Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem"

Átírás

1 Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem A TÁMOP / kiemelt uniós projekt tevékenységei és eredményei Európai Szociális Alap BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2 A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének feladatai a felsőoktatásban az Oktatási Hivatal által végzett tevékenységek a TÁMOP kiemelt projekt 2. ütemében A TÁMOP kiemelt projekt második üteme az első ütemben kidolgozott Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) bevezetésének felsőoktatást érintő feladatainak ellátását célozta. E feladatokat ugyanakkor tágan értelmezte: nem csak az MKKR bevezetésének technikai feladatait végezte el, de az MKKR használatbavételének a felsőoktatásban még hiányzó feltételei kiépítését is megkezdte. Ezek között van a kimenet felőli képesítés- és képzésszabályozás egyes elemeinek és feltételeinek kialakítása, a tanuló- és tanulás-orientált felsőoktatási tanítási tevékenység szakmai szempontjainak megjelenítése és terjesztése, az oktatók felkészítése e szemléletmód alkalmazására. A tanulási eredmények alkalmazása A fentiek egyik kulcseleme a tanulási eredmény használata. A közösségi és kormányközi oktatáspolitikák, amelyeknek Magyarország is alakítója, és amelyek nagymértékben befolyásolják a hazai oktatási, képzési valamint képességfejlesztési közpolitikát is, kiemelt fejlesztési területnek tekintik többek között a nemzeti képesítési keretrendszerek bevezetését és a nem-formális és informális tanulás validációjának, elismerésének rendszerszerű működtetését. Azonban már a kiemelt projekt első ütemének egyik fő tanulsága is az volt, hogy ezeknek a támogató eszközöknek a bevezetése és hatékony működtetése előfeltételezi a tanulási eredmények alkalmazásának elterjedését, ami Magyarországon egyelőre mérsékeltnek tekinthető. Ezért a projekt második ütemében kiemelt figyelmet kapott a tanulási eredmények és használatuk megismertetése. 2

3 Az egyszerűség kedvéért általában röviden csak tanulási eredményeknek nevezett tervezett tanulási eredmények olyan állítások, amelyek arról szólnak, hogy a hallgatóknak mit kell tudniuk, mit kell átlátniuk és/vagy mit kell tudni elvégezniük tanulási tevékenységük eredményeképpen egy sikeres tanulási szakasz teljesítése után. (Kennedy, 2007) A tanulási eredményeket általában a tudás, a megértés, a készségek, a képes ségek és az attitűdök meghatározott együtteseként jellemzik. (Adam, 2009) A tanulási eredmények alkalmasak arra, hogy segítségükkel kimeneti jellemzőket (követelménystandardokat) határozzunk meg minden szinten a képesítési keretrendszerben, országos érvényességgel; a képzési és kimeneti követelményekben (kkk), az egyes felsőoktatási képesítésekre vonatkozóan; a képzési program dokumentumaiban (a szak célja, teljesítésének helyi követelményei stb.) az egyes szakok, képzési programok vonatkozásában; a tantárgyi programokban (tematikákban) az egyes tantervi egységekre (tantárgyakra, modulokra) vonatkoztatva. A projekt keretében, többféle módszerrel, számos felsőoktatási oktató kapott felkészítést a tanulási eredmények alkalmazására, a segítségükkel történő kimenet felőli képesítésszabályozásra és képzésfejlesztésre. Több mint hetven oktató több munkacsoportban több hónapig tartó kutatás-fejlesztési folyamatban vett részt, amelynek során nemcsak a tanulási eredmények alkalmazásának történetével, színtereivel, szintjeivel és lehetőségeivel ismerkedtek meg, hanem szakértői támogatással maguk is megtanulták és begyakorolták tanulási eredmények írását. Mindennek során pedig kidolgozták a felsőoktatás képzési területeinek kimeneti szintleíró jellemzőit tanulási eredményekben megfogalmazva. 3

4 Ugyanezek az oktatók saját kollégáiknak saját anyaintézményükben több alkalommal tartottak olyan háttérbeszélgetéseket, érzékenyítő tájékoztatókat, ahol a tanulási eredményekkel kapcsolatos ismereteken túl saját, a kutató-fejlesztő tevékenység során szerzett tapasztalataikat is megosztották a résztvevőkkel. Több mint 200 oktató vett részt legalább három alkalommal ezeken az eseményeken, és további száz egy-két alkalommal. Az oktatók kutató-fejlesztő munkájával párhuzamosan öt felsőoktatási intézményben mint referenciahelyen folytak olyan kísérleti fejlesztések, amelyek egymásra épülő két képzési program felülvizsgálatát, átalakítását célul tűzve vizsgálták a tanulási eredmények alkalmazásának, a kimeneti megközelítésnek a lehetőségeit és következményeit. Eredményeiket, tapasztalataikat jelentésekben rögzítették. E folyamatokat is külső szakértők támogatták. Emellett a folyamatok monitorozására is sor került, amelynek tanulságait monitor-jelentések tartalmazzák. Mind az intézmények, mind a támogatásban és monitorozásban részt vevő szakértők számos fórumon számoltak be eredményeikről és tapasztalataikról, és e beszámolókat az ősz során továbbiak követik az eredmények minél szélesebb körben való terjesztése érdekében. A jelentések és beszámolók írásos anyagai a projekt Tudástárában válnak elérhetővé. Képzési területek kimeneti szintleíró jellemzői A projekt a felsőoktatás képesítéseinek és rajtuk keresztül a képzési programok kimenet felőli újragondolásának előkészítéseként a fent már említett oktatói munkacsoportok bevonásával kidolgozta az egyes képzési területek kimeneti leíró jellemzőit (követelmény-standardjait) a felsőoktatásban releváns négy MKKR-szintre (5 8.). E kimeneti jellemzők olyan, az MKKR szintleírásainál részletesebb és az adott diszciplína vonatkozásában specifikusabb leírások, amelyek ugyanakkor a képzési területhez sorolt képesítések (szakok) mindegyikére érvényesíthetők, azaz nem tartalmaznak képesítés szintű sajátosságokat. A képzési területi szintleíró jellemzők alkalmasak az egyes képesítések MKKR-be sorolásának támogatására, ugyanakkor az egyes képesítések (és az azokat szabályozó kkk) tartalmi-kimeneti felülvizsgálatát is orientálhatják, támogathatják. A képzési területi érvény mellett a leírások kidolgozása során kialakult a felsőoktatás egészére területfüggetlenül érvényes általános kompetenciák strukturált 4

5 és szintezett leírása is. Ezek egyfelől az egyes képzési területeken elsajátítandó szakmai kompetenciák működését alapozó és kísérő általános, komplex kompetenciák (ide tartozik a folytonos, reflektív önfejlődés és szakmai szocializáció; a nyelvi kommunikáció mind az anyanyelv, mind az idegennyelv vonatkozásában; az infokommunikációs eszközök, funkciók, hálózatok ismerete, alkalmazása; a problémaérzékenység, kritikus gondolkodás és kreativitás; valamint a társas kompetenciák, együttműködési készségek), amelyek multifunkcionális és transz-diszciplináris jellegűek, és jól-szervezettségük révén a téma- vagy tartalomspecifikus szakértelem alapját adják; másfelől olyan személyiségjellemzők, értékek, attitűdök, nézetek, motivációk tartoznak ebbe a körbe, amelyek részt vesznek a szakmai/szakmaspecifikus kompetenciák működtetésében (ide tartozik a környezet- és egészségtudatos magatartás; a nemzeti kultúra és európaiság értékeihez való viszony; az aktív állampolgári léthez szükséges műveltség; valamint a szakmai etika normáinak elfogadása, vállalása, képviselete és közvetítése). A kidolgozott képzési területi leírásokat külső szakértők értékelték, majd több fordulós konzultációsorozat kezdődött róluk a felsőoktatás szakmai testületeinek és külső érintettjeinek, a különböző szakmai szervezetek képviselőinek részvételével. Ezeknek a konzultációknak a tanulságai a leírások további pontosítását eredményezték. Mind az oktatói munkacsoportokban zajló folyamatok, mind a referenciaintézményekben zajló fejlesztések világossá tették a résztvevők számára, hogy a kimenet felőli megközelítés, a tanulási eredmények alkalmazása, valamint az MKKR bevezetésének egyes szakaszai elengedhetetlenné teszik a külső és belső minőségbiztosítási folyamatok és szempontok újragondolását és átalakítását. Miközben az akkreditáció értékelési szempontjai között megjelentek a hallgatók kimeneti kompetenciáinak biztosítására vonatkozó elemek, további lépések szükségesek a szempontok átalakításán túl a szabályozás, a jogalkotás terén is. A képzési területi kimeneti leírások, illetve a munka során nyert tapasztalatok és az ezek alapján létrejövő ajánlások a projekt tudástárában és nyomtatott formában kerülnek majd a szélesebb nyilvánosság elé. 5

6 A képesítések besorolása Az MKKR mindaddig egy üres váz, ameddig abba a képesítések feltöltése meg nem történik. Hatályba léptetését pedig megelőzi egy, az egyes nemzeti keretrendszerek közötti átválthatóság biztosítására, összehasonlítására létrehozott Európai Képesítési Keret (EKKR) tanácsadó testületének elfogadó nyilatkozata, amely egy részletes bemutatás és vita nyomán születik meg. Az elfogadó nyilatkozat kiadásának mára számtalan minőségi kritériuma alakult ki, amelyet az egyes, nemzeti keretrendszert bevezető országok igyekeznek betartani a kölcsönös bizalom fenntartása érdekében. Ezek egyike, hogy csak a képesítésekkel feltöltött keretrendszert lehet elfogadni és a feltöltés folyamatának és elveinek átláthatónak kell lenniük. A keretrendszer feltöltése egy ún. besorolási eljárással kezdődik, amelynek során részletes vizsgálatok alapján születik javaslat arról, hogy egy-egy képesítés a keretrendszer melyik szintjére legyen besorolva. A javaslatot aztán a megfelelő hatóságok jóváhagyják. A projektbe bevont oktatói csoportok a felsőoktatás képesítéseinek vonatkozásában, mintavételes eljárással a felsőoktatás képesítéseinek (szintenként és képzési területenként) a 10 százalékát vizsgálták meg azonos módszertan alapján, az eredményeket standard űrlapokon rögzítve. A vizsgálatok kiterjedtek a jelenlegi képesítési szabályozók kimeneti jellegére, az azonosítható kimeneti követelmények és az MKKR szintleíró jellemzőinek részletes összevetésére, a vélelmezhető besorolási szint alatti és feletti szinttel való összevetésre (ellenpróba), a jogszabályok elemzésére, továbbá a képesítések társadalmi megítélésére, elfogadottságára. Ezek alapján kijelenthető, hogy kisebb eltérésekkel, de a vizsgált képesítések megfelelnek azoknak a szinteknek, amelyekre a hatályos jogszabályok korábban is telepítették azokat: a felsőfokú szakképzés képesítései az MKKR 5., az alapképzés (BA/BSc) képesítései az MKKR 6., a mesterképzés képesítései (MA/MSc) az MKKR 7., míg a doktori képzések képesítései az MKKR 8. szintjéhez illeszkednek. A jelzett kisebb eltéréseket, a vizsgálat egyéb eredményeit és tapasztalatait összegző jelentést a projekt nyilvánosságra hozza. Bár nem a besorolás része, fontos mozzanat az MKKR bevezetésében, hogy folyamatban van az MKKR szintjeinek részletes összevetése az EKKR szintjeivel. Ezt nevezik illesztési vagy megfeleltetési eljárásnak (referencing). Bár ez nem a projekt feladata (a megfeleltetés és az európai védési eljárás felelőse az EKKR Nemzeti Koordinációs Pont az Oktatási Hivatalban), hazai és külföldi szakértők biztosításával a projekt ebben a vizsgálatban is közreműködik. 6

7 A teljes folyamatot a már említett minőségi kritériumok egyikének megfelelően külföldi szakértők követik figyelemmel, alkalmanként Magyarországra látogatva, és időről időre megfogalmazzák észrevételeiket, javaslataikat. A teljes folyamatról végül egy megfeleltetési jelentés (referencing report) készül magyar és angol nyelven. Ez képezi alapját a már említett európai tájékoztatásnak és részletes vitának is. A jelentés aztán nyilvánosságra kerül az EKKR honlapján és idehaza a Nemzeti Koordinációs Pont webfelületén is. Az MKKR bevezetésének természetesen számos további feltétele és lépése van még vissza, míg el nem érkezik az a pillanat, amikortól az oklevelekben, tanúsítványokban megjelenik a képesítés MKKR, illetve EKKR szintjét jelölő index. Meglehetősen terjedelmes azoknak a jogi aktusoknak a listája, amely a következő hónapokban az MKKR és az azzal szorosan együtt járó kimeneti orientáció felsőoktatásban való érvényesítéséhez szükséges tennivalókat tartalmazza. A nem-formális és informális tanulás validációja, elismerése Az előzményprojekt egyik produktumaként részletes javaslat született egy validációs modell és eljárásrend kialakítására a felsőoktatás számára. Egyben ajánlás készült arra vonatkozóan, hogy a validáció felsőoktatási bevezetésére fokozatosan, differenciáltan és önkéntes, érdekeltségi alapon kerüljön sor (szemben a korábban tervezett kötelező és általánosan minden intézményre kiterjedő móddal). A projekt 2. üteme azt a célt tűzte ki, hogy az intézményi bevezetés előkészítését segítendő, képzési területi és intézményi specifikációkat igyekszik feltárni és megfogalmazni a validációra vonatkozóan. A korábban említett oktatói munkacsoportok és a referenciaintézmények ilyen irányú munkálatainak eredményeképp megfogalmazódtak képzési területi és intézményi szempontok, ezek azonban azt mutatják, hogy nincsenek olyan jelentős eltérések és specifikumok, mint amelyet korábban a projekt tervezői valószínűsítettek. Mivel az előzményprojekt során is érzékelhető volt a validációval kapcsolatos tartózkodó, kiváró álláspont az intézmények részéről, továbbá világossá vált, hogy a tanulási eredmények alkalmazásának elterjedése nélkül a validáció nem folytatható kielégítő módon, a projekt 2. ütemében több kutatási folyamat indult az intézmények belső világának feltárására a validációs eljárás alkalmazásának 7

8 lehetőségeivel összefüggésben. Ezek egyike annak vizsgálata volt, hogy az ún. nem-tipikus hallgatók (mint a validáció egyik potenciális célcsoportja) felsőoktatásba történő bejutásában, illetve tanulmányi előrehaladásuk során milyen szerepe lehet a validációnak. Egy másik kutatás a tanulástámogató szolgáltatások és megoldások jelenlegi helyzetét tárta fel annak érdekében, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a validációs tanácsadás elhelyezésére. Egy harmadik kutatás az oktatók attitűdjeit vizsgálta. Az eredmények alapján folyik egy, az intézményi bevezetést és alkalmazást támogató validációs kézikönyv kidolgozása, amely a vizsgálatok eredményeit tartalmazó kutatási jelentésekkel együtt kerül majd nyilvánosságra. A felsőoktatási statisztikai adatgyűjtés automatizálása és a hallgatói támogatási idő számítása a FIR-ben A projekt keretében folyt a felsőoktatási információs rendszer (továbbiakban: FIR) továbbfejlesztése is, amely ennek során két új, az ágazat számára fontos modullal bővült: a felsőoktatási ágazati statisztikai modullal, valamint a hallgatók felhasznált támogatási féléveit számító modullal. A felsőoktatási ágazati statisztikai modul E fejlesztés előtt a felsőoktatási szektorban a statisztikai adatgyűjtés az egyetemek és főiskolák bevallása alapján állt össze. A tanulmányi rendszerekben tárolt oktatói és hallgatói adatok alapján az intézmények egy komplex táblázatrendszert töltöttek ki, melyet kinyomtattak és aláírattak az intézmény vezetőjével. A projekt keretében történt fejlesztés lényege, hogy a tanulmányi rendszerek a FIR személyi nyilvántartása felé adatot közölnek a hallgatókról és oktatókról, mely adatokat a FIR a statisztikai adatlapok igényének megfelelően összesít és az intézmények számára megjelenít. 8

9 A FIR statisztikai moduljának egyik fontos újdonsága, hogy az intézményektől nem vár külön statisztikai adatközlést, hanem a törvény által kötelezett FIR adatszolgáltatás alapján, külön munka nélkül készülhetnek el a statisztikai adattáblák. A statisztikai modul másik fontos nóvuma, hogy a főiskolák és egyetemek egy online felületen nyomon követhetik azt, hogy az aktuális időpontban éppen hogy áll a statisztikai adatközlésük, egy adott táblázat adott cellájában mely hallgatók vagy oktatók kerültek beszámításra, melyek nem, és ha nem, mi az oka a kimaradásuknak. E naprakész betekintési felület és a hibák pontos nyomon követése azért fontos, mert lehetőséget biztosít az intézményeknek a hibák tanulmányi rendszerben történő javítására és a javított adatok FIR felé történő újraküldésére. E működési mechanizmus az egyetemeket és főiskolákat a saját tanulmányi nyilvántartásuk tisztítására, pontosítására ösztönzi. A fent leírt statisztikai adatgyűjtési rendszer eredményeképpen gyorsan, az adattisztítás egyszeri munkáján kívül külön ráfordítás nélkül, pontos adatok szerezhetők a felsőoktatásról. A októberi és márciusi létszámstatisztika, valamint a januári oklevél-statisztika ilyen módszerrel készült. Az intézményi adattisztítás eredményeképpen a hibás adatok az egy ezreléket sem érték el. A projekt keretében megvalósult másik fontos fejlesztés eredménye, hogy idén ősztől már a beiratkozást illetve a beiratkozás FIR-be történő bejelentését követő nap a főiskola vagy egyetem a FIR-en keresztül egy pontos tájékoztatást kap arról, hogy az adott hallgató a korábbi felsőoktatási tanulmányai alatt hány félév erejéig részesült állami támogatásban. A támogatási időt számító algoritmus összeszámolja a FIR-ben bent levő korábbi tanulmányok során felhalmozott állami támogatott, vagy állami ösztöndíjas féléveket függetlenül attól, hogy azt melyik felsőoktatási intézményben végezte a hallgató. E modul külön figyelmet fordít arra, hogy a támogatási idő számítására vonatkozó jogszabályok hogyan változtak és az adott időpontban folytatott tanulmányi félév vonatkozásában az akkor érvényes szabályozás alapján számol. Például volt időszak, amikor ha egy képzés harmadik félévéig egy másik képzést kezdett el a hallgató, és mindkettőt állami támogatás mellett, akkor a párhuzamosan elhasznált félévek egyként számítottak kettő helyett. Ma már ez nincs így, de a FIR képes ezen időszakok között a jogszabályváltozások követésével különbséget tenni és pontosan kiszámítani, hogy a mindenkori szabályok alapján ki hány félévet használt el. E funkciót a felsőoktatási hallgatók az ügyfélkapus regisztrációt követően elérhetik a magyarorszag.hu oldalon a felsőoktatási információs rendszer adatai között. 9

10 A magyar állami ösztöndíjasok tanulmányi nyomonkövetését támogató szoftver fejlesztése A magyar állami ösztöndíj-konstrukció azt jelenti, hogy a hallgató tanulmányi költségeit az állam állja, viszont a hallgató cserében az adott képzésen a miniszteri rendeletben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül oklevelet kell, hogy szerezzen, továbbá az oklevélszerzést követő húsz esztendő alatt az állam által támogatott félévekkel azonos időtartamig hazai munkaviszonyt kell folytatnia. Például egy 8 féléves tanító alapképzési szakon 12 félév alatt kell oklevelet szerezni, és ha ezt a hallgató például 10 félév alatt teljesíti, akkor az oklevélszerzést követő húsz évben legalább 10 félévet, azaz öt évet kell hazai munkaviszonyban eltöltenie. Amennyiben a hallgató nem szerez oklevelet, akkor a képzésének önköltsége felét vissza kell térítenie az államnak. Ha pedig oklevelet szerez, de nem teljesíti a hazai munkaviszony kötelezettségeit, akkor az elmaradása arányában kell visszatéríteni az államnak a képzése önköltségét. Az Oktatási Hivatal felel a magyar állami ösztöndíj nyilvántartásáért. A tanulmányi szakaszban a hallgató által igénybe vett állami ösztöndíjas félévek nyilvántartását a Hivatal a FIR adataira támaszkodva egy külön nyilvántartásban, a hallgatói ösztöndíj nyilvántartásban (továbbiakban: HÖSZ) végzi. A HÖSZ egy olyan nyilvántartó program, melynek segítségével a hallgatóknak az egy képzéshez tartozó ösztöndíjas féléveiről az adatok rendezetten összegyűlnek, azokból a program támogatásával egyszerűen lehet évenkénti tájékoztató leveleket, ún. egyenlegközlőket, valamint az oklevélszerzési kötelezettség teljesítése és nem teljesítése esetén kötelezettséget megállapító határozatokat létrehozni. A HÖSZ program fejlesztése e projekt keretében zajlott. A HÖSZ egy olyan program, mely a FIR-ből átvett, a hallgató adott képzésére vonatkozó adatok összesítésére képes, továbbá az adott adatok értelmezése által képes megállapítani például, hogy egy adott hallgató képzésén lejárt a képzési idő másfélszerese, lejárt az oklevélszerzésre rendelkezésre álló idő. A program azt is képes megállapítani ez esetben, hogy történt-e oklevélszerzés, és így 10

11 milyen tartalmú határozatot kell hozni a hallgató kötelezettségét illetően. Ez az adatagg regáló értelmező és határozathozatalt támogató program több okból is szükséges és hasznos. Egyrészt mert már több mint százötvenezer hallgató érintett a magyar állami ösztöndíj-konstrukcióban és e tömeg felsőoktatási tanulmányi útjának pontos nyomon követése program nélkül szinte lehetetlen; másrészt mert e tömeg számára a határozathozatal és a kérelmekre adott válaszok elkészítése speciális informatikai támogatás nélkül óriási hivatali apparátust igényel. A szoftver és adatbázis tehát egy pontos közszolgálatot tesz lehetővé, valamint takarékos emberi erőforrás-felhasználást. További tevékenységek A projekt futamidejéből még hátralévő néhány hónap folyamán kisebb szakmai anyagok, példák kialakítása mellett a fő tevékenység a projekt eredményeinek és a nyert tapasztalatoknak a disszeminációja. Ennek egyik eleme a fentebb több helyen is jelzett tájékoztató anyagok, kutatási jelentések, szakmai anyagok, ajánlások közzétételre előkészítése és nyilvánosságra hozatala, amely teljeskörűen a projekt számára Tudástár jellegűen kialakítandó webes felületen történik, a tervek szerint olyan szerkesztőségi technológiával, mely több platformon és különböző elektronikus eszközökön is könnyen hozzáférhető és olvasható formátumokban teszi elérhetővé az anyagokat. Néhány szakmai anyag, közte egy tanulmánykötet, kézikönyvek és a projekt eredményeit bővebben összefoglaló kiadvány nyomtatott formában is megjelennek. A disszemináció másik eleme olyan tájékoztató-érzékenyítő eseménysorozat tartása az ország különböző felsőoktatási intézményeiben, amely nemcsak bemutatja a projekt közvetlen eredményeit és tapasztalatait, hanem alkalmat kínál arra is, hogy azoknak a tanítás és tanulás minőségének javítására történő felhasználási lehetőségeiről, illetve feltételeiről nyílt eszmecsere kezdődjön az oktatók, az oktatásszervezésért felelős alkalmazottak között. 11

12 A projekthez kapcsolódó fontosabb adatforrások, linkek A projekt adatai az Oktatási Hivatal honlapján: Az Európai Képesítési Keretrendszer webfelülete: A Magyar Képesítési Keretrendszer az Oktatási Hivatal honlapján: az LLL menüpont alatt a oldalon Az előzményprojekt anyagai: A projektbe bevont referenciaintézmények Budapesti Gazdasági Főiskola (Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegen forgalmi Kar; szakmai vezető: Medvéné Dr. Szabad Katalin oktatási rektorhelyettes, főiskolai tanár) Debreceni Egyetem (Orvos- és Egészségtudományi Centrum; szakmai vezető: Ádány Róza centrumelnök-helyettes egyetemi tanár) Dunaújvárosi Főiskola (Informatikai Intézet; szakmai vezető: Király Zoltán intézetigazgató docens) Eötvös Loránd Tudományegyetem (Pedagógiai és Pszichológiai Kar; szakmai vezető: Mészáros György intézetigazgató egyetemi adjunktus) Eötvös Loránd Tudományegyetem (Természettudományi Kar; szakmai vezető: Weiszburg Tamás intézetigazgató egyetemi docens) 12

13 A projekt vezetői Szakmai vezető: Derényi András (tudományos munkatárs) A FIR továbbfejlesztés szakmai irányítója: Stéger Csilla főosztályvezető (Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztály) Projektmenedzser: Fábián Péter Projekt pénzügyi vezető: Kondár Gergely Zombory Júlia (szakmai asszisztens) Jarmaczki Enikő (szakmai asszisztens) A projekt kulcsszakértői Bókay Antal egyetemi tanár (PTE) Fehérvári Anikó központigazgató, tudományos főmunkatárs (OFI) Sediviné Balassa Ildikó igazgató (Számalk-Szalézi Szakközépiskola) Tót Éva tanuláskutató Vámos Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE) A fejlesztés-támogató szakértők koordinátora: Lukács István főiskolai tanár (ELTE) A kísérleti-fejlesztő oktatói munkacsoportok vezetői Betlehem József (dékán, egyetemi docens, PTE-ETK); Kraiciné Szokoly Mária (docens, ELTE-PPK); László Gyula (professor emeritus, PTE-KTK); Nagy Tamás (docens, tanszékvezető, SZE); Podráczky Judit (dékán, egyetemi docens, KE); Szabad Attila (szakreferens, LFZE); Varga Zsuzsa (oktatási igazgató, egyetemi docens, SZTE-TTIK). 13

14 A kiadvány a TÁMOP / kiemelt uniós projekt ( ) eredményeit tartalmazza. A projekt keretösszege 1,5 milliárd Ft, célja a felsőoktatás ágazati szintű megújítása, a korábbi eredmények továbbfejlesztése. A fejlesztést végző konzorcium résztvevői az Oktatási Hivatal és az Educatio Nkft szeptember

Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem

Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem A TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 kiemelt uniós projekt tevékenységei és eredményei Európai Szociális Alap BEFEKTETÉS A JÖVŐBE A Magyar Képesítési

Részletesebben

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE Derényi András tudományos munkatárs (OFI) TÁMOP-4.1.3 projekt szakmai vezető (OH) SZERKEZET Mi az MKKR és

Részletesebben

Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban. Vámos Ágnes (ELTE)

Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban. Vámos Ágnes (ELTE) Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban Vámos Ágnes (ELTE) 1. Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanítási tanulási folyamatban

Részletesebben

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17.

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Célok Mobilitás, versenyképesség LLL elősegítése A képzések és a munkaerőpiac nagyobb összhangja

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete (KKK = Képzési Kimenti Követelmények) Sándorné dr. Kriszt Éva nyomán rövidítve és átdolgozva A tudás megszerzésének útja

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI AZ INTÉZMÉNYI KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉRTÉKELÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt feladatai: A tanfelügyeleti

Részletesebben

A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása

A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása A szakmai programkövetelmények szakszerű összeállítása Pécs, 2016. október 25. Dr. habil Móré Mariann egyetemi docens, felnőttképzési szakértő,

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER SZEKCIÓ AZ OKTATÁSI HIVATAL PROJEKTIGAZGATÓSÁG SZEKCIÓJA 2015.

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS MEGÚJULÁSA TERVEK ÉS LEHETŐSÉGEK TÁMOP 4.1.2-B PROJEKT. 2014. augusztus 26. Dr. Bodnár Éva

A TANÁRKÉPZÉS MEGÚJULÁSA TERVEK ÉS LEHETŐSÉGEK TÁMOP 4.1.2-B PROJEKT. 2014. augusztus 26. Dr. Bodnár Éva A TANÁRKÉPZÉS MEGÚJULÁSA TERVEK ÉS LEHETŐSÉGEK TÁMOP 4.1.2-B PROJEKT 2014. augusztus 26. Dr. Bodnár Éva A TÁMOP 4.1.2-B projekt hátterében álló tényezők Szakmai és szervezeti keretek kiépülése a pedagógusok

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszer formai és tartalmi megújulása

A pedagógus-továbbképzési rendszer formai és tartalmi megújulása A pedagógus-továbbképzési rendszer formai és tartalmi megújulása A köznevelést támogató, megújuló pedagógus-továbbképzési rendszer 2015. NOVEMBER 13. Bogdány Zoltán, Mondolat Iroda A porosz hagyaték Az

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK A TÁMOP-3.1.8 KIEMELT UNIÓS PROJEKTBEN

AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK A TÁMOP-3.1.8 KIEMELT UNIÓS PROJEKTBEN AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK A TÁMOP-3.1.8 KIEMELT UNIÓS PROJEKTBEN TÁMOP-3.1.8 Az intézményi külső és belső értékelési rendszerek fejlesztése A tanulói teljesítménymérés rendszerének

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN

A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN TÁMOP-4.2.2.D A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI IKT eszközökkel támogatott, formális tanulási kereteket támogató

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum Stipendium Hungaricum Pályázatíró szeminárium 2015. április 13. Dobos Gábor, csoportvezető Témák Jogszabályváltozás A program tervezett menetrendje Pályázati feltételek Pályázati űrlap Bírálati szempontrendszer

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Felkészülés a referencia-intézményi szolgáltatás ellátására

Felkészülés a referencia-intézményi szolgáltatás ellátására TÁMOP 5900 5900 Eötvös Eötvös tér 2 tér 2 A támogatás összege: 3.863.453 Ft Fizikai megvalósítás: 2012.03.01. 2012. 10.31. A projektmenedzsment tagjai: Gombkötő Valéria projektmenedzser Kabódi Mihályné

Részletesebben

Digitális kompetenciák, digitális munka

Digitális kompetenciák, digitális munka Digitális kompetenciák, digitális munka Internet Hungary 2016 Bay Gábor Európai és hazai eszközök szintjeinek összevetése Európai eszközök A KER szintjei (Közös Európai Referenciakeret) Hazai eszközök

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat)

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a rektor kezdeményezésére a Főiskola és jogelődjeinek képzésein

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei. hálózata

Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei. hálózata Magyar könyvtárosok Kárpátmedencei továbbképző hálózata A hőskor 2000-es évek eleje kísérleti időszak 2004. Könyvtárosok VI. világtalálkozója, kerekasztal-beszélgetés az MKE rendezésében együttműködés

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai

A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai A bölcsészkari intézkedési terv sarokpontjai DPR intézményi szakmai fórum 2011. április 12. Dr. Tarrósy István, egyetemi adjunktus, osztályvezető (BTK PIKO) Stratégiai cél: 1. cél: Képzésfejlesztés, tananyagfejlesztés

Részletesebben

TÁMOP B.2-13/

TÁMOP B.2-13/ A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése A projekt tervezett szakmai tevékenységei 1 Fejlesztési igények felmérése Országos módszertani és képzésfejlesztési

Részletesebben

Budapest, 2015. május 6. Derényi András Palencsárné Kasza Marianna

Budapest, 2015. május 6. Derényi András Palencsárné Kasza Marianna Budapest, 2015. május 6. Derényi András Palencsárné Kasza Marianna Terminológia Képesítés: Egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye, melyet akkor adnak ki, amikor egy arra felhatalmazott,

Részletesebben

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és Dr. Kaposi József Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és képességrendszert, az általános műveltség

Részletesebben

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN

2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN 2/2007. számú Dékáni Utasítás A TANÍTÁSRA FORDÍTOTT IDŐ SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A PTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN ELŐZMÉNYEK A PTE Foglalkoztatási Követelményrendszerének 162.. (2) bekezdése kimondja: E szabályzat

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai

A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai Frissdiplomások a munkaerőpiacon műhelykonferencia Pécsi Tudományegyetem Németh Antal Educatio Nonprofit Kft. 2012. október 25. A felsőoktatási

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Útmutató szakmai gyakorlathoz

Útmutató szakmai gyakorlathoz Útmutató szakmai gyakorlathoz Eszterházy Károly Egyetem Készítették:,, tantárgyfelelősök AZ ÚTMUTATÓ FELÉPÍTÉSE Az útmutató felépítése Általános tudnivalók A hallgatók megjelenésére, magatartására vonatkozó

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése. Oktatási Hivatal

Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése. Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, feladatainak bővülése Oktatási Hivatal Az Országgyűlés és a Kormány döntései kijelölték az intézményi átszervezések irányát (Nkt., Nftv., 209/2015. (VII. 23.)

Részletesebben

A pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása

A pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása A pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása Dr. Szabó Mária Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alprojektvezető, TÁMOP 3.1.5/12 Amiről szó lesz Háttérben az eredményes iskolafejlesztés Középpontban

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP B)

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP B) A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. Előzmények - kapcsol Előzmények - kapcsolódások Közoktatási

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

Történet- évszámokban. 2011-es nyár munkával telt majd 2011. X. 18-án benyújtottuk a pályázatot.

Történet- évszámokban. 2011-es nyár munkával telt majd 2011. X. 18-án benyújtottuk a pályázatot. A projekt időszak 2011. november 2-án. kezdődött és 2013. május 18-án fejeződik be. Történet- évszámokban 2011-es nyár munkával telt majd 2011. X. 18-án benyújtottuk a pályázatot. 2011. november 2-án befogadták

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az igénybe vehető pedagógiai többlet szolgáltatások támogatása TÁMOP 3.4.2/B

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI

AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 KIEMELT PROJEKT AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER ELEMEI FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

KREDITVALIDÁCIÓ A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS ÉS AZ ALAPKÉPZÉS VONATKOZÁSÁBAN

KREDITVALIDÁCIÓ A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS ÉS AZ ALAPKÉPZÉS VONATKOZÁSÁBAN KREDITVALIDÁCIÓ A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS ÉS AZ ALAPKÉPZÉS VONATKOZÁSÁBAN KREDITVALIDÁCIÓS FÓRUM INPUT SZEKCIÓ SZOLNOKI FŐISKOLA 2011. AUGUSZTUS 31. Dr.Kóródi Márta OLYAN PLATFORM KIALAKÍTÁSA, AHOL AZ EGYEZTETÉSEK

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Tudásalapú közszolgálati előmenetel Tudásalapú közszolgálati előmenetel 980 millió Ft támogatás 7 fejlesztett terület 3 bevont egyetemi kar 2 új doktori iskola 3000 fő képzésbe bevont személy A projekt tevékenységei A közszolgálat közös

Részletesebben

Szakmai előrehaladási jelentések rendje

Szakmai előrehaladási jelentések rendje Szakmai előrehaladási jelentések rendje Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Szakmai előrehaladási jelentés: kitöltési útmutató...2 Rövid szakmai összefoglaló...2 A projekt résztvevői...2 A projektben elért eredmények...2

Részletesebben

AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN. Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit

AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN. Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI IMPLEMENTÁCIÓJA TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ KÉPZÉSI PROGRAMFEJLESZTÉS A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit 2016.04.22.

Részletesebben

című kiemelt uniós projekt eredményei

című kiemelt uniós projekt eredményei A TÁMOP 3.1.5/12 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA című kiemelt uniós projekt eredményei 2015. október 27. TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyünk végbe, nem csupán

Részletesebben

Ellenőrzési protokoll

Ellenőrzési protokoll Ellenőrzési protokoll A pedagógus-továbbképzések ellenőrzési rendszerének megújítása Cseh Györgyi Miért is kell újragondolni...? Összenyomott idő Mindenki ugyanazt tudja és ugyanúgy? Segédanyagok A megszerzett

Részletesebben