ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰVEK OPERATÍV LÍZINGJÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰVEK OPERATÍV LÍZINGJÉRE"

Átírás

1 Ezen általános feltételek az Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszám: Adószám: mint Operatív Lízingbeadó által ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰVEK OPERATÍV LÍZINGJÉRE 1. sz. Melléklet december 3. napját követően kötött operatív lízingszerződésekre érvényes. Ezen általános szerződési feltételek az Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft., mint Operatív Lízingbeadó által kötött, különös feltételeket tartalmazó operatív lízingszerződések elválaszthatatlan részét képezik (a továbbiakban: szerződés vagy Operatív Lízingszerződés vagy Lízingszerződés). A felek a különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat tekintik magukra nézve érvényesnek, illetve ezen feltételek alapján kötelesek eljárni. A szerződésben kikötött határozott idő leteltével az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat köteles az Operatív Lízingbeadónak visszaszolgáltatni. 1. Fogalom meghatározások 1.1 Alapár: A lízingtárgy alapára az eladó, illetve a márkakereskedő által a sorozatgyártású kivitelű, az adott típusra előirányzott külön felszereltséget és minden járulékos költséget, beleértve a megállapított nettó árat és az általános forgalmi adót tartalmazó összeg. Az egyedi beépítések, átépítések, hozzáépítések az alapárba nem tartoznak bele. Az alapár részét képezik a KRESZ által előírt kötelező tartozékok. A jelen szerződés és a megkötendő teljeskörű vagyonbiztosítási szerződés (casco) számítási alapját a lízingtárgy átadásának időpontjában érvényes alapár, valamint a beépítések, hozzáépítések és átépítések értékének együttes összege képezi. 1.2 Első lízingdíj (önrész): Az Operatív Lízingbevevő által szerződéskötéskor fizetendő összeg, mely nem azonos a havi / negyedéves lízingdíj összegével, de a teljes lízingdíj számítás alapját képezi. Ezen összeget 25% ÁFA terheli. 1.3 Előfinanszírozás Előfinanszírozás valósul meg, ha a Lízingbeadó a lízingtárgy vételárhátralékát a Szállító / Eladó részére a Lízingbeadó, a Lízingbevevő és a Szállító / Eladó által az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben meghatározottak alapján a Lízingtárgynak a Lízingbevevő részére történő átadás-átvétele előtt fizeti meg. 1.4 Havi / negyedéves lízingdíj: Az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben megállapított összeg, melynek kiszámlázása havonta / negyedévente, az adott hónap 15. napjáig / az adott negyedév utolsó hónapja 15. napjáig, 25% ÁFA-val növelten, forintra kerekítve történik. A havi / negyedéves lízingdíjakat 3 napot meghaladó előfinanszírozás esetén növeli az Operatív Lízingbeadó által fizetendő vételárhátraléknak az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben meghatározott százaléka, előfinanszírozott naponként. Előfinanszírozott napok száma megegyezik a vételárhátralék Operatív Lízingbeadó általi megfizetése és az átadásátvétel között eltelt napok számával. A havi / negyedéves lízingdíjak teljesítési időpontja a tárgyhó 15. (tizenötödik) / a tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. (tizenötödik) napja. A havi / negyedéves lízingdíjak a tárgyhó 15. (tizenötödik) / a tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. (tizenötödik) napján esedékesek. Az első havi / negyedéves lízingdíj a gépjármű átadás-átvételét követő hónap 15. (tizenötödik) / a gépjármű átadás-átvételét követő negyedév utolsó hónapjának 15. (tizenötödik) napján esedékes. 1.5 Szerződéskötési díj: Azon összeg, amelyet az Operatív Lízingbevevő a szerződés megkötésekor az Operatív Lízingbeadónak forintra kerekítetten a finanszírozott összeg meghatározott százalékában köteles megfizetni. Ezen összeg nem része a lízingdíjnak és az Operatív Lízingbevevő által szolgáltatott adatok alapján Operatív Lízingbeadó ezen díj ellenében végzi el Operatív Lízingbevevő fizetőképességének vizsgálatát, valamint készíti el a szükséges dokumentációt, mely díjat 25% ÁFA terheli és amely legkésőbb a szerződéskötéskor esedékes. A szerződéskötési díj mértékét az Operatív Lízingszerződés különös feltételei tartalmazzák. 1.6 Futamidő: Kezdete a lízingtárgy átadás-átvételének időpontja, és az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben meghatározott időtartam utolsó napjáig tart. 1.7 Rendeltetésszerű használat: A lízingtárgy átlagos elhasználódását jelenti, gondos kezelés, valamint gépjármű esetén a megállapodott és az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben rögzített km-teljesítmény figyelembevételével. 1.8 A lízingtárgy: A lízingtárgy az a gépjármű, amelyet az Operatív Lízingbeadó az Operatív Lízingbevevő részletes leírása alapján megvásárol a Szállítótól / Eladótól, az Operatív Lízingbevevő által megállapodott vagy jóváhagyott feltételek mellett, mely eszközt Operatív Lízingbevevő kiválasztja, és amely érdekeinek megfelel, és amelyet lízingdíj fizetése ellenében birtokol és használ. 1.9 Kalkulált Érték A lízingtárgy futamidő végén várható értéke, amely a futamidő elején kerül meghatározásra, és az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben kerül rögzítésre Diszkontfaktor Azon tényező, amely a szerződésnek a futamidő lejárta előtti megszűnése esetén az elszámolás alapját képezi azzal, hogy a megszűnés időpontjában hátralévő lízingdíjak összege, figyelemmel az Operatív Lízingbeadó refinanszírozással kapcsolatos veszteségeire, a diszkontfaktorral kerül diszkontálásra. Az induló diszkontfaktor mértéke az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben kerül rögzítésre, futamidő alatti módosulására pedig a 12.4 pont irányadó. 2. A lízingtárgy átadás-átvétele 2.1 Operatív Lízingbeadó a lízingtárgyat, amennyiben az nem áll rendelkezésre, adásvételi vagy szállítási szerződéssel beszerzi. Az Operatív Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a fent hivatkozott adásvételi vagy szállítási szerződés ellenjegyzésére, tekintettel arra, hogy a beszerzésre kerülő lízingtárgyat az Operatív Lízingbevevő választja ki. 2.2 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Operatív Lízingbevevő által javasolt Szállítóval / Eladóval való szerződéskötés nem lehetséges, vagy az Operatív Lízingbeadó fontos okból ezt nem kívánja, ebben az esetben az Operatív Lízingbeadó jogosult másik Szállítóval / Eladóval szerződést kötni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy bármelyik fél elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az Operatív Lízingbeadót semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli az Operatív Lízingbevevővel szemben. 2.3 Abban az esetben, ha a szállítási szerződés meghiúsul, azonban ez egyik szerződő félnek sem róható fel, úgy bármelyik fél elállhat a jelen szerződéstől. 2.4 Operatív Lízingbevevő, amennyiben a lízingtárgy a Szállítótól / Eladótól kerül beszerzésre, a lízingtárgyat közvetlenül, mint Operatív Lízingbeadó meghatalmazottja veszi át. Operatív Lízingbevevő a lízingtárgy átvételére saját felelősségére mást is meghatalmazhat teljes bizonyító erejű okiratban. Az átvételre a Szállító / Eladó által történt rendelkezésre bocsátást követően haladéktalanul sor kerül. A rendelkezésre bocsátási időpontot a Szállító / Eladó közli az Operatív Lízingbevevővel. Az átadás helyét a különös feltételekben kell meghatározni. 2.5 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a gépjármű forgalomba helyezésével, üzembe helyezésével és üzemeltetésével kapcsolatos minden költség és illeték őt terheli, így azok az Operatív Lízingbeadó által részére továbbszámlázásra kerülnek. 2.6 A kárveszély a jelen szerződés 11. pontjában meghatározottak szerint száll át az Operatív Lízingbevevőre. A szerződés bármely okból történő megszűnéséig, vétkességtől függetlenül Operatív Lízingbevevőt terheli a felelősség a lízingtárggyal kapcsolatosan a nem rendeltetésszerű használatból, a 1

2 nem megfelelő karbantartásból, a szavatossági jogok érvényesítéséből eredő, a harmadik személynek, illetve harmadik személy által okozott károkért, és azokért a károkért, amelyek viselésére senki sem kötelezhető. 2.7 Tekintettel arra, hogy a lízingtárgyat az Operatív Lízingbevevő választotta ki és veszi át, és a jelen szerződés alapján használja, ezért az Operatív Lízingbevevő kötelezettsége az Operatív Lízingbeadó meghatalmazottjaként, annak nevében a lízingtárgy vizsgálata minőség és mennyiség szempontjából az átvételkor. Ennek költségei az Operatív Lízingbevevőt terhelik. 2.8 Amennyiben a lízingtárgyat az Operatív Lízingbevevőnek nem az Operatív Lízingbeadó, hanem közvetlenül a Szállító / Eladó adja át, úgy célszerűségből az Operatív Lízingbevevő az Operatív Lízingbeadó nevében a tulajdonszerzést is igazolja. 2.9 Operatív Lízingbevevő a lízingtárgy átvételéről jegyzőkönyvet készít és ír alá, illetőleg a Szállító / Eladóval aláírat, és ezt köteles az Operatív Lízingbeadó részére eredetiben haladéktalanul megküldeni Amennyiben az átvétel során bármilyen gátló körülmény, illetve hiányosság merül fel, azt köteles Operatív Lízingbevevő mind a Szállító / Eladó mind pedig az Operatív Lízingbeadó felé haladéktalanul közölni, Szállító / Eladó felé valamennyi szükséges intézkedést megtenni. Ennek elmulasztásából eredő kárért az Operatív Lízingbevevő felelős Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat saját hibájából nem veszi át, úgy az Operatív Lízingbeadó írásban történt 14 napos póthatáridő kitűzéssel a szerződéstől elállhat és 1 havi /1/3 negyedéves lízingdíj mértékű kötbért lízingdíj mértékű kötbért, valamint az ezt meghaladó károk megtérítését jogosult követelni Amennyiben az Operatív Lízingbevevő az átvételt nem rejtett hiba miatt tagadja meg, úgy megfelelő javítási határidőt kell kitűznie. Az Operatív Lízingbeadó dönti el, hogy a hibát kijavíttatja-e vagy másik lízingtárgyat szolgáltat Amennyiben a felek megállapodtak az átadás-átvétel időpontjában és a lízingtárgy rendelkezésre bocsátása mégsem történt meg határidőre, úgy az Operatív Lízingbevevő 14 napos, írásban kitűzött póthatáridő után a szerződéstől elállhat. Az elállást írásban kell közölni. Kártérítés érvényesítésére az Operatív Lízingbevevő függetlenül attól, hogy elállt-e a szerződéstől vagy a szerződés teljesítésére tart-e igényt csak akkor jogosult, ha bizonyítja, hogy az Operatív Lízingbeadót súlyos szerződésszegés terheli Operatív Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat a Szállító / Eladó, esetleg az Operatív Lízingbeadó által közölt időpontban és helyen átvenni. Az átvétel helyét a különös feltételekben kell meghatározni Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az Operatív Lízingbeadó a lízingtárgyat nem vizsgálja, annak birtokába nem kerül, annak használhatóságáért, minőségéért semmilyen módon nem felel, szavatossági és jótállási jogait az e szerződésben meghatározottak szerint Operatív Lízingbevevőre engedményezi A lízingtárgy birtokbaadása gépjármű esetén annak kulcsai és forgalmi engedélyének átadásával történik. Az Operatív Lízingbevevő köteles az Operatív Lízingbeadónak haladéktalanul a kiállított forgalmi engedélyről fénymásolatot, valamint az Okmányiroda eredeti aláírásával és pecsétjével, és a Lízingbevevő eredeti aláírásával ellátott törzskönyvbejegyzésre vonatkozó kérelmét megküldeni Amennyiben a Lízingbevevő a tulajdonában álló jármű tulajdonjogát kifejezetten abból a célból ruházza át ERSTE LEASING-re, hogy a jármű Operatív Lízingszerződés keretében lízingbeadásra kerüljön Lízingbevevő részére, átadás-átvételen a Lízingbevevő általi birtokbavételt kell értelemszerűen érteni. 3. A lízing jogviszony kezdete és tartama 3.1 A lízing jogviszony a lízingtárgy átadásától kezdődik. Amennyiben Operatív Lízingbevevő az Operatív Lízingbeadónak felróható okokból, joggal nem veszi át a rendelkezésre bocsátott lízingtárgyat, úgy a lízing jogviszony sem veszi kezdetét. 3.2 A lízing jogviszony meghatározott számú hónapra szól. Erre tekintettel Operatív Lízingbevevőnek felmondási joga nem áll fenn. 4. Szavatosság 4.1 Tekintettel arra, hogy a lízingtárgyat az Operatív Lízingbevevő választja ki és veszi át, továbbá jelen szerződés alapján a szerződés futamideje alatt használja, a lízingtárggyal kapcsolatosan Operatív Lízingbeadót az Operatív Lízingbevevő felé a lízingtárggyal kapcsolatosan felelősség nem terheli, Operatív Lízingbevevő szavatossági jogainak érvényesítésére közvetlenül a Szállító / Eladó felé jogosult illetve köteles az alábbi megkötésekkel: 4.2 Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat szállítási vagy adásvételi szerződéssel szerzi meg, és annak teljesítését a Szállító / Eladó a jelen szerződő felek egyikének sem felróható okból megtagadja, úgy bármelyik fél elállhat a jelen szerződéstől. Operatív Lízingbeadót ez esetben kártérítési felelősség nem terheli. 4.3 Szállító / Eladó késedelembe esése esetén az Operatív Lízingbeadó jár el az adásvételi vagy szállítási szerződésben foglaltak szerint. 4.4 Amennyiben az Operatív Lízingbeadóval szemben bármilyen igényt érvényesítenek a lízingtárggyal kapcsolatosan, úgy Operatív Lízingbevevő köteles helytállni az Operatív Lízingbeadó helyett. Amennyiben valamely igényt az Operatív Lízingbeadó elégít ki a lízing tárggyal kapcsolatosan, úgy ezek utólagos megtérítésére Operatív Lízingbevevőtől igényt tarthat. 4.5 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi és elismeri, hogy a lízingtárggyal kapcsolatosan az Operatív Lízingbeadóval szemben kártérítési,- szavatossági,- jótálláson, termékfelelősségen alapuló jog nem illeti. Ezen jogokról Operatív Lízingbeadóval szemben kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond, azonban Operatív Lízingbeadó a lízingtárggyal kapcsolatosan, Eladóval/Szállítóval szemben fennálló jogait az Operatív Lízingbeadó az Operatív Lízingbevevőre engedményezi, kivéve a tulajdonjog és az eszköz esetleges vételár visszatérítését. Fentiek alapján Operatív Lízingbevevő jogosult és köteles mindennemű igényét közvetlenül Eladóval/Szállítóval szemben érvényesíteni. Ennek elmulasztásából eredő kárért az Operatív Lízingbevevő felel. 4.6 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy esetleges vételárcsökkentés esetén az Operatív Lízingbeadó részére fizetendő havi / negyedéves lízingdíj összege nem változik, ebben az esetben az első lízingdíj kerülhet változtatásra. 4.7 Fenti engedményezésről Operatív Lízingbevevő köteles az Eladót/Szállítót értesíteni. Operatív Lízingbeadó kizárja felelősségét a fentiek alapján végzendő szolgáltatások teljesítéséért. 4.8 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés érvényét, hatályát nem érinti a Szállító / Eladó szolgáltatásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő bármely kifogása, amennyiben a jelen szerződés másként nem rendelkezik. 4.9 Amennyiben Eladónak/Szállítónak felróhatóan az Operatív Lízingbeadó teljesítése lehetetlenné válik, Operatív Lízingbeadó szabadul a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek alól Operatív Lízingbevevő az átvételkor írásos igazolást állít ki a lízingtárgy szerződés szerinti és rendeltetésszerű állapotáról, valamint a nyíltan felismerhető hibáktól való mentességéről. A fenntartások nélküli átvétel az Operatív Lízingbeadóval szemben helyettesíti a nyíltan felismerhető hibáktól való mentességre vonatkozó igazolást Operatív Lízingbevevő minden hiányosságot írásban köteles közölni az Operatív Lízingbeadóval. 5. A lízingtárgy tulajdonjoga 5.1 A lízingtárgy az Operatív Lízingbeadó kizárólagos tulajdonában van és abban is marad, amortizációját Operatív Lízingbeadó számolja el. Operatív Lízingbevevő nem rendelkezik opcióval a lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére. Gépjármű esetén a Lízingtárgy törzskönyvében az Operatív Lízingbeadó szerepel tulajdonosként; a törzskönyv az Operatív Lízingbeadó birtokában marad. A forgalmi engedélyben az Operatív Lízingbeadó tulajdonosként, míg az Operatív Lízingbevevő üzembentartóként kerül feltüntetésre. 5.2 A lízingtárgy átvételét megelőzően az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgy forgalmi engedélyébe az illetékes hatóságnál tulajdonosként az Operatív Lízingbeadót, üzemben tartóként az Operatív Lízingbevevőt saját költségén bejegyezteti. Az Operatív Lízingbevevő köteles a fentiek szerint kiállított forgalmi engedély fénymásolatát az Operatív Lízingbeadónak haladéktalanul eljuttatni. 5.3 A Lízingszerződés futamideje alatt a forgalmi engedély elvesztését, eltűnését, megsemmisülését az Operatív Lízingbevevő haladéktalanul köteles jelezni az Operatív Lízingbeadónak, és az Operatív Lízingbeadó meghatalmazása alapján a legrövidebb időn belül gondoskodnia kell az új forgalmi engedély fentiek szerinti tartalommal való kiállításáról, és az új forgalmi engedély fénymásolatának Operatív Lízingbeadó részére történő átadásáról. 6. Lízingdíj, esedékesség 6.1 Az első lízingdíj (önrész) szerződéskötéskor, az első havi / negyedéves lízingdíj a lízingtárgy átvételét követő hónap 15. / a lízingtárgy átvételét követő negyedév utolsó hónapjának 15. napján esedékes, míg a további havi / negyedéves lízingdíjak minden ezt követő hónap 15. / minden ezt követő negyedév utolsó hónapjának 15. napján esedékesek. Az Operatív Lízingbeadó devizabázisú szerződés esetén kiszámítja és nyilvántartja a jövőbeni lízingdíjak deviza értékét. A számítás alapja a lízing jogviszony kezdetére eső, a lízingtárgy átadás-átvétel napján érvényes Erste Bank Nyrt. által jegyzett számlakonverziós deviza vételi árfolyam. 6.2 A lízingdíj megfizetése mindenkor az Operatív Lízingbeadó által kiállított számla alapján történik az alábbi módokon: - banki átutalással az Operatív Lízingbeadó sz. számlájára. - az Operatív Lízingbevevő bankszámlájáról történő beszedéssel (inkasszó), - az Operatív Lízingbeadó pénztárába készpénzben történő befizetés útján, Fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha a lízingdíj az Operatív Lízingbeadó számláján jóváírásra kerül. 6.3 A befizetési csekk, illetve a számla hiánya nem mentesíti az Operatív Lízingbevevőt a szerződés szerint esedékes lízingdíj megfizetése alól. 6.4 Operatív Lízingbeadó a lízingdíjakról számlát állít ki, amely a nettó lízingdíjat és az ahhoz kapcsolódó ÁFA tartalmat elkülönítetten tartalmazza. Operatív Lízingbevevő köteles az ÁFA tartalom megfizetésére is. Ennek visszaigénylésére a hatályos jogszabályok szerint jogosult. 6.5 A lízingdíj, illetve bármilyen fizetési kötelezettség késedelmes megfizetése esetén az Operatív Lízingbevevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított késedelmi kamatot köteles az Operatív Lízingbeadónak megfizetni a késedelembe esés napjától számítva. 2

3 6.6 Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a lízingdíjakat azok esedékességekor nem fizeti meg, az Operatív Lízingbeadó 15 napos póthatáridő kitűzésével a fizetésre felszólítja. Amennyiben az Operatív Lízingbevevő ezen időtartam alatt a lízingdíjat, illetve a késedelmi kamatot nem fizeti meg, úgy az Operatív Lízingbeadónak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 6.7 Az Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingdíj fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a Lízingtárgyat bármilyen okból nem használja, vagy nem használhatja. 6.8 A felek megállapodnak abban, hogy a lízingdíj az Operatív Lízingbeadó közlése szerint az alábbi esetekben változik: a) amennyiben a lízingtárgy vételára annak átadásáig bármilyen okból változik; b) előfinanszírozás esetén a szerződésben meghatározottak szerint; c) az Operatív Lízingbevevő által fizetendő biztosítási díjak, adók, illetékek, egyéb kiadások változnak vagy újak kerülnek bevezetésre; amennyiben ezek a lízingdíj részét képezik, d) a lízingdíj kiszámításának alapja változik; e) devizabázisú szerződés esetén a devizaárfolyam változásakor (árfolyamkövetés). A számítás alapja a lízing jogviszony kezdetére eső, a lízingtárgy átadás-átvétel napján érvényes jövőbeni lízingdíjak deviza értéke (6.1 pont). Az összehasonlítás időpontja mindenkor a lízingdíj esedékességének időpontját megelőző naptári hónap utolsó árfolyamjegyzési napja, az árfolyam-különbözet miatti korrekció pedig az e napon érvényes, Erste Bank Nyrt. által jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyam alapulvételével kerül meghatározásra. Az Operatív Lízingbeadó jogosult az árfolyamkülönbözet miatt a lízingdíjak módosítására a jelen bekezdésben foglaltak szerint. f) a lízingdíj értékének állandóságát forint (HUF) alapú szerződéseknél a 6 havi BUBOR, euro (EUR) alapú szerződéseknél a 6 havi EURIBOR, svájci frank (CHF) alapú szerződéseknél a 6 havi CHF LIBOR biztosítja (értékbiztosítás). Az összehasonlítás időpontja minden naptári félév első banki napja. Az Operatív Lízingbeadó a lízingdíjat úgy módosítja, hogy a hátralévő időszakra jutó módosított lízingdíjak aktuális diszkontfaktorral diszkontált összege megegyezzen a hátralévő időszakra jutó, módosítás előtti lízingdíjak előző félévben érvényes diszkontfaktorral diszkontált összegével. Változatlan díj kiszabása, megtérítése vagy elfogadása nem jelent lemondást a változtatási igényről. g) Amennyiben az átadás-átvétel időpontja az Operatív Lízing Szerződés Különös Feltételei Gépjárművekre 3. pontjában meghatározott tervezett időponthoz képest több, mint 3 nappal módosul, akkor a Lízingbeadó az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyvben megadott dátum alapján állapítja meg a lízingdíjakat (értékbiztosítás). h) Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a gépjárművel (Lízingtárggyal) az Operatív Lízingszerződés Különös feltételeiben meghatározott éves futásteljesítményt 10%-nál nagyobb mértékben túllépi, úgy a lízingdíjak arányosan megnövelhetők. Amennyiben az értékbiztosítás nem kerülne teljes mértékben igénybevételre, úgy az új bázis nem az értékbiztosítást kiváltó 6 havi BUBOR-ból, EURIBORból, illetve CHF LIBOR-ból (a szerződés devizanemének megfelelően), hanem az eredeti bázisból kerül kialakításra, hozzáadva vagy levonva belőle a tényleges kamatváltozás százalékpontját. Amennyiben a 6 havi BUBOR, EURIBOR, illetve CHF LIBOR (a szerződés devizanemének megfelelően) több mint egy százalékponttal csökken az utolsó bázishoz képest, úgy az Operatív Lízingbeadó köteles az értékbiztosítást elvégezni. A kamat változása a havi / negyedéves lízingdíj változásához vezet. A változás az Operatív Lízingbevevő számára az értékbiztosítást (rendkívüli értékbiztosítást) kiváltó összehasonlító időpontot követő hónap 1. napjával, azaz minden év január 1. napjával és július 1. napjával kerül meghatározásra. Változatlan díj kiszabása, megtérítése vagy elfogadása nem jelent lemondást a változtatási igényről. 7. Mellékköltségek 7.1. Operatív Lízingbevevő a lízingdíjak mellett az esetleges előleget és egyéb, a szerződésben külön felsorolt összegeket köteles még kifizetni A Lízingtárggyal és/vagy a lízingszerződéssel összefüggő valamennyi közterhet és egyéb költséget (így különösen, de nem kizárólag a gépjárműadót ( súlyadót ), illetéket, engedélyezési költséget, hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget) az Operatív Lízingbevevő köteles megfizetni annak esedékességekor, ennek hiányában a felmerüléstől számított 8 napon belül. 7.3 Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Operatív Lízingbevevő ilyen irányú kifejezett kérése esetén Operatív Lízingbeadó jelen Szerződés bármilyen az aláírást követő módosítása esetén jogosult egyszeri, egyösszegű eljárási díjat felszámolni, amelynek mértéke az Operatív Lízingbeadó mindenkori Díjjegyzékében kerül meghatározásra. A kezelési költség, illetve szerződés-módosítási díj határidőben történő megfizetését Operatív Lízingbevevő vállalja. Tudomásul veszi továbbá, hogy az esetleges változások az esedékes díj megfizetéséig nem lépnek hatályba. Szerződésmódosításnak minősül a Lízingbevevő által történő egyszeri, az esedékes tartozásainak összegét meghaladó pénzösszeg befizetése, ebben az esetben a felszámolt díj mértéke az Operatív Lízingbeadó mindenkori Díjjegyzékében kerül meghatározásra. 7.4 Gépjármű esetén az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben meghatározott éves futásteljesítmény túllépése esetén a többlet kilométereket az Operatív Lízingbevevő a különös feltételekben megállapodottak szerint köteles elszámolni. Az Operatív Lízingbeadó szabadon dönthet arról, hogy a többletköltségeket évente számolja el, vagy a szerződés befejezésekor a szerződés időtartama alatt az éves km-teljesítményt meghaladó kilométerek összegét tekinti többletkilométernek. 8. Használat, karbantartás 8.1. Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat csak rendeltetésszerű használatra veheti igénybe, jogosult annak kizárólagos birtoklására és használatára, az azzal járó valamennyi költség viselése mellett (ideértve a közterheket is). Lízingbevevő a lízingtárgyat személyfuvarozási tevékenység (taxizás) és autóversenyzés céljára csak a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja, illetve kizárólag a Lízingbeadó előzetes hozzájárulásával adhatja bérbe. Ezen kötelezettségek megszegése esetén a Lízingbeadó a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 8.2 Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat nem terhelheti meg, nem idegenítheti el, harmadik személy számára használatba nem adhatja, illetve jelen szerződésen alapuló jogát az Operatív Lízingbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem ruházhatja át. 8.3 Operatív Lízingbevevő köteles haladéktalanul értesíteni az Operatív Lízingbeadót, amennyiben annak tulajdonjoga bármely módon sérül vagy sérülhet, és saját költségén köteles megtenni minden intézkedést ezek elhárítása érdekében. 8.4 Operatív Lízingbevevő köteles saját költségén beszerezni a lízingtárgy birtoklásával, használatával és üzemeltetésével kapcsolatos minden engedélyt. Ennek elmulasztásából eredő következményeket Operatív Lízingbevevő viseli. Az engedélyek meglétét Operatív Lízingbeadó jogosult, de nem köteles ellenőrizni. 8.5 Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat saját költségén köteles üzemben tartani, karbantartani, és az idő előtti értékvesztéstől (pl. átrozsdásodástól) megóvni. Különösen köteles az Operatív Lízingbevevő a gyártó illetve Szállító által előírt szerviz, garanciális (különösen a rozsdavédelmi garancia) előírásokat, és a kezelési utasításokat betartani. Az Operatív Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat állandóan - használaton kívüliség esetén is - üzembiztosan tartani, a hatósági vizsgálatoknak időben alávetni. Amennyiben a lízingtárgy használatát az Operatív Lízingbevevő harmadik személyeknek átengedné, úgy azok magatartásáért sajátjaként felel. Valamennyi a lízingtárgyon szükséges munkát csak hivatásos, hozzáértő szakember végezhet el, az illetékes márkaszervizben. Amennyiben Operatív Lízingbevevő ezen kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, úgy Operatív Lízingbeadó jogosult az Operatív Lízingbevevő költségén azokat elvégeztetni. 8.6 Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat csak olyan európai országban használhatja, amelyre biztosítási védelem áll fenn. A határátlépéshez szükséges írásos hozzájárulást a Lízingbeadó a Lízingbevevő külön kérésére készíti el. A Magyar Köztársaság területének 60 napot meghaladó elhagyása, valamint az Európa földrajzi hatályán kívüli országokba (mint pl.: FÁK-országok, Törökország ázsiai része, tengerentúli országok, stb.) ill. Európán belüli, de fokozottan veszélyeztetett (pl.: politikai-, háborús zavargásoktól sújtott) országokba történő kivitel csak az Operatív Lízingbeadó előzetes, írásos engedélye alapján történhet. 8.7 Operatív Lízingbeadónak jogában áll a lízingtárgyat bármikor megtekinteni, és megvizsgáltatni. Az Operatív Lízingbevevőnek ehhez minden támogatást biztosítania kell, és a megállapított hibákat azonnal ki kell javíttatnia. 8.8 Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit bármely okból megsértené, az Operatív Lízingbeadó - egyéb szerződéses igényeinek érintetlenül hagyása mellett - jogosult a lízingtárgyat bármilyen, számára alkalmasnak tűnő módon, az Operatív Lízingbevevő közreműködése nélkül is biztonságba helyezni, és az Operatív Lízingbevevő általi további használatot megakadályozni. Az Operatív Lízingbevevő lemond ezzel kapcsolatban a birtoksértés és kártérítési igényérvényesítéséről. 8.9 Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a szerződésszerű állapotot ismét helyreállította, úgy kérheti a lízingtárgynak részére történő újra átengedését A lízingtárgy karbantartásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kiadás az Operatív Lízingbevevőt terheli Az Operatív Lízingbevevő köteles bármikor, az Operatív Lízingbeadó kívánságára a tulajdonjogát a lízingtárgyon láthatóvá tenni. 9. Változtatások a lízingtárgyon 9.1. A lízingtárgyon végrehajtandó valamennyi változtatáshoz, felújításhoz, át- és beépítéshez az Operatív Lízingbeadó előzetes írásos engedélye szükséges, kivéve, ha olyan változtatásokról van szó, amelyek csekély mértékűek, a forgalomban szokásosak, nem igényelnek semmilyen hatósági jóváhagyást és a lízingtárgy biztonságát nem veszélyeztetik Valamennyi átalakítás, felújítás, át- és beépítés az Operatív Lízingbevevő költségére történhet. Az Operatív Lízingbevevő saját maga köteles az esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket beszerezni és a biztosítási módosításokat elintézni. Az átalakítások, beépítések és felújítások azonnal az Operatív Lízingbeadó tulajdonába mennek át, és ezzel kapcsolatban az Operatív Lízingbevevő nem jogosult ellenszolgáltatásra. A lízing jogviszony 3

4 megszűnésekor az Operatív Lízingbeadó dönt az Operatív Lízingbevevő költségére az eredeti állapot visszaállításáról, amennyiben ezt bármely okból szükségesnek tartja. Az Operatív Lízingbeadó beleegyezése nélküli beépítéseken és átalakításokon is tulajdont szerez az Operatív Lízingbeadó. A szerződésnek a 12. pontban foglalt megszűnésekor az Operatív Lízingbeadónak jogában áll, hogy az Operatív Lízingbevevőtől az átalakítások megszüntetését a lízingtárgy eredeti állapotának visszaállítását az Operatív Lízingbevevő költségére követelje. Amennyiben az Operatív Lízingbevevő ezen követelést nem teljesíti, úgy az Operatív Lízingbeadó azt az Operatív Lízingbevevő költségére megteheti. Amennyiben a beépítések és átalakítások megszüntetésére nem kerül sor, úgy az Operatív Lízingbevevő a beépítések ellenértékére nem tarthat igényt Operatív Lízingbevevő pótlólagos beépítéseket és változtatásokat csak a 9. pontban meghatározott módon hajthat végre. 10. Biztosítás Kötelező felelősségbiztosítás (KGFB) Az Operatív Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyra a jogszabályban előírt kötelező felelősségbiztosítást saját nevében megkötni, és a biztosítási díjat a Operatív Lízingszerződésben meghatározott fizetési kötelezettségén felül a biztosítónak megfizetni Vagyonbiztosítás Az Operatív Lízingszerződés hatályban léte során a Lízingtárgy tekintetében olyan vagyonbiztosítási szerződésnek (casco biztosításnak) kell fennállnia, amely (i) az Operatív Lízingbevevő által megfizetett vételárrész 90%-ánál nem nagyobb önrészt ír elő, amennyiben az Operatív Lízingszerződés különös feltételei másként nem rendelkeznek, (ii) teljes körű vagyonbiztosítást nyújt (alap- és kiegészítő biztosítás), és (iii) úgy rendelkezik, hogy a biztosító által biztosítási esemény bekövetkeztekor fizetendő biztosítási összeg biztosítotti, illetve kedvezményezetti jogcímen az Operatív Lízingbeadót illeti meg (a továbbiakban: Vagyonbiztosítási Szerződés). Az alábbi pontokban foglalt feltételekkel az Operatív Lízingbevevő választja ki az Operatív Lízingszerződésben, hogy mely biztosítónak tesz ajánlatot a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötésére Az Operatív Lízingbevevő a Lízingtárgy vagyonbiztosítására a pontban meghatározott eset kivételével azon biztosítók közül választhat, amelyekkel az Operatív Lízingbeadónak biztosítási keretszerződése (a továbbiakban: Biztosítási Keretszerződés) van. Az Operatív Lízingbevevő a Lízingtárgy vagyonbiztosításának megkötéséhez kérheti az Operatív Lízingbeadó Biztosítási Megbízottjának (a továbbiakban: Biztosítási Megbízott) közreműködését, illetve azt bonyolíthatja egyénileg vagy más közreműködők (biztosításközvetítő) segítségével is a pontban foglaltak figyelembe vételével A Feleknek a Lízingtárgy vagyonbiztosítása tekintetében fennálló jogai és kötelezettségei az alábbiak szerint alakulnak: Az Operatív Lízingbevevő az Operatív Lízingszerződés aláírásával ellenkező tartalmú nyilatkozata hiányában visszavonhatatlanul meghatalmazza az Operatív Lízingbeadó mindenkori Hirdetményében vagy az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben megjelölt Biztosítási Megbízottat, hogy helyette és nevében a Vagyonbiztosítási Szerződést az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben az Operatív Lízingbevevő által megjelölt Biztosító Társasággal, a jegyzőkönyvben megjelölt feltételekkel megkösse. Az Operatív Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a meghatalmazásról értesíti a Biztosítási Megbízottat. A Vagyonbiztosítási Szerződésben az Operatív Lízingbevevő szerepel szerződő és díjfizetőként, az Operatív Lízingbeadó biztosítottként és kedvezményezettként kell feltüntetni. Az Operatív Lízingbevevő a Vagyonbiztosítási Szerződésben más kedvezményezettet nem jelölhet meg. Az Operatív Lízingbevevő köteles a Vagyonbiztosítási Szerződést az Operatív Lízingszerződés időtartama alatt hatályában fenntartani, azt fel nem mondhatja, és az abban foglalt kötelezettségeinek köteles maradéktalanul eleget tenni, a Vagyonbiztosítási Szerződésben bármilyen módosítást csak az Operatív Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélyével kezdeményezhet. Az Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az Operatív Lízingszerződés hatálya alatt a Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatos nyilvántartást az Operatív Lízingbeadó, a Biztosítási Megbízott, a Biztosító végzi, és a Biztosító vagy a Biztosítási Megbízott tájékoztatja az Operatív Lízingbevevőt a Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatos minden körülményről. A Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú megállapodása esetén a Biztosítási Megbízott küldi meg az Operatív Lízingbevevő részére a Vagyonbiztosítási Szerződés egy példányát, a Biztosító Társaság szabályzatát (módozati /általános szerződési/ feltételek), valamint a biztosítási díjról szóló számlákat a Vagyonbiztosítási Szerződésben megjelölt díjfizetési gyakorisággal (a Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú megállapodásának hiányában mindezeket a Biztosító közli), melyek alapján a biztosítási díjakat az Operatív Lízingbevevő (a Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú megállapodása esetén) a Biztosítási Megbízott részére (ennek hiányában közvetlenül a Biztosítónak) fizeti meg. A Biztosítási Megbízotton kívüli biztosításközvetítő választása esetén, jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek az Operatív Lízingbevevő által választott Biztosítási Megbízotton kívüli biztosításközvetítő tesz eleget. Az Operatív Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy az Operatív Lízingbeadó, a Biztosítási Megbízott, az egyéb biztosításközvetítő (közreműködő), a Biztosító a Vagyonbiztosítási Szerződéssel és a Lízingtárgyra a jogszabályban előírt kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel kapcsolatos minden adatról, tényről, körülményről egymást tájékoztassák, az azokkal kapcsolatos valamennyi adatot egymás részére átadják A Biztosítási Keretszerződések hatálya alá tartozó Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatban a Felek kötelezettségvállalásai: a) Az Operatív Lízingbevevő köteles az Operatív Lízingbeadót, illetve a Biztosítási Megbízottat írásban tájékoztatni minden, a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötéséhez szükséges körülményről, így különösen: a Lízingtárgy tulajdonságairól és felszereltségéről. Az Operatív Lízingbevevő a tájékoztatást a Lízingtárgy átvételekor felvett átvételi jegyzőkönyv pontos kitöltésével és aláírásával nyújtja. Az Operatív Lízingbevevő felel a tájékoztatás elmaradása vagy pontatlansága miatti alulbiztosításból származó károkért. b) Az Operatív Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyat a vagyonbiztosítás megkötésére az Operatív Lízingbevevő által kiválasztott biztosító egyedi előírásaiban meghatározott lopás elleni védelmi eszközökkel, illetve vagyonvédelmi megoldásokkal ellát(tat)ni, és azok beszerelését a beszerelést tanúsító számlának vagy a Szállító / Eladó által a Lízingtárgynak az előírt védelmi eszközökkel, illetve vagyonvédelmi megoldásokkal való ellátottságáról kiállított írásbeli nyilatkozatnak a Biztosítási Megbízott részére történő megküldésével igazolni. A biztosító egyedi előírásairól a Biztosítási Megbízott tájékoztatja az Operatív Lízingbevevőt. c) Az Operatív Lízingbevevő vállalja, hogy az Operatív Lízingszerződés hatálya alatt a Biztosítási Megbízottat írásban tájékoztatja a Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatos minden körülményről Amennyiben az Operatív Lízingbevevő egyénileg (más közreműködő /biztosításközvetítő/ segítségével) köti meg a vagyonbiztosítási szerződést, úgy a vagyonbiztosítási szerződésnek eleget kell tennie a pontban részletezett feltételeknek. Az Operatív Lízingbevevő köteles az Operatív Lízignbeadót tájékoztatni a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötéséről, mely tájékoztatást a Lízingtárgy átvételekor kitöltött Vagyonbiztosítási Szerződés másolatának bemutatásával nyújtja. Az Operatív LÍzingbevevő az Operatív Lízingszerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Biztosító társaság a Vagyonbiztosítási Szerződés adatait kizárólag ellenőrzés céljából kiadja az Operatív Lízingbeadónak, illetve az Operatív Lízingbeadó által megbízott Biztosítási Megbízott részére Az Operatív Lízingbevevő a Vagyonbiztosítási Szerződést olyan biztosítóval, amellyel az Operatív Lízingbeadónak nem áll fenn Biztosítási Keretszerződése, csak az Operatív Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén kötheti meg. Az Operatív Lízingbeadó a hozzájárulását akkor adja meg, ha (i) a kiválasztott biztosítóval kötendő biztosítási szerződés megfelel a Vagyonbiztosítási Szerződés fenti, pontban foglalt feltételeinek, (ii) a Vagyonbiztosítási Szerződésben az Operatív Lízingbevevő biztosítottként megjelöli az Operatív Lízingbeadót, (iii) a Vagyonbiztosítási Szerződésben nincs más részére kedvezményezett-jelölés, és (iv) a biztosító a Vagyonbiztosítási Szerződésben vállalja, hogy amennyiben az Operatív Lízingbevevő a biztosítási díjat esedékességkor nem fizeti meg, erről haladéktalanul értesíti az Operatív Lízingbeadót, a Vagyonbiztosítási Szerződést az értesítés megküldésétől számított legalább 30 napig hatályosnak tekinti, és lehetőséget ad arra, hogy az Operatív Lízingbeadó a biztosítási díjat az Operatív Lízingbevevő helyett megfizesse. Továbbá az Operatív Lízingbevevő köteles megküldeni az Operatív Lízingbeadó részére a biztosítási szerződés másolatát, valamint a folyamatos díjfizetést igazoló dokumentum (csekkszelvény, átutalási megbízás) másolatát a díjfizetés gyakoriságának megfelelő időközönként. A fentiek elmulasztása a Operatív Lízingszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. Az Operatív Lízingbeadó a hozzájárulását az itt leírt feltételek teljesülése esetén sem köteles megadni Amennyiben a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötésére tett ajánlatot az Operatív Lízingszerződés különösen feltételeiben kiválasztott biztosító nem fogadja el, és más, a , illetve a pontban foglalt feltételeknek megfelelő biztosító sem köt Vagyonbiztosítási Szerződést a Lízingtárgyra, az Operatív Lízingbevevő csak azt követően jogosult a Lízingtárgyat a Szállítótól/Eladótól átvenni, ha az Operatív Lízingbeadó részére olyan megfelelő biztosítékot adott, amely a biztosítási fedezetlenség miatt megnövekedett kockázatára is fedezetet nyújt Operatív Lízingbevevő köteles az általa aláírt és elfogadott biztosítási ajánlat másolati példányát és a mellékelt biztosítási kötelezettségvállaló nyilatkozat eredeti példányát legkésőbb az átadás-átvételig, valamint a biztosítási szerződés (kötvény) másolati példányát haladéktalanul Operatív Lízingbeadó részére megküldeni Operatív Lízingbevevő köteles gépjármű esetén a KGFB-ra és a teljeskörű casco-ra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének teljesítését Operatív Lízingbeadó felé haladéktalanul igazolni A Biztosítással kapcsolatos összes költség, az önrészesedés kizárólag az Operatív Lízingbevevőt terhelik. Amennyiben a biztosítási díjat az Operatív Lízingbevevőnek felróható okból az Operatív Lízingbevevő helyett az Operatív Lízingbeadó fizeti meg (különösen, de nem kizárólag Operatív Lízingbevevő késedelmes biztosítási díj fizetése esetén), úgy az Operatív Lízingbevevő köteles a biztosítási díjat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül az Operatív Lízingbeadó részére megfizetni. Az Operatív Lízingbevevő helyett az Operatív Lízingbeadó által megfizetett biztosítási díjak után az Operatív Lízingbevevő általi megtérítés időpontjáig felszámított kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felel meg Káresemény esetén Operatív Lízingbevevő köteles Operatív Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni, a biztosítási eljárásban annak írásbeli felhatalmazásával eljárni, mindent megtenni az Operatív Lízingbeadó érdekeinek érvényesítésére Káresemény esetén az Operatív Lízingbevevő semmilyen igényt nem támaszthat az Operatív Lízingbeadóval szemben. 4

5 10.7. Amennyiben a biztosító a káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a biztosítás alapján helyreállíthatónak minősíti, úgy az Operatív Lízingbevevő köteles a lízingtárgy javíttatásáról, ennek megtörténtéig az állag megóvásáról haladéktalanul gondoskodni. A helyreállítás kizárólag a biztosító által is jóváhagyott márkaszervizben történhet. Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a javíttatást nem ilyen márkaszervizben végezteti, úgy az ebből eredő összes költség és felelősség őt terheli. Amennyiben az Operatív Lízingbevevőnek az Operatív Lízingbeadó felé a biztosító által történő kárkifizetés napjáig lejárt tartozása nem áll fenn, és a Lízingtárgy fentiek szerinti helyreállításának megtörténtét az Operatív Lízingbevevő, vagy a márkaszerviz hitelt érdemlően igazolta, az Operatív Lízingbeadó saját belátása szerint a biztosítás alapján befolyó összegről kizárólag az adott esetre vonatkozóan az Operatív Lízingbevevő javára lemondhat. Amennyiben az Operatív Lízingbevevőnek az Operatív Lízingbeadó felé lejárt tartozása áll fenn, az Operatív Lízingbeadó jogosult követelését a kártérítés összegébe beszámítani, amely esetben az Operatív Lízingbevevő saját költségén köteles a lízingtárgy helyreállításáról gondoskodni. Ha a biztosító bármely okból az Operatív Lízingbeadónak folyósítja a kártérítés összegét, úgy az Operatív Lízingbeadó ezen összeget az Operatív Lízingbevevő részére átadja, amennyiben az Operatív Lízingbevevő a kárt rendezte, és nincs a Lízingszerződésből eredő esedékessé vált, és ki nem fizetett tartozása Amennyiben a biztosító a káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a biztosítás alapján totálkárnak minősíti, úgy az Operatív Lízingbevevő köteles az Operatív Lízingbeadó haladéktalan írásbeli tájékoztatása mellett a roncsot az Operatív Lízingbeadó által megjelölt helyszínre szállítani. A roncs értékesítése az Operatív Lízingbevevőt terheli, az abból befolyó összeg az Operatív Lízingbeadót illeti meg. A Biztosító által megállapított és az Operatív Lízingbeadó által is elfogadott roncsérték és kártérítési összeg figyelembe vételével az Operatív Lízingbeadó jelen szerződés 13. pontja alapján elszámolást készít. Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a roncs értékesítéséről a biztosító szemléjét követő 15 napon belül nem intézkedik, úgy az Operatív Lízingbeadó az értékesítését saját hatáskörébe vonva a roncsot eladhatja, és az eladás során felmerült költségeinek megtérítését az Operatív Lízingbevevőtől jelen szerződés 13. pontja alapján készített elszámolás során követelheti A biztosító által a biztosítás alapján lopáskárnak minősített káresemény bekövetkezése esetén az Operatív Lízingbevevő köteles a tettes ellen haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben meghatározott határidőn belül feljelentést tenni, és a biztosító felé a kár bejelentéséről gondoskodni. Az Operatív Lízingbevevő a feljelentés alapján készült rendőrségi jegyzőkönyv másolatát köteles haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatni Operatív Lízingbeadó részére. A feljelentés, illetve a kárbejelentés elmulasztásáért az Operatív Lízingbevevő felelős. Amennyiben a biztosító a kár kifizetését bármely okból megtagadja, így különösen de nem kizárólag azon okból, hogy a biztosítási szerződésben előírt valamely vagyonvédelmi berendezés hiányzott, vagy az nem lett üzembe helyezve, az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyhoz tartozó kulcsokkal nem tudott elszámolni, vagy az Operatív Lízingbevevő egyéb, a biztosításból fakadó kötelezettségeit megsértette, az ebből eredő minden következmény és felelősség az Operatív Lízingbevevőt terheli. Amennyiben a lízingtárgy felkutatását célzó rendőrségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, az Operatív Lízingbevevő köteles a rendőrségi nyomozást megszüntető határozatot a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül az Operatív Lízingbeadónak és a biztosítónak megküldeni. A kárrendezés csak a nyomozást megszüntető határozat biztosító általi kézhezvételével lehetséges. A kártérítés biztosító által az Operatív Lízingbeadónak történt megfizetését követően az Operatív Lízingbeadó elszámolást készít jelen szerződés 13. pontja szerint Amennyiben a káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, helyreállítható (javítható) kár bekövetkezése esetén az Operatív Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat saját költségén helyreállíttatni (javíttatni), azzal, hogy az Operatív Lízingbeadó jogosult jelen szerződés 13. pontjában foglaltak szerint eljárni. Ez utóbbi rendelkezés irányadó a biztosító kockázatviselésével nem fedezett totálkár esetén is. 11. Kárveszély átszállás A kárveszély az Operatív Lízingbeadóról az Operatív Lízingbevevőre a lízingtárgy birtokbaadásának (átadás-átvételének) napján és helyén száll át A lízingtárgy birtokbavételétől a szerződés bármely okból történő megszűnéséig, vétkességétől függetlenül a lízingtárggyal kapcsolatban az Operatív Lízingbevevőt terheli a felelősség: - a nem rendeltetésszerű használatból eredő valamennyi kárért, - a nem megfelelő karbantartásból eredő, a szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő, vagy a harmadik személyeknek okozott károkért, - a harmadik személyek által okozott károkért, - valamint azokért a károkért is, amelynek viselésére senki sem kötelezhető Az Operatív Lízingbevevő viseli a kárveszélyt, a lízingtárgy megsemmisüléséért, totálkáráért, ellopásáért és eltűnéséért, hatóságok által történő lefoglalásáért és bevonásáért A vis maior általi megsemmisülés, vétlen megsemmisülés és totálkár a lízing jogviszonyt az esemény bekövetkeztével megszüntetik, anélkül, hogy felmondásra vagy megszüntető nyilatkozatra lenne szükség. Totálkár kérdésében a biztosítási feltételek a döntőek. 12. A szerződés megszűnése A szerződés megszűnik a szerződés szerinti határozott idő elteltével, amennyiben az Operatív Lízingbevevő valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeit esedékességkor maradéktalanul teljesítette, Operatív Lízingbeadó általi felmondással, a lízingtárgy megsemmisülésével, az Operatív Lízingbevevő halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, vagy közös megegyezéssel. A szerződés megszűnése esetén a felek elszámolnak egymással a 13. pontban leírtaknak megfelelően Az Operatív Lízingbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja az Operatív Lízingbevevő súlyos szerződésszegése, vagy a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető helyzetet előidéző magatartása esetén különösen az alábbi esetekben: - A szerződés szerinti lízingdíjak, illetve késedelmi kamatok fizetésének 15 napot meghaladó késedelme esetén. - A szerződés szerinti teljeskörű vagyonbiztosítás (casco) díjrészleteinek 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén. - Szabályszerű átadásra felajánlott lízingtárgyat az Operatív Lízingbevevő nem vesz át. - Az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgy üzembe helyezését és ennek igazolását az Operatív Lízingbeadó felé elmulasztja. - Lízingtárgy megrongálódása, elveszése vagy megsemmisülése esetén az eredeti állapotba történő helyreállítás nem történik meg. - Amennyiben Operatív Lízingbevevő a szavatossági jogait nem gyakorolja. - Harmadik személy részére jogosulatlan átadás, megterhelés vagy elidegenítés esetén. - Amennyiben az Operatív Lízingbevevő jelen szerződés vagy vagy pontjában leírt kötelezettségének nem tesz eleget. - Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a kötelező felelősségbiztosítás díjának megfizetését nem igazolja. - A lízingtárgy rendeltetésellenes használata esetén. - Amennyiben az Operatív Lízingbevevő a lényeges adataiban történő változásról azok bekövetkeztét követően haladéktalanul nem tájékoztatja az Operatív Lízingbeadót. - Olyan adat elhallgatása vagy hamis adat szolgáltatása, amelynek ismeretében az Operatív Lízingbeadó a szerződést nem kötötte volna meg. - A lízingtárgy karbantartási, javítási, állagmegóvási kötelezettségének megszegése. - Operatív Lízingbeadó általi ellenőrzés akadályozása vagy meghiúsítása. - Amennyiben az Operatív Lízingbevevő gazdasági helyzete oly mértékben változik, hogy a lízingdíjak rendszeres fizetése veszélyeztetve látszik, különösen ha az Operatív Lízingbevevő fizetéseit beszüntette, ellene csőd vagy felszámolási eljárást indítottak vagy ezek indítása van kilátásban, illetve ha a vagyonára végrehajtási eljárást rendeltek el. Együttkezelési záradék: Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely pénzügyi intézménnyel, illetve az ERSTE BANK Nyrt., vagy az ERSTE Bankcsoport bármely tagja, vagy az ERSTE Leasing Autófinanszírozási Zrt. vagy az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. vagy az Operatív Lízingbeadó érdekeltségi körébe tartozó, illetve bármelyikük által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal (a továbbiakban az Operatív Lízingbeadón kívüli jogalanyok együttesen vagy külön-külön: egyéb jogalany) kötött bármely szerződést vagy a jelen szerződést, azok bármely rendelkezését megszegi, Operatív Lízingbeadó jogosult a jelen szerződést, továbbá az egyéb jogalany az általa kötött bármely szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az egyéb jogalannyal kötött szerződések vonatkozásában a felmondási jogot Operatív Lízingbeadó is jogosult gyakorolni. Operatív Lízingbeadó különösen jogosult Operatív Lízingbevevő valamennyi finanszírozási szerződését (így különösen, de nem kizárólagosan operatív lízingszerződését) azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Operatív Lízingbevevő bármilyen finanszírozási szerződésnél Kezesként szerepel és Operatív Lízingbevevő kezesi kötelezettsége beáll. Operatív Lízingbeadó követeléseit bármely, Operatív Lízingbevevőt terhelő Operatív Lízingbeadóval szembeni lejárt és esedékessé vált tartozás alapján fennálló követeléséből kielégítheti, ilyen követelésekkel kapcsolatban Operatív Lízingbeadó beszámítási joggal élhet, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azt az esetet is, ha Operatív Lízingbevevő teljesítési kötelezettsége kezességen alapul Az azonnali hatályú felmondást az Operatív Lízingbevevővel írásban kell közölni. A felmondást a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződés a közlést követő munkanappal szűnik meg. 5

6 12.4. Az Operatív Lízingbeadó felmondása esetén a felmondás időpontjától számítva a hátralévő időszakra jutó díjhátraléknak az értékesítés napján fennálló diszkontfaktorral diszkontált összege egy összegben esedékessé válik, mint kártérítés, tekintettel a szerződés határozott időtartamú voltára. A diszkontfaktor a szerződés futamideje alatt minden év január 1. napjával és július 1. napjával kerül újra-meghatározásra. A diszkontfaktor új értéke a hatálybalépésekor rögzített diszkontfaktor, valamint az újra-megállapítás időpontjában érvényben levő (azaz az újra-meghatározás időpontjánál két jegyzési nappal korábbi) és a szerződés hatálybalépésének időpontja szerinti naptári félév első napján érvényben levő (azaz a félév első napjánál két jegyzési nappal korábbi), forint (HUF) alapú szerződéseknél 6 havi BUBOR, euro alapú szerződéseknél 6 havi EURIBOR, CHF alapú szerződéseknél 6 havi CHF LIBOR különbségének az összege. Az Operatív Lízingbeadó felmondása esetén a Lízingbeadó kezelési költséget számol fel, amelynek mértéke az Operatív Lízingbeadó mindenkori Díjjegyzékében kerül meghatározásra Azonnali hatályú felmondás esetén az Operatív Lízingbevevőt a lízingtárgy visszaszolgáltatásának kötelezettsége 24 órán belül terheli. Ennek elmulasztásából eredő minden kárért felelősséggel tartozik. Az azonnali hatályú felmondás kézhezvételétől kezdődően az Operatív Lízingbevevő a lízingtárgyat nem használhatja. Több lízingtárgy esetében az Operatív Lízingbeadó jogosult felmondási jogát külön gyakorolni az egyes tárgyakra A lízing jogviszony megszűnésekor az Operatív Lízingbevevő köteles saját költségére és kockázatára az Operatív Lízingbeadónak annak székhelyén vagy az Operatív Lízingbeadó által megadott telephelyen a lízingtárgyat visszaszolgáltatni. A lízingtárgyhoz tartozó iratokat (gépjármű esetén különösen forgalmi engedély, szervizkönyv) és kulcsokat együttesen kell leadni. Amennyiben az Operatív Lízingbeadó a lízingtárgyat nem az általa meghatározott helyszínen veszi át, úgy a megjelölt helyszínre történő átszállítás költségei az Operatív Lízingbevevőt terhelik Késedelmes visszaszolgáltatás esetén az Operatív Lízingbevevő a szerződés megszűnése és a visszaszolgáltatás közötti időre használati díjat köteles fizetni, amelynek napi mértéke az utolsó havi / negyedéves lízingdíj különös feltételekben meghatározott mértéke (a különös feltételek eltérő rendelkezése hiányában havi lízingdíj esetén az esedékes lízingdíj 1/15-e, negyedéves lízingdíj esetén az esedékes lízingdíj 1/45-e), továbbá a biztosítás díja. A visszaszolgáltatásig az Operatív Lízingbevevő szerződéses kötelezettségei továbbra is fennállnak Amennyiben a szerződéses jogviszony a meghatározott időtartam lejártával vagy felmondással szűnik meg, úgy a lízingtárgyat üzemképes, kármentes, forgalom- és üzembiztos, műszakilag kifogástalan, kívül és belül kitakarított és valamennyi esedékes szervízszolgáltatással karbantartott állapotban kell visszaszolgáltatni. Gépjármű esetén a lízingtárgy állapotának minimálisan a 2-es Eurotax értékelési osztálynak kell megfelelnie. Abban az esetben, ha a megállapodott visszaszolgáltatási állapot nem áll fenn minden kétséget kizáróan, úgy az Operatív Lízingbeadó a saját székhelyén, az Operatív Lízingbevevő költségére szakvéleményt szerez be egy igazságügyi szakértőtől, amely szakvélemény a megállapodás szerinti visszaszolgáltatási állapot helyreállításának költségeit is tartalmazza. Az Operatív Lízingbeadó a megállapodás szerinti visszaszolgáltatási állapotot az Operatív Lízingbevevő költségére ténylegesen helyreállíttathatja. Ha a helyreállítás elmarad, úgy a szakértő által megbecsült ráfordítást az Operatív Lízingbeadó részére meg kell téríteni. Gépjármű esetén a többletkilométer elszámolására vonatkozó jog ez esetben érintetlenül marad A lízingtárgy visszavételekor egy közös jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben rögzítik a tényleges visszaszolgáltatási állapot legfontosabb, laikus által felismerhető ismérveit. A szakvéleményt a jegyzőkönyv csak abban az esetben helyettesíti, ha az erre vonatkozóan megfelelő, kifejezett utalást tartalmaz. A jegyzőkönyvkészítés elmaradhat abban az esetben, ha az Operatív Lízingbevevő az aláírást megtagadja, a lízingtárgy az Operatív Lízingbevevő távollétében kerül visszavételre vagy egyéb körülmények miatt a jegyzőkönyvezés keresztülvihetetlennek látszik Amennyiben az Operatív Lízingbevevő visszaszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az Operatív Lízingbeadót megilleti a lízingtárgy birtokbavételének, valamint elszállításának a joga, amellyel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Operatív Lízingbevevőt terheli. Az Operatív Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy ilyen esetben a felmondást követően az Operatív Lízingbeadó a lízingtárgyat elszállíthassa, és a forgalmi engedélyből üzembentartói minőségét töröltesse Operatív Lízingbevevő halála miatti szerződésmegszűnés esetén az Operatív Lízingbevevő örököse a lízingtárgyat köteles az Operatív Lízingbeadónak visszaszolgáltatni és az Operatív Lízingbeadó esetleg keletkezett kárát megtéríteni. Az Operatív Lízingbeadó és az örökös megállapodhatnak abban is, hogy egymással a szerződésben foglalt feltételekkel a lízingtárgy lízingbeadására szerződést kötnek A lízing jogviszony káresemény miatti határidő előtti felbontása esetén az Operatív Lízingbevevő mindent elkövet annak érdekében, hogy az Operatív Lízingbeadó a CASCO töréskár-, illetve a vagyonbiztosításból a kártérítést megkapja. 13. Elszámolás A lízingszerződés bármely okból történő megszűnése, illetve megszüntetése esetén az Operatív Lízingbeadó a jelen 13. pont szerint elszámolást készít, amelyet eljuttat az Operatív Lízingbevevő részére. Az elszámolásban a lízingszerződés megszűnésére, illetve megszüntetésére tekintettel rögzítésre kerülnek a szerződő felek egymással szemben fennálló tartozásai, kötelezettségei. Az Operatív Lízingbeadó az elszámolásban meghatározza az elszámolási értéket (továbbiakban: Elszámolási Érték), azaz a szerződő felek egymással szembeni tartozásainak és követeléseinek egyenlegét. Ha az Operatív Lízingbeadó a lízingtárgyat értékesíti, az elszámolásra a lízingtárgy értékesítése után kerül sor Operatív Lízingbeadó a visszavett, illetve birtokába visszakerült lízingtárggyal szabadon rendelkezik, azt az Operatív Lízingbevevő hozzájárulása nélkül értékesítheti Az Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingszerződés bármely okból a jelen szerződés 1.6. pontjában és a Lízingszerződés Különös Feltételeiben kikötött lízing futamidő lejárta előtt szűnik meg, úgy az elszámolás alapja a határozott futamidőre, és a jelen szerződés pontjában foglaltakra tekintettel, a határozott időből hátralevő időszakra jutó lízingdíjaknak az értékesítés napján fennálló, és az Operatív Lízingszerződés különös feltételeiben meghatározott diszkontfaktor alapján meghatározott diszkontált összege (továbbiakban Diszkontált Érték), amely egyösszegben esedékessé válik. Az Operatív Lízingbeadót az elszámolás során olyan helyzetbe kell hozni, mintha a lízingszerződés nem szűnt volna meg. Az Elszámolási Érték, amelyet az Operatív Lízingbeadó határoz meg a jelen szerződés feltételei szerint, tartalmazza az Operatív Lízingbevevő valamennyi lízingszerződés szerinti lejárt tartozását, a szerződés megszűnése, és a szerződés szerződésszerinti megszűnése közötti időszakra vonatkozó lízingdíjnak a Diszkontált Értékét, a lízingtárgy 13.6 pont szerinti aktuális kalkulált értékét, valamint a szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő minden adót, illetéket, költséget és egyéb díjat. Az Operatív Lízingbeadó az Elszámolási Érték meghatározásakor az Operatív Lízingbevevőt terhelő fizetési kötelezettségeket csökkentő tényezőként veszi figyelembe a káresemény alapján biztosító által kifizetett és az Operatív Lízingbeadóhoz az elszámolás napjáig befolyt és az Operatív Lízingbevevő, vagy a javítást végző márkaszerviz rendelkezésére nem bocsátott térítést, illetve a jelen szerződés 14. pontjában és jelen Szerződés Különös Feltételeinek 9. pontjában meghatározott biztosíték(ok) érvényesítéséből az elszámolás napjáig befolyt pénzösszeget, továbbá a lízingtárgy, illetve a roncs értékesítéséből az Operatív Lízingbeadóhoz az elszámolás napjáig befolyt összeget A lízingtárgy megsemmisülése (totálkár, lopás, stb.) esetén jelen szerződés megszűnésének napja - amennyiben az Operatív Lízingbeadó a szerződést nem mondja fel korábban - a biztosító által a káresemény alapján a kártérítés összegének Operatív Lízingbeadó számláján történt jóváírást követő nap A felek a szerződést közös megegyezéssel is megszüntethetik. Ebben az esetben az elszámolásról a felek külön állapodnak meg, jelen pontban meghatározott feltételek alapulvételével. Közös megegyezés esetén a Lízingbeadó kezelési költséget számol fel, amelyet az Operatív Lízingbevevő és az Operatív Lízingbeadó a közös megegyezés keretében határoznak meg Devizabázisú szerződés esetén az Operatív Lízingbeadó kiszámítja a lízingtárgy 1.9 pont szerinti és a lízingszerződés különös feltételeiben forintban meghatározott kalkulált értékének devizaértékét, a lízing jogviszony kezdetére eső, a lízingtárgy átadás-átvétel napján érvényes Erste Bank Nyrt. által jegyzett számlakonverziós deviza vételi árfolyam (bázisárfolyam) alapulvételével. A lízingszerződés bármely okból történő megszűnésekor kiszámításra kerül a kalkulált érték bázisárfolyamon számított devizaértékének aktuális forintellenértéke (aktuális kalkulált érték), amely aktuális kalkulált érték összege a lízingszerződés megszűnésekor a Felek közötti elszámolás során, jelen 13. pont rendelkezései szerint figyelembe vételre, illetve elszámolásra kerül. Az aktuális kalkulált érték kiszámítása a) a lízingszerződés futamidő lejártával történő megszűnése esetén az utolsó lízingdíj esedékességének napján, b) a lízingszerződés futamidő lejárta előtti megszűnése, illetve megszüntetése esetén a megszűnés, illetve megszüntetés napján érvényes Erste Bank Nyrt. által jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyam alapján történik A lízingszerződés futamidő lejártával történő megszűnése esetén az Elszámolási érték tartalmazza az Operatív Lízingbevevő valamennyi lízingszerződés szerinti esetleges lejárt tartozását, és amennyiben a lízingtárgy Operatív Lízingbeadó általi értékesítésére a 13.6 pontban meghatározott aktuális kalkulált érték összegénél alacsonyabb vételáron kerül sor, úgy az Elszámolási Érték az Operatív Lízingbevevő fizetési kötelezettségeként tartalmazza az értékesítés során elért vételár és az aktuális kalkulált érték különbözetének összegét Az elszámolást Operatív Lízingbeadó készíti el, és ennek Operatív Lízingbevevő általi kézhezvételétől számított 8 napon belül Operatív Lízingbevevő írásban kifogással élhet. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az elszámolást elfogadottnak kell tekinteni 14. Egyéb biztosítékok Operatív Lízingbeadó jogosult a lízing jogviszony kezdetekor a szerződés megkötésével egyidejűleg az Operatív Lízingbevevőtől óvadékot, vagy a különös feltételekben kikötött egyéb biztosítékot kérni. Az óvadék az Operatív Lízingbeadó követeléseinek biztosítékául szolgál és a szerződéses jogviszony megszűnése esetén végső elszámolást követően kamatmentesen a maradék, illetve a teljes összeg visszajár Amennyiben Operatív Lízingbeadó óvadékot kér a jelen szerződés biztosítékául, úgy az külön óvadéki szerződésben történik, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és amelyre a jelen általános szerződési feltételek irányadóak. 15. Egyebek Operatív Lízingbevevőt az Operatív Lízingbeadóval szemben a lízingtárgyra vonatkozólag semmilyen esetben nem illeti meg visszatartási jog. 6

7 15.2. A szerződés a felek aláírásával érvényes, azonban hatályba lépésének további feltétele a lízingtárgyra vonatkozó adásvételi vagy szállítási szerződés Operatív Lízingbeadó általi aláírása és Operatív Lízingbevevő általi szignózása, valamint az első lízingdíj Operatív Lízingbeadó illetve a Szállító / Eladó számlájára történő megérkezése A jelen lízingszerződés hatálybalépése előfeltétele a szállítási vagy adásvételi szerződésben meghatározott vételárhátralék Operatív Lízingbeadó általi kifizetésének Operatív Lízingbeadó a jelen szerződésből származó jogait és követeléseit bármikor átruházhatja harmadik félre Operatív Lízingbevevő a jelen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit csak az Operatív Lízingbeadó kifejezett, írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik félre A szerződő felek jelen szerződésből eredő jogai és kötelezettségei a mindenkori jogutódjaikra szállnak át Az Operatív Lízingbevevő jogügyletben nem rendelkezhet a lízing tárgya fölött. Ebből eredően tilos számára a kölcsönadás, bérbeadás, lízingbeadás, elzálogosítás, a részbeni vagy teljes kicserélés Az Operatív Lízingbevevő a lízing tárgyát köteles harmadiknak beavatkozásától, mindenek előtt elzálogosítástól vagy egyéb hatósági vagy bírósági rendelkezéstől saját költségére megóvni. Az ilyen beavatkozásokról az Operatív Lízingbeadót azonnal írásban értesíteni kell Operatív Lízingbevevő köteles az Operatív Lízingbeadót előre írásban értesíteni, ha a lízingtárgy elzálogosítása, azt érintő végrehajtási eljárás, vagy az Operatív Lízingbevevő ellen végelszámolási-, felszámolási-, vagy csődeljárás indul, illetve annak bekövetkezte várható, vagy annak veszélye áll fenn Az Operatív Lízingbevevő részére a szerződésben rögzített Operatív Lízingbevevői címre kiküldött értesítéseket mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, amíg az Operatív Lízingbevevő az Operatív Lízingbeadót a címváltozásról írásban nem értesíti. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Operatív Lízingbeadó írásos értesítéseit a postai feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek tekintik Az Operatív Lízingbevevő köteles azonnal írásban tájékoztatni az Operatív Lízingbeadót lakóhelyének, értesítési címének, munkaadójának és üzleti székhelyének változásáról Operatív Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az Operatív Lízingbeadó a lízingtárgy vételárának megfizetésével a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét hiánytalanul teljesítette, így az Operatív Lízingbevevő a szerződéstől sem érdekmúlás, sem egyéb más jogcímen nem állhat el, illetve a szerződést semmilyen jogcímen nem mondhatja fel Operatív Lízingbevevő semminemű, az Operatív Lízingbeadóval szemben fennálló követelését nem számíthatja be az Operatív Lízingbeadó jelen szerződésből eredő követeléseibe, kivéve, ha az ő követelései jogi összefüggésben állnak a jelen lízingszerződésből származó kötelezettségeivel, azokat bíróság állapította meg, vagy az Operatív Lízingbeadó elismerte Az Operatív Lízingbeadó jogosult a hozzá beérkező összegeket az esetleges fizetési jogcímtől saját, szabad mérlegelése alapján mellékköltségek, régebbi nyitott lízing díjak vagy folyó lízing díjak fizetésére elszámolni Operatív Lízingbeadó az Operatív Lízingbevevővel kötött egyéb szerződésekből származó követeléseket beszámíthat az Operatív Lízingbevevő jelen szerződésből származó bármiféle követelésébe Az Operatív Lízingbevevő, valamint az Adóstársak a jelen szerződésből származó mindenféle kötelezettségért egyetemlegesen felelnek. Készfizető Kezesek, jótállók vagy egyéb biztosítékot szolgáltató harmadikok az Operatív Lízingbevevővel, Operatív Lízingbevevőkkel egyetemlegesen felelnek az Operatív Lízingbeadó valamennyi szerződéses pénzköveteléséért Jelen szerződés módosítása és kiegészítése érvényesen csak írásos formában történhet Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek, vagy a Felek szerződésének bármely rendelkezése jogszabályba ütközik, e rendelkezések vonatkozásában a részleges érvénytelenség szabályai alkalmazandók, tehát ezen rendelkezések érvénytelenek, a szerződés többi része azonban változatlanul érvényben marad. A Felek kötelesek az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rész helyett jelen szerződés értelmének, rendelkezéseinek, céljának megfelelő megállapodást kötni a lehető legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül. Amennyiben ilyen megállapodást nem tudnak találni, úgy a jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni Ezen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen rendelkezéseket úgy kell érvényesekkel helyettesíteni, hogy azok az érvénytelen rendelkezések céljának és szellemének megfeleljenek A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar anyagi jog az irányadó Felek a jelen Lízingszerződésből származó jogviták esetére, az irányadó hatásköri szabályoknak megfelelően, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki Adatok ellenőrzése Az Operatív Lízingbevevő felhatalmazza az Operatív Lízingbeadót arra, hogy a lízingszerződés kapcsán átadott adatokat ellenőrizze. Az Operatív Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy az Operatív Lízingbeadó a személyi igazolvány(ok) jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenőrizze a közölt személyes adatokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét. Amennyiben az Operatív Lízingbevevő vagy amennyiben az Operatív Lízingbevevő társas vállalkozásként működik, - az Operatív Lízingbevevő képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 2. (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is Titoktartás Üzleti titok minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a szerződő feleknek méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a szerződő felek a szükséges intézkedéseket megtették. A szerződő felek kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot - időbeli korlátozás nélkül - megtartani. Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezés céljából a Pénzügyminisztérium részére szolgáltatott információk. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, az e törvényben meghatározott körön kívül az Operatív Lízingbeadó, illetve az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. Aki üzleti titok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a társaság ügyfeleinek hátrányt okozzon Az ügyfelek tájékoztatása Operatív Lízingbeadó egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit, illetve jövőbeni ügyfeleit az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, valamint e feltételek módosulásáról tájékoztatni Operatív Lízingbevevő kötelezi magát, hogy a Szerződés aláírását követően minden év június 30. napjáig az Operatív Lízingbeadó részére megküldi az előző év adatait tartalmazó, a Cégbírósághoz a törvényes határidőn belül leadott beszámolójának egy hitelesített másolatát, Operatív Lízingbeadó székhelyére címezve, a szerződésszám feltüntetésével Az Operatív Lízingbevevő biztosítja az Operatív Lízingbeadónak, hogy a szerződéses viszony fennállása alatt és a szerződés lejárata után addig, ameddig valamennyi követelése kiegyenlítést nyert, a gazdasági helyzete ellenőrzésének céljából a könyveibe bármikor betekintsen Felek jelen szerződést elolvasás, magyarázat és megértés után mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés aláírásával érvénytelenné válik felek között korábban akár szóban akár írásban kötött szerződés vagy megegyezés. Egybehangzóan kijelentik, hogy a különös és általános szerződési feltételekkel, valamint a lízingszerződés jogi jellegével tisztában vannak. Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft. az ERSTE Bankcsoport tagja H-1138 Budapest, Népfürdő u Telefon: , fax:

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NAGYHASZON-GÉPJÁRMŰVEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NAGYHASZON-GÉPJÁRMŰVEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NAGYHASZON-GÉPJÁRMŰVEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE Ezen általános feltételek az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE Ezen általános feltételek az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰVEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE KÉSZLETFINANSZÍROZÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN KIZÁRÓLAG NEM FOGYASZTÓVAL MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEKRE Hatályos 2013.

Részletesebben

maradéktalan betartásával történő üzemeltetés, illetve működtetés, valamint a Szállító/Eladó által előírt rendszerességgel és módon elvégzett

maradéktalan betartásával történő üzemeltetés, illetve működtetés, valamint a Szállító/Eladó által előírt rendszerességgel és módon elvégzett VÁLLALATI (MIKROVÁLLALATI) NAGYHASZON-GÉPJÁRMŰVEK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK FINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL KÖTÖTT PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

PÉNZÜGYI LÍZING GÉP, EGYÉB ESZKÖZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PÉNZÜGYI LÍZING GÉP, EGYÉB ESZKÖZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZING GÉP, EGYÉB ESZKÖZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. A Lízingszerződés célja 1.1. A Lízingbeadó a Lízingszerződés III. pont szerinti lízingtárgyat a Lízingbevevő megbízása szerint a Lízingszerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing,

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, valamint az operatív lízing összehasonlítása Összehasonlítási szempont 1. A szolgáltatás általános jellege 2. A szolgáltatás ÁFA törvény szerinti (speciális)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A pénzügyi lízingszerződés - a továbbiakban, mint Lízingszerződés, - alapján a K&H Autófinanszírozó

Részletesebben

INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS

INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről /név, személyi igazolvány szám, lakcím, telefonszám/ mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó) másrészről mint Bérbevevő (továbbiakban Bérbevevő) Bérbeadó

Részletesebben

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI Nyomtatvány szám: Szerződés szám: A FORD CREDIT BÓNUSZ ZÁRT VÉGŰ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS egyedi rész500 000x amely létrejött egyrészről.. (és) mint lízingbevevő (a továbbiakban Lízingbevevő)

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre

Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1 A pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban Lízingszerződés) alapján a K&H Autófinanszírozó Pénzügyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

- Nyíltvégű pénzügyi lízing.

- Nyíltvégű pénzügyi lízing. Nyíltvégű pénzügyi lízing. 2012. január 01től céges ügyfeleinknek lehetőségük nyílik ÚJ ÉS HASZNÁLT személygépjárművek nyíltvégű lízing tőkerész díjának Áfa tartalmát visszaigényelni! Ezért javasoljuk,

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA I. RÉSZ A RAIFFEISEN LÍZING ZRT. JOGELİDJE A RAIFFEISEN ESZKÖZ LÍZING ZRT. ÁLTAL 2012. NOVEMBER 30-IG MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Gépjármő finanszírozás Hatályos:

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. február 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben