Közművek kivitelezésének feltételei, előkészítése, munkavédelmi előírások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közművek kivitelezésének feltételei, előkészítése, munkavédelmi előírások"

Átírás

1 Közművek kivitelezésének feltételei, előkészítése, munkavédelmi előírások /8. előadás/ Az építés megkezdésének feltételei: Vízjogi létesítési engedély alapján elkészített kiviteli terv Érvényes építési/kivitelezési szerződés Telephelyek, irodák, raktárak, közlekedési útvonalak, depóniák kijelölése/ létesítése A kivitelezés megkezdése előtt az engedélyben rögzített határidőn belül értesíteni kell az engedélyező hatóságot a kivitelezés megkezdéséről, továbbá az APEH-ot (kivitelezési érték, helyszín, stb.) Ezzel egyidejűleg kezdemé- nyezni kell az engedélyben rögzített feltételek teljesítését, különös tekintettel, a meglévő közművekkel kapcsolatos felügyeleti szerződések megkötésére. A tényleges kivitelezési munka az Építési napló megnyitásával és a munkaterület átadásával kezdődik meg. Munkaterület átadása a kivitelezőnek (építés helyszíne, szállító utak, depóniák, anyagnyerő helyek, üzem telephelyei, stb) A kivitelezési tevékenység jogszabályban meghatározott feltételekhez kötött, amelyekből néhány fontosabbat az alábbiakban mutatunk be Az építőipari kivitelezés az építési tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság kivitelező tevékenységi körében szerepel. A kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett olyan felelős műszaki vezető irányítja, aki a kivitelezővel tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti jogviszonyban áll, és aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá a kivitelezési tevékenységet végzők felett közvetlen irányítási joggal rendelkezik. A kivitelező és a felelős műszaki vezető rendelkezik kötelező szakmai felelősségbiztosítással, Az építőipari kivitelezési munkák tervezett megkezdését jogszabályban meghatározott esetekben és módon az építésfelügyeleti hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal az építtető bejelentette, és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység megkezdését, végzését a bejelentéstől számított 15 napon belül nem tiltotta meg. Az előzetes bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni az alábbi információkat: Az építtető nevét, megnevezését, Az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát, A vállalkozó kivitelező megnevezését, A tervező nevét, megnevezését 1

2 Az építés helyszínén a következő feladatokat kell elvégezni az infrastrukturális beruházások megkezdése előtt: Tervezett nyomvonal előzetes kitűzése egyidejűleg geodéziai alappontok létesítése és rögzítése. A meglévő közművek helyének és jelleggének felderítése (műszeres, kutatóárkos). A nyomvonal menti építmények állagának rögzítés (későbbi vitás esetek miatt). Az engedélyezési terv elkészítése óta bekövetkezett helyszíni változások felderítése. A nyomvonal menti egyéb állagmegóvási feladatok elvégzése (fa, egyéb tartószerkezet védelem, stb.) Tájékoztatási, információ közlési kötelem teljesítése (lakosság, forgalom, stb.) Forgalomelterelés megvalósítása Munkaterület lehatárolása, idegen személyek bejutásának megakadályozása Az építés ideje alatt az alábbi kivitelezéshez kacsolódó általános elveket kell betartani: A közterületen végzett munkáknál során biztosítani kell a kommunális szolgáltatások zavartalanságát, a tűzoltás, beteg szállítás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel folyamatosságát és biztonságát. A munkákat úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben veszélyeztesse, a gépek és berendezések környezetkímélők legyenek. A nehéz építőipari gépek negatív hatását (pl. zaj és porképződés) az emberek egészségére és az általános környezetre minimalizálni kell. Fontos tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés és az anyagszállítás érint. Az építő felel a munkaterület rendjének és átláthatóságának biztosításáért, a keletkezett hulladékok összegyűjtéséért, szelektálásáért, tárolásáért. A munkaterületen a következő dokumentációk meglétét kell biztosítani, az ellenőrző hatóság emberének szükség esetén átadni: Építési, környezetvédelmi engedélyek Kiviteli tervek, műszaki leírás, technológiai utasítások Munkavédelmi jegyzőkönyv Építési napló Minősítési dokumentációk Az építési napló, egy bizonyító erejű, az építkezés egészét dokumentáló tényeket, adatokat tartalmazó eseménynapló, okirat. Továbbá a kivitelezés résztvevői között a hivatalos kapcsolattartás eszköze, az építési naplóban bejegyzéssel értesítik egymást a részletekről, a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a szerződéses kötelezettségek szerződésszerű teljesítését befolyásolják. A - 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról című kormányrendelet alapján az építési napló részei: Címoldal (Tartalmazza az építkezés pontos megnevezését illetve a napló által átfogott időtartamot, valamint a napló kötetszámát.) Nyilvántartási rész (Építkezésre vonatkozó adatok) Naplórész (napi munkavégzésre vonatkozó jelentések) 2

3 Az építési napló vezetését a 290/2007. (X.31.) Kormány rendelet szabályozza. Az építési napló nyilvántartási részébe a kivitelező naponta az alábbi adatokat rögzíti: Dátum Időjárási viszonyok Erőforrások (létszám, gép, szállítóeszköz, anyag) Napi teljesítmény( végzett építés-szerelési munka) Eseti bejegyzések (eltakarásra kerülő munkák, munkavégzést akadályozó körülmények, terv hibák, minőségi észrevételek, többlet- pótmunkák) A következő részben az építési munkahelyeken biztosítandó minimális munkavédelmi követelményeit soroljuk fel a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. rendelet alapján: a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével. Anyagkitermelés, aknaépítés, földalatti munkák, alagútépítés és földmunkák munkavédelmi előírásai: Alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használata; Személyek leesésével, anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzése; Valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan belélegezhető levegő biztosításával, amely nem káros vagy veszélyes az egészségre. Annak lehetővé tételével, hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe, illetve más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák. 3

4 A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani. A talajt alávágással kiemelni nem szabad. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. Javasolt irodalom: Darabos Péter Mészáros Pál : Közművek Egyetemi jegyzet 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 290/2007. (X.31.) Kormány rendelet Építési törvény (Étv.) 4

5 Munkaterek lehatárolása, víztelenítése /9. előadás/ Vonalas közműveket rendszerint terepszint alá fektetetjük, kivételt képez néhány föld felett vezetett, például az elektromos, és a távhő vezeték. A földbe fektetett vezetékeknek rendszerint munkaárkot készítenek. A kitermelt föld helyét biztosítani kell a kitermelés, munkavégzés, visszatöltés ideje alatt a beomlás ellen. Legfőbb oka a munkaárok lehatárolásnak az emberi élet védelme, a környező létesítmények, mint például az útpálya, ingatlanok biztosítása. A keskeny munkagödör = munkaárok. A munkaárok méreteit a következő feltételek határozzák meg: a beépítendő tárgy mérete, közlekedés, szállítási igénye, munkavégzés, technológia (pl tokos kötés vagy hegesztés), víztelenítés módja 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az munkaárok oldalkialakítás módja függ a : rendelkezésre álló terület szélességtől, talajtól, talajvíz viszonyoktól, nyitva tartás idejétől, környezet beépítettségétől, létesítmény méreteitől, rendelkezésre álló eszközöktől. Ennek megfelelően a munkaárok oldal lehatárolás a következők szerint alakul: rézsűsen szádfalakkal dúcolással (állított, fekvő, nagytáblás) Rézsűs kialakításra mutat példát a 9.1. ábra abban az esetben ha a C = 0 (kohézió) és a β < Φ. A rézsű hajlását állékonysági vizsgálattal igazolni kell, amelynél figyelembe kell venni a felszíni terheket is. A deponált földet csak a szakadólapon kívül lehet elhelyezni. A rézsű állékonyságát negatívan befolyásolja: talajvíz mozgás dinamikus hatások (szádfal verés, forgalom) csapadék A csapadék, vagy a leszivárgó víz elvezetéséről gondoskodni kell a talpárokkal!!! 5

6 min 1m 3-5 m Talpárok ß 9.1. ábra A rézsűs kialakítás előnyei: nem kell ducolat, viszonylag nagy hely a munkavégzéshez, munkaárok hossza korlátlan gépi munka esetén kevés élőmunka igény. hátrányai: mélységgel nem egyenes arányban nő a kitermelendő földmennyiség, szakadó lapra ügyelni kell, alkalmazása környezettől függ, nem mindig alkalmazható ld.: sűrű beépítettség víztelenítés külön árokkal. Amennyiben a rézsüs kialakítás nem jöhet szóba, kitakarásos technológia alkalmazása során függőleges falú munkaárkot kell kialakítani. Függőleges földfal m 0 magasságig állékony, ekkora magasságig kiemelhető a munkaárok, de mielőbb meg kell támasztani legalább hézagos dúcolással. 2,67C Φ m 0 = tg = (45 + ) nγ 2 ahol: m 0 függőleges földfal eddig a mélységig állékony megtámasztás nélkül C - kohézió Φ belső súrlódási szög γ - talaj térfogatsúlya n biztonsági tényező (2-3) 6

7 A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége a munkavédelmi szabályzat alapján terheletlen térszint, különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő 9.1. táblázat: megnevezése A talaj kitermelésének módja Függőleges fal esetén Földkitermelés megengedett mélysége (m) 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 Laza, szemcsés talaj Szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0 Nyíltvíz tartás mellett 0,8 1,0 1,5 2,5 Tömör, szemcsés talaj Szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5 és sodorható iszap Nyíltvíz tartás mellett 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 Kemény iszap és Szárazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0 sodorható sovány anyag Nyíltvíz tartás mellett 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 Szárazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0 Sodorható kövér anyag Nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 Kemény anyag Szárazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 Nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4, táblázat A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagödör mellett - a szakadó lapon belül - statikus és dinamikus terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. Ha dinamikus hatás éri a talajt, vagy épület mellett van, akkor a munkaárkot dúcolni kell. Hagyományos dúcolatok Anyagai leginkább puhafa, illetve acél. A pallók lehetnek fából, akkor fém papucsot húznak a végeire, a tartóssága növelésére, illetve lehetnek hidegen hajlított acélból, például a szádlemezek, ilyen szádlemezekre mutat példát az 9.2. ábra, ennek előnye a visszanyerhetőség, ezáltal a többszöri felhasználhatóság, illetve a könnyű leverhetőség a fa pallókkal szemben. A szádlemezeket általában állítva helyezik, el a fa pallókat némely esetben vízszintesen 9.3 ábra. A pallókat, lemezeket a talaj állékonyságának függvényében elhelyezhetik hézagosan, és zárt sorban is. Minden esetben gondoskodni kell ezek megtámasztásáról, amely történhet fa dúccal, amelynek minimálisan 12 cm átmérőjűnek kell lennie A ducfa anyaga csak puhafa lehet (időben érzékelhető a tönkremeneteli jelensége). A dúc lehet még csavaros vasdúc is, amelynek előnye a tartósság, nagy teherbírás, változtatható hossz. A dúcok elhelyezésénél fontos, hogy mind vízszintes, mind függőleges értelemben egy síkban legyen a megtámasztás, mert különben a terhelés hatására a lemezek kihajolhatnak, és az egész dúcolat összeomlásához vezethet. Zárt sorú dúcolat kialakítása során célszerű hosszirányú gerendákat alkalmazni, és ezek közé elhelyezni a dúcokat. A dúcolat elhelyezés úgy történik, hogy a földet az állékonysága mélységében kitermelik, ezután elhelyezik a pallókat, illetve szádlemezeket, ezután megtámasztják ezeket. A következő lépcsőben tovább mélyítik a munkaárkot a kívánt mélységig, majd a dúcokat fellazítják, és lejjebb nyomják a lemezeket, illetve a pallókat. 7

8 25 cm 1,5-6,0 m 9.2. ábra Pátria szádlemez a.) b.) 9.3. ábra: Dúcolás pallózással: a.) függőleges pallók, vízszintes hevederek, b.) vízszintes pallók függőleges hevederek Manapság a dúcfák, illetve gerendák helyett modernebb könnyebben használható hidraulikus dúckeretet alkalmaznak, amelyre példát az 9.4. képen láthatunk, ahol hidraulikus dugattyú szorítja a földfalhoz a megtámasztást. Ennek előnye gyors, biztonságos elhelyezés, illetve változtatható a mérete a munkaárok szélességnek megfelelően. 8

9 9.4. kép: hidraulikus dúckeret Szádfak: Alkalmazott anyagok vasbeton, acél, fa. A szádfal nem más, mint talajba levert, egymáshoz hornyokkal kapcsolódó szádpallókból álló fal, amelynek faladata, hogy védjen a beomlás ellen, vízzáró falat képezzen az építési munka ideje alatt, esetleg a későbbiekben a szerkezet elemévé váljon, ugyanis a szádfalak, lehetnek ideiglenes határoló szerkezetek, illetve lehetnek végleges szerkezetek. Ezen munkagödör lehatárolás olyan helyen célravezető, ahol fokozott probléma a vízbetörés, mint például vízfolyás keresztezésnél. Közműépítéseknél főleg acél pallókat, néha fa pallókat alkalmaznak. Acél pallóra mutat példát a 9.4.kép. ahol a vízzárást a korábban említett hornyok biztosítják 9.4. kép: Larssen pallók Az említett pallókat, vagy verő, vagy vibráló berendezéssel hajtják le a talajba, és vibrációs berendezéssel húzzák ki. A szádfalakat víznyomásra, illetve földnyomásra kell méretezni. 9

10 Statikailag különböző típusokat különíthetünk el: szabadon álló, alul befogott alul befogott, egy szinten megtámasztott alul befogott több szinten megtámasztott Ezen dúcolat előnye a vízzárás biztosítása, hátránya hogy lassú, és költséges építést eredményez. Védőkosaras építés: Védőkosaras építést rövid munkaárkos építésnél alkalmaznak, ahol a talaj az építés ideje alatt állékony, csak az esetleges véletlenszerű beomlás ellen kell biztosítani. Ilyen esetben a védőkosár megvédi a lent dolgozó embereket. Ezen eljárással csak rövid vezetékszakaszokat lehet beépíteni, körülbelül 2,00 méteres hosszokban, ilyen építésre mutat példát a következő 9.5. ábra 9.5. ábra: Védőkosaras építés Ezen technológia során a kotrógép kiemeli a földet az árok mélységig, majd a csővel együtt leemeli a védőkosarat, ezután egy ember lent elvégzi a csőszerelési munkákat a védőkosár biztonságában, majd kiemelik a védőkosarat, és betemetik a csövet. Ezen rövid szakaszos építési módok ott alkalmazhatók, ahol nincs előírva a teljes földvisszatöltés nélküli nyomáspróba, ugyanis a támaszokat, dúcokat csak akkor lehet eltávolítani, ha vizsgálatok megfelelő eredményt hoztak. 10

11 Nagytáblás dúcolat: Az ilyen típusú munkaárok lehatárolás az utóbbi években terjedt el, az egyre nagyobb fokú gépesítésre és hatékonyságnövelésre való törekvés következtében. Az említett dúcolati rendszerekre mutat példát a 9.6. kép kép Alkalmazhatósága 5 méteres árokmélységig terjed. Az építést jelentősen meggyorsítja. A földet a talaj állékonyságának megfelelő mélységig kitermelik, majd a nagytáblás dúcolatot belehelyezik kotrógép segítségével a munkaárokba, majd a kotró tovább mélyíti az árkot, ezután a táblát lejjebb nyomják, amelyet segít a táblákon található vágólap, ha szükséges úgynevezett magasítókat helyeznek rá, ahol a megfelelő kapcsolatot hornyok, hüvelyek biztosítják. A távtartók segítségével a munkaárok szélessége tág határok között változtatható. Olyan tábláknál, ahol nincs vágóél, ott a dúcokat (távtartókat) lehet állítani, amely segítségével a táblákat a földfalhoz lehet szorítani, illetve süllyesztésnél, illetve kiemelésnél felengedni. 11

12 Előnyei: gyors építhetőség, visszanyerhető, kis élő munkaigény, változatható szélesség (csőfektetéshez, aknaépítéshez), viszonylag kis mennyiségű földkitermelés, szinte bármilyen talajban alkalmazható, könnyű szállíthatóság Hátrányai: kötött hossz, sűrű közműkeresztezések esetén nem alkalmazható speciális gépigény (zuhanás elleni védelemmel el kell látni) A 9.2. ábra az építési feltételeknek legmegfelelőbb ducolati rendszerek kiválasztásban segít. 6-III. táblázat: Balesetlehárítási szempontból ajánlott, függõleges oldalhatárolási módok Talajviszonyok a munkagödör (árok) mélysége H 3,0 m 3,0 m < H < 5 m H > 5,0 m Normál nedvességû talajok rendszerint vízszintes pallójú hézagos dúcolás szokványos zártsorú dúcolás csak statikai tervek szerinti dúcolás Nagyobb nedves- rendszerint függõ- ségû és szemcsés leges pallójú, zárt talajok sorú dúcolás Bármilyen talaj- Szádfalazás: ban, talajvíz be- áramlás esetén a szádpallókat a munkagödör fenekénél - legalább - 0,75 m-rel mélyebbre kell verni ábra: ducolati rendszer kiválasztási segédlet 12

13 A munkaárkok, illetve munkagödrök víztelenítése során távol kell tartani a talajvizet, és a felszín felöl érkező csapadékvizet, hogy ne zavarja munkákat, eközben figyelni kell, hogy ne bontsuk meg a talaj egyensúlyát, ne okozzunk hidraulikus talajtörést. A felszíni vizeket a munkaárok körüli folyókákkal, illetve övárkokkal fel egyszerűen fel lehet fogni. A beszivárgó talajvíz eltávolítására, illetve távoltartására több megoldás lehetséges: Nyíltvíztartás Talajvízszint süllyesztés Vízkiszorítás sűrített levegővel Elektroozmózissal Talajfagyasztással Vízkizárás pl.: szádfalakkal vízzáró rétegig Ezen eljárások közül közműépítésben a nyíltvíztartást, talajvízszint süllyesztést, vízkizárást alkalmazzák, illetve az elektroozmózist. Nyíltvíztartás: Ez a legköltségkímélőbb megoldás. Ennek lényege, hogy a munkaárokba jutott vizet folyókával egy zsompba, vagy a kiépített vezeték segítségével egy aknába vezetjük, és onnét szivattyú segítségével eltávolítjuk. Csak olyan talajban alkalmazható, ahol az áramló víz nem lazítja fel a talajt, ezért csak kötött talajokban, mint az agyag alkalmazható, szemcsés talajokban csak kis depresszió mellett. Folyós homokban nem javasolt a hidraulikus talajtörés miatt, ugyanis ilyenkor a talaj sűrű folyadékként beáramlik a munkaárokba. Csak akkor alkalmazható ez a megoldás, ha a víz számára megfelelően hosszú áramlási utat biztosítunk például megfelelő mélységre levert szádfallal 9.7. ábra a sebesség csökkenése érdekében. H v = k, L1+ L2 ahol: k - szivárgási tényező TVSZ L2 L1 H Szádfal Folyóka 9.7. ábra 13

14 Nyíltvíztartás esetén a leszívás hatótávolsága 9.8. ábra a következő képlet segítségével számolható: k T H R = 1,3 n k - szivárgási tényező T - a víztelenítés kezdetétől eltelt idő n - a talaj hézagtérfogata TVSZ t h H Vízzáró réteg 9.8. ábra A nyíltvíztartás során eltávolítandó vízmennyiség az 9.8. ábra alapján, az oldalfalon érkező fajlagos vízmennyiség: q o k = 2R ( H 2 h 2 ) A munkaárok alján érkező fajlagos vízmennyiség: q = k( H h) a q r qr b/r és t/b viszonyszámoktól függő vízmennyiség A munkaárokból eltávolítandó teljes vízmennyiség: Q = ( qa + qo ) L ahol: L a munkaárok hossza 14

15 Talajvízszint süllyesztés: Talajvízszint süllyesztés alkalmával nem a munkaárokból távolítjuk el a vizet, hanem azon kívül elhelyezett kutakból. A leszívási felület miatt ennél a víztelenítési módnál nagyobb mennyiségű vizet kell eltávolítani, mint nyíltvíztartás esetén. Durva szemcsés talajokban a gyors vízutánpótlás miatt nem ajánlott. Kötött talajokban a nyíltvíztartás olcsóbb. Használhatósága közepes homok, homokliszt, homokos iszap talaj esetén előnyős. Alkalmazása akkor javasolt, ha: Nyíltvíztartás során talajfellazulás, hidraulikus talajtörés lehetséges Szádfalazást lehet vele kiváltani Szádfal lejuttatás dinamikus hatása nem megengedett a környező épületek miatt Hátránya: Kényes folytonos szivattyúzás Hosszú előkészítő munkák. Építés talajvízleszívás A talajvízleszívás a környező épületek süllyedését okozhatja, nagy odafigyelés szükséges 100% tartalék kell a szivattyúkból Költséges A talajvízszint süllyesztő rendszer elemei Kutak, melyek a vizek összegyűjtésére szolgálnak, Vezetékek, amelyek a vizet elszállítják Vizet mozgató gépek, mint szivattyú, gépházak Erre mutatnak példát a következő 9.9. képek 9.9. képek: Vákuumkutas víztelenítés: vezetékek, vákuumgépház Talajvízsüllyesztést csak megfelelő tervek birtokában lehet végezni. A munkaárok fenékszintje alá kell süllyeszteni a talajvizet. A süllyesztő kutakon kívül észlelő kutakat is telepíteni kell. A talajvízszint süllyesztés során víztelenítési naplót kell vezetni. A víztelenítést fokozatosan lehet csak abbahagyni, a kutak eltávolítása után a helyét gyorsan kötő 15

16 cementhabarccsal kell kiinjektálni. Alapelve szerint két vízszintsüllyesztési rendszert lehet megkülönböztetni: - Vákuumos (Siemens, Pontkutas, Vákuumkutas) ábra - Szivattyús ábra: Vákuumkutas víztelenítés elvi ábrája A Siemens, pontkutas, vákuumkutas víztelenítési eljárásoknál, vákuum segítségével mozgatják a vizet. A Siemens rendszerű (szívókutas) süllyesztés paraméterei: Kútmélység: 8-12 méter Kutak távolsága: 6-10 méter Kutak átmérője: cm Ilyen kútra mutat példát a következő ábra. A szívócső egy körvezeték, a vezetékátmérőt úgy kell megválasztani, hogy az átáramló víz sebessége ne legyen nagyobb, mint 2 m/s. A szívóvezeték telepítése során ügyelni kell, hogy végig a gépház felé emelkedjen a vezeték, mivel különben légdugó alakul ki, amely miatt a vízszállítás megállhat. A gyakorlati szívómagasság, amire a vizet fel tudja emelni az 3,5 méter, ebből következően, ha mélyebbre szeretnénk süllyeszteni a talajvizet, akkor lépcsőzetesen telepített kutak segítségével tehetjük meg. 16

17 Szívócsõ Tolózár Vízszint a kútban 1,00 m 1,00-1,50 méter Dugó (fa, acél) Szûrõcsõ Béléscsõ Szívócsõ Mélykutas víztelenítés: ábra: Siemens rendszerű kút A kút szerkezetileg hasonló a Siemens rendszerűhöz, csak annyi a különbség, hogy a kút nagyobb átmérőjű, és a vákuum helyett egy kútba elhelyezett szivattyú emeli ki a vizet. A fúrt kút cm átmérőjű, amelybe belekerül egy cm átmérőjű perforált szűrőcső. A szűrőcső és a kút fala közé, valamilyen szemcsés anyagot töltenek szűrőrétegnek. A szűrőcsőbe helyezik le a szivattyút és a haszoncsövet. A kitermelhető víz mennyisége a kút leszívási görbéjéből adódik, és ehhez kell csőhálózati jelleggörbét igazítani, illetve szivattyút választani. Ezek a kutak nagy vízáteresztő képességű talajba ajánlatosak, pl.: folyami kavics teraszok. Egy rögtönzött megoldása ennek a rendszernek, ha vonalas létesítményt építenek a folyami kavics teraszon, ha leásnak 80-as, vagy 100-as kútgyűrűket, és ebbe helyeznek ele egy búvárszivattyút, amely kitermeli a vizet, itt csak arra kell ügyelni, hogy elég mélyre ássák a kutat, a leszívási görbét figyelembe véve, illetve a leszívás miatt a környező épületekben ne okozzanak kárt. Pontkutas rendszer: Itt 5-7 cm átmérőjű csöveket fúrva, vagy öblítéses módszerrel juttatnak le a talajba Ezeknek a csöveknek az alsó 1-1,5 métere perforálva van, amelyre ráhúznak egy szűrőszövetet.. Ezeket a pontkutakat egymástól cm távolságban helyezik el. Miután a kutakat telepítették a haszoncső mellé szűrőréteget helyeznek el a kút nyakát agyagdugóval zárják le. A kutakat összekötik egy vákuumcsővel, amely a vákuumgépházból indul ki Vákuukutas rendszer A vákuumkutas víztelenítés megegyezik a pontkutassal, csak az a különbség, hogy a szivattyútelepet, egy légszivattyúval egésztik ki, így a kútban egy légritkított teret hoznak létre. A légritka tér miatt a víz nem csak a gravitáció miatt áramlik a kút felé, hanem a vákuum miatt is. Az elérhető leszívás így eléri a 4-4,5 métert. Ennek előnye a többi vákuumossal szemben: 17

18 a kívánt leszívási felület hamarabb elérhető, mint simán gravitációs vízáramlás esetén a föld mélyebben kiemelhető a légköri nyomás támasztó hatása miatt Hátránya: drága üzemelés (berendezés, energia felhasználás) állandó karbantartást igényel durvaszemcséjű talajban nem alkalmazható A 9.3. táblázat a talajok vízáteresztő képességét mutatja: 6-II. táblázat: Az áteresztõképességi együttható tájékoztató értékei A homogén talaj megnevezése A k szivárgási tényezõ értéke m/s Megjegyzés Kövér agyag < Gyakorlatilag Közepes agyag vízzáró Sovány agyag Rossz Iszap vízvezetõ Homokliszt Iszapos homok Finom homok Iszapmentes közepes homok Durva homok Homokos kavics Kis mértékben vízvezetõ Közepesen vízvezetõ Jó vízvezetõ Kavics > 1, táblázat A 9.4. ábra a talajok vízáteresztő képességének, és a szükséges leszívás ismertében mutatja az ideális talajvízszint csökkentési módszereket. 18

19 9.4. ábra Javasolt irodalom: Darabos Péter Mészáros Pál : Közművek Egyetemi jegyzet 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Mészáros P. Kiss E. Fülöp R.: Csövek, kötéstechnikák és technológiák a földbe fektetett vízi közművek hálózataihoz

20 Csőanyag, csőkötési ismeretek /10. előadás/ A csőanyag, és ezen belül a kötéstechnika kiválasztása normális körülmények között egy értékelemzési feladat. Az értékelemzés a vezetéstechnikában alkalmazott döntés előkészítő módszer, mely a vevő, vagy fogyasztó igényeiből indul ki. A szakmában ismert értékelemzési eljárások: műszaki, gazdasági és műszaki-gazdasági alapokon készítik elemzéseiket. A kereskedelemben kapható csöveket többféleképp lehet csoportosítani: anyaga rendszermerevsége falszerkezete, gyártás helye szállítás módja szerint. Az anyag szerinti csoportosítás az alábbi lehet: fémes anyagú, cement kötőanyagú, kerámia, műanyag műgyanta kötőanyagú. Csőstatikai alapon a rendszermerevség kérdése jöhet szóba (merev, átmeneti tartomány, rugalmas), amely befolyásolhatja a csövek tönkremenetelének folyamatát. A falszerkezet kialakítása szerint megkülönböztetünk: homogén, bordás, üreges és különböző anyagokból rétegekből álló vegyes falszerkezeteket. A csőkötés alapján: felnyíló kötésű, húzóerő felvételére alkalmas, a cső anyagával homogén és eltérő anyagú Gyártási helye szerint: Helyszíni 20

21 Előre gyártott A legfontosabb a szállítás módja alapján történő megkülönböztetés az alábbiak szerint: gravitációs és nyomó. Csőkötés alapján történő megkülönböztetés az alábbiak lehetnek Felyíló/húzásbiztos (csőstatikai szempont) Csőanyagával homogén/inhomogén (korróziós szempont) Gravitációs csöveknél alkalmazott csőanyagokat a rendszerben szállított közeg, a vezeték rendszerben betöltött szerepe, és az üzemeltetők előírásai határozzák meg. Hazánkban a következő anyagok terjedtek el: Öntöttvas cső Kőagyag Beton, vasbeton Azbesztcement (ma már nem építhető) Műanyag (PVC, PP, PE) Műgyanta kötőanyagú Gravitációs öntöttvas: Előny: Hosszú élettartam (megfelelő korrózióvédelemmel) Jó idomellátottság Egyszerű kötéstechnika Hátrány: Megfelelő védelem nélkül korrózióra hajlamos, Drága, Viszonylag nehéz csőanyag, Kötéstípusai: Tokos, Könnyű, vagy masszív csőbilincs Gravitációs kőagyag (mázas, mázatlan): Előny: Hosszú élettartam, Jó korrózió állóság Kis csőfal érdesség (mázas csöveknél) 21

22 Hátrány: Speciális megmunkáló szerszámok szükségesek (vágás, csatlakozások kialakítása) Drága, Viszonylag nehéz csőanyag, Precíz, szakképzett építést igényel (körülbetonozás) Kötéstípusai: Tokos, Kóracél tokkal Gravitációs beton, vasbeton: Előny: Hosszú élettartam (környezetnek megfelelő korrózióvédelem esetén), Jó teherbíró képesség, Nagy átmérőben építhető Hátrány: Korrózió érzékenység (cementkő) Speciális megmunkáló szerszámok szükségesek (vágás, csatlakozások kialakítása) Drága építés, gépigény miatt, Viszonylag nehéz csőanyag, Precíz, szakképzett építést igényel aljzat, ágyazat, illetve csatlakozások kialakítása Nagyobb átmérőtartományban versenyképes Kötéstípusai: Tokos Gravitációs azbesztcement: Előny: Hosszú élettartam (környezetnek megfelelő korrózióvédelem esetén), Gyártási eljárásból adódóan sima belső felület Viszonylag könnyű csőanyag Nagy átmérőtartomány Egyszerű csőkötés technika Hátrány: Korrózió érzékenység (cementkő) Nem megfelelő munkavégzés mellett egészségkárosító Elmozdulásokra érzékeny 22

23 Kötéstípusai: Tokos Reka Simplex Gibault (ritka, inkább javításokkor) Gravitációs műanyag csövek: A műanyag csöveknek két nagy csoportja van anyag szerint hőre lágyuló PE polietilén (régen KPE) PVC polivinilklorid PP polipropilén illetve hőre keményedő: Előny: Műgyanta Könnyű csőanyag Sima belső felület Egyszerű csőkötés technika (tokos, karmantyús csöveknél) Könnyen megmunkálható Viszonylag olcsó Hátrány: Gondos építést, ágyazást igényel Körültekintő tárolást igényel Napsugárzás, hő károsítja Idővel fizikai tulajdonágai változnak Legelterjedtebb kötéstípusai: Tokos, karmantyú (PVC, KG-PVC, ÜPE) Hegesztett (PE) Mechanikai gyorskötő (PE) Acél mandzsetta (ÜPE) A nyomócsövek adják a földbe fektetett csövek másik nagy csoportját. A fektetett csőanyagok a következők: öntöttvas (lemezgrafitos, gömbgrafitos), acél, vasbeton, műanyag, azbesztcement (már nem lehet építeni) 23

MUNKAVÉDELEM AZ ÉPÍTÉS KIVITELEZÉS SORÁN

MUNKAVÉDELEM AZ ÉPÍTÉS KIVITELEZÉS SORÁN KÉZIKÖNYV ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEK ÉS ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK LEGFONTOSABB MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI 2012 Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonság

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Égáz Rt.-Dégáz Zrt. TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS T-04

Égáz Rt.-Dégáz Zrt. TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS T-04 Égáz Rt.-Dégáz Zrt. TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS T-04 CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE, ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA Készítette: Egyeztetve: Előterjesztő: Aszódi János

Részletesebben

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 8. Készítette

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet és a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet végrehajtásához szükséges részletes műszaki követelmények Lezárva: 2007.

Részletesebben

Hulladéklerakók létesítésének szempontjai

Hulladéklerakók létesítésének szempontjai Hulladéklerakók létesítésének szempontjai 1.Bevezető Az egyik legnagyobb energiafelhasználó és környezetszennyező tevékenység: az épített környezet létrehozása, és üzemeltetése. A mai mérnöki tervezésben

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL (2004.05.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 6. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 6. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM 2015. Március 31. ÉRDI V. évfolyam. 6. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK... 2 12/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI TANTÁRGYI SEGÉDLET KÖVETELMÉNYMODUL 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (1. sz. módosítás) Lezárva:

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (1. sz. módosítás) Lezárva: 1 A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (1. sz. módosítás) Lezárva: 2006.06.26. I. FEJEZET... 5 A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE...

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat. 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

Műszaki Biztonsági Szabályzat. 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1 Műszaki Biztonsági Szabályzat 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M 1 GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKIBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

.9/ napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

.9/ napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere.9/ napirendi pont Tárgy: A Mély-Terv Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Keresztúri úti csatornarekonstrukció és

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek D.V.M. Construction Kft. /.. Kft. Munkaszám:.. Szerződésszám: 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan

Részletesebben

GAZDASÁGOS ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELÉSI RENDSZEREK VIZSGÁLATA

GAZDASÁGOS ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELÉSI RENDSZEREK VIZSGÁLATA MISKOLCI EGYETEM Környezetgazdálkodási Intézet Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék GAZDASÁGOS ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELÉSI RENDSZEREK VIZSGÁLATA OTKA zárójelentés T 043179 Témavezető: Dr. Szabó Imre tanszékvezető

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken

Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 72 74. Telefon: +36 1 887 3400 Fax: +36 1 205 6065 www.sade.hu Veolia Water S&T Magyarország

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

Környezet,- tűz- és munkavédelem

Környezet,- tűz- és munkavédelem Környezet,- tűz- és munkavédelem 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 2 KÖRNYEZET-, TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELEM TISZA LÁSZLÓ

Részletesebben