A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete"

Átírás

1 A Balatonalmádi Város Önkormányzatának 28/1995. (XI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a módosításáról szóló 21/2013. (VIII.30), 11/2013. (II.28.), 37/2012. (XII.28.), 28/2012. (VIII.31.), 27/2012. (VI.29.),19/2012. (V.30.), 11/2012. (III.30.), 22/2011. (XII.20.), 33/2010. (XII.20.), 8/2010. (II.26.), 45/2009.(XII.22.), 16/2009. (V.4.), 27/2008.(XII.19.), 19/2007.(XII.27.), 22/2006.(XII.20.), 18/2006.(XII.1.), 4/2006.(III.1.), 24/2005.(XII.1.), 28/2004.(XII.27.), 3/2004.(II.5.), 19/2002.(XII.31.), 8/2002.(V.30.), 19/2001.(XII.31.), 20/2000.(XII.31.), rendelettel egységes szerkezetben 1 A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény felhatalmazása alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) 2 A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonalmádi Város teljes közigazgatási területére. A rendelet személyi hatálya kiterjed természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, melyek a város területén ingatlantulajdonnal bírnak, tevékenységet folytatnak, állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodnak. A rendelet tárgyi hatálya a tulajdonosok számára tekintet nélkül kiterjed minden önálló rendeltetési egységre, függetlenül annak ingatlan-nyilvántartási státuszától. Önálló rendeltetési egység: helyiség vagy egymással belső kapcsolatban álló fő és mellékhelyiségek műszakilag összetartozó együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van. Meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethető (pl. 1 lakás, 1 üdülő, 1 üzlet). (253/1997.(XII.20.)Korm.r. 57.) (2) 3 E rendelet a települési szilárd hulladékok kezelésére (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás, hasznosítás, ártalmatlanítás) vonatkozik. (3) 4 A települési folyékony hulladék, a radioaktív hulladék, a veszélyes hulladék kezelésére külön rendeletben megállapított szabályok érvényesek. Általános rendelkezések 2. (1) 5, 6 Balatonalmádi Város közigazgatási területén a 4. (2) bekezdésében meghatározott hulladékok tekintetében a hulladékkezelési közszolgáltatást: 1 19/2001.(XII.31.)Ör. 2 28/2004.(XII.27.)Ör. 3 28/2004.(XII.27.)Ör. 4 19/2002.(XII.31.)Ör.

2 a) 7 az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.) végzi. b) 8 a helyi hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. (székhelye: Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., Telefonszáma: 06/88/ ) mint helyi közszolgáltató látja el. A közszolgáltatást igénybevevő személlyel a helyi közszolgáltató tart kapcsolatot és köt írásbeli megállapodást. (2) 9 A szolgáltató a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő személyre vonatkozóan annak: - nevét - lakcímét és a szolgáltatási hely címét - születési helyét és idejét - anyja nevét a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint nyilvántartásba veszi és szigorúan csak a közszolgáltatással összefüggő ügyben használja fel, kezeli. (3) 10,11 A közszolgáltatást igénybevevő személy a közszolgáltatás nyilvántartása céljából a (2) bekezdésben meghatározott adatokat köteles szolgáltatni a közszolgáltató felé, továbbá a lakcím és a szolgáltatási hely címének változását 15 napon belül. 3. (1) 12, 13 A települési szilárd hulladék szállítás igénybevétele: a) lakóingatlan esetén egész évben; b) üdülő ingatlan esetén április 15. napját magába foglaló hét hétfőjétől az október 15. napot is magába foglaló hét péntekig; c) beépített külterületi ingatlanok esetén április 15. napját magába foglaló hét hétfőjétől az október 15. napot is magába foglaló hét péntekig; d) gazdálkodó szervezet esetén a működés időtartama alatt a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásainak figyelembevételévela közszolgáltatóval kötendő írásbeli megállapodásban rögzített módon kötelező. (2) 14 A lakóingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiségeiben gazdálkodó tevékenységet folytató tulajdonosokat, használókat a lakóingatlanra megállapított lakossági hulladékszállítási díj megfizetése nem mentesíti az (1) bekezdés szerinti szerződéskötési kötelezettség alól. (3) A beépítetlen belterületi ingatlan tulajdonosa akkor köteles a szemétszállítás igénybevételére, ha tevékenysége folytán az ingatlanon olyan hulladék keletkezik, amely megfelel a 4..-ban meghatározott települési szilárd hulladék (szemét) fogalmának. 5 19/2001.(XII.31.)Ör. 6 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 1 -a. Hatályos napjától. 7 Módosította a 27/2012. VI.29.) Ör. Hatályos július Módosította a 27/2012. VI.29.) Ör. Hatályos július /2004.(II.5.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2007.(XII.27.) Ör /2004.(XII.27.)Ör. 13 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 14 3/2004.(II.5.) Ör.

3 (4) 15, 16 A közszolgáltatás az állandó lakosok esetében szüneteltethető, ha az ingatlan tulajdonosa nullás fogyasztású közüzemi számlákkal igazolja, hogy az ingatlanon senki nem tartózkodik, az ingatlan használaton kívül van legalább 30 napon keresztül. A szüneteltetést a közszolgáltatónál kell kezdeményezni írásban, legalább 30 nappal korábban. A szüneteltetés esetenként a 6 hónapot nem haladhatja meg. A települési szilárd hulladék (szemét) fogalma 4. (1) 17 Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. (2000. évi XCIII. törvény. 3.. c) pontja szerint) (2) 18 A közszolgáltatás keretében kezelt települési szilárd hulladék: aa) települési hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, ac) 19 települési hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdálkodó szervezetnél keletkező külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minősülő hulladék. (213/2001. (XI.14.) Kormányrendelet 3. a) pontja szerint) (3) 20 Lom: az ingatlan rendeltetésszerű használata során keletkező nagydarabos hulladék (bútor, nem elektromos háztartási berendezések, használati eszközök). Nem tartozik ide a veszélyes hulladék: elektromos háztartási berendezések, gyógyszer és vegyszermaradékok, azok göngyölege, elemek, akkumulátorok, szennyezett olajtartalmú anyagok, állati hullák, - hulladékok. 21 A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltatás keretében évente legalább egy alkalommal a közszolgáltatónak kell gondoskodni. (213/2001.(XI.14.) Korm. r. 19. (3) bekezdés szerint) (4) 22 Nem minősül települési hulladéknak a - veszélyes hulladék (úgymint eredete, összetétele, koncentrációja miatt egészségre, környezetre kockázatot jelentő hulladék) pl.: akkumulátor, állati hulla, fáradt olaj, stb., - építési-bontási törmelék pl.: kitermelt termőföld, szennyezés-mentes talaj, kőtörmelék. (5) Termelési hulladék: a kitermelő-, feldolgozó- (termelő)- és szolgáltató tevékenységből származó technológiai, illetve amortizációs hulladék, a veszélyes és radioaktív hulladék kivételével. 15 Módosította a 22/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos január Módosította a 21/2013. (VIII.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos szeptember /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör. 19 3/2004.(II.5.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör.

4 (6) 23 A települési szilárd hulladék (szemét) elszállításának gyakorisága 5. (1) A települési szilárd hulladék (szemét) szállítás rendjének alkalmazkodnia kell a település szerkezetéhez, az ingatlanok jellemző használati módjához és a szezonális jellegből adódó követelményekhez. (2) Balatonalmádi közigazgatási területe a szolgáltatás gyakorisága szempontjából a következő zónákra oszlik: a) az egyedi hulladékgyűjtéssel kiszolgált belterületen egész évben heti egy alkalommal, b) 26 azokban az utcákban, ahol többségében üdülők vannak, illetve beépített külterületen április 15. napját magába foglaló hét hétfőjétől az október 15. napot is magába foglaló hét péntek között heti egyszer c) 27 gazdálkodó szervezetek esetében a szolgáltatóval kötött megállapodásnak megfelelően, de legalább hetente 1 alkalommal. (3) 28 (4) 29, 30, 31 A díjtartozással nem rendelkező lakossági fogyasztó évente egy alkalommal jogosult a külön térítés nélküli lomtalanításra, melyet a közszolgáltatónál igényelhet, előzetes időpont egyeztetés alapján. Lomot közterületre kitenni csak a közszolgáltató által meghatározott időpontban lehet. A külön térítés nélküli lomtalanítás nem eshet július és augusztus hónapokra. A települési szilárd hulladék (szemét) összegyűjtése, átvétele és elszállítása, valamint a szelektíven gyűjtött hulladékra vonatkozó szabályok 6. (1) 32 Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás keretében kezelt települési szilárd hulladékát zárt, a (2) bekezdésben meghatározott gyűjtőedényben köteles összegyűjteni. Más jellegű hulladék abba nem helyezhető. A gyűjtőedényt a megadott szállítási napon a szolgáltatónak közterületen köteles átadni. (2) 33,34,35 Zárt gyűjtőedények: a) 36 60, 80, 110, 120, 240, 1100 literes kukaedény 23 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (XII.28.) Ör napjától 24 27/2008.(XII.19.) Ör. 25 8/2010. (II.26.) Ör. 26 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 27 3/2004.(II.5.) Ör /2001.(XII.31.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 30 Módosította a11/2012. (III.30.)Ör. hatályos napjától. 31 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 32 28/2004.(XII.27.)Ör /2006.(XII.1.) Ör /2009.(XII.22.) Ör. 35 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 2. -a. Hatályos napjától. 36 Módosította a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július 02.

5 b) 110 literes emblémázott zsák. c) A kukaedény beszerzési kötelezettsége az ingatlantulajdonost vagy a szolgáltatás igénybevevőjét terheli. d) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére díjfizetés mellett a szolgáltató által biztosított, emblémázott 110 literes műanyag zsákot kell alkalmazni (3) 37 A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez a szolgáltatás igénybevevője olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban/azokban a megadott szállítási napok között keletkező települési szilárd hulladék az előírásoknak megfelelően elhelyezhető legyen. (3a) 38, 39 Egész éves szolgáltatás esetén a 60 literes űrtartalmú gyűjtőedény az 1-2 személyes háztartásokban igényelhető. (3b) 40, 41 Egész éves szolgáltatás esetén a 80 literes űrtartalmú gyűjtőedény az 1-3 személyes háztartásokban igényelhető. (3c) 42 A közszolgáltató részére az igénylő köteles az országos lakcímnyilvántartás alapján kiállított, 30 napnál nem régebbi dokumentummal, vagy magánokirattal igazolni a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. (3d) 43 Az igénylő nyilatkozni köteles arról, hogy hulladékkezelési díj tartozása nincs. Nem jogosult kisebb térfogatú gyűjtőedényre az az igénylő akinek közszolgáltatási díj tartozása van. (3e) 44 Az igazolás közszolgáltató részére történő benyújtását követően a kisebb térfogatú gyűjtőedényre az írásbeli szolgáltatási szerződés megkötése az igénylő és a közszolgáltató között kötelező. A kisebb térfogatú edényzet beszerzésének, alkalmazásának feltétele a szolgáltatási szerződés megkötése. (3f) 45 A közszolgáltatás igénybevevője köteles az egy háztartásban élő személyek számában bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a közszolgáltató részére bejelenteni. (3g) 46 Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos az egy háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 110/120 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható hulladékkezelés díjának egyösszegű megfizetésére /2006.(XII.1.) Ör. 38 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 39 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 40 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 41 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 42 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 43 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 44 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 45 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 46 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától.

6 (4) 47 Abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevevője a keletkező települési szilárd hulladék meghatározott gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a 6. (2) bekezdésében meghatározott, szükséges űrtartalmú illetve darabszámú gyűjtőedénnyel megfelelő mértékben, mennyiségben nem rendelkezik, köteles a nagyobb űrtartalmú illetve több gyűjtőedény iránti igényét a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés alapján a szolgáltató köteles a megjelölt időponttól vagy megjelölt időtartamra a hulladék megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a szolgáltatást igénybevevő rendelkezésére bocsátani, bérleti díj vagy egyösszegű térítés ellenében. (5) 48 Az alkalmazott zárt gyűjtőedény űrtartalma illetve darabszáma az adott ürítési gyakoriság figyelembe vételével akkor csökkenthető, ha rendszeresen kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek a gyűjtésére a korábban alkalmazott edényzetet alkalmazták. A csökkentett űrtartalmú illetőleg darabszámú gyűjtőedénynek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírás szerinti gyűjtésére és elszállításra való átadására. (6) 49 Társasházak esetében, ha a közös képviselő a szolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelentette be és ennek folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja a rendelkezésre álló gyűjtőedények űrtartalmát, a szolgáltató - a közös képviselő meghallgatása és írásbeli értesítése után jogosult az ingatlanra további gyűjtőedényt kihelyezni, az alkalmazott edényzetnél eggyel nagyobb méretre lecserélni vagy megemelni az ürítés gyakoriságát. 7. (1) 50 A települési szilárd hulladék zárt gyűjtőedényének átadása-átvétele az ingatlan bejáratától legfeljebb 10 méterre történik, kivéve, ha a rendszeresített szállító járművel az ingatlan nem közelíthető meg. Ebben az esetben az átadás-átvétel helyét és módját a közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő az írásos megállapodásban külön rögzíti. (2) 51 A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény közterületre csak a szolgáltatói szerződésben rögzített napokon helyezhető ki átadás céljára. (3) Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa a közterületről 24 órán belül köteles ingatlanára visszahelyezni. (4) /2006.(XII.1.) Ör /2006.(XII.1.) Ör /2006.(XII.1.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör.

7 (5) 53 A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható legyen. A gyűjtőedénybe a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a szállítás során a járműbe való beürítést ne akadályozza. Tilos a gyűjtőedénybe olyan anyagot, tárgyat elhelyezni, amely a dolgozók testi épségét és egészségét veszélyezteti, a szállító jármű műszaki berendezéseit rongálja. Szigorúan tilos a gyűjtőedénybe folyékony, vagy veszélyes hulladékot elhelyezni. (6) Éles, csorbult szélű, lyukas hulladékgyűjtő használata tilos. (7) A zárt céledényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről a tulajdonos köteles gondoskodni. (8) 54 Az elszállítás céljára kihelyezett, vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztításáról a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. (9) 55 A hulladék elszállítása során a szolgáltató által előidézett közterületi szennyezést a szolgáltató köteles megszüntetni. (10) 56 A közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását megtagadhatja, ha - az nem a 6. (2) szerinti zárt gyűjtőedényben kerül átadásra, - érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a települési szilárd hulladéktól eltérő, vagy az (5) bekezdés szerinti anyagot tartalmaz a gyűjtőedény, - a gyűjtőedény balesetveszélyes, éles, csorbult, lyukas. Ilyen esetben a szolgáltatást igénybevevő köteles gondoskodni a hulladék szétválogatásáról és a megfelelő gyűjtőedényről. 7/A 57 (1) A szelektív hulladékgyűjtés a közszolgáltatás része. (2) 58 A város területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes csomagolási hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők. (3) A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el. (4) A gyűjtőedényeket a közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal. (5) A szelektív hulladékgyűjtő sziget gyűjtő edényzetét és területét az edényzet ürítésekor a közszolgáltató szükség szerint tisztítja /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 58 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától

8 (6) 59 A város területén a közszolgáltató által meghirdetett és üzemeltett házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés során a közszolgáltató által meghatározott, külön gyűjtött, tiszta csomagolási hulladék, zöld hulladék helyezhető el a közszolgáltató által meghatározott edényben és módon. 7/B. 60, 61 (1) A tulajdonos köteles az avar és kerti hulladék valamint a biológiailag lebomló egyéb hulladékok kezelésére az alábbi módokat alkalmazni: a) házi komposztálás, b) tavaszi és őszi időszakban a közszolgáltató általi begyűjtés, c) házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése után elhelyezés a közszolgáltató által meghatározott gyűjtőedényben, e) gyűjtés és elszállítás egész évben a szolgáltatónál megvásárolható zöld zsákban. (2) A közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a tulajdonost az ingatlanra biztosított zöldhulladék gyűjtés, elszállítás módjáról és időpontjáról. (3) A tulajdonos az ingatlanán keletkezett zöldhulladékot kivéve, az 5 cm átmérőt meghaladó fának gyökérzetével együtt lévő farönkjét - a közszolgáltató tájékoztatójában szereplő módon köteles gyűjteni és elszállításra átadni. A települési szilárd hulladék (szemét) elhelyezése 8. (1) 62, 63 Közterületen mindennemű hulladék elhelyezése tilos, a lomtalanítás kivételével. (2) 64, 65 Balatonalmádi Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék kezelésének létesítménye: a) 66 b) 67 az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ. 68 A szelektíven gyűjtött hulladékok a kijelölt hulladékudvarban, hulladékgyűjtő szigeten, és a Közszolgáltató által értesített ingatlanok esetében házhoz menő begyűjtés esetén az ingatlan előtt zárt gyűjtőedényben helyezhetők el. (3) Kiegészítette a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július Kiegészítette a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 3. - a. Hatályos napjától. 61 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 62 19/2001.(XII.31.)Ör. 63 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 64 45/2009.(XII.22.) Ör. 65 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 4. - a. Hatályos napjától. 66 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július Módosította a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július /2010. (II.26.) Ör. 69 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július 02.

9 (4) 70, 71. (5) 72 (6) 73 (7) 74 A települési szilárd hulladék felhalmozása a saját tulajdonú ingatlanon tilos, elszállítása a közszolgáltatás keretében legalább heti egyszeri gyakorisággal kötelező. A szolgáltatás igénybevétele 9. (1) 75 A szolgáltató az ingatlan tulajdonosát, a gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetet a szemétszállítás kötelező igénybevételéről, annak lehetséges módozatairól és feltételeiről, továbbá a vonatkozó szabályok módosításairól a mindenkor érvényes önkormányzati rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül köteles értesíteni. (2) 76 A szolgáltató a szolgáltatást igénybevevő személlyel, gazdálkodó szervezettel, társasházi közös képviselővel írásban Megállapodás -t köt, melyben rögzíteni kell a 2. (2) bekezdésében meghatározott adatokat, az alkalmazott, a 6. (2) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényzet fajtáját, a szállítási napokat, az edényzet átadásának helyét a 7. (1) bekezdése figyelembe vételével, a fizetendő díj mértékét, a díjfizetés módját, határidejét. (3) 77 A hat vagy annál több egységes társasházak tulajdonosai a nagyobb méretű kukás vagy konténeres szemétszállítást vehetik igénybe. Erről a szolgáltató és a társasházi közös képviselő írásban állapodnak meg. (4) 78 (5) A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a szolgáltatás teljesítését csak a vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg (1) (2) 80, 81 A települési szilárd hulladék (szemét) szállítás és lerakás díjazása 70 28/2004.(XII.27.)Ör. 71 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 75 3/2004.(II.5.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 79 Hatályon kívül helyezte a 11/2013. (II.28.) Ör. Hatályos március 01. napjától 80 18/2006.(XII.1.) Ör.

10 (3) 82 (4) 83 (5) 84 (6) 85 (7) 86 A közszolgáltatási díj megfizetésének határideje a teljesített közszolgáltatási hónapot követő hónap 10. napja A támogatás szabályozását az egyes szociális ellátásokról szóló 6/1997.(V.1.) Ör a tartalmazza. 12. (1) 88 (2) 89 (3) Vegyes és záró rendelkezések 15. Jelen rendelet 9. -a december 1-én, egyéb rendelkezései január 1-én lép hatályba. Az Európai Unió jogának való megfelelés Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 81 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 82 19/2001.(XII.31.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2000.(XII.31.)Ör /2006.(XII.1.) Ör. 86 Kiegészítette a 21/2013. (VIII.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos szeptember /2006.(III.1.) Ör. 88 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2002.(XII.31.)Ör. 92 Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (V.30.) Ör. Hatályos május 30.napján 16.óra 00 perctől 93 16/2009. (V.4.) Ör.

11 Balatonalmádi, november 30. Dr. Kerényi László sk. Polgármester Dr. Hegedűs Tamás sk. jegyző Kiadmány hiteléül: Balatonalmádi, szeptember 2. Kovács Piroska Rózsa jegyző 94, 95,96,97,98 1.melléklet a 27/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelethez 94 45/2009.(XII.22.) Ör. 95 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 6. - a. Hatályos napjától. 96 Módosította a 22/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos január Módosította a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július Hatályon kívül helyezte a 11/2013. (II.28.) Ör. Hatályos március 01. napjától

(2014. január 1-től hatályos egységes szerkezetű szövege)

(2014. január 1-től hatályos egységes szerkezetű szövege) Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.22.), 6/2012.(VI.4.), 6/2013.(II.28.), 19/2013.(VI.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2010.(VI.10.) önkormányzati rendelete a települési

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

a 18/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelettel

a 18/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelettel Egységes szerkezetbe a 18/2016. (XII.07.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2012. július 1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgál Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (VII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010. (XII. 22.), 20/2011. (XII. 1.), 14/2012. (V. 30.), 16/2012. (VI. 22.), 17/2012. (IX. 14.), 22/2012. (XI. 30.), 23/2012. (XII. 14.) és a 4/2013.

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete

Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Rábahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rábahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rábahídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2003. (XII.15.) számú r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 17/23007.(XII.06.) számú rendelettel az önkormányzat által szervezett települési

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2010./XII.21./ önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2010./XII.21./ önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010./XII.21./ önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól Sárkeresztes

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelete VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az ingatlanhasználó kötelezettségei, a hulladékkezelés helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

1. Az ingatlanhasználó kötelezettségei, a hulladékkezelés helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének szabályairól Dunaszentmiklós Község

Részletesebben

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.27.) rendelete a települési hulladék kezelési közszolgáltatásról

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.27.) rendelete a települési hulladék kezelési közszolgáltatásról Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.27.) rendelete a települési hulladék kezelési közszolgáltatásról Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.04.) KT. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének (II.1i.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének (II.1i.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sajóecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7.12015.(II.1i.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sajóecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a huliadékról

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

KIVONAT. Fúrta Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Fúrta Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Fúrta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.12.) ÖR.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Álmosd Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról egységes szerkezetben a 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10.

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10. ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről (a 10/2014. (IV. 9.) önkormányzati

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, területe

1. A közszolgáltatás tartalma, területe Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete../2014. ( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Litér Község Önkormányzat

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 22 /2004. (XII.28.) rendelete. a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 22 /2004. (XII.28.) rendelete. a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Taktaszada Község Önkormányzat Képviselőtestületének 22 /2004. (XII.28.) rendelete a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Taktaszada Község Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

41/2010. (XI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

41/2010. (XI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 41/2010. (XI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Várpalota Város Önkormányzatának

Részletesebben

2. A közszolgáltatás igénybevétele. 3. Közszolgáltatás rendje és módja

2. A közszolgáltatás igénybevétele. 3. Közszolgáltatás rendje és módja Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2014.(III. 14.) rendelete a hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2014.(III. 14.) rendelete a hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2014.(III. 14.) rendelete a hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról Akasztó Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2003.(II.14.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2003.(II.14.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2003.(II.14.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hegyeshalom

Részletesebben