A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium"

Átírás

1 A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az iskola alapadatai Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje: Az intézmény gazdálkodásának rendje Az iskola szervezeti felépítése, irányítása, működési rendje Az iskola vezetősége Az iskola szervezeti egységei: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az iskola működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére Az iskola munkarendje Az iskola vezetői munkarendjének szabályozása A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az iskola nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama...27 A tanítási nap rendje Az iskolarendszerű szakképzés rendje...28 A kollégium működésének rendje Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A dohányzással kapcsolatos előírások A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok A mindennapos testnevelés szervezése A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások Az iskola nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei Az iskola nevelőtestülete

3 7.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályozóértekezletei A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek tevékenysége Az iskolai közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség A munkavállalói közösség A szülői munkaközösség Az iskolai tanács A diákönkormányzat Az osztályközösségek A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái A külső kapcsolatok rendszere és formája...39 Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok A tanulói hiányzás igazolása Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények A tanulói késések kezelési rendje Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai Az iskolai könyvtár működési szabályzata Záró rendelkezés

4 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési iskola mőködésére, belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a köznevelési iskola szervezeti felépítését, továbbá a mőködésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és mőködési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt mőködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és mőködési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl évi CLXXXVII. törvény a szakképzésrıl évi CXCV. törvény az államháztartásról 10. (5) bekezdése 368/2011. Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (államháztartás részét képezı intézmények számára) évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl 20/2012. (VIII.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérıl 1.2 A szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és mőködési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklıdık megtekinthetik az intézményi titkárságon munkaidıben, továbbá az iskola honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az iskola nevelıtestülete szeptember 30-i határozatával fogadta el. A szervezeti és mőködési szabályzat és mellékleteinek betartása az iskola valamennyi munkavállalójára, tanulójára ide értve a felnıttoktatásban részt vevıket nézve kötelezı érvényő. A szervezeti és mőködési szabályzat az intézményvezetı jóváhagyásának idıpontjával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. 2. Az iskola alapadatai Az iskola alapításáról szóló jogszabályok: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (4)-(5), (7) bekezdés, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, 4

5 a szakképzésrıl szóló évi CLXXXVII. törvény Az intézmény neve: Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Címe: 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6. Oktatási azonosítója: Alapító okiratának azonosítója: KGF1172/2/2013. Alapító okiratának kelte: július 25. Az intézmény alapításának idıpontja: augusztus 01. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. Az intézmény vezetıje: az igazgató, akit a vidékfejlesztési miniszter nevez ki, illetıleg ment fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az intézmény fenntartója: Vidékfejlesztési Minisztérium 2.1. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje: Az iskola a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 4. -a alapján az alábbi alapfeladatokat látja el: szakközépiskolai nevelés-oktatás (az általános mőveltség megalapozása, a szakmai elıkészítés az elsı négy évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsıfokú tanulmányok megkezdésére), szakiskolai nevelés-oktatás, felnıttoktatás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatása többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók iskolai neveléseoktatása, pedagógiai-szakmai szolgáltatás alapfeladatok. engedélyezett tanulólétszám 240 fı (alapító okirat) Államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Szakmai középfokú oktatás Az iskola alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnıttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás 5

6 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás Emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintő szakközépiskolai felnıtt szakképzés Felsıfokú szakképzés Jármővezetı-oktatás Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elısegítı képzések Szakmai továbbképzések Kötelezı felkészítı képzések M.n.s. egyéb felnıttoktatás Szakképzési és felnıttképzési támogatások Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Az iskola egyéb tevékenységei: 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 0116 Rostnövénytermesztés 0119 Egyéb, nem évelı növény termesztése 0124 Almaterméső, csonthéjas termesztése 0125 Egyéb gyümölcs, héjasterméső termesztése 0130 Növényi szaporítóanyag termesztése 0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése 0143 Ló, lóféle tenyésztése 0145 Juh, kecske tenyésztése 0146 Sertés tenyésztése 0147 Baromfitenyésztés 0149 Egyéb állat tenyésztése 0161 Növénytermesztési szolgáltatás 0162 Állattenyésztési szolgáltatás 0163 Betakarítást követı szolgáltatás 0164 Vetési célú magfeldolgozás 0210 Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység 4729 Egyéb-élelmiszer kiskereskedelem 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7731 Mezıgazdasági gép kölcsönzése 6

7 Az iskola vállalkozási tevékenysége: Az iskola az Áht. 46. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését, vállalkozási tevékenységének felsı határa az intézmény módosított kiadási elıirányzatainak a 30 %-a. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektıl elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni Az intézmény gazdálkodásának rendje Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévı vagyon hasznosításával összefüggı feladatok, hatáskörök szabályozása a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével az intézmény vezetıjének feladata. A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. A gazdálkodás vitelét elısegítı szabályzatok Az intézményben a gazdálkodás szabályozottságát, belsı szabályzatok határozzák meg részletesen, melyet a 2.sz függelék tartalmaz. Bankszámlák feletti rendelkezés A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezetı jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezetı hitelintézethez. Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdaságvezetı köteles ırizni. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az intézményvezetı határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó Ügyrendben kell meghatározni. Az általános forgalmi adó elszámolásának ügyvitele Az intézmény az általános forgalmi adónak alanya, ezért terheli az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség. Az intézmény az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartásait a TUSZ EOS számítógépes program segítségével vezet. A bélyegzıhasználat rendje: Az iskolában a bélyegzık engedélyezése az igazgató feladata. Az egyes bélyegzıtípusok használatára jogosultak és a bélyegzık használati köre: Használónak kell tekinteni: - az igazgatót - az igazgató-helyettest - a gazdasági vezetıt - a gazdasági hivatal és a titkárság kijelölt dolgozóit - az élelmezésvezetıt Az iskolában az alábbi bélyegzık használata engedélyezett: - Körbélyegzı 7

8 - Hosszúbélyegzı - Iratkezelés során használt bélyegzı - Ügyintézés során használt bélyegzı Különleges bélyegzı: - érettségi bizonyítványban - OKJ bizonyítványban A bélyegzık csak magyar nyelven készülhetnek Borítékon, számlán vagy formanyomtatványon a címbélyegzıt kell használni vagy adószámos, számlaszámos bélyegzıt. A bélyegzık lenyomatához kék árnyalatú tintával átitatott párnát kell használni. Ettıl eltérı színő tinta használata nem megengedett. A körbélyegzı belsı kerületére írva az intézmény teljes az alapító okiratban szereplı neve található. Az iskolai körbélyegzı szigorú számadású, amelyet csak hivatalos levelezésben, közokiratokon, másolatok hitelesítésére lehet használni. Az iskolában közokiratnak kell tekinteni: - Beírási napló - Törzskönyv - Osztálynapló - Bizonyítvány A bizonyítvány elsı oldalán az intézmény teljes nevét tartalmazó körbélyegzı használható, melyet a tagintézmény-vezetı hitelesít az aláírásával. A kiállította szó mellett a hosszú bélyegzı az alapító okirat szerinti, tagintézményi névhasználatot tartalmazza. A bizonyítvány azon lapjain, melyen a tanuló évfolyamonkénti eredményét rögzítjük, OKJ bizonyítványban is, a hosszú bélyegzıvel jelöljük az iskolát, helységnévvel, és címmel ellátva, rövidített névvel. Az évfolyamonkénti lezárás hitelesítésénél a használt körbélyegzı az intézményi hitelesítı körbélyegzı. Amennyiben az intézmény teljes nevét tartalmazó körbélyegzıbıl több példány van használatban, az egyes példányokat arab sorszámozással kell ellátni, a sorszámot a nyomófelületen a Kétegyháza szó alatt, középen kell elhelyezni. A hosszúbélyegzı Típusai: - címbélyegzı - fejbélyegzı A címbélyegzı a használó elnevezését, címét és telefon számát tartalmazó általános használatú bélyegzı. Gazdasági ügyek intézéséhez az adószámmal és számlaszámmal ellátott címbélyegzı használandó. A fejbélyegzı a használó elnevezését tartalmazó bélyegzı. Az iratkezelés során használt bélyegzı: - ügyirat-érkeztetı bélyegzı - dátumbélyegzı 8

9 A címeres körbélyegzı cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, a használó nevének megváltozása vagy egyéb ok miatt használhatatlanná vált. A címeres körbélyegzı pótlására akkor kerül sor, ha az elveszett, vagy azt eltulajdonították. A csere és a pótlás bejelentése az igazgatónak kötelezı. A bélyegzık készítésérıl a gazdasági hivatal gondoskodik. A bélyegzıket nyilván kell tartani egyenként, sorszámozott nyilvántartólapon, amelyen fel kell tüntetni a) átvétel keltét, b) az átvevı aláírását, c) a bélyegzı darabszámát, d) a bélyegzı lenyomatát, e) személyi változás esetén az átadó és átvevı aláírását, f) a bélyegzı leltározás keltét. A használó köteles a használatában levı bélyegzıkrıl az egyes nyilvántartó lapokat lefőzve megırizni. A bélyegzı selejtezése illetve megsemmisítése esetén jegyzıkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell: a) a megsemmisítés helyét, b) a megsemmisítés idıpontját, c) a megsemmisítés módját, d) a bélyegzı lenyomatát, e) a leadó-átvevı nevét, f) a megsemmisítésen részt vevık aláírását. Amennyiben a bélyegzı elveszett, vagy eltulajdonították, haladéktalanul intézkednie kell az észlelınek arról, hogy a bélyegzıvel való visszaélés mindenféle módja megakadályozható legyen és ezt azonnal jelentenie kell az igazgatónak. a bélyegzıre vonatkozó letiltást közzé kell tenni és a hiányzó bélyegzıt pótolni kell. Ha megkerül, két ugyanolyan sorszámú bélyegzıt használni nem szabad. A bélyegzıket a vagyonvédelmi elıírásoknak megfelelıen, elzárva kell tárolni. Szabadon, bárki által hozzáférhetı módon bélyegzıt tárolni nem szabad. 3. Az iskola szervezeti felépítése, irányítása, mőködési rendje 3.1 Az iskola vezetısége Az iskola felelıs vezetıje az intézményvezetı (igazgató), aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsı szabályzatai által elıírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és idıtartamra történik. A vezetésben segítik: - a intézményvezetı-helyettes (igazgatóhelyettes), - a gazdasági vezetı, - a gyakorlati oktatásvezetı, - és a mőszaki vezetı. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai: 9

10 az intézményvezetı-helyettes (igazgatóhelyettes), a gazdasági vezetı. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezetı közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezetı közvetlen munkatársai az intézményvezetınek tartoznak közvetlen felelısséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az igazgató távollétében az alábbi jogkörök kivételével: - munkáltatói - pénzügyi kötelezettségvállalás 100 ezer forint felett az igazgatóhelyettes helyettesíti. A vezetıség rendszeresen, kéthetente egyszer kivéve a rendkívüli eseteket tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A vezetıség megbeszéléseit az igazgató vezeti, a megbeszélésrıl írásbeli emlékeztetı készül. Igazgató Az iskola egyszemélyi felelıs vezetıje, akit az érvényben lévı rendelkezések alapján a vidékfejlesztési miniszter nevez ki, illetve bíz meg. Irányító és ellenırzı munkáját a jogszabályok rendelkezései, a felügyeleti szerv közvetlen irányításai szerint, az intézet vezetı beosztású dolgozóival megosztva, az iskolai közösségek bevonásával látja el. Feladatköre: a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban megállapított feladatok végrehajtásának irányítása, az intézet tervszerő továbbfejlesztése, az idevonatkozó jogszabályok és a felettes szerv útmutatásai alapján, az oktató-nevelı munka tervezése, szervezése, ellenırzése az adott év pedagógiai feladatainak, valamint az elızı idıszak eredményeinek figyelembevételével elkészíti az intézet munkatervét, meghatározza a nevelımunka személyi- és tárgyi feltételeit, a jóváhagyott létszám elıirányzatai alapján meghatározza az intézetbe felvehetı tanulók számát, az intézet jóváhagyott költségvetési keretei között a jogszabályokban és a fenntartó szerv rendelkezéseire figyelemmel elıirányzat felhasználási, kötelezettségvállalási, követelésmegállapítási, törlési, utalványozási, valamint bérgazdálkodási jogkört gyakorol a gazdasági vezetı ellenjegyzésével, külön jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolja az intézet vagyonának kezelésével, használatával és gyarapításával kapcsolatos jogokat. gondoskodik a jogszabályokban elıírt egyetértési, véleményezési és egyéb jogosultságok gyakorlásának biztosításáról. biztosítja továbbá az iskola munkatervének megvalósítását, munkarendjének betartását, a nevelı-oktató munka feltételeit. megad minden rendelkezésre álló információt segítségül a költségvetési, a munkaerıgazdálkodási, a fejlesztési és karbantartási tervek, valamint a tantárgyfelosztás és órarend, szakképzési program készítéséhez. kijelöli a szakmai vizsgabizottság munkájában résztvevı iskolai képviselıt. 10

11 biztosítja az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzık egészségének, munkavégzı képességének megóvása érdekében, megelızve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggı megbetegedéseket. Kizárólagos hatáskörében tartja: munkáltatói jogok gyakorlását, belsı ellenırzés irányítását, kitüntetésre javaslattétel, fizetés nélküli, rendkívüli és jutalomszabadság engedélyezését, képviseletre (aláírásra) jogosult személyek felhatalmazását, feladatkörében meghatározottak végrehajtása érdekében utasítási, ellenırzési, beszámoltatási felelısségre vonási jogkörének gyakorlását. elsı fokon dönt mindazokban a tanügy-igazgatási ügyekben, a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal az iskola valamely közösségének vagy más szervének hatáskörébe. Igazgatóhelyettes Az iskola oktató-nevelı munkájának szervezıje, valamint az osztályfınöki és közismereti nevelımunka pedagógiai-módszertani irányítója. Az oktató-nevelı munkát ellátó pedagógusok közvetlen elöljárója, részt vesz a velük kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátásában és a jogkörök gyakorlásában. Munkáját az igazgató irányítása alapján végzi. Tagja az iskola vezetıségének. Felelıs mőködési területén az oktató-nevelı munka tantervi követelményeinek megfelelı színvonalon való teljesítéséért, az oktató-nevelı munka feltételeinek megteremtéséért, a feltételek fejlesztéséért. Feladata: közremőködik az intézet középtávú munkaterve és annak éves kiegészítésének elkészítésében, a tervezı munkához az igazgató által igényelt segítséget megadja, részt vesz az évenkénti tanuló-felvételi létszámterv javaslatok elkészítésében, a beiskolázási munka irányításában, elkészíti az óratervet, órarendet, tantárgyfelosztást, valamint a tanévre vonatkozó programtervet, meghatározza az elméleti és gyakorlati képzés rendjét. gondoskodik a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyek intézésérıl, gondoskodik a tanulók tankönyvvel való ellátásáról, tanári és osztályfınöki tevékenység ellenırzésérıl, a szülıi értekezletek megtartásáról, gondoskodik a szülıi közösség munkájának segítésérıl, a tanári és tanulói ügyelet megszervezésérıl, a tanulói jutalmak és kitüntetések elıkészítésérıl, az iskolai ünnepségek, megemlékezések alkalomhoz illı, színvonalas programjának elıkészítésérıl, segíti a diákbizottság munkáját, a könyvtár szakmai munkájának irányítása 11

12 a tanügyi dokumentációk rendszeres és folyamatos vezettetésérıl, ellenırzésérıl, a hiányzó pedagógusok szakszerő helyettesítésérıl, óraadói elszámolások elkészítésérıl. elkészíti a beindítandó felnıttképzési tanfolyamok tervét, részt vesz ezek költségvetési elıirányzatainak kidolgozásában, gazdálkodó szervezetekkel fenntartott kapcsolatok folyamatos ápolása, szervezi és irányítja a felnıttképzés elméleti és gyakorlati oktatását végzı pedagógusok munkáját, elkészíti a felnıttképzésre vonatkozó tantárgyfelosztást, órarendet, valamint a túlóra és óradíjak elszámolását, szükség szerint külsı óraadókat kér fel a felnıttképzéshez, szervezi a felnıtt vizsgákat, ezzel kapcsolatos ügyviteli teendıket. ellenırzi a felnıttképzés oktatását végzı pedagógusok munkáját, ellenırzi a felnıttképzésben résztvevı gyakorlati oktatók munkáját, ellátja a kollégium irányítását kidolgozza a kollégiumi létszám és elhelyezési tervet, megszervezi és irányítja a kollégiumi nevelık munkáját, elkészíti a kollégiumi nevelık szabadságolási ütemtervét, elkészíti a kollégiumi dolgozók túlmunka elszámolását, gondoskodik a kollégiumi ünnepségek, megemlékezések alkalomhoz illı színvonalának elıkészítésérıl. Jogköre: közremőködik az irányítása alá tartozó pedagógusok munkájának minısítésében, elkészíti a hozzá tartozó pedagógusok szabadságolási tervét, fegyelmi felelısségre vonást kezdeményezhet a hozzá beosztott dolgozók esetében, javaslatot tesz az irányítása alá tartozó pedagógusok jutalmazására, kitüntetésére, a hozzá tartozó munkaközösség vezetı véleménye alapján, óracserét engedélyezhet, javaslatot tesz az idıszakonként felnıttoktatásba is beosztásra kerülı tanárok és szakoktatók jutalmazására, a fentiekben nem szabályozott feladatokkal kapcsolatosan az igazgató utasításai szerint kell eljárnia. Felelıs: a tanügyi épületben és a kollégiumban lévı eszközök állagáért, a tantestület munkájáért, a tanulók neveléséért, a iskolai és a kollégiumi Napirend és Házirend betartásáért. Ellenırzési feladatai: a tantestület munkáját ellenırizni, elvégzi az osztálynaplók, ügyeleti és csoportfoglalkozási naplók ellenırzését, Az igazgatóhelyettest távollétében a közismereti munkaközösség vezetıje helyettesíti. Gyakorlati oktatásvezetı Munkáját az igazgatóhelyettes irányítása alapján végzi. Felelıs az intézet alapképzést oktató tanmőhelyeiben végzett munkáért, valamint a gyakorlati oktatás tantervi követelményeinek 12

13 megfelelı színvonalon történı megszervezéséért, a nevelési, képzési feltételek megteremtéséért és hatékony mőködéséért a gyakorlati oktatás feltételeinek fejlesztéséért. Feladata: minden tanév elején elkészíti a saját területére vonatkozó gyakorlati oktatási tervet elkészíti a hozzá beosztott szakoktatók órabeosztását, részt vesz az évenkénti tanuló - felvételi létszámjavaslatok elkészítésében, meghatározza a gyakorlati oktatási rendet összhangban az elméleti oktatással, az igazgatóhelyettessel való egyeztetés alapján, gondoskodik a gyakorlati tanmenetek és szakelméleti tanmenetek kellı összhangjáról az igazgatóhelyettessel közösen, elkészítteti a szakoktatókkal a gyakorlati oktatás tanmeneteit, azokat a szakmai munkaközösség vezetıjével egyetértésben felülvizsgálja, gondoskodik a tanmenetek következetes végrehajtásáról, gondoskodik a tanulócsoportok tanmeneteinek és a termelési idıalapnak megfelelı munka programozásáról, gondoskodik a tanmőhelyek munkával való ellátásáról, a munkához szükséges anyagok biztosításáról, a tanmőhelyben úgy szervezi a munkát, hogy az lehetıleg produktív munka legyen, a vállalatokkal és a termelı üzemekkel konzultál, a gyakorlati oktatásra tervezett terv megvalósítása érdekében, valamint a tanmőhelyekben oktatott tanulók munkával és anyaggal való folyamatos ellátása érdekében, gondoskodik a munkafolyamatokhoz szükséges technológiai dokumentációk elkészítésérıl. nyilvántartja a szakoktatók szabadságait, részt vesz az ifjúsági és felnıtt vizsgák szervezésében, elıkészíti a nyári gyakorlat idejére a vállalat, termelıszövetkezet, magánszemély és az iskola közötti képzéssel kapcsolatos megállapodásokat, jármővezetı-képzés irányításáról a jármővezetı-képzés mőködési szabályzatának megfelelıen gondoskodik. a saját területére vonatkozó anyagbeszerzés tekintetében a gazdasági vezetıvel egyezteti a szükséges anyagok, eszközök beszerzését, felelıs a területén a rendért, a vagyonbiztonságért, a biztonságos munkafeltételek megteremtéséért, Jogköre: joga van a hozzá beosztott pedagógusoknak óracserét engedélyezni, tanmőhelyekben végzett munkát esetenként belsı utasítással szabályozza, a mőködési területe szerint elkészíti a hozzá tartozó szakoktatók szabadságolási tervét, fegyelmi felelısségre vonást kezdeményezhet a hozzá beosztott dolgozók esetében, idıszakonként javaslatot tesz az irányítása alá tartozó szakoktatók jutalmazására, kitüntetésére, a fentiekben nem szabályozott feladatokkal kapcsolatosan az igazgató utasításai szerint kell eljárnia. Ellenırzési feladatai ellenırzi a gyakorlati oktatásban használt dokumentációk, rendeletek megfelelı használatát, ellenırzi a hozzá tartozó szakoktatók munkáját, tevékenységét, 13

14 figyelemmel kíséri a tanulók szakmai fejlıdését, ellenırzi a munkavédelmi és biztonságtechnikai elıírások betartását, a hozzá tartozó tanmőhely területén és a termesztéstechnológiai gyakorlatok vonatkozásában, Az gyakorlati oktatásvezetıt távollétében a szakmai munkaközösség vezetıje helyettesíti. Gazdasági vezetı: Szervezetileg az igazgatóhoz tartozik, annak közvetlen beosztottja, személyével kapcsolatos munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. A vidékfejlesztési miniszter nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel. Tagja az intézet vezetıségének. Feladata: irányítja és ellenırzi az intézménygazdasági szervezetét gazdasági intézkedéseket hoz ellátja a költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeletetésével kapcsolatos feladatokat az intézmény vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyonhasználatával, annak hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat részt vesz az éves költségvetés, beruházási, felújítási és karbantartási terv elkészítésében. felelıs a gazdálkodással, könyvvezetéssel és finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, az adatszolgáltatási kötelezettség valamint, a pénzügyi számviteli rend betartásáért irányításával és ellenırzésével az intézmény gazdaságos mőködésnek az elısegítése körültekintı tervezéssel elkészíti az intézet költségvetését, elkészíti a felügyeleti szerv által elıírt költségvetési beszámoló jelentést, évenként elkészíti a leltározási ütemtervet, ellenırzi a leltározás végrehajtását, a beosztott dolgozók munkáját irányítja, ellenırzi, feladata az intézetben folyó karbantartási, felújítási, beruházási feladatok irányítása, az ezekkel kapcsolatos koordinációs tevékenység ellátása, pénzügyi tervben meghatározott feladatok ellátása érdekében ütemezi az elvégzendı feladatokat, gondoskodik a megállapodások megkötésérıl, a határidık betartásáról, a karbantartási feladatok elıkészítésében és az elkészült építmények mőszaki átadásában tevékenyen részt vesz, részt vesz a munkavédelmi, tőzvédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik, felelıs az intézeti gazdálkodás ésszerőségéért, rendjéért, a használatában lévı tulajdon védelméért, szabadságolási terv készítése a területére vonatkozólag. megszervezi, irányítja a nyári nagytakarítást, irányítja a kisegítı személyzet (takarítók) munkáját, biztosítja a kisegítı személyzetet fogyóeszközökkel (tisztítószerek, söprő, stb). elkészítetti a portások munkaidı beosztását Jogköre: gazdasági ügyekben az intézetet képviseli, az intézeti bérgazdálkodást ellenırzi, a kötelezettségvállalásokat és az utalványozási rendelkezéseket ellenjegyzi, 14

15 az irányítása alá tartozó dolgozók munkaviszony létesítését, megszüntetését, jutalmazását, premizálását érintı kérdésekben javaslatot tesz, munkájukat irányítja és ellenırzi, a fentiekben nem szabályozott feladatokkal kapcsolatosan az igazgató utasításai szerint kell eljárnia. A gazdaság vezetıt tartós távollétében helyettesíti - ellenjegyzésre jogosult 100. eft alatti kötelezettségvállalások esetén a pénzügyi ügyintézı. Mőszaki vezetı Szervezetileg a gazdasági vezetıhöz tartozik. Személyével kapcsolatos munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Feladata: elkészíti a naptári évenként a tangazdaság tervét- a területek éves tervét (állat-, vetımag-, növényvédıszer- beszerzések, értékesítések, kiadás-, bevétel eredmények követése), s ezt az gazdasági vezetıvel egyezteti. Elkészíti a dolgozók, munkaidı beosztását. A gyakorlati oktatáson résztvevı tanulókat munkával, feladattal látja el. Gondoskodik a tanulók pontos idıbeni telepre való ki- és beszállításáról. A területén a biztonságtechnikai, munkavédelmi és tőzrendészeti szabályokat betartja, illetve betartatja. Részt vesz a telepen a munkavédelmi és tőzrendészeti szemlén, a feltárt hiányosságok megszüntetésérıl intézkednek. Állategészségügyi problémákat azonnal jelzi az állatorvosnak, annak utasításait maradéktalanul végrehajtják. Gondoskodnak a vagyonvédelem biztosításáról. Lopás, betörés esetén azonnal értesíti az intézet igazgatóját és gazdaság vezetıjét, valamint a rendırséget. Gépek, berendezések, felszerelések meghibásodása esetén a gazdaság vezetıt tájékoztatja, gondoskodik a javításáról. Biztosítja a telep belsı és külsı környezetének rendjét. Gondoskodik a területére és az egyes épületekbe belépı személyek fertıtlenítésérıl. Pontosan naprakészen vezeti területe adminisztrációját a szükséges nyilvántartásokat, a szakmai fıhatóságok, valamint a gazdasági vezetı utasításai szerint A fentiekben nem szabályozott feladatokkal kapcsolatban a gazdaság vezetı utasításai szerint kell eljárnia. részt vesz a szerzıdések, együttmőködési megállapodások elkészítésében, valamint javaslatot tesz annak módosítására, ügyrendi elıírásoknak megfelelıen szervezi a gépek, berendezések, eszközök nyilvántartását és a gépek és eszközök szabad kapacitásának kihasználását. ellátja az intézet tőz- és munkavédelemmel kapcsolatos irányító, ellenırzı és koordináló feladatokat, a biztonsági szemlék alkalmával feltárt hibák kijavítása érdekében a gazdasági vezetıvel koordinál, Feladata: az intézmény épületeinek, berendezéseinek állagmegóvásáról való gondoskodás, 15

16 karbantartási munkák megtervezése, megrendelése, a munkafolyamatok irányítása, ellenırzése, a hozzá beosztott dolgozók munkájának megtervezése és irányítása, az intézet tantermeiben, tanmőhelyeiben, irodáiban, kollégiumaiban, konyháin lévı berendezések felújítása, azok karbantartása, elkészíti a hozzá beosztott dolgozók szabadságolási tervét, figyelemmel kíséri az intézet épületeinek, helyiségeinek tőz- és munkavédelmi állapotát, részt vesz a munkavédelmi-, tőzvédelmi szemléken, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik. a fentiekben nem szabályozott feladatokkal kapcsolatosan az igazgató és a gazdasági vezetı utasításai szerint kell eljárnia. A mezıgazdasági koordinátor helyettesíti. Élelmezésvezetı Szervezetileg a gazdasági vezetıhöz tartozik. Személyével kapcsolatos munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Feladata: Összeállítani a heti étlaptervet, a napi felhasználás és létszámkeretet kiszámítani, a felhasználásra kerülı nyersanyagok mennyiségét utalványozni, a kiadott nyersanyag feldolgozását és az ételadagok kiosztását ellenırizni, kultúrált étkezés feltételeinek biztosítása, az élelmiszerek határidıre történı megrendelése, egészségügyi, munkavédelmi, tőzrendészeti elıírások betartásának ellenırzése a munkaterületén, konyhai dolgozók munkájának irányítása, ellenırzése, a konyhai dolgozók alkalmazására, elbocsátására javaslatot tenni, szabadságukat ütemezni, konyha, étterem tisztaságát ellenırizni, élelmiszerek, göngyölegek leltározásában részt venni, a dolgozók és iskolán kívüliek étkezési igényeinek regisztrálása és azok díjainak beszedése felelıs az élelmezés zökkenımentes végrehajtásáért, felelıs a megfızött ételek mennyiségéért, minıségéért, a HACCP betartásáért, felelıs a konyhán lévı anyagok, berendezések, eszközök megóvásáért, szabadságolási terv készítése a területére vonatkozólag. Jogköre: az élelmezés biztosításához szükséges megrendelések és beszerzések, konyhai dolgozók szabadságolása, köteles ellátni még azon feladatokat, amellyel az igazgató vagy a gazdasági vezetı esetenként megbízza. Iskolavezetı (jármővezetı oktatás) A jármővezetı képzés része a középiskola képzési rendszerének, egyszemélyi felelıs vezetı az iskola igazgatója, szakmai vezetıje az iskolavezetı. 16

17 Feladata: összehangolja a mőködést, meghatározza a vizsgákat és kapcsolatot tart az igazgatóval, igazgatóhelyettessel, a gazdaságvezetıvel, gyakorlati oktatásvezetıvel, a szakhatóságokkal. a mőködési és a személyi kérdésekben tájékoztatja az iskola igazgatóját, és megszervezi a feladat ellátásához szükséges alkalmazotti létszámot, megszervezi és ellenırzi a mőködést biztosító és segítı személyek munkáját, a jogszabályok, rendeletek betartását. Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a vonatkozó jogszabályok elıírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 3.2 Az iskola szervezeti egységei: Az iskola közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény, amelyben szakiskolai és szakközépiskolai elméleti és gyakorlati képzés, felnıttképzés és kollégium mőködik. Az iskola engedélyezett dolgozói létszáma: 57 fı 1./ Elméleti oktatási egység feladatai Általános középfokú oktatás Szakmai elméleti középfokú oktatás Szakiskolai elméleti oktatás Felnıttoktatás Szaktanácsadás Kollégium A szervezeti egység vezetıje az igazgatóhelyettes. 2./ Gyakorlati oktatási egység feladatai Szakmai gyakorlati középfokú oktatás Szakiskolai gyakorlati oktatás A szervezeti egység vezetıje a gyakorlati oktatásvezetı. 3./Tanüzem egység feladatai Növénytermesztés Állattenyésztés Kertészet Gépüzemeltetés, javítás Gépjármőfenntartás Gépi szolgáltatások Szárító-telep A szervezeti egység vezetıje a mőszaki vezetı 4./ Gazdasági szervezet feladatai Könyvelés Konyha 17

18 Gondokság A szervezeti egység vezetıje a gazdaságvezetı 5./ Jármővezetı oktatás feladatai T kategória (mezıgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi; lassú jármő és pótkocsi; kerti traktor; állati erıvel vont jármő) K kategória (kerti traktor; állati erıvel vont jármő) A szervezeti egység vezetıje az igazgató. A szakmai szervezetek (nevelési és szaktárgyi munkaközösségek, gazdasági-technikai dolgozók) a intézményvezetı útmutatása alapján, a szakirányú vezetı irányításával mőködnek. Illetékességi körükben részt vesznek a munka tervezésében, szervezésében és ellenırzésében, valamint a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítésében, a döntések végrehajtásának szakszerő megszervezésében és ellenırzésében. A nem szervezeti egységekhez, hanem témákhoz kapcsolható vezetıi feladatok meghatározott körét önállóan végzik. (Az iskola szervezeti felépítését az 1. számú függelék tartalmazza.) 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje 4.1. A pedagógiai (nevelı és oktató) munka belsı ellenırzésének feladatai: a) biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerő (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint elıírt mőködését), b) segítse elı az intézményben folyó nevelı és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, c) az igazgató számára megfelelı mennyiségő információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzésérıl, d) szolgáltasson megfelelı számú adatot és tényt az intézmény nevelı és oktató munkájával kapcsolatos belsı és külsı értékelések elkészítéséhez A nevelési és oktató munka belsı ellenırzésére jogosultak: -iskolai tevékenységekben (elméleti-gyakorlati képzés és oktatás területén): a) igazgató, b) igazgatóhelyettes, c) gyakorlati oktatásvezetı d) munkaközösségek vezetıi, e) felkért pedagógusok -kollégiumi tevékenységek területén: a) igazgató, b) igazgatóhelyettes, c) nevelési munkaközösség vezetıje. Az ellenırzés konkrét területeit, tartalmát, módszerét és ütemezését nyilvános féléves ellenırzési tervek tartalmazzák. 4,3. Az ellenırzés módszerei: a) a tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli és kollégiumi foglalkozások látogatása, 18

19 b) tanulói munkák vizsgálata, c) írásos dokumentumok vizsgálata, d) írásbeli, illetve szóbeli beszámoltatás, e) felmérések, f) kompetencia-mérés eredményének értékelése. Az ellenırzés tapasztalatait egyénileg a pedagógusokkal kell megbeszélni, az általános tapasztalatokat pedig tantestületi értekezleten kell összegezni. Minden tanévben ellenırzési kötelezettséggel bírnak a következı területek: tanítási órák ellenırzése (intézményvezetı, intézményvezetı-helyettes munkaközösségvezetık), tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértıi kompetenciával, a digitális napló folyamatos ellenırzése, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenırzése, az SzMSz-ben elıírtak betartásának ellenırzése az osztályfınöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenırzése A belsı pénzügyi ellenırzési rendszer Az igazgató a) gondoskodik a belsı ellenırzés rendjének kialakításáról és mőködtetésérıl, az ehhez szükséges források biztosításáról, b) jóváhagyja a belsı ellenırzési vezetı által készített, kockázatelemzéssel alátámasztott, stratégiai, középtávú és éves ellenırzési terveket, c) jóváhagyja a belsı ellenırzési kézikönyvet, d) elkészítteti és a belsı ellenırzési vezetı rendelkezésére bocsátja a költségvetési szerv intézményi gazdálkodásának végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési folyamatainak leírását tartalmazó ellenırzési nyomvonalát, e) elkészítteti az éves ellenırzési jelentést, f) biztosítja a belsı ellenırök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, g) létrehozza, mőködteti és fejleszti a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszert. (1) Az intézmény belsı pénzügyi ellenırzése a belsı ellenırzési tevékenység, és a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési tevékenység útján valósul meg. (2) Az intézmény mőködésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében az igazgató mőködteti a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzést, szabályozza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, valamint elkészíti az intézmény ellenırzési nyomvonalát. (3) Az igazgató biztosítja a rendelkezésre álló források szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. (4) Az intézmény gazdálkodási szabályzatában, az intézményegységek mőködését meghatározó dokumentumokban, valamint a munkaköri leírásokban kell rendelkezni az egyes gazdálkodási területek, illetıleg a szervezeti egységek folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésérıl. 19

20 A Belsı Ellenırzés általános feladatkörében felelıs: a) az intézmény tevékenysége ellenırzésének (auditálásának) szervezéséért, továbbá annak végrehajtásában való részvételért, b) a költségvetési szerv intézményi gazdálkodásának végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési folyamatainak leírását tartalmazó ellenırzési nyomvonal (audit trail) elkészítéséért ás annak a belsı ellenırzési vezetı rendelkezésére bocsátásáért, c) a belsı ellenırzési politika kialakításáért és folyamatos aktualizálásáért, d) a stratégiai, középtávú és éves ellenırzési tervek, továbbá éves ellenırzési jelentések elkészítéséért, e) belsı ellenırzések monitoring, és nyilvántartási rendszerének kialakításáért és mőködtetéséért, f) a külsı szervek által végzett ellenırzésekkel kapcsolatos intézményi szintő feladatok összefogásáért és végrehajtásáért, g) az intézményi folyamatokkal összefüggı szervezési és szabályozási feladatok ellátásáért, h) az intézményi szintő, illetve több intézmény-egység munkájának összefogását igénylı belsı és külsı tájékoztatási, adatszolgáltatási, véleményezési feladatok intézményi szintő összefogásáért, illetve a vezetıi információs rendszer kialakításáért és mőködtetéséért. Belsı Ellenırzés feladatainak végrehajtása érdekében együttmőködik az intézmény valamennyi szervezeti egységével, amelyek az együttmőködés során az általa meghatározott feladatokat az elıírt határidıre és a megadott tartalommal teljesíteni kötelesek. A Belsı Ellenırzés ellátja a) a külsı szervek által végzett ellenırzések végrehajtása elısegítésének feladatait (feltételek biztosítása, felkészülést szolgáló egyeztetések szervezése, emlékeztetık készítése stb.), b) a tájékoztatás nyújtását a külsı ellenırzések megkezdésérıl, az ellenırzések alapjául szolgáló ellenırzési programról, irányelvekrıl, c) az intézményi szintő adatszolgáltatást, együttmőködve a vizsgált szervezeti egységekkel, d) a jelentéstervezetek, jelentések véleményezésének összefogását, az intézményi szintő vélemény kialakítását, az intézményi válaszok elkészítését. -a külsı ellenırzésekrıl szóló nyilvántartást vezet. Az éves külsı ellenırzésekrıl intézményi beszámolót készít. -koordinálja az intézményt érintı, külsı szervek által végzett ellenırzésekhez kapcsolódó vélemény kialakítását. -felelıs az intézményre kiterjedı külsı ellenırzések, vizsgálatok (ÁSz, KEHi, Ügyészség, Rendırség stb.) koordinációjáért. -elkészíti a kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenırzési tervet. Feladatkörében felelıs: a) ellenırzési tevékenységet érintı tájékoztatási feladatok ellátásáért (ellenırzési program, ellenırzési jelentések éves összefoglaló ellenırzési jelentés), b) a felügyeleti tevékenység rendjének meghatározásáért, az egyes ellenırzések programjainak jóváhagyásáért, más szerv munkatársainak ellenırzésekbe történı bevonásáért, c) a feladatkörében a belsı utasítások, a kapcsolódó tájékoztatók, körlevelek elkészítéséért, A Belsı Ellenırzés felügyeleti és ellenırzési jogkörében közvetlenül felhívhatja az ellenırzött intézmény vezetıjét: a) a felügyelet, ellenırzés által feltárt jogszabálysértı mőködés megszüntetésére, b) a jogszerő állapot helyreállításához szükséges intézkedések megtételére, 20

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben