Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 2/41 HEVES MEGYEI VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jóváhagyva és hatályba helyezve 2012. február 1. 2/41 HEVES MEGYEI VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ADATOK A társaság azonosító adatai A társaság tevékenységi köre A társaság vagyona A társaság jogállása, képviselete A társaság általános irányítása Titokvédelem... 5 II. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TESTÜLETEI ÉS SZERVEZETEI A közgyőlés Az igazgatóság A Felügyelı Bizottság A könyvvizsgáló A vezérigazgató III. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETİ FELADATAI Vezérigazgató Jogi képviselı Igazgatási osztály PR vezetı Belsı ellenır Minıség- és környezetirányítási vezetı Üzemegységek Mőszaki vezérigazgató-helyettes Üzemviteli osztály Beruházási osztály Fıenergetikus Munkavédelmi szaktanácsadó Központi Laboratórium Gazdasági vezérigazgató-helyettes Értékesítési és pénzügyi osztály Közgazdasági Osztály Humánpolitikai Osztály IV. A TÁRSASÁG MŐKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A TÁRSASÁG MINT MUNKASZERVEZET A MUNKAVÉGZÉS ELVEI A TÁRSASÁG VALAMENNYI MUNKATÁRSÁNAK JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE A társaság valamennyi munkatársának joga A társaság valamennyi munkatársának kiemelt kötelezettsége A VEZETİ BEOSZTÁSÚ DOLGOZÓK (KSZ. VIII.) JOGKÖRE, FELADATAIK Minden vezetı beosztású dolgozó a hozzá beosztottak kapcsolatban jogosult Minden vezetı beosztású dolgozó feladata Általános vezetıi ellenırzés Általános vezetıi felelısség V. EGYÉB ÁLTALÁNOS MŐKÖDÉSI SZABÁLYOK KÉPVISELETI JOGKÖR ALÁÍRÁSI JOGKÖR BÉLYEGZİK HASZNÁLATA, NYILVÁNTARTÁSA MUNKÁLTATÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK Munkáltatói jogkör Kiküldetési jogkör Szabadságok engedélyezése Fegyelmi és kártérítési jog MUNKAKAPCSOLATOK RENDSZERE VI. ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKKÉPVISELET ÜZEMI TANÁCS SZAKSZERVEZET VII. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 2/41

3 1. A társaság azonosító adatai: I. ÁLTALÁNOS ADATOK A társaság cégneve: Heves Megyei Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A cég székhelye: 3300 Eger, Hadnagy u. 2. sz. A társaság székhelyének levélcíme: Eger, Pf.: 65. A társaság telefonszáma: 36/ A társaság telefax száma: 36/ A társaság fióktelepei: Egri Üzemegység: 3300 Eger, Tulipán tér 3. Gyöngyösi Üzemegység: 3200 Gyöngyös, Katona J. u. 6. Hatvani Üzemegység: 3000 Hatvan, Kossuth L. tér 17. Hevesi Üzemegység: 3360 Heves, Gyöngyösi út 79. Füzesabonyi Üzemegység: 3390 Füzesabony, Hunyadi út 47. Délborsodi Üzemegység 3400 Mezıkövesd, Dohány út 6. Alapító okirat kelte: január 01. Cégjegyzék száma: CG Statisztikai azonosító szám: Adószám: Bankszámla száma: TB nyilvántartási szám: A társaság törvényességi felügyeletét a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság látja el. A zártkörően alapított társaság a Heves megyei Vízmő Vállalat általános jogutóda. A társaság határozatlan idıtartammal, zártkörően mőködik. 2. A társaság tevékenységi köre: A Társaság alaptevékenysége önkormányzati közfeladat végrehajtására irányul, nevezetesen ellátja az évi LXV. törvényben az önkormányzat számára kötelezı feladatként elıírt ivóvízellátás-, illetve a szennyvíz-elvezetési-, és tisztítási, valamint a tevékenységével összefüggı környezetvédelmi feladatokat; közremőködik az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében Mőanyag lap lemez, fólia, csı, profil gyártása 2599 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 3600 Víztermelés-, kezelés ellátás 3700 Szennyvíz győjtése, kezelése 3900 Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 4311 Bontás 4312 Építési terület elıkészítése 4211 Út, autópálya építése 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 4291 Vízi létesítmény építése 4399 Máshová nem sorolt egyéb speciális szaképítés Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 3/41

4 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejezı építés 4941 Közúti áruszállítás 5210 Raktározás, tárolás 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 6203 Számítógép üzemeltetés 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6399 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 7120 Mőszaki vizsgálat, elemzés 7490 Egyéb máshová nem sorolt szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 7721 Szabadidıs, sporteszköz kölcsönzése 7732 Építési eszköz kölcsönzése 8291 Követelésbehajtás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 Máshová nem sorolt kiegészítı üzleti szolgáltatás 9311 Sportlétesítmény mőködtetése 9319 Egyéb sporttevékenység A társaság fıtevékenysége: 3600 Víztermelés-, kezelés - ellátás 3. A társaság vagyona: Az alapítók a Heves megyei Vízmő Vállalat vagyonmérlegében kimutatott vagyonát az alapításkor a társaság saját tıkéjeként bocsátották a jogutód társaság rendelkezésére. A társaság jegyzett tıkéje - az alapításkor Ft, azaz Háromszáznyolcmillió forint. A társaság alaptıkéjébıl pénzbeli betét: Ft, azaz Ötmillió forint, míg nem pénzbeli betét Ft, azaz Háromszázhárommillió forint. A társaság jegyzett tıkéje , azaz negyvenezer-nyolcszáz darab Ft, azaz Tízezer forint névértékő névre szóló törzsrészvénybıl áll. 4. A társaság jogállása, képviselete: A társaság önálló jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, szerzıdést köthet, pert indíthat és perben állhat. A társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. A társaság jognyilatkozatait képviselı útján teszi meg. A társaság képviseletében az aláírási jog gyakorlása - a cég alapító okirata alapján - kizárólag oly módon lehetséges, Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 4/41

5 hogy az aláírási joggal rendelkezı személyek nevüket az aláírási címpéldánnyal megegyezı módon aláírják. A cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányait - a közjegyzı által hitelesítve - a cégbíróságnak be kell nyújtani. A cégjegyzés oly módon történik, hogy az aláírásra jogosultak nevüket - az aláírási címpéldány szerint - a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt, elınyomott vagy nyomtatott cégszövege alá írják. 5. A társaság általános irányítása: A társaság stratégiai irányítását a közgyőlés gyakorolja. A közgyőlésen a részvényesek összessége gyakorolja jogait. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaság alapító okirata, illetıleg saját határozatai alapján mőködik. A társaság ügyvezetı szerve a közgyőlés által választott igazgatóság. Dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály a hatáskörébe utal, illetıleg amelyek nem tartoznak a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe. Az igazgatóság a tevékenységét ügyrend alapján végzi. A társaság munkaszervezetét a társaság vezérigazgatója irányítja. Feladatait a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, a közgyőlési és igazgatósági határozatok alapján, egyéni felelısséggel látja el. 6. Titokvédelem: A társaság vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsági tagjai, könyvvizsgálója és valamennyi munkavállalója köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvetı fontosságú információkat megırizni. Jelen pont alkalmazása szempontjából üzleti titoknak minısül minden olyan tény vagy adat, amelynek nyilvánosságra kerülése alkalmas lehet a társaság jó hírnevének, megbecsülésének csorbítására, a részvénytársaság üzleti életben való részvételét megnehezítheti, vagy a társaság gazdálkodási eredményét hátrányosan befolyásolhatja. A társaság a tevékenysége során köteles a személyes adatok és a személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályokat betartani, különösen a fogyasztók és a munkatársak személyes jellegő adatai esetében. A nyilvánosság tájékoztatása csak a valóságnak megfelelıen tényszerően, az összefüggéseibıl nem kiragadottan, az erre vonatkozó szabályok betartásával történhet. 1. A közgyőlés: II. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TESTÜLETEI ÉS SZERVEZETEI: A közgyőlés a társaság legfıbb szerve, amely a részvényesek összességébıl áll. A közgyőlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy magát képviseltetni. Minden részvényest egy-egy személy képviselhet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyőlésre vagy meghatározott idıre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 5/41

6 Nem lehet a részvényes képviselıje az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b.) döntés a részvénytársaság mőködési formájának megváltoztatásáról; c.) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszőnésének elhatározása; d.) az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság - dolgozók által választott tag kivételével - tagjainak, a könyvvizsgálónak, a vezérigazgatónak a megválasztása, visszahívása; továbbá - a vezérigazgató kivételével - díjazásuk megállapítása. e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; f.) döntés osztalékelıleg fizetésérıl; g.) döntés a részvények típusának átalakításáról; h.) döntés a nyomdai úton elıállított részvény dematerializált részvénnyé történı átalakításáról; i.) az egyes részvénysorozatokhoz főzıdı jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; j.) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; k.) döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzésérıl; l.) az igazgatóság felhatalmazása ingatlan elidegenítésére; m.) az igazgatóság éves jelentésének és a felügyelı bizottság jelentésének a jóváhagyása; n.) az alaptıke 10 %-át meghaladó alaptıke felemelés; o.) az alaptıke leszállítása; p.) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Gt., más törvény, vagy az alapító okirat a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. A társaság rendes vagy rendkívüli közgyőlést tart. A rendes közgyőlést az igazgatóság minden évben egy alkalommal köteles összehívni úgy, hogy május 31. napjáig megtartható legyen. Az évi rendes közgyőlés tárgya: a.) az Igazgatóság jelentése az elızı évi üzleti tevékenységrıl; b.) az Igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására; c.) a Felügyelı Bizottság jelentése a számadás, a mérleg és az eredményfelosztási indítvány megvizsgálásáról; d.) a könyvvizsgáló jelentése; e.) a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása; f.) az Igazgatóság javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására; g.) az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 6/41

7 Rendkívüli közgyőlést kell összehívni: a.) a Gt.-ben meghatározott esetekben; b.) ha azt a Felügyelı Bizottság vagy a könyvvizsgáló indítványozta; c.) ha azt a szavazatok 1/10 részét képviselı részvényes(ek) az ok és a cél megjelölésével kérték; d.) ha a cégbíróság a határozatával erre kötelezte a társaságot; e.) ha ez a társaság, vagy valamely szerve törvényes mőködésének biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükséges. Az Igazgatóság bármikor összehívhatja a társaság rendkívüli közgyőlését, ha ezt szükségesnek tartja. A rendkívüli közgyőlés összehívásáról az Igazgatóság attól az idıponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyőlés összehívásának okáról tudomást szerzett. a.) A közgyőlést a kezdı napját 15 nappal megelızıen ajánlott levélként postára adott írásbeli meghívóval kell összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell a társaság cégnevét és székhelyét, a közgyőlés idıpontját és helyét, a közgyőlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához az alapító okiratban elıírt feltételeket, a közgyőlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyőlés helyét és idejét. A szavazatok 1/10 részét képviselı részvényes(ek) a meghívó kézhezvételétıl számított nyolc napon belül az ok és a cél megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tőzzön a közgyőlés napirendjére. b.) A megismételt közgyőlés nem hívható össze az eredeti - elsı - közgyőlés napjára és az azt követı napra. c.) Ha a közgyőlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyőlés összehívására és a közgyőlés tisztségviselıinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyőlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. Az Igazgatóság elnökének javaslatára a közgyőlés - a részvényesek, az Igazgatóság vagy a Felügyelı Bizottság tagjai közül - elnököt választ. A közgyőlés elnökének megbízatása kizárólag az adott közgyőlésre szól. A közgyőlés elnöke: a.) ellenırzi a részvényesek megjelent képviselıinek meghatalmazását; b.) a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyőlési hirdetményben megjelölt idıpontra elnapolja; c.) javaslatot tesz a közgyőlésnek a szavazatszámláló bizottság és a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére; d.) kijelöli a jegyzıkönyvvezetıt; e.) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást; Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 7/41

8 f.) szükség esetén mindenkire kiterjedı általános jelleggel korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások idıtartamát; g.) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a közgyőlés határozatát; h.) szünetet rendel el; i.) gondoskodik a közgyőlési jegyzıkönyv és a jelenléti ív elkészítésérıl; j.) berekeszti a közgyőlést. A közgyőlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezı részvények több mint a felét képviselı részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban meghatalmazott képviselıje jelen van. A közgyőlés határozatképtelensége esetén az eredeti idıpontot követı 15 napon belüli idıpontra az eredeti helyszínre és változatlan napirenddel összehívott újabb közgyőlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közzétett napirendben nem szereplı ügyben a közgyőlés csak akkor határozhat, ha valamennyi részvényes jelen van, és a napirendre tőzéshez egyhangúlag hozzájárul. A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyőlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyőlés napját megelızı munkanapon, a hivatalos munkaidı végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és letéti igazolással vagy magának a részvénynek a bemutatásával igazolja, hogy a részvényt birtokolja. Ezen feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap. A szavazójegyen szerepel a részvény fajtája, sorszáma, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke. A közgyőlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke Ft-tal osztható. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A közgyőlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyőlés döntésének függvényében: a.) az Igazgatóság által elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával; b.) kézfelemeléssel; c.) a helyszínen meghatározott módon történik. Az alaptıke legalább egytizedét képviselı részvényesek indítványára, bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A közgyőlés a szavazás lebonyolítására a közgyőlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményérıl írásban jelentést tesz, amelyet az elnök ismertet a közgyőlésen jelenlévıkkel. Szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti javaslatot is fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat már idıközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 8/41

9 A közgyőlés elsıként a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelmően kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minısül. A közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, kivéve az Alapszabály a.), b.), c.), f.), g.), h.), i.), n.) o.), és 20.5., pontjaiban meghatározott kérdéseket, ahol a közgyőlés a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével határoz. Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló a közgyőlésen tanácskozási joggal vesznek részt, a napirendhez hozzászólhatnak, illetve nyilatkozattételre kötelesek, ha bármely részvényes azt kéri. A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jelenléti íven fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselıje nevét és székhelyét, részvényei számát és az ıt megilletı szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyőlés elnöke és a jegyzıkönyvvezetı aláírásával hitelesíti. A jegyzıkönyv tartalmazza: a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét; b.) a közgyőlés helyét és idejét; c.) a közgyőlés elnökének, a jegyzıkönyvvezetınek, a jegyzıkönyv hitelesítınek és a szavazatszámlálónak a nevét; d.) a közgyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; e.) a határozathozatal módját; f.) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a tartózkodások számát; g.) a részvényesnek, az Igazgatóság és Felügyelı Bizottság tagjainak tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó igényli. A jegyzıkönyvet a jegyzıkönyvvezetı és a közgyőlés elnöke írja alá és egy erre megválasztott jelenlévı részvényes hitelesíti. 2. Az igazgatóság: Az Igazgatóság a társaság ügyvezetı szerve, intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok elıtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Az Igazgatóság tagja jogosult a társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni. Az igazgatóság a hatályos jogszabályok és a közgyőlési határozatok keretei között minden olyan döntés meghozatalára, intézkedés megtételére jogosult, ami nem tartozik más szerv, így a közgyőlés vagy a Felügyelı Bizottság kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság 5 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a közgyőlés választja és hívja vissza. Az igazgatóság tagjai közül elnököt választ. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 9/41

10 Az Igazgatóság: a.) felelıs a társaság mőködési körében a saját hatáskörében hozott döntésért; b.) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját; c.) megállapítja a társaság szervezeti és mőködési szabályzatát; d.) a vezérigazgató fölött - a megválasztás, a visszahívás kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat, megállapítja alapbérét és bérjellegő juttatásait; e.) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerő vezetésérıl; f.) a társaság mérlegét a Cégbírósághoz beterjeszti; g) évente legalább egyszer jelentést készít a közgyőlés, háromhavonta a felügyelı bizottság részére a társaság ügyvezetésérıl, vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról; i.) ellátja mindazokat a - közgyőlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán elıír; j.) dönt a hosszúlejáratú hitelfelvételrıl, függetlenül a hitel nagyságától; dönt ingó vagyontárgy elidegenítésérıl, ha a szerzıdés értéke az 5 millió forintot meghaladja; k.) a közgyőlés felhatalmazása alapján dönt ingatlan értékesítésérıl; l.) a vezérigazgató részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem a közgyőlés delegált reá. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja össze. Az ülést, annak megkezdése elıtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az idıpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefax, telefon útján. Az Igazgatóság tagjai részére a meghívót és mellékleteit CD lemezen rögzítve kell eljuttatni. Az igazgatósági tag kérelmére a meghívó és mellékletei nyomtatott formában is elküldhetı. Az ülésre a Felügyelı Bizottság elnökét meg kell hívni. Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelı Bizottság írásban - az ok és a cél egyidejő megjelölése mellett - kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belül összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezéstıl számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze. Az Igazgatóság ülésének elıkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 4 Igazgatósági tag jelen van. Az ülésen az igazgatósági tagok csak személyesen vehetnek részt, meghatalmazottal nem képviseltetik magukat. Az Igazgatóság a határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 10/41

11 Igazgatóság ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv tartalmazza: a.) az ülés helyét, idejét, és azt hogy összehívása szabályszerő volt-e; b.) a résztvevık nevét; c.) a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat; d.) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat. A határozati javaslat ellen való szavazás, és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely tag kérésére szószerinti jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet az igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzıkönyvvezetı írja alá. Az igazgatósági ülés jegyzıkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelı Bizottság elnökének - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követı 8 napon belül. Az Igazgatóság tagjai a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a társaság legfıbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért, a polgári jog szabályai szerint felelnek. Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelısség alól az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban a Felügyelı Bizottság tudomására hozta. Az Igazgatóság ügyrendjét legkésıbb a társaság mőködésének megkezdése napjától számított 30 napon belül állapítja meg, amelyet elfogadásra a közgyőlés elé terjeszt. Az igazgatósági tag tisztségérıl bármikor lemondhat, azonban ha a társaság mőködıképessége ezt megkívánja a lemondás csak annak bejelentésétıl számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyőlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelızıen gondoskodott. Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a társaság közgyőlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a közgyőlést a Felügyelı Bizottság hívja össze. 3. A Felügyelı Bizottság A Felügyelı Bizottság ellenırzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni; a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértıvel a társaság költségére megvizsgáltatni. A Felügyelı Bizottság 6 tagból áll. A Felügyelı Bizottság tagjait a közgyőlés választja. A hat tagból két fı a munkavállalók üzemi tanácsa által jelölt képviselıi, akiket a közgyőlés köteles a jelölést követı elsı ülésen a felügyelı bizottság tagjaivá választani, kivéve, ha velük szemben törvényi kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 11/41

12 A Felügyelı Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelı Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelı bizottság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól. A Felügyelı Bizottság elsı ülésén tagjai közül elnököt választ. A Felügyelı Bizottság - legkésıbb az elsı közgyőlésig - maga állapítja meg mőködésének szabályait, ügyrendjét a közgyőlés hagyja jóvá. A Felügyelı Bizottság szervezetére, mőködésére egyebekben a Gt. elıírásai az irányadók. A Felügyelı Bizottság köteles megvizsgálni a közgyőlés elé terjesztendı minden olyan jelentést, amely az Alapszabály 10.2 a-c., f-m. alpontok alá tartozik, továbbá a társaság éves beszámolóját és vagyonkimutatását. Vizsgálatának eredményét a Felügyelı Bizottság elnöke ismerteti a közgyőléssel, amely nélkül a közgyőlés érvényes határozatot nem hozhat. A Felügyelı Bizottság köteles a közgyőlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütközı vagy a társaság érdekeit sértı intézkedést, mulasztást tapasztal. A Felügyelı Bizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelızıen elküldött értesítéssel hívja össze. A Felügyelı Bizottság ülését írásban két tag is összehívhatja - az ok és a cél egyidejő megjelölésével -, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti. A Felügyelı Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 4 tag jelen van. A társaság belsı ellenırzési szervezete a Felügyelı Bizottság irányítása alatt mőködik, amely azonban nem vonatkozik a munkáltatói jogok gyakorlására. A Felügyelı Bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni, amelyre az igazgatósági jegyzıkönyvre vonatkozó szabályok megfelelıen alkalmazandók. A Felügyelı Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 4. A könyvvizsgáló: A társaság könyvvizsgálóját a közgyőlés választja. A könyvvizsgáló megbízatása 5 évre szól. A könyvvizsgáló jogaira és kötelezettségeire a gazdasági társaságokról szóló törvény elıírásai irányadóak. 5. A vezérigazgató A vezérigazgató az Igazgatóság tagja. E minıségében nem áll munkaviszonyban. A vezérigazgató irányítja és ellenırzi a társaság napi munkáját, a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a közgyőlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelıen. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 12/41

13 A vezérigazgató ebben a minıségében a társaság határozatlan idejő munkaviszonyban álló alkalmazottja, felette a munkáltatói jogokat - a közgyőlés hatáskörébe utaltak kivételével - az Igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a közgyőlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegált. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket az Igazgatóság vagy a közgyőlés kizárólag reá delegált. Az Érdekegyeztetı Tanács ülésein egy személyben jogosult tárgyalni az érdekképviseletekkel. A vezérigazgató gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat. III. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE: 1. A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt: - mőszaki vezérigazgató-helyettes - gazdasági vezérigazgató-helyettes - jogi képviselı - igazgatási osztály - PR vezetı - belsı ellenır - minıség- és környezetirányítási vezetı - polgári védelem - Egri Üzemegység - Gyöngyösi Üzemegység - Hatvani Üzemegység - Hevesi Üzemegység - Füzesabonyi Üzemegység - Délborsodi Üzemegység Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 13/41

14 A mőszaki vezérigazgató-helyettes irányítása alatt: - üzemviteli osztály - beruházási osztály - fıenergetikus - munkavédelem, tőzvédelem - Központi Laboratórium A gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítása alatt: - értékesítési- és pénzügyi osztály - közgazdasági osztály - humánpolitikai osztály 2. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELÉPÍTÉSE ÉS ALAPVETİ FELADATAI 2.1. A vezérigazgató Az Alapszabályban és a munkaszerzıdésben meghatározottakon túl kiemelt feladata: - a társaság hatékony, eredményes mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása, - a szervezetileg hozzá tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása, ellenırzése, értékelése, - a társaság vezetı szervei, testületei részére elıterjesztések, javaslatok kidolgozása, - az Igazgatóság nevében és képviseletében a társaság munkaszervezetének operatív irányítása, - a társaság könyveinek vezettetése, - a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett (az egyes munkáltatói jogok gyakorlását megoszthatja a társaság meghatározott alkalmazottaival, felelısségét a hatáskör megosztása nem befolyásolja). - a társaság egészét érintıen polgári-védelmi feladatokat lát el Jogi képviselı Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik, alapvetı feladatai: - közremőködik a társaság tevékenysége során jogi felkészültséget igénylı feladatok megoldásában, Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 14/41

15 - ellátja a társaság jogi képviseletét hatóságok, illetıleg harmadik személyek elıtt, - közremőködik a társaság által kötendı szerzıdések elkészítésében, illetve az elkészült szerzıdéseket jogi szempontból véleményezi, - elısegíti a társaság jogszerő tevékenységét Igazgatási osztály Az osztály vezetıje az igazgatási osztályvezetı, aki a vezérigazgató alárendeltségében mőködik. Az osztály szervezeti tagozódása: - igazgatás, - titkárság, - leírás, sokszorosítás, - ügyiratkezelés, - ingatlan nyilvántartás, - gondnokság Az osztály feladatai: - a társaság közgyőlése, Igazgatósága, Felügyelı Bizottsága tevékenységének szervezési, technikai segítése (együttmőködve más szervezeti egységekkel), - a társaság fórumaira (közgyőlés, igazgatósági ülés) szóló meghívók elkészítése, postázása, valamint ugyanezen testületek határozatai, jegyzıkönyvei nyilvántartása, tárolása, - a társaság által kötendı szerzıdések elıkészítése, - közremőködik a társaság belsı szabályzatainak elkészítésében, illetıleg az elkészült szabályzatokat jogi szempontból véleményezi, - a társaság vagyonában lévı, illetve tevékenységével érintett ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonjogi, bérleti, használati, szolgalmi ügyek intézése, nyilvántartása, - közbeszerzések elıkészítése, koordinálása más szervezeti egységekkel együttmőködve. - belsı adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, - a lakásépítési támogatással kapcsolatos ügyintézés, - központi ügyiratkezelés, postázás, irattározás és iratselejtezés, - titkársági feladatok ellátása, Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 15/41

16 - társaság bélyegzıinek kezelése és nyilvántartása, - biztosítási, kártérítési ügyek intézése, - behajtási és peres ügyekkel kapcsolatos ügyintézés, - a dolgozók üdültetésével kapcsolatos tevékenység segítése, - rendészeti feladatok bonyolítása, - a központi épület és környezete üzemelésével, takarításával és fenntartásával kapcsolatos tevékenység felügyelete. Az itt elhelyezett tárgyi- és forgóeszközök kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, - a rendezvények elıkészítése, lebonyolítása PR vezetı A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében mőködik. Közvetlen kapcsolattartója a vezérigazgató. PR kérdésekben javaslati joggal rendelkezik a társaság valamennyi szervezeti egysége felé. A PR vezetı feladata: - a társaság PR stratégiájának és PR tervének kidolgozása, a tervszerő, következetes arculatépítés elısegítése, - a belsı és külsı kapcsolatrendszer mőködtetéséhez szükséges kommunikációs tevékenység szervezése, - a társaság szervezeti egységei munkájának PR szempontból való véleményezése, segítése, - a társaság általános arculatának megjelenítése, ennek érdekében a társaság információinak közvetítése, - a PR tevékenységgel kapcsolatos döntés-elıkészítés (adatgyőjtés, elemzés, tervezés, javaslattétel) és operatív feladatok végrehajtásában való közremőködés, - sajtó és nyilvánossági kapcsolatok folyamatos szervezése, sajtó anyagok elıkészítése, sajtófigyelés. Gondoskodik az esetleges válaszok, vélemények tervezetének összeállításáról, segíti a szükséges intézkedések megtételét, - a társaság kiadványainak, formaleveleinek, őrlapjainak véleményezése, illetve elkészítése, a társaság fogyasztói kapcsolataiban a hivatalos levelezési stílus kialakítása és annak folyamatos korszerősítése, - közremőködés a társaság rendezvényeinek megszervezésében, - a társaság marketing és reklámtevékenységének formálása, illetve megvalósításának segítése. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 16/41

17 Belsı ellenır A vezérigazgató közvetlen munkajogi alárendeltségében, a Felügyelı Bizottság szakmai irányítása alapján tevékenykedı belsı ellenır feladata: - éves ellenırzési terv elkészítése és a Felügyelı Bizottság elé terjesztése jóváhagyásra, - jóváhagyott ellenırzési terv megvalósítása, - a Felügyelı Bizottság, vagy a vezérigazgató által meghatározott, éves tervben nem szereplı, ellenırzési célfeladatok végrehajtása, a végzett munkáról írásos jelentés készítése, - a társaság pénzügyi-számviteli és egyéb tevékenységének ellenırzése az éves terv vagy a Felügyelı Bizottság, illetıleg a vezérigazgató utasítására, az ellenırzésekrıl írásos jelentés készítése, - a Felügyelı Bizottság határozatainak, üléseirıl készült jegyzıkönyveinek, nyilvántartása, megırzése, - belsı szabályozási rendszer kialakításának, módosításának kezdeményezése, - éves beszámolók, jelentések, tájékoztatók egyeztetése, ellenırzése Minıség- és környezetirányítási vezetı A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében dolgozik. Fıbb feladatai: a társaság minıség- és környezetközpontú irányítási rendszerének mőködésének felügyelete, szakmai és erkölcsi támogatása, az ISO 9001, valamint az ISO mindenkor érvényben lévı szabványok elıírásai szerinti mőködés folyamatosságát célzó programtervek meghatározása, szervezeti egységek ilyen irányú tevékenységének koordinálása, a Részvénytársaság mindenkori minıségpolitikájából, minıségcéljaiból, valamint a vonatkozó minıségügyi szabványok szerinti minıségügyi rendszer kiépítésébıl, mőködtetésébıl, fejlesztésébıl adódó feladatok elvégzése, a szolgáltatásunk minıségét befolyásoló tevékenységek szakmai támogatása, a társaság képviselete minıségirányítási kérdésekben, javaslattétel a vezetésnek minıségirányítási kérdésekben, Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 17/41

18 az adott érvényességi területen a független tanúsítás megszervezése és fenntartása, belsı auditok ütemtervének elkészítése, belsı auditok megszervezése, lebonyolítása, minıségügyi oktatás, képzés tervezése, szervezése, vezetıségi átvizsgálások elıkészítése, irányítása, értékelése, minıségügyi kérdésekben döntés-elıkészítés, javaslattétel, munkakapcsolat tartása a minıségügyi tanácsadó és tanúsító cégekkel Üzemegységek Az üzemvezetı fımérnökök alá- és fölérendeltsége Az üzemvezetı fımérnökök a vezérigazgató alárendeltségében mőködnek. Szakmai irányításukat és a koordinációt a mőszaki- és a gazdasági vezérigazgatóhelyettes látja el. Az üzemvezetı fımérnök irányítja az üzemegység teljes személyi állományát és a vezérigazgató által átadott hatáskörben gyakorolja a munkáltatói jogkört. A vezérigazgató által átruházott jogánál fogva mőködési területén az üzemeltetıi feladatával közvetlenül összefüggı operatív kérdésekben képviseli a társaságot. Az üzemvezetı fımérnökök felelıssége Felelısségük kiterjed az általuk irányított üzemegység feladatainak teljesítésére, a szolgáltatási tevékenység biztosítására, a munkavédelemre, a vagyonvédelemre. Felelısséggel tartoznak a szabályzatok, utasítások, szakmai elıírások, a bizonylati rend betartásáért, a takarékos költséggazdálkodásért, az üzemegység adminisztrációs tevékenységéért. Az üzemegységek feladatai: - az üzemegység területéhez tartozó települések zavartalan, a jogszabályoknak megfelelı minıségő vízellátásának, valamint szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának biztosítása; - az alaptevékenységen felüli szabad kapacitást kihasználva megrendelésre építı- szerelı munka végzése; - az üzemegységekre telepített pénzügyi, számlázási, bér- és munkaügyi, készlet és tárgyi eszköz, valamint egyéb gazdasági és adminisztrációs feladatok ellátása az osztályok irányítása és szakmai felügyelete alatt; - az általuk átvett létesítmények, eszközök, anyagok minıségi hibáinak bejelentése a beruházási osztályra; - a mőszakilag hozzákapcsolódó területen a vízszolgáltatás üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása; Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 18/41

19 - adatok szolgáltatása a kezelésükben lévı létesítményeken végrehajtott változtatásokról, illetve a ténylegesen feltárt közmővekrıl; - üzemeltetıi véleményezések készítése; - mőszaki szakfelügyelet biztosítása; - az üzemeltetéssel összefüggı hatósági elıírások szerinti mőszaki és adminisztrációs ügyintézés. - mőszakilag véleményezik a társasággal szemben indított kártérítési igényeket; - a hátralékkezelési eljárások belsı szabályai szerint, központi koordináció mellett végzi a felszólítások küldését, a behajtások szervezését, a peres eljárások kezdeményezését, a díjhátralékhoz kapcsolódó korlátozásokat; - vízveszteségek feltárása, elemzése, elhárítása; - megrendelésre vízbekötések, vízmérık felszerelésének elvégzése; - a vízmőtelepek és a vízhálózat karbantartási munkáiban való részvétel; - a szennyvízcsatorna-hálózat, valamint a hozzájuk tartozó átemelık üzemeltetése, karbantartása, ellenırzése, tisztítása; - biztosítják a szennyvíztisztító telepek technológiai utasítások szerinti mőködtetésével, a mindenkori telepi adottságok szerinti legmagasabb víztisztítási hatásfokot és ártalommentes iszapelhelyezést; - a szennyvíztisztító telepek létesítményeinek karbantartása, javítása; - a fogyasztói kapcsolattartás eljárásait tartalmazó Üzletszabályzat és a kapcsolódó elıírások szerint mőködési területén az ügyfélszolgálat színvonalas ellátása, a reklamációk kivizsgálása, központi egyeztetéssel történı ügyintézése; - az üzemegységhez helyezett gépjármővek és az egyéb gépállomány mőködtetésének adminisztrációs és mőszaki biztosítása A mőszaki vezérigazgató-helyettes Jogállása, hatásköre: A mőszaki vezérigazgató-helyettes felett a munkáltatói jogokat a társaság vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató által átruházott jogkörénél fogva képviseli a társaságot, az Alapszabályban meghatározott cégszerő aláírási joggal rendelkezik. A vezérigazgató hatáskörét - tartós távolléte esetén - a jogi szabályozásban meghatározott mértékig a mőszaki vezérigazgató-helyettes gyakorolja. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 19/41

20 Állandó meghívottként részt vesz az Igazgatóság és az Érdekegyeztetı Tanács ülésein. Közvetlenül irányítja: - az üzemviteli osztályt - a beruházási osztályt - a fıenergetikust - a munkavédelmet - a Központi Laboratóriumot Szakmai felügyeletet gyakorol az üzemegységek felett. A mőszaki vezérigazgató-helyettes feladatai: - Teljes felelısséggel irányítja és szervezi a társaság termelı és szolgáltató tevékenységét, és biztosítja ehhez a mőszaki, gazdasági feltételeket, gondoskodik a legcélszerőbb erıforrás-gazdálkodás kialakításáról. - Közremőködik a testületi határozatok, döntések végrehajtásában, a társaság stratégiájának kialakításában, a társasági tervek összeállításában, a szakmai szabályzatok, technológiai utasítások kidolgozásában. - Irányítja a hozzá tartozó és alárendelt osztályokat. Ellenırzi, hogy a társasági szabályzatokban, jogszabályokban és belsı utasításokban foglaltakat betartsák és betartassák. - Fejleszti és szervezi a termelés és szolgáltatás színvonalát, mind gazdasági, mind technikai téren. Szervezi és irányítja a vállalati mőszaki fejlesztést. - Irányítja és szervezi a hozzá tartozó egységek éves és távlati terveinek elkészítését, figyelemmel kíséri és ellenırzi azok megvalósulását. - Kiadja a biztonságtechnikai, balesetelhárítási és munkaegészségügyi rendelkezéseket, megszervezi a végrehajtásával kapcsolatos teendıket, ellenırzi azok végrehajtását. - Megszervezi és irányítja a társaság munkavédelmi tevékenységét, közvetlen kapcsolatot tart a munkavédelmi szaktanácsadóval. - Gondoskodik a létesítmények és termelıeszközök használatba vételérıl, illetıleg az üzembe helyezést, újraindítást, új technológiai eljárás bevezetését megelızı munkavédelmi felülvizsgálatról, valamint a használatbavételt, üzembe helyezést munkavédelmi szempontból engedélyezi (az MvSz. elıírásainak megfelelıen). - Fontos feladata a munkavédelmi feladatok tervezésének átfogó irányítása. - Az irányítása alá tartozó vezetı beosztású dolgozóknak munkaköri leírásban (személyre szólóan) meghatározza a munkavédelemmel kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket. Jóváhagyva és hatályba helyezve február 1. 20/41

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról

Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód Az

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors

Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 17/2007. számú határozata Public Resolution No. 17/2007. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság Igazgatósága értesíti t. részvényeseit, hogy az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést hívott össze 2005. december 23-a péntekre, 9:45

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével.

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével. JEGYZİKÖNYV Készült a Zalakerámia Részvénytársaság (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) 2005. június 27. napjának 10 órájára Budapest, Grassalkovich út 255. helyszínen (Lasselsberger Ceramics Kft.) kitőzött

Részletesebben

BIOKOM Kft. Felügyelı Bizottságának Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK

BIOKOM Kft. Felügyelı Bizottságának Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA HATÁSKÖRE 2. A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG SZERVEZETE A) A felügyelı bizottság tagjai B) A felügyelı bizottsági tagság megszőntetése C) A felügyelı bizottság

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Alapszabály. Gardénia NyRt. 1. Fejezet: A társaság elnevezése

Alapszabály. Gardénia NyRt. 1. Fejezet: A társaság elnevezése Gardénia NyRt Alapszabály az 1992.05.15-i; 1993.05.17-i; 1994.05.18-i; 1995.05-15-i; 1996.04.30-i ; 1997.05.22-i 1999.04.30-i 2000. 04.28-i 2003. 04.30-i és a 2004.04.28-i 2005.04.26-i 2006.04.27-i módosításokkal

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén 1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE PREAMBULUM Az Igazgatóság

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Elıterjesztés a Gardénia Nyrt szeptember 26-i rendkívüli közgyőlése 1. napirendi pontjához az Alapszabály módosítására

Elıterjesztés a Gardénia Nyrt szeptember 26-i rendkívüli közgyőlése 1. napirendi pontjához az Alapszabály módosítására Elıterjesztés a Gardénia Nyrt. 2006. szeptember 26-i rendkívüli közgyőlése 1. napirendi pontjához az Alapszabály módosítására Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96.

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96. Alapító Okirat A 91/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek és fiatalok szünidei foglalkoztatása, üdültetése, turisztikájának fejlesztése, a hátrányos

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

2/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés ellenszavazat nélkül elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Zrt évi tevékenységérıl.

2/2011.sz. h a t á r o z a t A közgyőlés ellenszavazat nélkül elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Zrt évi tevékenységérıl. KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A Szintézis Informatikai ZRt. Közgyőlése, a székhelyén (Gyır, Tihanyi Árpád u. 2.), 2011. április 28-án megtartott közgyőlésén - 10.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. kiadás

Heves Megyei Vízmű Zrt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. kiadás I. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1. A társaság azonosító adatai... 4 2. A társaság tevékenységi köre... 4 3. A társaság vagyona... 6 4. A társaság jogállása, képviselete... 6 5. A társaság általános irányítása...

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2005. október 20-i közgyőlés 4/2005.10.20. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A levezetı elnök tájékoztatást ad arról, hogy a szavazás kézfeltartással történik.

JEGYZİKÖNYV. A levezetı elnök tájékoztatást ad arról, hogy a szavazás kézfeltartással történik. JEGYZİKÖNYV Készült: a Szintézis Informatikai ZRt székhelyén (Gyır, Tihanyi Árpád u. 2.) megtartott közgyőlésrıl. Felvétel ideje: 2012. szeptember 12. 14,00 óra Jelen vannak: A mellékletként csatolt jelenléti

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Jelen ügyrend meghatározza az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. (a továbbiakban: Társaság) 2013. február

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben