A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium"

Átírás

1 A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az iskola alapadatai Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje: Az intézmény gazdálkodásának rendje Az iskola szervezeti felépítése, irányítása, működési rendje Az iskola vezetősége Az iskola szervezeti egységei: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az iskola működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére Az iskola munkarendje Az iskola vezetői munkarendjének szabályozása A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az iskola nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama...27 A tanítási nap rendje Az iskolarendszerű szakképzés rendje...28 A kollégium működésének rendje Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A dohányzással kapcsolatos előírások A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok A mindennapos testnevelés szervezése A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások Az iskola nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei Az iskola nevelőtestülete

3 7.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályozóértekezletei A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek tevékenysége Az iskolai közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség A munkavállalói közösség A szülői munkaközösség Az iskolai tanács A diákönkormányzat Az osztályközösségek A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái A külső kapcsolatok rendszere és formája...39 Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok A tanulói hiányzás igazolása Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények A tanulói késések kezelési rendje Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai Az iskolai könyvtár működési szabályzata Záró rendelkezés

4 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési iskola mőködésére, belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a köznevelési iskola szervezeti felépítését, továbbá a mőködésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és mőködési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt mőködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és mőködési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl évi CLXXXVII. törvény a szakképzésrıl évi CXCV. törvény az államháztartásról 10. (5) bekezdése 368/2011. Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (államháztartás részét képezı intézmények számára) évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl 20/2012. (VIII.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérıl 1.2 A szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és mőködési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklıdık megtekinthetik az intézményi titkárságon munkaidıben, továbbá az iskola honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az iskola nevelıtestülete szeptember 30-i határozatával fogadta el. A szervezeti és mőködési szabályzat és mellékleteinek betartása az iskola valamennyi munkavállalójára, tanulójára ide értve a felnıttoktatásban részt vevıket nézve kötelezı érvényő. A szervezeti és mőködési szabályzat az intézményvezetı jóváhagyásának idıpontjával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. 2. Az iskola alapadatai Az iskola alapításáról szóló jogszabályok: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (4)-(5), (7) bekezdés, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, 4

5 a szakképzésrıl szóló évi CLXXXVII. törvény Az intézmény neve: Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Címe: 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6. Oktatási azonosítója: Alapító okiratának azonosítója: KGF1172/2/2013. Alapító okiratának kelte: július 25. Az intézmény alapításának idıpontja: augusztus 01. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. Az intézmény vezetıje: az igazgató, akit a vidékfejlesztési miniszter nevez ki, illetıleg ment fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az intézmény fenntartója: Vidékfejlesztési Minisztérium 2.1. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje: Az iskola a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 4. -a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el: szakközépiskolai nevelés-oktatás (az általános mőveltség megalapozása, a szakmai elıkészítés az elsı négy évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsıfokú tanulmányok megkezdésére), szakiskolai nevelés-oktatás, felnıttoktatás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatása többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók iskolai neveléseoktatása, pedagógiai-szakmai szolgáltatás alapfeladatok. engedélyezett tanulólétszám 240 fı (alapító okirat) Államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Szakmai középfokú oktatás Az iskola alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnıttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás 5

6 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás Emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintő szakközépiskolai felnıtt szakképzés Felsıfokú szakképzés Jármővezetı-oktatás Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elısegítı képzések Szakmai továbbképzések Kötelezı felkészítı képzések M.n.s. egyéb felnıttoktatás Szakképzési és felnıttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Az iskola egyéb tevékenységei: 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 0116 Rostnövénytermesztés 0119 Egyéb, nem évelı növény termesztése 0124 Almaterméső, csonthéjas termesztése 0125 Egyéb gyümölcs, héjasterméső termesztése 0130 Növényi szaporítóanyag termesztése 0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése 0143 Ló, lóféle tenyésztése 0145 Juh, kecske tenyésztése 0146 Sertés tenyésztése 0147 Baromfitenyésztés 0149 Egyéb állat tenyésztése 0161 Növénytermesztési szolgáltatás 0162 Állattenyésztési szolgáltatás 0163 Betakarítást követı szolgáltatás 0164 Vetési célú magfeldolgozás 0210 Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység 4729 Egyéb-élelmiszer kiskereskedelem 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7731 Mezıgazdasági gép kölcsönzése 6

7 Az iskola vállalkozási tevékenysége: Az iskola az Áht. 46. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését, vállalkozási tevékenységének felsı határa az intézmény módosított kiadási elıirányzatainak a 30 %-a. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektıl elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni Az intézmény gazdálkodásának rendje Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévı vagyon hasznosításával összefüggı feladatok, hatáskörök szabályozása a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézmény vezetıjének feladata. A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. A gazdálkodás vitelét elısegítı szabályzatok Az intézményben a gazdálkodás szabályozottságát, belsı szabályzatok határozzák meg részletesen, melyet a 2.sz függelék tartalmaz. Bankszámlák feletti rendelkezés A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezetı jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezetı hitelintézethez. Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdaságvezetı köteles ırizni. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az intézményvezetı határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó Ügyrendben kell meghatározni. Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele Az intézmény az általános forgalmi adónak alanya, ezért terheli az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség. Az intézmény az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartásait a TUSZ EOS számítógépes program segítségével vezet. A bélyegzıhasználat rendje: Az iskolában a bélyegzık engedélyezése az igazgató feladata. Az egyes bélyegzıtípusok használatára jogosultak és a bélyegzık használati köre: Használónak kell tekinteni: - az igazgatót - az igazgató-helyettest - a gazdasági vezetıt - a gazdasági hivatal és a titkárság kijelölt dolgozóit - az élelmezésvezetıt Az iskolában az alábbi bélyegzık használata engedélyezett: - Körbélyegzı 7

8 - Hosszúbélyegzı - Iratkezelés során használt bélyegzı - Ügyintézés során használt bélyegzı Különleges bélyegzı: - érettségi bizonyítványban - OKJ bizonyítványban A bélyegzık csak magyar nyelven készülhetnek Borítékon, számlán vagy formanyomtatványon a címbélyegzıt kell használni vagy adószámos, számlaszámos bélyegzıt. A bélyegzık lenyomatához kék árnyalatú tintával átitatott párnát kell használni. Ettıl eltérı színő tinta használata nem megengedett. A körbélyegzı belsı kerületére írva az intézmény teljes az alapító okiratban szereplı neve található. Az iskolai körbélyegzı szigorú számadású, amelyet csak hivatalos levelezésben, közokiratokon, másolatok hitelesítésére lehet használni. Az iskolában közokiratnak kell tekinteni: - Beírási napló - Törzskönyv - Osztálynapló - Bizonyítvány A bizonyítvány elsı oldalán az intézmény teljes nevét tartalmazó körbélyegzı használható, melyet a tagintézmény-vezetı hitelesít az aláírásával. A kiállította szó mellett a hosszú bélyegzı az alapító okirat szerinti, tagintézményi névhasználatot tartalmazza. A bizonyítvány azon lapjain, melyen a tanuló évfolyamonkénti eredményét rögzítjük, OKJ bizonyítványban is, a hosszú bélyegzıvel jelöljük az iskolát, helységnévvel, és címmel ellátva, rövidített névvel. Az évfolyamonkénti lezárás hitelesítésénél a használt körbélyegzı az intézményi hitelesítı körbélyegzı. Amennyiben az intézmény teljes nevét tartalmazó körbélyegzıbıl több példány van használatban, az egyes példányokat arab sorszámozással kell ellátni, a sorszámot a nyomófelületen a Kétegyháza szó alatt, középen kell elhelyezni. A hosszúbélyegzı Típusai: - címbélyegzı - fejbélyegzı A címbélyegzı a használó elnevezését, címét és telefon számát tartalmazó általános használatú bélyegzı. Gazdasági ügyek intézéséhez az adószámmal és számlaszámmal ellátott címbélyegzı használandó. A fejbélyegzı a használó elnevezését tartalmazó bélyegzı. Az iratkezelés során használt bélyegzı: - ügyirat-érkeztetı bélyegzı - dátumbélyegzı 8

9 A címeres körbélyegzı cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, a használó nevének megváltozása vagy egyéb ok miatt használhatatlanná vált. A címeres körbélyegzı pótlására akkor kerül sor, ha az elveszett, vagy azt eltulajdonították. A csere és a pótlás bejelentése az igazgatónak kötelezı. A bélyegzık készítésérıl a gazdasági hivatal gondoskodik. A bélyegzıket nyilván kell tartani egyenként, sorszámozott nyilvántartólapon, amelyen fel kell tüntetni a) átvétel keltét, b) az átvevı aláírását, c) a bélyegzı darabszámát, d) a bélyegzı lenyomatát, e) személyi változás esetén az átadó és átvevı aláírását, f) a bélyegzı leltározás keltét. A használó köteles a használatában levı bélyegzıkrıl az egyes nyilvántartó lapokat lefőzve megırizni. A bélyegzı selejtezése illetve megsemmisítése esetén jegyzıkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell: a) a megsemmisítés helyét, b) a megsemmisítés idıpontját, c) a megsemmisítés módját, d) a bélyegzı lenyomatát, e) a leadó-átvevı nevét, f) a megsemmisítésen részt vevık aláírását. Amennyiben a bélyegzı elveszett, vagy eltulajdonították, haladéktalanul intézkednie kell az észlelınek arról, hogy a bélyegzıvel való visszaélés mindenféle módja megakadályozható legyen és ezt azonnal jelentenie kell az igazgatónak. a bélyegzıre vonatkozó letiltást közzé kell tenni és a hiányzó bélyegzıt pótolni kell. Ha megkerül, két ugyanolyan sorszámú bélyegzıt használni nem szabad. A bélyegzıket a vagyonvédelmi elıírásoknak megfelelıen, elzárva kell tárolni. Szabadon, bárki által hozzáférhetı módon bélyegzıt tárolni nem szabad. 3. Az iskola szervezeti felépítése, irányítása, mőködési rendje 3.1 Az iskola vezetısége Az iskola felelıs vezetıje az intézményvezetı (igazgató), aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsı szabályzatai által elıírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és idıtartamra történik. A vezetésben segítik: - a intézményvezetı-helyettes (igazgatóhelyettes), - a gazdasági vezetı, - a gyakorlati oktatásvezetı, - és a mőszaki vezetı. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai: 9

10 az intézményvezetı-helyettes (igazgatóhelyettes), a gazdasági vezetı. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezetı közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai az intézményvezetınek tartoznak közvetlen felelısséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az igazgató távollétében az alábbi jogkörök kivételével: - munkáltatói - pénzügyi kötelezettségvállalás 100 ezer forint felett az igazgatóhelyettes helyettesíti. A vezetıség rendszeresen, kéthetente egyszer kivéve a rendkívüli eseteket tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A vezetıség megbeszéléseit az igazgató vezeti, a megbeszélésrıl írásbeli emlékeztetı készül. Igazgató Az iskola egyszemélyi felelıs vezetıje, akit az érvényben lévı rendelkezések alapján a vidékfejlesztési miniszter nevez ki, illetve bíz meg. Irányító és ellenırzı munkáját a jogszabályok rendelkezései, a felügyeleti szerv közvetlen irányításai szerint, az intézet vezetı beosztású dolgozóival megosztva, az iskolai közösségek bevonásával látja el. Feladatköre: a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban megállapított feladatok végrehajtásának irányítása, az intézet tervszerő továbbfejlesztése, az idevonatkozó jogszabályok és a felettes szerv útmutatásai alapján, az oktató-nevelı munka tervezése, szervezése, ellenırzése az adott év pedagógiai feladatainak, valamint az elızı idıszak eredményeinek figyelembevételével elkészíti az intézet munkatervét, meghatározza a nevelımunka személyi- és tárgyi feltételeit, a jóváhagyott létszám elıirányzatai alapján meghatározza az intézetbe felvehetı tanulók számát, az intézet jóváhagyott költségvetési keretei között a jogszabályokban és a fenntartó szerv rendelkezéseire figyelemmel elıirányzat felhasználási, kötelezettségvállalási, követelésmegállapítási, törlési, utalványozási, valamint bérgazdálkodási jogkört gyakorol a gazdasági vezetı ellenjegyzésével, külön jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolja az intézet vagyonának kezelésével, használatával és gyarapításával kapcsolatos jogokat. gondoskodik a jogszabályokban elıírt egyetértési, véleményezési és egyéb jogosultságok gyakorlásának biztosításáról. biztosítja továbbá az iskola munkatervének megvalósítását, munkarendjének betartását, a nevelı-oktató munka feltételeit. megad minden rendelkezésre álló információt segítségül a költségvetési, a munkaerıgazdálkodási, a fejlesztési és karbantartási tervek, valamint a tantárgyfelosztás és órarend, szakképzési program készítéséhez. kijelöli a szakmai vizsgabizottság munkájában résztvevı iskolai képviselıt. 10

11 biztosítja az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzık egészségének, munkavégzı képességének megóvása érdekében, megelızve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggı megbetegedéseket. Kizárólagos hatáskörében tartja: munkáltatói jogok gyakorlását, belsı ellenırzés irányítását, kitüntetésre javaslattétel, fizetés nélküli, rendkívüli és jutalomszabadság engedélyezését, képviseletre (aláírásra) jogosult személyek felhatalmazását, feladatkörében meghatározottak végrehajtása érdekében utasítási, ellenırzési, beszámoltatási felelısségre vonási jogkörének gyakorlását. elsı fokon dönt mindazokban a tanügy-igazgatási ügyekben, a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal az iskola valamely közösségének vagy más szervének hatáskörébe. Igazgatóhelyettes Az iskola oktató-nevelı munkájának szervezıje, valamint az osztályfınöki és közismereti nevelımunka pedagógiai-módszertani irányítója. Az oktató-nevelı munkát ellátó pedagógusok közvetlen elöljárója, részt vesz a velük kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátásában és a jogkörök gyakorlásában. Munkáját az igazgató irányítása alapján végzi. Tagja az iskola vezetıségének. Felelıs mőködési területén az oktató-nevelı munka tantervi követelményeinek megfelelı színvonalon való teljesítéséért, az oktató-nevelı munka feltételeinek megteremtéséért, a feltételek fejlesztéséért. Feladata: közremőködik az intézet középtávú munkaterve és annak éves kiegészítésének elkészítésében, a tervezı munkához az igazgató által igényelt segítséget megadja, részt vesz az évenkénti tanuló-felvételi létszámterv javaslatok elkészítésében, a beiskolázási munka irányításában, elkészíti az óratervet, órarendet, tantárgyfelosztást, valamint a tanévre vonatkozó programtervet, meghatározza az elméleti és gyakorlati képzés rendjét. gondoskodik a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyek intézésérıl, gondoskodik a tanulók tankönyvvel való ellátásáról, tanári és osztályfınöki tevékenység ellenırzésérıl, a szülıi értekezletek megtartásáról, gondoskodik a szülıi közösség munkájának segítésérıl, a tanári és tanulói ügyelet megszervezésérıl, a tanulói jutalmak és kitüntetések elıkészítésérıl, az iskolai ünnepségek, megemlékezések alkalomhoz illı, színvonalas programjának elıkészítésérıl, segíti a diákbizottság munkáját, a könyvtár szakmai munkájának irányítása 11

12 a tanügyi dokumentációk rendszeres és folyamatos vezettetésérıl, ellenırzésérıl, a hiányzó pedagógusok szakszerő helyettesítésérıl, óraadói elszámolások elkészítésérıl. elkészíti a beindítandó felnıttképzési tanfolyamok tervét, részt vesz ezek költségvetési elıirányzatainak kidolgozásában, gazdálkodó szervezetekkel fenntartott kapcsolatok folyamatos ápolása, szervezi és irányítja a felnıttképzés elméleti és gyakorlati oktatását végzı pedagógusok munkáját, elkészíti a felnıttképzésre vonatkozó tantárgyfelosztást, órarendet, valamint a túlóra és óradíjak elszámolását, szükség szerint külsı óraadókat kér fel a felnıttképzéshez, szervezi a felnıtt vizsgákat, ezzel kapcsolatos ügyviteli teendıket. ellenırzi a felnıttképzés oktatását végzı pedagógusok munkáját, ellenırzi a felnıttképzésben résztvevı gyakorlati oktatók munkáját, ellátja a kollégium irányítását kidolgozza a kollégiumi létszám és elhelyezési tervet, megszervezi és irányítja a kollégiumi nevelık munkáját, elkészíti a kollégiumi nevelık szabadságolási ütemtervét, elkészíti a kollégiumi dolgozók túlmunka elszámolását, gondoskodik a kollégiumi ünnepségek, megemlékezések alkalomhoz illı színvonalának elıkészítésérıl. Jogköre: közremőködik az irányítása alá tartozó pedagógusok munkájának minısítésében, elkészíti a hozzá tartozó pedagógusok szabadságolási tervét, fegyelmi felelısségre vonást kezdeményezhet a hozzá beosztott dolgozók esetében, javaslatot tesz az irányítása alá tartozó pedagógusok jutalmazására, kitüntetésére, a hozzá tartozó munkaközösség vezetı véleménye alapján, óracserét engedélyezhet, javaslatot tesz az idıszakonként felnıttoktatásba is beosztásra kerülı tanárok és szakoktatók jutalmazására, a fentiekben nem szabályozott feladatokkal kapcsolatosan az igazgató utasításai szerint kell eljárnia. Felelıs: a tanügyi épületben és a kollégiumban lévı eszközök állagáért, a tantestület munkájáért, a tanulók neveléséért, a iskolai és a kollégiumi Napirend és Házirend betartásáért. Ellenırzési feladatai: a tantestület munkáját ellenırizni, elvégzi az osztálynaplók, ügyeleti és csoportfoglalkozási naplók ellenırzését, Az igazgatóhelyettest távollétében a közismereti munkaközösség vezetıje helyettesíti. Gyakorlati oktatásvezetı Munkáját az igazgatóhelyettes irányítása alapján végzi. Felelıs az intézet alapképzést oktató tanmőhelyeiben végzett munkáért, valamint a gyakorlati oktatás tantervi követelményeinek 12

13 megfelelı színvonalon történı megszervezéséért, a nevelési, képzési feltételek megteremtéséért és hatékony mőködéséért a gyakorlati oktatás feltételeinek fejlesztéséért. Feladata: minden tanév elején elkészíti a saját területére vonatkozó gyakorlati oktatási tervet elkészíti a hozzá beosztott szakoktatók órabeosztását, részt vesz az évenkénti tanuló - felvételi létszámjavaslatok elkészítésében, meghatározza a gyakorlati oktatási rendet összhangban az elméleti oktatással, az igazgatóhelyettessel való egyeztetés alapján, gondoskodik a gyakorlati tanmenetek és szakelméleti tanmenetek kellı összhangjáról az igazgatóhelyettessel közösen, elkészítteti a szakoktatókkal a gyakorlati oktatás tanmeneteit, azokat a szakmai munkaközösség vezetıjével egyetértésben felülvizsgálja, gondoskodik a tanmenetek következetes végrehajtásáról, gondoskodik a tanulócsoportok tanmeneteinek és a termelési idıalapnak megfelelı munka programozásáról, gondoskodik a tanmőhelyek munkával való ellátásáról, a munkához szükséges anyagok biztosításáról, a tanmőhelyben úgy szervezi a munkát, hogy az lehetıleg produktív munka legyen, a vállalatokkal és a termelı üzemekkel konzultál, a gyakorlati oktatásra tervezett terv megvalósítása érdekében, valamint a tanmőhelyekben oktatott tanulók munkával és anyaggal való folyamatos ellátása érdekében, gondoskodik a munkafolyamatokhoz szükséges technológiai dokumentációk elkészítésérıl. nyilvántartja a szakoktatók szabadságait, részt vesz az ifjúsági és felnıtt vizsgák szervezésében, elıkészíti a nyári gyakorlat idejére a vállalat, termelıszövetkezet, magánszemély és az iskola közötti képzéssel kapcsolatos megállapodásokat, jármővezetı-képzés irányításáról a jármővezetı-képzés mőködési szabályzatának megfelelıen gondoskodik. a saját területére vonatkozó anyagbeszerzés tekintetében a gazdasági vezetıvel egyezteti a szükséges anyagok, eszközök beszerzését, felelıs a területén a rendért, a vagyonbiztonságért, a biztonságos munkafeltételek megteremtéséért, Jogköre: joga van a hozzá beosztott pedagógusoknak óracserét engedélyezni, tanmőhelyekben végzett munkát esetenként belsı utasítással szabályozza, a mőködési területe szerint elkészíti a hozzá tartozó szakoktatók szabadságolási tervét, fegyelmi felelısségre vonást kezdeményezhet a hozzá beosztott dolgozók esetében, idıszakonként javaslatot tesz az irányítása alá tartozó szakoktatók jutalmazására, kitüntetésére, a fentiekben nem szabályozott feladatokkal kapcsolatosan az igazgató utasításai szerint kell eljárnia. Ellenırzési feladatai ellenırzi a gyakorlati oktatásban használt dokumentációk, rendeletek megfelelı használatát, ellenırzi a hozzá tartozó szakoktatók munkáját, tevékenységét, 13

14 figyelemmel kíséri a tanulók szakmai fejlıdését, ellenırzi a munkavédelmi és biztonságtechnikai elıírások betartását, a hozzá tartozó tanmőhely területén és a termesztéstechnológiai gyakorlatok vonatkozásában, Az gyakorlati oktatásvezetıt távollétében a szakmai munkaközösség vezetıje helyettesíti. Gazdasági vezetı: Szervezetileg az igazgatóhoz tartozik, annak közvetlen beosztottja, személyével kapcsolatos munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. A vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel. Tagja az intézet vezetıségének. Feladata: irányítja és ellenırzi az intézménygazdasági szervezetét gazdasági intézkedéseket hoz ellátja a költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeletetésével kapcsolatos feladatokat az intézmény vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyonhasználatával, annak hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat részt vesz az éves költségvetés, beruházási, felújítási és karbantartási terv elkészítésében. felelıs a gazdálkodással, könyvvezetéssel és finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, az adatszolgáltatási kötelezettség valamint, a pénzügyi számviteli rend betartásáért irányításával és ellenırzésével az intézmény gazdaságos mőködésnek az elısegítése körültekintı tervezéssel elkészíti az intézet költségvetését, elkészíti a felügyeleti szerv által elıírt költségvetési beszámoló jelentést, évenként elkészíti a leltározási ütemtervet, ellenırzi a leltározás végrehajtását, a beosztott dolgozók munkáját irányítja, ellenırzi, feladata az intézetben folyó karbantartási, felújítási, beruházási feladatok irányítása, az ezekkel kapcsolatos koordinációs tevékenység ellátása, pénzügyi tervben meghatározott feladatok ellátása érdekében ütemezi az elvégzendı feladatokat, gondoskodik a megállapodások megkötésérıl, a határidık betartásáról, a karbantartási feladatok elıkészítésében és az elkészült építmények mőszaki átadásában tevékenyen részt vesz, részt vesz a munkavédelmi, tőzvédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik, felelıs az intézeti gazdálkodás ésszerőségéért, rendjéért, a használatában lévı tulajdon védelméért, szabadságolási terv készítése a területére vonatkozólag. megszervezi, irányítja a nyári nagytakarítást, irányítja a kisegítı személyzet (takarítók) munkáját, biztosítja a kisegítı személyzetet fogyóeszközökkel (tisztítószerek, söprő, stb). elkészítetti a portások munkaidı beosztását Jogköre: gazdasági ügyekben az intézetet képviseli, az intézeti bérgazdálkodást ellenırzi, a kötelezettségvállalásokat és az utalványozási rendelkezéseket ellenjegyzi, 14

15 az irányítása alá tartozó dolgozók munkaviszony létesítését, megszüntetését, jutalmazását, premizálását érintı kérdésekben javaslatot tesz, munkájukat irányítja és ellenırzi, a fentiekben nem szabályozott feladatokkal kapcsolatosan az igazgató utasításai szerint kell eljárnia. A gazdaság vezetıt tartós távollétében helyettesíti - ellenjegyzésre jogosult 100. eft alatti kötelezettségvállalások esetén a pénzügyi ügyintézı. Mőszaki vezetı Szervezetileg a gazdasági vezetıhöz tartozik. Személyével kapcsolatos munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Feladata: elkészíti a naptári évenként a tangazdaság tervét- a területek éves tervét (állat-, vetımag-, növényvédıszer- beszerzések, értékesítések, kiadás-, bevétel eredmények követése), s ezt az gazdasági vezetıvel egyezteti. Elkészíti a dolgozók, munkaidı beosztását. A gyakorlati oktatáson résztvevı tanulókat munkával, feladattal látja el. Gondoskodik a tanulók pontos idıbeni telepre való ki- és beszállításáról. A területén a biztonságtechnikai, munkavédelmi és tőzrendészeti szabályokat betartja, illetve betartatja. Részt vesz a telepen a munkavédelmi és tőzrendészeti szemlén, a feltárt hiányosságok megszüntetésérıl intézkednek. Állategészségügyi problémákat azonnal jelzi az állatorvosnak, annak utasításait maradéktalanul végrehajtják. Gondoskodnak a vagyonvédelem biztosításáról. Lopás, betörés esetén azonnal értesíti az intézet igazgatóját és gazdaság vezetıjét, valamint a rendırséget. Gépek, berendezések, felszerelések meghibásodása esetén a gazdaság vezetıt tájékoztatja, gondoskodik a javításáról. Biztosítja a telep belsı és külsı környezetének rendjét. Gondoskodik a területére és az egyes épületekbe belépı személyek fertıtlenítésérıl. Pontosan naprakészen vezeti területe adminisztrációját a szükséges nyilvántartásokat, a szakmai fıhatóságok, valamint a gazdasági vezetı utasításai szerint A fentiekben nem szabályozott feladatokkal kapcsolatban a gazdaság vezetı utasításai szerint kell eljárnia. részt vesz a szerzıdések, együttmőködési megállapodások elkészítésében, valamint javaslatot tesz annak módosítására, ügyrendi elıírásoknak megfelelıen szervezi a gépek, berendezések, eszközök nyilvántartását és a gépek és eszközök szabad kapacitásának kihasználását. ellátja az intézet tőz- és munkavédelemmel kapcsolatos irányító, ellenırzı és koordináló feladatokat, a biztonsági szemlék alkalmával feltárt hibák kijavítása érdekében a gazdasági vezetıvel koordinál, Feladata: az intézmény épületeinek, berendezéseinek állagmegóvásáról való gondoskodás, 15

16 karbantartási munkák megtervezése, megrendelése, a munkafolyamatok irányítása, ellenırzése, a hozzá beosztott dolgozók munkájának megtervezése és irányítása, az intézet tantermeiben, tanmőhelyeiben, irodáiban, kollégiumaiban, konyháin lévı berendezések felújítása, azok karbantartása, elkészíti a hozzá beosztott dolgozók szabadságolási tervét, figyelemmel kíséri az intézet épületeinek, helyiségeinek tőz- és munkavédelmi állapotát, részt vesz a munkavédelmi-, tőzvédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik. a fentiekben nem szabályozott feladatokkal kapcsolatosan az igazgató és a gazdasági vezetı utasításai szerint kell eljárnia. A mezıgazdasági koordinátor helyettesíti. Élelmezésvezetı Szervezetileg a gazdasági vezetıhöz tartozik. Személyével kapcsolatos munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Feladata: Összeállítani a heti étlaptervet, a napi felhasználás és létszámkeretet kiszámítani, a felhasználásra kerülı nyersanyagok mennyiségét utalványozni, a kiadott nyersanyag feldolgozását és az ételadagok kiosztását ellenırizni, kultúrált étkezés feltételeinek biztosítása, az élelmiszerek határidıre történı megrendelése, egészségügyi, munkavédelmi, tőzrendészeti elıírások betartásának ellenırzése a munkaterületén, konyhai dolgozók munkájának irányítása, ellenırzése, a konyhai dolgozók alkalmazására, elbocsátására javaslatot tenni, szabadságukat ütemezni, konyha, étterem tisztaságát ellenırizni, élelmiszerek, göngyölegek leltározásában részt venni, a dolgozók és iskolán kívüliek étkezési igényeinek regisztrálása és azok díjainak beszedése felelıs az élelmezés zökkenımentes végrehajtásáért, felelıs a megfızött ételek mennyiségéért, minıségéért, a HACCP betartásáért, felelıs a konyhán lévı anyagok, berendezések, eszközök megóvásáért, szabadságolási terv készítése a területére vonatkozólag. Jogköre: az élelmezés biztosításához szükséges megrendelések és beszerzések, konyhai dolgozók szabadságolása, köteles ellátni még azon feladatokat, amellyel az igazgató vagy a gazdasági vezetı esetenként megbízza. Iskolavezetı (jármővezetı oktatás) A jármővezetı képzés része a középiskola képzési rendszerének, egyszemélyi felelıs vezetı az iskola igazgatója, szakmai vezetıje az iskolavezetı. 16

17 Feladata: összehangolja a mőködést, meghatározza a vizsgákat és kapcsolatot tart az igazgatóval, igazgatóhelyettessel, a gazdaságvezetıvel, gyakorlati oktatásvezetıvel, a szakhatóságokkal. a mőködési és a személyi kérdésekben tájékoztatja az iskola igazgatóját, és megszervezi a feladat ellátásához szükséges alkalmazotti létszámot, megszervezi és ellenırzi a mőködést biztosító és segítı személyek munkáját, a jogszabályok, rendeletek betartását. Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a vonatkozó jogszabályok elıírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 3.2 Az iskola szervezeti egységei: Az iskola közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény, amelyben szakiskolai és szakközépiskolai elméleti és gyakorlati képzés, felnıttképzés és kollégium mőködik. Az iskola engedélyezett dolgozói létszáma: 57 fı 1./ Elméleti oktatási egység feladatai Általános középfokú oktatás Szakmai elméleti középfokú oktatás Szakiskolai elméleti oktatás Felnıttoktatás Szaktanácsadás Kollégium A szervezeti egység vezetıje az igazgatóhelyettes. 2./ Gyakorlati oktatási egység feladatai Szakmai gyakorlati középfokú oktatás Szakiskolai gyakorlati oktatás A szervezeti egység vezetıje a gyakorlati oktatásvezetı. 3./Tanüzem egység feladatai Növénytermesztés Állattenyésztés Kertészet Gépüzemeltetés, javítás Gépjármőfenntartás Gépi szolgáltatások Szárító-telep A szervezeti egység vezetıje a mőszaki vezetı 4./ Gazdasági szervezet feladatai Könyvelés Konyha 17

18 Gondokság A szervezeti egység vezetıje a gazdaságvezetı 5./ Jármővezetı oktatás feladatai T kategória (mezıgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi; lassú jármő és pótkocsi; kerti traktor; állati erıvel vont jármő) K kategória (kerti traktor; állati erıvel vont jármő) A szervezeti egység vezetıje az igazgató. A szakmai szervezetek (nevelési és szaktárgyi munkaközösségek, gazdasági-technikai dolgozók) a intézményvezetı útmutatása alapján, a szakirányú vezetı irányításával mőködnek. Illetékességi körükben részt vesznek a munka tervezésében, szervezésében és ellenırzésében, valamint a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítésében, a döntések végrehajtásának szakszerő megszervezésében és ellenırzésében. A nem szervezeti egységekhez, hanem témákhoz kapcsolható vezetıi feladatok meghatározott körét önállóan végzik. (Az iskola szervezeti felépítését az 1. számú függelék tartalmazza.) 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje 4.1. A pedagógiai (nevelı és oktató) munka belsı ellenırzésének feladatai: a) biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerő (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint elıírt mőködését), b) segítse elı az intézményben folyó nevelı és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, c) az igazgató számára megfelelı mennyiségő információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzésérıl, d) szolgáltasson megfelelı számú adatot és tényt az intézmény nevelı és oktató munkájával kapcsolatos belsı és külsı értékelések elkészítéséhez A nevelési és oktató munka belsı ellenırzésére jogosultak: -iskolai tevékenységekben (elméleti-gyakorlati képzés és oktatás területén): a) igazgató, b) igazgatóhelyettes, c) gyakorlati oktatásvezetı d) munkaközösségek vezetıi, e) felkért pedagógusok -kollégiumi tevékenységek területén: a) igazgató, b) igazgatóhelyettes, c) nevelési munkaközösség vezetıje. Az ellenırzés konkrét területeit, tartalmát, módszerét és ütemezését nyilvános féléves ellenırzési tervek tartalmazzák. 4,3. Az ellenırzés módszerei: a) a tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli és kollégiumi foglalkozások látogatása, 18

19 b) tanulói munkák vizsgálata, c) írásos dokumentumok vizsgálata, d) írásbeli, illetve szóbeli beszámoltatás, e) felmérések, f) kompetencia-mérés eredményének értékelése. Az ellenırzés tapasztalatait egyénileg a pedagógusokkal kell megbeszélni, az általános tapasztalatokat pedig tantestületi értekezleten kell összegezni. Minden tanévben ellenırzési kötelezettséggel bírnak a következı területek: tanítási órák ellenırzése (intézményvezetı, intézményvezetı-helyettes munkaközösségvezetık), tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértıi kompetenciával, a digitális napló folyamatos ellenırzése, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenırzése, az SzMSz-ben elıírtak betartásának ellenırzése az osztályfınöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenırzése A belsı pénzügyi ellenırzési rendszer Az igazgató a) gondoskodik a belsı ellenırzés rendjének kialakításáról és mőködtetésérıl, az ehhez szükséges források biztosításáról, b) jóváhagyja a belsı ellenırzési vezetı által készített, kockázatelemzéssel alátámasztott, stratégiai, középtávú és éves ellenırzési terveket, c) jóváhagyja a belsı ellenırzési kézikönyvet, d) elkészítteti és a belsı ellenırzési vezetı rendelkezésére bocsátja a költségvetési szerv intézményi gazdálkodásának végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési folyamatainak leírását tartalmazó ellenırzési nyomvonalát, e) elkészítteti az éves ellenırzési jelentést, f) biztosítja a belsı ellenırök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, g) létrehozza, mőködteti és fejleszti a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszert. (1) Az intézmény belsı pénzügyi ellenırzése a belsı ellenırzési tevékenység, és a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési tevékenység útján valósul meg. (2) Az intézmény mőködésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében az igazgató mőködteti a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzést, szabályozza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, valamint elkészíti az intézmény ellenırzési nyomvonalát. (3) Az igazgató biztosítja a rendelkezésre álló források szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. (4) Az intézmény gazdálkodási szabályzatában, az intézményegységek mőködését meghatározó dokumentumokban, valamint a munkaköri leírásokban kell rendelkezni az egyes gazdálkodási területek, illetıleg a szervezeti egységek folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésérıl. 19

20 A Belsı Ellenırzés általános feladatkörében felelıs: a) az intézmény tevékenysége ellenırzésének (auditálásának) szervezéséért, továbbá annak végrehajtásában való részvételért, b) a költségvetési szerv intézményi gazdálkodásának végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési folyamatainak leírását tartalmazó ellenırzési nyomvonal (audit trail) elkészítéséért ás annak a belsı ellenırzési vezetı rendelkezésére bocsátásáért, c) a belsı ellenırzési politika kialakításáért és folyamatos aktualizálásáért, d) a stratégiai, középtávú és éves ellenırzési tervek, továbbá éves ellenırzési jelentések elkészítéséért, e) belsı ellenırzések monitoring, és nyilvántartási rendszerének kialakításáért és mőködtetéséért, f) a külsı szervek által végzett ellenırzésekkel kapcsolatos intézményi szintő feladatok összefogásáért és végrehajtásáért, g) az intézményi folyamatokkal összefüggı szervezési és szabályozási feladatok ellátásáért, h) az intézményi szintő, illetve több intézmény-egység munkájának összefogását igénylı belsı és külsı tájékoztatási, adatszolgáltatási, véleményezési feladatok intézményi szintő összefogásáért, illetve a vezetıi információs rendszer kialakításáért és mőködtetéséért. Belsı Ellenırzés feladatainak végrehajtása érdekében együttmőködik az intézmény valamennyi szervezeti egységével, amelyek az együttmőködés során az általa meghatározott feladatokat az elıírt határidıre és a megadott tartalommal teljesíteni kötelesek. A Belsı Ellenırzés ellátja a) a külsı szervek által végzett ellenırzések végrehajtása elısegítésének feladatait (feltételek biztosítása, felkészülést szolgáló egyeztetések szervezése, emlékeztetık készítése stb.), b) a tájékoztatás nyújtását a külsı ellenırzések megkezdésérıl, az ellenırzések alapjául szolgáló ellenırzési programról, irányelvekrıl, c) az intézményi szintő adatszolgáltatást, együttmőködve a vizsgált szervezeti egységekkel, d) a jelentéstervezetek, jelentések véleményezésének összefogását, az intézményi szintő vélemény kialakítását, az intézményi válaszok elkészítését. -a külsı ellenırzésekrıl szóló nyilvántartást vezet. Az éves külsı ellenırzésekrıl intézményi beszámolót készít. -koordinálja az intézményt érintı, külsı szervek által végzett ellenırzésekhez kapcsolódó vélemény kialakítását. -felelıs az intézményre kiterjedı külsı ellenırzések, vizsgálatok (ÁSz, KEHi, Ügyészség, Rendırség stb.) koordinációjáért. -elkészíti a kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenırzési tervet. Feladatkörében felelıs: a) ellenırzési tevékenységet érintı tájékoztatási feladatok ellátásáért (ellenırzési program, ellenırzési jelentések éves összefoglaló ellenırzési jelentés), b) a felügyeleti tevékenység rendjének meghatározásáért, az egyes ellenırzések programjainak jóváhagyásáért, más szerv munkatársainak ellenırzésekbe történı bevonásáért, c) a feladatkörében a belsı utasítások, a kapcsolódó tájékoztatók, körlevelek elkészítéséért, A Belsı Ellenırzés felügyeleti és ellenırzési jogkörében közvetlenül felhívhatja az ellenırzött intézmény vezetıjét: a) a felügyelet, ellenırzés által feltárt jogszabálysértı mőködés megszüntetésére, b) a jogszerő állapot helyreállításához szükséges intézkedések megtételére, 20

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Iktatószám: /2016/II/1 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakközépiskolája és Szakiskolája 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31. OM azonosító: 203061 TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS, A TANKÖNYVELLÁTÁS, A PEDAGÓGUSKÉZIKÖNYYV-ELLÁTÁS

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) 2004. év 1.) Fejezet száma, megnevezése: XVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdésének r) pontjában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben