ÚTMUTATÓ A.) A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSE B.) A PÁLYÁZAT RÉSZEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ A.) A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSE B.) A PÁLYÁZAT RÉSZEI"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő regionális pályázatok alapján a Pályázati Adatlap számítógépes segédprogrammal való kitöltéséhez, valamint a pályázat egészének elkészítéséhez és benyújtásához A.) A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSE Az A fejezet a kliensprogram alkalmazásának részletes leírása, amely a honlapon az ÁLTALÁ OS TUD IVALÓK A DT PV KLIE SPROGRAM HASZ ÁLATÁRÓL címszó alatt található meg. B.) A PÁLYÁZAT RÉSZEI A pályázat elkészítéséhez, a formai és tartalmi követelmények teljesítéséhez szükséges, valamint a pályázat benyújtására vonatkozó összes információt a Pályázati dokumentáció, azaz a Pályázati Kiírás, a Pályázati Adatlap, az Általános tudnivalók, a kitöltő program telepítése és a jelen Útmutató tartalmazza. Pályázni csak az ezen dokumentumok alapján elkészített pályázattal lehet. (A nyertes pályázókkal megkötendő támogatási szerződések tervezetét, az elszámolási feltételeket és az ezzel összefüggő tudnivalókat az NSZFI honlapján (www.nive.hu) megtalálható külön dokumentumok tartalmazzák, amelyek a Pályázati Kiírás mellékletének tekintendők.) A pályázat részei A pályázatnak nyomtatott formában az alábbi részeket kell tartalmaznia: 1. Pályázati Adatlap: az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oh.gov.hu) letöltött segédprogram alkalmazásával kell kitölteni, és a pályázó cégszerű aláírásával ellátni. A Pályázati Adatlap kitöltésére vonatkozóan a jelen Útmutató A.) része ismerteti a szükséges tudnivalókat. A Pályázati Adatlap formátumában tartalmi és szerkezeti változtatás, átszerkesztés nem megengedett! 2. Mellékletként kötelezően csatolandó dokumentumok: Nyilatkozatok és igazolások, amelyeket a régiós Pályázati Kiírás formanyomtatványokon közzétett mellékletekként tartalmaz. Ezekből a pályázóra vonatkozó ezt a nyilatkozat, igazolás címe alatt zárójeles aláhúzott szöveg mutatja - dokumentumokat kell számítógépes szövegszerkesztéssel kitölteni, és a pályázó, illetve a dokumentumot kiállító szerv cégszerű aláírásával ellátni. A nyilatkozatok és igazolások csak a formanyomtatványok felhasználásával készíthetők el, tartalmi és szerkezeti változtatásuk, átszerkesztésük nem megengedett! A nyilatkozatok és igazolások csak eredetiek lehetnek. 1

2 Felsorolásuk részletezését és kitöltésük tudnivalóit a jelen Útmutató C.) része tartalmazza. Egyéb, a régiós Pályázati Kiírásban megkövetelt dokumentumok, amelyek teljes felsorolását szintén a jelen Útmutató C.) része tartalmazza. A dokumentumok egy részét eredetiben, többségét cégszerűen hitelesített másolatban kell csatolni. Értelmezések Cégszerű aláírás: a pályázó törvényes képviselőjének, aláírásra jogosult személyének (személyeinek) aláírása bélyegző lenyomattal ellátva. Eredeti példány: az előírt helyeken eredeti aláírással és bélyegző lenyomattal ellátott pályázat. A mellékletek vonatkozásában: a pályázó részéről kiállított, valamint a pályázathoz más szervezet által kiadott dokumentum eredeti aláírással és bélyegző lenyomattal ellátva. Mellékletek cégszerű hitelesítése: a másolati példányban mellékelt dokumentumok pályázó által történő cégszerű hitelesítése azt jelenti, hogy a dokumentumra rá kell írni vagy bélyegezni A másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyezik hitelesítő szöveget, és keltezéssel, aláírással, bélyegző lenyomattal kell ellátni. Közjegyzői hitelesítés nem szükséges. C.) A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKLETKÉ T CSATOLA DÓ YILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK ÉS EGYÉB DOKUME TUMOK Csatolandó nyilatkozatok és igazolások formanyomtatvány felhasználásával: 1. ÁFA nyilatkozat (1. sz. melléklet) - minden pályázó esetében. A felsorolt pontok közül a pályázóra vonatkozó, egy meghatározást aláhúzással kell jelölni. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét és a keltezést be kell írni. 2. yilatkozat köztartozásról (2. sz. melléklet) hozzájárulásra kötelezett pályázó kivételével, valamennyi pályázó esetében. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét és a keltezést be kell írni. 3. yilatkozat csőd- felszámolási, végelszámolási és megszüntetési eljárásról (3. sz. melléklet) minden pályázó esetében. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét és a keltezést be kell írni. 4. yilatkozat az alaprésszel szembeni kötelezettségekről (4. sz. melléklet) - minden pályázó esetében. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét, a régiót és a keltezést be kell írni. 5. yilatkozat szakképzési hozzájárulás bevallási és befizetési kötelezettségről (5. sz. melléklet) átalányadózó, egyszerűsített vállalkozói adó körbe tartozó, és magánszemélyt munkaviszonyban nem foglalkoztató egyéni vállalkozó esetében is ki kell tölteni. A felsorolt pontok közül a pályázóra vonatkozó, egy meghatározást aláhúzással kell jelölni. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét és a keltezést be kell írni. 6. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról (6. sz. melléklet) - minden pályázó esetében, kivéve az alkalmazottat nem foglalkozató egyéni vállalkozókat. (A hatósági igazolásokat nem kell csatolni, azokat a Támogató szerzi be.) A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét és a keltezést be kell írni. 2

3 7. yilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról (7. sz. melléklet) - minden pályázó esetében. A cégszerű aláírásra jogosult aláíró nevét, a régiót és a keltezést be kell írni. A 3. pontot a megjegyzés szerint kell kitölteni, illetve a kipontozott részt üresen hagyni. 8. A fenntartó támogató nyilatkozata amely a vállalt saját forrás rendelkezésre állását is tartalmazza - a fenntartó kötelezettségvállalásra jogosult személyének aláírásával (8. sz. melléklet) speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, illetve nem állami felsőoktatási intézmény esetében. Az aláírásra jogosult aláíró nevét, a pályázó oktatási intézmény megnevezését, a saját forrás összegét és a keltezést be kell írni. A saját forrás beírt összegének meg kell egyezni a pályázó pályázatában vállalt saját forrás összegével, vagy annál több lehet. 9. Igazolás tanulólétszámról: a 2009/2010-es tanévben a pályázat meghirdetésekor gyakorlati képzésben részesülő tanulók létszámának igazolása a szakmai elméleti képzést folytató TISZK részét képező szakképző iskolával, iskolákkal. (9. sz. melléklet). A tanulói létszámot igazoló személy nevét és beosztását, a TISZK nevét és regisztrációs számát, a TISZK keretében működő szakképző iskola nevét, a szakképzések megnevezését és létszámait ki kell tölteni, a régiót és a keltezést be kell írni. A kitöltést a szakképző iskola végzi. A szakképző iskola igazolása arról, hogy a gazdálkodónál tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulólétszámból, hány fő hátrányos helyzetű. (Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek csatolják) A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény pontja alapján: Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 10. Igazolás saját forrás meglétéről: az erre a pályázati célra elkülönített számlán/alszámlán rendelkezésre álló, a pályázatban vállalt saját forrás pénzeszköz meglétének igazolása pénzintézeti fedezetigazolással (10. sz. melléklet felhasználásával). Elkülönített számlán/alszámlán meglévő pénzösszeg igazolása helyett a pénzintézet napi számlaegyenleg közlése nem fogadható el szakképzési hozzájárulásra kötelezett esetében. (Önállóan gazdálkodó speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola illetve nem állami felsőoktatási intézmény is csatolhatja, amennyiben a fenntartó a 8. sz. melléklet kitöltésével nem igazolja a saját forrás rendelkezésre állását.) A minta alapján a pénzintézet állítja ki vagy ezen a formanyomtatványon vagy saját igazolási formájában. A formanyomtatványon a pénzintézet nevét, a pályázó számlatulajdonos megnevezését és az elkülönített saját forrás összegét számmal és betűvel a pénzintézetnek ki kell tölteni, a keltezést be kell írni. A saját forrás beírt összegének meg kell egyezni a pályázó pályázatában vállalt saját forrás összegével, vagy annál több lehet. A pénzintézet saját igazolási formájában kiadott igazolásának tartalmaznia kell a formanyomtatvány tartalmi szövegét. 11. yilatkozat a évi CLXXXI. törvény alapján (11.a. sz. melléklet) minden pályázó esetében. A formanyomtatványt egyértelműen, adatokkal és jelöléssel ki kell történi és keltezést be kell írni. 3

4 12. yilatkozat a évi CLXXXI. törvény alapján (11.b. sz. melléklet) minden pályázó esetében. A formanyomtatványt egyértelműen, adatokkal és jelöléssel ki kell történi és keltezést be kell írni. 13. yilatkozat a hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanulók létszámáról (12. sz. melléklet). A 2009/2010-es tanévben a pályázat meghirdetésekor a szakképzési évfolyamokon tanuló összes létszámból a hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanulók létszáma - TISZK, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola pályázó esetében. A szakképző iskola nevét, a tanulói létszámot igazoló személy nevét és beosztását, a szakképzések megnevezését és létszámait ki kell tölteni, a régiót és a keltezést be kell írni. A szakképző iskola vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a tanügyi nyilvántartások alapján a célcsoport létszámából hányat tartanak hátrányos helyzetűként nyilván. Csatolandó további dokumentumok: 1. Aláírási címpéldány vagy pénzintézethez leadott aláírás bejelentőlap cégszerűen hitelesített másolata - minden pályázó esetében. 2. Érvényes hatályos Alapító okirat cégszerűen hitelesített másolata a beruházás helyszíneként megjelölt szakképző iskolára vonatkozóan - térségi integrált szakképző központ, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola esetében. 3. Amennyiben az alapító okirat csak a szakmacsoporto(ka)t tartalmazza, konkrét szakképzés(ek) felsorolását nem, a a beruházás helyszíneként megjelölt szakképző iskola fenntartójának igazolása eredeti példányban arra vonatkozóan, hogy az iskola a fejleszteni kívánt szakmá(k)ban szakképzést folytat térségi integrált szakképző központ, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola esetében. 4. A beruházás helyszíneként megjelölt nem önkormányzati fenntartású iskola esetén az érvényes Működési engedély cégszerűen hitelesített másolata térségi integrált szakképző központ, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola. 5. A beruházás helyszíneként megjelölt nem önkormányzati fenntartású iskola esetén a normatív állami támogatásról szóló határozat cégszerűen hitelesített másolata - térségi integrált szakképző központ, speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola. 6. yilatkozat arról eredeti példányban, hogy a pályázó rendelkezik a fenntartótól elkülönített bankszámlával csak a nem önkormányzati fenntartású speciális, készségfejlesztő speciális szakiskolák, nem állami fenntartású felsőoktatási intézmény esetében. 7. A felsőfokú szakképzés beindításának engedélye, illetve nyilvántartásba vételét igazoló dokumentuma cégszerűen hitelesített másolata, amennyiben a pályázat ilyen szakképzés(ek)re - is - irányul - felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmény esetében. 8. yilatkozat arról eredeti példányban, hogy a felsőfokú szakképzésben a gyakorlati képzés teljes egészében a felsőoktatási intézménynél folyik szakközépiskola bevonása nélkül felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmény esetében. 9. A szakképző iskola fenntartójával kötött megállapodás cégszerűen hitelesített másolata a szakképző iskolában folyó iskolai rendszerű gyakorlati képzésben való részvételről - állami felnőttképzési intézmény esetében. 4

5 10. A pályázó aláírásra jogosult vezetőjének és gazdasági vezetőjének cégszerű aláírásával ellátott nyilatkozata eredeti példányban a vállalt saját forrás meglétéről - TISZK, felsőoktatási intézmény és állami felnőttképzési intézmény esetében napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példányban vagy cégszerűen hitelesítve, vagy internetes cégnyilvántartás letöltése esetén cégszerűen hitelesítve szakképzési hozzájárulásra kötelezett, TISZK-ként működő nonprofit gazdasági társaság esetében. 12. Vállalkozói igazolvány cégszerűen hitelesített másolata - egyéni vállalkozó esetében. 13. Az önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolása eredeti példányban vagy cégszerűen hitelesítve a vállalkozói jogosultság fennállásáról - egyéni vállalkozó esetében. 14. A gyakorlati képzést ellenőrző illetékes területi gazdasági kamara által a pályázónak kiadott Tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata szakképzési hozzájárulásra kötelezett esetében. 15. A szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés szervezésével teljesítőknél a bejelentkezésről az NSZFI által kiadott Igazolás cégszerűen hitelesített másolata szakképzési hozzájárulásra kötelezett esetében. 16. Az NSZFI által a TISZK regisztrációról kiadott igazolás cégszerűen hitelesített másolata TISZK esetében. 17. A hozzájárulásra kötelezett, TISZK fenntartó nonprofit gazdasági társaság székhelye szerint illetékes APEH - igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti, papír alapú, bélyegzőlenyomattal ellátott igazolását arról, hogy a pályázónak köztartozása nincs szakképzési hozzájárulásra kötelezett, TISZK-ként működő nonprofit gazdasági társaság esetében. D.) A PÁLYÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉ YEI Érvényes pályázatnak csak az a pályázat tekinthető, amelyet a pályázati dokumentációban (Pályázati Kiírás, Pályázati Adatlap, az Általános tudnivalók, a Kitöltő program telepítése Útmutatóban) foglaltak alapján készítettek el. Érvénytelen a pályázat a következő esetekben: - A pályázatot késve, határidő után nyújtották be. - A pályázó nem tartozik a pályázói körbe. - Felsőoktatási intézmény helyett, annak kara nyújtott be önállóan pályázatot. - A székhely szerinti pályázó intézmény helyett a telephely, tagintézmény nyújtott be pályázatot. - - A pályázónál jelenleg nem folyik nappali oktatási rend szerint, szakképzési évfolyamon, illetve felsőfokú szakképzésben tanulók/hallgatók gyakorlati oktatása legalább az előírt minimális létszámban. - A pályázó egynél több pályázatot nyújtott be. - A pályázónak köztartozása van. Formailag nem felelnek meg a pályázatok a következő esetekben: - A pályázatot nem összefűzve, nem 4 példányban nyújtották be, nem 2 eredeti példányt nyújtottak be az eredetiben szükséges mellékletekkel együtt. - A pályázat nem tartalmazza a teljes Pályázati Adatlapot. 5

6 - A pályázathoz nem csatoltak egy vagy több előírt mellékletet. - A pályázathoz nem csatolták a Pályázati Adatlapot tartalmazó CD lemezt is 2 példányban. - A csatolt CD lemez nem tartalmazza a Pályázati Adatlapot, illetve a CD-re mentett anyag a programmal támogatott számítógépes adatfeldolgozáshoz kezelhetetlen. - A pályázatot nem számítógépes szövegszerkesztéssel, a Pályázati Adatlapot nem a segédprogram alkalmazásával készítették. - A pályázat nem a pályázati dokumentáció alapján és nem az abban közreadott formanyomtatványok formátumának tartalmi és szerkezeti változtatása nélküli felhasználásával készült. - A Pályázati Adatlap pályázóra vonatkozó adatait hiányosan vagy pontatlanul töltötték ki. - A pályázatban egy vagy több előírt mellékletet nem, vagy hiányosan töltöttek ki. - A Pályázati Adatlap és az ahhoz csatolt mellékletek egy vagy több helyen nem tartalmazzák az előírt cégszerű aláírást. - A pályázó birtokában lévő, nem eredetiben benyújtandó dokumentumo(ka)t, amelye)ke)t mellékletként csatolni kell, nem cégszerűen hitelesítették. - A pályázat minden egyes, szöveget tartalmazó oldala beleértve a mellékleteket is - nincs folyamatos oldalszámozással és szignóval ellátva. - A pályázó a minimálisan igényelhető összegnél kevesebb támogatást igényelt. - A pályázó a maximálisan igényelhető összegnél nagyobb támogatást igényelt. - A pályázó az igényelt támogatásnál túllépte a megengedett fajlagos támogatási költséget. - A pályázó a kötelezően előírt saját forrást nem vállalta vagy az előírtnál kevesebb saját forrást vállalt. - A vállalt saját forrást a pályázó nem igazolta, illetve nem a pályázati kiírásban előírtaknak megfelelően igazolta. - A Pályázati Adatlapon a beírt összegek számszakilag nem helyesek. - A pályázó az előírtnál magasabb mértékű előleget kért. - A pályázó előleg igénylésekor a Pályázati Adatlap Költségvetési terv részében az előleg igénylését nem indokolta meg. - A szakképzési hozzájárulási kötelezettségét gyakorlati oktatással teljesítő gazdálkodó pályázó a bejelentkezési kötelezettségének nem tett eleget (nem csatolta az erről szóló Igazolást). - A pályázó gazdálkodó amennyiben ez rá vonatkozik - az előírt módon és határidőre nem tett eleget szakképzési hozzájárulási bevallási és befizetési kötelezettségének (február 15- ig nem nyújtott be bevallást, a befizetést február 25-ig nem teljesítette), illetve kötelezettségének teljesítését dokumentum csatolásával nem igazolta. - Az NSZFI által a TISZK regisztrációról kiadott Igazolást nem csatolta. - A pályázó decentralizált régiós pályázaton a szakképzés fejlesztése tárgyában nyertes pályázata alapján a Támogatóval megkötött szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, szerződésszegést követett el. - A pályázat bármely része, adata nem, vagy nem egyértelműen értelmezhető. Egyetlen formai hiányosság esetében is formai hibás a pályázat! E.) A PÁLYÁZATOK BE YÚJTÁSA A pályázatot 4 db, külön-külön - műanyag vagy papír alapú - gyorsfűzőben összefűzött (nem spirálban lefűzött, nem hőkötött, nem kapcsozott, nem összetűzött) nyomtatott példányban 6

7 kell elkészíteni és benyújtani. A 4 példányból - a csatolt mellékletekkel együtt - 2 példánynak eredetinek, 2 példánynak másolatnak kell lenni. A pályázatokat a Pályázati Adatlapon 1-4. sorszámmal kell ellátni, amelyek közül az 1. és 2. sorszámú az eredeti. Ezeket a program sorszámozza. Az eredeti, 1. és 2. sorszámú Pályázati Adatlapot alá kell írni és bélyegző lenyomattal ellátni, és mindkettőhöz csatolni kell mellékletként a régióban előírt eredeti, illetve cégszerűen hitelesített dokumentumokat. A pályázat (a Pályázati Adatlap és az összes melléklet) 1. és 2. eredeti példányainak minden egyes, szöveget tartalmazó oldalát (2 oldalas lap esetén mindkét oldalt) a pályázat aláírójának szignójával (rövidített aláírásával) kell ellátni. A formanyomtatványon benyújtandó mellékleteket újra induló sorszámmal a program ugyancsak folyamatosan számozza, a nem formanyomtatványon csatolt mellékletekre tollal kell az oldalszámozást rávezetni a mellékletek sorszámozását folytatva. A 3-4. számú másolati példányok Pályázati Adatlapja szintén a programból nyomtatandó, példányok minden egyes, szöveget tartalmazó oldalát (2 oldalas lap esetén mindkét oldalt) a pályázat aláírójának szignójával (rövidített aláírásával) kell ellátni. A pályázatok mellékleteit és nyilatkozatait az egyik eredeti aláírt, lebélyegzett és szignózott példány mellékleteinek és nyilatkozatainak fénymásolásával kell elkészíteni. A Pályázati Adatlap példányaira a program nyomtatja a 3-4. sorszámot. A 3. és 4. számú másolati példányok a tartalmi bírálathoz szükségesek. A másolati példányok eredeti példányoktól eltérő tartalmi különbözőségei (pl. olvashatatlan szöveg, hiányzó oldalak) miatti esetleges hátrányokat a pályázó viseli. A pályázat Pályázati Adatlapját az Útmutató A.) részében leírt mentéssel elektronikusan is be kell nyújtani CD-lemezen 2 példányban a pályázat 2 eredeti példányához lezárt borítékban befűzéssel csatolva. A benyújtott pályázat hiánypótlására a Pályázati Adatlapot tartalmazó CD lemez esetleges hiánya, vagy olvashatatlansága, a pályázat benyújtandó példányszámának, valamint a csatolandó dokumentumok esetleges hiánya miatt van csak lehetőség, egy alkalommal, 8 munkanap alatt történő teljesítéssel. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre, illetve nem teljes körűen történő teljesítése esetén a pályázat érvénytelen. A hiánypótlással beadható dokumentumok a következők: Az önkormányzat igazolása a vállalkozói jogosultság fennállásáról. A területi gazdasági kamara által a pályázónak kiadott Tanúsítvány. A hozzájárulásra kötelezett, TISZK fenntartó nonprofit gazdasági társaság székhelye szerint illetékes APEH - igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti, papíralapú, bélyegzőlenyomattal ellátott, vagy elektronikusan hitelesített és a pályázó által cégszerűen aláírt igazolását arról, hogy a pályázónak köztartozása nincs. Budapest,

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2008. ÉVI KÖZPONTI KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN A GYAKORLATI KÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 2011. december 5. 1. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 4 1.1. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK, MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE... 4 1.2. PÁLYÁZATI

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt az NKA Igazgatósága által kezelt pályázatok pályázati adatlapjához I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak az NKA portáljának nyitó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. március 5. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya... 6

Részletesebben

akkreditációs pályázati felhívása

akkreditációs pályázati felhívása A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylési rendjéről szóló 18/2006. (IV. 24.) OM rendelet szerinti Programtanács javaslatára az Oktatási és Kulturális Minisztérium akkreditációs

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM (A pályázat kódja: UTR-UF-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt az NKA Igazgatósága által lebonyolított pályázatok pályázati adatlapjához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt az NKA Igazgatósága által lebonyolított pályázatok pályázati adatlapjához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt az NKA Igazgatósága által lebonyolított pályázatok pályázati adatlapjához ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak NKA portáljának nyitó oldalán,

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulás 2010 A szakképzési hozzájárulás A Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének - melynek egyik forrása a szakképzési hozzájárulás rendeltetése a nemzetgazdaság igényelte

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben