Apátfalva Község Önkormányzata PÁLYÁZATTAL, TÁMOGATÁSSAL ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁS MEGSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzata PÁLYÁZATTAL, TÁMOGATÁSSAL ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁS MEGSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzata PÁLYÁZATTAL, TÁMOGATÁSSAL ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁS MEGSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG SZABÁLYZATA

2 TARTALOM BEVEZETÉS...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK SZAKASZA pályázatfigyelés Felelősök kijelölése, megbízása, pályázat beadáshoz, támogatátás megszerzéséhez szükséges képviselő-testületi döntés előkészítése... 4 II. A PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS SZAKASZA...7 III. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSKÖTÉS SZAKASZA...8 IV. MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZ...9 V. A PROJEKT LEZÁRÁSA...9 VI. PROJEKT BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI...11 VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 BEVEZETÉS Apátfalva Község Önkormányzat által benyújtott európai uniós és hazai pályázatok nyilvántartásáról, támogatások kezelési módjáról, a pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről, a folyamatban résztvevő személyek, szervezetek feladatairól, kötelezettségeiről az alábbi szabályokat határozom meg. A szabályozás célja: e rendkívül szerteágazó tevékenység különböző területeken folyó feladatainak rendszerezése, összehangolása, a követhetőség, a szabályos nyilvántartás és elszámolás feltételeinek, követelményeinek rögzítése. 3

4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat pályázataiban közreműködő szakmai és technikai jellegű feladatokat ellátó szervezeti egységekre és munkatársakra, kötelező érvénnyel szabályozza azok feladatait és kötelezettségeit. A Szabályzatban meghatározottak szerint kell eljárni a pályázatfigyelés, pályázat szakmai és tartalmi összeállítása, technikai és pénzügyi előkészítése, a nyertes pályázathoz kapcsolódó szerződések szakmai és tartalmi összeállítása, a szerződéskötés előkészítése, a szerződés pénzügyi nyilvántartásba vétele, elszámolása, a projektnyilvántartás vezetése, a pénzügyi elszámolások, a szakmai beszámolók és a projekt lezárása során. A szabályzat alkalmazásában pályázat minden olyan folyamat, amelynek célja valamely hazai és/vagy nemzetközi intézmény, alapítvány vagy egyéb szervezet nyilvános pályázati formában kínált az önkormányzat Alapító Okiratában meghatározott egyéb alap-, kiegészítő, tevékenységi körébe tartozó tevékenység céljára szóló támogatás elnyerése. Az Önkormányzatnál csak olyan pályázattal kapcsolatos tevékenység folytatható, amely pályázat jelen szabályzat előírásai alapján, önállóan került benyújtásra, vagy amelyben az Önkormányzat partnerként (konzorciumi tag, alvállalkozó, teljesítési segéd, közreműködő stb.) vesz részt. Az Önkormányzat pályázatot kizárólag a jelen szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelően, a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthat be. A pályázat megvalósításában közreműködő valamennyi dolgozónak a pályázat sikerességének érdekét szem előtt tartva kell a teljes folyamatban részt vennie. I. PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK SZAKASZA 1. pályázatfigyelés 1.1. Az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek minél eredményesebb és hatékonyabb megvalósítása, a működési költségek csökkentése, a magasabb színvonalú önkormányzati feladatellátás, továbbá a civilszervezetek támogatása érdekében a polgármesteri hivatal feladata a hazai és az uniós pályázati kiírások teljes körű figyelemmel kísérése A polgármesteri hivatal valamennyi dolgozója és az intézményvezetők felelősek a szakterületüket érintő valamennyi pályázati információ határidőben történő megismeréséért. A pályázati lehetőségeket részben a szakterület információs forrásai segítségével (pályázati figyelők, szakminisztériumok, szakhatóságok internetes felületein megjelenő pályázati lehetőségek, szaklapok információi, stb.) kell felderíteni. 2. Felelősök kijelölése, megbízása, pályázat beadáshoz, támogatás megszerzéséhez szükséges képviselő-testületi döntés előkészítése 2.1. A képviselő-testület pályázat benyújtására irányuló döntésének előkészítése a rendszeres vezetői, vagy a vezetői értekezleten megszületett döntés alapján indulhat el. 4

5 2.2. A vezetői döntést követően a jegyző kijelöli a pályázat projektmenedzserét, pénzügyi asszisztensét, és műszaki felelősét (továbbiakban együtt: a pályázat megvalósítása hivatali menedzsmentje). A pályázat jellegétől függően a jegyző más, szakirányú ismerettel rendelkező köztisztviselőt is bevonhat a menedzsment körébe A pályázat megvalósítása hivatali menedzsmentjének megbízása célfeladat kitűzésével, vagy a Pályázati Nyilvántartási Rendszerben az érintett pályázat pályázati adatlapján a felelősök megnevezésével történik A projektmenedzser feladatai különösen: a projekt pályázatának benyújtásában való aktív közreműködés; a jogszabályok és az irányító hatóság által meghatározott eljárási rend hiánytalan ismerete, annak alapján a projekt megvalósítása folyamatának menedzselése; nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés megkötésének előkészítése, a szükséges dokumentumok begyűjtése; a támogatóval ill. közreműködő szervvel való kapcsolattartás; a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban való részvétel; projekt kivitelezési lebonyolításának koordinálása; kapcsolattartás a vállalkozókkal, alvállalkozókkal; projekt műszaki tartalma megvalósításának irányítása és ellenőrzése; pénzügyi és megvalósítási ütemtervben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, különös figyelemmel a szakmai és pénzügyi beszámolók határidőben történő elkészítésére; számlák kifizetés előtti szakmai igazolása; ellenőrző szervekkel való együttműködés, tájékoztatás; a projekt kommunikációjának irányítása; a teljes pályázati anyag lefűzése, rendszerezett tárolása, a pályázatban szereplő elszámolást követő időpontig valómegőrzés biztosítása, azt követően az irattárba történő elhelyezés az irattárózási szabályok betartásával A projekt pénzügyi asszisztense feladatai különösen: pályázattal kapcsolatos pénzügyi tervkészítésekben való közreműködés a költségvetéshez folyamatos adatszolgáltatás biztosítása; pályázatok előkészítésében való közreműködés, beruházásokkal kapcsolatos gazdaságossági számítások elkészítése, igény szerint; pályázattal kapcsolatos támogatások igénylése, lehívása; pályázattal kapcsolatos támogatások, egyéb pénzügyi források elkülönített nyilvántartásának vezetése; pályázat útján nyert támogatásokkal kapcsolatos jelentések elkészítése, elszámolása; 5

6 pályázattal kapcsolatos számlák szakmai teljesítésének igazoltatása az átvételt követő 5 napon belül; pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatos számlák ellenőrzése, utalványrendelet kiállítása, leadása, pénzügyi teljesítések figyelése, főkönyvvel való egyeztetése; a pályázattal kapcsolatos bizonylatok elszámolás szerinti rendszerezett lefűzése, őrzése, arról folyamatos nyilvántartás vezetése, a pályázat elszámolásának elkészítése különféle statisztikai jelentések elkészítése; a pályázati kiírás szerinti költségvetés és az önkormányzat költségvetése közötti összhang megteremtése. A pályázat támogatási szerződésében foglalt és az eljárási rendeknek megfelelő naprakész elszámolása; a támogatás a lehető legrövidebb időben történő igénylése, a TTG könyvelőprogramban az adott pályázat elkülönített számviteli nyilvántartás pénzforgalmiadatai vezetése a pályázat eljárási rendjének megfelelő elszámolás nyilvántartása, továbbá a hálózaton kezelt pénzügyi nyilvántartás negyedéves egyezőségének biztosítás a pályázat megvalósítása során bármely ellenőrző szerv által végzett ellenőrzés esetén a pályázati elszámolások rendelkezésre bocsátása, az ellenőrzés eredményességének biztosítása közreműködés a teljes pályázati anyag lefűzésében, rendszerezett tárolásában A szerződés pénzügyi mellékleteinek elkészítésében részvétel, Vizsgálja a támogatási szerződésben megjelenített költségvetés és a döntéskor bemutatott költségvetés egyezőségéért A projekt műszaki felelősének feladatai különösen: A projekt pályázatának benyújtásában való közreműködés; A nyertes pályázat esetés a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges műszaki információk, biztosítsa; a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban való részvétel; projekt műszaki tartalma megvalósításának irányítása és ellenőrzése; számlák kifizetés előtti szakmai igazolása; amennyiben szükséges a támogatási szerződés módosítása, abban való közreműködés; projektjelentések elkészítésében való közreműködés 2.7. A pályázat benyújtásához szükséges önerőről, a pályázat beadásával egyidejűleg dönt a képviselő-testület A 2.7. szerinti előterjesztés készítésekor: 6

7 a költségvetési rendelet előterjesztésének elkészítéséért a pénzügyi csoport vezetője, az elkészítéshez szükséges pénzügyi adatok pontos, és időben történő meghatározásáért a projektmenedzser a felelős; a projekttel kapcsolatos módosítások, változtatások a projektmenedzser feladata, egyeztetve a pénzügyi csoport vezetőjével a projektmenedzser az előterjesztés költségvetési keretszámait a pénzügyi csoport vezetőjének legkésőbb az előterjesztés képviselő-testület számára törtnő kiküldését megelőző 3. munkanapon köteles átadni Az önálló költségvetési intézmények, pályázatai benyújtásához esetlegesen szükséges képviselő-testületi döntés előkészítése részben az intézményvezető feladata. II. A PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS SZAKASZA 1. Az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósítását, a működési költségek csökkentését, a magasabb színvonalú önkormányzati feladatellátást segítő hazai és uniós pályázatok megírása alaphelyzetben a polgármesteri hivatal feladata. 2. Pályázatíráshoz kapacitáshiány vagy speciális ismeretek hiánya, továbbá szakmai és idegen nyelvi minőség biztosítása érdekében, valamint a pályázathoz kapcsolódó előkészítő kutatásokhoz, helyzetelemzéshez, megvalósíthatósági és egyéb tanulmányok írásához külső szolgáltatás igénybe vehető. 3. A pályázatírás külső szolgáltatás igénybevétele esetén az önkormányzat közbeszerzési szabályzatában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 4. A polgármesteri hivatalban előkészített önkormányzati pályázatok szakmai és tartalmi összeállítása, valamint benyújtása a pályázat megvalósítása hivatali menedzsmentjének feladata. Külső szolgáltatás igénybe vétele esetén a pályázatíró feladata, de a határidőben történő teljesítést a projektmenedzser folyamatosan ellenőrizni köteles. 5. Az önkormányzat önálló költségvetési szervei önállóan is készíthetnek pályázatot, amennyiben annak személyi feltételei és eredményes végrehajtása adottak. Ez esetben az intézményvezető felelőssége az 1. és 2. pont szerinti feladatok szabályszerű és eredményes végrehajtása. 6. Nem uniós pályázat esetében külső szervezetet csak különösen indokolt esetben lehet igénybe venni. 7. A pályázat megvalósítása hivatali menedzsmentjének feladata az adott projekt ellenőrzési nyomvonalának kidolgozása. Az ellenőrzési nyomvonallal szemben támasztott követelmény: 7.1. A nyomvonal jól áttekinthetően mutassa be kedvezményezett szintjéig a pénzügyi támogatások folyamatát, és az ezeket szabályozó kontrollokra vonatkozó információkat és dokumentumokat A nyomvonal jól áttekinthetően mutassa be pályázat megvalósítása során végrehajtandó feladatokat, az azok irányításáért, elvégzéséért felelősök nevét, a végrehajtásának folyamatát, az ehhez kapcsolódóan keletkező dokumentumokat és adatrögzítő rendszereket, a felelős munkavégzőket A nyomvonal jól áttekinthetően mutassa be pénzügyi adatokkal kapcsolatos folyamatokat kezelő pénzügyi irányítási és kontrollrendszert, ezek ellenőrzéséért felelős szervezeteket és az ellenőrzési megállapítások módját. 7

8 7.4. A nyomvonal mentén legyen megállapítható, a közreműködő szervezet és az önkormányzat közötti költségek elszámoltathatósága, az elszámolások mentén a költségek egyezősége Biztosítsa a közpénzekből való hozzájárulás, a támogatások, a kedvezményezett számára történő kifizetések tételes ellenőrzését Biztosítsa a közbeszerzési eljárás (ok) szabályszerűségének és a vonatkozó dokumentumok ellenőrizhetőségét Biztosítsa az elért haladásról szóló jelentések és az ahhoz tartozó elszámolások, valamint a számviteli nyilvántartásban rögzített tételek egyezőségét 7.8. Az ellenőrzésekre vonatkozó dokumentumokat tartalmazza. 8. Az ellenőrzési nyomvonalat e pályázati szakasz megkezdését megelőzően, a pályázat elbírásáról szóló értesítéskor kell legkésőbb elkészíteni, de az e szabályzat I. Előkészítési szakasz feladatait is tartalmaznia kell. Az ellenőrzési nyomvonalat a FEUVE szabályzat 1.7 sz. mellékletében kialakított nyomvonal keret szabályait követve a részletes feladatellátásnak megfelelően kell elkészíteni. 9. Az elkészített pályázatot a csatolt mellékleteivel együtt a pályázatot kísérő pályázati adatlappal (szabályzat 1. sz. melléklete), kell kezelni. 10. A pályázat hárommal több példányban készül, mint ahányat a pályázat kiírója számára be kell nyújtani. A hivatali példányok közül 1 példányt a projekt megvalósításának hivatali menedzsmentje kezel, egyet pedig a pénzügyi csoport vezetőjének kell átadni, 1 példányt pedig az iktató irodában kell leadni. A pályázatok nem selejtezhetőek. 11. Az átadás átvételek tényét a pályázat adatlapján meg kell jeleníteni. 12. A projekt megvalósításának hivatali menedzsmentje pályázati nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartást ezen szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott minimális tartalommal kell vezetni. A nyilvántartás vezetését a jegyző ellenőrzi. 13. A Pályázatok Nyilvántartási Rendszerének biztonságos működésének követelményei biztosítsa a teljeskörű adatvédelmet (csak az arra jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá, a bejegyzésekhez kötődő változások nyomon követésének biztosítása, mentés szabályok beépítése) Az adatvédelemre vonatkozó szabályokat és felelősöket a Polgármesteri Hivatal informatikai szabályzata tartalmazza, amelyet a jegyző hagy jóvá. 14. A pályázat elbírálásának eredményéről szóló értesítés a projektmenedzser iktatott ügyirata Azon pályázatok esetében, ahol a pályázat beadása megtörtént, az elbírálása kedvező azaz nyert, de bármely okból a végrehajtása meghiúsul a projektmenedzser köteles a pénzügyi asszisztens közreműködésével, a költségvetési rendelet módosítását előkészíteni A pontban leírtakat kell alkalmazni, a nem nyert pályázatok esetében is. III. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSKÖTÉS SZAKASZA 8

9 1. A nyertes pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírásának előkészítése a projektmenedzser irányításával a pályázat megvalósítása hivatali menedzsmentjének feladata. 2. A támogatási szerződés aláírása előtt a szakterület szerint illetékes valamennyi érintett véleményét be kell szerezni. Az érintettek támogatási szerződés felülvizsgálatát a szerződést kísérő nyilvántartási íven aláírásukkal igazolják. 3. A szerződés pénzügyi mellékleteinek elkészítésében a projekt pénzügyi asszisztense köteles résztvenni, és felelős a szerződésben megjelenített költségvetés és a támogatásról szóló döntésben bemutatott költségvetés egyezőségéért. Ekkor kell mégegyszer meggyőződni arról, hogy a támogatási szerződés szerinti költségvetés megegyezik a képviselőtestület éves költségvetésről szóló rendeletében foglaltakkal is. A a projekt pénzügyi asszisztensének biztosítania kell továbbá a szerződés pénzügyi vonatkozású mellékleteinek is a pontos elkészítését, melyetket személyesen egyeztetnie kell a pénzügyi csoport vezetőjével. 4. Angol vagy egyéb idegen nyelvű pályázat esetén be kell szerezni, és valamennyi önkormányzati példányhoz mellékelni kell a támogatási szerződés hiteles fordítását. 5. Idegen nyelvű pályázat esetében a tervezési szakaszban is számolni kell a hitelesített fordítás szükségességével, annak költségét a pályázatban tervezni kell. IV. MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZ 1. A projektmenedzser feladata a támogatási szerződés aláírását követően a pályázatban meghatározott ütemezés szerinti feladatok végrehajtása, irányítása akként, hogy biztosított legyen a támogatási szerződésben meghatározott ütemek tartása, a támogatások elszámolása és a pályázati cél teljesítése. 2. A projekt végrehajtása során alkalmazni kell a mindenkori gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokban foglaltakat, azok betartásáért felelős az ellenőrzési nyomvonalban meghatározott valamennyi felelős. 3. A nyilvántartásban vezetett pénzügyi elszámolás egyezőségét folyamatosan biztosítani kell a számviteli nyilvántartással, és a projekt elszámolásával. V. A PROJEKT LEZÁRÁSA 1. A projekt elszámolására vonatkozó feladatokat az iránytó hatóság által meghatározott eljárási szabályok, valamint az ellenőrzési nyomvonalban meghatározottak szerint kell végrehajtani. 2. A projekt szakmai beszámolójában foglaltakat alátámasztják a számviteli nyilvántartásban szereplő elszámolások adatai, valamint Pályázatok Nyilvántartási Rendszerében szereplő teljes adatabázis valamint azok eredeti okmányai (pályázat, szerződés, számviteli bizonylatok, igazolások, egyéb alapbizonylatok, levelezési és egyéb ügyiratok a projekt végrehajtásával kapcsolatos összes bizonylat). 3. A végrehajtást követően a projekt pénzügyi asszisztense köteles az irányító hatóság által lezárt projekttel egyezően lezárni a párhuzamos nyilvántartásokat, az egyezőség biztosításával. 4. A projektről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót a projekt menedzsere és a pénzügyi beszámolót a pénzügyi asszisztens készíti el. 5. A projekttel kapcsolatos összes dokumentumot a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kell, úgy kell tárolni, megőrizni, hogy azt bármely ellenőrző hatóság részére mindenkor átadható legyen. 6. A szakmai beszámoló elkészítésért felelős: projektmenedzser 9

10 7. A szakmai beszámolóban megjelenített pénzügyi adatok megbízhatóságáért, teljes körűségéért felelős: a projekt pénzügyi menedzsere 10

11 VI. PROJEKT BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI 1. Szabályozottság A közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelezettségeit az ellenőrzési rendszer működtetésére vonatkozóan az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (a továbbiakban Áht) és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ámr.) írja elő, annak érdekében, hogy a szervezet vezetője (a polgármesteri hivatal jegyzője) számára az ellenőrzési tevékenység megfelelő bizonyosságot nyújtson, az általa kiépített tevékenységi folyamatok és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségéről. A támogatott pályázatok ellenőrzési feladatait a fenti jogszabályokon túl, a 360/2004. (XII. 26.); és a 133/2004. (IV. 29.) kormányrendeletek írják elő. 2. Az belső ellenőrök független és objektív vélemény kialakításával a hazai és az európai uniós jogszabályokkal és útmutatásokkal összhangban támogatják a pályázatok szabályszerű megvalósulását. 3. Az ellenőrzés lefolytatása az éves ellenőrzési tervben foglaltak, vagy a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottak szerint történik. 4. Az ellenőrök tevékenységüket a kö.vetkező főbb alapelvek szerint folytatják le: 4.1. Függetlenség (az ellenőrzött tevékenységek/projektek felett hatáskörrel nem rendelkezik és közvetlenül a polgármesteri hivatal vezetőjéhez tartozik), 4.2. felelősség (szabályszerű végrehajtás, a nemzetközi ellenőrzési standardok betartása), 4.3. hatáskör (a kormányrendeletek írják elő), 4.4. a nemzetközi ellenőrzési standardok szerint az ellenőrzés lényeges ismérvei:a függetlenség, tárgyilagosság és pártatlanság, a titoktartás, a szakértelem, az együttműködés, az összeférhetetlenség 5. A belső ellenőr feladata 5.1. időben feltárja az elfogadott normáktól való eltéréseket, 5.2. vizsgálja a pénzügyi források felhasználásának szabályszerűségét, a megvalósulás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát, az esetleges szabálytalanságok, a hibák és hiányosságok feltárása, 5.3. lehetővé tegye az egyes esetekben szükséges korrekciós intézkedések meghozatalát, 5.4. az elszámolásra kötelezettek felelősségtudatát előmozdítsa, 5.5. megelőzze az elfogadott szabályok megsértését, 5.6. elősegítse az állami támogatásoknál a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok betartását. 11

12 6. Az ellenőrzés végrehajtása 6.1. Az ellenőr jogaira és kötelezettségeire a Belső ellenőrzési rendelkezések alapján a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet az irányadó (továbbiakban Ber.), valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Az ellenőrzött jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a Ber. és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv útmutatásai alapján alkalmazandó irányelvek érvényesülnek A belső ellenőr, ellenőrzési feladatait a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben leírt irányelvek szerint látja el Az ellenőrnek rendelkeznie kell megbízólevéllel, vizsgálati programmal. Az ellenőrzés módszerét a belső ellenőr saját maga határozza meg Az ellenőrzés végrehajtását követően az elvégzett ellenőrzésről belső ellenőrzési jelentés készül A jelentés tervezet kézhezvételét követően az ellenőrzött észrevétel tehet. A javasolt intézkedésekre az ellenőrzött Intézkedési tervet készít Amennyiben a helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot tár fel, úgy azonnali intézkedés szükséges. Ebben az esetben az ellenőr 3 munkanapon belül megküldi jelentését a hivatal vezetőjének és a Szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárási rend szerint jár el. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK E szabályzat aláírását követően lép hatályba, azzal, hogy együtt kell alkalmazni a Polgármesteri Hivatal hatályos alábbi szabályzataival: FEUVE, Gazdálkodási Ügyrend, Pénzkezelési Szabályzat, Számviteli Politika, Főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások kapcsolatrendszeréről szóló szabályzat, Eszközök és Források Értékelésének Szabályzata, Eszközök és Források Leltározási és Selejtezési Szabályzata, Önköltségszámítási Szabályzat, Informatikai és Biztonsági Szabályzat, Közbeszerzési Szabályzat. Apátfalva, január 1. Sajtos László jegyző 12

13 1. SZÁMÚ MELLÉKLET PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ LAP Pályázat teljes címe: A pályázati kiírás típusa: pontos megnevezése: Beadási határidő: Pályázat beadásának időpontja: Beadásra való előkészítésért felelősök folyamatba épített ellenőrzés elvégzésének ténye: Projektmenedzser: aláírása, dátum Prfojekt pénzügyi menedzser: aláírás, dátum Pénzügyi csoportvezető ellenjegyzése: Pályázat beadása: Pályázati nyilvántartásba való felvezetésért felelős: felvezetve, aláírás, dátum Pályázat elbírálásáról szóló értesítés információ áramlása: Ügyirat iktatása: projektmenedzser Jegyző, Projektmenedzser Projektmenedzser további értesítési kötelezettsége: 1. Projekt pénzügyi menedzsere 2. Pályázati nyilvántartásba történő felvezetésre átadás: aláírás, dátum Nyilvántartásba felvezette: aláírás, dátum 3. Pénzügyi nyilvántartásba vételre való átadás: aláírás, dátum Elkülönített nyilvántartás kialakításáért felelős vezető aláírása, dátum pályázatok esetén nemleges) (elutasított Támogatási Szerződéskötés szakaszai Szerződések nyilvántartó íven, a szerződésekre vonatkozó szabályok szerint Projekt végrehajtási szakasz Ellenőrzési nyomvonal szerint részletezés a nyomvonalon Projekt Zárási szakasz Ellenőrzési nyomvonal szerint részletezés a nyomvonalon 13

14 MEGISMERÉSI NYILATKOZAT A pályázati szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. Név Beosztás Kelt Aláírás

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat

Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat 2015. június 25. Hatályos: 2015. június 26. 1. Preambulum A sikeres pályázati tevékenység és a projektek hatékony megvalósítása alapvetően meghatározza a Debreceni

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az Európai Uniós, valamint hazai pályázati források, támogatások

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Döntés az önkormányzat pályázatfigyelésre, pályázatelőkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról

Döntés az önkormányzat pályázatfigyelésre, pályázatelőkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról Az előterjesztés száma: 97/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az önkormányzat

Részletesebben

Paks Város Önkormányzatának. Pályázati Szabályzata* Paks, 2011.

Paks Város Önkormányzatának. Pályázati Szabályzata* Paks, 2011. Paks Város Önkormányzatának Pályázati Szabályzata* Paks, 2011. Tartalomjegyzék I. Bevezetés.. 3 II. Általános rendelkezések 3 A Szabályzat hatálya.. 3 A pályázati tevékenység fogalma... 4 Hatásköri szabályok...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala. Pályázati szakasz

Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala. Pályázati szakasz ellenőrzési nyomvonala szakasz 1. 2. 3. 4. ok figyelése Projekt kinevezése Pályázatok, tartalmi összeállítása Pályázatok technikai előkészítése, mellékletek beszerzése Végrehajtó: igazgató PSZH anyag Pályázat,

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.~.(1) bekezdése alapján

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati rendjéről 2015.

SZABÁLYZAT. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati rendjéről 2015. SZABÁLYZAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati rendjéről 2015. 1 Szám: /2015. Az önkormányzat által ellátandó feladatok, különösen a fejlesztések megvalósításához jelentős kiegészítő anyagi

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása által elkészített Csanádpalota Városi Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alt] T'^fóhI ^OQ9. Polgármestere -j-*y- / ^, «; ^ Budapest,, Tárgy: Jelentés

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben