ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰVEK OPERATÍV LÍZINGJÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰVEK OPERATÍV LÍZINGJÉRE"

Átírás

1 Ezen általános feltételek az Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszám: Adószám: mint Operatív Lízingbeadó által ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰVEK OPERATÍV LÍZINGJÉRE 1. sz. Melléklet december 3. napját követően kötött operatív lízingszerződésekre érvényes. Ezen általános szerződési feltételek az Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft., mint Operatív Lízingbeadó által kötött, különös feltételeket tartalmazó operatív lízingszerződések elválaszthatatlan részét képezik (a továbbiakban: szerződés vagy Operatív Lízingszerződés vagy Lízingszerződés). A felek a különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat tekintik magukra nézve érvényesnek, illetve ezen feltételek alapján kötelesek eljárni. A szerződésben kikötött határozott idő leteltével az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat köteles az Operatív Lízingbeadónak visszaszolgáltatni. 1. Fogalom meghatározások 1.1 Alapár: A lízingtárgy alapára az eladó, illetve a márkakereskedő által a sorozatgyártású kivitelű, az adott típusra előirányzott külön felszereltséget és minden járulékos költséget, beleértve a megállapított nettó árat és az általános forgalmi adót tartalmazó összeg. Az egyedi beépítések, átépítések, hozzáépítések az alapárba nem tartoznak bele. Az alapár részét képezik a KRESZ által előírt kötelező tartozékok. A jelen szerződés és a megkötendő teljeskörű vagyonbiztosítási szerződés (casco) számítási alapját a lízingtárgy átadásának időpontjában érvényes alapár, valamint a beépítések, hozzáépítések és átépítések értékének együttes összege képezi. 1.2 Első lízingdíj (önrész): Az Operatív Lízingbevevő által szerződéskötéskor fizetendő összeg, mely nem azonos a havi / negyedéves lízingdíj összegével, de a teljes lízingdíj számítás alapját képezi. Ezen összeget 25% ÁFA terheli. 1.3 Előfinanszírozás Előfinanszírozás valósul meg, ha a Lízingbeadó a lízingtárgy vételárhátralékát a Szállító / Eladó részére a Lízingbeadó, a Lízingbevevő és a Szállító / Eladó által az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben meghatározottak alapján a Lízingtárgynak a Lízingbevevő részére történő átadás-átvétele előtt fizeti meg. 1.4 Havi / negyedéves lízingdíj: Az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben megállapított összeg, melynek kiszámlázása havonta / negyedévente, az adott hónap 15. napjáig / az adott negyedév utolsó hónapja 15. napjáig, 25% ÁFA-val növelten, forintra kerekítve történik. A havi / negyedéves lízingdíjakat 3 napot meghaladó előfinanszírozás esetén növeli az Operatív Lízingbeadó által fizetendő vételárhátraléknak az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben meghatározott százaléka, előfinanszírozott naponként. Előfinanszírozott napok száma megegyezik a vételárhátralék Operatív Lízingbeadó általi megfizetése és az átadásátvétel között eltelt napok számával. A havi / negyedéves lízingdíjak teljesítési időpontja a tárgyhó 15. (tizenötödik) / a tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. (tizenötödik) napja. A havi / negyedéves lízingdíjak a tárgyhó 15. (tizenötödik) / a tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. (tizenötödik) napján esedékesek. Az első havi / negyedéves lízingdíj a gépjármű átadás-átvételét követő hónap 15. (tizenötödik) / a gépjármű átadás-átvételét követő negyedév utolsó hónapjának 15. (tizenötödik) napján esedékes. 1.5 Szerződéskötési díj: Azon összeg, amelyet az Operatív Lízingbevevő a szerződés megkötésekor az Operatív Lízingbeadónak forintra kerekítetten a finanszírozott összeg meghatározott százalékában köteles megfizetni. Ezen összeg nem része a lízingdíjnak és az Operatív Lízingbevevő által szolgáltatott adatok alapján Operatív Lízingbeadó ezen díj ellenében végzi el Operatív Lízingbevevő fizetőképességének vizsgálatát, valamint készíti el a szükséges dokumentációt, mely díjat 25% ÁFA terheli és amely legkésőbb a szerződéskötéskor esedékes. A szerződéskötési díj mértékét az Operatív Lízingszerződés különös feltételei tartalmazzák. 1.6 Futamidő: Kezdete a lízingtárgy átadás-átvételének időpontja, és az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben meghatározott időtartam utolsó napjáig tart. 1.7 Rendeltetésszerű használat: A lízingtárgy átlagos elhasználódását jelenti, gondos kezelés, valamint gépjármű esetén a megállapodott és az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben rögzített km-teljesítmény figyelembevételével. 1.8 A lízingtárgy: A lízingtárgy az a gépjármű, amelyet az Operatív Lízingbeadó az Operatív Lízingbevevő részletes leírása alapján megvásárol a Szállítótól / Eladótól, az Operatív Lízingbevevő által megállapodott vagy jóváhagyott feltételek mellett, mely eszközt Operatív Lízingbevevő kiválasztja, és amely érdekeinek megfelel, és amelyet lízingdíj fizetése ellenében birtokol és használ. 1.9 Kalkulált Érték A lízingtárgy futamidő végén várható értéke, amely a futamidő elején kerül meghatározásra, és az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben kerül rögzítésre Diszkontfaktor Azon tényező, amely a szerződésnek a futamidő lejárta előtti megszűnése esetén az elszámolás alapját képezi azzal, hogy a megszűnés időpontjában hátralévő lízingdíjak összege, figyelemmel az Operatív Lízingbeadó refinanszírozással kapcsolatos veszteségeire, a diszkontfaktorral kerül diszkontálásra. Az induló diszkontfaktor mértéke az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben kerül rögzítésre, futamidő alatti módosulására pedig a 12.4 pont irányadó. 2. A lízingtárgy átadás-átvétele 2.1 Operatív Lízingbeadó a lízingtárgyat, amennyiben az nem áll rendelkezésre, adásvételi vagy szállítási szerződéssel beszerzi. Az Operatív Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a fent hivatkozott adásvételi vagy szállítási szerződés ellenjegyzésére, tekintettel arra, hogy a beszerzésre kerülő lízingtárgyat az Operatív Lízingbevevő választja ki. 2.2 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Operatív Lízingbevevő által javasolt Szállítóval / Eladóval való szerződéskötés nem lehetséges, vagy az Operatív Lízingbeadó fontos okból ezt nem kívánja, ebben az esetben az Operatív Lízingbeadó jogosult másik Szállítóval / Eladóval szerződést kötni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy bármelyik fél elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az Operatív Lízingbeadót semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli az Operatív Lízingbevevővel szemben. 2.3 Abban az esetben, ha a szállítási szerződés meghiúsul, azonban ez egyik szerződő félnek sem róható fel, úgy bármelyik fél elállhat a jelen szerződéstől. 2.4 Operatív Lízingbevevő, amennyiben a lízingtárgy a Szállítótól / Eladótól kerül beszerzésre, a lízingtárgyat közvetlenül, mint Operatív Lízingbeadó meghatalmazottja veszi át. Operatív Lízingbevevő a lízingtárgy átvételére saját felelősségére mást is meghatalmazhat teljes bizonyító erejű okiratban. Az átvételre a Szállító / Eladó által történt rendelkezésre bocsátást követően haladéktalanul sor kerül. A rendelkezésre bocsátási időpontot a Szállító / Eladó közli az Operatív Lízingbevevővel. Az átadás helyét a különös feltételekben kell meghatározni. 2.5 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a gépjármű forgalomba helyezésével, üzembe helyezésével és üzemeltetésével kapcsolatos minden költség és illeték őt terheli, így azok az Operatív Lízingbeadó által részére továbbszámlázásra kerülnek. 2.6 A kárveszély a jelen szerződés 11. pontjában meghatározottak szerint száll át az Operatív Lízingbevevőre. A szerződés bármely okból történő megszűnéséig, vétkességtől függetlenül Operatív Lízingbevevőt terheli a felelősség a lízingtárggyal kapcsolatosan a nem rendeltetésszerű használatból, a 1

2 nem megfelelő karbantartásból, a szavatossági jogok érvényesítéséből eredő, a harmadik személynek, illetve harmadik személy által okozott károkért, és azokért a károkért, amelyek viselésére senki sem kötelezhető. 2.7 Tekintettel arra, hogy a lízingtárgyat az Operatív Lízingbevevő választotta ki és veszi át, és a jelen szerződés alapján használja, ezért az Operatív Lízingbevevő kötelezettsége az Operatív Lízingbeadó meghatalmazottjaként, annak nevében a lízingtárgy vizsgálata minőség és mennyiség szempontjából az átvételkor. Ennek költségei az Operatív Lízingbevevőt terhelik. 2.8 Amennyiben a lízingtárgyat az Operatív Lízingbevevőnek nem az Operatív Lízingbeadó, hanem közvetlenül a Szállító / Eladó adja át, úgy célszerűségből az Operatív Lízingbevevő az Operatív Lízingbeadó nevében a tulajdonszerzést is igazolja. 2.9 Operatív Lízingbevevő a lízingtárgy átvételéről jegyzőkönyvet készít és ír alá, illetőleg a Szállító / Eladóval aláírat, és ezt köteles az Operatív Lízingbeadó részére eredetiben haladéktalanul megküldeni Amennyiben az átvétel során bármilyen gátló körülmény, illetve hiányosság merül fel, azt köteles Operatív Lízingbevevő mind a Szállító / Eladó mind pedig az Operatív Lízingbeadó felé haladéktalanul közölni, Szállító / Eladó felé valamennyi szükséges intézkedést megtenni. Ennek elmulasztásából eredő kárért az Operatív Lízingbevevő felelős Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat saját hibájából nem veszi át, úgy az Operatív Lízingbeadó írásban történt 14 napos póthatáridő kitűzéssel a szerződéstől elállhat és 1 havi /1/3 negyedéves lízingdíj mértékű kötbért lízingdíj mértékű kötbért, valamint az ezt meghaladó károk megtérítését jogosult követelni Amennyiben az Operatív Lízingbevevő az átvételt nem rejtett hiba miatt tagadja meg, úgy megfelelő javítási határidőt kell kitűznie. Az Operatív Lízingbeadó dönti el, hogy a hibát kijavíttatja-e vagy másik lízingtárgyat szolgáltat Amennyiben a felek megállapodtak az átadás-átvétel időpontjában és a lízingtárgy rendelkezésre bocsátása mégsem történt meg határidőre, úgy az Operatív Lízingbevevő 14 napos, írásban kitűzött póthatáridő után a szerződéstől elállhat. Az elállást írásban kell közölni. Kártérítés érvényesítésére az Operatív Lízingbevevő függetlenül attól, hogy elállt-e a szerződéstől vagy a szerződés teljesítésére tart-e igényt csak akkor jogosult, ha bizonyítja, hogy az Operatív Lízingbeadót súlyos szerződésszegés terheli Operatív Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat a Szállító / Eladó, esetleg az Operatív Lízingbeadó által közölt időpontban és helyen átvenni. Az átvétel helyét a különös feltételekben kell meghatározni Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az Operatív Lízingbeadó a lízingtárgyat nem vizsgálja, annak birtokába nem kerül, annak használhatóságáért, minőségéért semmilyen módon nem felel, szavatossági és jótállási jogait az e szerződésben meghatározottak szerint Operatív Lízingbevevőre engedményezi A lízingtárgy birtokbaadása gépjármű esetén annak kulcsai és forgalmi engedélyének átadásával történik. Az Operatív Lízingbevevő köteles az Operatív Lízingbeadónak haladéktalanul a kiállított forgalmi engedélyről fénymásolatot, valamint az Okmányiroda eredeti aláírásával és pecsétjével, és a Lízingbevevő eredeti aláírásával ellátott törzskönyvbejegyzésre vonatkozó kérelmét megküldeni Amennyiben a Lízingbevevő a tulajdonában álló jármű tulajdonjogát kifejezetten abból a célból ruházza át ERSTE LEASING-re, hogy a jármű Operatív Lízingszerződés keretében lízingbeadásra kerüljön Lízingbevevő részére, átadás-átvételen a Lízingbevevő általi birtokbavételt kell értelemszerűen érteni. 3. A lízing jogviszony kezdete és tartama 3.1 A lízing jogviszony a lízingtárgy átadásától kezdődik. Amennyiben Operatív Lízingbevevő az Operatív Lízingbeadónak felróható okokból, joggal nem veszi át a rendelkezésre bocsátott lízingtárgyat, úgy a lízing jogviszony sem veszi kezdetét. 3.2 A lízing jogviszony meghatározott számú hónapra szól. Erre tekintettel Operatív Lízingbevevőnek felmondási joga nem áll fenn. 4. Szavatosság 4.1 Tekintettel arra, hogy a lízingtárgyat az Operatív Lízingbevevő választja ki és veszi át, továbbá jelen szerződés alapján a szerződés futamideje alatt használja, a lízingtárggyal kapcsolatosan Operatív Lízingbeadót az Operatív Lízingbevevő felé a lízingtárggyal kapcsolatosan felelősség nem terheli, Operatív Lízingbevevő szavatossági jogainak érvényesítésére közvetlenül a Szállító / Eladó felé jogosult illetve köteles az alábbi megkötésekkel: 4.2 Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat szállítási vagy adásvételi szerződéssel szerzi meg, és annak teljesítését a Szállító / Eladó a jelen szerződő felek egyikének sem felróható okból megtagadja, úgy bármelyik fél elállhat a jelen szerződéstől. Operatív Lízingbeadót ez esetben kártérítési felelősség nem terheli. 4.3 Szállító / Eladó késedelembe esése esetén az Operatív Lízingbeadó jár el az adásvételi vagy szállítási szerződésben foglaltak szerint. 4.4 Amennyiben az Operatív Lízingbeadóval szemben bármilyen igényt érvényesítenek a lízingtárggyal kapcsolatosan, úgy Operatív Lízingbevevő köteles helytállni az Operatív Lízingbeadó helyett. Amennyiben valamely igényt az Operatív Lízingbeadó elégít ki a lízing tárggyal kapcsolatosan, úgy ezek utólagos megtérítésére Operatív Lízingbevevőtől igényt tarthat. 4.5 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi és elismeri, hogy a lízingtárggyal kapcsolatosan az Operatív Lízingbeadóval szemben kártérítési,- szavatossági,- jótálláson, termékfelelősségen alapuló jog nem illeti. Ezen jogokról Operatív Lízingbeadóval szemben kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond, azonban Operatív Lízingbeadó a lízingtárggyal kapcsolatosan, Eladóval/Szállítóval szemben fennálló jogait az Operatív Lízingbeadó az Operatív Lízingbevevőre engedményezi, kivéve a tulajdonjog és az eszköz esetleges vételár visszatérítését. Fentiek alapján Operatív Lízingbevevő jogosult és köteles mindennemű igényét közvetlenül Eladóval/Szállítóval szemben érvényesíteni. Ennek elmulasztásából eredő kárért az Operatív Lízingbevevő felel. 4.6 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy esetleges vételárcsökkentés esetén az Operatív Lízingbeadó részére fizetendő havi / negyedéves lízingdíj összege nem változik, ebben az esetben az első lízingdíj kerülhet változtatásra. 4.7 Fenti engedményezésről Operatív Lízingbevevő köteles az Eladót/Szállítót értesíteni. Operatív Lízingbeadó kizárja felelősségét a fentiek alapján végzendő szolgáltatások teljesítéséért. 4.8 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés érvényét, hatályát nem érinti a Szállító / Eladó szolgáltatásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő bármely kifogása, amennyiben a jelen szerződés másként nem rendelkezik. 4.9 Amennyiben Eladónak/Szállítónak felróhatóan az Operatív Lízingbeadó teljesítése lehetetlenné válik, Operatív Lízingbeadó szabadul a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek alól Operatív Lízingbevevő az átvételkor írásos igazolást állít ki a lízingtárgy szerződés szerinti és rendeltetésszerű állapotáról, valamint a nyíltan felismerhető hibáktól való mentességéről. A fenntartások nélküli átvétel az Operatív Lízingbeadóval szemben helyettesíti a nyíltan felismerhető hibáktól való mentességre vonatkozó igazolást Operatív Lízingbevevő minden hiányosságot írásban köteles közölni az Operatív Lízingbeadóval. 5. A lízingtárgy tulajdonjoga 5.1 A lízingtárgy az Operatív Lízingbeadó kizárólagos tulajdonában van és abban is marad, amortizációját Operatív Lízingbeadó számolja el. Operatív Lízingbevevő nem rendelkezik opcióval a lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére. Gépjármű esetén a Lízingtárgy törzskönyvében az Operatív Lízingbeadó szerepel tulajdonosként; a törzskönyv az Operatív Lízingbeadó birtokában marad. A forgalmi engedélyben az Operatív Lízingbeadó tulajdonosként, míg az Operatív Lízingbevevő üzembentartóként kerül feltüntetésre. 5.2 A lízingtárgy átvételét megelőzően az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgy forgalmi engedélyébe az illetékes hatóságnál tulajdonosként az Operatív Lízingbeadót, üzemben tartóként az Operatív Lízingbevevőt saját költségén bejegyezteti. Az Operatív Lízingbevevő köteles a fentiek szerint kiállított forgalmi engedély fénymásolatát az Operatív Lízingbeadónak haladéktalanul eljuttatni. 5.3 A Lízingszerződés futamideje alatt a forgalmi engedély elvesztését, eltűnését, megsemmisülését az Operatív Lízingbevevő haladéktalanul köteles jelezni az Operatív Lízingbeadónak, és az Operatív Lízingbeadó meghatalmazása alapján a legrövidebb időn belül gondoskodnia kell az új forgalmi engedély fentiek szerinti tartalommal való kiállításáról, és az új forgalmi engedély fénymásolatának Operatív Lízingbeadó részére történő átadásáról. 6. Lízingdíj, esedékesség 6.1 Az első lízingdíj (önrész) szerződéskötéskor, az első havi / negyedéves lízingdíj a lízingtárgy átvételét követő hónap 15. / a lízingtárgy átvételét követő negyedév utolsó hónapjának 15. napján esedékes, míg a további havi / negyedéves lízingdíjak minden ezt követő hónap 15. / minden ezt követő negyedév utolsó hónapjának 15. napján esedékesek. Az Operatív Lízingbeadó devizabázisú szerződés esetén kiszámítja és nyilvántartja a jövőbeni lízingdíjak deviza értékét. A számítás alapja a lízing jogviszony kezdetére eső, a lízingtárgy átadás-átvétel napján érvényes Erste Bank Nyrt. által jegyzett számlakonverziós deviza vételi árfolyam. 6.2 A lízingdíj megfizetése mindenkor az Operatív Lízingbeadó által kiállított számla alapján történik az alábbi módokon: - banki átutalással az Operatív Lízingbeadó sz. számlájára. - az Operatív Lízingbevevő bankszámlájáról történő beszedéssel (inkasszó), - az Operatív Lízingbeadó pénztárába készpénzben történő befizetés útján, Fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha a lízingdíj az Operatív Lízingbeadó számláján jóváírásra kerül. 6.3 A befizetési csekk, illetve a számla hiánya nem mentesíti az Operatív Lízingbevevőt a szerződés szerint esedékes lízingdíj megfizetése alól. 6.4 Operatív Lízingbeadó a lízingdíjakról számlát állít ki, amely a nettó lízingdíjat és az ahhoz kapcsolódó ÁFA tartalmat elkülönítetten tartalmazza. Operatív Lízingbevevő köteles az ÁFA tartalom megfizetésére is. Ennek visszaigénylésére a hatályos jogszabályok szerint jogosult. 6.5 A lízingdíj, illetve bármilyen fizetési kötelezettség késedelmes megfizetése esetén az Operatív Lízingbevevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított késedelmi kamatot köteles az Operatív Lízingbeadónak megfizetni a késedelembe esés napjától számítva. 2

3 6.6 Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a lízingdíjakat azok esedékességekor nem fizeti meg, az Operatív Lízingbeadó 15 napos póthatáridő kitűzésével a fizetésre felszólítja. Amennyiben az Operatív Lízingbevevő ezen időtartam alatt a lízingdíjat, illetve a késedelmi kamatot nem fizeti meg, úgy az Operatív Lízingbeadónak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 6.7 Az Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingdíj fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a Lízingtárgyat bármilyen okból nem használja, vagy nem használhatja. 6.8 A felek megállapodnak abban, hogy a lízingdíj az Operatív Lízingbeadó közlése szerint az alábbi esetekben változik: a) amennyiben a lízingtárgy vételára annak átadásáig bármilyen okból változik; b) előfinanszírozás esetén a szerződésben meghatározottak szerint; c) az Operatív Lízingbevevő által fizetendő biztosítási díjak, adók, illetékek, egyéb kiadások változnak vagy újak kerülnek bevezetésre; amennyiben ezek a lízingdíj részét képezik, d) a lízingdíj kiszámításának alapja változik; e) devizabázisú szerződés esetén a devizaárfolyam változásakor (árfolyamkövetés). A számítás alapja a lízing jogviszony kezdetére eső, a lízingtárgy átadás-átvétel napján érvényes jövőbeni lízingdíjak deviza értéke (6.1 pont). Az összehasonlítás időpontja mindenkor a lízingdíj esedékességének időpontját megelőző naptári hónap utolsó árfolyamjegyzési napja, az árfolyam-különbözet miatti korrekció pedig az e napon érvényes, Erste Bank Nyrt. által jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyam alapulvételével kerül meghatározásra. Az Operatív Lízingbeadó jogosult az árfolyamkülönbözet miatt a lízingdíjak módosítására a jelen bekezdésben foglaltak szerint. f) a lízingdíj értékének állandóságát forint (HUF) alapú szerződéseknél a 6 havi BUBOR, euro (EUR) alapú szerződéseknél a 6 havi EURIBOR, svájci frank (CHF) alapú szerződéseknél a 6 havi CHF LIBOR biztosítja (értékbiztosítás). Az összehasonlítás időpontja minden naptári félév első banki napja. Az Operatív Lízingbeadó a lízingdíjat úgy módosítja, hogy a hátralévő időszakra jutó módosított lízingdíjak aktuális diszkontfaktorral diszkontált összege megegyezzen a hátralévő időszakra jutó, módosítás előtti lízingdíjak előző félévben érvényes diszkontfaktorral diszkontált összegével. Változatlan díj kiszabása, megtérítése vagy elfogadása nem jelent lemondást a változtatási igényről. g) Amennyiben az átadás-átvétel időpontja az Operatív Lízing Szerződés Különös Feltételei Gépjárművekre 3. pontjában meghatározott tervezett időponthoz képest több, mint 3 nappal módosul, akkor a Lízingbeadó az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyvben megadott dátum alapján állapítja meg a lízingdíjakat (értékbiztosítás). h) Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a gépjárművel (Lízingtárggyal) az Operatív Lízingszerződés Különös feltételeiben meghatározott éves futásteljesítményt 10%-nál nagyobb mértékben túllépi, úgy a lízingdíjak arányosan megnövelhetők. Amennyiben az értékbiztosítás nem kerülne teljes mértékben igénybevételre, úgy az új bázis nem az értékbiztosítást kiváltó 6 havi BUBOR-ból, EURIBORból, illetve CHF LIBOR-ból (a szerződés devizanemének megfelelően), hanem az eredeti bázisból kerül kialakításra, hozzáadva vagy levonva belőle a tényleges kamatváltozás százalékpontját. Amennyiben a 6 havi BUBOR, EURIBOR, illetve CHF LIBOR (a szerződés devizanemének megfelelően) több mint egy százalékponttal csökken az utolsó bázishoz képest, úgy az Operatív Lízingbeadó köteles az értékbiztosítást elvégezni. A kamat változása a havi / negyedéves lízingdíj változásához vezet. A változás az Operatív Lízingbevevő számára az értékbiztosítást (rendkívüli értékbiztosítást) kiváltó összehasonlító időpontot követő hónap 1. napjával, azaz minden év január 1. napjával és július 1. napjával kerül meghatározásra. Változatlan díj kiszabása, megtérítése vagy elfogadása nem jelent lemondást a változtatási igényről. 7. Mellékköltségek 7.1. Operatív Lízingbevevő a lízingdíjak mellett az esetleges előleget és egyéb, a szerződésben külön felsorolt összegeket köteles még kifizetni A Lízingtárggyal és/vagy a lízingszerződéssel összefüggő valamennyi közterhet és egyéb költséget (így különösen, de nem kizárólag a gépjárműadót ( súlyadót ), illetéket, engedélyezési költséget, hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget) az Operatív Lízingbevevő köteles megfizetni annak esedékességekor, ennek hiányában a felmerüléstől számított 8 napon belül. 7.3 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Operatív Lízingbevevő ilyen irányú kifejezett kérése esetén Operatív Lízingbeadó jelen Szerződés bármilyen az aláírást követő módosítása esetén jogosult egyszeri, egyösszegű eljárási díjat felszámolni, amelynek mértéke az Operatív Lízingbeadó mindenkori Díjjegyzékében kerül meghatározásra. A kezelési költség, illetve szerződés-módosítási díj határidőben történő megfizetését Operatív Lízingbevevő vállalja. Tudomásul veszi továbbá, hogy az esetleges változások az esedékes díj megfizetéséig nem lépnek hatályba. Szerződésmódosításnak minősül a Lízingbevevő által történő egyszeri, az esedékes tartozásainak összegét meghaladó pénzösszeg befizetése, ebben az esetben a felszámolt díj mértéke az Operatív Lízingbeadó mindenkori Díjjegyzékében kerül meghatározásra. 7.4 Gépjármű esetén az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben meghatározott éves futásteljesítmény túllépése esetén a többlet kilométereket az Operatív Lízingbevevő a különös feltételekben megállapodottak szerint köteles elszámolni. Az Operatív Lízingbeadó szabadon dönthet arról, hogy a többletköltségeket évente számolja el, vagy a szerződés befejezésekor a szerződés időtartama alatt az éves km-teljesítményt meghaladó kilométerek összegét tekinti többletkilométernek. 8. Használat, karbantartás 8.1. Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat csak rendeltetésszerű használatra veheti igénybe, jogosult annak kizárólagos birtoklására és használatára, az azzal járó valamennyi költség viselése mellett (ideértve a közterheket is). Lízingbevevő a lízingtárgyat személyfuvarozási tevékenység (taxizás) és autóversenyzés céljára csak a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja, illetve kizárólag a Lízingbeadó előzetes hozzájárulásával adhatja bérbe. Ezen kötelezettségek megszegése esetén a Lízingbeadó a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 8.2 Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat nem terhelheti meg, nem idegenítheti el, harmadik személy számára használatba nem adhatja, illetve jelen szerződésen alapuló jogát az Operatív Lízingbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem ruházhatja át. 8.3 Operatív Lízingbevevő köteles haladéktalanul értesíteni az Operatív Lízingbeadót, amennyiben annak tulajdonjoga bármely módon sérül vagy sérülhet, és saját költségén köteles megtenni minden intézkedést ezek elhárítása érdekében. 8.4 Operatív Lízingbevevő köteles saját költségén beszerezni a lízingtárgy birtoklásával, használatával és üzemeltetésével kapcsolatos minden engedélyt. Ennek elmulasztásából eredő következményeket Operatív Lízingbevevő viseli. Az engedélyek meglétét Operatív Lízingbeadó jogosult, de nem köteles ellenőrizni. 8.5 Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat saját költségén köteles üzemben tartani, karbantartani, és az idő előtti értékvesztéstől (pl. átrozsdásodástól) megóvni. Különösen köteles az Operatív Lízingbevevő a gyártó illetve Szállító által előírt szerviz, garanciális (különösen a rozsdavédelmi garancia) előírásokat, és a kezelési utasításokat betartani. Az Operatív Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat állandóan - használaton kívüliség esetén is - üzembiztosan tartani, a hatósági vizsgálatoknak időben alávetni. Amennyiben a lízingtárgy használatát az Operatív Lízingbevevő harmadik személyeknek átengedné, úgy azok magatartásáért sajátjaként felel. Valamennyi a lízingtárgyon szükséges munkát csak hivatásos, hozzáértő szakember végezhet el, az illetékes márkaszervizben. Amennyiben Operatív Lízingbevevő ezen kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, úgy Operatív Lízingbeadó jogosult az Operatív Lízingbevevő költségén azokat elvégeztetni. 8.6 Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat csak olyan európai országban használhatja, amelyre biztosítási védelem áll fenn. A határátlépéshez szükséges írásos hozzájárulást a Lízingbeadó a Lízingbevevő külön kérésére készíti el. A Magyar Köztársaság területének 60 napot meghaladó elhagyása, valamint az Európa földrajzi hatályán kívüli országokba (mint pl.: FÁK-országok, Törökország ázsiai része, tengerentúli országok, stb.) ill. Európán belüli, de fokozottan veszélyeztetett (pl.: politikai-, háborús zavargásoktól sújtott) országokba történő kivitel csak az Operatív Lízingbeadó előzetes, írásos engedélye alapján történhet. 8.7 Operatív Lízingbeadónak jogában áll a lízingtárgyat bármikor megtekinteni, és megvizsgáltatni. Az Operatív Lízingbevevőnek ehhez minden támogatást biztosítania kell, és a megállapított hibákat azonnal ki kell javíttatnia. 8.8 Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit bármely okból megsértené, az Operatív Lízingbeadó - egyéb szerződéses igényeinek érintetlenül hagyása mellett - jogosult a lízingtárgyat bármilyen, számára alkalmasnak tűnő módon, az Operatív Lízingbevevő közreműködése nélkül is biztonságba helyezni, és az Operatív Lízingbevevő általi további használatot megakadályozni. Az Operatív Lízingbevevő lemond ezzel kapcsolatban a birtoksértés és kártérítési igényérvényesítéséről. 8.9 Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a szerződésszerű állapotot ismét helyreállította, úgy kérheti a lízingtárgynak részére történő újra átengedését A lízingtárgy karbantartásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kiadás az Operatív Lízingbevevőt terheli Az Operatív Lízingbevevő köteles bármikor, az Operatív Lízingbeadó kívánságára a tulajdonjogát a lízingtárgyon láthatóvá tenni. 9. Változtatások a lízingtárgyon 9.1. A lízingtárgyon végrehajtandó valamennyi változtatáshoz, felújításhoz, át- és beépítéshez az Operatív Lízingbeadó előzetes írásos engedélye szükséges, kivéve, ha olyan változtatásokról van szó, amelyek csekély mértékűek, a forgalomban szokásosak, nem igényelnek semmilyen hatósági jóváhagyást és a lízingtárgy biztonságát nem veszélyeztetik Valamennyi átalakítás, felújítás, át- és beépítés az Operatív Lízingbevevő költségére történhet. Az Operatív Lízingbevevő saját maga köteles az esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket beszerezni és a biztosítási módosításokat elintézni. Az átalakítások, beépítések és felújítások azonnal az Operatív Lízingbeadó tulajdonába mennek át, és ezzel kapcsolatban az Operatív Lízingbevevő nem jogosult ellenszolgáltatásra. A lízing jogviszony 3

4 megszűnésekor az Operatív Lízingbeadó dönt az Operatív Lízingbevevő költségére az eredeti állapot visszaállításáról, amennyiben ezt bármely okból szükségesnek tartja. Az Operatív Lízingbeadó beleegyezése nélküli beépítéseken és átalakításokon is tulajdont szerez az Operatív Lízingbeadó. A szerződésnek a 12. pontban foglalt megszűnésekor az Operatív Lízingbeadónak jogában áll, hogy az Operatív Lízingbevevőtől az átalakítások megszüntetését a lízingtárgy eredeti állapotának visszaállítását az Operatív Lízingbevevő költségére követelje. Amennyiben az Operatív Lízingbevevő ezen követelést nem teljesíti, úgy az Operatív Lízingbeadó azt az Operatív Lízingbevevő költségére megteheti. Amennyiben a beépítések és átalakítások megszüntetésére nem kerül sor, úgy az Operatív Lízingbevevő a beépítések ellenértékére nem tarthat igényt Operatív Lízingbevevő pótlólagos beépítéseket és változtatásokat csak a 9. pontban meghatározott módon hajthat végre. 10. Biztosítás Kötelező felelősségbiztosítás (KGFB) Az Operatív Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyra a jogszabályban előírt kötelező felelősségbiztosítást saját nevében megkötni, és a biztosítási díjat a Operatív Lízingszerződésben meghatározott fizetési kötelezettségén felül a biztosítónak megfizetni Vagyonbiztosítás Az Operatív Lízingszerződés hatályban léte során a Lízingtárgy tekintetében olyan vagyonbiztosítási szerződésnek (casco biztosításnak) kell fennállnia, amely (i) az Operatív Lízingbevevő által megfizetett vételárrész 90%-ánál nem nagyobb önrészt ír elő, amennyiben az Operatív Lízingszerződés különös feltételei másként nem rendelkeznek, (ii) teljes körű vagyonbiztosítást nyújt (alap- és kiegészítő biztosítás), és (iii) úgy rendelkezik, hogy a biztosító által biztosítási esemény bekövetkeztekor fizetendő biztosítási összeg biztosítotti, illetve kedvezményezetti jogcímen az Operatív Lízingbeadót illeti meg (a továbbiakban: Vagyonbiztosítási Szerződés). Az alábbi pontokban foglalt feltételekkel az Operatív Lízingbevevő választja ki az Operatív Lízingszerződésben, hogy mely biztosítónak tesz ajánlatot a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötésére Az Operatív Lízingbevevő a Lízingtárgy vagyonbiztosítására a pontban meghatározott eset kivételével azon biztosítók közül választhat, amelyekkel az Operatív Lízingbeadónak biztosítási keretszerződése (a továbbiakban: Biztosítási Keretszerződés) van. Az Operatív Lízingbevevő a Lízingtárgy vagyonbiztosításának megkötéséhez kérheti az Operatív Lízingbeadó Biztosítási Megbízottjának (a továbbiakban: Biztosítási Megbízott) közreműködését, illetve azt bonyolíthatja egyénileg vagy más közreműködők (biztosításközvetítő) segítségével is a pontban foglaltak figyelembe vételével A Feleknek a Lízingtárgy vagyonbiztosítása tekintetében fennálló jogai és kötelezettségei az alábbiak szerint alakulnak: Az Operatív Lízingbevevő az Operatív Lízingszerződés aláírásával ellenkező tartalmú nyilatkozata hiányában visszavonhatatlanul meghatalmazza az Operatív Lízingbeadó mindenkori Hirdetményében vagy az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben megjelölt Biztosítási Megbízottat, hogy helyette és nevében a Vagyonbiztosítási Szerződést az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben az Operatív Lízingbevevő által megjelölt Biztosító Társasággal, a jegyzőkönyvben megjelölt feltételekkel megkösse. Az Operatív Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a meghatalmazásról értesíti a Biztosítási Megbízottat. A Vagyonbiztosítási Szerződésben az Operatív Lízingbevevő szerepel szerződő és díjfizetőként, az Operatív Lízingbeadó biztosítottként és kedvezményezettként kell feltüntetni. Az Operatív Lízingbevevő a Vagyonbiztosítási Szerződésben más kedvezményezettet nem jelölhet meg. Az Operatív Lízingbevevő köteles a Vagyonbiztosítási Szerződést az Operatív Lízingszerződés időtartama alatt hatályában fenntartani, azt fel nem mondhatja, és az abban foglalt kötelezettségeinek köteles maradéktalanul eleget tenni, a Vagyonbiztosítási Szerződésben bármilyen módosítást csak az Operatív Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélyével kezdeményezhet. Az Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az Operatív Lízingszerződés hatálya alatt a Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatos nyilvántartást az Operatív Lízingbeadó, a Biztosítási Megbízott, a Biztosító végzi, és a Biztosító vagy a Biztosítási Megbízott tájékoztatja az Operatív Lízingbevevőt a Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatos minden körülményről. A Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú megállapodása esetén a Biztosítási Megbízott küldi meg az Operatív Lízingbevevő részére a Vagyonbiztosítási Szerződés egy példányát, a Biztosító Társaság szabályzatát (módozati /általános szerződési/ feltételek), valamint a biztosítási díjról szóló számlákat a Vagyonbiztosítási Szerződésben megjelölt díjfizetési gyakorisággal (a Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú megállapodásának hiányában mindezeket a Biztosító közli), melyek alapján a biztosítási díjakat az Operatív Lízingbevevő (a Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú megállapodása esetén) a Biztosítási Megbízott részére (ennek hiányában közvetlenül a Biztosítónak) fizeti meg. A Biztosítási Megbízotton kívüli biztosításközvetítő választása esetén, jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek az Operatív Lízingbevevő által választott Biztosítási Megbízotton kívüli biztosításközvetítő tesz eleget. Az Operatív Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy az Operatív Lízingbeadó, a Biztosítási Megbízott, az egyéb biztosításközvetítő (közreműködő), a Biztosító a Vagyonbiztosítási Szerződéssel és a Lízingtárgyra a jogszabályban előírt kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel kapcsolatos minden adatról, tényről, körülményről egymást tájékoztassák, az azokkal kapcsolatos valamennyi adatot egymás részére átadják A Biztosítási Keretszerződések hatálya alá tartozó Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatban a Felek kötelezettségvállalásai: a) Az Operatív Lízingbevevő köteles az Operatív Lízingbeadót, illetve a Biztosítási Megbízottat írásban tájékoztatni minden, a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötéséhez szükséges körülményről, így különösen: a Lízingtárgy tulajdonságairól és felszereltségéről. Az Operatív Lízingbevevő a tájékoztatást a Lízingtárgy átvételekor felvett átvételi jegyzőkönyv pontos kitöltésével és aláírásával nyújtja. Az Operatív Lízingbevevő felel a tájékoztatás elmaradása vagy pontatlansága miatti alulbiztosításból származó károkért. b) Az Operatív Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyat a vagyonbiztosítás megkötésére az Operatív Lízingbevevő által kiválasztott biztosító egyedi előírásaiban meghatározott lopás elleni védelmi eszközökkel, illetve vagyonvédelmi megoldásokkal ellát(tat)ni, és azok beszerelését a beszerelést tanúsító számlának vagy a Szállító / Eladó által a Lízingtárgynak az előírt védelmi eszközökkel, illetve vagyonvédelmi megoldásokkal való ellátottságáról kiállított írásbeli nyilatkozatnak a Biztosítási Megbízott részére történő megküldésével igazolni. A biztosító egyedi előírásairól a Biztosítási Megbízott tájékoztatja az Operatív Lízingbevevőt. c) Az Operatív Lízingbevevő vállalja, hogy az Operatív Lízingszerződés hatálya alatt a Biztosítási Megbízottat írásban tájékoztatja a Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatos minden körülményről Amennyiben az Operatív Lízingbevevő egyénileg (más közreműködő /biztosításközvetítő/ segítségével) köti meg a vagyonbiztosítási szerződést, úgy a vagyonbiztosítási szerződésnek eleget kell tennie a pontban részletezett feltételeknek. Az Operatív Lízingbevevő köteles az Operatív Lízignbeadót tájékoztatni a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötéséről, mely tájékoztatást a Lízingtárgy átvételekor kitöltött Vagyonbiztosítási Szerződés másolatának bemutatásával nyújtja. Az Operatív LÍzingbevevő az Operatív Lízingszerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Biztosító társaság a Vagyonbiztosítási Szerződés adatait kizárólag ellenőrzés céljából kiadja az Operatív Lízingbeadónak, illetve az Operatív Lízingbeadó által megbízott Biztosítási Megbízott részére Az Operatív Lízingbevevő a Vagyonbiztosítási Szerződést olyan biztosítóval, amellyel az Operatív Lízingbeadónak nem áll fenn Biztosítási Keretszerződése, csak az Operatív Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén kötheti meg. Az Operatív Lízingbeadó a hozzájárulását akkor adja meg, ha (i) a kiválasztott biztosítóval kötendő biztosítási szerződés megfelel a Vagyonbiztosítási Szerződés fenti, pontban foglalt feltételeinek, (ii) a Vagyonbiztosítási Szerződésben az Operatív Lízingbevevő biztosítottként megjelöli az Operatív Lízingbeadót, (iii) a Vagyonbiztosítási Szerződésben nincs más részére kedvezményezett-jelölés, és (iv) a biztosító a Vagyonbiztosítási Szerződésben vállalja, hogy amennyiben az Operatív Lízingbevevő a biztosítási díjat esedékességkor nem fizeti meg, erről haladéktalanul értesíti az Operatív Lízingbeadót, a Vagyonbiztosítási Szerződést az értesítés megküldésétől számított legalább 30 napig hatályosnak tekinti, és lehetőséget ad arra, hogy az Operatív Lízingbeadó a biztosítási díjat az Operatív Lízingbevevő helyett megfizesse. Továbbá az Operatív Lízingbevevő köteles megküldeni az Operatív Lízingbeadó részére a biztosítási szerződés másolatát, valamint a folyamatos díjfizetést igazoló dokumentum (csekkszelvény, átutalási megbízás) másolatát a díjfizetés gyakoriságának megfelelő időközönként. A fentiek elmulasztása a Operatív Lízingszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. Az Operatív Lízingbeadó a hozzájárulását az itt leírt feltételek teljesülése esetén sem köteles megadni Amennyiben a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötésére tett ajánlatot az Operatív Lízingszerződés különösen feltételeiben kiválasztott biztosító nem fogadja el, és más, a , illetve a pontban foglalt feltételeknek megfelelő biztosító sem köt Vagyonbiztosítási Szerződést a Lízingtárgyra, az Operatív Lízingbevevő csak azt követően jogosult a Lízingtárgyat a Szállítótól/Eladótól átvenni, ha az Operatív Lízingbeadó részére olyan megfelelő biztosítékot adott, amely a biztosítási fedezetlenség miatt megnövekedett kockázatára is fedezetet nyújt Operatív Lízingbevevő köteles az általa aláírt és elfogadott biztosítási ajánlat másolati példányát és a mellékelt biztosítási kötelezettségvállaló nyilatkozat eredeti példányát legkésőbb az átadás-átvételig, valamint a biztosítási szerződés (kötvény) másolati példányát haladéktalanul Operatív Lízingbeadó részére megküldeni Operatív Lízingbevevő köteles gépjármű esetén a KGFB-ra és a teljeskörű casco-ra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének teljesítését Operatív Lízingbeadó felé haladéktalanul igazolni A Biztosítással kapcsolatos összes költség, az önrészesedés kizárólag az Operatív Lízingbevevőt terhelik. Amennyiben a biztosítási díjat az Operatív Lízingbevevőnek felróható okból az Operatív Lízingbevevő helyett az Operatív Lízingbeadó fizeti meg (különösen, de nem kizárólag Operatív Lízingbevevő késedelmes biztosítási díj fizetése esetén), úgy az Operatív Lízingbevevő köteles a biztosítási díjat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül az Operatív Lízingbeadó részére megfizetni. Az Operatív Lízingbevevő helyett az Operatív Lízingbeadó által megfizetett biztosítási díjak után az Operatív Lízingbevevő általi megtérítés időpontjáig felszámított kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felel meg Káresemény esetén Operatív Lízingbevevő köteles Operatív Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni, a biztosítási eljárásban annak írásbeli felhatalmazásával eljárni, mindent megtenni az Operatív Lízingbeadó érdekeinek érvényesítésére Káresemény esetén az Operatív Lízingbevevő semmilyen igényt nem támaszthat az Operatív Lízingbeadóval szemben. 4

5 10.7. Amennyiben a biztosító a káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a biztosítás alapján helyreállíthatónak minősíti, úgy az Operatív Lízingbevevő köteles a lízingtárgy javíttatásáról, ennek megtörténtéig az állag megóvásáról haladéktalanul gondoskodni. A helyreállítás kizárólag a biztosító által is jóváhagyott márkaszervizben történhet. Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a javíttatást nem ilyen márkaszervizben végezteti, úgy az ebből eredő összes költség és felelősség őt terheli. Amennyiben az Operatív Lízingbevevőnek az Operatív Lízingbeadó felé a biztosító által történő kárkifizetés napjáig lejárt tartozása nem áll fenn, és a Lízingtárgy fentiek szerinti helyreállításának megtörténtét az Operatív Lízingbevevő, vagy a márkaszerviz hitelt érdemlően igazolta, az Operatív Lízingbeadó saját belátása szerint a biztosítás alapján befolyó összegről kizárólag az adott esetre vonatkozóan az Operatív Lízingbevevő javára lemondhat. Amennyiben az Operatív Lízingbevevőnek az Operatív Lízingbeadó felé lejárt tartozása áll fenn, az Operatív Lízingbeadó jogosult követelését a kártérítés összegébe beszámítani, amely esetben az Operatív Lízingbevevő saját költségén köteles a lízingtárgy helyreállításáról gondoskodni. Ha a biztosító bármely okból az Operatív Lízingbeadónak folyósítja a kártérítés összegét, úgy az Operatív Lízingbeadó ezen összeget az Operatív Lízingbevevő részére átadja, amennyiben az Operatív Lízingbevevő a kárt rendezte, és nincs a Lízingszerződésből eredő esedékessé vált, és ki nem fizetett tartozása Amennyiben a biztosító a káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a biztosítás alapján totálkárnak minősíti, úgy az Operatív Lízingbevevő köteles az Operatív Lízingbeadó haladéktalan írásbeli tájékoztatása mellett a roncsot az Operatív Lízingbeadó által megjelölt helyszínre szállítani. A roncs értékesítése az Operatív Lízingbevevőt terheli, az abból befolyó összeg az Operatív Lízingbeadót illeti meg. A Biztosító által megállapított és az Operatív Lízingbeadó által is elfogadott roncsérték és kártérítési összeg figyelembe vételével az Operatív Lízingbeadó jelen szerződés 13. pontja alapján elszámolást készít. Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a roncs értékesítéséről a biztosító szemléjét követő 15 napon belül nem intézkedik, úgy az Operatív Lízingbeadó az értékesítését saját hatáskörébe vonva a roncsot eladhatja, és az eladás során felmerült költségeinek megtérítését az Operatív Lízingbevevőtől jelen szerződés 13. pontja alapján készített elszámolás során követelheti A biztosító által a biztosítás alapján lopáskárnak minősített káresemény bekövetkezése esetén az Operatív Lízingbevevő köteles a tettes ellen haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben meghatározott határidőn belül feljelentést tenni, és a biztosító felé a kár bejelentéséről gondoskodni. Az Operatív Lízingbevevő a feljelentés alapján készült rendőrségi jegyzőkönyv másolatát köteles haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatni Operatív Lízingbeadó részére. A feljelentés, illetve a kárbejelentés elmulasztásáért az Operatív Lízingbevevő felelős. Amennyiben a biztosító a kár kifizetését bármely okból megtagadja, így különösen de nem kizárólag azon okból, hogy a biztosítási szerződésben előírt valamely vagyonvédelmi berendezés hiányzott, vagy az nem lett üzembe helyezve, az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyhoz tartozó kulcsokkal nem tudott elszámolni, vagy az Operatív Lízingbevevő egyéb, a biztosításból fakadó kötelezettségeit megsértette, az ebből eredő minden következmény és felelősség az Operatív Lízingbevevőt terheli. Amennyiben a lízingtárgy felkutatását célzó rendőrségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, az Operatív Lízingbevevő köteles a rendőrségi nyomozást megszüntető határozatot a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül az Operatív Lízingbeadónak és a biztosítónak megküldeni. A kárrendezés csak a nyomozást megszüntető határozat biztosító általi kézhezvételével lehetséges. A kártérítés biztosító által az Operatív Lízingbeadónak történt megfizetését követően az Operatív Lízingbeadó elszámolást készít jelen szerződés 13. pontja szerint Amennyiben a káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, helyreállítható (javítható) kár bekövetkezése esetén az Operatív Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat saját költségén helyreállíttatni (javíttatni), azzal, hogy az Operatív Lízingbeadó jogosult jelen szerződés 13. pontjában foglaltak szerint eljárni. Ez utóbbi rendelkezés irányadó a biztosító kockázatviselésével nem fedezett totálkár esetén is. 11. Kárveszély átszállás A kárveszély az Operatív Lízingbeadóról az Operatív Lízingbevevőre a lízingtárgy birtokbaadásának (átadás-átvételének) napján és helyén száll át A lízingtárgy birtokbavételétől a szerződés bármely okból történő megszűnéséig, vétkességétől függetlenül a lízingtárggyal kapcsolatban az Operatív Lízingbevevőt terheli a felelősség: - a nem rendeltetésszerű használatból eredő valamennyi kárért, - a nem megfelelő karbantartásból eredő, a szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő, vagy a harmadik személyeknek okozott károkért, - a harmadik személyek által okozott károkért, - valamint azokért a károkért is, amelynek viselésére senki sem kötelezhető Az Operatív Lízingbevevő viseli a kárveszélyt, a lízingtárgy megsemmisüléséért, totálkáráért, ellopásáért és eltűnéséért, hatóságok által történő lefoglalásáért és bevonásáért A vis maior általi megsemmisülés, vétlen megsemmisülés és totálkár a lízing jogviszonyt az esemény bekövetkeztével megszüntetik, anélkül, hogy felmondásra vagy megszüntető nyilatkozatra lenne szükség. Totálkár kérdésében a biztosítási feltételek a döntőek. 12. A szerződés megszűnése A szerződés megszűnik a szerződés szerinti határozott idő elteltével, amennyiben az Operatív Lízingbevevő valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeit esedékességkor maradéktalanul teljesítette, Operatív Lízingbeadó általi felmondással, a lízingtárgy megsemmisülésével, az Operatív Lízingbevevő halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, vagy közös megegyezéssel. A szerződés megszűnése esetén a felek elszámolnak egymással a 13. pontban leírtaknak megfelelően Az Operatív Lízingbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja az Operatív Lízingbevevő súlyos szerződésszegése, vagy a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető helyzetet előidéző magatartása esetén különösen az alábbi esetekben: - A szerződés szerinti lízingdíjak, illetve késedelmi kamatok fizetésének 15 napot meghaladó késedelme esetén. - A szerződés szerinti teljeskörű vagyonbiztosítás (casco) díjrészleteinek 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén. - Szabályszerű átadásra felajánlott lízingtárgyat az Operatív Lízingbevevő nem vesz át. - Az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgy üzembe helyezését és ennek igazolását az Operatív Lízingbeadó felé elmulasztja. - Lízingtárgy megrongálódása, elveszése vagy megsemmisülése esetén az eredeti állapotba történő helyreállítás nem történik meg. - Amennyiben Operatív Lízingbevevő a szavatossági jogait nem gyakorolja. - Harmadik személy részére jogosulatlan átadás, megterhelés vagy elidegenítés esetén. - Amennyiben az Operatív Lízingbevevő jelen szerződés vagy vagy pontjában leírt kötelezettségének nem tesz eleget. - Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a kötelező felelősségbiztosítás díjának megfizetését nem igazolja. - A lízingtárgy rendeltetésellenes használata esetén. - Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a lényeges adataiban történő változásról azok bekövetkeztét követően haladéktalanul nem tájékoztatja az Operatív Lízingbeadót. - Olyan adat elhallgatása vagy hamis adat szolgáltatása, amelynek ismeretében az Operatív Lízingbeadó a szerződést nem kötötte volna meg. - A lízingtárgy karbantartási, javítási, állagmegóvási kötelezettségének megszegése. - Operatív Lízingbeadó általi ellenőrzés akadályozása vagy meghiúsítása. - Amennyiben az Operatív Lízingbevevő gazdasági helyzete oly mértékben változik, hogy a lízingdíjak rendszeres fizetése veszélyeztetve látszik, különösen ha az Operatív Lízingbevevő fizetéseit beszüntette, ellene csőd vagy felszámolási eljárást indítottak vagy ezek indítása van kilátásban, illetve ha a vagyonára végrehajtási eljárást rendeltek el. Együttkezelési záradék: Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely pénzügyi intézménnyel, illetve az ERSTE BANK Nyrt., vagy az ERSTE Bankcsoport bármely tagja, vagy az ERSTE Leasing Autófinanszírozási Zrt. vagy az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. vagy az Operatív Lízingbeadó érdekeltségi körébe tartozó, illetve bármelyikük által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal (a továbbiakban az Operatív Lízingbeadón kívüli jogalanyok együttesen vagy külön-külön: egyéb jogalany) kötött bármely szerződést vagy a jelen szerződést, azok bármely rendelkezését megszegi, Operatív Lízingbeadó jogosult a jelen szerződést, továbbá az egyéb jogalany az általa kötött bármely szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az egyéb jogalannyal kötött szerződések vonatkozásában a felmondási jogot Operatív Lízingbeadó is jogosult gyakorolni. Operatív Lízingbeadó különösen jogosult Operatív Lízingbevevő valamennyi finanszírozási szerződését (így különösen, de nem kizárólagosan operatív lízingszerződését) azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Operatív Lízingbevevő bármilyen finanszírozási szerződésnél Kezesként szerepel és Operatív Lízingbevevő kezesi kötelezettsége beáll. Operatív Lízingbeadó követeléseit bármely, Operatív Lízingbevevőt terhelő Operatív Lízingbeadóval szembeni lejárt és esedékessé vált tartozás alapján fennálló követeléséből kielégítheti, ilyen követelésekkel kapcsolatban Operatív Lízingbeadó beszámítási joggal élhet, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azt az esetet is, ha Operatív Lízingbevevő teljesítési kötelezettsége kezességen alapul Az azonnali hatályú felmondást az Operatív Lízingbevevővel írásban kell közölni. A felmondást a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződés a közlést követő munkanappal szűnik meg. 5

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NAGYHASZON-GÉPJÁRMŰVEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NAGYHASZON-GÉPJÁRMŰVEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NAGYHASZON-GÉPJÁRMŰVEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE Ezen általános feltételek az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE Ezen általános feltételek az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰVEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE KÉSZLETFINANSZÍROZÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN KIZÁRÓLAG NEM FOGYASZTÓVAL MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEKRE Hatályos 2013.

Részletesebben

maradéktalan betartásával történő üzemeltetés, illetve működtetés, valamint a Szállító/Eladó által előírt rendszerességgel és módon elvégzett

maradéktalan betartásával történő üzemeltetés, illetve működtetés, valamint a Szállító/Eladó által előírt rendszerességgel és módon elvégzett VÁLLALATI (MIKROVÁLLALATI) NAGYHASZON-GÉPJÁRMŰVEK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK FINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL KÖTÖTT PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az UniCredit Leasing Hungary

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre

Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1 A pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban Lízingszerződés) alapján a K&H Autófinanszírozó Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING (TARTÓS BÉRLETI) SZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING (TARTÓS BÉRLETI) SZERZŐDÉSEKHEZ Ober Lízing Kft. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13559164-2-42 Cégjegyzékszám:01-09-861604 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING (TARTÓS BÉRLETI) SZERZŐDÉSEKHEZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez Lízingbevevő a Lízingszerződés, valamit a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1. Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1.1. Finanszírozó: UniCredit Leasing Hungary Zrt. 1.2. Szerződés: Szerződés, amely az Adós és Finanszírozó között létrejött

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya A Bérleti szerződés hatályba lépése

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya A Bérleti szerződés hatályba lépése Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1. A szerződés tárgya, megkötése 1.1 Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (a továbbiakban: UniCredit Leasing ) a jelen Általános Szerződési Feltételeken

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez Lízingbevevő a Lízingszerződés, valamit a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez Lízingbevevő a Lízingszerződés, valamit a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing Hungary Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez

Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez Általános Szerződési Feltételek Kölcsönszerződéshez 1. A szerződés tárgya, megkötése 1.1 Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (a továbbiakban: UniCredit Leasing ) a jelen Általános Szerződési Feltételeken

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing Hungary Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A gépjármű tárgyában kötött bérleti szerződés - a továbbiakban, mint Bérleti szerződés, - alapján a K&H Autópark

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 23 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Operatív lízingtevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2006. augusztus 10-től 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 12.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés I. A lízingszerződés tárgya, alanyai és létrejötte 1.1 A lízingszerződés tárgya A lízingszerződés tárgyát képező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák: Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák: Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T Z Á R T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A pénzügyi lízingszerződés - a továbbiakban, mint Lízingszerződés, - alapján a K&H Autófinanszírozó

Részletesebben