A h aziorvosok 6s a hormonpotlds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A h aziorvosok 6s a hormonpotlds"

Átírás

1 N6g1o gyaszat l l d z iorvos Tbva lthkc p zt-t.\ zc n r fu ( 2000 ) A l-ltc Pronrcnadt A h aziorvosok 6s a hormonpotlds Petroczi sfv6n dr., Bagd ny Sdndor dr., Petroczi swdn oh. Csepcli Weiss Manfred Korhaz, Szuleszetis Nogtogtaszati Osztaly, Budapest Szend kiemeli a haziomosok szerepit a hormonpotl6 kezelds sordn. Az iisztrogen hi6ny a ndk egdsz szerrezetet hdtranyosan befolydsolja, rontja az iktmindsdget 6s szimos az iiregeddshez. vezetdfolyamalot indlt el. A kiizkmert menoparcalis elvdkortsok mellett fogl^alkozik az idegrendszeri, a uexualis, a leptint befolydsol6, a szemdszeti, a colorectdlis, a bdrg6gtdszati, autoimmun, migren- es aszlma-ellenes, tovdbbd homociszteinszint normalizalo iiszlrog6n hatasokkal is. Vdgiil riividen 4rinti a kezelisi lehetdsdgeket. A hdziorvosok 6s a hormonp6tlds l. abra A szuletiskor varltuto dtloqos e[ettartant es e tnenopausahan roltott evck s-dtntt hato elettartam nem drte el ezt az eletkort, tehdt csak keveseket 6rintett (1. dbra). A menopausa egy minden n6t 6rint6 endokrin betegseg. Legismertebb kovetkezm6nye a csontritkulis azonban nem minden n6nel l6p fel, emiatt sokan nem veszik elig komolyan. Mindk6t petefiszek mtititi eltdvolitiisa, ill. a serdiildkorban nem megfelelden megindulo petefeszek mrikddes 6letkortol fiiggetlentil ugyanigy hat es szint6n kezeldst igenyel. A hormonp6tl6s soran, mint neve is mutatja, a n6k szervezetdbsl a petef6szek mfikodds megszf ndse utdn hi nyzo nemi hormonokat p6toljuk. A hormonp6tlds c6lja nem a A hormonpotlo kezeles - 6s a folyamatos gondozds - csapatmunka. Ebben nagyon fontos szerepe van a hdziorvosnak a szervezet eglsz t rint5 hati{sdt akarja tovdbbra is fogamzokdpess6g helyredllit6sa, hanem a nemi hormonoknak, k6t okb6l is. Legtobbszor ndla jelentkezik veltozatos biztositani. panaszaival a beteg, s neki juthat esz6be, hory a panaszok Az ivari,rett korban ugyanis keves figye lmet szenteltiink e mogdtt a csokkent, vagy megszfint petefeszek mfkodes 6ll. hormonok -mellekes" hat6sainak. A szaporoddst szolg6,lo Ha gondol erre a lehet6s gre, 6s ezz.el foglalkoz6 szakemberhez iri{nyitja a beteget, akkor a korai oki kezelessel nden,,belesz6lnak" a csontok kalcium kdtdkepess6g nek nemi hormonok tudniillik a fdszerepiikon kfvril messzeme- megel6zhet6k a kdsdbbi elvdltozdsok, ill. a jelent6s gy6gyszer k6lts6g. t6sba 6s sok minden mdsba. gy 6rthet6, hogy a valtoz6s ko- alakuliis:iba (2. dbra), a lipid anyagcser6be, a cukor h6ztar- A hiiziorvosnak kulcsszerepe van a kezeles eldtti s alatti r6t nem csak a rdncok megielenese jelzi, hanem pdr 6wel ellen6rz6s sordn is. A vizsg6lati leletekkel ugvanis a pilciens felkeresi csalddorvosdt, aki azeredmenyeket ertekeli, a oszteopor6zis, hipertonia, cukorbetegs g, 6relmeszesedds, k6s6bb az addig egeszs6ges n6k betegeskedni kezdenek, beteget megvizsg6lja is elt6r6s esetdn r6szletes belgyogydszati velemenyt ad. Mindez az rt fontos, me rt a kezeles rendszeri zavarok miatt orvosi vdr6szobdk srirri vend6geiv6 szivinfarktus, fziileti panaszok, tor6sek. memoria 6s ideg- leggyakoribb kon t ra i n d i kiicio i be lgy6gys'szati be tegs6 gek. vilnak. A felsorolt problemdk fdleg az osztradiol hi6nyiival Ttil ezen, a beteget 5 ismeri legjobban, legregebben. magyarizhatok (a sdrgatesthormon j6val kevesbe hatdsos). A hawanas 6vekben nyugaton a felismerestert kovette: elkezdtdk a hi6nyzo tiiszdhormont p6tolni az akkor rendel- A menopausa oka, a kezelis kialakuldsa A menopausa oka, hogy az otvenedik 6letev koriil el6bb kezdsre Sllo szintetikus keszftmenyekkel, f6lee a stilben anovulscios ciklusok fordulnak el5, majd a petesejtkeszlet szs.rmazfkokkal. Az eredm ny ijesztd lett, a triszshormon elfogydsa ut6n teljesen megszrinik a menstrudcio es a n6i hi:{ny ttinetei valoban megszfintek, de evek mrilva kozel hormonok termelese. A kifejezest 1821-ben alkottiik. de ez harmincszoroslira ndtt az ebben az letkorban amrjgv is a hormonhisnyos dllapot csak a szdzadfordulti ota jele nt emelkedett emldrak kock6zat. orvosi probl m:it, mert azt megel<jzden a szrjleteskor vdr () 6() 5 -r0 a 1J -, 'l() l0 tl l() 2. abra: A coniltnyaktor[s g,akoisagdnak ntegos:kisu cletkor szeint szazezrelt;kl>en (Gallaper is Nordin. 1957) rrrik l'ci r l'iu k

2 Meeindult a kutatds a kdtarcfisig megszuntctdsire. R6jot- ;i:h;t akockazat novekedds r6szint a szintetikus k6szft- ;A;;["ovasara irhat6, m6sreszt a gesztagen oppozici6 nelliif i, kiegyensu lyozatlan ttisz6hormon bevitel hib6ja-?-lni"rvrurili meg, ho6ry az endometrium meg sokkal erzei;"i.;bb erre a kezeldsi hibsra, a mehtestrak kockiizat m g meiedekebben, negyszitzszorosra ndtt' ) Sujnos az emlitett kiegyensf lyozatlan tiisz6hormon szint raltefto hatdsa gy6gylzeres liezelds nilkiil is erv nybstil. Kozismert, hogy b6r a petef,szek osztrogen termel6se megszfinik, az androgdn szintezis csak mintegy 4\vo-kal cs6fken, 6s ez a melldkvese adrendlis androg n termel6s6- vel androg6n tulsulyt okozhat. A zsirszovet aromat6z enzimje az androgdnekbdl osztront szintetiz6l itgy, hogy az androg6nek,',{' gfrfjdt benzolgyrinive alakltia. Az osztron toufbbalakul biologiailag ioval hat6konyabb osztradio116. Ez cs6kkenti a hormon deficitet, de a kiegyenstilyozatlan osztrog6n hat6s veszdlyes lehet az endometriumra, il letdleg az emls zsirszdve tebe n k,p25 dd 6sztrog6 nekne k szereprik lehet az eml6karcin6ma kialakuldsdban. S ike ni t a szerv ezetben t{rszdhormonk6nt sze repls 6sztradiolt gy6gyszer formdjriban el56ll(tani, 6s ez az id6kdzben kido lgozo t t ko mb in 6lt kezel.si s6m 6val dsszekowe m i n i- mdlisia cs6kkentette a vesz6lyt. A szintetikus osztradiol j6- val kev6sbd rikkelt6 hatasf, mint a stilbdnek, fgy m6helt6- volit6s utdn gesztagdn ndlktl, 6nmag6ban is adhato- (Az emlsrik kockizata minim6lis.) A mi szerencsdnkre, nilunk csak G7 v ota kaphat6k ezek a k6szitm6nyek, fgy elmondhatjuk, hozzink rogt6n a mai vil6gszinvonal gyrirfizdft be, 6s m6sok kdrdn tanulhattunk, a kezdeti balsikereket elkerulhett[k- Az 6sztrog6n hi6ny tfinetei, a honnonp6tl6s haf6sai (1. tdblazat) l. tdblazat: A hormonp6tl6 kezelis hatasai (.karcin6ma kockazat emelkedik - viszont a kezelis alatt ielentkezd tumorok szovettonilag is kliniknilag iobb indulatuak) Qdvez6 hatdsok csontanya.gcsere hat6s (fogazatra is) r kardiovaszkuldris hat:is v6rzsirokra ryakorott hat6s sz6nhidrdt anyagcsere hat6s idegrendszeri hatds szerudlis dletre gyakorolt hat6s liposztatikus hat6s (leptinek) szem6szeti hat6s colorect6lis hat6s bdrgy6gyirszati hat5s autoimmun k6rkdpek migrdn ellenes hatiis asztma ellenes hati{s homocisztein6mi6t befoly6sol6 hat6s Kedvetdtlen hatdsokt emls hatds endometrium hat6's Vins irolqa gtal<oro t hat ds A menopausa el6tt a n6k lipoprotein profilja elt6r a f6'rfiakdt6l. Ezv d az arterioszkler6zist6l 6s csokkenti az infarktus rizik6t. A teljes kolesaerin 6s azon beliil azldl szint alacsonyabb, a kardioprotektiv HDL szint magasabb, mint a fdrfiak6. A triglicerid szint szinten alacsonyabb. Menopausa utdn mindez megvdltozik, a teljes- s az LDL-koleszterin, tov6bbr{ a trigliceridszint emelkedik es ez az azonos koru f6rfiak6val egyforma veszdlyeztetettsdget jelent (4). S z6nh idrd t a nyagc s e re ha t ds A glflk6z tolerancia csokken osztrogdn hi6nyos 6llapotban. A kedvezdtlen hatdsokat a rendkivdl alapos kivizsgdl6ssal degrendszei hatds 6s a beteg koriiltekint6 gondozdsaval, ellen6rzdsdvel tudjuk elfogadhat6 kockizatrivd csokkenteni- rolt hatdsdt bizonyitja, hogy a szorongdsos zavarok (pl. fo- A nemi hormonokn ak az idegrendszer mrik6d6sdre gyako- A szdmos kedvez6 hatds is segit a dontdsben- l*e nehdny- bi :ik, piinikbetegs6,e ) elsfordul6sa n6kb en 2-3 -szo r ryako - ribb, mint a f rfiakban. Eletiik sor6n a ndk mintegy 20Vo-a Csontanyagcsere lntas szenved valamilyen szorong6sos zavarban, ds legaldbb A csontszovet ilettani anyagcser6j ben kozponti szerepet L}Vo-a depresszioban. Joggal felt telezhets, hogy a zavarok glakoribb el6fordul6s6 rt a k t nem eltd16 hormon6lis toltenek be az osztrogdnek, amelyek g:itoljdk a csont reszorpciot 6s fokozzdk a csontk pzest. Kolcsonhatdsban dllnak a D-vitaminnal 6s a parathormonnal es befolydsoljik nak a ciklus kozben jelentkez6, ill. a terhess6g, szoptatds kornyezete a felelss. Az endokrin tdnyezdk szerepere utal- az interleukin rendszert. alatt megfigyelhetd kozismert hangulati viltozdsok is. Osztrog n hatds rvdnyesril a fogakon ds a sz6jnydlkahdrrydn is. A manifeszt oszteoporozis a fogak tonkremenetelekezelis onmagdban is megsztinteti. Ennek oka, hogy bar az A menopausdban fellepd enyhdbb depressziot a hormonvel jdr eqvtitt. A hormonpotlas segft a fogazat megdrzesiben. Hormonhianvos 6llapotban csokken a szajnyilkahir- hangulatot 6s emociokat szabdlyzo agyi struktrdkra (hy- agy egdsze osztrog n cdlszerv, de ez a hormon krjlonosen a tya sejtjeinck irisi indexe, megviltozik a nyil <js.szct telepotalamus, amygdala, stb.) fejt ki erds hatist a szerotonin is syakoribhrlk az rillkapocs-fziilcti panaszok is (l-3). termelis fokozisiiva l. Az osztroqeneknek jelentds szereptik van az Alzheimerkor megel6zesebcn. Az osztrogenek vazodilatitor hatfsf- Ka nl i ova s :k t t ti i s ru t as A hormclnpritlri kczclcs egycrtelmrjen jtitikony h:rtiisur a ak. hiinvukban jelcntdsen csokken az agyi erek ds a koszorirerck elu.sztikussligit. Miokardi:ilis infarktus utan otszor sziv-i rrcndsz-crrc. csi)kkenti lz in furktus riziktlt. M cntlp:ru - sil'r:rn ;t l'c' r [i:rkcv:t ltz-onoszin trc c m c kcdik lr hipc rttin ilr gvlkrabban fordul e16 Alzheimer-kor, amelynek iletkorral cltj[orclulris:r. cs crrrclkcdik l diesztolcs vcrnytlnr:is is. Az vriltozo gyakorisrigi gtirbeje a kit ne m k(izott mcglcpti hastln a ttlssligtlt nt tr t ir t i.l comb nylr ktoris elolilrd ul :isi gtl rtr6 - iisztrogcrrck.ltitckrlrtvltn ltltttt;.tk ltz drf:rlr.r. ltrtlirlxtd:ins ltut:isuk vtrrt. l'ttkozz:ik:r l)rosztitciklirr szitltt-'lt:t.lrz NO l'clszitbltlulrist. tc r rcndszcre kct. Ovlr ric kttirn ia u t;.in clszt rtrgi tt :tclv;t cnlcl - vc l. Az tjszrtlqcrrc k bc f<llyisoljik az trgyi nc u rot rlt ttsz-ttr i t - Tt)bllszrlr elvctcltc'k:t llttrttttlttjltilllis li:rt.i::irll il trtlttttrt)- kcd ik :r kol i tlcr.t t nt ttsztnittc rck szirttjc lr hipptlcllntpttsblttl crtrbtilirrs lrctcrlscitck gy:rkoris:irt:itt:tk crnclkctlc'sct. ill. c:il'tllt:ik lrzt. r\z osztr;ttliol trtl:1s:r kcrtsdgtcicrttrl ltltt;iss:tl v;ttt igcn lclcnttisek.\lzhcirucr-ktirb:rn. Emellclt lz crrrlftch cs a plrirhipprlclrrnplii.s rcgioblrr). arnclv ltrlvi ktizptln(ok.tz.;rlv:trl:t:i l:rktttt'trkt:t. tlc lt r':ilttlz:istlk tl:szcgvrjtje sckcirtl ;t torrnon cstikcrtl i :rz rrntvloid lcrlktidlis( ltz ;tgvl;ltn is cz:ilt:rl i.s krislcltcti r':rq;'rtte{;rk:trl:ilytlzz:r;r ktir.kt'11 r'()ul lrocttt rrrl i;is c\dttlctlvck :z:i ttt:t tlc tlt r':i ttlztk ki;rl:rktrl:is:it. l.\

3 Os.sze fugg6s van az alacsony osztrogdn szint cs a skizoflrcnia gyalcoribb e16forduldsa kozott. A ndknil ugyanis 45 szinf sf thct6. A viltozokorban gyakori elhfz:ist az osztrogen tiipf :ilkozas. Az elhfzottakban a leptinreccptor zavara valo- eues"ftor utin halmozottan fordul el5 ez a betcgseg. A skizofr nia,,osztro96n elmeletc" Szsrint a n6ket a pubertils ja (7-8). lcptin receptorra gyakorol t hatis6 nak kicsese m agyar6zhat - kortol a menopausdig a magas osztradiol szint megvedi a betegsegtsl, de ezutan emelkedik a riziko. E,zt azzal magyntirrik, hogy az osztrogenek moduldljdk az agyi Dt r!- A menop auza a konnytermelis jelentds csokkenes vel j{r- Szemiszeti hatis eptorok erzekenyseg t, es ez klinikaila g egy neuroleptikum-szerfi hat6sban nyilvdnul meg. A ciklusban menstrudtest- rzesr5l, esetleg ldt6sroml6srol panaszkodik. Ezen pa- A vdltoz6s kor6ban a legtobb nd szemszarazsagrol, idegenlo ndkon is rendszerint a ciklus vegen szokott a skizofreni- naszok jelentdsen ronthat j6k az eletmindsiget es problemdt jelentenek a kontaktlencset viseldk r sz re- A sicca 6s akut tortdnes fell6pni, teh6t amikor az osztrogfn szint a tegalacsonyabb (5). szindr6ma gyakorisdga ndkneljelentds novekeddst mutat a menopausdban, mert a konnymirigyek mrik6desehez elengedhetetlen a hormon6lis stimul6cio. Urogenitalis tilnetek a szexudlb iletre gtakorolt hatas A nlmi szervek s a hrigyutak atrofi6ja hiivelyszirazsag, A menstrudcios ciklus sor6n szemnyomds ingadozds eszlelhetd. 50 v alatti 6letkorban ndkn l ritkiibb a nyilt zugu col pi t is, lubrikdcio csokkenes, vizel6si d iszfu nkcios j elens6- gek, urethritis, dyspareunia kdpdben jelentkezik- gtaucoma - de ez 50 ev felett eltfinik. A menopaus5ban allalmazott hormonpotliis szignifikdnsan csokkenti az intra- Valoszinri a menstrufcios ciklus kimarad6sa egeszsdges n5kn6l automatikusan nem vezet libid6 csokkendshez, legal6bb is eleinte. Mdsodlagosan persze a kialakul6 osztroszintet6z aktivit6s6't fokozo hat6sa, mert a csarnokzug elveoculdris nyom5st. E jelensdgek oka az osztradiol a NOgen hidny fent emlftett, egyre sfilyosabb tiinetei a nemi zet6 rendszere 6s a cilidris izom a NO szintdzisenek egyik szerveken befoly6soljak e panasz kialakul6s6t- fontos helye. A v ltoz6korban megnovekszik a lencsehomdly kialakul6sdnak gyakoris6ga. A horrnonp6tl6s hat6si{- Ut6bbi 6vekben kertilt elstdrbe a funkciondlis androgen hi:inyban szenvedd ndkndl a hagyom6nyos hormonp6tl6s ra egyes esetekben a lencsehomilly feltisztulsrsdt 6szlelt6k. kiegeszit6se tesztoszteronnal. N6kben a sz6rum tesztoszteron koncentr6cioj a ng/ml, k6riilbeliil egytizede a sz lessdg cs6kkendsdrdl sz6molnak be, amely a hormon Az orthoptikai stdtuszvitltozitsa - a menopaus6ban a fuzio- ferfiakban mdrt drt knek ( ng/ml). Az androgenhi6ny szindrdm6ban ez az 6rt6k 10 ng/ml alatt van. szubsztituci6 hat6sdra jelent6s javuldst mutat (9-13)- A tesztoszteront a petefdszkek 6s a mell6kves k termelik, Colorectdlb hatds es a szint n e szervek 6ltal termelt m6sik androg6n, az androsztendion is tesztoszteronnd alakulhat a perifdri6n. A r ben cs6kken a colorectillis karcinom6k el6fordul6sa. 10 A hormonpotlo keszitmdnyeket tart6san haszniilo ndk k6- tesztoszteron szint azlh csfrcs koriili id6^ben a legmagasabb. dv utdn is van vdltozss (14-16). 6ves szedis ut6n kozel a felere csokken a riziko, de m6r egy Fontos ktildnbseg van a sebdszeti menopausa 6s a term6- A hormonpotl6s megszrint eti az anorectelis diszfunkciot, szetes menopausa kozott. A termeszetes menopausa ut6n javitja a szdklet- 6s flatustart6st, ami a szoci6lis beilleszkedest segiti (17). legal6bb is eleinte, nem csokken dr6maian a tesztoszteron szint. Az ovariekt6mia utdn androg n termel sfik nagy 16- sz t elveszt6 n6knel sokkal nagyobb a sze.rualit6sra gyakorolt negativ hatds, mint a termdszetes menopausdndl- Menopaus6ban jelentdsen csokken a b6r rugalmass6ga, a Bdrgt6gtdszati hatas A hormonp6tl6s alatt novekszik az SHBG koncentracioja, bdr vfz es kollagdn tartalma csokken, atrofias jelensegek 6s az SHBG nagyobb affinitdst mutat az osztrogdnekhez, szlelhetdk. Az osztrogdn hi6nya az androgenek hat6sfnak mint a tesztoszteronhoz. Emiatt alacsony a szabad tesztoszteron szintje. cia, hirsutismus alakulhat ki. Hormonpotlissal ezek a val' eldt rbe kenileset okozhatja, seborrhoea, androgen alope- ;A.z androg n kezeles kedvezd hatdsdra elsdsorban azokndl tozasok megel6zhetdk, ill. lelassithatok ( l8-19). a n6knel lehet sz6mitani, akiknel kitoldali ovariektomia tortdnt, vagy akiknel a sz rum tesztoszteron szint a kritikus A ut oi ttt trtu n be t egse ge k j avu las a rtek ali esik. A tesztoszteron potlisnjl azonban meg kell A szisztdmiis autoimmun betegsegek genetikai okok miatt ralilni a megfelels,,teripiss ablakot", azt a vdrszintet' fokenr noknel fordulnak el5. A hormon status valtozdsa amely eleg ahhoz, hogy a kedvezd szcruiilis is egyeb hatisok jclcntkezzenek, de ne alakullon ki mellckhatjskent themutrlsus (SLE) terhesstig-megszakf tiis es sztiles utan befolv5solja betegek dllapotdt. A szisztemis lupus ery- viriliziicio. ( = hirre lerr ttsztrogdnszint-zuhanis) eyukran felliingol, ennek mcqfclclsen :t hormonptitlo kezclds eqvtirtclmuen jo- Az androgcn szint helyreiillitisir:r sz;.imos megoldris ldtezik. K:rnudirban s az USA-ban tiltrb lrtrrnronpotto kiszftrni'nv ti.rrtulmaz ilyen komponcnst. az Eeye sult Krrlilysig- is. A hrirtti'rbcri v:rloszinfleg a nemi hormortok a T:helper 2 tckonv h;.rt:isr-r. [-lasorrlo a helyzet a rhcunratoid arthritisndl birn implltntatumot hasznlilnak. lt szomszccltrs Au.sztriib:in se1tckrc. cs fgv:r citokin rendszerrc gvlrktlrolt hlrtisa ill. Az pcdig u lras b6rer n lir fclszivtitlo z.sclct. vrlosz-inlcg clmontltlt lr kt"rtil ktivc t kezi k a htlrmtlrtptit lt-l kczcles jotekonr' lt:tt:islr :tz urrttiitnmun lrctcgsciuckre ( 2()-]l). cltjhb-ut<tbb n:ilunk is hozzal'trhctrick lcsznek ezck rt kesz.f t rncnvck (()). lclcn lcg ;r Livi.t l t:t t.t:t ltttltz. cs;.t k and ro!lc n,l i,qrt; t t - r' <' t t t'.t t u t i.s k (-)llt l)otlc llst. t 1 tt tt:l tt t i k tt.s lt u t ti.s..\ lclttirrt, lr.,zsfrlttlrrn()nt" lt zsirszttrct \cltlct te rrrrclik. elvlilrrszt;is:inlrk inscrc lr z.sirszlrve lt scjtck /srl {:trt:llnllitt:tk;t rrrivckctlcsc. Vcrk()ltCctltr:icitijlr c'lkczr-is ttt:itt tttctlnri r\t;trt :r \ L'r'-;rt:\/ g:ittttt. cstikkcrt(i :t ncttl'()l)ct itl \'..zllllll't :t ltr'1lotlr.rl.rrttu\ \'ctllt'tttttctl r;ilit rt'szclrcrt. l.rl:is:rt:t :tl'rlr:tttt,tr;ttl z\ ttte tlst t tt:icitls e rkltt\ ()s/l r()gcll crs Pt't)qcslle t)ll-szirrt inl:ttlozlis:ti rnigt'ctrcs rrlllttt'ttlt provok:illt:rt n:rk kt. tttctl()pilu- :ltlrlrn:r t'ttlt:rn'tok r rtktrlrlrk. ill. rttcqsztlttttck. l:r lr kcst-lbll crrrlite rrrltj cikltrs z.lrvlrrok lcllipte kt)r t:trl()s:tll:trl()lt ktlmttirr;ilr k,-':'zitrul'nvt v;iltrszttrrlk. (1';sll;1lv:r :l/- c\ctlctcs.itltlrc':c-rt1 r t:r,z.csl). ttt:rr' :r tllctt()ll:lu\.r ltc:illt:r cltitt rttc!sz:rll;rtlitltlrl;trk lrclr.rttrrtkr' ;r nu,tl L'rrlril 1l.l 1 l.)

4 2. ftbldzat: Kvizsgdkis a Menopausa Ambulancidn a kezelis megkezdise elott anamntzis a szokasos kird seken tfl endokrin betegsegek, fetmendk eml6- is mehtestrikja is * menopausa [era6iu kitoltdse ndg6gldszati vizsgdlat (belsd vizsgdlat, citologia, kolposzk6pia, emls vizsgdlat) a huvelyi ultrahangvizsgdlat (endometrium color Dopplerultrahang vastagsdg m r6s, adnexumok) laboratilriumi vizsgdlatok (k6miai, esetleg hormondlis vizsg6latok) c salirlo m o s i ko nzil iu m denzitometria mammogrdfia Aszlma-ellenes hatds Az asztma gyakori a fejlett orszdgokban, is a betegek hdromnegyede nd. A panaszok a haviv rzes elstt kozvetlentil sulyosbodhatnak, majd ezut6n enyhulnek. Mindez felveti az osztrogdnek befolyds6t (24). Az egyenletes osztrog6nszint biztositdsa j6tdkony hatdsri. H o m oc iszt e ini mia c s o kke n t i s e A homocisztein az egyik esszencidlis aminosavnak, a metioninnak az anyagcsere kozti term ke. P6ld6ul akkor keletkezih amikor a metionin egy metilcsoportot ad le ery ciszteint eredm6nyez6 reakci6ban. Menopausdban dltal6ban emelkedik a homocisztein szint. Avizsg6latok ryakran mutatnak ki emelkedett homocisztein szintet sroke, carotis stenosis, miokardidlis infarktus, melyv nds trombozis esetdn. Ha a homocisztein szint pdldriul 5 pmol/l-rel emelkedik, az 807o-kal ndveli a koszorti6r betegsdgek rizik6j6t. Eddig B-vitaminok addsdval kezelt k a betegeket, ujabban kiderilt, hogy a hormonpotl6s hat6sosan csokkenti a homociszte in szin tet, ez is hozaj a ru a kard iovaszku l6ris rizik6 fentebb emlftett csdkkentdsehez (25). 3. tdbldzat : Laboratdiumi vizsgdlatok menopaustiban Hgb, htk, fus, vcrcukor, ALA ASAf, gamma Ci-ll Scbi, KN, se. ossz-kolcszterin, DL-kolesztcrin, se. triglicerid prolaktin, FSH, LH, osztradiol, progeszteron, TSH, Tr, TN, PTH alkalikus foszfat:az,se. kreatinin, se. foszfor, se. kalcium, 24 oras vizeletbdl kalcium, vizelet foszfor, vizelet kreatinin, kalcium/kreatinin h6nyados, TRPTo f a csontanyagcsere speci6lis biok6miai markereinek monitorizalitsa (lehetds6g szerin t ) t6nnek. A betegek panaszait oninterjri m6dszerrel, k rd5- fwel deritjiik fel, sok olyan panaszt is eszukbe juttatva, amire addig nem is gondoltak. (Ez a kerd6fv k6s,5bb is segit, a kezeles eredminyess genek drtekel6sdben.) Ezutdn hiivelyi ultrahang vizsgdlat tortdnik, a petefdszekrlk kizsrdsira 6s a m6h ny6lkahi{rtya reakciskepessdgdnek megdllapit6sdra. A kivizsg6l6s a labor vizsgdlatokkal folytat6dik, kiil6nb6z6 v6r- 6s vizelet vizsgdlatokat vdgeznek (3. tdbldzat). Ezek eredmdnydvel a beteg hdziorvosdt keresi fel, belgy6gydszati szakvdlemdnyt 6s az esetleg rijonnan felmerult elviiltozdsok kezelds t k6rve. Ezzel pdrhuzamosan csontdenzitometria tort nik, az oszteopor6zis felderitds6re 6s mammogrdfids szrirds az emlsr6k kizilras6ra. A kivizsgril6s eredmdny t vdgr.rl c6lszerri, ha nsgyogydsz foglalja 6ssze, figyelembe veszi az abszolut 6s relativ kontraindikdci6kat (4. tdblizat), majd felirja 6s elmagyara-'a a sziiks6ges ryogyszereket- K6s5'bbiekben a gondoz6st a helyi lehetdsdgektdl friggden a csalsdorvos folytathatja. A fentebb leirt rdszletes kivizsgr{ldst 6venk nt meg kell ismdtelni. {ezelisi lehet6sigek ( 5. tdbldza t ) A sziljon 6t adhat6 kdszftm6nyeket hdrom iddszak szerint osztottuk fel: 1. az elsd iddszak alatt a menses m6g t0bb6-kev6sbe rend- Kezel6s szeres, 3-4 napig, v?gy tovdbb tart; A kczelis elkezddsinek iddpontja 2. a mdsodik id6szakban a v6rz6sek mdr nagyon rovidek. Leggyakrabban az aldbbi ndgy esetben kezdiink hormonpotlilstszereinel betartando.gy hetes gyogyszer szunetet nehe- tobbszor kimaradnak, s a beteq az elsd id6szak gyogv eves kor felett az elsd panaszok (pelddul cikluszavarok) megjelenisekor, ha azok mogott hormon hidny zen birja, panaszai visszatdrnek' sejthetd, kovetkezeskepen a kezel6st6l lavulis v:irhato; 3. a harmioik iooszakban mdr egydltaldn nincs menses. Az Stmenet folyamatos, a kordn kezelesbe vett beteg vegie 2. a menstrudcio teljes elmaraddsakor: megy mind a hdrom szakaszon, s mindig vdltoztatni kell a 3. petefeszkek eltivolftisa utdn 6-8 hettel (osztilvunkon gy5gysze r re ndelese n, az aktud is il lapotnak megfe le l5e n. minden mih es/vagy petefeszek eltdvolitissal mdtott bcteget a ntii hormonhiliny tuneteirdl es a kczclesi lehettinek es vizsgalati leleteinek ismeretdben lehet, akit l toviib- Gy6gyszert valasztani az adott beteg rdszletes anamndziscsegekrdl felvilagosftunk. nyomtatott anvag()t ttdtrrtk lt zlirojelentes melle): kell, hogy legyen. Kulonosen 60 iv felett lcgyunk naqyon biakban gondozni kcll. A kezeles mindig..testre szabott".{. srilyos petciciszek rnfikoddsi zavar (kor:ri petc[c'szckeligtelenseg) csctin 40 ives kor rtlatt is. hrr :t hctcq rr cik- J. tdbld:at: A ltttnrtottpdtlus usrenrlezesttil c lzri rktlzi k. allenjavullutni Aiur--sgri/<i.s rt A'r'--t'/t;.s clkt':tlisc cl6tt (2..lbszolfit tdblint) r\ vli ttlz:isktl ri c h':i t oz-:isok. pe nuszttk kczc lcsc ltz. crlrrsz nrcrlicin:it l'cltilcli. rrcrncs:rk:r rttjtv<iqvliszlttrrt..'\ 1'rctc[c'- :z.cklrtlrnrttrr i;i rrv k(ivct kcz.ntcnvc i :rz rjqcr:l s/c \'c lc tc t crintik. A kcu.clris s()r:in cclttnk u ltornttxtkicsr's pritl:is:t. c': :rz crttirrtt l'rcktir ctkczti ktirc:le t:rrti clvrittlz-lisok tttctcltjzcsc. Rclativ z\ kczclc's ntcrlkcz.rlt'sc cltitl :tzottlrlttt rcntlk ivii l :rl:rpos k i- viz-st;il:ist kcll re:riczrti. rrrttcly:rz ctc'sz ctttlrcrl r-'nrlli. s cz cs;r []ir t n\ u n kli t lc ltc t clcz. A rrtirlvriqvli\l:ll()tl itc tt r crszlc l cs :ur;ultrtr'zisl \c\/rrrrk lcl. rtt:titl ;r sz.ok,istts r izst;il;rttlk ttlt- l isrrrcrctlcn crcdetti virzis f cnrltinik E cndonrctritrnt-nik E sflvos rrxij- vagl'vcscbctctscig Ei ;rkliv trrlnrl'rocrrrbtili:is bctcgscl ll gyririytr t c nt ltjnik fl prlrl ir in-;rrry:rrgcsc rc /.llv:n'tt i! e ttdtlntclritlsis i's rnl,rtn]ll ttlcr r s( ktir o: rn;rilrrnkcitik

5 5. tabtazat: A kezelts stratigiaja A betcg elfogad hormont (az cisszes tijnet kezelhet6): H RT + szukseg sze rint nam-homtondlis kezelis f A beteg nem fogad el hormont (csak a csontritkulds profilaxisa, ill. kezelese lehetseges): nem-hormonalb kezelds Hormondlis kezel4s ( H Ri.) l. idoszak 2. iddszak 3. idoszak -Kliogest/ Tabletta Qclo-Menorette Tiisequens Divina Divitren Pausogest Klimonorm Livial Climen Estrafem Premarin, Premella porok vizlagyito adal kak6nt haszn;llt pirofoszfdt az 6sc, amclynck P-O-P kotesebcn az oxigin atomot szinre cseriltik, is igy.gy nagyon hasznos vegyriletcsoportot kaptak. Ez a molckula erdsen g6tolja az oszteoklasztokat, es jol koti a kalcium-f<rszfdt kristilyokat. A leghatekonyabb az ami' nocsoportot is tartalmaz6 viltozat, amelyet Fosamax n6ven Magyarorszfgon is szeles korben hasznalnak. A jol ismert kalcium adds melle tt a kalcitonin k6szftminyek, tovabbs' a D-vitamin jon meg szoba. A szelektfv osztrog n receptor moduliitor (SERM) csoportba sorolt raloxifen a k6zel jovdben kertil forgalomba. Utobbi vegytiletcsoport fejlesztesdnek vegc lja az emls- es endometrium hat6s n lkuli (ez rt szelektiv), de egyebkent cjsztrogdn hatdsu anyagok kifejleszt6se. A raloxifennel egyenl6re csak a csontritkulds profilaxisa, ill. kezel6se lehetseges. Megbesz6l6s Tapasz, 96l Estracomb Estraderm, Dermestril. Systen, Estramon Estragest, Estraderm, Divigel, Dermestril, Systen, Estramon Osszefoglalva az elmondottakat, megj,llapfthatjuk, hogy a hormonpotlds, ha nem is az orok if risdgot, de egy hormonhi6nyos 6llapot megszuntet6sdvel a magas korban is megl6- vd j6 dletmin6sdget adja a ndknek. Divigel rodalom: 1. Volpe A., Lucenti V, Forabosco A. is mtsai.: Oral discomfon and hormone replacement therapy in the postmenopause. Maturitas 13, '5, Grodstein E, Helyi kezel6s Vagifem, Ortho-Gynest D, Ovestin Colditz G. A., Stampfer M. J.: Post-menopausal hormone use and tooth loss: a prospective study. J. Am- Dent. Assoc. 127 N e m - h o rm o ruilis keze ld s (3), 370-7, Le Resche L., Sounden K-, Von-Korff M. R. is mtsai.: Use of exogenous hormones and rbk of tem' kalcium/fluorid Calcium Tridin poromandibular disorder poin Pain 69 (l-2), , D-vitamin Vitamin D, a. Gulyds P, Sebestyin Zs., Bires L- is mts.: Hormonp6tlds is calcitonin Calco CalsYnar Miacalcic zstranyagcsere. Mog. N6orv. Lapja 62, , fito6sztrog6n Melbrosin genistein daidzein Petr6czi 1., Bagddny 5., Bdn J. 6s mtsa.: A hormonpotli kezelds hatdsa betegeink pszichds panaszaira. Mog. N6orv- Lapja biszfoszfondt Fosamax SERM raloxifen 61, 5-120, Petr6czi 1., Bagddny 5., Cseh. is mtsa.: A hormonp6tlds hatdsa a szexudlis panaszokra-a fogamzdstol a vdltozds kordig 2, 13-/,9, Taylor R. W, ovatosak. Hormonk6szitmenyt a hormonhidny srilyossdgdnak megfelelsen v6lasztunk, figyelembe vdve a beteg kfvdns6g6t is. older New Zealand women. Aust. N-2. J. Med. 28 (3), Goulding A.: Plasma leptin in relation to regional body fat in Csak osztrogdnt tartalmazo keszitmdnyekndl 316' 21, (Estraderm, Dermestril, Systen, Divigel, Premarin, Estrafem), amennyiben a betegnel nem tdrtent mdheltdvolitis, a mtsai.: Estrogen increases in vivo leptin production in rats 8. Shimizu H., Shimomura Y., Nakattishi Y is and human subjects. l. Endocinol. 154 (2) , kezelest gestagennel ki kell egdsziteni. Miheltdvolitdson atesett betegeknek, mivel ne m kell a v6rzesre tekintettel 9- Szamosi A., EcsedS' M., Petr6czi - is mtsa.: Hormonpotlo lenni, gyakorlatilag bdrmelyik gyoglszer adhato. A szisztdmas kezel6st nagyon jol egiszftik ki a helyileg alkalmazha- naszokra? (Abs. p. 8) MMT. Kong. Balatonfured, kezelis a menopauza id1szakdban jelentke:o szemiszeti pa' - to hormon tartalmfi htivelykupok. kremek. 10. Metka M., Enzelsberger H., Knogler B. eis nttsai.. Augen' Kjmutatott oszteopor6zis eset n a hormonpotldst cdlszerfi bescltwerden als klimakterisches Symptont. Geburtslt. u. - a denzitdstol ds a beteg dletkctr:itol fuggoen - nem hornronilis kezelessel is kiegcszftcni. A kezelest lehetolcg llhng l. J.: Cendet oestrogen, honnotrc replacentent attd agt- Frauenheilk ll. Snritlt W. lvlitchell P. hosszan folytatni kell. A kezelcs torttos rdsze a mindcnnapos gyogytorna es a megfelcltjcn ossze:illitott dtrend is. ins Eya Studv. Aust. N-2. J. Ophtltaltnol.25 (nppl. ). l3-5. relatecl ntaculor degetteration: rcsults from the Blue lvlottnta Uj torekv6s a minimdlis horrnon ad:rg alkrlmazdsa. f<jkint 12. Cumntirtg R. G., Mitcltell P: Honttorta replact'- lu fiatalabbakndl, ill. tobbeves kezclc;s utdn. a karcinoma rizik6 csdkkentes6re. Ugyancrre szoleil fito-osztroqenek bre- h4ourtrttins Eyc Stutlv. Ant. J. Epidentiol. l-15 (-i), 242'9, tn(tl tltcrapv, reprodttctivc factors, attd cdtoract. Tltc Blue vrlrris:r a kezelisbe. Ezek vagy crtlsitik az osztrogdn hrtast' , Sator M. O., Akramiutt J.. Jouru E. A. is tnt.rut.: vitev nraguk is gyenge osz-trrlgc'nk.irtt visclkcdrrek. Nlilrrnk Tcdrrctiott ol'intraocttlar prcssttt'c irt u duttt'otrlo pttlil'ttt tttt' ;rz osztrik Melbrosin k:rpliir(ti. A dlidzcin es a gcnistcin ;r tlr:tgoitr{ ltotn'tortc rcjtlat'cntrrtt tltcruln'. illuttttitas l9 ( ). 9.r- sztil :rtrub gyc n gc oszt rogci n h l t:ist k r t c1 tt5 akt fv ntc tltbol itj l i, -t. /99,S Cnllc E. E. Mc tuluhill ll 1,. Tlttrtt tll J,;s rrntclvckrdl rzt illitj;ik, ltoriv rr lt:rllr (rrt:.inv()s ke let-izsitri titrcrttlct l'ogy:rsztoklrt nlcgvtidrk :rz 0.ZlcoP<lrtrsisttil cs ;.1 tllc- ott Cttttt't'r irt tt Pnt-s'pat'tivt (-rtltort ttl l\t.tttnut()l)(ttt.\(tl ll,t' tttt.stti.. E.stntectr Rcplut'urtt'rtt 7'lrcrut1n' uttd llirk oj'ltttul ( t,- n()p:rusir nr;.is kilvctkczntcrrrve ittil. \:rtvis: rr kclct-iizsi:tl tte ' t,t(n. J. Ntttl. ('nnt'cr ltt.ttittrtr,,\7 (7), i/7-j-'-'. 1q95. - li. J,t' pck kilzisntcrtcn kcves plrrt:l\tt oktlzti ntcnop:ltls:r1:irt;rk <'ttlt.s 1.. J. Ll"ltitt' [-.. ll/cts:;,\..t.. fi-ttt.gr'tt,ttt.s lrttnt!onr's. rt'1tlittltt< ltt'( lusl()t\'. rutt! t'tsltttt ('(t,!('('t.(.(ttt(('t'( rlllft'.\ ('rrltlrr,,/ '\ r)crlr qcnctikrri. lt:tttent:ipl;ilkoz:ist rtk:ti vluttt:tk. (J). irt)-61r. l()9-l - ltt llrtt,rtttl<': l'-'. [.,t-l,.'t'tltttt(,,\ ne rn-ltttrmtlnlilis kczclc'sscl cs;rl.t es()tttrrtktrl:i: llrolil;r. [) 'lrtttt:t, lj,;.t'tttl.t'tl]. ()tttl \l\.1. tll ke zclr'sc lclrclslrq('\,-\ lrt..'l(t\llt)ll:iltlktlltk ;l lll( l\( )- t't,t,l,(tt ('/)//r'r'r. lt,,ttttt,ttt't('l,l(t( t' \ -l

6 me nt therapy and the rbk ol colorectal concer. Br J. Concer 73 (11), 43l'5, Donnelly V, O'Connell P R', O'Herlihy C.: The influence of oestrogen rep[acemenl on faecal incontinence in postmenopausal women. Br J. Obstet. Gynaecol. 104 (3),31/,-5, Dunn L' B', Damesyn ti., Moorc A. A. is mtsai.: Does estrogen prevent skin aging? Results from the Firct National Health and Nutrition fuamination Su*q (NHANES ). Arch. Dennatol- 133 (3), , Pierard C. 8., Letawe C., Dowlati A. is mtsai.: Effect of hormone replacement therapy for menopause on the mechanical propenies of skin- l. Am. Geiatr Soc- 43 (6), 662-5, Buyon J. P: Hormbne replacement therapy in postmenopausal teomen with systemic lupus eryrhematosw. J. Am. Med. Womens Assoc. 53 (l), 3'7, Hall G. M., Daniels M., Huskisson E- C. is mtsai.:a randomised controlled trial of the efect of honnone replacement rherapy on disease activity in postmenopausal rheuma' toid arthritis. Ann. Rheum. Dis. 53 (2), 2-6, Wilder R. L.: Hormones, pregnancy, and autoimmune diseuses. Ann. N. Y Acad. Sci. 840, 45-50, ;, Fettes.: Migraine in the menopause. Neurolog 53 (4), , Skobeloff E. M., Spivey W H., Silverman R- es mtsai.: The effect of the menstrual cycle on asthma presentarions in the emergency department. Arch. ntern- Med- i,56 (16), , Van Baal W M-, Smolden R- G., Van der Mooren M. J. is msai.: Hormone replacement therapy and plasma homocysteine levels. Obstet. Gynec- 94 (4), , tabletta 50 mg 20x,50x K* megtakarfto diuretikum 1A)mg 20x,50x. aldoszteron antagonista. el6nyos K*-veszt6 diuretikus kezel6s kieg6szit6s6re. nem okoz hiperurik6mi6t, hiperglik6mi6t ray -/ lv_ lalr- - ^flv lv- -/ '/ ratiopharm Furon furosemid tabletta 40 mg 20x,50x Csucshatdsri diu retikum koncentratum hypertonia, kardi6lis, renalis, hepatogr5n od6ma kezek5s6re inj. 20 mg 5x,50x infuziohoz 250 mg 5x *,l*,?fi:i.';;j ratiop harm Uta:6 Oruosok S zakmei tan ulminyu ta k - kol tsd gkdn t elszimolhatr5k Hizion'osok figyclm bc - szilvcszteri ut:.rk. sielis. ud0lisck is szakmai programmal. Gyogyszcrgyirtok, forgalmaz6k rdszcrc ajinljuk - szponzoriljdk orvospannercik utrzjsil Erkluziv iidulcsek: ZRAEL - 8 nap Eilat. felpanzio Ft DON(A - l0 nap. all inclus Ft SEYCHELLE - f lpanziov:rl 415.0d) Ft TENERFE - 8 nlp aprrtntrn Ft TUNEZA - 8 rtap all inclusivc l2s.(x)() Ft MALDry - 12 rrap. filpanz.iti Ft N{ADERA - 8 nap. fc'lp:rrrziti 1619(U Ft DUBA - tl nap. fclp;rnzio 275.(X)0 Ft NA'f l: - N{t:rrrriki - l\1 - lirurs Tclcfon / f;rx: 1)6-2l -lj l{-11 Vu ro.ro,k. kdruta k rep[i 5ve l : C\RO, PRAMSOK - 5 nap, f lp. SR U,NKA - l0 nap, filpanziti KENYA - l5 nap. szafarival MEXKO - ktinrt. iidtllcs Ac:rpttlcob;.trr UEK: LONDON t73.t)00 Fr R0lr1,r KNA, PEKNG - 9 nap. filpanziti 1'l lal F-O l.d - l-janpkok. udrilc'ssc NAiOKK<i - tirilvi virosok Bumti!v<'rt ('.\()p(,r1os c.r c.\1,r'rri ttttt:islto: A't;r:i/trtk s:uktntti )r()(rqtttot - cl6rtt'tts fultt;ttlr'kkcl l2-1 ludrpe.st, X. Nagyen_vctl u. -1. 'l - nrlr i l: mulctotrni(rdntulavntl. h rr () Ft Ft Fr 424.9(X) Ft l Ft 2(;().()00 Fr l24.9tx) Ft 26().9(X) Ft r \{ r _ -

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok*

Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok* Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok* Szolgáltatás megnevezése Kis labor (Teljes vérkép, vörösvértest-süllyedés, vércukor, koleszterin) Nagy labor (Teljes vérkép, vércukor, vörösvértest-süllyedés, TSH, LDL-,

Részletesebben

(Nagy laborban szereplő TSH eltérés esetén automatikusan elvégzi a labor, ennek költsége ebben az esetben utólag fizetendő)

(Nagy laborban szereplő TSH eltérés esetén automatikusan elvégzi a labor, ennek költsége ebben az esetben utólag fizetendő) Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok* Szolgáltatás megnevezése Kis labor (Teljes vérkép, vörösvértest-süllyedés, vércukor, koleszterin) Nagy labor (Teljes vérkép, vércukor, vörösvértest-süllyedés, TSH, LDL-,

Részletesebben

Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása

Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása Belgyógyászati áttekintő Tüdőszűrő röntgen (PA mellkas felvétel) Hasi és kismedencei ultrahang Nyaki (carotis és pajzsmirigy) ultrahang Ízületi ultrahang Echokardiográfiai

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium, hipromellóz, mikrokristályos cellulóz, mannit.

SEGÉDANYAG: Vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium, hipromellóz, mikrokristályos cellulóz, mannit. ASTONIN 0,1 MG TABLETTA Astonin 0,1 mg tabletta fludrokortizon HATÓANYAG: 0,10 mg fludrokortizon.tablettánként. SEGÉDANYAG: Vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium,

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Allergia, sz6nan6tha, asztma

Allergia, sz6nan6tha, asztma Allergia, sz6nan6tha, asztma Omeqa 3 olusz 5o-100 6wel ezel6tt szinte ismeretlen volt az allergia, napjainkban minden 3. ember szenved t6le,

Részletesebben

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát!

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. (Albert Schweitzer) TARTALOM Önnek van férfigyógyásza? Kincs, ami nincs? Férfiegészség

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Somatuline P.R. 30 mg por és oldószer szuszpenziós retard injekcióhoz lanreotid

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Somatuline P.R. 30 mg por és oldószer szuszpenziós retard injekcióhoz lanreotid BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Somatuline P.R. 30 mg por és oldószer szuszpenziós retard injekcióhoz lanreotid Mielott elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Betegtájékoztató FURON 250 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ. Furon 250 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz furoszemid

Betegtájékoztató FURON 250 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ. Furon 250 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz furoszemid FURON 250 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ Furon 250 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz furoszemid HATÓANYAG: Furoszemid. 250 mg furoszemid ampullánként. SEGÉDANYAG: Nátrium-klorid, nátrium-hidroxid,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában Oxidativ stress

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HATÓANYAG: Alendronát-nátrium-trihidrát. A Fosamax tablettánként 70 mg alendronsavat tartalmaz nátrium-alendronát-trihidrát formájában.

HATÓANYAG: Alendronát-nátrium-trihidrát. A Fosamax tablettánként 70 mg alendronsavat tartalmaz nátrium-alendronát-trihidrát formájában. FOSAMAX 70 MG TABLETTA Fosamax 70 mg tabletta 70 mg alendronsav nátrium-alendronát-trihidrát formájában HATÓANYAG: Alendronát-nátrium-trihidrát. A Fosamax tablettánként 70 mg alendronsavat tartalmaz nátrium-alendronát-trihidrát

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Betegtájékoztató NUTROPINAQ 10 MG/2 ML (30 NE) OLDATOS INJEKCIÓ. NutropinAq 10 mg/2 ml oldatos injekció patronban.

Betegtájékoztató NUTROPINAQ 10 MG/2 ML (30 NE) OLDATOS INJEKCIÓ. NutropinAq 10 mg/2 ml oldatos injekció patronban. NUTROPINAQ 10 MG/2 ML (30 NE) OLDATOS INJEKCIÓ NutropinAq 10 mg/2 ml oldatos injekció patronban. Rekombináns DNS technológiával (Escherichia coli) elõállított szomatropin (INN). A NutropinAq hatóanyaga

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Trisequens filmtabletta ösztradiol és noretiszteron-acetát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Trisequens filmtabletta ösztradiol és noretiszteron-acetát BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Trisequens filmtabletta ösztradiol és noretiszteron-acetát Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Dermestril 25 mikrogramm/24 óra transzdermális tapasz Dermestril 50 mikrogramm/24 óra transzdermális tapasz Dermestril 100 mikrogramm/24 óra transzdermális

Részletesebben

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA EPOLAR Trio tabletta és rágótabletta Mielott elkezdené szedni

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

Betegtájékoztató FUROSEMID-CHINOIN OLDATOS INJEKCIÓ. Furosemid-Chinoin oldatos injekció furoszemid. HATÓANYAG: 20 mg furoszemid 2 ml-es ampullánként.

Betegtájékoztató FUROSEMID-CHINOIN OLDATOS INJEKCIÓ. Furosemid-Chinoin oldatos injekció furoszemid. HATÓANYAG: 20 mg furoszemid 2 ml-es ampullánként. FUROSEMID-CHINOIN OLDATOS INJEKCIÓ Furosemid-Chinoin oldatos injekció furoszemid HATÓANYAG: 20 mg furoszemid 2 ml-es ampullánként. SEGÉDANYAG: Nátrium-klorid, trometamol, nátrium-hidroxid, injekcióhoz

Részletesebben

HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁS

HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁS HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁS Hormonok: sejtek, sejtcsoportok által termelt biológiailag aktív kémiai anyagok, funkciójuk a szabályozás, a célsejteket a testnedvek segítségével érik el. Kis mennyiségben hatékonyak,

Részletesebben

Ą ő ĺ őľ ę ő ú ľ ľ ú Ż Ż ő ľ ú ľ ő ü ü ľ ó ĺź ł ő ü Ż ľ ő ü ü ó ö í ő ó ö ö ö ö ĺ ö ő í ó ő Ż ő ö Í ó ó ö ö ő đ ö ö ö ő ü ĺ ĺ íĺ ĺó ĺ ó ü ü ü ľ ü ü ő í ĺ í ó ó ľő ľ í ö í ó ľ ö ľĺ í í ö ü ć ĺ ó ĺ ĺ ó í

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ESSOLUBE XTS 5 10W-40 KERESKEDELMI KFT. Utolsó felülvizsgálat: 2002. október 15. Magyar nyelvű kiadás utolsó felülvizsgálata: 2003. január 30.

ESSOLUBE XTS 5 10W-40 KERESKEDELMI KFT. Utolsó felülvizsgálat: 2002. október 15. Magyar nyelvű kiadás utolsó felülvizsgálata: 2003. január 30. 1/ 9 oldal 1. AZ ANYAGRA/KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A GYÁRTÓRA/FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A KÉSZÍTMÉNY NEVE: ESSOLUBE XTS 5 10W-40 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE: Haszongépjármű motorolaj GYÁRTJA: EXXON MOBIL CORPORATION

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben

Mellékpajzsmirigy Hyperparathyreosis. 2006/2007 Prof. Dr. Uray Éva DE OEC AITT

Mellékpajzsmirigy Hyperparathyreosis. 2006/2007 Prof. Dr. Uray Éva DE OEC AITT Mellékpajzsmirigy Hyperparathyreosis 2006/2007 Prof. Dr. Uray Éva DE OEC AITT 1 A calcium homeostasis szabályozó mechanizmusa szabályozó mechanizmusa Parathormon A mellékpajzsmirigy hormonja Elősegíti

Részletesebben

Betegtájékoztató PAMITOR 15 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ. Pamitor 15 mg / ml koncentrátum oldatos infúzióhoz dinátrium-pamidronát

Betegtájékoztató PAMITOR 15 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ. Pamitor 15 mg / ml koncentrátum oldatos infúzióhoz dinátrium-pamidronát PAMITOR 15 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ Pamitor 15 mg / ml koncentrátum oldatos infúzióhoz dinátrium-pamidronát HATÓANYAG: Milliliterenként 15 mg dinátrium-pamidronát (ami megfelel 12,6 mg pamidronsavnak).

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Étrend-kiegészítők Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Étrend-kiegészítők Élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak

Részletesebben

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Loxelza 2,5 mg filmtabletta. Letrozol

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Loxelza 2,5 mg filmtabletta. Letrozol BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Loxelza 2,5 mg filmtabletta Letrozol Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót! - Tartsa meg a betegtájékoztatót,

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE ALKALMAZÁSI ELOÍRÁS 1. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE FOSAMAX 70 mg tabletta 2. MINOSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 70 mg alendronsavval egyenértéku 91,37 mg alendronát-nátrium-trihidrát tablettánként.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ö ľ í íí Á ľ ó ű ů ú ľ ó ł ó ú ö ó ó ą ľ ú ĺ ľ řř łäłí ľ ł ö ľ ó ę ó í í ľ ó ľ ó ó í ľ ľ ę ę ö Í ü í í ę ó í í ľ ü ľ í í ľ ó í ľ ľ ľű ľ í ű ö ľ ę ó í Ż ź ľ í ű ö ĺ ę ľ ó ó ú ú Ż

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ĺ ĺ Í ő Ą ü ü ö ł ő ü ő ö ö ü ő ü ĺ Í ü ö ü Ú ö ö ü ę Í ę ű ę ö ę ü ü ü ö ü ő ü ö ő ö ü ű ö ĺ ö ĺ ő ő ü ý ő ł ü ö ő ő ü ü ö ł ü ü ĺ ü ü ő ü ö ő ü ĺ ő Ĺ ü ő Ż Ü ö ý ý ł ö ö ő ü ö ł ő ü ý łĺ śż

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register!

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Doxazosin Hexal 2 mg tabletta Doxazosin Hexal 4 mg tabletta doxazozin

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ľ ź í ĺ ö Ĺ ú ľ ľĺ í ťĺ í í í ĺ ź ľ Ĺĺ Ó Í É Íľ É ľ Á Ü ľ Ü É Íľ ľ Á ą ł ĺ É Ü É ńł ĺ É ĺ ĺ Á ĺ ľ ľ ľé ĺ Áľ ľ ä Ę ź ź ď ĺ ú ĺ ĺ í ľ ĺ Á ź ź ö ö í ö í ĺ ľ ö ĺ í ť í ĺ ö ý ö ö ĺ ĺ ĺĺ ĺĺ Ä ľ ť í ö ńĺ í ú

Részletesebben

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A KLIMODIEN DRAZSÉ ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? 2. TUDNIVALÓK A KLIMODIEN DRAZSÉ ALKALMAZÁSA ELOTT

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A KLIMODIEN DRAZSÉ ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? 2. TUDNIVALÓK A KLIMODIEN DRAZSÉ ALKALMAZÁSA ELOTT 4. sz. melléklete az OGYI-T-8629/01-02 sz. Forgalombahozatali engedély módosításának Budapest, 2005. január 14. Szám:31 074/41/2003 Eloadó: dr. Mészáros G./T.E. Melléklet: Tárgy: Betegtájékoztató módosítása

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztatók érintett részeinek módosításai

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztatók érintett részeinek módosításai III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztatók érintett részeinek módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett részeinek módosításai a beterjesztési eljárás

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Salofalk 250 mg végbélkúp Salofalk 500 mg végbélkúp. meszalazin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Salofalk 250 mg végbélkúp Salofalk 500 mg végbélkúp. meszalazin BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Salofalk 250 mg végbélkúp Salofalk 500 mg végbélkúp meszalazin Mielott elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Részletesebben

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Nurofen 200 mg szájban oldódó tabletta BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Í é é ó é ő ó É É ó Ú Í ő é é ó ü ő é é ó é é é ő é é ó ó ó ó é é ó é é ú í ő é é ó é é é í ő é ő é ű é Í ő é é é é Í ó é ö é é ó ó őí ó ö é ó é é ü ö í Í Í Í ó Í é ő é é ö é é é ó ú ü é é ú í ó é é ó

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2007. évi XLVI. törvény

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2007. évi XLVI. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. június 7., csütörtök 70. szám I. kötet Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XLVI. tv. A nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december

Részletesebben

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register!

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Diphereline SR 3,75 mg por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Zantac 25 mg/ml oldatos injekció ranitidin

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Zantac 25 mg/ml oldatos injekció ranitidin Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Zantac 25 mg/ml oldatos injekció ranitidin Mielőtt elkezdik Önnél alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Gammasolde 1 mg filmtabletta. anasztrozol

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Gammasolde 1 mg filmtabletta. anasztrozol BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Gammasolde 1 mg filmtabletta anasztrozol Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. - Tartsa meg

Részletesebben

Žłť š ęŕ ż ł ę ť ň ó ľ ľ ö ő Ą ť ľ ł ł ł ę Łô ý Č Ŕ Ą Ą Ŕ ł ę ł Ą ł í ó ó ł ź ő ü ó ľ ś Á ľ ľ ü ő ň Á É í Ęö ó ľ Á ö ź ó ő Ę ľ ť ä ľ ŕš ľ ł ľ ó Í Ĺ ä ä ł ľ ľ ů žäň í ÍÍ ľä ä Ę Ĺ íäŕ ä Ĺ ääľ Ĺ ą ę ź ľ ó

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

ü ü źĺ ü ó ü ó ó ö ö ö í Í ĺ đ ó ó ü ĺ ĺ ó ó Ü ó ĺ ĺ Ü íĺ ĺ ĺĺ ó ó ń ó Ü ó ĺ ź Ü Ü í ń í ę ó Ĺ ĺ ĺ ó ó ö Í ó ü Á ó ĺ Ĺ ü í ü ó ö ü ü ó ü ź ó Ü ú ó ó Ü ö ú Ö ĺ ü ĺ ö ĺ ę ź Ą ö ü ü ü ö í í í ó ö ó í ó ö

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben