Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 2/41 HEVES MEGYEI VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jóváhagyva és hatályba helyezve 2012. február 1. 2/41 HEVES MEGYEI VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ADATOK A társaság azonosító adatai A társaság tevékenységi köre A társaság vagyona A társaság jogállása, képviselete A társaság általános irányítása Titokvédelem... 5 II. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TESTÜLETEI ÉS SZERVEZETEI A közgyőlés Az igazgatóság A Felügyelı Bizottság A könyvvizsgáló A vezérigazgató III. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETİ FELADATAI Vezérigazgató Jogi képviselı Igazgatási osztály PR vezetı Belsı ellenır Minıség- és környezetirányítási vezetı Üzemegységek Mőszaki vezérigazgató-helyettes Üzemviteli osztály Beruházási osztály Fıenergetikus Munkavédelmi szaktanácsadó Központi Laboratórium Gazdasági vezérigazgató-helyettes Értékesítési és pénzügyi osztály Közgazdasági Osztály Humánpolitikai Osztály IV. A TÁRSASÁG MŐKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A TÁRSASÁG MINT MUNKASZERVEZET A MUNKAVÉGZÉS ELVEI A TÁRSASÁG VALAMENNYI MUNKATÁRSÁNAK JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE A társaság valamennyi munkatársának joga A társaság valamennyi munkatársának kiemelt kötelezettsége A VEZETİ BEOSZTÁSÚ DOLGOZÓK (KSZ. VIII.) JOGKÖRE, FELADATAIK Minden vezetı beosztású dolgozó a hozzá beosztottak kapcsolatban jogosult Minden vezetı beosztású dolgozó feladata Általános vezetıi ellenırzés Általános vezetıi felelısség V. EGYÉB ÁLTALÁNOS MŐKÖDÉSI SZABÁLYOK KÉPVISELETI JOGKÖR ALÁÍRÁSI JOGKÖR BÉLYEGZİK HASZNÁLATA, NYILVÁNTARTÁSA MUNKÁLTATÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Munkáltatói jogkör Kiküldetési jogkör Szabadságok engedélyezése Fegyelmi és kártérítési jog MUNKAKAPCSOLATOK RENDSZERE VI. ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKKÉPVISELET ÜZEMI TANÁCS SZAKSZERVEZET VII. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 2/41

3 1. A társaság azonosító adatai: I. ÁLTALÁNOS ADATOK A társaság cégneve: Heves Megyei Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A cég székhelye: 3300 Eger, Hadnagy u. 2. sz. A társaság székhelyének levélcíme: Eger, Pf.: 65. A társaság telefonszáma: 36/ A társaság telefax száma: 36/ A társaság fióktelepei: Egri Üzemegység: 3300 Eger, Tulipán tér 3. Gyöngyösi Üzemegység: 3200 Gyöngyös, Katona J. u. 6. Hatvani Üzemegység: 3000 Hatvan, Kossuth L. tér 17. Hevesi Üzemegység: 3360 Heves, Gyöngyösi út 79. Füzesabonyi Üzemegység: 3390 Füzesabony, Hunyadi út 47. Délborsodi Üzemegység 3400 Mezıkövesd, Dohány út 6. Alapító okirat kelte: január 01. Cégjegyzék száma: CG Statisztikai azonosító szám: Adószám: Bankszámla száma: TB nyilvántartási szám: A társaság törvényességi felügyeletét a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság látja el. A zártkörően alapított társaság a Heves megyei Vízmő Vállalat általános jogutóda. A társaság határozatlan idıtartammal, zártkörően mőködik. 2. A társaság tevékenységi köre: A Társaság alaptevékenysége önkormányzati közfeladat végrehajtására irányul, nevezetesen ellátja az évi LXV. törvényben az önkormányzat számára kötelezı feladatként elıírt ivóvízellátás-, illetve a szennyvíz-elvezetési-, és tisztítási, valamint a tevékenységével összefüggı környezetvédelmi feladatokat; közremőködik az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében Mőanyag lap lemez, fólia, csı, profil gyártása 2599 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 3600 Víztermelés-, kezelés ellátás 3700 Szennyvíz győjtése, kezelése 3900 Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 4311 Bontás 4312 Építési terület elıkészítése 4211 Út, autópálya építése 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 4291 Vízi létesítmény építése 4399 Máshová nem sorolt egyéb speciális szaképítés Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 3/41

4 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejezı építés 4941 Közúti áruszállítás 5210 Raktározás, tárolás 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 6203 Számítógép üzemeltetés 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6399 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 7120 Mőszaki vizsgálat, elemzés 7490 Egyéb máshová nem sorolt szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 7721 Szabadidıs, sporteszköz kölcsönzése 7732 Építési eszköz kölcsönzése 8291 Követelésbehajtás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 Máshová nem sorolt kiegészítı üzleti szolgáltatás 9311 Sportlétesítmény mőködtetése 9319 Egyéb sporttevékenység A társaság fıtevékenysége: 3600 Víztermelés-, kezelés - ellátás 3. A társaság vagyona: Az alapítók a Heves megyei Vízmő Vállalat vagyonmérlegében kimutatott vagyonát az alapításkor a társaság saját tıkéjeként bocsátották a jogutód társaság rendelkezésére. A társaság jegyzett tıkéje - az alapításkor Ft, azaz Háromszáznyolcmillió forint. A társaság alaptıkéjébıl pénzbeli betét: Ft, azaz Ötmillió forint, míg nem pénzbeli betét Ft, azaz Háromszázhárommillió forint. A társaság jegyzett tıkéje , azaz negyvenezer-nyolcszáz darab Ft, azaz Tízezer forint névértékő névre szóló törzsrészvénybıl áll. 4. A társaság jogállása, képviselete: A társaság önálló jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, szerzıdést köthet, pert indíthat és perben állhat. A társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. A társaság jognyilatkozatait képviselı útján teszi meg. A társaság képviseletében az aláírási jog gyakorlása - a cég alapító okirata alapján - kizárólag oly módon lehetséges, Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 4/41

5 hogy az aláírási joggal rendelkezı személyek nevüket az aláírási címpéldánnyal megegyezı módon aláírják. A cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányait - a közjegyzı által hitelesítve - a cégbíróságnak be kell nyújtani. A cégjegyzés oly módon történik, hogy az aláírásra jogosultak nevüket - az aláírási címpéldány szerint - a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt, elınyomott vagy nyomtatott cégszövege alá írják. 5. A társaság általános irányítása: A társaság stratégiai irányítását a közgyőlés gyakorolja. A közgyőlésen a részvényesek összessége gyakorolja jogait. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaság alapító okirata, illetıleg saját határozatai alapján mőködik. A társaság ügyvezetı szerve a közgyőlés által választott igazgatóság. Dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály a hatáskörébe utal, illetıleg amelyek nem tartoznak a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe. Az igazgatóság a tevékenységét ügyrend alapján végzi. A társaság munkaszervezetét a társaság vezérigazgatója irányítja. Feladatait a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, a közgyőlési és igazgatósági határozatok alapján, egyéni felelısséggel látja el. 6. Titokvédelem: A társaság vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsági tagjai, könyvvizsgálója és valamennyi munkavállalója köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvetı fontosságú információkat megırizni. Jelen pont alkalmazása szempontjából üzleti titoknak minısül minden olyan tény vagy adat, amelynek nyilvánosságra kerülése alkalmas lehet a társaság jó hírnevének, megbecsülésének csorbítására, a részvénytársaság üzleti életben való részvételét megnehezítheti, vagy a társaság gazdálkodási eredményét hátrányosan befolyásolhatja. A társaság a tevékenysége során köteles a személyes adatok és a személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályokat betartani, különösen a fogyasztók és a munkatársak személyes jellegő adatai esetében. A nyilvánosság tájékoztatása csak a valóságnak megfelelıen tényszerően, az összefüggéseibıl nem kiragadottan, az erre vonatkozó szabályok betartásával történhet. 1. A közgyőlés: II. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TESTÜLETEI ÉS SZERVEZETEI: A közgyőlés a társaság legfıbb szerve, amely a részvényesek összességébıl áll. A közgyőlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy magát képviseltetni. Minden részvényest egy-egy személy képviselhet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyőlésre vagy meghatározott idıre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 5/41

6 Nem lehet a részvényes képviselıje az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b.) döntés a részvénytársaság mőködési formájának megváltoztatásáról; c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszőnésének elhatározása; d.) az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság - dolgozók által választott tag kivételével - tagjainak, a könyvvizsgálónak, a vezérigazgatónak a megválasztása, visszahívása; továbbá - a vezérigazgató kivételével - díjazásuk megállapítása. e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; f.) döntés osztalékelıleg fizetésérıl; g.) döntés a részvények típusának átalakításáról; h.) döntés a nyomdai úton elıállított részvény dematerializált részvénnyé történı átalakításáról; i.) az egyes részvénysorozatokhoz főzıdı jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; j.) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; k.) döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzésérıl; l.) az igazgatóság felhatalmazása ingatlan elidegenítésére; m.) az igazgatóság éves jelentésének és a felügyelı bizottság jelentésének a jóváhagyása; n.) az alaptıke 10 %-át meghaladó alaptıke felemelés; o.) az alaptıke leszállítása; p.) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Gt., más törvény, vagy az alapító okirat a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. A társaság rendes vagy rendkívüli közgyőlést tart. A rendes közgyőlést az igazgatóság minden évben egy alkalommal köteles összehívni úgy, hogy május 31. napjáig megtartható legyen. Az évi rendes közgyőlés tárgya: a.) az Igazgatóság jelentése az elızı évi üzleti tevékenységrıl; b.) az Igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására; c.) a Felügyelı Bizottság jelentése a számadás, a mérleg és az eredményfelosztási indítvány megvizsgálásáról; d.) a könyvvizsgáló jelentése; e.) a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása; f.) az Igazgatóság javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására; g.) az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 6/41

7 Rendkívüli közgyőlést kell összehívni: a.) a Gt.-ben meghatározott esetekben; b.) ha azt a Felügyelı Bizottság vagy a könyvvizsgáló indítványozta; c.) ha azt a szavazatok 1/10 részét képviselı részvényes(ek) az ok és a cél megjelölésével kérték; d.) ha a cégbíróság a határozatával erre kötelezte a társaságot; e.) ha ez a társaság, vagy valamely szerve törvényes mőködésének biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükséges. Az Igazgatóság bármikor összehívhatja a társaság rendkívüli közgyőlését, ha ezt szükségesnek tartja. A rendkívüli közgyőlés összehívásáról az Igazgatóság attól az idıponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyőlés összehívásának okáról tudomást szerzett. a.) A közgyőlést a kezdı napját 15 nappal megelızıen ajánlott levélként postára adott írásbeli meghívóval kell összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell a társaság cégnevét és székhelyét, a közgyőlés idıpontját és helyét, a közgyőlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban elıírt feltételeket, a közgyőlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyőlés helyét és idejét. A szavazatok 1/10 részét képviselı részvényes(ek) a meghívó kézhezvételétıl számított nyolc napon belül az ok és a cél megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tőzzön a közgyőlés napirendjére. b.) A megismételt közgyőlés nem hívható össze az eredeti - elsı - közgyőlés napjára és az azt követı napra. c.) Ha a közgyőlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyőlés összehívására és a közgyőlés tisztségviselıinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyőlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. Az Igazgatóság elnökének javaslatára a közgyőlés - a részvényesek, az Igazgatóság vagy a Felügyelı Bizottság tagjai közül - elnököt választ. A közgyőlés elnökének megbízatása kizárólag az adott közgyőlésre szól. A közgyőlés elnöke: a.) ellenırzi a részvényesek megjelent képviselıinek meghatalmazását; b.) a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyőlési hirdetményben megjelölt idıpontra elnapolja; c.) javaslatot tesz a közgyőlésnek a szavazatszámláló bizottság és a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére; d.) kijelöli a jegyzıkönyvvezetıt; e.) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást; Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 7/41

8 f.) szükség esetén mindenkire kiterjedı általános jelleggel korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások idıtartamát; g.) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a közgyőlés határozatát; h.) szünetet rendel el; i.) gondoskodik a közgyőlési jegyzıkönyv és a jelenléti ív elkészítésérıl; j.) berekeszti a közgyőlést. A közgyőlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezı részvények több mint a felét képviselı részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban meghatalmazott képviselıje jelen van. A közgyőlés határozatképtelensége esetén az eredeti idıpontot követı 15 napon belüli idıpontra az eredeti helyszínre és változatlan napirenddel összehívott újabb közgyőlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közzétett napirendben nem szereplı ügyben a közgyőlés csak akkor határozhat, ha valamennyi részvényes jelen van, és a napirendre tőzéshez egyhangúlag hozzájárul. A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyőlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyőlés napját megelızı munkanapon, a hivatalos munkaidı végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és letéti igazolással vagy magának a részvénynek a bemutatásával igazolja, hogy a részvényt birtokolja. Ezen feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap. A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, sorszáma, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke. A közgyőlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke Ft-tal osztható. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A közgyőlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyőlés döntésének függvényében: a.) az Igazgatóság által elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával; b.) kézfelemeléssel; c.) a helyszínen meghatározott módon történik. Az alaptıke legalább egytizedét képviselı részvényesek indítványára, bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A közgyőlés a szavazás lebonyolítására a közgyőlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményérıl írásban jelentést tesz, amelyet az elnök ismertet a közgyőlésen jelenlévıkkel. Szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti javaslatot is fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat már idıközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 8/41

9 A közgyőlés elsıként a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelmően kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minısül. A közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, kivéve az Alapszabály a.), b.), c.), f.), g.), h.), i.), n.) o.), és 20.5., pontjaiban meghatározott kérdéseket, ahol a közgyőlés a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével határoz. Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló a közgyőlésen tanácskozási joggal vesznek részt, a napirendhez hozzászólhatnak, illetve nyilatkozattételre kötelesek, ha bármely részvényes azt kéri. A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jelenléti íven fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselıje nevét és székhelyét, részvényei számát és az ıt megilletı szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyőlés elnöke és a jegyzıkönyvvezetı aláírásával hitelesíti. A jegyzıkönyv tartalmazza: a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét; b.) a közgyőlés helyét és idejét; c.) a közgyőlés elnökének, a jegyzıkönyvvezetınek, a jegyzıkönyv hitelesítınek és a szavazatszámlálónak a nevét; d.) a közgyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; e.) a határozathozatal módját; f.) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a tartózkodások számát; g.) a részvényesnek, az Igazgatóság és Felügyelı Bizottság tagjainak tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó igényli. A jegyzıkönyvet a jegyzıkönyvvezetı és a közgyőlés elnöke írja alá és egy erre megválasztott jelenlévı részvényes hitelesíti. 2. Az igazgatóság: Az Igazgatóság a társaság ügyvezetı szerve, intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok elıtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Az Igazgatóság tagja jogosult a társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni. Az igazgatóság a hatályos jogszabályok és a közgyőlési határozatok keretei között minden olyan döntés meghozatalára, intézkedés megtételére jogosult, ami nem tartozik más szerv, így a közgyőlés vagy a Felügyelı Bizottság kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság 5 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a közgyőlés választja és hívja vissza. Az igazgatóság tagjai közül elnököt választ. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 9/41

10 Az Igazgatóság: a.) felelıs a társaság mőködési körében a saját hatáskörében hozott döntésért; b.) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját; c.) megállapítja a társaság szervezeti és mőködési szabályzatát; d.) a vezérigazgató fölött - a megválasztás, a visszahívás kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat, megállapítja alapbérét és bérjellegő juttatásait; e.) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerő vezetésérıl; f.) a társaság mérlegét a Cégbírósághoz beterjeszti; g) évente legalább egyszer jelentést készít a közgyőlés, háromhavonta a felügyelı bizottság részére a társaság ügyvezetésérıl, vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról; i.) ellátja mindazokat a - közgyőlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán elıír; j.) dönt a hosszúlejáratú hitelfelvételrıl, függetlenül a hitel nagyságától; dönt ingó vagyontárgy elidegenítésérıl, ha a szerzıdés értéke az 5 millió forintot meghaladja; k.) a közgyőlés felhatalmazása alapján dönt ingatlan értékesítésérıl; l.) a vezérigazgató részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem a közgyőlés delegált reá. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze. Az ülést, annak megkezdése elıtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az idıpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefax, telefon útján. Az Igazgatóság tagjai részére a meghívót és mellékleteit CD lemezen rögzítve kell eljuttatni. Az igazgatósági tag kérelmére a meghívó és mellékletei nyomtatott formában is elküldhetı. Az ülésre a Felügyelı Bizottság elnökét meg kell hívni. Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelı Bizottság írásban - az ok és a cél egyidejő megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belül összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstıl számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze. Az Igazgatóság ülésének elıkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 4 Igazgatósági tag jelen van. Az ülésen az igazgatósági tagok csak személyesen vehetnek részt, meghatalmazottal nem képviseltetik magukat. Az Igazgatóság a határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 10/41

11 Igazgatóság ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv tartalmazza: a.) az ülés helyét, idejét, és azt hogy összehívása szabályszerő volt-e; b.) a résztvevık nevét; c.) a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat; d.) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat. A határozati javaslat ellen való szavazás, és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely tag kérésére szószerinti jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzıkönyvvezetı írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzıkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelı Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követı 8 napon belül. Az Igazgatóság tagjai a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a társaság legfıbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért, a polgári jog szabályai szerint felelnek. Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelısség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a Felügyelı Bizottság tudomására hozta. Az Igazgatóság ügyrendjét legkésıbb a társaság mőködésének megkezdése napjától számított 30 napon belül állapítja meg, amelyet elfogadásra a közgyőlés elé terjeszt. Az igazgatósági tag tisztségérıl bármikor lemondhat, azonban ha a társaság mőködıképessége ezt megkívánja a lemondás csak annak bejelentésétıl számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyőlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelızıen gondoskodott. Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a társaság közgyőlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a közgyőlést a Felügyelı Bizottság hívja össze. 3. A Felügyelı Bizottság A Felügyelı Bizottság ellenırzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni; a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértıvel a társaság költségére megvizsgáltatni. A Felügyelı Bizottság 6 tagból áll. A Felügyelı Bizottság tagjait a közgyőlés választja. A hat tagból két fı a munkavállalók üzemi tanácsa által jelölt képviselıi, akiket a közgyőlés köteles a jelölést követı elsı ülésen a felügyelı bizottság tagjaivá választani, kivéve, ha velük szemben törvényi kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 11/41

12 A Felügyelı Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelı Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelı bizottság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól. A Felügyelı Bizottság elsı ülésén tagjai közül elnököt választ. A Felügyelı Bizottság - legkésıbb az elsı közgyőlésig - maga állapítja meg mőködésének szabályait, ügyrendjét a közgyőlés hagyja jóvá. A Felügyelı Bizottság szervezetére, mőködésére egyebekben a Gt. elıírásai az irányadók. A Felügyelı Bizottság köteles megvizsgálni a közgyőlés elé terjesztendı minden olyan jelentést, amely az Alapszabály 10.2 a-c., f-m. alpontok alá tartozik, továbbá a társaság éves beszámolóját és vagyonkimutatását. Vizsgálatának eredményét a Felügyelı Bizottság elnöke ismerteti a közgyőléssel, amely nélkül a közgyőlés érvényes határozatot nem hozhat. A Felügyelı Bizottság köteles a közgyőlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütközı vagy a társaság érdekeit sértı intézkedést, mulasztást tapasztal. A Felügyelı Bizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelızıen elküldött értesítéssel hívja össze. A Felügyelı Bizottság ülését írásban két tag is összehívhatja - az ok és a cél egyidejő megjelölésével -, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti. A Felügyelı Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 4 tag jelen van. A társaság belsı ellenırzési szervezete a Felügyelı Bizottság irányítása alatt mőködik, amely azonban nem vonatkozik a munkáltatói jogok gyakorlására. A Felügyelı Bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzıkönyvre vonatkozó szabályok megfelelıen alkalmazandók. A Felügyelı Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 4. A könyvvizsgáló: A társaság könyvvizsgálóját a közgyőlés választja. A könyvvizsgáló megbízatása 5 évre szól. A könyvvizsgáló jogaira és kötelezettségeire a gazdasági társaságokról szóló törvény elıírásai irányadóak. 5. A vezérigazgató A vezérigazgató az Igazgatóság tagja. E minıségében nem áll munkaviszonyban. A vezérigazgató irányítja és ellenırzi a társaság napi munkáját, a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a közgyőlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelıen. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 12/41

13 A vezérigazgató ebben a minıségében a társaság határozatlan idejő munkaviszonyban álló alkalmazottja, felette a munkáltatói jogokat - a közgyőlés hatáskörébe utaltak kivételével - az Igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a közgyőlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegált. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket az Igazgatóság vagy a közgyőlés kizárólag reá delegált. Az Érdekegyeztetı Tanács ülésein egy személyben jogosult tárgyalni az érdekképviseletekkel. A vezérigazgató gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat. III. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE: 1. A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt: - mőszaki vezérigazgató-helyettes - gazdasági vezérigazgató-helyettes - jogi képviselı - igazgatási osztály - PR vezetı - belsı ellenır - minıség- és környezetirányítási vezetı - polgári védelem - Egri Üzemegység - Gyöngyösi Üzemegység - Hatvani Üzemegység - Hevesi Üzemegység - Füzesabonyi Üzemegység - Délborsodi Üzemegység Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 13/41

14 A mőszaki vezérigazgató-helyettes irányítása alatt: - üzemviteli osztály - beruházási osztály - fıenergetikus - munkavédelem, tőzvédelem - Központi Laboratórium A gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítása alatt: - értékesítési- és pénzügyi osztály - közgazdasági osztály - humánpolitikai osztály 2. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETİ FELADATAI 2.1. A vezérigazgató Az Alapszabályban és a munkaszerzıdésben meghatározottakon túl kiemelt feladata: - a társaság hatékony, eredményes mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása, - a szervezetileg hozzá tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása, ellenırzése, értékelése, - a társaság vezetı szervei, testületei részére elıterjesztések, javaslatok kidolgozása, - az Igazgatóság nevében és képviseletében a társaság munkaszervezetének operatív irányítása, - a társaság könyveinek vezettetése, - a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett (az egyes munkáltatói jogok gyakorlását megoszthatja a társaság meghatározott alkalmazottaival, felelısségét a hatáskör megosztása nem befolyásolja). - a társaság egészét érintıen polgári-védelmi feladatokat lát el Jogi képviselı Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik, alapvetı feladatai: - közremőködik a társaság tevékenysége során jogi felkészültséget igénylı feladatok megoldásában, Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 14/41

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2014. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 156/2012.(VI.21.) határozat melléklete VÁROSGONDNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000. évi C. tv. a számvitelrıl, az államháztartásról

Részletesebben

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez)

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) 1. napirendi ponthoz: A 2015 február 6-i taggyőlésen a Társaság döntött a Társaság törzstıkéje felemelésérıl, mely törzstıke-emelés

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5 1. A szabályzat alkalmazási köre... 5 2. A Társaság főbb adatai...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 12. kiadás Hatályba léptette:.. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Kecskemét, 2014.október 1. Jelen dokumentum

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 23. Transzplantációs és Sebészeti Klinika Nyilvántartási száma: Fıvárosi bíróság 8151 Adóigazgatási

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 13. kiadás Hatályba léptette:.. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Kecskemét, 2015. január 1. Jelen dokumentum

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE PREAMBULUM Az Igazgatóság

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Bácskai - Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat

Bácskai - Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat Bácskai - Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat A L A P S Z A B Á L Y A Ezen egységes szerkezető alapszabályt a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat küldöttgyőlése

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2005. december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete

ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2005. december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete ALAPSZABÁLY a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete Az Egyesület székhelye: 8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8. Az

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd, 2013. május 16. Bebics János vezérigazgató Bevezető A GEMENC VOLÁN Zrt. Felügyelő Bizottsága a társaság Alapszabályának

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

A DUNAFERR Sportegyesület

A DUNAFERR Sportegyesület A DUNAFERR Sportegyesület A L A P S Z A B Á L Y A mely egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a 2010. szeptember 1.-én kelt egységes szerkezető, a küldött közgyőlés által elfogadott alapszabály módosításnak

Részletesebben

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva BUDAKESZl SZÉPÍTİ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Egyesület létrejöttére, mőködésére és megszőnésére a Polgári törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. tv, valamint az

Részletesebben