Döntés az önkormányzat pályázatfigyelésre, pályázatelőkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Döntés az önkormányzat pályázatfigyelésre, pályázatelőkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról"

Átírás

1 Az előterjesztés száma: 97/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az önkormányzat pályázatfigyelésre, pályázatelőkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról Előterjesztő: Biczó Ernő polgármester Készítette: dr. Horváth Mónika aljegyző Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Horváth Mónika aljegyző Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Fejlesztési Bizottság SZOKS Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 188/2013. (VIII.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a pénzügyi feladatok zökkenőmentes biztosítása érdekében az ALISCA COMP Kft-vel megbízási szerződést köt a belső ellenőrzési feladatok ellátására. Az ellenőrzés nyomán született jelentésben a belső ellenőr többek között javasolta a feladatellátás szabályszerűsége érdekében a pályázatfigyelés, pályázatkészítés eljárásrendjének szabályozását. A szabályzat elkészült és az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, szíveskedjen döntést hozni a szabályzat elfogadásáról. Decs, június 17. B i c z ó Ernő polgármester

2 H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI.25.) számú határozata A pályázatfigyelésre, pályázat-előkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hazai, valamint Európai Uniós források felkutatásával kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatelőkészítés, illetve pályázat lebonyolítás szabályairól szóló szabályzatot - a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: július 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pénzügy Irattár 2

3 Decs Nagyközség Önkormányzatának hazai, valamint Európai Uniós források felkutatásával kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázat-előkészítés, illetve pályázat lebonyolítás szabályairól 1 1 A szabályzatot Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2014.(VI.25.) határozatával fogadta el. Hatályos július 1-jétől. 3

4 BEVEZETÉS Decs Nagyközség Önkormányzata pályázati forrásokkal és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre, lebonyolításra szóló szabályzata az alábbi jogszabályok alapul vételével került kialakításra: - a számvitelről szóló évi C. törvény, - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII.26.) Korm. rendelet, - a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004.(VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. A szabályzat hatálya a Decs Nagyközség Önkormányzatra, intézményeire, valamint a Polgármesteri Hivatalra terjed ki. E szabályzaton kívül az Önkormányzat és intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal szabályzatai ha e vonatkozásban a jelen szabályzat eltérően nem rendelkezik alkalmazandók. Hatásköri szabályok: Pályázaton való részvétel, pályázat benyújtása, anyagi kihatásától függetlenül kötelezettségvállalásnak minősül. E tárgykörben kötelezettség vállalásra a Polgármester, illetve az önálló intézmények vezetői jogosultak. Pályázatok benyújtását utófinanszírozott, infrastruktúra fejlesztést tartalmazó, beruházási célú, működési kiadás növekményt eredményező, - kizárólag a Képviselő-testület engedélyezheti, akkor is, ha a pályázat önerőt nem igényel. Uniós pályázaton való részvételi szándékot kizárólag a Képviselő-testület hagyhat jóvá. 1. Pályázatfigyelés I. A PÁLYÁZATFIGYELÉS, PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS A pályázati lehetőségek figyelését a működtetés és a fejlesztés területén a források jobb kihasználása, a valós szükségletek hatékony kielégítése céljából folyamatos tevékenységként kell ellátni Átfogó, minden területre kiterjedő pályázatfigyelést lát el: - Decsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) pályázati és településfejlesztési ügyintézője, - állandó megbízású szervezet: Sárközfejlesztő Kft. - eseti megbízású külsős szervezet(ek), vagy személy(ek) Egyes részterületeken végzett további pályázatfigyelés: a.) Kizárólag működési célokat szolgáló belföldi pályázati lehetőségek: - intézményvezetők 4

5 b.) Fejlesztési célokat szolgáló Uniós és nem Uniós pályázati lehetőségek: - intézményvezetők Bármely önkormányzati feladatot ellátó munkavállaló az általa észlelt pályázati lehetőségről a Polgármestert és a Jegyzőt köteles értesíteni. Az intézményvezetők belső szabályzatukban vagy munkaköri leírásban pályázatfigyeléssel más személyt megbízhatnak A pályázatfigyelés szempontjai: Kiemelt rendező elv: valós szükséglet kielégítését célzó, vagy megtakarítást eredményező lehetőségek feltárása, melyek a) az Önkormányzat gazdasági programjában, intézmények szakmai fejlesztési koncepcióiban, b) az éves költségvetésében nevesítve meghatározott célterületekre vonatkoznak. További rendezőelvek: a) több évre vonatkozó fejlesztési célkitűzésekhez illeszkedő vagy azokat megalapozó feladatokra, b) új feladatok ellátását, meglévőfeladatok hatékonyabb teljesítését szolgáló feltételrendszer kialakítására irányulnak, c) éves költségvetésben működési kiadásokhoz kapcsolódnak, d) munkahelyek megtartásával, létesítésével függnek össze. A feladat ellátására kötelezett szervezetek és személyek napi rendszerességgel figyelik a pályázati lehetőségeket, azokat a fenti szempontok alapján szűrik. Pályázatfigyeléshez szükséges információk elsődlegesen az internetről, a jogszabályokból, valamint egyéb tájékoztatásokból vehetők igénybe. A feladatellátásra nem kötelezett munkatárs, amennyiben pályázati lehetőségről szerez tudomást, azt haladéktalanul jelzi a Polgármesternek és a Jegyzőnek. Az aktuális pályázati lehetőségekről jelen szabályzat 1. sz. melléklete szerinti összefoglaló táblázatot kell készítenie minden felelősnek, és azt elektromos úton eljuttatni a pályázati és településfejlesztési ügyintézőnek, aki a pályázati lehetőségeket rendszeresen összesíti, egyezteti a fejlesztési elképzelésekkel, lehetőségekkel, szükség esetén a Jegyzővel, az intézményvezetőkkel, és a Polgármesterrel is. A Polgármester a belső szabályzatok keretei között és a költségvetés függvényében dönti el, hogy a pályázati lehetőségek közül melyikkel éljen az Önkormányzat, ennek alapján előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek. Az előterjesztésnek a döntés megalapozásához szükséges valamennyi információt tartalmaznia kell. Ha a pályázatot külső megbízott készíti, úgy a pályázatelkészítés díjára irányuló javaslatra is ki kell térni az előterjesztésben. Amennyiben a pályázatfigyelésre állandó vagy eseti megbízású külső szervezet vagy személy kap megbízást, úgy a megbízási szerződésben rögzíteni kell: - a feladatellátás rendjét, - a kapcsolattartás előírásait, - a felelősség meghatározását, 5

6 - információk átadásának tartalmát, formáját, gyakoriságát és módját. 2. Pályázatkészítés 2.1. A pályázat készítő személye Pályázatkészítést (írást és összeállítást) önkormányzati szinten elsődlegesen a Sárközfejlesztő Kft. látja el. Az intézmények önállóan is írhatnak - saját - pályázatot, ha annak személyi feltételei adottak A pályázatíró jogai és kötelességei A pályázat készítője jogosult: - a pályázatírás munkamenetének koordinálására, e jogkörben a jegyzővel és a polgármesterrel a közvetlen kapcsolattartásra, - a Hivatal munkacsoportjaitól a pályázat összeállításához szükséges információkat, adatokat kérni az elkészítéshez megfelelő időbiztosításával, - csatolandó mellékletek beszerzését kezdeményezni. A pályázat készítője felelős: - a kiírás szerinti feltételeknek való megfelelésért, - a pályázatok szakszerű összeállításáért, - a komplettírozásért, - a benyújtási határidő és mód betartásáért, - a megfelelő példányszámú pályázat rendelkezésre állásáért, valamint a pályázati nyilvántartásért. A csatolt nyilatkozatok valódiságáért az aláíró, az adatok helytállóságáért az azt szolgáltató a felelős. Az adatokat írásban kell szolgáltatni, úgy, hogy abból az átadás ideje és a készítő neve megállapítható legyen. Mellékletek átvételét csak akkor kell dokumentálni, ha annak a felelősség szempontjából jelentősége van. Külső pályázat készítőszervezet megbízása esetén a szerződésnek tartalmaznia kell: - a feladat pontos leírását, - teljesítési határidejét, - az utasítás adás jogát, - a felelősség körét és mértékét, - az alvállalkozó bevonásának szabályait, - formai kötöttségeket, - a kapcsolattartás, információnyújtás módját, határidejét, gyakoriságát, - az Önkormányzat részéről megbízott kapcsolattartót. Az Önkormányzat (intézmény) részéről a kapcsolattartót a Polgármester jelöli ki és határozza meg annak konkrét feladatait. A pályázat íróját és a közreműködőket kívülállókkal szemben titoktartási kötelezettség terheli. A pályázat végleges számszaki adatait és a vállalt egyéb kötelezettségeket a Képviselőtestületnek akkor kell jóváhagynia, ha a pályázati szándék megadásánál erről nem volt tudomása, vagy az ott jelzettektől az Önkormányzatra (intézményre) terhesebb módon következett be eltérés. 6

7 Uniós pályázatot a benyújtás előtt a képviselő-testületnek minden esetben jóvá kell hagynia. 1. A projekt lebonyolításának résztvevői II. A PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA A nyertes pályázatok (továbbiakban: projektek) lebonyolítása történhet: - a Hivatal (intézmény) munkatársa(i) által, - a Sárközfejlesztő Kft-vel, - külsős szerződött partnerrel. Az adott projekt lebonyolítási módjáról a pályázat jellegétől, munkaigényétől, szabad kapacitástól, szakmai feltételektől, közbeszerzési kötelezettségtől függően a Polgármester (intézményvezető) dönt, megnevezi a projekt vezetőjét és a résztvevőket. Amennyiben a projekt megvalósítása teljes egészében vagy részben a Hivatal (intézmény) munkatársai feladatköre, akkor a projekt lebonyolításában résztvevők konkrét, részletes feladatait, felelősségét, beszámolási kötelezettségét a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. Külső szervezet megbízása esetén szerződésben kell rögzíteni, a hivatali szervezettel való kapcsolattartás módját, a kapcsolattartó személyét, valamennyi kötelezettséget és jogot. 2. A projektvezető feladatai különösen: - a Támogatási Szerződésben foglalt szakmai tartalom és követelmény megvalósítása, - a projekt egészére vonatkozó, kidolgozott cselekvési és pénzügyi ütemtervben foglalt feladatok megvalósításának irányítása, ellenőrzése, - a projektmenedzsment irányítása, - uniós pályázat lebonyolításának tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatni a Polgármestert, - figyelemmel kísérni a nyilvánosság biztosítása érdekében a végrehajtandó feladatok teljesülését, - folyamatosan kapcsolatot tartani a lebonyolítással érintett szervezetekkel, - beszámolókat, előterjesztéseket készíteni a Képviselő-testület felé a Polgármester által kért időszakonként, - ellenőrizni a projektben résztvevők munkáját, - közreműködni az arra jogosított szervek ellenőrzéseinek eredményes lebonyolításában. 3. A Hivatal (intézmény) pénzügyi ügyintézőinek feladatai különösen a támogatott projektek pénzügyi feladatainak ellátása vonatkozásában: - a program előirányzatok és módosításaik a költségvetési rendeletbe/intézményi költségvetésbe beépítése, gépi nyilvántartásba rögzítése, - a kötelezettségvállalási nyilvántartásban történő rögzítés, - utalás teljesítése, - eszköznyilvántartás, - leltározásban, selejtezésben közreműködés, - főkönyvi könyvelés, - elszámoláshoz naplók, kartonok, mérleg, stb. szolgáltatása, - ellenőrzésben közreműködés, - támogatás igénylése, elszámolása, - statisztikák készítése. 7

8 III. A PROJEKT ELLENŐRZÉSE A hivatali munkaszervezet által ellátott támogatott projekt lebonyolítás esetében az irányadó belső szabályzatok szerint kell a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat ellátni. A támogatói oldalról előírt jelentési kötelezettséggel megvalósuló ellenőrzést a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerinti tartalommal és határidőre kell teljesíteni a megvalósítás folyamatában. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések ellenőrzése történhet a fentiek mellett a következő külső szervezetek által: - az Európai Unió - az Állami Számvevőszék - Kormányzati Ellenőrzési Hivatal - közreműködő szervezet - megbízási szerződéssel pénzügyi-tanácsadó szervezet. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉS A támogatással és uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelési, pályázatkészítési és lebonyolítási szabályzat július hó 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott pályázatokra, támogatott projektekre, valamint a folyamatban lévő uniós forrásból támogatott fejlesztésekre kell alkalmazni. Decs, június hó 20. nap Biczó Ernő polgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző távollétében dr. Horváth Mónika aljegyző 8

9 1. sz. melléklet A d a t l a p A pályázat kiírójának megnevezése: A pályázati kiírás címe, száma: A megjelenés helye, időpontja: A pályázat célja: A pályázati támogatás mértéke: A pályázat beadásának határideje: 9

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az Európai Uniós, valamint hazai pályázati források, támogatások

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. JÚLIUS 28-I SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE BESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. JÚLIUS 28-I SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE BESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA Ügyiratszám: 7631/2015 Ügyintéző: Bödőné Dr.Molnár Irén MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 E-MAIL: polghiv@marcali.hu Tárgy: az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNE K MŰKÖDTETÉSE,

Részletesebben

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN 86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN BUDAPEST 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 II. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály

jqhoslx^loi o. Főépítészi Osztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Főépítészi Osztály Budapest Frmiros X, kerület Kőbányai Önkonmíny;»i Képviselő-testület ülése jqhoslx^loi o. 2010 NOV 18. Tárgy: Javaslat a KMOP 5tLÍ/Á'jeíű,'

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat

Közbeszerzési Szabályzat Közbeszerzési Szabályzat 2015. Alsómocsolád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet A szabályzat célja A szabályzat célja a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII tv. (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT június 19. 2013. PRIMOM Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkít ő Alapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen Szabályzat elfogadásával a közbeszerzési eljárások belső

Részletesebben