PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 2 A.1 Alapvető cél... 2 A.2 Részcélok... 2 A.3 Rendelkezésre álló forrás... 2 A.4 Támogatható pályázatok várható száma... 2 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 3 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 5 C1. Támogatható tevékenységek köre... 5 C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek... 5 C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek... 5 C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 7 C3. Elszámolható költségek... 8 C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C7.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek C7.4. Egyéb speciális feltételek C8. Speciális kizáró okok C8.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok C8.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E. Kiválasztási kritériumok E1. Kiválasztási kritériumok E2. Projekt-kiválasztási folyamata F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F2. További információ: F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F4. Fogalomjegyzék F5. Mellékletek F6. Segédletek... 35

3 A Pályázati Felhívás (a továbbiakban Felhívás) elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Haa Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet.

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A.1 Alapvető cél A Felhívás célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti alapellátások közül a közfeladatot ellátó bölcsődei ellátás elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek eredményeként a fejlesztéssel érintett bölcsődei ellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak! A.2 Részcélok - 1. részcél: Kapacitásbővítést 1 megvalósító fejlesztések: Meglévő, vagy újonnan létesített, közfeladatot ellátó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények kapacitásbővítése és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztése: meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, indokolt esetben új épület építése. A kapacitásbővítésre vonatkozó előírások projektszinten értelmezendőek, azzal, hogy a fejlesztés eredményeképpen intézményi szinten minimum 1 csoportszobával való bővítés elvárt részcél: Kapacitásbővítés nélküli fejlesztések: Meglévő, közfeladatot ellátó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények telephelyeinek infrastrukturális fejlesztése, felújítása, korszerűsítése. A.3 Rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 2 rendelkezésre álló keretösszeg a évben Forint, az alábbi részcélok szerinti bontásban: 1. részcél: Forint 2. részcél: Forint Jelen Felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A.4 Támogatható pályázatok várható száma A Felhívás keretében támogatható pályázatok várható száma a években az alábbiak szerint alakul: 1. részcél esetében: 5-10 db. 2. részcél esetében: 7-10 db. 1 Jelen pályázati kiírás vonatkozásában kapacitásbővítés alatt kizárólag a gyermekvédelmi tv.-ben nevesített bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó férőhelybővítés értendő. Nem minősül kapacitásbővítésnek (így a kapacitás megállapításakor vehető figyelembe) a bölcsődei férőhelyteremtésen kívüli, egyéb családtámogató szolgáltatásokhoz kapcsolódó kapacitásbővítés. 2 Támogatható közkiadásnak minősül jelen Felhívás esetében a projekt elszámolható összköltsége, amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege. A közszféra szerv pályázó definíciója a Pályázati Útmutató c. dokumentum H14. pontjában található. 2

5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen Felhívás keretében kizárólag közfeladatot ellátó, bölcsődei szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartói pályázhatnak. 3 Valamennyi komponensre az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 1. Helyi önkormányzatok (GFO 321), 2. Helyi és országos kisebbségi önkormányzatok és ezek társulásaik (GFO 351; 353, 371, 372), és 3. Helyi önkormányzati társulási formák közül az alábbiak (GFO 951, 321, 327): - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Ötv.) alapján létrejött társulás - A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. (továbbiakban: intézményfenntartó társulásokról szóló törvény) alapján létrejött intézményfenntartó társulások, az alábbi módon: o Ha a társulás az intézményfenntartó társulásokról szóló törvény 8. -a alapján jött létre, akkor a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat a pályázat benyújtására a gesztorönkormányzat jogosult. Ha a fejlesztéssel érintett telephely épülete nem a pályázat benyújtására jogosult önkormányzat tulajdonában van, akkor a pályázatot a gesztor önkormányzat nyújtja be és a pályázathoz csatolja a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. (GFO 321, 951). o Ha a társulás az intézményfenntartó társulásokról szóló törvény 9. -a alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására a társulás nevében, a társulás tagjai közül kijelölt önkormányzat jogosult, melyet a társulási tanács jelöl ki és határozatban fogad el. Ha a fejlesztéssel érintett telephely épülete nem a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat tulajdonában van, akkor a pályázatot továbbra is - a társulás nevében - a kijelölt önkormányzat nyújtja be és a pályázathoz csatolja a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. o Ha a társulás az intézményfenntartó társulásokról szóló törvény 16. -a alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására maga a társulás jogosult. - Többcélú kistérségi társulás (GFO 326); 4. Az alábbi jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek január 1. előtt jöttek létre: - Egyesület (GFO 52), - Egyház (GFO 55), - Alapítvány (GFO 56), - Közhasznú non-profit gazdasági társaság (GFO 57), - Non-profit gazdasági társaság (GFO 57), - Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (GFO 59). Meglévő bölcsődei intézményre irányuló pályázatok esetében a fenntartónak a fejlesztéssel érintett bölcsődei szolgáltatásra vonatkozólag hatályos működési engedéllyel kell rendelkeznie. Jelen Felhívás keretében a konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató című dokumentum B1. pontjában foglaltak ezért nem alkalmazandóak. 3 Feladatellátási szerződés keretében végzett szolgáltatásnyújtás esetén is kizárólag az adott szolgáltatást végző intézmény fenntartója nyújthat be pályázatot. 3

6 Jelen Felhívás keretében kizárólag a Gyermekvédelmi törvény által szabályozott önálló bölcsődei infrastruktúra támogatható, függetlenül attól, hogy a bölcsőde a köznevelési intézménnyel ugyanazon épületben/telephelyen működik-e. Nem támogatható a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 178 -ban meghatározott egységes óvoda-bölcsőde. A 15/1998. NM rendelet 35.. (4) bek. értelmében a bölcsőde működhet többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként. Az önálló szervezeti és szakmai egység azt jelenti, hogy mind az óvoda, mind a bölcsőde tekintetében biztosítani kell a jogszabályban előírt feltételeket, így a személyi és tárgyi feltételeket külön-külön is. Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény keretein belül megvalósuló bölcsőde abban az esetben támogatható, ha a két szervezeti egység egymástól teljesen elkülönül, mind szervezetileg és fizikailag is. Az elkülönült szervezeti egység azt jelenti, hogy a két szervezeti egység szakmai, tárgyi és személyi feltételeinek teljesülése során fizikailag el kell különülnie egymástól, valamint a szakemberek létszámának a szervezet egyéb működési feltételeinek mindkét intézmény típus tekintetében teljesülnie kell. A projekt keretében kizárólag a bölcsődei funkcióhoz kapcsolódó fejlesztés támogatható, óvodai funkció fejlesztésére nem nyílik lehetőség! 4

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Az itt felsoroltakon kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. Az önállóan támogatható és önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységekre, továbbá a kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó részletszabályokat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C.1 pontja tartalmazza. Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek jelen Felhívás A1. és A2. pontjaiban meghatározott célkitűzésekkel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. A helyi szükségletet a pályázattal érintett település(ek)en végzett igényfelmérés alapján a megvalósíthatósági tanulmányban kérjük bemutatni! C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 1. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények és telephelyeinek infrastrukturális fejlesztése részcél esetében, közös szabályok: 1. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, korszerűsítése. 2. Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása (bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása) az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben. 3. Új építés, ha a pályázó nem rendelkezik az adott intézmény működtetéséhez szükséges épülettel, vagy ha rendelkezik ugyan a szükséges épülettel, de a telekhatáron belüli bővítés a meglévő telephelyen a tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan (melyet tervezői nyilatkozattal igazol a pályázó), vagy a meglévő épület életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van (amelyet a pályázó ÁNTSZ igazolással (jegyzőkönyvvel), vagy- vizsgálatokkal alátámasztott - statikusi szakvéleménnyel támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja). Ingatlankiváltás esetén a létesítendő/bővítendő épületnek/épületegyüttesnek legalább a kiváltandó telephely épületének/épületeinek minden bölcsődei tevékenységhez kapcsolódó funkcióját teljes körűen el kell látnia, tehát az új építés/bővítés bölcsődei tevékenységhez kapcsolódó feladat,- kapacitás,- és funkciócsökkenést nem eredményezhet, továbbá az új építésű épületnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok és a szabványok előírásainak. Ingatlankiváltás esetén még akkor is, ha a kiváltott funkció a bölcsődei intézmény más meglévő telephelyén bővítés során kerül kialakításra - a pályázónak a kiváltott ingatlan vonatkozásában igazolnia szükséges az új építés/ingatlankiváltás feltételeinek meglétét jelen kritérium 1-3 pontjában rögzítettek szerint. Minden beruházással érintett telephelyen legalább egy, önállóan támogatható infrastrukturális tevékenyégnek meg kell valósulnia. C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek részcél esetében, közös szabályok: 1. Külső tér kialakítása: a. Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pl. játszótér, udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása. 5

8 b. Az építésügyi hatóság által kötelezően előírt parkoló férőhelyek létesítése a Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez című dokumentum előírásainak figyelembe vételével Eszközbeszerzés: Kizárólag az új eszközök beszerzése támogatható! c. A pályázattal fejleszteni kívánt bölcsődei ellátás nyújtásához szükséges eszközök, berendezések, bútorok beszerzése 5 jelen felhívás mellékletében közzétett eszközlista ajánlás, valamint A bölcsődei nevelés gondozás szakmai szabályai c. módszertani levél (2012.) rendelkezéseinek figyelembevételével. d. Játszótéri eszközök, udvari játékok a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletben megfogalmazottak szerint. Kizárólag az olyan játszótéri eszközök beszerzése számolható el, amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a Felhívásban megjelölt célcsoport (0-4 éves korosztály) igényeinek megfelelnek. 3. Megújuló, alternatív energiaforrások alkalmazása, így a melegvíz ellátás, a fűtés és a villamos energia ellátás megújuló energiával történő biztosítása. 4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 44. (1) bekezdés a.) és b.) pontjában nevesített szolgáltatáshoz kapcsolódó nélkülözhetetlen infrastrukturális fejlesztés és kapcsolódó eszközbeszerzés, ha a szolgáltatás a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti és a szolgáltatást térítésmentesen biztosítja az intézmény. A szolgáltatás fejlesztése kizárólag abban az esetben támogatható, ha annak szükségessé és alátámasztottsága a megvalósíthatósági tanulmányban és az igényfelmérés alapján indokolt. 5. Bölcsődei főzőkonyha és melegítőkonyha fejlesztése és kapcsolódó eszközbeszerzés, a főzőkonyhára vonatkozóan az alábbi kiegészítésekkel: 1) Ha a konyha az intézmény működési engedélyében szereplő adagszám alapján legalább 51%-ban bölcsődei, szociális étkeztetést lát el, az ezen kívüli tevékenysége pedig kizárólag közoktatásban résztvevők étkeztetését szolgálja, akkor a konyha fejlesztésére eső költségek (infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó és egyéb járulékos, elszámolható költségek egyaránt) jelen Felhívásra benyújtott pályázat keretében elszámolhatóak arányosítás nélkül. Ebben az esetben ugyanezen konyha fejlesztésére az adott Regionális Operatív Program közoktatás fejlesztésre kiírt konstrukció keretében nem nyújtható támogatás! 2) Ha a konyha az intézmény működési engedélyében szereplő adagszám alapján legalább 51%-ban közoktatáshoz kapcsolódó étkeztetést, kisebb arányban pedig bölcsődei, szociális étkeztetést lát el, akkor a konyha fejlesztése kizárólag az adott Regionális Operatív Program közoktatás fejlesztésre kiírt konstrukciója keretében támogatható. Ebben az esetben jelen Felhívás keretében konyha fejlesztésére nem nyújtható támogatás még akkor sem, ha az szociális étkeztetést is ellát. 3) Ha a fejlesztendő konyha keretén belül a bölcsődei, szociális és/vagy közoktatásban résztvevők étkeztetésén kívül más, for-profit típusú étkeztetést (pl. helyi lakosok számára nyújtott közétkeztetést) is ellátnak, amiből bevétel keletkezik, akkor az adott fejlesztésre jutó - építési és járulékos (kapcsolódó szolgáltatások, eszközbeszerzés) - költségeket a működési engedélyben feltüntetett adagszám alapján arányosítani szükséges (jelen Felhívás 3. sz. segédlete).támogatás csak a szociális alapszolgáltatásnak (és a fent meghatározott esetben a közoktatásban résztvevők étkeztetésének) minősülő étkeztetési tevékenységre jutó adagszám aránya alapján nyújtható (pl. összes adagszám: 1000, szociális és közoktatási étkeztetés adagszáma: 4 Pályázati Útmutató 13. sz. melléklete 5 A bölcsődékre vonatkozó eszközlistát a 6. sz. segédletek tartalmazzák. 6

9 200, egyéb étkeztetés adagszáma: 800, költségek arányosítása: 200/1000=0,2, azaz az étkeztetés fejlesztésével kapcsolatos költségek 20%-a számolható el az adott projekt keretében). A helyi lakosok számára nyújtott közétkeztetésbe a konyhai személyzet étkeztetése nem tartozik bele! C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek Jelen Felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt, önállóan támogatható tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó és a projekt keretében elszámolható tevékenységek az alábbiak: - Nyilvánosság biztosítása a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes Közreműködő Szervezet kommunikációs kollégájával. - Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató című dokumentum C1.2 pontjának megfelelően. - Akadálymentesítés a Pályázati Útmutató című dokumentum C1.2 pontjának megfelelően, az alábbi kiegészítéssel: Valamennyi beruházással érintett és bölcsődei ellátást nyújtó helyszínen a Pályázati Útmutató C1.2 pontjában szereplő feltételeken túl kötelezően előírt feltétel, hogy a bölcsődei funkció úgy kerüljön megszervezésre, hogy az minden fogyatékosságra kiterjedően, akadálymentes helyszínen elérhető, önállóan használható legyen. - Energiahatékonysági korszerűsítés: A pályázattal érintett közhasználatú 6 építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése). Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan projektjavaslat támogatható, melyben a beruházással érintett épület, a beruházást követően új építés esetében minimum A típusú, bővítés és felújítás, rekonstrukció esetében minimum C típusú épület energetikai minősítési osztályba kerül, melyről a projekt zárójelentésének elfogadásáig energiatanúsítványt szerez a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. - Azbesztmentesítés: A fejlesztés által érintett közhasználatú építményben valósítandó meg, amennyiben releváns. Ha a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, akkor a pályázónak jelen projekt keretében, vagy a projekt befejezéséig projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia kell. C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. 6 Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá - használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg. 7

10 Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában, valamint a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjában felsorolt támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek, különösen az alábbiak: 1. Új építés (kivéve a C.1.1 pontban meghatározott feltételekkel); 2. Infrastruktúrafejlesztés, amennyiben nem C7. pontban rögzített tulajdoni viszonyok betartásával történik; 3. A kizárólag épület/épületrész akadálymentesítését célzó beruházások; 4. Tanuszoda, tanmedence építése vagy bővítése; 5. A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely feletti fejlesztés; 6. Nem közszolgáltatás keretében végzett bölcsődei szolgáltatás; 7. Járműbeszerzés; 8. Saját teljesítés. C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C2.1 pontjában kerülnek meghatározásra a Felhívás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. A pályázat keretében semmilyen egyéb, itt fel nem sorolt költség nem számolható el! Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2. pontjában kerültek meghatározásra. C3.1. Elszámolható költségek típusai 1. Előkészítési költségek: Projekt-előkészítés költségei: A projekt előkészítéséhez feltétlenül szükséges és igazoltan kapcsolódó alábbi költségek elszámolhatóak: - Jelen Pályázati Felhívásban előírt, kötelezően benyújtandó megvalósíthatósági tanulmány; - Szükséges engedélyezési szintű tervdokumentáció, tendertervek, kivitelezési szintű tervdokumentáció költségei; egyéb műszaki tervek; előzetes tervezői költségbecslés költségei; - Hatósági eljárási díjak költségei (pl.: építési engedély eljárási díja); - Előkészítéshez tartozó rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja; - Amennyiben jogszabályon alapulóan kötelező a tervellenőr alkalmazása, úgy a tervellenőr díja 7 - Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját, és a feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárások költségeit is, amennyiben a közbeszerzés nem kizárólag a támogatott projekthez kapcsolódó beszerzést tartalmaz, akkor közbeszerzési érték arányosan). Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy közbeszerzési tanácsadásra a pályázó kizárólag közvetlenül, a tevékenység nyújtására szakosodott szervezettel/személlyel szerződhet. Közvetített szolgáltatásként nem vehető igénybe ilyen jellegű szolgáltatás, támogatás ilyen konstrukcióban a szolgáltatásra nem igényelhető. 7 A tervellenőr díja a tömegtartózkodásra szolgáló építmény tervezett kivitelezési dokumentációjának ellenőrzésére vonatkozóan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésében, 41. (2) és (7) bekezdéseiben rögzített esetekben számolható el. Az építmények tömegtartózkodási jellegének igazolási módja elsőfokú építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány. 8

11 Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az előkészítési és a megvalósítási költségek tekintetében - a projekt megkezdettségére vonatkozó előírások betarthatósága érdekében - külön szerződéseket javasolt kötni! A fentiekben felsorolt tevékenységek kizárólag a projekt előkészítés költségsoron tervezhetőek, függetlenül azok felmerülésének időpontjától!. 2. Megvalósítási költségek: Projekt menedzsment költségek: a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3.II. Megvalósítási költségek 1. pontja alapján. Szolgáltatások igénybevételének költsége:jelen Felhívás keretében kizárólag az alábbi, külső harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el. A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei: - Építési műszaki ellenőr 8 díja. - Tervezői művezetés költsége. - A megvalósításhoz kapcsolódó rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja. - A megvalósításhoz kapcsolódó energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás költsége és az energiatanúsítvány megszerzésével kapcsolatos költségek - A megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl. használatbavételi engedélyezési eljárás díja). - Nyilvánosság biztosításának költségei (kizárólag a kötelezően ellátandó tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek. - Kötelezően elvégzendő projektszintű könyvvizsgálat díja, ha a támogatás mértéke meghaladja az 50 millió Ft-ot. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek A Felhívás keretében kizárólag a támogatott tevékenységekhez köthető építési, épület kivitelezési munkálatok költségei számolhatók el. Az építési költségekbe beleértendő az új építésen túl minden, az ingatlan üzemszerű, biztonságos és rendeltetésszerű használatát, hasznosítását lehetővé tevő alábbi tevékenységek költségei. A Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3.II. Megvalósítási költségek 3. pontjában felsorolt tevékenységek közül kizárólag az alábbiak tartoznak ebbe a körbe: - komplex terület előkészítés, területrendezés, - bontás, - hozzáférés, védelem, - helyreállítás, rekonstrukció, - felújítás, - átalakítás, - bővítés, - építés, - technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.), - infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, közműkiváltások (építési telken belül és indokolt esetben kívül, jelen Felhívás C7. pontja szerint) átalakítások, felújítások (pl. ivó-, ipari-, tűzivíz 8 Műszaki ellenőri tevékenység - jogi személy ill. jogi személyiség nélküli formában - kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a tevékenység végzésére a kedvezményezettel közvetlenül szerződött szervezet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő taggal vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személlyel (munkaszerződés, megbízási szerződés, ide nem értve a céggel kötött megbízást) rendelkezik és ez a tag, személy részt vesz a szakmagyakorlási tevékenység ellátásában. 9

12 hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvíz elvezetés, közvilágítás, telefon, kábelhálózat, őrző-védő elektronikai rendszer, közműfejlesztési hozzájárulás), amennyiben megfelel a Pályázati Útmutatóban és jelen Felhívásban előírt kötelmeknek. - parkosítás, parképítés, növénytelepítés, zöldfelületi fejlesztés. - Eszközbeszerzések költségei a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3.II. Megvalósítási költségek 4. pontja alapján, azzal, hogy használt eszközök beszerzése nem támogatható. - Immateriális javak beszerzése a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3.II. Megvalósítási költségek 5. pontja alapján. - ÁFA, valamint más adók és közterhek a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3.II. Megvalósítási költségek 7. pontja alapján. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az előkészítési és a megvalósítási költségekre az adott tevékenység típusra vonatkozó előírások betarthatósága, elkülöníthetősége érdekében külön szerződéseket kell kötni! Jelen Pályázati Felhívás keretében tartalék képzése nem lehetséges! A Pályázati Útmutató G2. pontja alapján, jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatokra/projektjavaslatokra a pályázó valamennyi költségkategória/költségtétel/projektelem tekintetében kizárólag ugyanolyan százalékos mértékkel igényelhet támogatást. Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy a projekt költségvetésébe kizárólag olyan eszközök tervezhetőek be és azok számolhatóak el, melyek a projekt lezárásáig (a fenntartási időszak befejezéséig) szolgálják a projekteredmények létrehozását és fenntartását. Közszféra szervezet pályázókra vonatkozó speciális előírás: közszféra szervezet pályázók kizárólag a Pályázati Felhívásban meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi. C3.2 Nem elszámolható költségek Jelen Felhívás keretében nem számolható el semmilyen, a C2.1 pontban fel nem sorolt költségtípus. A Pályázati Útmutató című dokumentum C.2.4 fejezetében foglaltakon túl jelen Felhívás keretében nem elszámolható költségek különösen az alábbiak: - az építési hatóság által kötelezően előírt parkoló férőhely feletti fejlesztés költségei, - a projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzés költségei, - eszközbeszerzés infrastruktúra fejlesztés nélkül, - használt eszközök beszerzése, - egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése 9, - olyan kültéri játszóeszköz beszerzése, amely nem felel meg a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírásainak, és nem a 0-4 éves korcsoport igényeit elégíti ki, - szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása, - garázs építése, - lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkálatok, - könyvvizsgálat 50 millió Ft és ennél kevesebb támogatási összeg esetén, - új intézmény létesítéséhez kapcsolódó költségek (jogi költségek, hatósági díjak, stb), 9 A forgóeszköz fogalmának meghatározása jelen Felhívás F4. pontjában található. 10

13 - rezsi, közvetett költségek, - jelen Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek, rendezvényszervezés, - jogi tevékenységek költségei (kivéve a közbeszerzésre vonatkozó tevékenységek költségei), - azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek komplex akadálymentesítése az NFT és az ÚMFT, vagy bármely hazai forrás keretében megvalósult, vagy megvalósulás alatt áll, az ingatlan ugyanazon részére/részeire vonatkozóan jelen Felhívás keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó költség nem számolható el. - tartalék tervezése. C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában az alábbi belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát Maximális elszámolható bruttó mérték (M Ft) I. Előkészítési Költségek Projekt-előkészítés költsége 8 ezen belül: - - Megvalósíthatósági tanulmány készítés 2 1,5 költsége Közbeszerzés költsége 1 Tervellenőr költsége 0,5 II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek 3 A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő 6 szolgáltatások költsége ezen belül: építési műszaki ellenőr és tervezői művezetés 2 költsége nyilvánosság biztosításának költsége 1 könyvvizsgálat költsége 0,5 Eszközbeszerzés További korlátok: Megnevezés 20 Korlátozás mértéke Igazolás módja Egy gyermekre jutó összes elszámolható építési költség. Újonnan létrehozott férőhelyek vonatkozásában max. bruttó 6 millió Ft/gyerek. Egyéb esetekben maximum bruttó 2 millió Ft/gyerek. Újonnan létrehozott férőhely vonatkozásában: az újonnan kialakított csoportszoba száma*12. Meglévő férőhely: Működési engedélyben engedélyezett és felújítással érintett férőhelyszám. (Kizárólag a gyermekjóléti alapellátások közül 11

14 A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekre jutó építési költség aránya az összes elszámolható építési költséghez max. 15% a bölcsődei ellátás keretében fejlesztett, vagy létesített férőhely vehető figyelembe, az egyéb családtámogató szolgáltatások keretében ellátott gyermekek száma nem érvényesíthető 10 ) Jelen Pályázati Felhívás mellékletei között közzétett tervezői nyilatkozat A belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése hat tizedes jegy pontosságig történik. A fenti korlátok túllépése az elszámolható költségek csökkentését vonja maga után, a támogatási intenzitás megtartása mellett. C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Jelen Pályázati Felhívás vonatkozásában nem releváns. C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások A Pályázati Útmutató c. dokumentum C3. és C4. pontjaiban foglaltak szerint. Jelen kiírás keretében a projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől - számítva maximum 22 hónap áll rendelkezésére, azzal, hogy a projekt fizikai megvalósítása legkésőbb június 30-ig tarthat. A projekttel kapcsolatos a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a támogatási szerződésben meghatározott valamennyi feladat, cél szerződésszerű teljesülésétől (Projekt fizikai befejezésétől) számított 30 nap. C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A Pályázati Útmutató c. dokumentum C5. pontjaiban foglaltak szerint. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 évig változatlanul fenntartja és üzemelteti. Egyéb tekintetben a feltételeket a Pályázati Útmutató c. dokumentum C5. pontja határozza meg. A támogatási szerződésben rögzítésre kerülnek a pályázó által vállalt eredményindikátorok bázis és célértékei. A Közreműködő Szervezet a vállalt indikátorok teljesülését a fenntartási időszakban ellenőrzi. 10 Amennyiben a közszolgáltatást végző bölcsődei szolgáltatásom kívül egyéb, a felhívás szerint támogatható családtámogató szolgáltatást is tervez, úgy az építési költségbe a családtámogató szolgáltatás építési költsége is beletartozik, de a fejlesztett létszámba a családtámogató szolgáltatás keretében ellátandó gyerekszám nem számolandó bele. 12

15 C7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C7.1. A projekt területi korlátozása Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező, a Felhívás B. pontjában felsorolt szervezetek nyújthatnak be pályázatot. C7.2. Illeszkedési előírás Helyi önkormányzat, illetve helyi önkormányzattal feladatellátási szerződést kötő szervezet pályázó esetén, a pályázatnak illeszkednie kell a fenntartó helyi önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójához. Ha a fejlesztéssel érintett település nem rendelkezik szolgáltatástervezési koncepcióval, akkor a pályázatnak a kistérségi/megyei szolgáltatástervezési koncepcióval kell illeszkednie. Az illetékes települési önkormányzat(ok)nak az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatásokat helyi rendeletben kell szabályozniuk. C7.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati Útmutató C7. pontjában foglaltak az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy: 1. Bérelt ingatlanon történő fejlesztés nem támogatható. 2. A pályázati felhívásnak nem célja kiváltott, de hasznosítható épületek funkció nélküli fenntartása. 3. Jelen pályázati kiírásban - a kiírás céljára való tekintettel - nem alkalmazható a Pályázati Útmutató C7. pont /Speciális esetek szolgalmi jog alapján történő beruházás megvalósítása. Az ingatlanviszonyoknak való megfelelőségről a pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik. 13

16 C7.4. Egyéb speciális feltételek Egyéb kötelező feltételek - Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítása: Amennyiben a beruházással érintett ingatlan a Felhívás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl helyet ad egyéb szolgáltatásoknak/funkcióknak is, az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségek arányosítására az alábbiak az irányadók. A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatók a Felhívás szerint támogatott szolgáltatás/ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint (tehát az elszámolható/támogatható épületrész és a nem elszámolható épületrész m²-ben számított nettó alapterületének arányában. Közös használatú helyiségre/épületrészre jutó elszámolható költség számítása az alábbi: Támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m²/támogatható+nemtámogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m² (közös helyiségek nélkül). Pl. támogatható helyiség: 30m², nem támogatható helyiség: 50 m², közös helyiség: 20 m². Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/(30+50) = 0,375, tehát a közös használatú helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el. A m 2 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, az adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre. Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az építés költségeit is: ezek a költségek a Felhívás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el. - Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából bevétele keletkezik, úgy ezt a pénzügyi elemzés keretében szükséges bemutatni. Az így keletkező bevételt a jelen Felhívás mellékletét képező megvalósíthatósági tanulmány készítési útmutatóban / pénzügyi elemzés készítési útmutatóban / üzleti terv készítési útmutatóban leírtak alapján kell figyelembe venni az igényelhető támogatás mértékének meghatározása során. - Bevételek kezelése: A Pályázati Útmutató D5 pontjában rögzített szabályok szerint. C8. Speciális kizáró okok C8.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató című dokumentum F1 pontjában foglaltak érvényesek. C8.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató című dokumentum F2 pontjában foglaltakon túl az alábbi kizáró okok érvényesek: A pályázó a projekt adatlap benyújtásával és annak aláírásával nyilatkozik, és elismeri, hogy a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót, a vonatkozó jogszabályokat megismerte, tudomásul veszi, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket, és korlátozásokat 14

17 magára, illetve az általa képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismeri el. Kijelenti, hogy a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutatóban foglalt feltételeknek és kikötéseknek az általa képviselt szervezet és a benyújtott projektjavaslat megfelel. A pályázó a pályázati adatlap benyújtásával és annak aláírásával a pályázó tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy: 1. Jelen Felhívás keretén belül támogatásban nem részesíthető azon intézmény/telephely, mely az ÉMOP-4.2.1, vagy az ÉMOP keretében bölcsőde fejlesztésére, vagy az ÚMFT más konstrukcióiban óvodához integrált bölcsőde fejlesztésére az adott bölcsőde épületre/épületrészre vonatkozóan támogatásban részesült. 2. Nem nyújtható be olyan épületre/telephelyre irányuló fejlesztés, mely épület/telephely fejlesztését másik, de ugyanezen konstrukcióban benyújtott és értékelés alatt lévő projekt tartalmazza. Amennyiben értékelés alatt lévő pályázatban szereplő épületre/telephelyre párhuzamosan több pályázat kerül benyújtásra, valamennyi pályázat elutasításra kerül. 3. A 1. részcél esetében a minimális kapacitásbővítés mértéke a pályázat benyújtása szerinti kiinduló állapothoz képest, intézményi szinten - legalább minimum 1, az MSZ építészeti szabványnak megfelelő bölcsődei csoportszoba 11 létrehozása. Az 1. részcél vonatkozásában a kapacitásbővítés projektszinten értelmezendő, azaz, több telephelyre irányuló fejlesztés esetén, elegendő egy telephelyen megvalósítani a kapacitásbővítést. Ingatlankiváltással egybekötött fejlesztés esetén is biztosítani szükséges, hogy a kiváltott telephelyhez képest, a fejlesztés eredményeképpen, minimum 1, az MSZ építészeti szabványnak megfelelő bölcsődei csoportszobával való tényleges bővítést részcélra kizárólag olyan pályázat nyújtható be, ahol igényfelméréssel igazolt a bölcsődei kapacitásbővítés szükséglete, azaz, hogy a megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni a beruházással érintett település bölcsődei szolgáltatással való ellátottságát, a bölcsődei intézmények férőhelyeit, kapacitáskihasználtságunkat és a bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztéseket. Nem támogatható az pályázat, amennyiben a kapacitásbővítés szükségessége nem alátámasztott. 5. Egy projekt keretében több telephelyre, több bölcsődei intézményre irányulhat fejlesztés, de minden beruházással érintett intézményben/telephelyen legalább egy önállóan támogatható, akadálymentes infrastrukturális fejlesztésnek meg kell valósulnia (jelen Pályázati Útmutató C.1.1 és C.1.3 pontjával összhangban). 6. Egy fenntartó, ugyanazon település vonatkozásában maximum egy pályázatot nyújthat be, ellenkező esetben valamennyi pályázat, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 7. Nem támogatható azon pályázat, mely jelen Pályázati Felhívás mellékletét képező pénzügyi elemzés alapján a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív. 8. Új intézmény/intézményegység létesítése esetén a jogerős működési engedélyt, illetve a jogerős használatbavételi engedélyt, már működő intézmények esetén a módosított működési engedélyt és a jogerős használatbavételi engedélyt minden esetben legkésőbb a projekt zárásáig be kell nyújtani. A projekt zárásához kizárólag olyan működési engedély fogadható el, amely a pályázatban foglalt teljes a megvalósítási és a fenntartási időszakra vonatkozó vállalásokat magában foglalja A bölcsődei csoport fogalma a Felhívás F4. pontjában található. 12 Bölcsődefejlesztés esetén például nem fogadható el a 10 férőhelyszámra megkért működési engedély, ha a vállalás 12 férőhely létrehozására vonatkozik! 15

18 9. Új épület építése ill. bővítés esetén - a bővítmény vonatkozásában - az MSZ szabványban előírt építészeti korlátozások megtartása kötelező a tervezési eljárás során. 10. A bölcsőde működtetése, a szolgáltatások nyújtása kapcsán a pályázó vállalja A bölcsődei nevelés gondozás szakmai szabályai 13 c. módszertani levél (2012.) rendelkezéseinek megtartását. 11. Nem támogatható olyan fejlesztés mely nincs összhangban a fejlesztéssel érintett intézmény szakmai programjával. 12. A pályázat tervezésébe kötelező kisgyermekellátás területén jártas, jelen Felhívás fogalomjegyzékében rögzített elvárásoknak megfelelő kompetenciával, szaktudással és tapasztalattal rendelkező szakembert 14 bevonni. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke Az igényelhető támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a. Közszféra szervezet pályázókra 15 vonatkozó speciális előírás: közszféra szervezet pályázók kizárólag a maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi. D3. Támogatás összege Jelen Felhívás keretében igényelhető támogatás összege (közkiadás alapon) az alábbiak szerint alakul: Az igényelhető támogatásra vonatkozó feltételek Részcél: kapacitásbővítéssel egybekötött fejlesztés minimum (millió Ft) Részcél: kapacitásbővítés nélküli fejlesztés maximum (millió Ft) D4. Az önerő mértéke Jelen felhívás keretében benyújtott projektekhez abban az esetben önerőt kell biztosítani, ha az igényelt támogatási intenzitás 100% alatti. 13 Dokumentum elérhetősége: 14 A kisgyermekellátás területén jártas szakember fogalma az F4. Fogalomjegyzék pontban található. 15 Közszféra kedvezményezett fogalmát a Pályázati Útmutató fogalomjegyzése tartalmazza részcélra benyújtott pályázat és ingatlankiváltással együtt járó új építés esetében is elvárt a kiváltott telephely kapacitásához képest kapacitásbővítés megvalósítása. 16

19 Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató D1. pontja tartalmazza, azzal, hogy a saját forrás nem igazolható a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemeléssel és zártvégű pénzügyi lízinggel. D5. Előleg mértéke Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a. A fordított áfa megtérítésére igénybe vehető előleg legfeljebb a benyújtott szállítói nettós számlára jutó áfa támogatástartalmának 100%-a lehet. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató c. dokumentum D2. pontja tartalmazza. E. Kiválasztási kritériumok A kiválasztási feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi szempontok alapján történik. E1. Kiválasztási kritériumok Ha a küldemény sérülten érkezik (törött vagy nem olvasható adathordozó) és a pályázati anyagok emiatt hiányosak, a Közreműködő Szervezet a pályázót legfeljebb 8 napos határidő megjelölésével felhívja a sérült részek pótlására. Pótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejének lejártáig van lehetőség. Ha a beadási határidő lejártáig kevesebb mint 8 nap van hátra, a Közreműködő Szervezet a pótlásra rendelkezésre álló határidőt ennek figyelembe vételével állapítja meg. Ha a pályázó a sérült, vagy hiányos részeket a megadott határidőn belül nem pótolja, és emiatt a pályázat befogadási kritériumainak ellenőrzése lehetetlen, a pályázat további elbírálására nem kerül sor, a Közreműködő Szervezet erről a pályázót a befogadásról történő értesítésre rendelkezésre álló határidőn belül értesíti. Pótlásra a pályázat beadási határidejének lejártát követően nincs lehetőség. E.1.1 A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai: Ssz Szempont A pályázó megfelel a kritériumnak 1. A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplő postai bélyegző dátuma tekintendő, ami nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél. A pályázó nem felel meg a kritériumnak Pályázatnak kizárólag az a dokumentum-csomag minősül, mely minimálisan tartalmazza a kitöltő programmal feltöltött, nyomtatott pályázati adatlapot. 2. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető 17

20 támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a Felhívásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. 3. A támogatást igénylő a jelen Pályázati Felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik, a pályázatot jelen Felhívás B.) pontja szerint jogosult szervezet nyújtotta be. 4. A pályázat a célterületnek megfelelő részcélra került benyújtásra. Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, a Közreműködő Szervezet azt befogadja, és az NFÜ által meghatározott módon tartalmilag értékeli. E.1.2 Támogathatósági kritériumok I. Teljességi kritériumok: Ha a benyújtott pályázat nem felel meg az alábbi (teljességi, tartalmi szakmai megfelelőségi, pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok) feltételeknek, megfelelő, de legalább 7 napos, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett a KSZ hiánypótlás keretében felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni. A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerit hiánypótlás során is teljesíthet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a projekt a rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálásra. Szempont Igazolás módja 1. A pályázat a Felhívásban meghatározott példányszámban került benyújtásra. 2. A közzétett kitöltő programmal készült projekt adatlap a kért formában, elektronikus adathordozón is (Xzip formátumban) benyújtásra került. 3. A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került (adatlap és Pályázati csomag Projekt adatlap Projekt adatlap 18

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben