Közművek kivitelezésének feltételei, előkészítése, munkavédelmi előírások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közművek kivitelezésének feltételei, előkészítése, munkavédelmi előírások"

Átírás

1 Közművek kivitelezésének feltételei, előkészítése, munkavédelmi előírások /8. előadás/ Az építés megkezdésének feltételei: Vízjogi létesítési engedély alapján elkészített kiviteli terv Érvényes építési/kivitelezési szerződés Telephelyek, irodák, raktárak, közlekedési útvonalak, depóniák kijelölése/ létesítése A kivitelezés megkezdése előtt az engedélyben rögzített határidőn belül értesíteni kell az engedélyező hatóságot a kivitelezés megkezdéséről, továbbá az APEH-ot (kivitelezési érték, helyszín, stb.) Ezzel egyidejűleg kezdemé- nyezni kell az engedélyben rögzített feltételek teljesítését, különös tekintettel, a meglévő közművekkel kapcsolatos felügyeleti szerződések megkötésére. A tényleges kivitelezési munka az Építési napló megnyitásával és a munkaterület átadásával kezdődik meg. Munkaterület átadása a kivitelezőnek (építés helyszíne, szállító utak, depóniák, anyagnyerő helyek, üzem telephelyei, stb) A kivitelezési tevékenység jogszabályban meghatározott feltételekhez kötött, amelyekből néhány fontosabbat az alábbiakban mutatunk be Az építőipari kivitelezés az építési tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság kivitelező tevékenységi körében szerepel. A kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett olyan felelős műszaki vezető irányítja, aki a kivitelezővel tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti jogviszonyban áll, és aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá a kivitelezési tevékenységet végzők felett közvetlen irányítási joggal rendelkezik. A kivitelező és a felelős műszaki vezető rendelkezik kötelező szakmai felelősségbiztosítással, Az építőipari kivitelezési munkák tervezett megkezdését jogszabályban meghatározott esetekben és módon az építésfelügyeleti hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal az építtető bejelentette, és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység megkezdését, végzését a bejelentéstől számított 15 napon belül nem tiltotta meg. Az előzetes bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni az alábbi információkat: Az építtető nevét, megnevezését, Az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát, A vállalkozó kivitelező megnevezését, A tervező nevét, megnevezését 1

2 Az építés helyszínén a következő feladatokat kell elvégezni az infrastrukturális beruházások megkezdése előtt: Tervezett nyomvonal előzetes kitűzése egyidejűleg geodéziai alappontok létesítése és rögzítése. A meglévő közművek helyének és jelleggének felderítése (műszeres, kutatóárkos). A nyomvonal menti építmények állagának rögzítés (későbbi vitás esetek miatt). Az engedélyezési terv elkészítése óta bekövetkezett helyszíni változások felderítése. A nyomvonal menti egyéb állagmegóvási feladatok elvégzése (fa, egyéb tartószerkezet védelem, stb.) Tájékoztatási, információ közlési kötelem teljesítése (lakosság, forgalom, stb.) Forgalomelterelés megvalósítása Munkaterület lehatárolása, idegen személyek bejutásának megakadályozása Az építés ideje alatt az alábbi kivitelezéshez kacsolódó általános elveket kell betartani: A közterületen végzett munkáknál során biztosítani kell a kommunális szolgáltatások zavartalanságát, a tűzoltás, beteg szállítás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel folyamatosságát és biztonságát. A munkákat úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben veszélyeztesse, a gépek és berendezések környezetkímélők legyenek. A nehéz építőipari gépek negatív hatását (pl. zaj és porképződés) az emberek egészségére és az általános környezetre minimalizálni kell. Fontos tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés és az anyagszállítás érint. Az építő felel a munkaterület rendjének és átláthatóságának biztosításáért, a keletkezett hulladékok összegyűjtéséért, szelektálásáért, tárolásáért. A munkaterületen a következő dokumentációk meglétét kell biztosítani, az ellenőrző hatóság emberének szükség esetén átadni: Építési, környezetvédelmi engedélyek Kiviteli tervek, műszaki leírás, technológiai utasítások Munkavédelmi jegyzőkönyv Építési napló Minősítési dokumentációk Az építési napló, egy bizonyító erejű, az építkezés egészét dokumentáló tényeket, adatokat tartalmazó eseménynapló, okirat. Továbbá a kivitelezés résztvevői között a hivatalos kapcsolattartás eszköze, az építési naplóban bejegyzéssel értesítik egymást a részletekről, a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a szerződéses kötelezettségek szerződésszerű teljesítését befolyásolják. A - 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról című kormányrendelet alapján az építési napló részei: Címoldal (Tartalmazza az építkezés pontos megnevezését illetve a napló által átfogott időtartamot, valamint a napló kötetszámát.) Nyilvántartási rész (Építkezésre vonatkozó adatok) Naplórész (napi munkavégzésre vonatkozó jelentések) 2

3 Az építési napló vezetését a 290/2007. (X.31.) Kormány rendelet szabályozza. Az építési napló nyilvántartási részébe a kivitelező naponta az alábbi adatokat rögzíti: Dátum Időjárási viszonyok Erőforrások (létszám, gép, szállítóeszköz, anyag) Napi teljesítmény( végzett építés-szerelési munka) Eseti bejegyzések (eltakarásra kerülő munkák, munkavégzést akadályozó körülmények, terv hibák, minőségi észrevételek, többlet- pótmunkák) A következő részben az építési munkahelyeken biztosítandó minimális munkavédelmi követelményeit soroljuk fel a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. rendelet alapján: a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével. Anyagkitermelés, aknaépítés, földalatti munkák, alagútépítés és földmunkák munkavédelmi előírásai: Alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használata; Személyek leesésével, anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzése; Valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan belélegezhető levegő biztosításával, amely nem káros vagy veszélyes az egészségre. Annak lehetővé tételével, hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe, illetve más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák. 3

4 A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani. A talajt alávágással kiemelni nem szabad. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. Javasolt irodalom: Darabos Péter Mészáros Pál : Közművek Egyetemi jegyzet 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 290/2007. (X.31.) Kormány rendelet Építési törvény (Étv.) 4

5 Munkaterek lehatárolása, víztelenítése /9. előadás/ Vonalas közműveket rendszerint terepszint alá fektetetjük, kivételt képez néhány föld felett vezetett, például az elektromos, és a távhő vezeték. A földbe fektetett vezetékeknek rendszerint munkaárkot készítenek. A kitermelt föld helyét biztosítani kell a kitermelés, munkavégzés, visszatöltés ideje alatt a beomlás ellen. Legfőbb oka a munkaárok lehatárolásnak az emberi élet védelme, a környező létesítmények, mint például az útpálya, ingatlanok biztosítása. A keskeny munkagödör = munkaárok. A munkaárok méreteit a következő feltételek határozzák meg: a beépítendő tárgy mérete, közlekedés, szállítási igénye, munkavégzés, technológia (pl tokos kötés vagy hegesztés), víztelenítés módja 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az munkaárok oldalkialakítás módja függ a : rendelkezésre álló terület szélességtől, talajtól, talajvíz viszonyoktól, nyitva tartás idejétől, környezet beépítettségétől, létesítmény méreteitől, rendelkezésre álló eszközöktől. Ennek megfelelően a munkaárok oldal lehatárolás a következők szerint alakul: rézsűsen szádfalakkal dúcolással (állított, fekvő, nagytáblás) Rézsűs kialakításra mutat példát a 9.1. ábra abban az esetben ha a C = 0 (kohézió) és a β < Φ. A rézsű hajlását állékonysági vizsgálattal igazolni kell, amelynél figyelembe kell venni a felszíni terheket is. A deponált földet csak a szakadólapon kívül lehet elhelyezni. A rézsű állékonyságát negatívan befolyásolja: talajvíz mozgás dinamikus hatások (szádfal verés, forgalom) csapadék A csapadék, vagy a leszivárgó víz elvezetéséről gondoskodni kell a talpárokkal!!! 5

6 min 1m 3-5 m Talpárok ß 9.1. ábra A rézsűs kialakítás előnyei: nem kell ducolat, viszonylag nagy hely a munkavégzéshez, munkaárok hossza korlátlan gépi munka esetén kevés élőmunka igény. hátrányai: mélységgel nem egyenes arányban nő a kitermelendő földmennyiség, szakadó lapra ügyelni kell, alkalmazása környezettől függ, nem mindig alkalmazható ld.: sűrű beépítettség víztelenítés külön árokkal. Amennyiben a rézsüs kialakítás nem jöhet szóba, kitakarásos technológia alkalmazása során függőleges falú munkaárkot kell kialakítani. Függőleges földfal m 0 magasságig állékony, ekkora magasságig kiemelhető a munkaárok, de mielőbb meg kell támasztani legalább hézagos dúcolással. 2,67C Φ m 0 = tg = (45 + ) nγ 2 ahol: m 0 függőleges földfal eddig a mélységig állékony megtámasztás nélkül C - kohézió Φ belső súrlódási szög γ - talaj térfogatsúlya n biztonsági tényező (2-3) 6

7 A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége a munkavédelmi szabályzat alapján terheletlen térszint, különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő 9.1. táblázat: megnevezése A talaj kitermelésének módja Függőleges fal esetén Földkitermelés megengedett mélysége (m) 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 Laza, szemcsés talaj Szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0 Nyíltvíz tartás mellett 0,8 1,0 1,5 2,5 Tömör, szemcsés talaj Szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5 és sodorható iszap Nyíltvíz tartás mellett 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 Kemény iszap és Szárazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0 sodorható sovány anyag Nyíltvíz tartás mellett 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 Szárazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0 Sodorható kövér anyag Nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 Kemény anyag Szárazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 Nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4, táblázat A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagödör mellett - a szakadó lapon belül - statikus és dinamikus terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. Ha dinamikus hatás éri a talajt, vagy épület mellett van, akkor a munkaárkot dúcolni kell. Hagyományos dúcolatok Anyagai leginkább puhafa, illetve acél. A pallók lehetnek fából, akkor fém papucsot húznak a végeire, a tartóssága növelésére, illetve lehetnek hidegen hajlított acélból, például a szádlemezek, ilyen szádlemezekre mutat példát az 9.2. ábra, ennek előnye a visszanyerhetőség, ezáltal a többszöri felhasználhatóság, illetve a könnyű leverhetőség a fa pallókkal szemben. A szádlemezeket általában állítva helyezik, el a fa pallókat némely esetben vízszintesen 9.3 ábra. A pallókat, lemezeket a talaj állékonyságának függvényében elhelyezhetik hézagosan, és zárt sorban is. Minden esetben gondoskodni kell ezek megtámasztásáról, amely történhet fa dúccal, amelynek minimálisan 12 cm átmérőjűnek kell lennie A ducfa anyaga csak puhafa lehet (időben érzékelhető a tönkremeneteli jelensége). A dúc lehet még csavaros vasdúc is, amelynek előnye a tartósság, nagy teherbírás, változtatható hossz. A dúcok elhelyezésénél fontos, hogy mind vízszintes, mind függőleges értelemben egy síkban legyen a megtámasztás, mert különben a terhelés hatására a lemezek kihajolhatnak, és az egész dúcolat összeomlásához vezethet. Zárt sorú dúcolat kialakítása során célszerű hosszirányú gerendákat alkalmazni, és ezek közé elhelyezni a dúcokat. A dúcolat elhelyezés úgy történik, hogy a földet az állékonysága mélységében kitermelik, ezután elhelyezik a pallókat, illetve szádlemezeket, ezután megtámasztják ezeket. A következő lépcsőben tovább mélyítik a munkaárkot a kívánt mélységig, majd a dúcokat fellazítják, és lejjebb nyomják a lemezeket, illetve a pallókat. 7

8 25 cm 1,5-6,0 m 9.2. ábra Pátria szádlemez a.) b.) 9.3. ábra: Dúcolás pallózással: a.) függőleges pallók, vízszintes hevederek, b.) vízszintes pallók függőleges hevederek Manapság a dúcfák, illetve gerendák helyett modernebb könnyebben használható hidraulikus dúckeretet alkalmaznak, amelyre példát az 9.4. képen láthatunk, ahol hidraulikus dugattyú szorítja a földfalhoz a megtámasztást. Ennek előnye gyors, biztonságos elhelyezés, illetve változtatható a mérete a munkaárok szélességnek megfelelően. 8

9 9.4. kép: hidraulikus dúckeret Szádfak: Alkalmazott anyagok vasbeton, acél, fa. A szádfal nem más, mint talajba levert, egymáshoz hornyokkal kapcsolódó szádpallókból álló fal, amelynek faladata, hogy védjen a beomlás ellen, vízzáró falat képezzen az építési munka ideje alatt, esetleg a későbbiekben a szerkezet elemévé váljon, ugyanis a szádfalak, lehetnek ideiglenes határoló szerkezetek, illetve lehetnek végleges szerkezetek. Ezen munkagödör lehatárolás olyan helyen célravezető, ahol fokozott probléma a vízbetörés, mint például vízfolyás keresztezésnél. Közműépítéseknél főleg acél pallókat, néha fa pallókat alkalmaznak. Acél pallóra mutat példát a 9.4.kép. ahol a vízzárást a korábban említett hornyok biztosítják 9.4. kép: Larssen pallók Az említett pallókat, vagy verő, vagy vibráló berendezéssel hajtják le a talajba, és vibrációs berendezéssel húzzák ki. A szádfalakat víznyomásra, illetve földnyomásra kell méretezni. 9

10 Statikailag különböző típusokat különíthetünk el: szabadon álló, alul befogott alul befogott, egy szinten megtámasztott alul befogott több szinten megtámasztott Ezen dúcolat előnye a vízzárás biztosítása, hátránya hogy lassú, és költséges építést eredményez. Védőkosaras építés: Védőkosaras építést rövid munkaárkos építésnél alkalmaznak, ahol a talaj az építés ideje alatt állékony, csak az esetleges véletlenszerű beomlás ellen kell biztosítani. Ilyen esetben a védőkosár megvédi a lent dolgozó embereket. Ezen eljárással csak rövid vezetékszakaszokat lehet beépíteni, körülbelül 2,00 méteres hosszokban, ilyen építésre mutat példát a következő 9.5. ábra 9.5. ábra: Védőkosaras építés Ezen technológia során a kotrógép kiemeli a földet az árok mélységig, majd a csővel együtt leemeli a védőkosarat, ezután egy ember lent elvégzi a csőszerelési munkákat a védőkosár biztonságában, majd kiemelik a védőkosarat, és betemetik a csövet. Ezen rövid szakaszos építési módok ott alkalmazhatók, ahol nincs előírva a teljes földvisszatöltés nélküli nyomáspróba, ugyanis a támaszokat, dúcokat csak akkor lehet eltávolítani, ha vizsgálatok megfelelő eredményt hoztak. 10

11 Nagytáblás dúcolat: Az ilyen típusú munkaárok lehatárolás az utóbbi években terjedt el, az egyre nagyobb fokú gépesítésre és hatékonyságnövelésre való törekvés következtében. Az említett dúcolati rendszerekre mutat példát a 9.6. kép kép Alkalmazhatósága 5 méteres árokmélységig terjed. Az építést jelentősen meggyorsítja. A földet a talaj állékonyságának megfelelő mélységig kitermelik, majd a nagytáblás dúcolatot belehelyezik kotrógép segítségével a munkaárokba, majd a kotró tovább mélyíti az árkot, ezután a táblát lejjebb nyomják, amelyet segít a táblákon található vágólap, ha szükséges úgynevezett magasítókat helyeznek rá, ahol a megfelelő kapcsolatot hornyok, hüvelyek biztosítják. A távtartók segítségével a munkaárok szélessége tág határok között változtatható. Olyan tábláknál, ahol nincs vágóél, ott a dúcokat (távtartókat) lehet állítani, amely segítségével a táblákat a földfalhoz lehet szorítani, illetve süllyesztésnél, illetve kiemelésnél felengedni. 11

12 Előnyei: gyors építhetőség, visszanyerhető, kis élő munkaigény, változatható szélesség (csőfektetéshez, aknaépítéshez), viszonylag kis mennyiségű földkitermelés, szinte bármilyen talajban alkalmazható, könnyű szállíthatóság Hátrányai: kötött hossz, sűrű közműkeresztezések esetén nem alkalmazható speciális gépigény (zuhanás elleni védelemmel el kell látni) A 9.2. ábra az építési feltételeknek legmegfelelőbb ducolati rendszerek kiválasztásban segít. 6-III. táblázat: Balesetlehárítási szempontból ajánlott, függõleges oldalhatárolási módok Talajviszonyok a munkagödör (árok) mélysége H 3,0 m 3,0 m < H < 5 m H > 5,0 m Normál nedvességû talajok rendszerint vízszintes pallójú hézagos dúcolás szokványos zártsorú dúcolás csak statikai tervek szerinti dúcolás Nagyobb nedves- rendszerint függõ- ségû és szemcsés leges pallójú, zárt talajok sorú dúcolás Bármilyen talaj- Szádfalazás: ban, talajvíz be- áramlás esetén a szádpallókat a munkagödör fenekénél - legalább - 0,75 m-rel mélyebbre kell verni ábra: ducolati rendszer kiválasztási segédlet 12

13 A munkaárkok, illetve munkagödrök víztelenítése során távol kell tartani a talajvizet, és a felszín felöl érkező csapadékvizet, hogy ne zavarja munkákat, eközben figyelni kell, hogy ne bontsuk meg a talaj egyensúlyát, ne okozzunk hidraulikus talajtörést. A felszíni vizeket a munkaárok körüli folyókákkal, illetve övárkokkal fel egyszerűen fel lehet fogni. A beszivárgó talajvíz eltávolítására, illetve távoltartására több megoldás lehetséges: Nyíltvíztartás Talajvízszint süllyesztés Vízkiszorítás sűrített levegővel Elektroozmózissal Talajfagyasztással Vízkizárás pl.: szádfalakkal vízzáró rétegig Ezen eljárások közül közműépítésben a nyíltvíztartást, talajvízszint süllyesztést, vízkizárást alkalmazzák, illetve az elektroozmózist. Nyíltvíztartás: Ez a legköltségkímélőbb megoldás. Ennek lényege, hogy a munkaárokba jutott vizet folyókával egy zsompba, vagy a kiépített vezeték segítségével egy aknába vezetjük, és onnét szivattyú segítségével eltávolítjuk. Csak olyan talajban alkalmazható, ahol az áramló víz nem lazítja fel a talajt, ezért csak kötött talajokban, mint az agyag alkalmazható, szemcsés talajokban csak kis depresszió mellett. Folyós homokban nem javasolt a hidraulikus talajtörés miatt, ugyanis ilyenkor a talaj sűrű folyadékként beáramlik a munkaárokba. Csak akkor alkalmazható ez a megoldás, ha a víz számára megfelelően hosszú áramlási utat biztosítunk például megfelelő mélységre levert szádfallal 9.7. ábra a sebesség csökkenése érdekében. H v = k, L1+ L2 ahol: k - szivárgási tényező TVSZ L2 L1 H Szádfal Folyóka 9.7. ábra 13

14 Nyíltvíztartás esetén a leszívás hatótávolsága 9.8. ábra a következő képlet segítségével számolható: k T H R = 1,3 n k - szivárgási tényező T - a víztelenítés kezdetétől eltelt idő n - a talaj hézagtérfogata TVSZ t h H Vízzáró réteg 9.8. ábra A nyíltvíztartás során eltávolítandó vízmennyiség az 9.8. ábra alapján, az oldalfalon érkező fajlagos vízmennyiség: q o k = 2R ( H 2 h 2 ) A munkaárok alján érkező fajlagos vízmennyiség: q = k( H h) a q r qr b/r és t/b viszonyszámoktól függő vízmennyiség A munkaárokból eltávolítandó teljes vízmennyiség: Q = ( qa + qo ) L ahol: L a munkaárok hossza 14

15 Talajvízszint süllyesztés: Talajvízszint süllyesztés alkalmával nem a munkaárokból távolítjuk el a vizet, hanem azon kívül elhelyezett kutakból. A leszívási felület miatt ennél a víztelenítési módnál nagyobb mennyiségű vizet kell eltávolítani, mint nyíltvíztartás esetén. Durva szemcsés talajokban a gyors vízutánpótlás miatt nem ajánlott. Kötött talajokban a nyíltvíztartás olcsóbb. Használhatósága közepes homok, homokliszt, homokos iszap talaj esetén előnyős. Alkalmazása akkor javasolt, ha: Nyíltvíztartás során talajfellazulás, hidraulikus talajtörés lehetséges Szádfalazást lehet vele kiváltani Szádfal lejuttatás dinamikus hatása nem megengedett a környező épületek miatt Hátránya: Kényes folytonos szivattyúzás Hosszú előkészítő munkák. Építés talajvízleszívás A talajvízleszívás a környező épületek süllyedését okozhatja, nagy odafigyelés szükséges 100% tartalék kell a szivattyúkból Költséges A talajvízszint süllyesztő rendszer elemei Kutak, melyek a vizek összegyűjtésére szolgálnak, Vezetékek, amelyek a vizet elszállítják Vizet mozgató gépek, mint szivattyú, gépházak Erre mutatnak példát a következő 9.9. képek 9.9. képek: Vákuumkutas víztelenítés: vezetékek, vákuumgépház Talajvízsüllyesztést csak megfelelő tervek birtokában lehet végezni. A munkaárok fenékszintje alá kell süllyeszteni a talajvizet. A süllyesztő kutakon kívül észlelő kutakat is telepíteni kell. A talajvízszint süllyesztés során víztelenítési naplót kell vezetni. A víztelenítést fokozatosan lehet csak abbahagyni, a kutak eltávolítása után a helyét gyorsan kötő 15

16 cementhabarccsal kell kiinjektálni. Alapelve szerint két vízszintsüllyesztési rendszert lehet megkülönböztetni: - Vákuumos (Siemens, Pontkutas, Vákuumkutas) ábra - Szivattyús ábra: Vákuumkutas víztelenítés elvi ábrája A Siemens, pontkutas, vákuumkutas víztelenítési eljárásoknál, vákuum segítségével mozgatják a vizet. A Siemens rendszerű (szívókutas) süllyesztés paraméterei: Kútmélység: 8-12 méter Kutak távolsága: 6-10 méter Kutak átmérője: cm Ilyen kútra mutat példát a következő ábra. A szívócső egy körvezeték, a vezetékátmérőt úgy kell megválasztani, hogy az átáramló víz sebessége ne legyen nagyobb, mint 2 m/s. A szívóvezeték telepítése során ügyelni kell, hogy végig a gépház felé emelkedjen a vezeték, mivel különben légdugó alakul ki, amely miatt a vízszállítás megállhat. A gyakorlati szívómagasság, amire a vizet fel tudja emelni az 3,5 méter, ebből következően, ha mélyebbre szeretnénk süllyeszteni a talajvizet, akkor lépcsőzetesen telepített kutak segítségével tehetjük meg. 16

17 Szívócsõ Tolózár Vízszint a kútban 1,00 m 1,00-1,50 méter Dugó (fa, acél) Szûrõcsõ Béléscsõ Szívócsõ Mélykutas víztelenítés: ábra: Siemens rendszerű kút A kút szerkezetileg hasonló a Siemens rendszerűhöz, csak annyi a különbség, hogy a kút nagyobb átmérőjű, és a vákuum helyett egy kútba elhelyezett szivattyú emeli ki a vizet. A fúrt kút cm átmérőjű, amelybe belekerül egy cm átmérőjű perforált szűrőcső. A szűrőcső és a kút fala közé, valamilyen szemcsés anyagot töltenek szűrőrétegnek. A szűrőcsőbe helyezik le a szivattyút és a haszoncsövet. A kitermelhető víz mennyisége a kút leszívási görbéjéből adódik, és ehhez kell csőhálózati jelleggörbét igazítani, illetve szivattyút választani. Ezek a kutak nagy vízáteresztő képességű talajba ajánlatosak, pl.: folyami kavics teraszok. Egy rögtönzött megoldása ennek a rendszernek, ha vonalas létesítményt építenek a folyami kavics teraszon, ha leásnak 80-as, vagy 100-as kútgyűrűket, és ebbe helyeznek ele egy búvárszivattyút, amely kitermeli a vizet, itt csak arra kell ügyelni, hogy elég mélyre ássák a kutat, a leszívási görbét figyelembe véve, illetve a leszívás miatt a környező épületekben ne okozzanak kárt. Pontkutas rendszer: Itt 5-7 cm átmérőjű csöveket fúrva, vagy öblítéses módszerrel juttatnak le a talajba Ezeknek a csöveknek az alsó 1-1,5 métere perforálva van, amelyre ráhúznak egy szűrőszövetet.. Ezeket a pontkutakat egymástól cm távolságban helyezik el. Miután a kutakat telepítették a haszoncső mellé szűrőréteget helyeznek el a kút nyakát agyagdugóval zárják le. A kutakat összekötik egy vákuumcsővel, amely a vákuumgépházból indul ki Vákuukutas rendszer A vákuumkutas víztelenítés megegyezik a pontkutassal, csak az a különbség, hogy a szivattyútelepet, egy légszivattyúval egésztik ki, így a kútban egy légritkított teret hoznak létre. A légritka tér miatt a víz nem csak a gravitáció miatt áramlik a kút felé, hanem a vákuum miatt is. Az elérhető leszívás így eléri a 4-4,5 métert. Ennek előnye a többi vákuumossal szemben: 17

18 a kívánt leszívási felület hamarabb elérhető, mint simán gravitációs vízáramlás esetén a föld mélyebben kiemelhető a légköri nyomás támasztó hatása miatt Hátránya: drága üzemelés (berendezés, energia felhasználás) állandó karbantartást igényel durvaszemcséjű talajban nem alkalmazható A 9.3. táblázat a talajok vízáteresztő képességét mutatja: 6-II. táblázat: Az áteresztõképességi együttható tájékoztató értékei A homogén talaj megnevezése A k szivárgási tényezõ értéke m/s Megjegyzés Kövér agyag < Gyakorlatilag Közepes agyag vízzáró Sovány agyag Rossz Iszap vízvezetõ Homokliszt Iszapos homok Finom homok Iszapmentes közepes homok Durva homok Homokos kavics Kis mértékben vízvezetõ Közepesen vízvezetõ Jó vízvezetõ Kavics > 1, táblázat A 9.4. ábra a talajok vízáteresztő képességének, és a szükséges leszívás ismertében mutatja az ideális talajvízszint csökkentési módszereket. 18

19 9.4. ábra Javasolt irodalom: Darabos Péter Mészáros Pál : Közművek Egyetemi jegyzet 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Mészáros P. Kiss E. Fülöp R.: Csövek, kötéstechnikák és technológiák a földbe fektetett vízi közművek hálózataihoz

20 Csőanyag, csőkötési ismeretek /10. előadás/ A csőanyag, és ezen belül a kötéstechnika kiválasztása normális körülmények között egy értékelemzési feladat. Az értékelemzés a vezetéstechnikában alkalmazott döntés előkészítő módszer, mely a vevő, vagy fogyasztó igényeiből indul ki. A szakmában ismert értékelemzési eljárások: műszaki, gazdasági és műszaki-gazdasági alapokon készítik elemzéseiket. A kereskedelemben kapható csöveket többféleképp lehet csoportosítani: anyaga rendszermerevsége falszerkezete, gyártás helye szállítás módja szerint. Az anyag szerinti csoportosítás az alábbi lehet: fémes anyagú, cement kötőanyagú, kerámia, műanyag műgyanta kötőanyagú. Csőstatikai alapon a rendszermerevség kérdése jöhet szóba (merev, átmeneti tartomány, rugalmas), amely befolyásolhatja a csövek tönkremenetelének folyamatát. A falszerkezet kialakítása szerint megkülönböztetünk: homogén, bordás, üreges és különböző anyagokból rétegekből álló vegyes falszerkezeteket. A csőkötés alapján: felnyíló kötésű, húzóerő felvételére alkalmas, a cső anyagával homogén és eltérő anyagú Gyártási helye szerint: Helyszíni 20

21 Előre gyártott A legfontosabb a szállítás módja alapján történő megkülönböztetés az alábbiak szerint: gravitációs és nyomó. Csőkötés alapján történő megkülönböztetés az alábbiak lehetnek Felyíló/húzásbiztos (csőstatikai szempont) Csőanyagával homogén/inhomogén (korróziós szempont) Gravitációs csöveknél alkalmazott csőanyagokat a rendszerben szállított közeg, a vezeték rendszerben betöltött szerepe, és az üzemeltetők előírásai határozzák meg. Hazánkban a következő anyagok terjedtek el: Öntöttvas cső Kőagyag Beton, vasbeton Azbesztcement (ma már nem építhető) Műanyag (PVC, PP, PE) Műgyanta kötőanyagú Gravitációs öntöttvas: Előny: Hosszú élettartam (megfelelő korrózióvédelemmel) Jó idomellátottság Egyszerű kötéstechnika Hátrány: Megfelelő védelem nélkül korrózióra hajlamos, Drága, Viszonylag nehéz csőanyag, Kötéstípusai: Tokos, Könnyű, vagy masszív csőbilincs Gravitációs kőagyag (mázas, mázatlan): Előny: Hosszú élettartam, Jó korrózió állóság Kis csőfal érdesség (mázas csöveknél) 21

22 Hátrány: Speciális megmunkáló szerszámok szükségesek (vágás, csatlakozások kialakítása) Drága, Viszonylag nehéz csőanyag, Precíz, szakképzett építést igényel (körülbetonozás) Kötéstípusai: Tokos, Kóracél tokkal Gravitációs beton, vasbeton: Előny: Hosszú élettartam (környezetnek megfelelő korrózióvédelem esetén), Jó teherbíró képesség, Nagy átmérőben építhető Hátrány: Korrózió érzékenység (cementkő) Speciális megmunkáló szerszámok szükségesek (vágás, csatlakozások kialakítása) Drága építés, gépigény miatt, Viszonylag nehéz csőanyag, Precíz, szakképzett építést igényel aljzat, ágyazat, illetve csatlakozások kialakítása Nagyobb átmérőtartományban versenyképes Kötéstípusai: Tokos Gravitációs azbesztcement: Előny: Hosszú élettartam (környezetnek megfelelő korrózióvédelem esetén), Gyártási eljárásból adódóan sima belső felület Viszonylag könnyű csőanyag Nagy átmérőtartomány Egyszerű csőkötés technika Hátrány: Korrózió érzékenység (cementkő) Nem megfelelő munkavégzés mellett egészségkárosító Elmozdulásokra érzékeny 22

23 Kötéstípusai: Tokos Reka Simplex Gibault (ritka, inkább javításokkor) Gravitációs műanyag csövek: A műanyag csöveknek két nagy csoportja van anyag szerint hőre lágyuló PE polietilén (régen KPE) PVC polivinilklorid PP polipropilén illetve hőre keményedő: Előny: Műgyanta Könnyű csőanyag Sima belső felület Egyszerű csőkötés technika (tokos, karmantyús csöveknél) Könnyen megmunkálható Viszonylag olcsó Hátrány: Gondos építést, ágyazást igényel Körültekintő tárolást igényel Napsugárzás, hő károsítja Idővel fizikai tulajdonágai változnak Legelterjedtebb kötéstípusai: Tokos, karmantyú (PVC, KG-PVC, ÜPE) Hegesztett (PE) Mechanikai gyorskötő (PE) Acél mandzsetta (ÜPE) A nyomócsövek adják a földbe fektetett csövek másik nagy csoportját. A fektetett csőanyagok a következők: öntöttvas (lemezgrafitos, gömbgrafitos), acél, vasbeton, műanyag, azbesztcement (már nem lehet építeni) 23

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

Csőanyag, csőstatikai. statikai ismeretek

Csőanyag, csőstatikai. statikai ismeretek Csőanyag, csőstatikai statikai ismeretek BME Vízi V KözmK zmű és Környezetmérnöki Tanszék Anyaga szerint Csövek csoportosítása sa fémes anyagú, cement kötőanyagk anyagú, kerámia és, műanyag csöveket Falszerkezet

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE 6212-11 KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus A jegyzet a

Részletesebben

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban

Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyag csövek szerepe a víziközmű szolgáltatásban Műanyagcső konferencia Budapest 2017. Radács Attila MaVíz Műszaki Bizottság Magyar Víziközmű Szövetség 41 víziközmű szolgáltató az országban Ivóvízellátás

Részletesebben

Méret-mennyiség kimutatás

Méret-mennyiség kimutatás A munka leírása: Kelt: 2014. szeptember 22. Kemecse, Árpád u. 1052 hrsz. alatti ingatlanon új igazgatási épület építése Külső viziközművek terve Készítette : Végső Viktor Csapadékvíz elvezetés Méret-mennyiség

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés Wolf Ákos BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ Készült : KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ Csengersima Község Önkormányzata Csengersima Vásárcsarnok és hűtőház csapadékvízelvezetés, vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezéséhez anyag: díj: 1-00-1. Előkészítő

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Melyek azok a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságok, amelyek

Részletesebben

A tételsor a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32

A tételsor a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Könnyű, egyszerű és költséghatékony beépítés Korrózióálló Hosszú élettartam Egyedi kialakítás is lehetséges Erős és szivárgásmentes. Polymerbeton

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

TEXOR Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. VÍZCSÖVEK

TEXOR Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. VÍZCSÖVEK VÍZCSÖVEK KPE VÍZNYOMÓCSŐ (Ø20-Ø315) A KPE vízcsövek PE 80, illetve PE 100 szilárdságú lineáris PE alapanyagokból készülnek, elsősorban épületen kívüli, földbe fektetett vízhálózatok kialakítására szolgálnak.

Részletesebben

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 6. előadás ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 2. 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése é Plaxis programmal Munkagödör méretezése é Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alépítményi és felszíni vízelvezetések

Alépítményi és felszíni vízelvezetések Alépítményi és felszíni vízelvezetések A vízelvezetésről általában A talajban és a felszínen megtalálható különbözõ megjelenési formájú vizek veszélyt jelenthetnek az épületeinkre. Az épületet érõ nedvességhatások

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Talajfázisok. V = V g + V w + V s. V v = V g + V w. n = V v / V * 100(%) m e = V e / V = ( V v V r ) / V effektív porozitás

Talajfázisok. V = V g + V w + V s. V v = V g + V w. n = V v / V * 100(%) m e = V e / V = ( V v V r ) / V effektív porozitás Talajfázisok V = V g + V w + V s V v = V g + V w n = V v / V * 100(%) teljes térfogat hézagtérfogat porozitás m e = V e / V = ( V v V r ) / V effektív porozitás ahol V V g V w V v V s n V r V e teljes

Részletesebben

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 2./ Ismertesse az ideiglenes támszerkezetek szerkezeti elemeit. Palló: 48 mm vastag palló (Union, Pátria, Cs hullámlemez).

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Bevezetés BEVEZETÉS 3 Napjaink mélyépítési feladatainak középpontjában: munkatér határolás Mélygarázsok Aluljárók Metró állomások Pincék Általában a tervezett szerkezet ideiglenes

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0095-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy

Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő edény (3000 l-es és 1500 l-es űrtartalommal), - merevfalú kiemelő-tartállyal (POLIFTKON), vagy - lágyfalú alsó ürítésű bélészsákkal (POLYFKON) Funkció: A földbe süllyesztett

Részletesebben

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek

Részletesebben

Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- vagy alapgerenda készítés - csőelemek

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Melyek azok a főbb hegesztési eljárások, melyek alkalmasak műanyagok (polimerek) kötésére? 2.) Mely tulajdonságok teszik lehetővé a műanyagok hegesztését? 3.) Ismertesse a műanyagok

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Ismertesse a műanyagok csoportosítását, főbb típusait és azok jellemzőit!

Részletesebben

FÖLDMUNKÁK, ÁLTALÁNOS VÉDELMI ELŐÍRÁSAI GRÜNWALD ÖKO-FIRE TERMÉKCSALÁD TÍPUSÚ FEKVŐHENGERES FOLYDÉKTÁROLÓ TARTÁLY

FÖLDMUNKÁK, ÁLTALÁNOS VÉDELMI ELŐÍRÁSAI GRÜNWALD ÖKO-FIRE TERMÉKCSALÁD TÍPUSÚ FEKVŐHENGERES FOLYDÉKTÁROLÓ TARTÁLY FÖLDMUNKÁK, ÁLTALÁNOS VÉDELMI ELŐÍRÁSAI GRÜNWALD ÖKO-FIRE TERMÉKCSALÁD TÍPUSÚ FEKVŐHENGERES FOLYDÉKTÁROLÓ TARTÁLY A földmunka megkezdése előtt - A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit

Részletesebben

Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30.

Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30. Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: 2015. március 30. A munka leírása: Csatornázás II. Készítette: Ferencz Béla Méret-mennyiség kimutatás Megnevezés Anyagköltség költség 1. Építmény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK VÍZNYOMÓVEZETÉK HÁLÓZATOK ÉPÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK VÍZNYOMÓVEZETÉK HÁLÓZATOK ÉPÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK VÍZNYOMÓVEZETÉK HÁLÓZATOK ÉPÍTÉSÉNÉL Sopron, 2015. augusztus 2 TARTALOM 1. CSŐVEZETÉKEK 1.1. Csővezetékek anyagai 1.2. Alkalmazott csőkötések új vezetékeknél 1.3. Csatlakozások a meglévő

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

Göv. cső No-Dig Öllős István

Göv. cső No-Dig Öllős István Göv. cső No-Dig Öllős István Pureco - TRM együttműködés 2 A Göv. csövek előnyei - összefoglaló hosszú élettartam 100 év tapasztalat a gömbgrafitos öntöttvas területén magas biztonság kosütés esetén statikus

Részletesebben

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii.

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii. 8 ) M u t a s s a b e a s z e r e l é s e l ő k é s z í t ő m u n k á i t a z a l á b - b i v á z l a t f e l h a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító 09-0 Duguláselhárítási cső- és berendezés szerelési feladatok A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Kerekes Ferenc Gázelosztó Szakági Műszaki Bizottság elnöke Az előadás szól a 1. A biztonsági szabályzat szükségességéről 2. A 80/2005. (X. 11.) GKM

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2010. szeptember X. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék Alapozás Rajzfeladatok Hallgató Bálint részére Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a

Részletesebben

Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Talajvízszint-szabályozás, víztelenítés, tározók, tavak és medencék szigetelése MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96)

Részletesebben

Szerkezetek szállítása

Szerkezetek szállítása Szerkezetek szállítása Eloregyártott szerkezetekbol történo építés esetén a gyártás és a szerelés térben és idoben elkülönül egymástól. A két muveletet a szállítási folyamat köti össze. A szállítási feladatot

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén A szolgáltatóknál történt tájékozódásunk során, illetve a fellelhető statisztikai

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok

Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok Termék ismertető KG csatornacsövek és Idomok 06-20-476-0-478 Fax: 06-29-325-113 E-mail: KG csövek és idomok: Szennyvíz, csapadékvíz elvezetéséhez megfelelő gravitációs csatornarendszer kialakítására alkalmas

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

WAVIN RENDSZERÛ MÛANYAG TISZTÍTÓAKNÁK KG CSATORNACSÖVEKHEZ

WAVIN RENDSZERÛ MÛANYAG TISZTÍTÓAKNÁK KG CSATORNACSÖVEKHEZ WAVIN RENSERÛ MÛANYAG TISTÍTÓAKNÁK KG CSATORNACSÖVEKHE A Wavin Kft. a Wavin PVC KG csatornacsô rendszeréhez kapcsolódó mûanyag tisztítóaknarendszert kínál. A Wavin tisztítóaknák mindenhol alkalmazhatók,

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Környezetvédelmi aknák 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Az Elsõ Beton Kft. 1991 óta gyárt különbözõ típusú vasbeton aknákat. A megrendelõi igényeknek megfelelõen ezen termékcsaládba

Részletesebben

Szerkesztési ajánlások

Szerkesztési ajánlások Szerkesztési ajánlások A leírás a fontosabb szakági objektumok jelölésére ad tájékoztatást, mely összhangban van a jelkulcskészletben szereplő jelölésekkel. A jelkulcskészlet nagyobb tárházat biztosít

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

Földalatti műtárgyak

Földalatti műtárgyak Földalatti műtárgyak A földalatti műtárgyak funkciói közúti aluljáró közúti közlekedés mélyvezetésű út közúti alagút közlekedés metró kötöttpályás közlekedés városi vasút, villamos vasúti v. villamos aluljáró

Részletesebben

Ssz Tételszám Tétel szövege Mennyiség számítás Menny. Egység

Ssz Tételszám Tétel szövege Mennyiség számítás Menny. Egység Méret- és mennyiség számítás Recsk, önkormányzati külterületi hrsz: 0260 (1/a jelű út), 0335 (1/b jelű út), 0331 (2 jelű út) földutak mechanikai stabilizáció építése egyesített tervéhez Ssz Tételszám Tétel

Részletesebben

Szerkezetek Szerelésének Szervezése

Szerkezetek Szerelésének Szervezése Szerkezetek Szerelésének Szervezése - Az eloregyártás elonyei, hátrányai - Szereléstechnológia tervek szükségessége - Az eloregyártott VB szerkezet versenyképessége az acél- és ragasztott faszerkezetekkel.

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

Primus Line technológia

Primus Line technológia Primus Line technológia Alkalmazási terület A Primus Line technológia új eljárás a nyomás alatti közművezetékek kitakarás nélküli felújításához. Előnyösen alkalmazható minden nyomás alatti vezeték-rekonstrukciónál

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06

Részletesebben

KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK

KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK 2 OLDAL l KG (PVC) CSÖVEK ÉS IDOMOK KG (PVC) Csövek és idomok beltéri és utcai lefolyórendszerekhez BEMUTATÁS. A csövek a benti és utcai lefolyórendszerekhez a megfelelő csatlakozókkal

Részletesebben

MCsSz füzetek A műanyag csövek merevségi osztályai SN osztályok

MCsSz füzetek A műanyag csövek merevségi osztályai SN osztályok The European Plastic Pipes and Fittings Association Channelling Performance MCsSz füzetek A műanyag csövek merevségi osztályai SN osztályok The European Plastic Pipes and Fittings Association Channelling

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET

Részletesebben

KINCSEM PARK - 2. Vízellátás tenderterve. 2016. április

KINCSEM PARK - 2. Vízellátás tenderterve. 2016. április BUDAPEST KINCSEM PARK - 2 2016. április T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Előzmények 2. A kutak kivitelezése 3. Kút-felsőrész, kútgépészet 4. Bekötő vezetékek 5. Villamos működtetés, vezérlés 6. Mellékletek

Részletesebben

Talajmechanika II. ZH (1)

Talajmechanika II. ZH (1) Nev: Neptun Kod: Talajmechanika II. ZH (1) 1./ Az ábrán látható állandó víznyomású készüléken Q = 148 cm^3 mennyiségű víz folyt keresztül 5 perc alatt. A mérőeszköz adatai: átmérő [d = 15 cm]., talajminta

Részletesebben

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés 6. tétel Földművek szerkezeti kialakítása, építés előkészítése Ismertesse a földmunkákat kiterjedésük szerint! Osztályozza a talajokat fejthetőség, tömöríthetőség, beépíthetőség szerint! Mutassa be az

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve.

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve. MEFA - Rugós tartók Rugós tartók A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve. Alkalmazási és beépítési esetek: a) Csővezetékek

Részletesebben

GÁZ Á R A J Á N L A T

GÁZ Á R A J Á N L A T GÁZ Á R A J Á N L A T Megrendelő: Családi ház Vállalkozó: Mezőtherm Szolgáltató Kft. Göd 2112 Veresegyház, Csobolyó u. 3. Kodály Zoltán u.9. Tel: 30/203-7090 e_mail: mezolaki@vnet.hu www.mezotherm.hu Készítés

Részletesebben

Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30.

Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30. Név : Frutibonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: 2015. március 30. A munka leírása: 50 m3-es műtárgy Készítette: Ferencz Béla Méret-mennyiség kimutatás Megnevezés Anyagköltség költség 1. Építmény

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK QP S4 TERMÉKLEÍRÁS A QP S4 sorozat minden egyes darabját különös gonddal tervezték. A visszacsapó szelep hőre lágyuló, ellenálló műanyagból készült és 6, kosütést 37baron (37m vízoszlop) bír el. A hidraulikus

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

RAINSPOT. Utcai víznyelő RAINSPOT

RAINSPOT. Utcai víznyelő RAINSPOT RAINSPOT Utcai víznyelő RAINSPOT 306 REHAU csatornatechnika Több generációra szóló biztonság Tartalomjegyzék REHAU csatornatechnika Terméktulajdonságok és előnyök................................ 308 Termékváltozatok................................

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA

KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA 2017. január 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén Milyen geodéziai mérések szükségesek a foghíjbeépítés során? Szomszéd épületek állapotvizsgálata.

Részletesebben

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere. 2015.05.22 1.oldal PFEIFER - Ferdetámaszok rögzítő rendszere 2015.05.22 1.oldal Felhasználás Mire használjuk? A PFEIFER típusú ferde támaszok rögzítő rendszere ideiglenesen rögzíti a ferdetámaszokat a fejrésznél. Ferde támasztó

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Termékismertető. Wavin KM PVC VÍZNYOMÓCSŐ RENDSZER. Solutions for Essentials

Termékismertető. Wavin KM PVC VÍZNYOMÓCSŐ RENDSZER. Solutions for Essentials Wavin KM PVC VÍZNYOMÓCSŐ RENSZER Solutions for Essentials Előnyös tulajdonságok Víznyomócsövek Nyomócsőívek KM PVC víznyomócső Termékleírás A Wavin KM PVC nyomócsövek és idomok 63 külső átmérőtől 315 külsõ

Részletesebben

Szakkifejezések, fogalommeghatározások

Szakkifejezések, fogalommeghatározások A közművekről általában KÖZMŰVEK (BMEEOVKAT24) c. BSc tárgyhoz (2013/14/2 félévtől) 1. Mit jelent az a szó, hogy infrastruktúra? Azon létesítmények, berendezések és az ezekkel végzett szolgáltatások összessége,

Részletesebben

Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének. kármentesítése

Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének. kármentesítése vállalat területének LAKOSSÁGI FÓRUM BÉKÉSCSABA, 2014 ÁPRILIS 23. TAMÁS CSABA PROJEKTVEZETŐ BÉKÉS DRÉN KFT. 1 vállalat területének A kivitelező konzorcium tagjai BÉKÉS DRÉN Kft. Békés (48%) konzorciumvezető

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS 49 Zárt építési eljárás bányászati módszer Az alagút részei főte kalott mag Régi bányászati eljárások 51 NÖT alapelvei 52 A kőzet bevonása

Részletesebben