A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete"

Átírás

1 A Balatonalmádi Város Önkormányzatának 28/1995. (XI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a módosításáról szóló 21/2013. (VIII.30), 11/2013. (II.28.), 37/2012. (XII.28.), 28/2012. (VIII.31.), 27/2012. (VI.29.),19/2012. (V.30.), 11/2012. (III.30.), 22/2011. (XII.20.), 33/2010. (XII.20.), 8/2010. (II.26.), 45/2009.(XII.22.), 16/2009. (V.4.), 27/2008.(XII.19.), 19/2007.(XII.27.), 22/2006.(XII.20.), 18/2006.(XII.1.), 4/2006.(III.1.), 24/2005.(XII.1.), 28/2004.(XII.27.), 3/2004.(II.5.), 19/2002.(XII.31.), 8/2002.(V.30.), 19/2001.(XII.31.), 20/2000.(XII.31.), rendelettel egységes szerkezetben 1 A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény felhatalmazása alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) 2 A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonalmádi Város teljes közigazgatási területére. A rendelet személyi hatálya kiterjed természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, melyek a város területén ingatlantulajdonnal bírnak, tevékenységet folytatnak, állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodnak. A rendelet tárgyi hatálya a tulajdonosok számára tekintet nélkül kiterjed minden önálló rendeltetési egységre, függetlenül annak ingatlan-nyilvántartási státuszától. Önálló rendeltetési egység: helyiség vagy egymással belső kapcsolatban álló fő és mellékhelyiségek műszakilag összetartozó együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van. Meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethető (pl. 1 lakás, 1 üdülő, 1 üzlet). (253/1997.(XII.20.)Korm.r. 57.) (2) 3 E rendelet a települési szilárd hulladékok kezelésére (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás, hasznosítás, ártalmatlanítás) vonatkozik. (3) 4 A települési folyékony hulladék, a radioaktív hulladék, a veszélyes hulladék kezelésére külön rendeletben megállapított szabályok érvényesek. Általános rendelkezések 2. (1) 5, 6 Balatonalmádi Város közigazgatási területén a 4. (2) bekezdésében meghatározott hulladékok tekintetében a hulladékkezelési közszolgáltatást: 1 19/2001.(XII.31.)Ör. 2 28/2004.(XII.27.)Ör. 3 28/2004.(XII.27.)Ör. 4 19/2002.(XII.31.)Ör.

2 a) 7 az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.) végzi. b) 8 a helyi hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. (székhelye: Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., Telefonszáma: 06/88/ ) mint helyi közszolgáltató látja el. A közszolgáltatást igénybevevő személlyel a helyi közszolgáltató tart kapcsolatot és köt írásbeli megállapodást. (2) 9 A szolgáltató a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő személyre vonatkozóan annak: - nevét - lakcímét és a szolgáltatási hely címét - születési helyét és idejét - anyja nevét a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései szerint nyilvántartásba veszi és szigorúan csak a közszolgáltatással összefüggő ügyben használja fel, kezeli. (3) 10,11 A közszolgáltatást igénybevevő személy a közszolgáltatás nyilvántartása céljából a (2) bekezdésben meghatározott adatokat köteles szolgáltatni a közszolgáltató felé, továbbá a lakcím és a szolgáltatási hely címének változását 15 napon belül. 3. (1) 12, 13 A települési szilárd hulladék szállítás igénybevétele: a) lakóingatlan esetén egész évben; b) üdülő ingatlan esetén április 15. napját magába foglaló hét hétfőjétől az október 15. napot is magába foglaló hét péntekig; c) beépített külterületi ingatlanok esetén április 15. napját magába foglaló hét hétfőjétől az október 15. napot is magába foglaló hét péntekig; d) gazdálkodó szervezet esetén a működés időtartama alatt a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásainak figyelembevételévela közszolgáltatóval kötendő írásbeli megállapodásban rögzített módon kötelező. (2) 14 A lakóingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiségeiben gazdálkodó tevékenységet folytató tulajdonosokat, használókat a lakóingatlanra megállapított lakossági hulladékszállítási díj megfizetése nem mentesíti az (1) bekezdés szerinti szerződéskötési kötelezettség alól. (3) A beépítetlen belterületi ingatlan tulajdonosa akkor köteles a szemétszállítás igénybevételére, ha tevékenysége folytán az ingatlanon olyan hulladék keletkezik, amely megfelel a 4..-ban meghatározott települési szilárd hulladék (szemét) fogalmának. 5 19/2001.(XII.31.)Ör. 6 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 1 -a. Hatályos napjától. 7 Módosította a 27/2012. VI.29.) Ör. Hatályos július Módosította a 27/2012. VI.29.) Ör. Hatályos július /2004.(II.5.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2007.(XII.27.) Ör /2004.(XII.27.)Ör. 13 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 14 3/2004.(II.5.) Ör.

3 (4) 15, 16 A közszolgáltatás az állandó lakosok esetében szüneteltethető, ha az ingatlan tulajdonosa nullás fogyasztású közüzemi számlákkal igazolja, hogy az ingatlanon senki nem tartózkodik, az ingatlan használaton kívül van legalább 30 napon keresztül. A szüneteltetést a közszolgáltatónál kell kezdeményezni írásban, legalább 30 nappal korábban. A szüneteltetés esetenként a 6 hónapot nem haladhatja meg. A települési szilárd hulladék (szemét) fogalma 4. (1) 17 Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. (2000. évi XCIII. törvény. 3.. c) pontja szerint) (2) 18 A közszolgáltatás keretében kezelt települési szilárd hulladék: aa) települési hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, ac) 19 települési hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdálkodó szervezetnél keletkező külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minősülő hulladék. (213/2001. (XI.14.) Kormányrendelet 3. a) pontja szerint) (3) 20 Lom: az ingatlan rendeltetésszerű használata során keletkező nagydarabos hulladék (bútor, nem elektromos háztartási berendezések, használati eszközök). Nem tartozik ide a veszélyes hulladék: elektromos háztartási berendezések, gyógyszer és vegyszermaradékok, azok göngyölege, elemek, akkumulátorok, szennyezett olajtartalmú anyagok, állati hullák, - hulladékok. 21 A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltatás keretében évente legalább egy alkalommal a közszolgáltatónak kell gondoskodni. (213/2001.(XI.14.) Korm. r. 19. (3) bekezdés szerint) (4) 22 Nem minősül települési hulladéknak a - veszélyes hulladék (úgymint eredete, összetétele, koncentrációja miatt egészségre, környezetre kockázatot jelentő hulladék) pl.: akkumulátor, állati hulla, fáradt olaj, stb., - építési-bontási törmelék pl.: kitermelt termőföld, szennyezés-mentes talaj, kőtörmelék. (5) Termelési hulladék: a kitermelő-, feldolgozó- (termelő)- és szolgáltató tevékenységből származó technológiai, illetve amortizációs hulladék, a veszélyes és radioaktív hulladék kivételével. 15 Módosította a 22/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos január Módosította a 21/2013. (VIII.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos szeptember /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör. 19 3/2004.(II.5.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör.

4 (6) 23 A települési szilárd hulladék (szemét) elszállításának gyakorisága 5. (1) A települési szilárd hulladék (szemét) szállítás rendjének alkalmazkodnia kell a település szerkezetéhez, az ingatlanok jellemző használati módjához és a szezonális jellegből adódó követelményekhez. (2) Balatonalmádi közigazgatási területe a szolgáltatás gyakorisága szempontjából a következő zónákra oszlik: a) az egyedi hulladékgyűjtéssel kiszolgált belterületen egész évben heti egy alkalommal, b) 26 azokban az utcákban, ahol többségében üdülők vannak, illetve beépített külterületen április 15. napját magába foglaló hét hétfőjétől az október 15. napot is magába foglaló hét péntek között heti egyszer c) 27 gazdálkodó szervezetek esetében a szolgáltatóval kötött megállapodásnak megfelelően, de legalább hetente 1 alkalommal. (3) 28 (4) 29, 30, 31 A díjtartozással nem rendelkező lakossági fogyasztó évente egy alkalommal jogosult a külön térítés nélküli lomtalanításra, melyet a közszolgáltatónál igényelhet, előzetes időpont egyeztetés alapján. Lomot közterületre kitenni csak a közszolgáltató által meghatározott időpontban lehet. A külön térítés nélküli lomtalanítás nem eshet július és augusztus hónapokra. A települési szilárd hulladék (szemét) összegyűjtése, átvétele és elszállítása, valamint a szelektíven gyűjtött hulladékra vonatkozó szabályok 6. (1) 32 Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás keretében kezelt települési szilárd hulladékát zárt, a (2) bekezdésben meghatározott gyűjtőedényben köteles összegyűjteni. Más jellegű hulladék abba nem helyezhető. A gyűjtőedényt a megadott szállítási napon a szolgáltatónak közterületen köteles átadni. (2) 33,34,35 Zárt gyűjtőedények: a) 36 60, 80, 110, 120, 240, 1100 literes kukaedény 23 Hatályon kívül helyezte a 37/2012. (XII.28.) Ör napjától 24 27/2008.(XII.19.) Ör. 25 8/2010. (II.26.) Ör. 26 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 27 3/2004.(II.5.) Ör /2001.(XII.31.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 30 Módosította a11/2012. (III.30.)Ör. hatályos napjától. 31 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 32 28/2004.(XII.27.)Ör /2006.(XII.1.) Ör /2009.(XII.22.) Ör. 35 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 2. -a. Hatályos napjától. 36 Módosította a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július 02.

5 b) 110 literes emblémázott zsák. c) A kukaedény beszerzési kötelezettsége az ingatlantulajdonost vagy a szolgáltatás igénybevevőjét terheli. d) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére díjfizetés mellett a szolgáltató által biztosított, emblémázott 110 literes műanyag zsákot kell alkalmazni (3) 37 A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez a szolgáltatás igénybevevője olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban/azokban a megadott szállítási napok között keletkező települési szilárd hulladék az előírásoknak megfelelően elhelyezhető legyen. (3a) 38, 39 Egész éves szolgáltatás esetén a 60 literes űrtartalmú gyűjtőedény az 1-2 személyes háztartásokban igényelhető. (3b) 40, 41 Egész éves szolgáltatás esetén a 80 literes űrtartalmú gyűjtőedény az 1-3 személyes háztartásokban igényelhető. (3c) 42 A közszolgáltató részére az igénylő köteles az országos lakcímnyilvántartás alapján kiállított, 30 napnál nem régebbi dokumentummal, vagy magánokirattal igazolni a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. (3d) 43 Az igénylő nyilatkozni köteles arról, hogy hulladékkezelési díj tartozása nincs. Nem jogosult kisebb térfogatú gyűjtőedényre az az igénylő akinek közszolgáltatási díj tartozása van. (3e) 44 Az igazolás közszolgáltató részére történő benyújtását követően a kisebb térfogatú gyűjtőedényre az írásbeli szolgáltatási szerződés megkötése az igénylő és a közszolgáltató között kötelező. A kisebb térfogatú edényzet beszerzésének, alkalmazásának feltétele a szolgáltatási szerződés megkötése. (3f) 45 A közszolgáltatás igénybevevője köteles az egy háztartásban élő személyek számában bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a közszolgáltató részére bejelenteni. (3g) 46 Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos az egy háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 110/120 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható hulladékkezelés díjának egyösszegű megfizetésére /2006.(XII.1.) Ör. 38 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 39 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 40 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 41 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 42 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 43 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 44 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 45 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától. 46 Kiegészítette a 28/2012. (VIII.31.) Ör. Hatályos szeptember 01. napjától.

6 (4) 47 Abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevevője a keletkező települési szilárd hulladék meghatározott gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a 6. (2) bekezdésében meghatározott, szükséges űrtartalmú illetve darabszámú gyűjtőedénnyel megfelelő mértékben, mennyiségben nem rendelkezik, köteles a nagyobb űrtartalmú illetve több gyűjtőedény iránti igényét a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés alapján a szolgáltató köteles a megjelölt időponttól vagy megjelölt időtartamra a hulladék megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a szolgáltatást igénybevevő rendelkezésére bocsátani, bérleti díj vagy egyösszegű térítés ellenében. (5) 48 Az alkalmazott zárt gyűjtőedény űrtartalma illetve darabszáma az adott ürítési gyakoriság figyelembe vételével akkor csökkenthető, ha rendszeresen kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek a gyűjtésére a korábban alkalmazott edényzetet alkalmazták. A csökkentett űrtartalmú illetőleg darabszámú gyűjtőedénynek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírás szerinti gyűjtésére és elszállításra való átadására. (6) 49 Társasházak esetében, ha a közös képviselő a szolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelentette be és ennek folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja a rendelkezésre álló gyűjtőedények űrtartalmát, a szolgáltató - a közös képviselő meghallgatása és írásbeli értesítése után jogosult az ingatlanra további gyűjtőedényt kihelyezni, az alkalmazott edényzetnél eggyel nagyobb méretre lecserélni vagy megemelni az ürítés gyakoriságát. 7. (1) 50 A települési szilárd hulladék zárt gyűjtőedényének átadása-átvétele az ingatlan bejáratától legfeljebb 10 méterre történik, kivéve, ha a rendszeresített szállító járművel az ingatlan nem közelíthető meg. Ebben az esetben az átadás-átvétel helyét és módját a közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő az írásos megállapodásban külön rögzíti. (2) 51 A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény közterületre csak a szolgáltatói szerződésben rögzített napokon helyezhető ki átadás céljára. (3) Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa a közterületről 24 órán belül köteles ingatlanára visszahelyezni. (4) /2006.(XII.1.) Ör /2006.(XII.1.) Ör /2006.(XII.1.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör.

7 (5) 53 A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható legyen. A gyűjtőedénybe a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a szállítás során a járműbe való beürítést ne akadályozza. Tilos a gyűjtőedénybe olyan anyagot, tárgyat elhelyezni, amely a dolgozók testi épségét és egészségét veszélyezteti, a szállító jármű műszaki berendezéseit rongálja. Szigorúan tilos a gyűjtőedénybe folyékony, vagy veszélyes hulladékot elhelyezni. (6) Éles, csorbult szélű, lyukas hulladékgyűjtő használata tilos. (7) A zárt céledényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről a tulajdonos köteles gondoskodni. (8) 54 Az elszállítás céljára kihelyezett, vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztításáról a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. (9) 55 A hulladék elszállítása során a szolgáltató által előidézett közterületi szennyezést a szolgáltató köteles megszüntetni. (10) 56 A közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását megtagadhatja, ha - az nem a 6. (2) szerinti zárt gyűjtőedényben kerül átadásra, - érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a települési szilárd hulladéktól eltérő, vagy az (5) bekezdés szerinti anyagot tartalmaz a gyűjtőedény, - a gyűjtőedény balesetveszélyes, éles, csorbult, lyukas. Ilyen esetben a szolgáltatást igénybevevő köteles gondoskodni a hulladék szétválogatásáról és a megfelelő gyűjtőedényről. 7/A 57 (1) A szelektív hulladékgyűjtés a közszolgáltatás része. (2) 58 A város területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes csomagolási hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők. (3) A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el. (4) A gyűjtőedényeket a közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal. (5) A szelektív hulladékgyűjtő sziget gyűjtő edényzetét és területét az edényzet ürítésekor a közszolgáltató szükség szerint tisztítja /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 58 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától

8 (6) 59 A város területén a közszolgáltató által meghirdetett és üzemeltett házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés során a közszolgáltató által meghatározott, külön gyűjtött, tiszta csomagolási hulladék, zöld hulladék helyezhető el a közszolgáltató által meghatározott edényben és módon. 7/B. 60, 61 (1) A tulajdonos köteles az avar és kerti hulladék valamint a biológiailag lebomló egyéb hulladékok kezelésére az alábbi módokat alkalmazni: a) házi komposztálás, b) tavaszi és őszi időszakban a közszolgáltató általi begyűjtés, c) házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése után elhelyezés a közszolgáltató által meghatározott gyűjtőedényben, e) gyűjtés és elszállítás egész évben a szolgáltatónál megvásárolható zöld zsákban. (2) A közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a tulajdonost az ingatlanra biztosított zöldhulladék gyűjtés, elszállítás módjáról és időpontjáról. (3) A tulajdonos az ingatlanán keletkezett zöldhulladékot kivéve, az 5 cm átmérőt meghaladó fának gyökérzetével együtt lévő farönkjét - a közszolgáltató tájékoztatójában szereplő módon köteles gyűjteni és elszállításra átadni. A települési szilárd hulladék (szemét) elhelyezése 8. (1) 62, 63 Közterületen mindennemű hulladék elhelyezése tilos, a lomtalanítás kivételével. (2) 64, 65 Balatonalmádi Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék kezelésének létesítménye: a) 66 b) 67 az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ. 68 A szelektíven gyűjtött hulladékok a kijelölt hulladékudvarban, hulladékgyűjtő szigeten, és a Közszolgáltató által értesített ingatlanok esetében házhoz menő begyűjtés esetén az ingatlan előtt zárt gyűjtőedényben helyezhetők el. (3) Kiegészítette a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július Kiegészítette a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 3. - a. Hatályos napjától. 61 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 62 19/2001.(XII.31.)Ör. 63 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 64 45/2009.(XII.22.) Ör. 65 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 4. - a. Hatályos napjától. 66 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július Módosította a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július /2010. (II.26.) Ör. 69 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július 02.

9 (4) 70, 71. (5) 72 (6) 73 (7) 74 A települési szilárd hulladék felhalmozása a saját tulajdonú ingatlanon tilos, elszállítása a közszolgáltatás keretében legalább heti egyszeri gyakorisággal kötelező. A szolgáltatás igénybevétele 9. (1) 75 A szolgáltató az ingatlan tulajdonosát, a gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetet a szemétszállítás kötelező igénybevételéről, annak lehetséges módozatairól és feltételeiről, továbbá a vonatkozó szabályok módosításairól a mindenkor érvényes önkormányzati rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül köteles értesíteni. (2) 76 A szolgáltató a szolgáltatást igénybevevő személlyel, gazdálkodó szervezettel, társasházi közös képviselővel írásban Megállapodás -t köt, melyben rögzíteni kell a 2. (2) bekezdésében meghatározott adatokat, az alkalmazott, a 6. (2) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényzet fajtáját, a szállítási napokat, az edényzet átadásának helyét a 7. (1) bekezdése figyelembe vételével, a fizetendő díj mértékét, a díjfizetés módját, határidejét. (3) 77 A hat vagy annál több egységes társasházak tulajdonosai a nagyobb méretű kukás vagy konténeres szemétszállítást vehetik igénybe. Erről a szolgáltató és a társasházi közös képviselő írásban állapodnak meg. (4) 78 (5) A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a szolgáltatás teljesítését csak a vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg (1) (2) 80, 81 A települési szilárd hulladék (szemét) szállítás és lerakás díjazása 70 28/2004.(XII.27.)Ör. 71 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július /2001.(XII.31.)Ör /2001.(XII.31.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 75 3/2004.(II.5.) Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör. 79 Hatályon kívül helyezte a 11/2013. (II.28.) Ör. Hatályos március 01. napjától 80 18/2006.(XII.1.) Ör.

10 (3) 82 (4) 83 (5) 84 (6) 85 (7) 86 A közszolgáltatási díj megfizetésének határideje a teljesített közszolgáltatási hónapot követő hónap 10. napja A támogatás szabályozását az egyes szociális ellátásokról szóló 6/1997.(V.1.) Ör a tartalmazza. 12. (1) 88 (2) 89 (3) Vegyes és záró rendelkezések 15. Jelen rendelet 9. -a december 1-én, egyéb rendelkezései január 1-én lép hatályba. Az Európai Unió jogának való megfelelés Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 81 Módosította a 37/2012. (XII.28.) Ör. Hatályos napjától 82 19/2001.(XII.31.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2000.(XII.31.)Ör /2006.(XII.1.) Ör. 86 Kiegészítette a 21/2013. (VIII.30.) Önkormányzati rendelet. Hatályos szeptember /2006.(III.1.) Ör. 88 Hatályon kívül helyezte a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július /2004.(XII.27.)Ör /2004.(XII.27.)Ör /2002.(XII.31.)Ör. 92 Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (V.30.) Ör. Hatályos május 30.napján 16.óra 00 perctől 93 16/2009. (V.4.) Ör.

11 Balatonalmádi, november 30. Dr. Kerényi László sk. Polgármester Dr. Hegedűs Tamás sk. jegyző Kiadmány hiteléül: Balatonalmádi, szeptember 2. Kovács Piroska Rózsa jegyző 94, 95,96,97,98 1.melléklet a 27/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelethez 94 45/2009.(XII.22.) Ör. 95 Módosította a 33/2010. (XII.20.) Ör. rendelet 6. - a. Hatályos napjától. 96 Módosította a 22/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos január Módosította a 27/2012. (VI.29.) Ör. Hatályos július Hatályon kívül helyezte a 11/2013. (II.28.) Ör. Hatályos március 01. napjától

(2014. január 1-től hatályos egységes szerkezetű szövege)

(2014. január 1-től hatályos egységes szerkezetű szövege) Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2012. július 1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (VII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete

Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (VII. 29.) számú rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

41/2010. (XI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

41/2010. (XI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 41/2010. (XI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Várpalota Város Önkormányzatának

Részletesebben

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10.

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10. ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről (a 10/2014. (IV. 9.) önkormányzati

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet "a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgá Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

2. A közszolgáltatás igénybevétele. 3. Közszolgáltatás rendje és módja

2. A közszolgáltatás igénybevétele. 3. Közszolgáltatás rendje és módja Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

13/2010.(XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egységes szerkezetben

13/2010.(XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egységes szerkezetben BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010.(XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egységes szerkezetben A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatásról Balatoncsicsó község

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(III.17.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(III.17.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(III.17.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 21/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 21/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.06.01.-től Egységesítve: 2014.05.09.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben