Szabályzat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal pályázatokkal kapcsolatos feladatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabályzat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal pályázatokkal kapcsolatos feladatairól"

Átírás

1 56 Szabályzat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal pályázatokkal kapcsolatos feladatairól Az európai uniós és hazai forrásokhoz kapcsolódó pályázatfigyelés, a pályázat-készítés, a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések lebonyolításának belső rendje, valamint a pályázatok belső ellenőrzésével kapcsolatos eljárás rendje az alábbiak szerint kerül szabályozásra: 1. A szabályzat hatálya 1.1. A pályázati eljárásból adódó jogokat és kötelezettségeket a mindenkor hatályos jogszabályok, e Szabályzat előírásai, továbbá az egyes pályázatok megvalósítása érdekében kötött szerződések rendelkezései szerint lehet gyakorolni, illetve kell teljesíteni A Szabályzat rendelkezéseit a Heves Megyei Közgyűlés Hivatala által benyújtott, csatlakozóként, konzorciumi tagként, illetve együttműködő partnerként aláírt Európai Uniós és hazai pályázatokra kell alkalmazni. 2. Pályázatfigyelés 2.1. A pályázati figyelés során a meghirdetett pályázatok közül előnyben kell részesíteni: a) a ciklusprogramhoz kapcsolódó, b) dologi-tárgyi feltételek javítását eredményező, c) működési költséget csökkentő d) valós szükséglet kielégítését célzó, vagy megtakarítást eredményező, e) több évre vonatkozó fejlesztési célkitűzésekhez illeszkedő, f) új feladatok ellátását, meglévő feladatok hatékonyabb teljesítését szolgáló feltételrendszerek kialakítására irányuló, g) az éves költségvetésben működési kiadásokhoz kapcsolódó, h) munkahelyek megtartásával, létesítésével összefüggő lehetőségeket A pályázatok figyelésével kapcsolatos irodai feladatok az önkormányzat fenntartói igazgatásába tartozó intézmények működési, illetve fejlesztési célokat szolgáló hazai és európai uniós pályázataira terjednek ki. A felhalmozási jellegű nagyberuházásnak minősülő hazai és európai uniós pályázati lehetőségek felkutatása elsősorban a Terület és Intézményfejlesztési Iroda feladata. Ez többek között az európai uniós folyóiratok, a hazai napilapok és folyóiratok figyelését, az interneten az Európai Unió, a minisztériumok, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a közreműködő szervezetek, és az Európa Bizottság Magyarországi Delegációjának honlapján megjelenő pályázatok figyelését jelenti Minden irodavezető köteles az iroda dolgozói munkaköri leírásában részletesen szabályozni az iroda feladatkörét érintő pályázatok figyelését Bármely önkormányzati feladatot ellátó munkavállaló az általa észlelt pályázati lehetőségről a munkaterülete szerint érintett irodavezetőt köteles értesíteni Megfelelő pályázati lehetőség észlelése esetén, az iroda gondoskodik a pályázati lehetőségek honlapon való közzétételéről, illetve elektronikus körlevél útján tájékoztatja az intézményeket.

2 57 3. A pályázat előkészítése 3.1. Az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos pályázatok esetében az illetékes irodavezető konzultálni köteles az érintett intézményvezetővel. Ennek során tisztázni kell a pályázaton való részvétel feltételeinek meglétét, a pályázati önrész rendelkezésre állását, illetve a pályázat beadásához szükséges fenntartói hozzájárulás, támogatás megszerzésének feltételeit A Szabályzat 3.1. pontja szerinti egyeztetési eljárás lefolytatását követően az irodavezetők a pályázati lehetőségeket a Szabályzat 1. sz. mellékletét képező Pályázati regisztrációs adatlapon összesítik. A pályázati nyilvántartás minden frissítése után a pályázati határidő aktualitásához igazodva, de legalább havonta egy alkalommal az aktuális pályázati lehetőségeket tartalmazó kitöltött regisztrációs adatlapokat, valamint ezek elektronikus változatát eljuttatják a Terület- és Intézményfejlesztési Iroda részére A Terület és Intézményfejlesztési Iroda végzi az intézményi-, valamint a hivatali felhalmozás célú pályázatok koordinációját, segíti a pályázati tevékenységet, közvetítő szerepet tölt be a pályázók és a pályázatok ügyében döntési joggal felruházott vezetők között. E feladatkörben ellátandó főbb tevékenységi körei: a) rendszeresen tájékoztatást ad a vezetői megbeszéléseken a vezető tisztségviselők, valamint az irodavezetők részére a pályázati lehetőségekről, b) az összesített pályázati lehetőségeket összeveti a fejlesztési elképzelésekkel, lehetőségekkel, c) folyamatosan egyeztet a Pénzügyi Iroda vezetőjével, intézményvezetőkkel, irodavezetőkkel szükség esetén a Főjegyzővel, d) Információt szolgáltat a Hivatalon belül és az intézmények részére, számítógépes nyilvántartást vezet, statisztikákat készít, e) Intézi a döntések a Pénzügyi Irodával történő koordinációval egyidejűleg történő előkészítését a különböző vezetői szintek számára, f) rendszeres kapcsolatot tart a pályáztató és szerződéskötő szervekkel A Pénzügyi Iroda gondoskodik az önrészhez szükséges pénzügyi fedezetnek a költségvetésben történő elkülönítéséről. 4. A pályázat elkészítése, beadása 4.1. A pályázat készítője felelős: a) a kiírás szerinti feltételeknek való megfelelésért, b) a pályázatok szakszerű összeállításáért, c) a benyújtási határidő és mód betartásáért, d) a megfelelő példányszámú pályázat rendelkezésre állásáért, valamint a pályázati nyilvántartásért A csatolt nyilatkozatok valódiságáért az aláíró, az adatok helytállóságáért az azt szolgáltató a felelős. Az adatokat írásban kell szolgáltatni, úgy, hogy abból az átadás ideje és a készítő neve megállapítható legyen. Mellékletek átvételét csak akkor kell dokumentálni, ha annak a felelősség szempontjából jelentősége van A pályázatot bonyolító projektmenedzser személyének kijelöléséről a Főjegyző dönt. A projektmenedzser kiválasztásánál az összeférhetetlenség szabályaira tekintettel kell lenni. Nem lehet projektmenedzser a Főjegyző, az Aljegyző, a vezető beosztású köztisztviselők, valamint ezek közeli hozzátartozói. A kiválasztás során más érdekellentétek is mérlegelhetők.

3 Külső pályázatíró szervezetet csak indokolt esetben, főjegyzői engedéllyel lehet igénybe venni. (pl. kapacitáshiány, szakismeret hiánya). Ha a szolgáltatás becsült értéke nem esik közbeszerzési eljárás alá, legalább 3 ajánlatot kell beszerezni Külső pályázat készítő szervezet megbízása esetén a szerződésnek tartalmaznia kell: a) a feladat pontos leírását, b) teljesítési határidejét, c) az utasítás adás jogát, d) a felelősség körét és mértékét, e) az alvállalkozó bevonásának szabályait, f) formai kötöttségeket, g) a kapcsolattartás, információnyújtás módját, határidejét, gyakoriságát, h) az Önkormányzat részéről megbízott kapcsolattartót. i) a Ptk. megbízásra vonatkozó előírásait A kapcsolattartót a Főjegyző jelöli ki és határozza meg annak konkrét feladatait A pályázat íróját és a közreműködőket kívülállókkal szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelyet a megbízási szerződés részletesen szabályoz. 5. A projekt lebonyolítása 5.1. A nyertes pályázatok (továbbiakban: projektek) lebonyolításában a Hivatal munkatársai vesznek részt Az adott projekt lebonyolítási módjáról a pályázat jellegétől, munkaigényétől, szabad kapacitástól, szakmai feltételektől, közbeszerzési kötelezettségtől függően a Főjegyző dönt A lebonyolítói team további résztvevőinek kiválasztásáról a Főjegyző a projektmenedzser egyetértése birtokában dönt Amennyiben a projekt megvalósítása teljes egészében vagy részben a Hivatal munkatársai feladatköre, akkor a projekt lebonyolításában résztvevők konkrét, részletes feladatait, felelősségét, beszámolási kötelezettségét a munkaköri leírásokban kell rögzíteni Projektmenedzser feladatai különösen: a) a támogatási szerződésben foglalt szakmai tartalom és követelmény megvalósítása, b) a projekt egészére vonatkozó, kidolgozott cselekvési és pénzügyi ütemtervben foglalt feladatok megvalósításának irányítása, ellenőrzése, c) uniós pályázat lebonyolításának tapasztalatairól legalább negyedévente, rendkívüli körülmények (Vis maior) bekövetkezte esetén azonnal írásos feljegyzésben kell tájékoztatni a Főjegyzőt, d) figyelemmel kíséri a nyilvánosság biztosítása érdekében a végrehajtandó feladatok teljesülését, e) folyamatosan kapcsolatot tart fenn a lebonyolítással érintett szervezetekkel, f) beszámolókat, előterjesztéseket készít a Közgyűlés felé, g) közreműködik az arra jogosított szervek ellenőrzéseinek eredményes lebonyolításában.

4 A Pénzügyi Iroda feladatai a támogatott projektek pénzügyi feladatainak ellátása vonatkozásában: 6. A projekt ellenőrzése a) a pályázattal elért eredmény fenntartása, b) a vállalt eredményindikátorok folyamatos ellenőrzése c) a program előirányzatok és módosításaik a költségvetési rendeletbe/intézményi költségvetésbe történő beépítése, nyilvántartásban való rögzítése, d) a kötelezettségvállalási nyilvántartásban történő rögzítés, e) utalás teljesítése, f) eszköznyilvántartás, g) leltározásban, selejtezésben közreműködés, h) főkönyvi könyvelés, i) elszámoláshoz naplók, kartonok, mérleg, stb. szolgáltatása, j) ellenőrzésben közreműködés, k) támogatás igénylése, elszámolása, l) statisztikák készítése A hivatali munkaszervezet által ellátott támogatott projekt lebonyolítás esetében az irányadó belső szabályzatok szerint kell a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat ellátni Önálló team esetében a munkafolyamatba épített ellenőrzés módját, az önkormányzati szintű beszámolás szabályait és formáját a projektenként elkészítendő projekt lebonyolítási szabályzat állapítja meg A támogatói oldalról előírt jelentési kötelezettséggel megvalósuló ellenőrzést a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerinti tartalommal és határidőre kell teljesíteni a megvalósítás folyamatában Uniós pályázatok folyamatos teljesítésének ellenőrzése a Főjegyző részére adott havi tájékoztató és az időszaki elszámolások, szakmai jelentések egy példányának átadásával valósul meg. 7. Belső ellenőrzés 7.1. A Főjegyző köteles az uniós támogatások elszámolását, a szabályzatszerű és szerződésszerű teljesítésre is kiterjedően ellenőriztetni, a záró elszámolás benyújtását megelőzően a belső ellenőrzés útján Ellenőrzés keretében kiemelten vizsgálni szükséges: a) az elnyert és az igénybevett európai uniós támogatás összegének összehasonlítását, eltérés indokainak feltárásával, b) a támogatás igénybevételének tervezett és tényleges ütemezését, a kifizetési kérelmek jogosultságát, c) a fejlesztési feladatok megvalósítása a támogatási szerződésben rögzített ütemezés szerint teljesült-e, d) ha a megvalósítás során az Önkormányzat eltért a tervezett időbeli ütemezéstől, bejelentette-e támogatónak, kezdeményezett-e szerződésmódosítást, e) a pályázattal elért eredmény fenntartását, f) a vállalt eredményindikátorok megvalósulását.

5 60 8. Külső ellenőrzés 8.1. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések ellenőrzése történhet a fentiek mellett a következő külső szervezetek által: a) az Európai Unió b) az Állami Számvevőszék c) Kormányzati Ellenőrzési Hivatal d) megbízási szerződéssel pénzügyi-tanácsadó szervezet. 9. Záró rendelkezés A támogatással és uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelési, pályázatkészítési és lebonyolítási szabályzat május 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott pályázatokra, támogatott projektekre, valamint a folyamatban lévő uniós forrásból támogatott fejlesztésekre kell alkalmazni. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet, a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, valamint a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Eger, május 19. Dr. Benkár József Heves Megye Főjegyzője

6 61 1. sz. melléklet Pályázati regisztrációs adatlap A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS ADATAI A pályázati felhívás címe A pályázati felhívás kódja A pályázati felhívást kiíró szervezet neve, elektronikus levélcíme Pályázati keretösszeg Beadási határidő Pályázat jellege Beadható pályázatok száma A PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI ADATAI Min. támogatási összeg Max. támogatási öszszeg (Ft) (Ft) Támogatás mértéke %- Saját forrás mértéke %- ban ban A projekt összköltsége (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Szükséges saját forrás (Ft) ÁFA Pénzügyi keret megjelölése A PÁLYÁZATI JAVASLAT KONKRÉT ADATAI A pályázatért felelős személy A projekt felelős neve és elérhetőségei (szervezeti egység, telefon, ) A benyújtandó pályázat címe Pályázó iroda/intézmény(ek) Partner/partnerek megnevezése A megvalósítás várható ideje -tól -ig A pályázat rövid szakmai tartalma Dátum: Eger, (év, hó, nap).. Terület és Intézményfejlesztési Iroda vezetője... Irodavezető

Döntés az önkormányzat pályázatfigyelésre, pályázatelőkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról

Döntés az önkormányzat pályázatfigyelésre, pályázatelőkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról Az előterjesztés száma: 97/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az önkormányzat

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata PÁLYÁZATTAL, TÁMOGATÁSSAL ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁS MEGSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG SZABÁLYZATA

Apátfalva Község Önkormányzata PÁLYÁZATTAL, TÁMOGATÁSSAL ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁS MEGSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG SZABÁLYZATA Apátfalva Község Önkormányzata PÁLYÁZATTAL, TÁMOGATÁSSAL ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁS MEGSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG SZABÁLYZATA TARTALOM BEVEZETÉS...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az Európai Uniós, valamint hazai pályázati források, támogatások

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL A N E M Z E T I K Ö R N Y E Z E T Ü G Y I I N T É Z E T F ő i g a z g a t ó j á n a k 3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL 1. Jelen utasítás mellékleteként kiadom

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN 86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN BUDAPEST 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 II. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. JÚLIUS 28-I SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE BESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. JÚLIUS 28-I SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE BESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA Ügyiratszám: 7631/2015 Ügyintéző: Bödőné Dr.Molnár Irén MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 E-MAIL: polghiv@marcali.hu Tárgy: az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA R 2 / 21 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása 2. I. Preambulum 3. II. A szabályzat

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. május 28-i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. május 28-i soron következő ülésére Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszáma: /2015. Ügyintéző: Bödőné dr Molnár Irén Tel.: 85/501-001 Email: jegyzo@marcali.hu 5. sz. előterjesztés

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről

237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről A Kormány, az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Az Egyetemi Szenátus 257/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A Beszerzési

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben