2. A közszolgáltatás igénybevétele. 3. Közszolgáltatás rendje és módja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A közszolgáltatás igénybevétele. 3. Közszolgáltatás rendje és módja"

Átírás

1 Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a 10/2014. (VII.04.) számú módosító rendelettel egységes szerkezetben Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése 1. Alsóörs Község Önkormányzata a település közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató KFT (8220 Balatonalmádi Rákóczi u. 43.) (továbbiakban: közszolgáltató) gazdálkodó szervezet útján biztosítja. 2. A közszolgáltatás igénybevétele 2. (1) A közszolgáltatás igénybevétele kötelező. (2) Gazdálkodó szervezet esetében a szerződés megkötésével jön létre a szolgáltatási jogviszony. (3) Gazdálkodó szervezet köteles igénybe venni a közszolgáltatást, kivéve a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék esetében. 3. Közszolgáltatás rendje és módja 3. (1) A közszolgáltatás igénybevétele kötelező: a) lakóingatlan esetén egész évben, a szállítás gyakorisága heti egy alkalom, összesen 52 alkalom. b) üdülő ingatlan és beépített külterületi ingatlanok esetén április 15. napjától az október 15. napjáig terjedő időszakban, szállítás gyakorisága heti egy alkalom, évente 26 alkalom, c) gazdálkodó szervezet esetén a működés időtartama alatt a hulladékról szóló törvény előírásainak figyelembe vételével a közszolgáltatóval kötendő írásbeli megállapodásban rögzített módon, szállítás gyakorisága legalább hetente egy alkalom. (2) A lakóingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiségeiben gazdálkodó tevékenységet folytató tulajdonosokat, használókat a lakóingatlanra megállapított lakossági hulladékszállítási díj megfizetése nem mentesíti az 2. (3) bekezdés szerinti szerződéskötési kötelezettség alól.

2 (3) A beépítetlen belterületi ingatlan használója akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a tevékenysége folytán az ingatlanon olyan hulladék keletkezik, amely megfelel a hulladékról szóló törvényben meghatározott települési hulladék fogalmának. (4) Az üres, romos, használaton kívüli lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség után amelyet ténylegesen nem laknak, és amennyiben az ingatlanhasználó ezt az állapotot írásban jelzi a Szolgáltatónak, és nulla fogyasztást bizonyító közüzemi számlákat mutat be, a kérelmezett időszakra vonatkozóan, a hulladékgazdálkodási díjfizetés szüneteltethető. Az ingatlan használónak hitelt érdemlő dokumentumokkal kell alátámasztania kérelmét a Szolgáltató irányába. A mentesség az alapdíjra nem vonatkozik. A hulladékszállítás díját ebben az esetben is meg kell fizetni, melyből a szolgáltató a tárgyévet követő év március 31.-ig visszatéríti az ürítési díj összegét. (5) A közszolgáltatás a közszolgáltatást egész évben igénybe vevők esetében legfeljebb 60 nap időtartamra szüneteltethető, ha az ingatlan használója igazolja, hogy az ingatlant legalább 30 napon keresztül nem használja. A szüneteltetést írásban kell kezdeményezni a közszolgáltatónál. A közszolgáltatás szüneteltetésének időtartama alatt az alapdíjat meg kell fizetni. (6) Az ürítési díj fizetés alóli mentesítés csak akkor lehetséges, ha az ingatlanhasználónak ürítési díjtartozása nem áll fenn. (7) Nem kell ürítési díjat fizetni, ha a szolgáltatás igénybevételének feltételei nem állnak fenn. A szolgáltatás igénybevételének feltételei akkor állnak fenn, ha az ingatlan közterületi bejáratától számított 50 méteres távolságon belül található a Szolgáltató által kijelölt hulladéklerakó pont. Amennyiben az ingatlanhasználó vállalja a nagyobb távolságra lévő hulladéklerakó pont használatát és a díjat megfizeti a Szolgáltató köteles a hulladékát elszállítani. (8) A települési hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért kéttényezős közszolgáltatási díjat kell fizetni. A kéttényezős közszolgáltatási díj, rendelkezési állási díjból és ürítési díjból tevődik össze. 4. Nagy darabos hulladék elszállítása, a házhoz menő lomtalanítás 4.. (1) Az ingatlanon nem rendszeresen képződő nagydarabos lomhulladék elszállítására a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre egyeztetett, a közszolgáltató által visszaigazolt időpontban házhoz menő lomtalanítást biztosít. (2) Lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a lomhulladékot. (3) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok, autógumi, elektronikai hulladék, építési törmelék, és minden olyan hulladék elszállítására, amelynek az összegyűjtése az összegyűjtést végző dolgozók testi épségét veszélyezteti. (4) A lomtalanítást azon szolgáltatást igénybe vevő veheti igénybe, akinek nincs közszolgáltatási díjtartozása.

3 (4) Lomhulladékot közterületre kihelyezni csak a közszolgáltató által meghatározott időpontban lehet. (6) Társasházak esetén a közös képviselő egyeztet a közszolgáltatóval a lomtalanítás időpontjáról. 5. A települési szilárd hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása 5. (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy, gazdálkodó szervezet a települési szilárd hulladékot rendszeresített zárt szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a Közszolgáltatónak elszállításra átadni. (2) Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül: a) 60, 80, 110, 120, 240, 660, 1100 literes kukaedény, szabványos gyűjtőedényzet, b) literes edényzetet helyettesítő piros színű emblémázott zsák c) többlethulladék elszállítására használható sárga színű emblémázott zsák d) avar és kerti hulladék, valamint a biológiailag lebomló egyéb hulladékok elszállítására használható zöld színű zsák (3) Az ingatlanhasználó vagy a közszolgáltatást igénybe vevő köteles a (2) bekezdés a), pontjában meghatározott rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedény vagy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott zsák beszerzésére. (4) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére díjfizetés mellet a Közszolgáltató által biztosított (2) bekezdés c) pontja szerinti zsákot kell alkalmazni. (5) A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott szállítási napok között keletkező háztartási hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen. (6) A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, azzal, hogy lakóingatlanonként a heti ürítési gyakoriságtól függetlenül legalább heti 60 liter tárolókapacitás igénybevétele kötelező. (7) Abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevevője a keletkező települési szilárd hulladék meghatározott gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához 5. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, szükséges űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedénnyel megfelelő mértékben, illetve mennyiségben nem rendelkezik, köteles nagyobb űrtartalmú, illetve több gyűjtőedényt beszerezni és azt a szolgáltatónak bejelenteni. (8) Az alkalmazott zárt gyűjtőedény űrtartalma, vagy darabszáma az adott ürítési gyakoriság figyelembe vételével akkor csökkenthető, ha rendszeresen kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek a gyűjtésére a korábban alkalmazott edényzetet alkalmazták. A csökkentett űrtartalmú, vagy darabszámú

4 gyűjtőedénynek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírás szerinti gyűjtésére és elszállításra való átadására. 6. (1) A települési szilárd hulladék zárt gyűjtőedényének átadása-átvétele az ingatlan bejáratától legfeljebb 10 méterre történik, kivéve, ha a rendszeresített szállító járművel az ingatlan nem közelíthető meg. Ebben az esetben az átadás-átvétel helyét és módját a közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő az írásos megállapodásban külön rögzíti. A megállapodásban a 3. (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell lenni. (2) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény közterületre csak a szolgáltatói szerződésben rögzített napokon helyezhető ki átadás céljára, ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa a közterületről 24 órán belül köteles az ingatlanára visszahelyezni, kivéve ha a gyűjtőedény tárolása csak közterületen lehetséges. (3) A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható legyen. A gyűjtőedénybe a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a szállítás során a járműbe való beürítést ne akadályozza. Tilos a gyűjtőedénybe olyan anyagot, tárgyat elhelyezni, amely a testi épséget és egészséget veszélyezteti, a szállító jármű műszaki berendezéseit rongálja. Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, vagy veszélyes hulladékot elhelyezni. (4) Éles, csorbult szélű, törött hulladékgyűjtő használata tilos. (5) A szolgáltatást igénybe vevő köteles a tulajdonában, vagy használatában lévő zárt gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodni. (6) Az elszállítás céljára kihelyezett, vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztításáról a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére. (7) A hulladék elszállítása során a szolgáltató által előidézett közterületi szennyezést a szolgáltató köteles megszüntetni. A hulladékgyűjtő szigeteknél keletkező nem a szolgáltató által előidézett közterületi szennyezés megszüntetése az önkormányzat feladata. (8) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását megtagadhatja, ha a) az nem a 5 (2) bekezdés szerinti zárt gyűjtőedényben került átadásra, b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a települési szilárd hulladéktól eltérő, vagy a (3) bekezdés szerinti anyagot tartalmaz a gyűjtőedény, c) a gyűjtőedény balesetveszélyes, éles, csorbult, törött. (9) Amennyiben a közszolgáltató a (8) bekezdésben meghatározott okok miatt a hulladék elszállítását megtagadja, a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni a hulladék szétválogatásáról valamint a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladéknak a hulladékról szóló törvényben meghatározottak szerinti kezeléséről, illetve megfelelő gyűjtőedényről. (10) A közszolgáltató felel az edény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel

5 okozott. A közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki. 7. (1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása a közszolgáltatás része. (2) A település területén üzembe helyezett hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes csomagolási hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők. (3) Az hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el. (4) A gyűjtőedényeket a közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal. (5) A szolgáltató a rendelet 1. számú függelékében felsorolt utcák tekintetében biztosítja az elkülönítetten gyűjtött hulladék házhoz menő gyűjtését. A szállítás rendjéről, igénybevételének módjáról, idejéről tájékoztatja az igénybevevőt. 8. (1)Az ingatlanhasználó vagy a közszolgáltatást igénybe vevő köteles az avar és kerti hulladék valamint a biológiailag lebomló egyéb hulladékok kezelésére az alábbi módokat alkalmazni: a) házi komposztálás, b) gyűjtés és elszállítás egész évben a szolgáltatónál megvásárolható zöld zsákban. c) közszolgáltató általi összegyűjtés: ca) A közszolgáltató által meghirdetett és üzemeltett házhoz menő zöld hulladékgyűjtés során a közszolgáltató által meghatározott zöld hulladék helyezhető el a közszolgáltató által meghatározott edényben és módon április 1-től november 30-ig páratlan heteken. A házhoz menő gyűjtésbe bevont utcákat az 1. számú függelék tartalmazza. cb) A közszolgáltató által meghirdetett tavaszi, őszi kampányszerű zöld hulladékgyűjtés során a közszolgáltató által meghatározott zöld hulladék helyezhető el a közszolgáltató által meghatározott módon és időben. A tavaszi és őszi zöldhulladék gyűjtésbe bevont utcákat a 2. számú függelék tartalmazza. (2) A közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a az ingatlanhasználót az ingatlanra biztosított zöldhulladék gyűjtés, elszállítás módjáról és időpontjáról. (3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkezett zöldhulladékot kivéve, az 5 cm átmérőt meghaladó fának gyökérzetével együtt lévő farönkjét - a közszolgáltató tájékoztatójában szereplő módon köteles gyűjteni és elszállításra átadni. 6. A települési szilárd hulladék elhelyezése 9. (1)Közterületen települési szilárd hulladék elhelyezése tilos, kivétel a 6. (2) bekezdésben meghatározott eset. (2) 1 A szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezettel, társasházi közös képviselővel írásban megállapodást köt, melyben rögzíteni kell az igénybe vevő Módosította a 10/2014. (VII.04.) számú önkormányzati rendelet, hatályos július 08-tól

6 (2) bekezdés szerinti adatait, az alkalmazott 4. (2) bekezdésben meghatározott zárt gyűjtőedényzet fajtáját, a szállítási napokat, az edényzet átadásának helyét az 5. (1) bekezdése figyelembe vételével, a fizetendő díj mértékét, a díjfizetés módját, határidejét. (3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok a hulladékgyűjtő szigeten helyezhetők el, kivételt képeznek a 7. (5) bekezdésben valamint a 8. (1) bekezdésben meghatározott esetek.. 7. A szolgáltatás igénybevétele 10. (1)A szolgáltató az ingatlan használót, a gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetet a hulladékszállítás kötelező igénybevételéről, annak lehetséges módozatairól és feltételeiről, az önkormányzati rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül köteles értesíteni. (2) A szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő személlyel, gazdálkodó szervezettel, társasházi közös képviselővel írásban megállapodást köt, melyben rögzíteni kell az igénybe vevő 11. szerinti adatait, az alkalmazott 5. (2) bekezdésben meghatározott zárt gyűjtőedényzet fajtáját, a szállítási napokat, az edényzet átadásának helyét a 6. (1) bekezdése figyelembe vételével, a fizetendő díj mértékét, a díjfizetés módját, határidejét. (3) A tizenöt vagy annál több lakóegységes társasházak az 5. (6) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel a szükséges számú 110, 120, 240, 660, 1100 literes méretű gyűjtőedény biztosításával vehetik igénybe a hulladékszállítást. Erről a szolgáltató és a társasház a közös képviselő útján írásban állapodnak meg. 8. Vegyes és záró rendelkezések 11. (1) A szolgáltató a közszolgáltatást kötelezően igénybe vevőre vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011 évi CXII. Törvény rendelkezései szerinti nyilvántartást vezet, a nyilvántartást csak a közszolgáltatással összefüggő ügyben használja fel és kezeli. (2) Gazdálkodó szervezet a nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát kötelező megadnia. (3) Természetes személy a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét kötelező megadnia. 12. (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hebling Zsolt Polgármester Báró Béla jegyző

7 1. számú függelék Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendeletéhez A házhoz menő gyűjtésbe bevont utcák jegyzéke: A B C D Sorszám közterület megnevezése Sorszám közterület megnevezése 1 Ady Endre utca 50 Lovasi út 2 Akácfa utca 51 Madách Imre utca 3 Alkotás köz 52 Május 1. utca 4 Alkotmány utca 53 Málnás utca 5 Arany János utca 54 Mandula utca 6 Babits Mihály köz 55 Március 15. utca 7 Bagolyvár utca 56 Margaréta köz 8 Bajcsy-Zsilinszky utca 57 Marx Károly utca 9 Balassi Bálint utca 58 Mátyás király utca 10 Balaton utca 59 May János utca 11 Barátság utca 60 Merse út 12 Bartók Béla utca 61 Mihálkovics sétány 13 Béke utca 62 Mikszáth Kálmán utca 14 Bihari utca 63 Nagy László utca 15 Blaha Lujza utca 64 Nyírfa köz 16 Csokonai utca 65 Orgona utca 17 Deák Ferenc utca 66 Óvoda utca 18 Diófa utca 67 Patak utca 19 Dózsa György utca 68 Petőfi köz 20 Egressy Béni utca 69 Pilóta utca 21 Endrődi Sándor utca 70 Prés köz 22 Erkel Ferenc utca 71 Rege köz 23 Fábián József utca 72 Révész utca 24 Fő utca 73 Rizling köz 25 Frankel Leó utca 74 Sarló utca 26 Füredi utca 75 Sebők Soma köz 27 Gagarin utca 76 Séd köz 28 Galamb utca 77 Suhatag utca 29 Gárdonyi Géza utca 78 Szabadnép utca 30 Gyöngyvirág utca 79 Szabadság tér 31 Halász utca 80 Széchenyi utca 32 Hamvas Béla utca 81 Szegfű utca 33 Hársfa utca 82 Szent István utca 34 Honvéd utca 83 Szilvás köz 35 Hunyadi utca 84 Szőlősor utca 36 Ifjúság utca 85 Táncsics Mihály utca

8 37 Iklódy Szabó János utca 86 Templom utca 38 Iskola utca 87 Tokaj utca 39 Jegenye köz 88 Tompa Mihály köz 40 Jókai utca 89 Úttörő utca 41 József Attila utca 90 Vadrózsa utca 42 Kalász utca 91 Varga Lajos utca 43 Katona József utca 92 Vasút utca 44 Kinizsi utca 93 Viola utca 45 Kodály Zoltán utca 94 Vízöntő utca 46 Kossuth Lajos utca 95 Völgy utca 47 Kőris köz 96 Vörösmarty utca 48 Liszt Ferenc utca 97 Zrínyi Ilona utca 49 Loki út 2. számú függelék Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendeletéhez A tavaszi és őszi zöldhulladék gyűjtésbe bevont utcák jegyzéke Sorszám közterület megnevezése 1 Almádi utca 2 Aranybánya utca 3 Berkenye köz 4 Búzavirág köz 5 Cinege köz 6 Csillag utca 7 Ezerjó köz 8 Fácán köz 9 Fekete rigó utca 10 Felső-Máli út 11 Fogoly köz 12 Fügefa köz 13 Halacs-Birs köz 14 Halacs-Cserehegyi Kilátó utca 15 Halacs-Erdőalja út 16 Halacs-Fenyő köz 17 Halacs-Hóvirág utca 18 Hegyalja út 19 Ildikó utca 20 Józsika köz 21 Kajszi utca 22 Kakukk utca 23 Kermencsi út 24 Kisloki utca 25 Köcsi tó utca 26 Középmál köz 27 Mély köz 28 Mogyoró köz 29 Muskotályos köz 30 Napsugár utca

9 31 Nyúl sétány 32 Óbor köz 33 Otelló köz 34 Őszibarack köz 35 Pacsirta utca 36 Panoráma köz 37 Pál köz 38 Pipacs utca 39 Présház utca 40 Római út 41 Rózsafa utca 42 Sas utca 43 Seregély utca 44 Siske köz 45 Szépkilátó köz 46 Szépkilátó utca 47 Szilva utca 48 Szőlőskert utca 49 Telekfői utca 50 Tölgyfa utca 51 Tulipán köz 52 Tulipános utca Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről Rendelet-tervezet címe: A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9 /2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen társadalmi, gazdasági hatás. Költségvetési hatás: nincs Környezeti, egészségügyi következmények: van Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: van Egyéb hatás: van Az új törvénynek való megfelelés: van Előterjesztés készítési kötelezettség van. A rendelet megalkotása szükséges, mert a szolgáltatás igénybevételének módját rendeletben kell meghatározni, melyről célszerű külön rendeletet alkotni. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: főépítész véleménye Személyi: Rendelkezésre áll. Szervezeti: Rendelkezésre áll. Tárgyi: részben rendelkezésre áll. Pénzügyi: Rendelkezésre áll.

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának. 28/1995. (XI.30.) számú rendelete A Balatonalmádi Város Önkormányzatának 28/1995. (XI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a módosításáról

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról (egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.)

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2014-03-21 -tól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Bakonyság Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bakonyság község Önkormányzatának

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-25 -tól Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2013. (VI.28.)

Részletesebben

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete a 9/2011. (IV.01.), a 18/2011.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

2. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

2. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Előterjesztés Tárgy. A köztisztaság védelméről és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008(XII.10) önkormányzati rendelet módosítása 2013. január

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Beleg község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Beleg község közigazgatási területére terjed ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Beleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 06.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról

Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 06.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról Kulcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 06.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó szabályok

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő -

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Endrefalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 20/2015.(V.28.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Táp Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (I.19.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Táp Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben