ÚTMUTATÓ A.) A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSE B.) A PÁLYÁZAT RÉSZEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ A.) A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSE B.) A PÁLYÁZAT RÉSZEI"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő regionális pályázatok alapján a Pályázati Adatlap számítógépes segédprogrammal való kitöltéséhez, valamint a pályázat egészének elkészítéséhez és benyújtásához A.) A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSE Az A fejezet a kliensprogram alkalmazásának részletes leírása, amely a honlapon az ÁLTALÁ OS TUD IVALÓK A DT PV KLIE SPROGRAM HASZ ÁLATÁRÓL címszó alatt található meg. B.) A PÁLYÁZAT RÉSZEI A pályázat elkészítéséhez, a formai és tartalmi követelmények teljesítéséhez szükséges, valamint a pályázat benyújtására vonatkozó összes információt a Pályázati dokumentáció, azaz a Pályázati Kiírás, a Pályázati Adatlap, az Általános tudnivalók, a kitöltő program telepítése és a jelen Útmutató tartalmazza. Pályázni csak az ezen dokumentumok alapján elkészített pályázattal lehet. (A nyertes pályázókkal megkötendő támogatási szerződések tervezetét, az elszámolási feltételeket és az ezzel összefüggő tudnivalókat az NSZFI honlapján (www.nive.hu) megtalálható külön dokumentumok tartalmazzák, amelyek a Pályázati Kiírás mellékletének tekintendők.) A pályázat részei A pályázatnak nyomtatott formában az alábbi részeket kell tartalmaznia: 1. Pályázati Adatlap: az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oh.gov.hu) letöltött segédprogram alkalmazásával kell kitölteni, és a pályázó cégszerű aláírásával ellátni. A Pályázati Adatlap kitöltésére vonatkozóan a jelen Útmutató A.) része ismerteti a szükséges tudnivalókat. A Pályázati Adatlap formátumában tartalmi és szerkezeti változtatás, átszerkesztés nem megengedett! 2. Mellékletként kötelezően csatolandó dokumentumok: Nyilatkozatok és igazolások, amelyeket a régiós Pályázati Kiírás formanyomtatványokon közzétett mellékletekként tartalmaz. Ezekből a pályázóra vonatkozó ezt a nyilatkozat, igazolás címe alatt zárójeles aláhúzott szöveg mutatja - dokumentumokat kell számítógépes szövegszerkesztéssel kitölteni, és a pályázó, illetve a dokumentumot kiállító szerv cégszerű aláírásával ellátni. A nyilatkozatok és igazolások csak a formanyomtatványok felhasználásával készíthetők el, tartalmi és szerkezeti változtatásuk, átszerkesztésük nem megengedett! A nyilatkozatok és igazolások csak eredetiek lehetnek. 1

2 Felsorolásuk részletezését és kitöltésük tudnivalóit a jelen Útmutató C.) része tartalmazza. Egyéb, a régiós Pályázati Kiírásban megkövetelt dokumentumok, amelyek teljes felsorolását szintén a jelen Útmutató C.) része tartalmazza. A dokumentumok egy részét eredetiben, többségét cégszerűen hitelesített másolatban kell csatolni. Értelmezések Cégszerű aláírás: a pályázó törvényes képviselőjének, aláírásra jogosult személyének (személyeinek) aláírása bélyegző lenyomattal ellátva. Eredeti példány: az előírt helyeken eredeti aláírással és bélyegző lenyomattal ellátott pályázat. A mellékletek vonatkozásában: a pályázó részéről kiállított, valamint a pályázathoz más szervezet által kiadott dokumentum eredeti aláírással és bélyegző lenyomattal ellátva. Mellékletek cégszerű hitelesítése: a másolati példányban mellékelt dokumentumok pályázó által történő cégszerű hitelesítése azt jelenti, hogy a dokumentumra rá kell írni vagy bélyegezni A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik hitelesítő szöveget, és keltezéssel, aláírással, bélyegző lenyomattal kell ellátni. Közjegyzői hitelesítés nem szükséges. C.) A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKLETKÉ T CSATOLA DÓ YILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK ÉS EGYÉB DOKUME TUMOK Csatolandó nyilatkozatok és igazolások formanyomtatvány felhasználásával: 1. ÁFA nyilatkozat (1. sz. melléklet) - minden pályázó esetében. A felsorolt pontok közül a pályázóra vonatkozó, egy meghatározást aláhúzással kell jelölni. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét és a keltezést be kell írni. 2. yilatkozat köztartozásról (2. sz. melléklet) hozzájárulásra kötelezett pályázó kivételével, valamennyi pályázó esetében. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét és a keltezést be kell írni. 3. yilatkozat csőd- felszámolási, végelszámolási és megszüntetési eljárásról (3. sz. melléklet) minden pályázó esetében. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét és a keltezést be kell írni. 4. yilatkozat az alaprésszel szembeni kötelezettségekről (4. sz. melléklet) - minden pályázó esetében. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét, a régiót és a keltezést be kell írni. 5. yilatkozat szakképzési hozzájárulás bevallási és befizetési kötelezettségről (5. sz. melléklet) átalányadózó, egyszerűsített vállalkozói adó körbe tartozó, és magánszemélyt munkaviszonyban nem foglalkoztató egyéni vállalkozó esetében is ki kell tölteni. A felsorolt pontok közül a pályázóra vonatkozó, egy meghatározást aláhúzással kell jelölni. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét és a keltezést be kell írni. 6. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról (6. sz. melléklet) - minden pályázó esetében, kivéve az alkalmazottat nem foglalkozató egyéni vállalkozókat. (A hatósági igazolásokat nem kell csatolni, azokat a Támogató szerzi be.) A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét és a keltezést be kell írni. 2

3 7. yilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról (7. sz. melléklet) - minden pályázó esetében. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét, a régiót és a keltezést be kell írni. A 3. pontot a megjegyzés szerint kell kitölteni, illetve a kipontozott részt üresen hagyni. 8. A fenntartó támogató nyilatkozata amely a vállalt saját forrás rendelkezésre állását is tartalmazza - a fenntartó kötelezettségvállalásra jogosult személyének aláírásával (8. sz. melléklet) speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, illetve nem állami felsőoktatási intézmény esetében. Az aláírásra jogosult aláíró nevét, a pályázó oktatási intézmény megnevezését, a saját forrás összegét és a keltezést be kell írni. A saját forrás beírt összegének meg kell egyezni a pályázó pályázatában vállalt saját forrás összegével, vagy annál több lehet. 9. Igazolás tanulólétszámról: a 2009/2010-es tanévben a pályázat meghirdetésekor gyakorlati képzésben részesülő tanulók létszámának igazolása a szakmai elméleti képzést folytató TISZK részét képező szakképző iskolával, iskolákkal. (9. sz. melléklet). A tanulói létszámot igazoló személy nevét és beosztását, a TISZK nevét és regisztrációs számát, a TISZK keretében működő szakképző iskola nevét, a szakképzések megnevezését és létszámait ki kell tölteni, a régiót és a keltezést be kell írni. A kitöltést a szakképző iskola végzi. A szakképző iskola igazolása arról, hogy a gazdálkodónál tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulólétszámból, hány fő hátrányos helyzetű. (Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek csatolják) A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény pontja alapján: Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 10. Igazolás saját forrás meglétéről: az erre a pályázati célra elkülönített számlán/alszámlán rendelkezésre álló, a pályázatban vállalt saját forrás pénzeszköz meglétének igazolása pénzintézeti fedezetigazolással (10. sz. melléklet felhasználásával). Elkülönített számlán/alszámlán meglévő pénzösszeg igazolása helyett a pénzintézet napi számlaegyenleg közlése nem fogadható el szakképzési hozzájárulásra kötelezett esetében. (Önállóan gazdálkodó speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola illetve nem állami felsőoktatási intézmény is csatolhatja, amennyiben a fenntartó a 8. sz. melléklet kitöltésével nem igazolja a saját forrás rendelkezésre állását.) A minta alapján a pénzintézet állítja ki vagy ezen a formanyomtatványon vagy saját igazolási formájában. A formanyomtatványon a pénzintézet nevét, a pályázó számlatulajdonos megnevezését és az elkülönített saját forrás összegét számmal és betűvel a pénzintézetnek ki kell tölteni, a keltezést be kell írni. A saját forrás beírt összegének meg kell egyezni a pályázó pályázatában vállalt saját forrás összegével, vagy annál több lehet. A pénzintézet saját igazolási formájában kiadott igazolásának tartalmaznia kell a formanyomtatvány tartalmi szövegét. 11. yilatkozat a évi CLXXXI. törvény alapján (11.a. sz. melléklet) minden pályázó esetében. A formanyomtatványt egyértelműen, adatokkal és jelöléssel ki kell történi és keltezést be kell írni. 3

4 12. yilatkozat a évi CLXXXI. törvény alapján (11.b. sz. melléklet) minden pályázó esetében. A formanyomtatványt egyértelműen, adatokkal és jelöléssel ki kell történi és keltezést be kell írni. 13. yilatkozat a hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanulók létszámáról (12. sz. melléklet). A 2009/2010-es tanévben a pályázat meghirdetésekor a szakképzési évfolyamokon tanuló összes létszámból a hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanulók létszáma - TISZK, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola pályázó esetében. A szakképző iskola nevét, a tanulói létszámot igazoló személy nevét és beosztását, a szakképzések megnevezését és létszámait ki kell tölteni, a régiót és a keltezést be kell írni. A szakképző iskola vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a tanügyi nyilvántartások alapján a célcsoport létszámából hányat tartanak hátrányos helyzetűként nyilván. Csatolandó további dokumentumok: 1. Aláírási címpéldány vagy pénzintézethez leadott aláírás bejelentőlap cégszerűen hitelesített másolata - minden pályázó esetében. 2. Érvényes hatályos Alapító okirat cégszerűen hitelesített másolata a beruházás helyszíneként megjelölt szakképző iskolára vonatkozóan - térségi integrált szakképző központ, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola esetében. 3. Amennyiben az alapító okirat csak a szakmacsoporto(ka)t tartalmazza, konkrét szakképzés(ek) felsorolását nem, a a beruházás helyszíneként megjelölt szakképző iskola fenntartójának igazolása eredeti példányban arra vonatkozóan, hogy az iskola a fejleszteni kívánt szakmá(k)ban szakképzést folytat térségi integrált szakképző központ, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola esetében. 4. A beruházás helyszíneként megjelölt nem önkormányzati fenntartású iskola esetén az érvényes Működési engedély cégszerűen hitelesített másolata térségi integrált szakképző központ, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola. 5. A beruházás helyszíneként megjelölt nem önkormányzati fenntartású iskola esetén a normatív állami támogatásról szóló határozat cégszerűen hitelesített másolata - térségi integrált szakképző központ, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola. 6. yilatkozat arról eredeti példányban, hogy a pályázó rendelkezik a fenntartótól elkülönített bankszámlával csak a nem önkormányzati fenntartású speciális, készségfejlesztő speciális szakiskolák, nem állami fenntartású felsőoktatási intézmény esetében. 7. A felsőfokú szakképzés beindításának engedélye, illetve nyilvántartásba vételét igazoló dokumentuma cégszerűen hitelesített másolata, amennyiben a pályázat ilyen szakképzés(ek)re - is - irányul - felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmény esetében. 8. yilatkozat arról eredeti példányban, hogy a felsőfokú szakképzésben a gyakorlati képzés teljes egészében a felsőoktatási intézménynél folyik szakközépiskola bevonása nélkül felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmény esetében. 9. A szakképző iskola fenntartójával kötött megállapodás cégszerűen hitelesített másolata a szakképző iskolában folyó iskolai rendszerű gyakorlati képzésben való részvételről - állami felnőttképzési intézmény esetében. 4

5 10. A pályázó aláírásra jogosult vezetőjének és gazdasági vezetőjének cégszerű aláírásával ellátott nyilatkozata eredeti példányban a vállalt saját forrás meglétéről - TISZK, felsőoktatási intézmény és állami felnőttképzési intézmény esetében napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példányban vagy cégszerűen hitelesítve, vagy internetes cégnyilvántartás letöltése esetén cégszerűen hitelesítve szakképzési hozzájárulásra kötelezett, TISZK-ként működő nonprofit gazdasági társaság esetében. 12. Vállalkozói igazolvány cégszerűen hitelesített másolata - egyéni vállalkozó esetében. 13. Az önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolása eredeti példányban vagy cégszerűen hitelesítve a vállalkozói jogosultság fennállásáról - egyéni vállalkozó esetében. 14. A gyakorlati képzést ellenőrző illetékes területi gazdasági kamara által a pályázónak kiadott Tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata szakképzési hozzájárulásra kötelezett esetében. 15. A szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés szervezésével teljesítőknél a bejelentkezésről az NSZFI által kiadott Igazolás cégszerűen hitelesített másolata szakképzési hozzájárulásra kötelezett esetében. 16. Az NSZFI által a TISZK regisztrációról kiadott igazolás cégszerűen hitelesített másolata TISZK esetében. 17. A hozzájárulásra kötelezett, TISZK fenntartó nonprofit gazdasági társaság székhelye szerint illetékes APEH - igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti, papír alapú, bélyegzőlenyomattal ellátott igazolását arról, hogy a pályázónak köztartozása nincs szakképzési hozzájárulásra kötelezett, TISZK-ként működő nonprofit gazdasági társaság esetében. D.) A PÁLYÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉ YEI Érvényes pályázatnak csak az a pályázat tekinthető, amelyet a pályázati dokumentációban (Pályázati Kiírás, Pályázati Adatlap, az Általános tudnivalók, a Kitöltő program telepítése Útmutatóban) foglaltak alapján készítettek el. Érvénytelen a pályázat a következő esetekben: - A pályázatot késve, határidő után nyújtották be. - A pályázó nem tartozik a pályázói körbe. - Felsőoktatási intézmény helyett, annak kara nyújtott be önállóan pályázatot. - A székhely szerinti pályázó intézmény helyett a telephely, tagintézmény nyújtott be pályázatot. - - A pályázónál jelenleg nem folyik nappali oktatási rend szerint, szakképzési évfolyamon, illetve felsőfokú szakképzésben tanulók/hallgatók gyakorlati oktatása legalább az előírt minimális létszámban. - A pályázó egynél több pályázatot nyújtott be. - A pályázónak köztartozása van. Formailag nem felelnek meg a pályázatok a következő esetekben: - A pályázatot nem összefűzve, nem 4 példányban nyújtották be, nem 2 eredeti példányt nyújtottak be az eredetiben szükséges mellékletekkel együtt. - A pályázat nem tartalmazza a teljes Pályázati Adatlapot. 5

6 - A pályázathoz nem csatoltak egy vagy több előírt mellékletet. - A pályázathoz nem csatolták a Pályázati Adatlapot tartalmazó CD lemezt is 2 példányban. - A csatolt CD lemez nem tartalmazza a Pályázati Adatlapot, illetve a CD-re mentett anyag a programmal támogatott számítógépes adatfeldolgozáshoz kezelhetetlen. - A pályázatot nem számítógépes szövegszerkesztéssel, a Pályázati Adatlapot nem a segédprogram alkalmazásával készítették. - A pályázat nem a pályázati dokumentáció alapján és nem az abban közreadott formanyomtatványok formátumának tartalmi és szerkezeti változtatása nélküli felhasználásával készült. - A Pályázati Adatlap pályázóra vonatkozó adatait hiányosan vagy pontatlanul töltötték ki. - A pályázatban egy vagy több előírt mellékletet nem, vagy hiányosan töltöttek ki. - A Pályázati Adatlap és az ahhoz csatolt mellékletek egy vagy több helyen nem tartalmazzák az előírt cégszerű aláírást. - A pályázó birtokában lévő, nem eredetiben benyújtandó dokumentumo(ka)t, amelye)ke)t mellékletként csatolni kell, nem cégszerűen hitelesítették. - A pályázat minden egyes, szöveget tartalmazó oldala beleértve a mellékleteket is - nincs folyamatos oldalszámozással és szignóval ellátva. - A pályázó a minimálisan igényelhető összegnél kevesebb támogatást igényelt. - A pályázó a maximálisan igényelhető összegnél nagyobb támogatást igényelt. - A pályázó az igényelt támogatásnál túllépte a megengedett fajlagos támogatási költséget. - A pályázó a kötelezően előírt saját forrást nem vállalta vagy az előírtnál kevesebb saját forrást vállalt. - A vállalt saját forrást a pályázó nem igazolta, illetve nem a pályázati kiírásban előírtaknak megfelelően igazolta. - A Pályázati Adatlapon a beírt összegek számszakilag nem helyesek. - A pályázó az előírtnál magasabb mértékű előleget kért. - A pályázó előleg igénylésekor a Pályázati Adatlap Költségvetési terv részében az előleg igénylését nem indokolta meg. - A szakképzési hozzájárulási kötelezettségét gyakorlati oktatással teljesítő gazdálkodó pályázó a bejelentkezési kötelezettségének nem tett eleget (nem csatolta az erről szóló Igazolást). - A pályázó gazdálkodó amennyiben ez rá vonatkozik - az előírt módon és határidőre nem tett eleget szakképzési hozzájárulási bevallási és befizetési kötelezettségének (február 15- ig nem nyújtott be bevallást, a befizetést február 25-ig nem teljesítette), illetve kötelezettségének teljesítését dokumentum csatolásával nem igazolta. - Az NSZFI által a TISZK regisztrációról kiadott Igazolást nem csatolta. - A pályázó decentralizált régiós pályázaton a szakképzés fejlesztése tárgyában nyertes pályázata alapján a Támogatóval megkötött szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, szerződésszegést követett el. - A pályázat bármely része, adata nem, vagy nem egyértelműen értelmezhető. Egyetlen formai hiányosság esetében is formai hibás a pályázat! E.) A PÁLYÁZATOK BE YÚJTÁSA A pályázatot 4 db, külön-külön - műanyag vagy papír alapú - gyorsfűzőben összefűzött (nem spirálban lefűzött, nem hőkötött, nem kapcsozott, nem összetűzött) nyomtatott példányban 6

7 kell elkészíteni és benyújtani. A 4 példányból - a csatolt mellékletekkel együtt - 2 példánynak eredetinek, 2 példánynak másolatnak kell lenni. A pályázatokat a Pályázati Adatlapon 1-4. sorszámmal kell ellátni, amelyek közül az 1. és 2. sorszámú az eredeti. Ezeket a program sorszámozza. Az eredeti, 1. és 2. sorszámú Pályázati Adatlapot alá kell írni és bélyegző lenyomattal ellátni, és mindkettőhöz csatolni kell mellékletként a régióban előírt eredeti, illetve cégszerűen hitelesített dokumentumokat. A pályázat (a Pályázati Adatlap és az összes melléklet) 1. és 2. eredeti példányainak minden egyes, szöveget tartalmazó oldalát (2 oldalas lap esetén mindkét oldalt) a pályázat aláírójának szignójával (rövidített aláírásával) kell ellátni. A formanyomtatványon benyújtandó mellékleteket újra induló sorszámmal a program ugyancsak folyamatosan számozza, a nem formanyomtatványon csatolt mellékletekre tollal kell az oldalszámozást rávezetni a mellékletek sorszámozását folytatva. A 3-4. számú másolati példányok Pályázati Adatlapja szintén a programból nyomtatandó, példányok minden egyes, szöveget tartalmazó oldalát (2 oldalas lap esetén mindkét oldalt) a pályázat aláírójának szignójával (rövidített aláírásával) kell ellátni. A pályázatok mellékleteit és nyilatkozatait az egyik eredeti aláírt, lebélyegzett és szignózott példány mellékleteinek és nyilatkozatainak fénymásolásával kell elkészíteni. A Pályázati Adatlap példányaira a program nyomtatja a 3-4. sorszámot. A 3. és 4. számú másolati példányok a tartalmi bírálathoz szükségesek. A másolati példányok eredeti példányoktól eltérő tartalmi különbözőségei (pl. olvashatatlan szöveg, hiányzó oldalak) miatti esetleges hátrányokat a pályázó viseli. A pályázat Pályázati Adatlapját az Útmutató A.) részében leírt mentéssel elektronikusan is be kell nyújtani CD-lemezen 2 példányban a pályázat 2 eredeti példányához lezárt borítékban befűzéssel csatolva. A benyújtott pályázat hiánypótlására a Pályázati Adatlapot tartalmazó CD lemez esetleges hiánya, vagy olvashatatlansága, a pályázat benyújtandó példányszámának, valamint a csatolandó dokumentumok esetleges hiánya miatt van csak lehetőség, egy alkalommal, 8 munkanap alatt történő teljesítéssel. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre, illetve nem teljes körűen történő teljesítése esetén a pályázat érvénytelen. A hiánypótlással beadható dokumentumok a következők: Az önkormányzat igazolása a vállalkozói jogosultság fennállásáról. A területi gazdasági kamara által a pályázónak kiadott Tanúsítvány. A hozzájárulásra kötelezett, TISZK fenntartó nonprofit gazdasági társaság székhelye szerint illetékes APEH - igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti, papíralapú, bélyegzőlenyomattal ellátott, vagy elektronikusan hitelesített és a pályázó által cégszerűen aláírt igazolását arról, hogy a pályázónak köztartozása nincs. Budapest,

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Teljesített félévek száma:

Teljesített félévek száma: Kérjük az Önre vonatkozó adatokat x -el jelölje. A csatolandó dokumentumoknak MINDEN ESETBEN tartalmaznia kell a szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t ÉS A LAKCÍMKÁRTYÁK MÁSOLATÁT a pályázóval egy háztartásban

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

Jelentkezési lap mestervizsgához

Jelentkezési lap mestervizsgához /4 Jelentkezési kód:... Kérem, hogy... szakmában /OKJ száma is/ mestervizsgára bocsátani szíveskedjenek. Név:... Lakcím:... Telefon: / - mobil: / - E-mail:... Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara -

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 2. számú melléklet SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA A szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetek a Személy- és vagyonőr (32 861 01)/Magánnyomozó (52

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2 Érdi III. évfolyam. 13. szám 2013. Szeptember 24. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított

Részletesebben

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program FIGYELEM! JELEN TÁJÉKOZTATÓ ALAPJÁN PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG! A sikeres pályázás

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, 1088 Budapest Reviczky u.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA

SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA AIDD TISZK BELSŐ SZABÁLYZATA PÉCS, VÁRADI A. U. 4. RT04-015/2008. 1/8 I. A SZAKKÉPZÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS FOGADÁSÁ AK FELTÉTELEI: 1. TISZK REGISZTRÁCIÓJA

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

2004..negyedévre vagy 2004..hónapra

2004..negyedévre vagy 2004..hónapra ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához 2004..negyedévre vagy 2004..hónapra Benyújtandó 3 eredeti példányban a következő címre: Oktatási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK A Kereskedők

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-551 75/541-555 F E L H Í V Á S Valamennyi Dunaföldvári Civil Szervezet Vezetőjének A civil szervezetek

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008. ÉVI KÖZPONTI KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN A GYAKORLATI KÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁS

Részletesebben

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni!

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni! 3. számú melléklet Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) 2014. év Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni!

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP Partner nyilatkozata Alulírott.. felvételemet kérem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett PartnerGáz hálózatba. Kijelentem, hogy a mai napig nem folyik ellenem,

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben