Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA"

Átírás

1 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: TOP 1. Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében TOP 1.B Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérését segítő szolgáltatások bővítése TOP 1.4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása csaláarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló intézkedés célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. Az intézkedés a 3 éves kor alatti gyermekek elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését is támogatja. Elsősorban az önkormányzati fejlesztések támogatása a cél, de a minél rugalmasabb és költséghatékonyabb szolgáltatások megvalósítása érdekében teret ad az egyéb napközbeni ellátási formáknak is (pl. családi napköziben megszervezett ellátás) annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, településen. Ennek kapcsán fontos szempont, hogy az önkormányzati, a nonprofit, az alapítványi és az egyházi kedvezményezettek mellett a vállalkozási formában működtetett családi napközik is támogathatók. Jellemzően a 3 éves kor alatti gyermekek nappali ellátásában lép fel jelentős kapacitáshiány 1, így ez esetben arra kell törekedni, hogy a felújítás mértéke korlátozott legyen és a források döntően az új kapacitások bővítésére koncentráljanak és különösen a szolgáltatás hiányos településekre. A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás következtében az óvodák esetében is van néhány olyan térség, vagy településtípus, ahol fellépnek kapacitásproblémák, ez esetben ugyanakkor mégis jellemzően a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában vannak jelentős területi különbségek, így itt ez utóbbira is szükséges forrásokat allokálni. 1 A KSH évi előzetes adatai alapján az adott korosztály (3 éven aluli) mintegy 16%-a számára érhető el valamely napközbeni ellátást nyújtó intézmény, szolgáltatás, továbbá a (Budapest egy településnek számít) településből csupán 397 településen ebből 23 városi kerület biztosított a bölcsődei ellátás és 330 településen ebből 22 városi kerület a családi napközi szolgáltatás. Összességében tehát, településen nincsen semmilyen gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde, családi napközi) biztosító szolgáltatás.

2 2 2. PROJEKTGAZDÁK KÖRE 2.1 Projekt benyújtására jogosultak önállóan a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373) d) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű 2014 január 1-től az intézmény alapító okiratában bölcsődei/óvodai/családi napközi/általános művelődési központ vagy közös igazgatás alatt megszervezett óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó alábbi szervezetek: - Egyesület (GFO 52) - Egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: egyház) (GFO 55) - Alapítvány jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége (GFO 56) - Nonprofit gazdasági társaság (GFO 57) - Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (GFO 599). e) A vállalkozási formában (gazdasági társaság GFO 11; egyéni cég GFO 228; egyéni vállalkozó GFO 231) működtetett családi napközik fenntartói is nyújthatnak be projektet. Óvoda, továbbá általános művelődési központ vagy közös igazgatás alatt megszervezett óvodai és bölcsődei feladatok esetében a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 2. (3) bekezdése szerinti Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező nevelési intézmények fenntartói jogosultak a projekt benyújtására. Települési/helyi önkormányzati fenntartó az Nkt. 2. (3) bekezdés, a 4. 1a) pont, valamint e törvény 20. (1) és (10) bekezdés felhatalmazásával óvoda, továbbá óvoda és bölcsőde, valamint egységes óvoda-bölcsőde intézmény/intézményegység 2 létesítésére nyújthat be projektjavaslatot. 2.2 Projektben konzorciumi partnerek lehetnek Jelen felhívás keretében konzorciumban történő projekt benyújtására nincs lehetőség. 2.3 Konzorciumvezető lehet Nem releváns 3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 3.1 Önállóan támogatható tevékenységek Az intézkedés keretében bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák (beleértve az egységes óvoda-bölcsődét 3 ; önkormányzati fenntartó esetében ÁMK-t, nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó esetében ÁMK-t vagy közös igazgatás alatti szervezeti kereten belül létrehozott óvodát és bölcsődét 4 is): a) férőhelybővítése; 2 Intézményegység: az a szervezeti egység, amelyik a köznevelési intézmény, többcélú intézmény valamely alapfeladatát látja el. 3 A Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet ában meghatározottak szerint önkormányzati fenntartással. 4 Amennyiben azok azonos feladatellátási helyen azaz fizikailag is egy épületben működő feladatellátási helyen kerülnek kialakításra (az Nkt. 20. (1) valamint (2), továbbá (5)-(7) és (8) bekezdés felhatalmazásával).

3 3 b) átalakítása, felújítása, állapotjavítása, akadálymentesítése; c) családi napközi esetében: új szolgáltatás létesítése; d) új telephely létesítése; e) eszköz beszerzése; f) udvar, játszóudvar felújítása (udvari játékok, utcabútorok, játéktároló, kerékpártároló létesítés, kerítés építése, javítása, zöldterület-fejlesztése, növelése); g) óvodák esetében: szocializációt, mozgásfejlesztést segítő helyiségek és eszközök, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése; h) óvodák esetében: tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség, sószoba létesítése, felújítása. 3.2.Önállóan nem támogatható, válaszható kapcsolódó tevékenységek Megújuló energiaforrások részarány növelése 3.3. Különösen nem támogatható tevékenységek 1) Tanuszoda, tanmedence építése vagy bővítése; 2) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely feletti fejlesztés; 3) Nevelő-oktató munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés, tanulmányok, képzések lebonyolítása (EFOP-ból támogatható); 4) Informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése; 5) Járműbeszerzés; 6) A bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet), kivéve, ha a szolgáltatás a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti és a szolgáltatást az intézmény térítésmentesen biztosítja; 7) A kizárólag gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelést ellátó óvodai feladatellátási helyek fejlesztése. 4. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS KÖLTSÉGEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSI JOGCÍMEK ÉS KATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁSA 4.1 Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 4.2 Támogatás jogcíme Gyermekjóléti alapellátások, illetve óvodai ellátás fejlesztése, amennyiben a projektgazda állami szerv, helyi önkormányzat vagy nonprofit szervezet Nem állami támogatás 100% Gyermekjóléti alapellátások, illetve óvodai ellátás fejlesztése, amennyiben a projektgazda magánvállalkozás Közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás 100%

4 4 4.3 Támogatás minimum-maximum összege Jelen projekt keretében igényelhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 300 millió Ft. A költségkorlátok alábontása az pontban található. 5. A PROJEKT TARTALMÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK 5.1. Általános feltételek Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztését, életpályájának javítását, a képzési rendszerek fejlesztését, a dolgozói mobilitás ösztönzését az EFOP támogatja. Emellett a gyermekellátási szolgáltatások TOP keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseihez a GINOP is biztosítja a humán jellegű tevékenységek támogatását a kevésbé fejlett régiók területén. A források koherens és átlátható felhasználása érdekében szükséges a két program fejlesztéseinek összehangolása az alábbi módon: - A TOP támogatja a szolgáltatások infrastruktúrájának létrehozását ERFA forrásból. - A szolgáltatás létrehozásához és működtetéséhez szükséges humánkapacitások a GINOP ESZA forrásaiból kerülnek támogatásra. A két OP-ból történő közös fejlesztések feltétele, hogy a GINOP és a TOP projektek tervezőinek, illetve a végrehajtási intézményrendszer érintett résztvevőinek kölcsönösen és folyamatosan rálátása legyen a kapcsolódó konstrukciókra Az egyes tevékenységek megvalósítására vonatkozó feltételek Kötelező szakmai feltételek 1) Közös szabályok: a) Főzőkonyha és melegítőkonyha fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzés, az alábbi kiegészítésekkel: - Kizárólag, ha bölcsődei/szociális és/vagy óvodai étkeztetést lát el a zőkonyha és melegítőkonyha: amennyiben a beruházással érintett bölcsőde/óvoda fejlesztendő zőkonyhája az intézmény szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adagszám alapján legalább 51%-ban bölcsődei/szociális és/vagy óvodai étkeztetést lát el, akkor a konyha fejlesztésére eső költségek (infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó és egyéb járulékos, elszámolható költségek egyaránt) elszámolhatóak bölcsődei/óvodai projektben arányosítás nélkül. Ugyanazon konyha fejlesztése csak az egyik projekt keretében támogatható. - Ha a fejlesztendő konyha keretén belül a bölcsődei/szociális és/vagy óvodai étkeztetésen kívül más, for-profit típusú étkeztetést (pl. helyi lakosok számára nyújtott közétkeztetést) is ellát, amiből bevétel keletkezik, akkor az adott fejlesztésre jutó építési és járulékos (kapcsolódó szolgáltatások, eszközbeszerzés) költségeket a szolgáltatói nyilvántartásban feltüntetett adagszám alapján arányosítani szükséges. b) Meglévő intézmény fejlesztésére irányuló projektek esetében a szolgáltatói nyilvántartásban a fejlesztéssel érintett szolgáltatásra vonatkozólag jogerősen bejegyzett fenntartó fogadható el. Új intézmény, szolgáltatás létrehozása esetén a projekt zárójelentés elfogadásának feltétele a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése.

5 5 c) Új építésre akkor kerülhet sor, ha: - a projektgazda nem rendelkezik az adott intézmény működtetéséhez szükséges épülettel, vagy - rendelkezik ugyan a szükséges épülettel, de a telekhatáron belüli bővítés a meglévő telephelyen a tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan (melyet tervezői nyilatkozattal igazol a projektgazda), vagy a meglévő épület életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van (amelyet a projektgazda ÁNTSZ igazolással (jegyzőkönyvvel), vagy vizsgálatokkal alátámasztott statikusi szakvéleménnyel támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint a projekt benyújtásának időpontja). d) Ingatlankiváltással járó kapacitásbővítést megvalósító fejlesztés kizárólag az alábbi feltételekkel támogatható: - a létesítendő/bővítendő épületnek/épületegyüttesnek legalább a kiváltandó telephely épületének/épületeinek minden bölcsődei/családi napközi ellátási/óvodai tevékenységhez kapcsolódó funkcióját teljes körűen el kell látnia, tehát az új építés/bővítés bölcsődei/családi napközi ellátási/óvodai tevékenységhez kapcsolódó feladat,- kapacitás,- és funkciócsökkenést nem eredményezhet, továbbá - az új építésű épületnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok és a szabványok előírásainak. Ingatlankiváltás esetén még akkor is, ha a kiváltott funkció a bölcsődei/óvodai intézmény más meglévő telephelyén bővítés során kerül kialakításra a projektgazdának a kiváltott ingatlan vonatkozásában igazolnia szükséges az új építés/ingatlankiváltás feltételeinek meglétét. 2) Bölcsődére vonatkozó szabályok: a) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletben megfogalmazottak szerint, kizárólag az olyan játszótéri eszközök beszerzése számolható el, amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek a megjelölt célcsoport (0-5 éves korosztály) igényeinek megfelelően. b) A projekt tervezésébe kötelező kisgyermekellátás területén jártas szakember 5 bevonása. c) Kizárólag olyan projekt nyújtható be, ahol igényfelméréssel igazolt a bölcsődei kapacitásbővítés szükséglete, ezért be kell mutatni: - a beruházással érintett település bölcsődei szolgáltatással való ellátottságát, - a bölcsődei intézmények férőhelyeit, kapacitáskihasználtságukat, - a bölcsődébe férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát (az elmúlt három évben, ha releváns), - a bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztéseket, továbbá - a 3 éven aluliak számának alakulását az elmúlt 3 évben és az egyéb 3 éven aluli gyermekek számára biztosított ellátási formákat, azok férőhely számát. Nem támogatható a projekt, amennyiben a kapacitásbővítés szükségessége nem alátámasztott. d) Bölcsőde esetében a minimális kapacitásbővítés mértéke a projekt benyújtása szerinti kiinduló állapothoz képest, intézményi szinten legalább egy, az MSZ építészeti szabványnak megfelelő bölcsődei csoportszoba 6 létrehozása. A 5 Kisgyermekellátás területén jártas szakember: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész 2. Bölcsőde B)-C) pontja tartalmazza a képesítési előírásokat és az ott nevesített képesítési előírással rendelkező személy minősül a kisgyermekellátás területén jártas szakembernek, aki jelenleg bölcsődében dolgozik. 6 Bölcsődei csoport fogalmát: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40.. (2)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezések határozzák meg, azzal, hogy amennyiben egy épületben csak egy bölcsődei csoport kerül kialakításra, abban az esetben a hivatkozott jogszabály (2) vagy a (4) bekezdésében fogalt rendelkezést kell irányadóként tekintetni.

6 6 kapacitásbővítés projektszinten értelmezendő, azaz több telephelyre irányuló fejlesztés esetén elegendő egy telephelyen megvalósítani a kapacitásbővítést. Ingatlankiváltással egybekötött fejlesztés esetén is biztosítani szükséges, hogy a kiváltott telephelyhez képest a fejlesztés eredményeképpen minimum egy, az MSZ építészeti szabványnak megfelelő bölcsődei csoportszobával való tényleges bővítés megvalósuljon. 3) Családi napközire vonatkozó szabályok: a) Kapacitásbővítés esetén feltétel legalább egy új családi napközi létrehozása. Már működő családi napközi fejlesztése esetén feltétel a meglévő mellett legalább egy új családi napközi létrehozása. b) Támogatás kizárólag: - a húsz hetes kortól három éves korig, vagy - a három éves kortól ötéves korig amennyiben a településen nincsen óvoda, terjedő korcsoporthoz tartozó gyermekek ellátását végző családi napközik fejlesztésére igényelhető. c) A 2.1. pont c) alpontjában felsorolt szervezetek esetében infrastrukturális fejlesztés kivéve az egyházi jogi személy kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanon támogatható, melyhez az önkormányzat tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Amennyiben nem önkormányzati tulajdonú ingatlanon történik a fejlesztés, csak eszközbeszerzésre lehet támogatást igényelni. 4) Óvodára vonatkozó szabályok: a) Kapacitásbővítést célzó fejlesztés esetén kizárólag olyan projekt nyújtható be, ahol igényfelméréssel igazolt az óvodai kapacitásbővítés szükséglete. Be kell mutatni: - a beruházással érintett település óvodai szolgáltatással való ellátottságát, - az óvodai intézmények férőhelyeit, kapacitáskihasználtságukat, - az óvodában férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát (az elmúlt három évben, ha releváns), - az óvodai szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztéseket, továbbá - a 0-6 évesek számának alakulását az elmúlt 3 évben és az egyéb 0-6 éves gyermekek számára biztosított ellátási formákat, azok férőhely számát. Nem támogatható az a férőhelybővítést célzó projekt, amelyikben a kapacitásbővítés szükségessége nem alátámasztott. b) Amennyiben a projektgazda nem helyi, állami, vagy nemzetiségi/kisebbségi önkormányzat, úgy a fejlesztés támogatásához helyi önkormányzat hozzájárulása szükséges, igazolva azt, hogy férőhelybővítés szükséges és a fejlesztés nem veszélyezteti az önkormányzati fenntartású óvodák hosszú távú fenntarthatóságát. c) A 2.1. d) pontban felsorolt fenntartók esetében közös nyilatkozat tétele szükséges, amelyben (a nem állami, nem önkormányzati, nem nemzetiségi /kisebbségi önkormányzati) a projektgazda és az önkormányzat vállalja, hogy a projekt támogatása esetén megállapodást kötnek - a beruházás megvalósítását követően - az önkormányzati feladatellátásban való közreműködésről. d) Óvoda esetében a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében (1. ÓVODA) meghatározott követelmények teljesülése a fejlesztés típusától függően, továbbá a hivatkozott rendelet mellékletében nem szereplő, de az intézmény pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához, a

7 7 nevelő munkához szükséges, és a pedagógusok által használatos eszközök, egyéb eszközök (pl. konyhai eszközök) beszerzése. e) Óvoda esetében a megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse az óvodai nevelés keretében biztosítandó hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi neveléshez való kirekesztés nélküli hozzáférést, valamint a megújult tartalmi és módszertani programokhoz illeszkedő integrált, funkcionális intézmények kialakítását, a méltányos nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével. f) Óvodai kapacitásbővítés esetén kizárólag olyan fejlesztések támogathatóak, melyek keretében a beruházással érintett feladatellátási helyeken, minimum egy új csoportszobával történő (20 befogadására alkalmas MSZE szabványnak megfelelő) óvodai férőhelybővítés valósul meg (A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 161. (7) bekezdésben, valamint az e rendelet 2. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek, illetve az e szabályokban nem szabályozott előírásokban, az MSZE :2012 szabványban előírtaknak megfelelve). g) Az Nkt. 20. (1) és (10) bekezdés felhatalmazásával önkormányzati fenntartó esetében lehetőség van arra, hogy 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet ában meghatározottak szerint egységes óvoda-bölcsőde kerüljön létrehozásra/fejlesztésre, továbbá arra is, hogy önkormányzati fenntartó ÁMK szervezeti keretben, valamint nem állami, nem önkormányzati fenntartó ÁMK, vagy közös igazgatás alatti szervezet azonos feladatellátási helyen azaz fizikailag is egy épületben működő óvoda és bölcsőde intézményegységet hozzon létre kapacitásbővítéssel. Azonban ezen esetekben elvárt, hogy az új tagintézmény/telephely, intézményegységben a beruházással érintett feladatellátási helyeken, minimum két új csoportszobával történő (20-20 befogadására alkalmas) óvodai telephely jöjjön létre, kivéve egységes óvoda-bölcsőde esetén. A projekt megvalósítási időszakáról szóló zárójelentés (záró beszámoló) elfogadásának feltétele a beruházással érintett telephely(ek)/feladatellátási hely(ek) vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásba vétel. h) Új intézmény (új OM azonosítóval rendelkező intézmény) létesítésére vonatkozó szabályok: - A fejlesztés nem eredményezheti új intézmény (új OM azonosítóval rendelkező intézmény) létesítését. Intézménylétesítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben: az új intézmény létrehozása a megyei fejlesztési tervre épített önkormányzati intézkedési tervben foglaltakkal összhangban, az abban foglalt célok, fejlesztések megvalósítása érdekében kerül sor, és az új intézmény a projekt benyújtásakor működő intézmények összevonását követően, azok jogutódjaként jön létre; vagy jogutódlással létrejövő önkormányzati fenntartó esetében ÁMK, nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó esetében ÁMK vagy közös igazgatás alatti szervezet keretén belül létrehozott óvoda és bölcsőde intézményegységek a jelen dokumentum 2.1 pontjában rögzített feltételek esetén. i) Két különálló intézmény feladatellátási helyeinek fejlesztésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a projekt megvalósítási időszakának a befejezéséig megvalósul az intézmények szervezetileg történő összevonása, úgy, hogy az új intézmény az előbbiek jogutódjaként jön létre, mely az Nkt. 84. (7) bekezdés ba) pont szerinti egyesítéssel a projekt zárásáig az alapító okiratban rögzítésre kerül. Minden más esetben, egy projektben két intézmény (azaz külön OM azonosító alatt nyilvántartható) fejlesztésére nincs lehetőség. j) A projektnek a köznevelési intézmény szervezeti keretei között kell megvalósulnia, amelyet az intézmény alapító okirata támaszt alá, kivéve, ha:

8 8 - Az új építésre/kiváltásra a projektgazda jogosult, és az építési beruházást olyan telken kívánja megvalósítani, mely az alapító okiratban feladatellátást szolgáló vagyonként, illetve székhelyként/telephelyként még nem szerepel. Ebben az esetben a projektgazda a fejlesztéssel érintett közoktatási intézmény alapító okiratát (nem önkormányzati fenntartók esetén szolgáltatói nyilvántartásba vételét is) a projekt zárásáig módosítani köteles. - Amennyiben a projekt keretében meglévő intézmények összevonását (jogutódlás) követően új intézmény jön létre, vagy a jogutódlás következtében új feladatellátási hely kerül bevonásra az intézmény meglévő feladatellátási helyei közé, a projektgazda a fejlesztéssel érintett közoktatási intézmény alapító okiratát (nem önkormányzati fenntartók esetén szolgáltatói nyilvántartásba vételét is) a projekt zárásáig módosítani köteles. k) A beruházással érintett feladatellátási hely szerinti települési önkormányzat által elkészített helyi esélyegyenlőségi program megléte szükséges (A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet (továbbiakban: esélyegyenlőségi programokról szóló rendeletek)) Kötelező műszaki feltételek 1) Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása az előkészítés és megvalósítás szakaszában is kötelező. 2) Az infrastrukturális beruházások költségeinek tervezése során az alábbi költségkorlátok az irányadók: Tevékenységek Bölcsőde Családi napközi Óvoda Csak eszközbeszerzés esetén Csak infrastrukturális fejlesztés esetén Infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést is tartalmazó projekt esetén min. 1 millió Ft max. 10 millió Ft - min. 20 millió Ft max. 300 millió Ft min. 1 millió Ft max. 1,5 millió Ft min. 1 millió Ft max. 3,5 millió Ft Meglévő intézmény fejlesztése esetében: min. 1 millió Ft, max. 5 millió Ft (Az infrastrukturális fejlesztésnél és az eszközbeszerzésnél meghatározott maximális 3,5-1,5 millió Ft-os arányok megtartása mellett.) min. 5 millió Ft max. 20 millió Ft - min. 20 millió Ft max. 300 millió Ft Újonnan létrehozott férőhelyek Új intézmény fejlesztése esetében: max. 20 millió Ft Infrastrukturális fejlesztés estén az eszközbeszerzés a támogatás összegének 10%-ig terjedhet (kivéve: meglévő családi napközi fejlesztése esetén). maximum bruttó millió Ft/gyerek

9 9 vonatkozásában Egyéb esetekben maximum bruttó 2 millió Ft/gyerek Szakmai ajánlások 1) A bölcsődei nevelés gondozás szakmai szabályai c. módszertani levél 2) Bölcsőde esetében MSZ építészeti szabvány 3) Családi napközi működésének követelményei c. módszertani útmutató 4) Óvoda esetében MSZE szabvány 5) Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című dokumentum előírásait Speciális kizáró okok 1) Annak a bölcsődének/családi napközinek/óvodának a fejlesztése, amely korábban ÚMFT, ÚSZT keretében a bölcsőde/családi napközi/óvoda fejlesztésére az adott épületre/épületrészre vonatkozóan támogatásban részesült, kizárólag akkor támogatható, ha az elért eredményeit fenntartva, meglévő kapacitásainak bővítésére irányul. 2) Óvoda esetében a 2.1. d.) pontban felsorolt fenntartói kör abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben rendelkezik a köznevelésről szóló törvény bekezdésének e.) pontja szerinti köznevelési szerződéssel. Amennyiben a beruházással érintett intézmény az adott nevelési évben működő óvodai intézményegységgel (működő óvodai feladatellátási hellyel) nem rendelkezik, és a projekt tárgya új óvoda intézményegység (feladatellátási hely) létesítése, úgy közös nyilatkozatban vállalja a 2.1 pontban felsorolt projektgazdai kör és az önkormányzat, hogy a projekt támogatása esetén megállapodást kötnek a beruházás megvalósítását követően (a záró beszámoló elfogadása előtt) az önkormányzati feladatellátásban való közreműködésről. 3) Kizárólag olyan feladatellátási hely fejlesztésére nyújtható támogatás, mely legalább két óvodai csoporttal rendelkezik, vagy a projekt benyújtásakor egy csoportos óvodaként működő feladatellátási hely, de a férőhelybővítés eredményeképpen a fejlesztés eredményeképpen legalább két, működő csoportszobával rendelkezni fog. A projekt keretében lehetőség van új óvodai intézményegység, vagy új óvodai tagintézmény/telephely létrehozására, kapacitásbővítés keretében. Ingatlankiváltás nélküli kapacitásbővítés eredményeképpen létesített új óvodai feladatellátási hely, vagy új óvodai intézményegység létesítése esetén is elvárt, a minimum befogadására alkalmas (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 161. (7) bekezdésben, valamint az e rendelet 2. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek, illetve az e szabályokban nem szabályozott előírásokban, az MSZE :2012 szabványban előírtaknak megfelelve) két csoportszobás óvodai feladatellátási hely létesüljön. A fejlesztés nem eredményezheti új intézmény (új OM azonosítóval 7 A köznevelésről szóló törvény 32. (2) szerint: Ha a vallási közösség a Kormánnyal a köznevelési feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást kötött, a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal, óvoda esetén a települési önkormányzat részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával vállalja az állami, önkormányzati feladatellátásban való közreműködést, valamint kötelezettséget vállal a tanulók felzárkóztatására vonatkozó feladatok ellátására. Az egyoldalú nyilatkozat alapján a kormányhivatal a nevelésioktatási intézményt felveszi a köznevelés-fejlesztési tervbe. A Magyar Katolikus Egyház az egyoldalú nyilatkozat megtételére nemzetközi szerződés alapján jogosult. Az egyoldalú nyilatkozat megtételére a belső egyházi jogi személy is jogosult.

10 10 rendelkező intézmény) létesítését, kivéve az pontban nevesített eseteket! Csoportszoba kiváltását tartalmazó projektek esetében is elvárt, hogy a beruházás előtt működő csoportszobákhoz képest legalább egy új csoportszoba jöjjön létre. Valamennyi kialakított csoportszoba vonatkozásában elvárt, hogy minimum 20 befogadására alkalmas legyen. 4) Nem támogatható az az intézmény, mely nem vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását 8, a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) gyermekek integrált/integrációs nevelését. 5) Nem támogathatóak olyan nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek fejlesztése, ahol az óvodai felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, fizetési kötelezettséghez kötött (köznevelési törvény 31. (2) c.). 6. MONITORING MUTATÓK 6.1 OP eredmény mutatók mértékegység OP szerinti célérték Napközbeni ellátásban részesülő gyermekek száma (bölcsőde, családi napközi) 6.2 OP kimeneti mutatók mértékegység növekvő OP szerinti célérték Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása 6.3 Témaspecifikus mutatók A fejlesztéssel érintett bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények száma A fejlesztéssel érintett intézmény új bölcsődei férőhelyeinek száma Az intézmény felújítással érintett bölcsődei férőhelyeinek száma A fejlesztéssel érintett intézményben a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek száma A fejlesztéssel érintett intézményben a bölcsődei ellátásban részesülő SNI gyermekek száma A fejlesztéssel érintett intézményben a bölcsődei ellátásban részesülő HH gyermekek száma Az intézményben újonnan létrehozott bölcsődei munkahelyek száma Az intézmény fejlesztéssel érintett óvodai ellátást nyújtó telephelyeinek száma A fejlesztéssel érintett intézmény új óvodai férőhelyeinek száma Az intézmény felújítással érintett óvodai férőhelyeinek személy mértékegység 8 Kivételt képez, ha a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakvélemény megállapította, hogy az érintett gyermek kizárólag a többi tanulótól elkülönítetten nevelhető, oktatható.

11 11 száma A fejlesztéssel érintett intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő SNI gyermekek száma A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő HH gyermekek száma A fejlesztéssel érintett intézményben újonnan létrehozott óvodai csoportszobák száma A fejlesztéssel érintett intézményben újonnan kialakított tornaszobák száma A fejlesztéssel érintett óvodai intézmények száma Az intézményben újonnan létrehozott óvodai munkahelyek száma A családi napközi fejlesztéssel érintett új szolgáltatások száma A családi napközi fejlesztéssel érintett új férőhelyeinek száma A családi napközi felújítással érintett férőhelyeinek száma A fejlesztéssel érintett családi napközi ellátásában részesülő gyermekek száma A fejlesztéssel érintett családi napközi ellátásában részesülő SNI gyermekek száma A fejlesztéssel érintett családi napközi ellátásában részesülő HH gyermekek száma A családi napköziben újonnan létrehozott munkahelyek száma Az egységes óvoda-bölcsőde fejlesztéssel érintett telephelyeinek száma Az egységes óvoda-bölcsőde fejlesztéssel érintett intézmény új férőhelyeinek száma Az egységes óvoda-bölcsőde felújítással érintett férőhelyeinek száma Az fejlesztéssel érintett egységes óvoda-bölcsőde ellátásában részesülő gyermekek száma A fejlesztéssel érintett egységes óvoda-bölcsőde ellátásában részesülő SNI gyermekek száma A fejlesztéssel érintett egységes óvoda-bölcsőde ellátásában részesülő HH gyermekek száma A fejlesztéssel érintett egységes óvoda-bölcsődében újonnan létrehozott csoportszobák száma Az egységes óvoda-bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma A projektnek legalább az OP kimeneti mutatók egyikéhez célértékkel kell hozzájárulnia.

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése.

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című Kódszámok: DDOP-2009-3.1.3/D ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely:

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely: TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 1 TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

7. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

7. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 7. napirendi pont Tárgy: A Szivárvány Óvoda és Bölcsöde alapító okiratának a létszám és csoportszám változása folytán történő módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-dunántúli Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-dunántúli Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli Operatív Program

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb kistérségekben Battonya, 2009. november

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 114. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek meg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 - Tervezet Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 15. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. önkormányzati rendelete

T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. önkormányzati rendelete T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /.. (..) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Felsőoktatási pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben