A Személy-, Vagyonvédelmi- és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet évi gazdálkodási tevékenységének értékelése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Személy-, Vagyonvédelmi- és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet 2007.-évi gazdálkodási tevékenységének értékelése."

Átírás

1 1. dokumentum A Személy-, Vagyonvédelmi- és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet évi gazdálkodási tevékenységének értékelése. Nézzünk néhány általánosságban megfogalmazható gondolatot az elmúlt esztendı gazdálkodásával kapcsolatban. 1. Az Országos Szervezet -nél az elızı években kialakított szemlélettel folytattuk a gazdálkodási tevékenységet, az egyes szakterületektıl beérkezett és az elnökség által jóváhagyott igényeket figyelembe véve készült és teljesült a költségvetés. Az Országos Szervezet gazdálkodása továbbra is követhetı, áttekinthetı és szabályozott volt. A 2007-es évben is egy részletes bontásban ismertetett költségvetést fogadtunk el, majd 2007 év ıszi küldöttgyőlésén némileg (kb. 3%) módosítottuk, hogy finanszírozás tekintetében is meg tudjunk felelni a kamara új vezetésének koncepciójából fakadó feladatoknak. A gazdálkodásunkat érintı szabályok változásait folyamatosan figyelemmel kísértük és a munkánk során a megváltozott szabályok szerint jártunk el. Következetesek voltunk a bevételek, és a kiadások kezelése területén. Folyamatosan tartottuk magunkat ahhoz az elhatározáshoz, hogy lehetıleg szedjünk be minden olyan pénzt, ami a kamarának jogosan jár. Az elmúlt évben is igénybevettük szakcég segítségét a tagdíjköveteléseink behajtására. A kamaránál maradtak el betervezett feladatok, de költségvetési okból nem kellett semmit sem elhalasztani. A kamarai tagok és nyilvántartottak létszáma év közben stabilizálódott. Törlésre kerültek a rendszerbıl az engedéllyel nem rendelkezı vállalkozások. A kialakult helyzet többnyire visszaigazolta az év eleji költségvetés készítéshez használt becslésünket. Továbbra is jól mőködött a konzultatív kapcsolat, a területi szervezetekkel, személyes, írásos, telefonos formában. Már hagyományszerően hívtuk össze a titkárokat, gazdasági alelnököket, hogy véleményt cseréljünk, valamint tájékoztassuk ıket a bekövetkezett jogszabályváltozásokról, a helyesen kialakítandó egységes gyakorlatról a kamarai gazdálkodás területén. Tevékenységünket igyekeztünk jogkövetıen, az Alapszabály elıírásait betartva, az elnökség határozatait figyelembe véve végezni. 2. A évi Pénzügyi terv teljesítésének értékeléséhez az 1. sz. melléklet táblázata tartalmazza az adatokat, a táblázat sorainak tartalmi magyarázatát a 2. sz. mellékletben találjuk. A év elfogadott pénzügyi tervében azzal számoltunk, hogy a tervezett költségeinket úgy tudjuk fedezni, hogy a tartalékként szerepelı, korábbi évek pénzmaradványából is felhasználunk, mintegy 16 millió forintot. Ha a teljesítést nézzük, akkor kiderül, hogy a bevételek kedvezı alakulása miatt közel 11,7 millió forinttal növelni tudtuk az elızı évi 1

2 1. dokumentum tartalékunkat. (J77-I5). Ennek oka a bevételek kedvezı alakulása (+9,28 %), valamint, hogy a kiadások a tervezett szintnél több mint 3%-al alatta teljesültek. A bevételeket megvizsgálva el kell mondani, hogy a társas vállalkozásoktól a tervezett nyilvántartási díjból, gyakorlatilag a tervezett érték folyt be. Kedvezıen alakult a területi szervezetektıl utalt díj is, összességében 26%-al meghaladva a tervezettet. (7 és 9 sor) Az elmaradt tagdíjkövetelésekbıl beszedett díj 16 %-al kevesebb lett a tervezettnél. A pénzügyi mőveletek bevétele több mint két és fél szerese lett a tervezettnek. Sikerült a számlavezetı bankunkkal megállapodni egyedi kamatfeltételekben, melynek eredménye lett, hogy kockázatnövelés nélkül jutottunk magasabb kamathoz. A kiadások közül a nagyobb eltéréseket mutató tételekhez főzök magyarázatot: 23. sor Bérleti díjak -nál az energia árak emelkedése miatt volt egy kisebb emelés. 24. sor Javítási, karbantartási költségek. Kedvezıtlen alakulásának az oka, a fénymásoló sorozatos javítása, sikerült év vége felé újabbra cserélni. 25. sor Oktatás, továbbképzés, rendezvény költség. A megtakarítás csak részben igaz, mert a költségek egy része (étel, ital) reprezentációs költségként került elszámolásra. A rendezvények közül a második küldöttgyőlés helyéért nem kellett bérleti díjat fizetni. 26. sor Posta, telefon, Internet költség. Az új telefonközpontunk lehetıségeit kihasználva mőszaki megoldásokkal és szerzıdés átkötéssel sikerült a telefon költségünket kb. az elızıek 60 %-ra csökkenteni. A mikrohullámú szélessávú összeköttetésünknél a szolgáltatóval újratárgyalva a szerzıdésünket sikerült mintegy évi 600 ezer forint megtakarítást elérni, úgy hogy a szolgáltatás minıségét (a sávszélességet) a duplájára növelték. 29. sor A szakkönyv, folyóirat rovat túllépésének oka, hogy itt került elszámolásra a Sportrendezvények biztosítása a gyakorlatban oktatási anyag könyv+cd költsége. 64. sor Eszközberuházás. Tartalmazza a nyilvántartó szoftver tovább fejlesztését, a fénymásoló gép cseréjét és terven felül a plasztik tagkártya bevezetéséhez szükséges nyomtató beszerzését. 71. sor Különféle egyéb ráfordítás (támogatások) Az év második felében megkötött együttmőködési megállapodások (Rendırtiszti Fıiskola, Alapítvány segélyekre, Lövészverseny) keretében nyújtott támogatás. Megállapítható, hogy gazdálkodásunk stabil volt 2007-ben. Bevételeink a tervezetten felül teljesültek, a tervezett költségeken belül tudtunk maradni. Budapest, március 11. Prépost Tibor gazdasági alelnök 2

3 SZVMSZK Országos Szervezet PÉNZÜGYI TERV teljesítése dokumentum - 1. sz. melléklet Elızı évek PÉNZ maradványa 6 Társas vállalkozás tagdíj 7 Területi szervezetektıl utalt tagdíj 8 Társas vállalkozás nyilvántartási díj 9 Területi szervezetektıl utalt nyilvántartási díj 10 Elmaradt tagdíjkövetelésekbıl beszedett díj 11 Egyéb bevétel 12 Pénzügyi mőveletek bevétele Anyag jellegő ráfordítások A B C D E F G H I J K Terv és Tény eltérése 2007 Terv 2007 Tény [%] BEVÉTELEK [Ft] KIADÁSOK [Ft] Anyag költség Igénybe vett szolgáltatás Szállítási költség Bérleti díjak Javítási, karbantartási költségek Oktatás, továbbképzés, rendezvény költség Posta, telefon, Internet költség Utazási és kiküldetési költségek Más vállalkozóknak fizetett szolgáltatás Szakkönyv, folyóirat költség Egyéb igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások költségei Hatósági díjak, illetékek Bank költség Biztosítási díjak Tagdíjak , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 Készítette: Prépost Tibor gazdasági alelnök 1/2

4 SZVMSZK Országos Szervezet PÉNZÜGYI TERV teljesítése dokumentum - 1. sz. melléklet A B C D E F G H I J K Terv és Tény eltérése 2007 Terv 2007 Tény [%] Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség , ,21 Személyi jellegő egyéb kifizetések ,59 Tiszteletdíj Reprezentációs költség Betegszabadság miatti kifizetés Munkába járással kapcsolatos költség Táppénz hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Ruházati juttatás Megbízási díj Elismerések (kitüntetések) költsége Költségtérítés tisztségviselıknek Egyéb szem. jell. Kifizetések Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Munkaadói járulék, egyéb bér jár. Eszközberuházás Egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamat Tagdíj a területi szervezeteknek Nyilvántartási díj a területi szervezeteknek Különféle egyéb ráfordítás (támogatások) Kerekítési különbözet Adók, illetékek, hozzájárulások Pénzügyi müveletek ráfordítása , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PÉNZMARADVÁNY (Bev.-.Kiad.) [Ft] = ,04 Készítette: Prépost Tibor gazdasági alelnök 2/2

5 1. dokumentum -2. sz. melléklet Magyarázat a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Kamara évi PÉNZÜGYI TERV teljesítés tételeihez. A év pénzügyi terv, és annak tényleges teljesülése található az SZVMSZK Országos Szervezet PÉNZÜGYI TERV teljesítése fejlécet viselı táblázatban. A táblázat tartalmazza a terv és tényszámok közti %-s eltéréseket is. Magyarázatot csak azokhoz a sorokhoz főzök, amelyeknek megnevezése nem határozza meg egyértelmően a tartalmát, vagy amely megnevezés több jelentıs tételt takar. 5 Elızı évek PÉNZ maradványa. Azt a pénzmaradványt tartalmazza, amely december 31.-én a pénztárban, a bankban folyószámlán, illetve az elkülönített számlákon (lekötve) volt. 7 Területi szervezetektıl utalt tagdíj. A év januári taglétszám alapján számított (becsült) tagdíj 20%-a, valamint a ténylegesen befolyt összeg. 8 Társas vállalkozás nyilvántartási díj A év januári, különbözı státuszú társas vállalkozások számából, számított, nyilvántartási díj és a ténylegesen befolyt összeg. 9 Területi szervezetektıl utalt nyilvántartási díj januári egyéni vállalkozók becsült számából számított nyilvántartási díj 20%-a és a ténylegesen befolyt összeg. 10 Elmaradt díjkövetelésekbıl beszedett díj. A év folyamán sikeresen beszedhetı elmaradt kamarai díjak becsült, illetve tényleges értéke. 11 Egyéb bevétel. A kamarai díjak behajtása során beszedésre kerülı késedelmi kamat, támogatásból, illetve pályázatból befolyt díj, leírt követelésekre befolyt díj, stb..12 Pénzügyi mőveletek bevétele. A pénzgazdálkodás eredményeként tervezett, és realizált bankkamatok. 18 Anyag költség. Tartalmazza a -vásárolt anyagok, közüzemi díjak, nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási. és javítási anyagok, egy éven belül elhasznált anyagi eszközök költségeit. 23 Bérleti díjak. Tartalmazza a telephely bérlet, rendezvény helyek bérlet, informatikai bérlet díjait. 24 Javítási, karbantartási költségek. Tartalmazza a fénymásoló, a számítógépek, és egyéb eszközök javítási, karbantartási költségeit. 25 Oktatás, továbbképzés, rendezvény költs. Tartalmazza az oktatások, továbbképzések, rendezvények költségét. 27 Utazási, kiküldetési költségek. Tartalmazza a dolgozók utazási bérletének és az alkalmazottak kiküldetésének költségét. 28 Más vállalkozónak fizetett szolgáltatás. Tartalmazza a könyvelı iroda díját, ügyvédi díjat, tervezıi vizsgabizottság és szakértık díját, számítástechnikai átalány díjakat (melyek magukba foglalják a hardver-szoftver biztonsági felügyelet, a WEB és levelezı szerver elhelyezési és üzemeltetési díját) felhasználói szoftverkövetés és programfejlesztés díját..29 Szakkönyv, folyóirat. Tartalmazza a közlönyök, szabványok, szakkönyvek, folyóiratok, CD-k díját. 1

6 1. dokumentum -2. sz. melléklet 30 Egyéb igénybe vett szolgáltatás. Tartalmazza hirdetések, reklámok, elnök, gazdasági alelnök szerzıdésének díját, tagdíjbeszedés sikerdíját, fordítás, tolmácsolás díjait, kiadványok, könyvek szerzıdéseinek díjait, egyéb szolgáltatások díjait. 37 Tagdíjak. Tartalmazza a szakmai szervezeteknek (IKD, Szakmai Kamarák Együttmőködési Fóruma, Magyar Szabványügyi Testület) fizetendı és fizetett tagsági díjat. 42 Bérköltségek. Tartalmazza a dolgozók bérét, 6% bérfejlesztést beleértve. 46 Tiszteletdíj. Tartalmazza a kamara elnöke, alelnökök, FEB, EB elnök, elnökségi tagok, FEB, EB tagok tiszteletdíját (27 fı, ebbıl két elnökségi tag és egy EB tag nem veszi fel a tiszteletdíjat). 47 Reprezentációs költség. Tartalmazza a rendezvényeken fogyasztott ételt, italt. 53 Megbízási díj. Tartalmazza magánszemélyek (pl. elıadók, vizsgabizottsági tagok, stb.) eseti megbízási díját. 54 Elismerések, kitüntetések költsége Tartalmazza a kamara évben leköszönt tisztségviselıinek adott elismerések fedezetét. 55 Költségtérítés tisztségviselıknek. Tartalmazza a kamara élıerıs-, technikaimagánnyomozó, alelnökének, FEB-, EB-, az ISM Szakértıi Bizottságába választott képviselı költség átalányát (8 fı), elnökségi tagok, FEB, EB tagok (20 fı) eseti költségtérítését, illetve választott tisztségviselık külföldi utazásainak eseti költségtérítését. 56 Egyéb személyi jellegő kifizetések Tartalmazza a partnereknek (külföldi) adott csekély összegő ajándék forrását. 58 Bérjárulékok Tartalmazza a bérjellegő kifizetések kalkulált és realizálódott járulék vonzatát. 64 Eszközberuházás Tartalmazza az egy éven túl elszámolt beszerzendı (materiális és immateriális) eszközök forrását. 70 Nyilvántartási díj a területi szervezeteknek. Tartalmazza a társas vállalkzóktól befolyt nyilvántartási díj területi szervezeteket illetı részét. 71 Különféle egyéb ráfordítás Tartalmazza a külsı szervezeteknek adott támogatást. (pl. Segélyalap befizetés, Rendırtiszti Fıiskola) 75 Pénzügyi mőveletek ráfordítása Tartalmazza a valuta vételbıl és visszaváltásból származó árfolyam veszteséget. Budapest, március 11. Prépost Tibor gazdasági alelnök 2

7 2. sz. dokumentum. Az SZVMSZK Országos Szervezet ik évi számviteli törvény szerinti éves beszámolója. Az SZVMSZK Országos Szervezete a 2007-es gazdasági évrıl az éves beszámolóját a számviteli törvény és a 224/2000. (XII.19) kormányrendelet figyelembevételével készítette. Az Országos Szervezet kettıs könyvvitelt vezetett, beszámolási kötelezettségét a Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolójának mérlege, Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolójának eredménykimutatása, valamint Kiegészítı melléklet elkészítésével teljesítette. Az elkészített egyszerősített beszámolót a fıkönyvi kivonat (2007. december 31.), illetve a leltárak támasztják alá. A gazdasági év megegyezik a naptári évvel, a mérlegkészítés idıpontja március 13. volt (tekintettel az elırehozott küldöttgyőlési idıpontra). Az eredménykimutatás alapján megállapíthatjuk annak ellenére, hogy pénzeszközeink évben ezer forinttal nıttek, az évet ezer forint negatív eredménnyel zárta az Országos Szervezet. Ennek oka, hogy a korábbi évek be nem folyt és behajthatatlannak minısített díjköveteléseibıl az eredmény terhére leírásra került, ezer forint. A kamarai díjmegosztási sajátosságokból következik és negatív irányba befolyásolja a képet az, hogy a befolyt társas díjak 20%-a illeti az Országos Szervezetet, de a behajthatatlan társas díjkövetelések 100%-át az Országos Szervezet számolja el az eredménye terhére. Pozitív viszont az, hogy megszabadultunk a múlt, nagy arányban felhalmozott kétes követeléseitıl és gazdálkodásunk beállt egy kezelhetı követelés állományra évben az árbevétel 37%-át, 2007 évben az árbevételnek az 1,1%-át tette ki, a kamarai díjakból származó követelés. Természetesen minden évben keletkezik újabb, díj be nem fizetésbıl származó követelés, amit a már kialakult módszerekkel kezelni kell. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a fizetési hajlandóság a korábbi 70%-ról 90-92%-ra javult, a kamarai díjakból származó követelés állomány 10% körüli értéken lesz tartható. Az éves beszámoló részletei magyarázatokkal a év értékelése kapcsán elhangzottak illetve a fıkönyvi kivonat alapján ehhez összeállított anyagban megtalálhatók. Az SZVMSZK Országos Szervezet a 2007-es gazdasági évrıl szóló mérleg beszámolója teljes terjedelmében, a szervezet irodájában megtekinthetı. A Felügyelı Bizottság részére átadásra kerül a beszámoló teljes anyaga. Budapest, március 16. Prépost Tibor gazdasági alelnök

8

9

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2008. A Befektetı-védelmi Alap 2008. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2008. évi eredménykimutatása A Befektetı-védelmi Alap 2008.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók Tájékoztató Az alapellátásban 1 résztvevı egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013.

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. A Befektető-védelmi Alap 2013. évi mérlege A Befektető-védelmi Alap 2013. évi eredménykimutatása A Befektető-védelmi Alap 2013. évi éves beszámolójának

Részletesebben

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007.

MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. MKB Egészségpénztár 1056 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egészségpénztár bemutatása Az Országos Közlekedési Egészségpénztár a Volán Egyesülés és a Volán Elektronika

Részletesebben

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET)

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET) Adószám: 18084764-2-41 Cégbíróság: Bejegyző végzés: Nyilvántartási szám: 7375 Fővárosi Törvényszék Pk.61.344/1996/2 HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Számvitel 2. félév. Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék

Számvitel 2. félév. Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék Számvitel 2. félév Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék 1 Éves beszámoló része Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés 2 Eredmény A számvitelben az

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 289 Tata, Váralja u 4. 29. évi közhasznúsági jelentés Tartalom: 1.) Közhasznú egyszerősített éves beszámoló: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítı melléklet 2.) A költségvetési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

A Szövetség gazdálkodása. 2010. április. 3. A Szövetség gazdálkodása. a.) Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

A Szövetség gazdálkodása. 2010. április. 3. A Szövetség gazdálkodása. a.) Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 1 A Szövetség gazdálkodása 2010. április 3. A Szövetség gazdálkodása a.) Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról b.) 2009. évi mérleg, eredmény-levezetés és közhasznúsági jelentés megállapítása

Részletesebben

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi beszámolójához

Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi beszámolójához Kiegészítı melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

(PÉNZÜGY) B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A. (Bővített kiegészítő melléklet)

(PÉNZÜGY) B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A. (Bővített kiegészítő melléklet) 2014. február 04. A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 2013. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVÉNEK GAZDÁLKODÁSÁRÓL (Bővített kiegészítő melléklet) (PÉNZÜGY) Tartalom Szöveges beszámoló Kiegészítő melléklet... 1 a Budapesti Ügyvédi

Részletesebben