A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete"

Átírás

1 A Balatonalmádi Város Önkormányzatának 28/1995. (XI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a módosításáról szóló 21/2013. (VIII.30), 11/2013. (II.28.), 37/2012. (XII.28.), 28/2012. (VIII.31.), 27/2012. (VI.29.),19/2012. (V.30.), 11/2012. (III.30.), 22/2011. (XII.20.), 33/2010. (XII.20.), 8/2010. (II.26.), 45/2009.(XII.22.), 16/2009. (V.4.), 27/2008.(XII.19.), 19/2007.(XII.27.), 22/2006.(XII.20.), 18/2006.(XII.1.), 4/2006.(III.1.), 24/2005.(XII.1.), 28/2004.(XII.27.), 3/2004.(II.5.), 19/2002.(XII.31.), 8/2002.(V.30.), 19/2001.(XII.31.), 20/2000.(XII.31.), rendelettel egységes szerkezetben 1 A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény felhatalmazása alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) 2 A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonalmádi Város teljes közigazgatási területére. A rendelet személyi hatálya kiterjed természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, melyek a város területén ingatlantulajdonnal bírnak, tevékenységet folytatnak, állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodnak. A rendelet tárgyi hatálya a tulajdonosok számára tekintet nélkül kiterjed minden önálló rendeltetési egységre, függetlenül annak ingatlan-nyilvántartási státuszától. Önálló rendeltetési egység: helyiség vagy egymással belső kapcsolatban álló fő és mellékhelyiségek műszakilag összetartozó együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van. Meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethető (pl. 1 lakás, 1 üdülő, 1 üzlet). (253/1997.(XII.20.)Korm.r. 57.) (2) 3 E rendelet a települési szilárd hulladékok kezelésére (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás, hasznosítás, ártalmatlanítás) vonatkozik. (3) 4 A települési folyékony hulladék, a radioaktív hulladék, a veszélyes hulladék kezelésére külön rendeletben megállapított szabályok érvényesek. Általános rendelkezések 2. (1) 5, 6 Balatonalmádi Város közigazgatási területén a 4. (2) bekezdésében meghatározott hulladékok tekintetében a hulladékkezelési közszolgáltatást: 1 19/2001.(XII.31.)Ör. 2 28/2004.(XII.27.)Ör. 3 28/2004.(XII.27.)Ör. 4 19/2002.(XII.31.)Ör.

2 a) 7 az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.) végzi. b) 8 a helyi hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. (székhelye: Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., Telefonszáma: 06/88/ ) mint helyi közszolgáltató látja el. A közszolgáltatást igénybevevő személlyel a helyi közszolgáltató tart kapcsolatot és köt írásbeli megállapodást. (2) 9 A szolgáltató a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő személyre vonatkozóan annak: - nevét - lakcímét és a szolgáltatási hely címét - születési helyét és idejét - anyja nevét a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint nyilvántartásba veszi és szigorúan csak a közszolgáltatással összefüggő ügyben használja fel, kezeli. (3) 10,11 A közszolgáltatást igénybevevő személy a közszolgáltatás nyilvántartása céljából a (2) bekezdésben meghatározott adatokat köteles szolgáltatni a közszolgáltató felé, továbbá a lakcím és a szolgáltatási hely címének változását 15 napon belül. 3. (1) 12, 13 A települési szilárd hulladék szállítás igénybevétele: a) lakóingatlan esetén egész évben; b) üdülő ingatlan esetén április 15. napját magába foglaló hét hétfőjétől az október 15. napot is magába foglaló hét péntekig; c) beépített külterületi ingatlanok esetén április 15. napját magába foglaló hét hétfőjétől az október 15. napot is magába foglaló hét péntekig; d) gazdálkodó szervezet esetén a működés időtartama alatt a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásainak figyelembevételévela közszolgáltatóval kötendő írásbeli megállapodásban rögzített módon kötelező. (2) 14 A lakóingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiségeiben gazdálkodó tevékenységet folytató tulajdonosokat, használókat a lakóingatlanra megállapított lakossági hulladékszállítási díj megfizetése nem mentesíti az (1) bekezdés szerinti szerződéskötési kötelezettség alól. (3) A beépítetlen belterületi ingatlan tulajdonosa akkor köteles a szemétszállítás igénybevételére, ha tevékenysége folytán az ingatlanon olyan hulladék keletkezik, amely megfelel a 4..-ban meghatározott települési szilárd hulladék (szemét) fogalmának. 5 19/2001.(XII.31.)Ör. 6 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 1 -a. Hatályos napjától. 7 Módosította a 27/2012. VI.29.) Ör. Hatályos július Módosította a 27/2012. VI.29.) Ör. Hatályos július /2004.(II.5.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2007.(XII.27.) Ör /2004.(XII.27.)Ör. 13 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 14 3/2004.(II.5.) Ör.

3 (4) 15, 16 A közszolgáltatás az állandó lakosok esetében szüneteltethető, ha az ingatlan tulajdonosa nullás fogyasztású közüzemi számlákkal igazolja, hogy az ingatlanon senki nem tartózkodik, az ingatlan használaton kívül van legalább 30 napon keresztül. A szüneteltetést a közszolgáltatónál kell kezdeményezni írásban, legalább 30 nappal korábban. A szüneteltetés esetenként a 6 hónapot nem haladhatja meg. A települési szilárd hulladék (szemét) fogalma 4. (1) 17 Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. (2000. évi XCIII. törvény. 3.. c) pontja szerint) (2) 18 A közszolgáltatás keretében kezelt települési szilárd hulladék: aa) települési hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, ac) 19 települési hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdálkodó szervezetnél keletkező külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minősülő hulladék. (213/2001. (XI.14.) Kormányrendelet 3. a) pontja szerint) (3) 20 Lom: az ingatlan rendeltetésszerű használata során keletkező nagydarabos hulladék (bútor, nem elektromos háztartási berendezések, használati eszközök). Nem tartozik ide a veszélyes hulladék: elektromos háztartási berendezések, gyógyszer és vegyszermaradékok, azok göngyölege, elemek, akkumulátorok, szennyezett olajtartalmú anyagok, állati hullák, - hulladékok. 21 A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltatás keretében évente legalább egy alkalommal a közszolgáltatónak kell gondoskodni. (213/2001.(XI.14.) Korm. r. 19. (3) bekezdés szerint) (4) 22 Nem minősül települési hulladéknak a - veszélyes hulladék (úgymint eredete, összetétele, koncentrációja miatt egészségre, környezetre kockázatot jelentő hulladék) pl.: akkumulátor, állati hulla, fáradt olaj, stb., - építési-bontási törmelék pl.: kitermelt termőföld, szennyezés-mentes talaj, kőtörmelék. (5) Termelési hulladék: a kitermelő-, feldolgozó- (termelő)- és szolgáltató tevékenységből származó technológiai, illetve amortizációs hulladék, a veszélyes és radioaktív hulladék kivételével. 15 Módosította a 22/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos január Módosította a 21/2013. (VIII.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos szeptember /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör. 19 3/2004.(II.5.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör.

4 (6) 23 A települési szilárd hulladék (szemét) elszállításának gyakorisága 5. (1) A települési szilárd hulladék (szemét) szállítás rendjének alkalmazkodnia kell a település szerkezetéhez, az ingatlanok jellemző használati módjához és a szezonális jellegből adódó követelményekhez. (2) Balatonalmádi közigazgatási területe a szolgáltatás gyakorisága szempontjából a következő zónákra oszlik: a) az egyedi hulladékgyűjtéssel kiszolgált belterületen egész évben heti egy alkalommal, b) 26 azokban az utcákban, ahol többségében üdülők vannak, illetve beépített külterületen április 15. napját magába foglaló hét hétfőjétől az október 15. napot is magába foglaló hét péntek között heti egyszer c) 27 gazdálkodó szervezetek esetében a szolgáltatóval kötött megállapodásnak megfelelően, de legalább hetente 1 alkalommal. (3) 28 (4) 29, 30, 31 A díjtartozással nem rendelkező lakossági fogyasztó évente egy alkalommal jogosult a külön térítés nélküli lomtalanításra, melyet a közszolgáltatónál igényelhet, előzetes időpont egyeztetés alapján. Lomot közterületre kitenni csak a közszolgáltató által meghatározott időpontban lehet. A külön térítés nélküli lomtalanítás nem eshet július és augusztus hónapokra. A települési szilárd hulladék (szemét) összegyűjtése, átvétele és elszállítása, valamint a szelektíven gyűjtött hulladékra vonatkozó szabályok 6. (1) 32 Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás keretében kezelt települési szilárd hulladékát zárt, a (2) bekezdésben meghatározott gyűjtőedényben köteles összegyűjteni. Más jellegű hulladék abba nem helyezhető. A gyűjtőedényt a megadott szállítási napon a szolgáltatónak közterületen köteles átadni. (2) 33,34,35 Zárt gyűjtőedények: a) 36 60, 80, 110, 120, 240, 1100 literes kukaedény 23 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (XII.28.) Ör napjától 24 27/2008.(XII.19.) Ör. 25 8/2010. (II.26.) Ör. 26 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 27 3/2004.(II.5.) Ör /2001.(XII.31.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 30 Módosította a11/2012. (III.30.)Ör. hatályos napjától. 31 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 32 28/2004.(XII.27.)Ör /2006.(XII.1.) Ör /2009.(XII.22.) Ör. 35 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 2. -a. Hatályos napjától. 36 Módosította a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július 02.

5 b) 110 literes emblémázott zsák. c) A kukaedény beszerzési kötelezettsége az ingatlantulajdonost vagy a szolgáltatás igénybevevőjét terheli. d) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére díjfizetés mellett a szolgáltató által biztosított, emblémázott 110 literes műanyag zsákot kell alkalmazni (3) 37 A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez a szolgáltatás igénybevevője olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban/azokban a megadott szállítási napok között keletkező települési szilárd hulladék az előírásoknak megfelelően elhelyezhető legyen. (3a) 38, 39 Egész éves szolgáltatás esetén a 60 literes űrtartalmú gyűjtőedény az 1-2 személyes háztartásokban igényelhető. (3b) 40, 41 Egész éves szolgáltatás esetén a 80 literes űrtartalmú gyűjtőedény az 1-3 személyes háztartásokban igényelhető. (3c) 42 A közszolgáltató részére az igénylő köteles az országos lakcímnyilvántartás alapján kiállított, 30 napnál nem régebbi dokumentummal, vagy magánokirattal igazolni a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. (3d) 43 Az igénylő nyilatkozni köteles arról, hogy hulladékkezelési díj tartozása nincs. Nem jogosult kisebb térfogatú gyűjtőedényre az az igénylő akinek közszolgáltatási díj tartozása van. (3e) 44 Az igazolás közszolgáltató részére történő benyújtását követően a kisebb térfogatú gyűjtőedényre az írásbeli szolgáltatási szerződés megkötése az igénylő és a közszolgáltató között kötelező. A kisebb térfogatú edényzet beszerzésének, alkalmazásának feltétele a szolgáltatási szerződés megkötése. (3f) 45 A közszolgáltatás igénybevevője köteles az egy háztartásban élő személyek számában bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a közszolgáltató részére bejelenteni. (3g) 46 Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos az egy háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 110/120 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható hulladékkezelés díjának egyösszegű megfizetésére /2006.(XII.1.) Ör. 38 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 39 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 40 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 41 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 42 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 43 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 44 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 45 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 46 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától.

6 (4) 47 Abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevevője a keletkező települési szilárd hulladék meghatározott gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a 6. (2) bekezdésében meghatározott, szükséges űrtartalmú illetve darabszámú gyűjtőedénnyel megfelelő mértékben, mennyiségben nem rendelkezik, köteles a nagyobb űrtartalmú illetve több gyűjtőedény iránti igényét a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés alapján a szolgáltató köteles a megjelölt időponttól vagy megjelölt időtartamra a hulladék megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a szolgáltatást igénybevevő rendelkezésére bocsátani, bérleti díj vagy egyösszegű térítés ellenében. (5) 48 Az alkalmazott zárt gyűjtőedény űrtartalma illetve darabszáma az adott ürítési gyakoriság figyelembe vételével akkor csökkenthető, ha rendszeresen kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek a gyűjtésére a korábban alkalmazott edényzetet alkalmazták. A csökkentett űrtartalmú illetőleg darabszámú gyűjtőedénynek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírás szerinti gyűjtésére és elszállításra való átadására. (6) 49 Társasházak esetében, ha a közös képviselő a szolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelentette be és ennek folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja a rendelkezésre álló gyűjtőedények űrtartalmát, a szolgáltató - a közös képviselő meghallgatása és írásbeli értesítése után jogosult az ingatlanra további gyűjtőedényt kihelyezni, az alkalmazott edényzetnél eggyel nagyobb méretre lecserélni vagy megemelni az ürítés gyakoriságát. 7. (1) 50 A települési szilárd hulladék zárt gyűjtőedényének átadása-átvétele az ingatlan bejáratától legfeljebb 10 méterre történik, kivéve, ha a rendszeresített szállító járművel az ingatlan nem közelíthető meg. Ebben az esetben az átadás-átvétel helyét és módját a közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő az írásos megállapodásban külön rögzíti. (2) 51 A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény közterületre csak a szolgáltatói szerződésben rögzített napokon helyezhető ki átadás céljára. (3) Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa a közterületről 24 órán belül köteles ingatlanára visszahelyezni. (4) /2006.(XII.1.) Ör /2006.(XII.1.) Ör /2006.(XII.1.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör.

7 (5) 53 A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható legyen. A gyűjtőedénybe a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a szállítás során a járműbe való beürítést ne akadályozza. Tilos a gyűjtőedénybe olyan anyagot, tárgyat elhelyezni, amely a dolgozók testi épségét és egészségét veszélyezteti, a szállító jármű műszaki berendezéseit rongálja. Szigorúan tilos a gyűjtőedénybe folyékony, vagy veszélyes hulladékot elhelyezni. (6) Éles, csorbult szélű, lyukas hulladékgyűjtő használata tilos. (7) A zárt céledényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről a tulajdonos köteles gondoskodni. (8) 54 Az elszállítás céljára kihelyezett, vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztításáról a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. (9) 55 A hulladék elszállítása során a szolgáltató által előidézett közterületi szennyezést a szolgáltató köteles megszüntetni. (10) 56 A közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását megtagadhatja, ha - az nem a 6. (2) szerinti zárt gyűjtőedényben kerül átadásra, - érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a települési szilárd hulladéktól eltérő, vagy az (5) bekezdés szerinti anyagot tartalmaz a gyűjtőedény, - a gyűjtőedény balesetveszélyes, éles, csorbult, lyukas. Ilyen esetben a szolgáltatást igénybevevő köteles gondoskodni a hulladék szétválogatásáról és a megfelelő gyűjtőedényről. 7/A 57 (1) A szelektív hulladékgyűjtés a közszolgáltatás része. (2) 58 A város területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes csomagolási hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők. (3) A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el. (4) A gyűjtőedényeket a közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal. (5) A szelektív hulladékgyűjtő sziget gyűjtő edényzetét és területét az edényzet ürítésekor a közszolgáltató szükség szerint tisztítja /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 58 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától

8 (6) 59 A város területén a közszolgáltató által meghirdetett és üzemeltett házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés során a közszolgáltató által meghatározott, külön gyűjtött, tiszta csomagolási hulladék, zöld hulladék helyezhető el a közszolgáltató által meghatározott edényben és módon. 7/B. 60, 61 (1) A tulajdonos köteles az avar és kerti hulladék valamint a biológiailag lebomló egyéb hulladékok kezelésére az alábbi módokat alkalmazni: a) házi komposztálás, b) tavaszi és őszi időszakban a közszolgáltató általi begyűjtés, c) házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése után elhelyezés a közszolgáltató által meghatározott gyűjtőedényben, e) gyűjtés és elszállítás egész évben a szolgáltatónál megvásárolható zöld zsákban. (2) A közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a tulajdonost az ingatlanra biztosított zöldhulladék gyűjtés, elszállítás módjáról és időpontjáról. (3) A tulajdonos az ingatlanán keletkezett zöldhulladékot kivéve, az 5 cm átmérőt meghaladó fának gyökérzetével együtt lévő farönkjét - a közszolgáltató tájékoztatójában szereplő módon köteles gyűjteni és elszállításra átadni. A települési szilárd hulladék (szemét) elhelyezése 8. (1) 62, 63 Közterületen mindennemű hulladék elhelyezése tilos, a lomtalanítás kivételével. (2) 64, 65 Balatonalmádi Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék kezelésének létesítménye: a) 66 b) 67 az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ. 68 A szelektíven gyűjtött hulladékok a kijelölt hulladékudvarban, hulladékgyűjtő szigeten, és a Közszolgáltató által értesített ingatlanok esetében házhoz menő begyűjtés esetén az ingatlan előtt zárt gyűjtőedényben helyezhetők el. (3) Kiegészítette a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július Kiegészítette a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 3. - a. Hatályos napjától. 61 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 62 19/2001.(XII.31.)Ör. 63 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 64 45/2009.(XII.22.) Ör. 65 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 4. - a. Hatályos napjától. 66 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július Módosította a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július /2010. (II.26.) Ör. 69 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július 02.

9 (4) 70, 71. (5) 72 (6) 73 (7) 74 A települési szilárd hulladék felhalmozása a saját tulajdonú ingatlanon tilos, elszállítása a közszolgáltatás keretében legalább heti egyszeri gyakorisággal kötelező. A szolgáltatás igénybevétele 9. (1) 75 A szolgáltató az ingatlan tulajdonosát, a gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetet a szemétszállítás kötelező igénybevételéről, annak lehetséges módozatairól és feltételeiről, továbbá a vonatkozó szabályok módosításairól a mindenkor érvényes önkormányzati rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül köteles értesíteni. (2) 76 A szolgáltató a szolgáltatást igénybevevő személlyel, gazdálkodó szervezettel, társasházi közös képviselővel írásban Megállapodás -t köt, melyben rögzíteni kell a 2. (2) bekezdésében meghatározott adatokat, az alkalmazott, a 6. (2) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényzet fajtáját, a szállítási napokat, az edényzet átadásának helyét a 7. (1) bekezdése figyelembe vételével, a fizetendő díj mértékét, a díjfizetés módját, határidejét. (3) 77 A hat vagy annál több egységes társasházak tulajdonosai a nagyobb méretű kukás vagy konténeres szemétszállítást vehetik igénybe. Erről a szolgáltató és a társasházi közös képviselő írásban állapodnak meg. (4) 78 (5) A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a szolgáltatás teljesítését csak a vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg (1) (2) 80, 81 A települési szilárd hulladék (szemét) szállítás és lerakás díjazása 70 28/2004.(XII.27.)Ör. 71 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 75 3/2004.(II.5.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 79 Hatályon kívül helyezte a 11/2013. (II.28.) Ör. Hatályos március 01. napjától 80 18/2006.(XII.1.) Ör.

10 (3) 82 (4) 83 (5) 84 (6) 85 (7) 86 A közszolgáltatási díj megfizetésének határideje a teljesített közszolgáltatási hónapot követő hónap 10. napja A támogatás szabályozását az egyes szociális ellátásokról szóló 6/1997.(V.1.) Ör a tartalmazza. 12. (1) 88 (2) 89 (3) Vegyes és záró rendelkezések 15. Jelen rendelet 9. -a december 1-én, egyéb rendelkezései január 1-én lép hatályba. Az Európai Unió jogának való megfelelés Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 81 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 82 19/2001.(XII.31.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2000.(XII.31.)Ör /2006.(XII.1.) Ör. 86 Kiegészítette a 21/2013. (VIII.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos szeptember /2006.(III.1.) Ör. 88 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2002.(XII.31.)Ör. 92 Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (V.30.) Ör. Hatályos május 30.napján 16.óra 00 perctől 93 16/2009. (V.4.) Ör.

11 Balatonalmádi, november 30. Dr. Kerényi László sk. Polgármester Dr. Hegedűs Tamás sk. jegyző Kiadmány hiteléül: Balatonalmádi, szeptember 2. Kovács Piroska Rózsa jegyző 94, 95,96,97,98 1.melléklet a 27/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelethez 94 45/2009.(XII.22.) Ör. 95 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 6. - a. Hatályos napjától. 96 Módosította a 22/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos január Módosította a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július Hatályon kívül helyezte a 11/2013. (II.28.) Ör. Hatályos március 01. napjától

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete

Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2009. (XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről, a szervezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet 30/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó szabályok

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2014-03-21 -tól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a köztisztaságról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Önkormányzatának

Részletesebben