Kiegészítés a 128. sz. elıterjesztéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítés a 128. sz. elıterjesztéshez"

Átírás

1 Kiegészítés a 128. sz. elıterjesztéshez évrıl szóló ellenırzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. (3a) bekezdése akként rendelkezik, hogy a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenırzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenırzési jelentést a tárgyévet követıen, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg a képviselı-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Fenti rendelkezéseknek történı megfelelés végett az alábbiakban ismertetésre kerül a belsı ellenırzési éves jelentés összegzése, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát érintı egyes konkrét belsı ellenırzések, valamint a különbözı külsı szervek által lefolytatott ellenırzések, és a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerveket érintı belsı ellenırzések és külsı szervek által lefolytatott ellenırzések. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belsı ellenırzési feladatokat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társuláson keresztül láttatja el. A Társulás évtıl kezdıdıen, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában - mint a Társulás munkaszervezetében közösen foglalkoztat egy fı köztisztviselıt, aki ellátja a társulásban részes önkormányzatok által meghatározott belsı ellenırzési feladatokat. A belsı ellenır által elkészített, az egész Társulásra vonatkozó, évi belsı ellenırzési jelentés az elıterjesztés mellékletét képezi. I. A évben lefolytatott belsı és külsı ellenırzések részletes ismertetése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát évben az alábbi belsı ellenırzések érintették: 1. Közfoglalkoztatás szabályszerőségének vizsgálata Az ellenırzés során megállapításra került, hogy szükséges kiterjeszteni az önkormányzat gépjármő használati szabályzatát a közfoglalkoztatás során használt gépjármővekre is, valamint az elszámolás során alkalmazni kell a központilag meghatározott üzemanyag fogyasztási normákat. Az intézkedés során a szabályzat módosításra került és az elszámolás a fentiekben megjelöltek szerint történik. 2. Járási Hivatalok felállításával kapcsolatos feladatok ellenırzése 3. Pénzbeli szociális ellátások igénylésének, folyósításának, elszámolásának ellenırzése Az ellenırzés során megállapításra került, hogy év végén a kifizetett, visszaérkezett segélyek, támogatások és a lehívott, központi költségvetésbıl kapott támogatások egyeztetésérıl dokumentáció készítése (táblázat, feljegyzés) szükséges, a kontroll biztosítása és a hibalehetıség minimalizálása végett, továbbá az önkormányzat honlapján az ellátásokra 1

2 vonatkozó kérelmek aktualizálása szükséges. A feltárt hiányosságok megszüntetése véget a a következı intézkedések történtek: A Központi költségvetésbıl kapott támogatások egyeztetése a tényleges teljesítéssel, a módosításokat követıen megtörtént. Az egyeztetésekrıl feljegyzések készültek, melyekhez csatolva lettek a fıkönyvi számlák alapján kinyomtatott könyvelési anyagok. A költségvetési ügyintézık az év végén kifizetett, visszaérkezett segélyeket egyeztetik a lekért elıleggel, az egyeztetés a beszámoló elkészítéséig lezárul, de az elızetes adatok alapján nem várható visszafizetési kötelezettség. A nyomtatványok a jogszabályváltozások alkalmával folyamatosan frissítésre kerültek. A feltárt hiányosságok megoldására, kiküszöbölésére minden esetben intézkedési terv készült határidı tőzésével és a felelısök megjelölésével. A megvalósulás figyelemmel kísérése megvalósult. 1. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala április 22-i határidıvel célellenırzést rendelt el arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati családtámogatási folyószámlákon van-e még olyan összeg, amely a felfüggesztett iskoláztatási támogatással van összefüggésben. Az Önkormányzat ilyen számláján Ft összeg volt, ennek visszautalásáról a Hivatal gondoskodott. 2. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala célvizsgálatot rendelt el május 6. napján annak feltárására, hogy az önkormányzat által igényelt, gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet-utalvány visszaváltott értéke miért képvisel viszonylag magas értéket. A Polgármesteri Hivatal eleget tett a kért adatszolgáltatásnak, majd az eljáró szerv június 25. napján kelt levelében arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık részére az Erzsébet-utalvány kifizetési gyakorlata a jogszabályoknak csak részben felel meg és felhívta a Hivatal figyelmét, hogy a folyamatban lévı ügyek esetében ne történjen meg az elırendelés, hanem pótigénylés kerüljön beadásra, a visszaváltás elkerülése érdekében. A Hivatal a figyelemfelhívást tudomásul vette és követi az iránymutatást. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal évi országgyőlési képviselık választásával kapcsolatos költségek ellenırzése évi Európa parlamenti képviselık választásával kapcsolatos költségek ellenırzése évi helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselık választásával kapcsolatos költségek ellenırzése 4. Megismételt helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek évi választásával kapcsolatos költségek ellenırzése 2

3 1. A Tolna megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala május 21-én kiemelt célellenırzést tartott Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, valamint intézményeinél a következı témákban: szociális alapszolgáltatás, szociális igazgatás, gyermekjóléti alapellátás, gyámügyi igazgatás. A lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy a jegyzıi hatáskörben eljáró, szociális és gyámhatósági ügyintézık jó színvonalon végzik munkájukat, a hatályos anyagi és eljárási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen látják el feladataikat, gondoskodnak a döntések határidıben történı meghozataláról. Az ellenırzés érdemi hiányosságot nem állapított meg. 2. A Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szeptember hónapban hatósági célellenırzést folytatott le a jegyzı építésügyi hatósági jogkörében, év folyamán lefolytatott eljárásai jogszerőségének és szakszerőségének vonatkozásában. Az ellenırzés során megállapításra került, hogy az építésügyi hatóság jó színvonalon, ügyfélbarát módon látja el a feladatát. Az ügy érdemére kiható, súlyos jogszabálysértést, mulasztást határidı túllépést nem tártak fel. A kérelmek benyújtását követıen a hatóság a kérelmet alaposan és részletesen megvizsgálja, ezt követıen bocsát ki hiánypótlási felhívást. Az alapos és szakszerő eljárás eredményeként a jogerıs záradékkal ellátott építészeti-mőszaki tervdokumentációk megfelelnek az OTÉK elıírásainak. A felmerült kisebb hiányosságok kiküszöbölésre kerültek. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsıdéje A Városi Bölcsıdében évben nem került belsı ellenırzés 1. A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája február 14. napján ellenırzést folytatott le Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsıdéjével kapcsolatban, amely ellenırzés során azt vizsgálta, hogy az önkormányzat által évben igénybe vett, a központi költségvetésbıl származó hozzájárulások, támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatokat megalapozottak voltak-e. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy minimális eltérés van a lejelentett bölcsıdei ellátási napok és a dokumentált ellátási napok között. A hiba korrigálása megtörtént. 2. A Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete február 25. napján közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenırzést tartott a Városi Bölcsıdében. Az ellenırzés során a következı hiányosságokat tárták fel: a bölcsıde energetikai tanúsítvánnyal, illetve hıség/uv védelem tervvel nem rendelkezik, a bölcsıde udvarán van megfelelı kialakítású vízpermetezı, azonban az felújításra szorul, a bölcsıde DNY-NY-i épületrészén lévı ablakoknál nincs árnyékoló. A június 17. napján tartott utóellenırzés során megállapítást nyert, hogy a feltárt 3

4 hiányosságok kiküszöbölése megtörtént, a vízpermetezı felújítása megtörtént, az árnyékolók felhelyezése megtörtént. 3. A Tolna Megyei Kormányhivatal március 5. napján ellenırzést folytatott le a Városi Bölcsıdénél, melynek célja annak megállapítása volt, hogy a szolgáltató tevékenység megfelel-e a mőködési engedélyben foglaltaknak és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ellenırzés során megállapítást nyert, hogy a gyermekek ellátására használt helyiségek világosak és a gyermekek életkorának megfelelıen berendezettek. Az udvar játékkészlete a gyermekek életkorának megfelelı, a személyi feltételek megfelelnek a jogszabályokban meghatározottaknak. A dokumentációt a vonatkozó jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen vezetik. Az ellenırzés nem tárt fel hiányosságot. 4. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala március 10. napján szakmai ellenırzést végzett a Városi Bölcsıdében. Az ellenırzés az alábbi megállapításokat tartalmazta: a bölcsıde mőködése teljes mértékben megfelel a jogszabályi és a szakmai elıírásoknak, nevelı-gondozó munkájuk, a gyermekek ellátása igényes, magas szakmai színvonalon valósul meg. Hiányosságot nem tártak fel. 2. Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten A Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergartenben évben nem került belsı ellenırzés A Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szeptember 5-én közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenırzést tartott az Óvodában. Az ellenırzés során feltárt hiányosságok: a homokozók takarása nem biztosított, az óvoda folyosóján és két csoportszobában a linóleum felpergett és hiányos, az óvodában nem található akadálymentesített illemhely. A február 18. napján lefolytatott utóellenırzés során a Népegészségügyi Intézet megállapította, hogy a hiányosságok pótlásra kerültek: a homokozó takarása védıhálóval megoldott, az óvoda folyosója kıburkolatot kapott, a felpergett linóleum javításra került, az új épületrész átadásával pedig az akadálymentesített illemhely is kialakításra került. 3. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában évben nem került belsı ellenırzés A Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete január 21-én utóellenırzést tartott a június 19-én lefolytatott közegészségügyi ellenırzés során észlelt hiányosságok megoldása tekintetében. Az utóellenırzés során megállapításra került, hogy a korábban 4

5 megállapított közegészségügyi hiányosságok pótlásra kerültek: a balesetveszélyes lámpatestek cseréje megtörtént, a hiányos lámpabúrák pótlásra kerültek. 4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Gondnoksága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Gondnokságán évben nem került belsı ellenırzés 1. A Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi intézetének munkatársai február 27-én a felnıtt ügyelet Szekszárd, Vörösmarty u. 5., valamint a gyermekügyelet Szekszárd, Szent István tér 18. sz. alatti rendelıiben közegészségügyi ellenırzést tartottak, rendellenességet tapasztaltak. Az ellenırzés során tapasztaltak: a gyermekügyeleten a higiénés kézfertıtlenítéshez nem állt rendelkezésre orvosi csaptelep, akadálymentes WC kialakítása tervezés alatt. A felnıtt ügyelet az elıírt minimum feltételeknek megfelelt. Intézkedés: 30 napon belül az orvosi csaptelep pótlásra került. A Szent István téri mozgáskorlátozott WC tervezése megkezdıdött március 27-én a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenırzést, valamint a Szekszárd Csatári utca 1. szám alatti gyermek rendelıben használt textíliák mosására és cseréjére kiterjedı ellenırzést végzett. Az ellenırzés során a következı hiányosságot állapították meg: a gyermekorvosi rendelı falazata koszos, repedezett, utoljára a falazat meszelése majdnem 10 éve történt. Intézkedés: A tisztasági meszelést a határidın belül elvégezték július 24-én a Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által lefolytatott utóellenırzés során a megállapított hiányosság pótlásra került május 15-én a Szekszárd, Mikes u. 24. szám alatti felnıtt háziorvosi rendelıben a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének felügyelıje közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenırzést, valamint a textíliák mosásának ellenırzését folytatta le. Az ellenırzı hatóság megállapításai: a rendelı mosdójában papírtörlı, folyékony szappantartó tároló, valamint a rendelı ablakára rovarháló felszerelése szükséges 60 napos határidın belül. Intézkedés: A gondnokság vezetıje tájékoztatta a Népegészségügyi Intézetet, hogy a rovarháló felszerelése nem a fenntartó feladata, mivel nem értéknövelı beruházás. A folyékony szappantartó, a kéztörlı, valamint a rovarháló felszerelése a higiénés szabályokhoz tartozik, amely a vállalkozó orvos feladata. A Gondnokság vezetıje felhívta dr. Klézi Júlia háziorvos figyelmét a hiányosságok megszőntetésére és pótlására. 5

6 június 3-án a Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete ellenırzése során tisztasági festést javasolt a Szekszárd, Hunyadi u. 2. szám alatti rendelıben. Intézkedés: a rendelı tisztasági festése 2014.szeptemberben megtörtént szeptember 16-án Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének munkatársa dr. Kuner Mária gyermek-háziorvos Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti rendelıjében közegészségügyi ellenırzést tartott. Ellenırzı hatóság észrevétele: A Gyakorló Általános Iskola kampányoltóanyaga a veszélyes hulladékos hőtıben volt tárolva, mert a gyógyszeres hőtıben nem volt már rá szabad kapacitás. A fenti hiányosság megszőntetése érdekében a kampányoltóanyagok tárolására hőtıszekrényt kell biztosítani. Intézkedés: Az Egészségügyi Gondnokság nevében a Szekszárdi Járási Hivatal tisztifıorvosával, a gyermekorvossal, illetve a védınıvel történı egyeztetés során az alábbi ideiglenes megoldásra jutottak, mivel hőtıszekrény vásárlására a 2014-es évben nem volt anyagi fedezet: kampányoltások alkalmával a területi védını az oltások reggelén hozza el az oltóanyagot a Járási Népegészségügyi Intézettıl, vagy elızı napon, ha a doktornı nem tudja a saját hőtıjében vállalni a tárolást, akkor a Központi ügyeleti hőtıben fogják elhelyezni ben megvásárolták a hőtıszekrényt, a védınık felelıssége az oltóanyagok tárolása, ezért az a védınıi szolgálatnál kerültek elhelyezésre az oltóanyagok szeptember 24-én a Szekszárd, Wigand János tér 1. sz. alatti felnıtt háziorvosi rendelıben a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete közegészségügyi, kémia-biztonsági és dohányzás ellenırzést végzett. Az alábbi hiányosságok kerültek megállapításra: a rendelı egyik nyitható ablakára rovarháló felszerelése, az orvosi rendelıben higiénés kézfertıtlenítéshez lengıkaros hideg-meleg vizes csaptelepet kell felszereltetni, valamint gondoskodni kell az egyszer használatos papírkéztörlı kihelyezésérıl. ( ig betöltetlen volt az orvosi állás, OEP finanszírozást, mint Szolgáltató, az Egészségügyi Gondnokság kapta, az ápoló közalkalmazottként dolgozott a rendelıben.) Intézkedés: Gondoskodtak a lengıkaros orvosi csaptelep, valamint rovarháló felszerelésérıl, valamint felhívták a körzeti ápolónı figyelmét a papírkéztörlı kötelezı kihelyezésére november 28-án a Szekszárd, Kadarka u. 18. szám alatti védınıi tanácsadó minimum feltételeinek ellenırzése történt a Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet munkatársai által. Ellenırzés során történt észrevételek: az akadálymentesítés nem biztosított, a rendelıhöz külön várakozásra alkalmas helyiség, illetve öltözı nem áll rendelkezésre, a padlózat sérült, a fal egy részén a vakolat hiányos, repedezett, festése kb. 5 évvel ezelıtt történt, a szúnyogháló javításra szorul, az ablakokról pereg a festék. Megtett intézkedés: A hiányosságok megszőntetése érdekében a Gondnokság vezetıje megkereste a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t, mint a rendelı üzemeltetıjét. A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgatója úgy nyilatkozott, hogy helyszőke miatt öltözıt, illetve váróhelyiséget nem tudnak kialakítani, a védınıi tanácsadói helyiség 6

7 felújítására késıbbi idıpontban lesz anyagi fedezet. A Járási Népegészségügyi intézet az indoklást jóváhagyta. 5. Babits Mihály Kulturális Központ A Babits Mihály Kulturális Központban évben nem került belsı ellenırzés A Babits Mihály Kulturális Központban évben nem került sor külsı szerv által lefolytatott ellenırzésre. 6. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban évben nem került belsı ellenırzés A Nemzeti Adó-és Vámhivatal augusztus 26. napján ellenırzést tartott a Könyvtárban, a II. negyedéves ÁFA kiutalás elıtt. Az ellenırzés során hiányosságot nem tártak fel. 7. Wosinsky Mór Megyei Múzeum A Wosinsky Mór Megyei Múzeumban évben nem került belsı ellenırzés A Wosinsky Mór Megyei Múzeumban évben nem került sor külsı szerv által lefolytatott ellenırzésre. II. A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer szabályszerősége, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Nagyobb figyelmet kell fordítani a pénzkezelési folyamatok során a belsı kontrollok szerepének érvényesítésére. Fontos az írásbeliségben is tartani a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás sorrendjét, következetesen érvényt kell szerezni annak, hogy valamennyi gazdasági esemény pénzforgalmi lebonyolítása különösen a készpénzmőveletek elıtt az arra feljogosított, 7

8 illetve kijelölt személyek rendben eleget tegyenek a folyamatba épített ellenırzési kötelezettségüknek. III. Az ellenırzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Az eddigi gyakorlatot célszerő javítani azzal, hogy az ellenırzéseken feltárt hibák és hiányosságok vizsgálatára utóellenırzést határozzunk meg. Másrészt a céljellegő pénzügyi ellenırzéseken feltárt javaslatokra készített intézkedési terv megvalósulását figyelemmel kísérjük oly módon, hogy adatokat, iratokat kérünk be a hiányosságok megoldásáról, illetve a költségvetési szervnél végzett más területet érintı ellenırzés alkalmával felülvizsgáljuk az intézkedések megvalósulását, hatékonyságát. IV. A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer szabályszerősége, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Nagyobb figyelmet kell fordítani a pénzkezelési folyamatok során a belsı kontrollok szerepének érvényesítésére. Fontos az írásbeliségben is tartani a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás sorrendjét, következetesen érvényt kell szerezni, hogy valamennyi gazdasági esemény pénzforgalmi lebonyolítása különösen a készpénzmőveletek elıtt az arra feljogosított, illetve kijelölt személyek rendben eleget tegyenek a folyamatba épített ellenırzési kötelezettségüknek. V. Az ellenırzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Az eddigi gyakorlatot célszerő javítani azzal, hogy az ellenırzéseken feltárt hibák és hiányosságok vizsgálatára utóellenırzés kerüljön meghatározásra. Az ellenırzéseken feltárt javaslatokra készített intézkedési terv megvalósulására a továbbiakban is kiemelt figyelmet kell fordítani. Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását! Szekszárd, május 22. Ács Rezsı polgármester 8

9 HATÁROZATI JAVASLAT Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladatés hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra, valamint a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. (3a) bekezdésében meghatározottakra, a évben lefolytatott ellenırzésrıl szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja. Határidı: május 28. Felelıs: Ács Rezsı polgármester 9

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város

TÁRGY: A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 140. MELLÉKLET : 3 db TÁRGY: A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött együttmőködési megállapodás 1. számú

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z Iktatószám: SZ/338/3/2009 P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z j é tıl t 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: jegyzo@pecel.hu

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzatánál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenırzések nyilvános megállapításai

Polgár Város Önkormányzatánál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenırzések nyilvános megállapításai Polgár Város Önkormányzatánál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenırzések nyilvános megállapításai ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás között létrejött Együttmőködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei

Részletesebben

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2009. április 23. napján tartandó ülésére

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2009. április 23. napján tartandó ülésére Törvényességi ellenırzésre bemutatva: Jegyzı távollétében: Készítette: Réti-Nagy Lászlóné belsı ellenırzési vezetı Méhész Katalin aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Jelentés. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2008. évben végzett ellenırzésekrıl.

Jelentés. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2008. évben végzett ellenırzésekrıl. Jelentés Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2008. évben végzett ellenırzésekrıl. Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. május 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. május 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. május 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 61-69. Rendelet száma: 9-10. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról BESZÁMOLÓ Képviselı-testület 2010. július 8-i ülésére a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról A közigazgatás az emberekért van ( Magyar Közszolgálati Karta ) A beszámolót készítették: Dr. Benda Dénes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. február 24-i soros ülésére. Tárgy:

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. február 24-i soros ülésére. Tárgy: Szám: 1/20.046-25/2011... sz. napirend ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2011. február 24-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2010. negyedik negyedévi

Részletesebben

2009. április 27-i ülésére

2009. április 27-i ülésére 3. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 19-én 14 órakor tartott ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére A Polgármesteri Hivatal 2013-2014. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. november 26-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. november 26-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1-197/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. szeptember 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. szeptember 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Napirend:. Szám: 1/40.001-187/2010. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. szeptember 2-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. szeptember 2-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 20/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. szeptember 2-án megtartott ülésérıl Határozat száma: 106-114. Rendeletek száma: 19-21. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan. Szám: 13440/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu Éves összefoglaló jelentés a 2008- ban végzett belsı

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:225. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatánál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben