrael Egyiptomban 7. csapás: a jégeső 30 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 9

10 ÉNEK ZENE Az általános iskola 3. osztálya számára Témakörök Interpretáció Táncos mozgáselemek összekapcsolása énekes gyermekjátékokkal Alkalmazkodó ritmus szerinti népdaléneklés Több versszakból álló népdalok előadása emlékezetből Népdalkánonok csoportos előadása Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoztatása Ritmushangszerekkel kísért éneklés Az eddig tanult zenei kifejezőeszközök alkalmazása a zenei tartalom közvetítésére Zenehallgatás Hangulatok, előadásmódok, karakterisztikus elemek megállapítása Tartalom és zenei kifejező eszközök összefüggéseinek megfigyelése a cselekményes zenék hallgatásában kórustípusok hallás utáni megnevezése Hangszerek hallás utáni azonosítása, zongora, cimbalom, fúvós zenekar Improvizáció Játékok a dinamikával, tempóval Hiányzó ritmus- vagy dallammotívum pótlása, Dallam kiegészítés, névritmus Tartalom Magyar népdalok, dalanyagának bővítése Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai Európai gyermekdalok (idegen nyelven is) Könnyű kétszólamúság (kánonok) Eredeti népzenei felvételek, cselekményes zenék Műzenei szemelvények Dallammodellként: magyar népzene, más népek dalai Zenei hallás és kottaismeret Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása, felismerése kottaképről Új ritmusmotívumok és dallammotívumok leírása tanári irányítással Utószolmizálás Daltanulás kézjelről és betűkottáról Magyar népdalok Életkornak megfelelő műdalok A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 10

11 Zenei ismeretek Ritmika Dallam Olvasás-írás Előadásmód Népzene Hangszín Egész értékű hang és szünetjele; önálló nyolcad és szünetjele; szinkópa; a négyes ütem; a kétszólamú ritmusgyakorlat; Fá, ti, Belépő új dallamhangok, ritmusértékek és képletek (kézjel, betű-, hangjegy) Alkalmazkodó ritmus; tempo giusto; parlando, korona Magyar népdalok sorszerkezete Zongora, cimbalom, fúvós zenekar Továbblépés feltételei: Éneklés: o Szépen, kifejezően énekelnek az ismert zenei fogalmak alapján: tempó, dinamikai jelzés, hangerő. Tudják a pontos dalkezdést, -zárást. A zenei hangsúlyokat ismerik, használják. o Egyenletes lüktetés mellett osztinátóval énekelnek kottából és emlékezetből o A többszólamúság készsége kialakul. Tartott hang mellett másik szólamot énekelnek. Bicíniumokat ismernek. Könnyû kétszólamú dalokat, kánonokat énekelnek. o A tanult tempójelzéseket és dinamikai jeleket alkalmazzák a tanult dalokban. Zenei hallás: o A belső hallása, zenei memóriája fejlődik o A hangszínhallása fejlődik, a hangszereket és az énekkari típusokat meg tudja különböztetni egymástól. o A dallamhallása, a ritmusérzéke, a tempó- és dinamikaérzéke tovább fejlődik. Zenei írás- olvasás: o A ritmusképleteket elrendezik, értelmezik ütemmutató szerint o A megismert dallamrelációkat felismerik kottaképről Zeneértés: o Az újonnan megismert hangszereket megnevezik hangzás alapján, a kórustípusokat hallás után felismerik o A hallgatott műveket felismerik, megnevezik. Taneszköz: Harmath Ágnes : Énekkönyv Harmadikosoknak - Könyv és munkafüzet + CD (1 tanári példány)+ hangjegyfüzet Javasolt dalanyag 1. Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal-kánon) 2. A szántói híres utca (m. népdal) 3. Avignoni fahíd (francia körtánc) 4. A zord tél messze szállott (flamand gyerekdal) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 11

12 5. Azt mondják, hogy a cipő (népdal) 6. Beültettem kiskertemet (m. népdal) 7. Bim-bam (német kánon) 8. Bonjour, mes amis (közép amerikai) 9. Borz (Gryllus) 10. Búza (Gryllus) 11. Cselló (Gryllus) 12. Elment a madárka (m. népdal) 13. Este van már, késő este (m. népdal) 14. Élet a tóban (Gryllus) 15. Érik a szőlő (m. népdal) 16. Egyszer volt egy kemence (m. népdal) 17. Fehér karácsony (Gryllus) 18. Fut a kicsi kordé (kánon) 19. Gábor Áron rézágyúja (m. népdal) 20. Gólya (Gryllus) 21. Gomba (Gryllus ) 22. Good morning to you (angol kánon) 23. Ha előttem van Észak (Bárdos L. kánon) 24. Hallgatag erdő (Gryllus) 25. Hej Jancsika, Jancsika (m. népdal) 26. Hull a szilva a fáról (m. népdal) 27. Január, február (Bárdos L. kánon) 28. János bácsi (kánon) 29. Jól van dolga a mostani huszárnak (m. népdal) 30. Kis kertemben uborka (m. népdal) 31. Nád a házam teteje (m. népdal) 32. Megismerni a kanászt (m. népdal) 33. Ó jertek énekeljünk (angol kánon) 34. Ó mely sok hal terem (m. népdal) 35. Óra kánon (Karow) 36. Őszi harmat után (m. népdal) 37. Összegyűltek, az izsapi lányok (m. népdal) 38. Shalom chaverim (izraeli kánon) 39. Szánts, vess (orosz gyerekdal) 40. Színvilág (Gryllus) 41. Teknősbéka (Gryllus ) 42. Vígan, vígan (m. népdal) 43. Virágcsokor (Gryllus) 44. Volt nekem egy kecském (m. népdal) Zenehallgatási anyag 1. Mendelssohn: Hegedűverseny 1. tétel Brahms: Piano Quartet 3. tétel Kanásztánc (népi felvétel) 1 4. Részletek Prokofjev: Péter és a farkas -ból: kismadár, kacsa, farkas, nagyapó, macska 5. Összegyűltek az izsapi lányok Bárdos Lajos feldolgozásában (női kar) Smetana: Molva eleje Debussy: Gyermekkuckó Néger baba tánca (Golliwoog s Cakevalk) Liszt Ferenc: Magyar fantázia 3 32 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 12

13 9. Bartók Béla: Dudamuzsika Saint saens: Állatok farsangja Hattyú 11. A cimbalom hangja Erkel Ferenc: Hunyadi induló Egressy Béni: Klapka induló Mozart: Kürtverseny 3. tétel: Rondó 15. Csajkovszkij: IV. szimfónia zárótétel főtéma 16. Benny Goodman: I Want To Be Happy Kodály Zoltán: Háry János 1. kaland A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 13

14 ÉNEK ZENE Az általános iskola 4. osztálya számára Témakörök Tartalom Interpretáció Fokozatos halkítás-erősítés műzenei példákon, a zenei mondanivaló kifejezésére Kánonok és quodlibetek csoportos előadása Szolmizált éneklés kottaképről Hétfokú dallam éneklése szolmizálva, kézjelről Ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok az eddig tanult ritmusértékekkel és -képletekkel, a tanult ütemformákban Zenehallgatás Kórustípusok: gyermek-, női, férfi- vegyes kar hangzásának megkülönböztetése Hangszerismeret bővítése (ütőhangszerek, kornett, citera), hangszercsaládok beazonosítása A zeneművekben megszólaló ismert hangszerek megnevezése A szimfonikus zenekar hangszerei és hangzása Páros és páratlan lüktetésű táncok felismerése Improvizáció Variációs készségfejlesztés a megismert ritmikai, dallami elemekkel Ritmuskíséret rögtönzése ismert dallamhoz az újonnan tanult ritmusokkal Szövegírás megadott dallamra Zenei hallás és kottaismeret A tanult ritmusképletek felismerése, olvasása kottaképről és írása Dallamolvasás fá és ti hangokkal Hétfokú dallamfordulatok kottaképi elhelyezése Zenei ismeretek Ritmika felütés Dallam Olvasás - írás Tonalitás Forma Előadásmód Hangszín Továbblépés feltételei: Újabb magyar népdalok (eltérő stílusrétegből) Európai és más földrészek dalai Könnyű kétszólamúság (kánonok, quodlibetek) Himnusz Megzenésített versek, dallamok Karművek (tanult énekes anyag feldolgozásai) Hangszeres karakterdarabok, Szimfonikus zeneművek Népzenei felvételek Táncok Műdal Dallammodellként: Tanult ritmikai, dallami elemek Olvasógyakorlatok Magyar népdalok és más dallamok Zenehallgatási szemelvények Tanult dalanyag Öt- és hétfokú olvasógyakorlatok Vezénylés két- három és négynegyedben Zenei ABC a zongora billentyűin Pontozott félkotta és szünetjele, nagy éles-, nyújtott ritmus, 3-as ütem, Fá- ti hangok, hétfokúság Belépő új szolmizációs hangok kézjele, betűjele; elhelyezés relációkban a vonalrendszerben; ismert hangkészletekben kottaolvasás tanári irányítással; prima volta-secunda volta Pentaton megnevezése, 7fokú dúr hangsor Népdalformák: kvintváltás, kupolás szerkezet Tempo giusto, parlando, rubato; dinamikai jelek alkalmazása Szimfonikus zenekar; gyermek-, női-, férfi és vegyes kar; szoprán és alt női hang A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 14

15 Éneklés: o Egységes hangszínnel, pontos tempóban énekelnek, a dal hangulatának megfelelő dinamikával mutatják be o Hangterjedelmük nő: nóna (9) decima (10), hangmagasságuk: c' e'' o Kétszólamú műveket, kánonokat, quodlibeteket több szólamban énekelnek. o Osztinátó és ritmuskísérettel kísérik magukat. Zenei hallás: o A zenei hallásuk fejlődik a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó- és dinamikaérzék területén. o A hangszínhallásuk fejlődik. o A belső hallásuk, a zenei memóriájuk továbbfejlődik. o A zenei élményt szóban, vizuálisan és mozgással is vissza tudják adni, meg tudják fogalmazni. o Páros és páratlan lüktetést felismerik. Zenei írás- olvasás: o Ismert dalokat szolmizálnak. o A tanult ritmusértékeket és ritmusképleteket felismerik és megszólaltatják kottaképről o Hármas ütemben is olvasnak és írnak kottába dalrészleteket. Zeneértés: o A meghallgatott zenés meséket felismerik o A zenei karakterdarabokat jellemzik, ábrázolják o A tanult népdalokat felismerik zeneművekben, feldolgozásokban Taneszköz: Harmath Ágnes: Énekkönyv Negyedikeseknek könyv és munkafüzet + CD (1 tanári példány), hangjegyfüzet. Javasolt dalanyag 1. A jó lovas katonának (m. népdal) 2. A Vidróczki híres nyája (m. népdal) 3. Béreslegény (m. népdal) 4. Dalra, táncra (svájci kánon) 5. Erdő, erdő de magos (m. népdal) 6. Esik az eső, ázik a heveder (m. népdal) 7. Földművesek éneke (2szólamú német népdal) 8. Gyere jó pajtás (Kodály-Weöres) 9. Gyere tapsolj, toppants (lengyel-weöres) 10. Ha vihar jő a magasból (Gryllus-Weöres) 11. Hej halászok, halászok (m. népdal) 12. Himnusz (Erkel F.- Kölcsey F.) 13. Huszárgyerek (m. népdal) 14. Jaj, de fényes nap van (m. népdal) 15. Járjad a táncod (ír táncdal) 16. Jertek, jertek (XIII. sz-i francia kánon) 17. Jer aranyszőrű kis barikám (norvég Csukás I.) 18. Jöjj, és dalolj énvelem (blues amerikai dal) 19. Kárókatona (Gryllus) 20. Kis pejlovam (m. népdal) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 15

16 Zenehallgatási anyag 21. Kis tücsök (Gryllus) 22. Kossuth Lajos táborába (m. népdal) 23. Legények csépeltek (morva Weöres) 24. Lenn a mély völgy ölén (Hayes kánon) 25. Májusi kánon (Bárdos L.) 26. Már ébred a hajnal (német kánon) 27. Már zengve szól az estharang (angol kánon) 28. Molnár, te alszol (kánon) 29. Nagyváradi kikötőben (m. népdal) 30. Négy öszvérhajcsár (spanyol Csukás I.) 31. Nyit már a gyöngyvirág + Szó, mi dó (német kánonok- quodlibet) 32. Pénteki Péter + Hull a pelyhes (Bárdos L. quodlibet) 33. Ragyogókék szalakóta (Gryllus) 34. Rétre hívó (Bárdos L. kánon) 35. Rózsabimbó (olasz Weöres) 36. Röpülj páva (m. népdal) 37. Szakács (Gryllus) 38. Szánkózás (Mozart Kistétényi M.) 39. Szántottam gyöpöt (m. népdal) 40. Tiszán innen, Dunán túl (m. népdal) 41. Új a csizmám (m. népdal) 42. Virágos kenderem (m. népdal) 43. Zöld fű közt (olasz Weöres) 1. Brahms: 3. magyar tánc Kodály Zoltán: Mátrai képek Bartók Béla: Este a székelyeknél Handel: Messiás Pásztortánc Mozart: Rondo a la Turc Bessie Smith: Careless Love blues Mozart: Utazás szánon Delibes: Mazurka (részlet) Mozart: D-dúr Divertimento 3. tétel Menuetto Britten: Variációk egy Purcell témára Erkel Ferenc Kölcsey Ferenc: Himnusz Csárdás citerán és furulyán (népi felvétel) Szabolcsi Daróczi: Kapuvári verbunk Brahms: 1. magyar tánc Kodály Zoltán: Felszállott a páva (férfikar) Csajkovszkij: Hattyúk tava keringő Schumann: Ifjúsági album A vidám földműves Schubert: Pisztráng (dal) Rimszkij Korszakov: Dongó Vivaldi: Négy évszak Tavasz 1. tétel 3 30 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 16

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 390 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében, vagyis a teljes személyiség fejlesztésében.

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam)

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 1. oldal Célok és feladatok ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes személyiség

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1., négyes ütem A tanult dalok felismerése A tankönyv ábrái és képei Járok egyedül ritmusról, betűkottáról Népi mesterségek

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban

Albertné Balogh Márta. TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Albertné Balogh Márta TANMENET Albertné Balogh Márta: HARMADIK DALOSKÖNYVEM 3. című tankönyvhöz ének-zene tantárgyban Kedves Kollégák! A Harmadik daloskönyv a 2015 2016-es tanévre már megújult formában

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Tanmenet Ének-zene 1.osztály Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és Egyenletes

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK 1 4. osztály 2 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam A tanterv, A NAT Művészetek műveltségterület, 1-4. évfolyamok követelményeinek egy részét dolgozza fel. A teljes lefedést a bevezetőben jelzettek szerint több

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás, szemléltetés 1 2 Ismételjünk! l-s-m-r-d-l,

Részletesebben

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK CÉLOK ÉS FELADATOK Az ének-zene a szavak fölött hangzó nyelv élményével és az aktív zenei tevékenységekkel hat az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés középpontjában a zenei élmény áll, mely

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene 1 2 3 tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás Ismételjünk! Tanult elemek

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Tanmenetjavaslat a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Írta: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam

Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam Ének-zene angol nyelven 1-4. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 1. 1 37 2. 1 37 3. 1 37 4. 1,5 55,5 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák

Részletesebben

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam 645 ÉNEK-ZENE (tánc) 1-8. évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja

Részletesebben

ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam

ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam ÉNEK TANMENET az Első daloskönyvemhez Kerettanterv A változat 1. évfolyam Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV

Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE. Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Lassúné Ruskó Renáta ÉNEK-ZENE Tankönyv elsõ osztályosoknak TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hõc, hõc... Zsipp, zsupp... Húzz, húzz... Ritzáljuk az ismert dalok kezdetét! Mf. 5/6. tá tá ti - ti

Részletesebben

T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév

T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T a n m e n e t Ének-zene 2. osztály 2016/2017. tanév A Második daloskönyvem c. tankönyv használatához Éves óraszám: 36 óra Heti

Részletesebben

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam I. rész: 1 4. ÉVFOLYAM Alapelvek és célok: - Az ének és a zene, amelyet a keresztény hallgat, előad, vagy komponál, akár szent, akár világi, Istent dicsőíti. Azért

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene,

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene, Óraszám 37 1 2. Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés Óvodában tanult dalkincs ismeretének felmérése Mit játszunk lányok? Tekeredik a kígyó Sétálunk, sétálunk Fehér liliomszám Borsót fôztem

Részletesebben

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) Ének-zene 3-4. osztály Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 1 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése B modul Rajz és vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyak keretein belül az 1. a osztályban 2009 / 2010. tanév 2 tartalma Módszerek Tevékenység

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Bevezetés A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk nem csak egy érzékszervünkön át jutnak el hozzánk,

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat

Helyi tanterv. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Ének-zene alsó tagozat Helyi tanterv Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ének-zene alsó tagozat Tematikus összesített óraterv 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. A tartalom részei (témakörök) óraszám óraszám óraszám óraszám 1. Daléneklés

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam ÉNEK-ZENE 3. évfolyam fejlesztési cél Órakeret Zenei reprodukció-éneklés 40 óra (39+1)* Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy 8 óra (7+1)* csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke

Improvizáció Zenehallgatás Furulyázás. Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az. éneke Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Szeptember Óvodában tanult Egyéni éneklés A tanító és az dalok, mondókák Közös éneklés hangadás után egyszerre osztálytársak éneke 4 5. o. 3 Cicuskám kelj fel Dallamvisszhang:

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ének-zene

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ének-zene Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Ének-zene

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám I. II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység III. Felismerő kottaolvasás,

Részletesebben

NT-11267 Ének-zene 2. Tanmenetjavaslat

NT-11267 Ének-zene 2. Tanmenetjavaslat NT-11267 Ének-zene 2. Tanmenetjavaslat Lantos Rezsőné és Lukin Lászlóné második osztályosok számára írott ének-zene tankönyvének átdolgozott kiadásához készült ez a tanmenetjavaslat. Az átdolgozás az első

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Munkájukhoz sok sikert kíván a Szerzô és a Kiadó

tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Munkájukhoz sok sikert kíván a Szerzô és a Kiadó tanmenet ének 15/2/04 7:46 Page 1 Kedves Kollégák! A tanmenetjavaslattal az a célom, hogy segítséget nyújtsak a mindennapi feladatok megtervezéséhez. A már ismert tananyagfelosztást alkalmaztam, mert szükség

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Dalok felismerése kezdő belső záró motívumokról, dallamsorról hangsorról ritmusról hangszerről

Dalok felismerése kezdő belső záró motívumokról, dallamsorról hangsorról ritmusról hangszerről 1. Mit tanultunk 3. osztályban. Ismétlő dalok. 1. 2. Fenn a falon fenn a falon 3. Főrész 3. osztályos dalanyag ismétlése kezdő belső záró motívumokról, dallamsorról hangsorról ritmusról hangszerről Most

Részletesebben

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Előképző - 1. évfolyam Fejlesztési feladatok Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. A zene megszerettetése, örömteli művelése. A figyelmes

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám Zenei reprodukció I. 19 óra Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), zenei tevékenység

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Játsszatok, énekeljetek! (Tk. 4. oldal) Játék 2.

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ELSÔ ÉS MÁSODIK DALOSKÖNYVEMHEZ

KÉZIKÖNYV AZ ELSÔ ÉS MÁSODIK DALOSKÖNYVEMHEZ SÜLE FERENC KÉZIKÖNYV AZ ELSÔ ÉS MÁSODIK DALOSKÖNYVEMHEZ CELLDÖMÖLK, 2008 Bírálta SCHÓBER TAMÁS TIHANYI JÓZSEF Szerkesztette RÉTI ÉVA AP 012031 ISBN 978-963-464-702-7 A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterv 1-8. osztály tanterv 1-8 A tanterv szerkezete: Éneklés Zenehallgatás Zenei ismeretek - Hallásfejlesztés - Improvizáció Zenei írás-olvasás A témákon belüli

Részletesebben

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára

5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára Ének-zene az 1 4. évfolyam számára 5.6 Ének-zene az 1 4. évfolyam számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A) változatához Célok és feladatok Az ének-zene

Részletesebben

Ének-zene 1 4. évfolyam

Ének-zene 1 4. évfolyam Ének-zene 1 4. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 406 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt, a zeneszerető/értő

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat

Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Ének-zene 1 4. osztály ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

ritmuskottáról, betűkottáról Mellékletben dallam-motívumok azonosságának felismerése,

ritmuskottáról, betűkottáról Mellékletben dallam-motívumok azonosságának felismerése, Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1. tk. 4. old. Egyenletes lüktetés, tanult Tanult dalok felismerése Montázs a dalok Süss fel nap dalok ritmus- és

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FELADATOK

FEJLESZTÉSI FELADATOK Alapelvek, célok Az ének-zene tanítás célja a zenei élmény nyújtása, a közös éneklés öröme, a dalok, zeneművek megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való nevelés, az értékes zenével

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 1. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 1. évfolyam ÉNEK-ZENE 1. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül

Részletesebben

Ének-zene tanmenet (általános iskolai)

Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Európai Iskolák A Legfelsőbb Tanács Főtitkárának Hivatala Hivatkozási szám: 2002-D-7410-hu-3 Eredeti Végleges változat Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Elfogadta a Legfelsőbb Tanács 2003. május 6.,

Részletesebben

Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) Ének-zene 5-8. évfolyam 1. oldal ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (5 8. évfolyam) 2007 Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8.

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. évfolyam Emelt szintű ének-zene tanterv 1-8. Részei Ének-Zene 1-4.

Részletesebben

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához 1. Zenei anyag Zenei elemek Játékos készségfejlesztés Zenei írás-,olvasást előkészítő Szemléltetés Szept.

Részletesebben

TANMENET ÉNEK-ZENE 4. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR

TANMENET ÉNEK-ZENE 4. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR TANMENET ÉNEK-ZENE 4. osztály KÉSZÍTETTE: LOVREK KÁROLY TANÁR 1 TANMENET Heti 2 óra Évi 74 óra Óra Dalanyag Zenei elemek 1. A 3. osztályban tanult dalok ismétlése: Házasodik a motolla, Zöld erdõben a tücsök,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A változat

ÉNEK-ZENE. A változat ÉNEK-ZENE A változat 51/2012. 12.21. EMMI rendelet 1. számú melléklete alapján Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat

Részletesebben

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Tantárgy: Ének-zene (7. osztály) Témakör: A romantikus zene korszaka Tananyag: Liszt Ferenc: Hajnalozó c. műve 1.Énekes köszönés tábláról; tanár: Jó napot kívánok!

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti u. 1.) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE évfolyam Helyi tanterv NAT

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti u. 1.) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE évfolyam Helyi tanterv NAT Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti u. 1.) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet Átdolgozta: a társadalomtudományi

Részletesebben

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák:

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák: Óraterv Tanít:Nagy Edit A tanítás helye: Művészeti iskola Vésztő, Kossuth u 43-47. A tanítás ideje:2015. április 28. 14.00-14,45 Osztály: szolfézs 5. Óratípus: ismétlő Témakör: év végi ismétlés: népdalok,

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola

Varga Domokos Általános Iskola Varga Domokos Általános Iskola Helyi tanterv tervezete Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció

Részletesebben

Tanterv ZENEI NEVELÉS. Učebné osnovy HUDOBNÁ VÝCHOVA

Tanterv ZENEI NEVELÉS. Učebné osnovy HUDOBNÁ VÝCHOVA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Tanterv az alapiskola 1. 4. osztálya számára ZENEI NEVELÉS Učebné osnovy pre 1. 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským HUDOBNÁ VÝCHOVA Schválilo

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után.

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után. Alapozó szolfézs (Ének I) Tantárgy kódja TAB 1501 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám 2 Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve és beosztása Deákné Kecskés Mónika DLA főiskolai docens 2. Az

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

ÉNEK-ZENE évfolyam évfolyam. Célok és feladatok

ÉNEK-ZENE évfolyam évfolyam. Célok és feladatok ÉNEK-ZENE 7 10. évfolyam 7 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola Nyolc osztályos gimnázium 5. évfolyam Hulla szilva Népdalok a magyar népdal műfajaiból. Ősi és új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmusban Műzenei szemelvények éneklése az előadási jeleknek megfelelően.

Részletesebben

koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények

koncentráció A tankönyv ábrái és képei Népi mesterségek Rajz:Nyári élmények Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek 1. Kettes ütem Járok egyedül Négyes ütem Szélről legeljetek Szinkópa Megismerni a Önálló nyolcad kanászt és szünete Kiskertemben Félhang, uborka egészhang Hallod-e te,

Részletesebben

Ének-zene 1-4. évfolyam

Ének-zene 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE A-változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE B változat

ÉNEK-ZENE B változat ÉNEK-ZENE B változat 1. évfolyam A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam óraszám: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 ebből nem szakrendszerű heti 0,5 évi 18,5 heti 0,5 évi 18,5 Célok

Részletesebben

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs A szolfézstanítás

Részletesebben

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat)

ÉNEK ZENE. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1-4. évfolyam (A változat) ÉNEK ZENE Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1-4. évfolyam (A változat) Az Apáczai Kiadó által megjelentetett kerettantervi ajánlás felhasználásával készült Célok és feladatok Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

Daltanítás jelrendszerről

Daltanítás jelrendszerről Daltanítás jelrendszerről és kombinált daltanítási lehetőségek Kismartony Katalin Dal/dallamtanítás jelrendszerről - helye a tanítás folyamatában Zenemű (hallás után tanult dalok és..) megfigyelések ALKALMAZÁS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt, a zeneszerető/értő közönségnevelést. Ehhez fontos

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / MŰVÉSZETEK B) MODUL TANTERVI VÁZLAT

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / MŰVÉSZETEK B) MODUL TANTERVI VÁZLAT TANTERVI VÁZLAT Művészetek - B modul Ének-zenetörténet A gimnázium 9. évfolyama számára o Az egyéni és közös éneklést céltudatosan fejlesztik tovább. Természetes, szép hangzást alakítanak ki. o A zenei

Részletesebben

ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és IV. osztály. Programa şcolară pentru disciplina

ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és IV. osztály. Programa şcolară pentru disciplina Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ZENE ÉS MOZGÁS Tanterv magyar tannyelvű iskolákban és magyar tagozaton tanulók számára III. és

Részletesebben