ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE Ezen általános feltételek az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszám: Adószám: mint Pénzügyi Lízingbeadó által augusztus 1. napját követően, pénzügyi lízingszerződésekre érvényes. Ezen általános szerződési feltételek az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Pénzügyi Lízingbeadó (a továbbiakban: ERSTE LEASING) által kötött, különös feltételeket tartalmazó pénzügyi lízingszerződések elválaszthatatlan részét képezik (a továbbiakban: szerződés). A felek a különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben a jelen általános szerződési feltételekben, valamint az ERSTE LEASING Üzletszabályzatában foglaltakat tekintik magukra nézve érvényesnek, illetve ezen feltételek alapján kötelesek eljárni. 1. Fogalom meghatározások 1.1 Alapár: A lízingtárgy alapára a Lízingbevevő által megadott, illetve a Szállítóval / Eladóval általa megállapodott specifikációban meghatározott jellemzőkkel rendelkező gép/berendezés bruttó (általános forgalmi adó összegét is tartalmazó) vételára. Az egyedi beépítések, átépítések, hozzáépítések az alapárba nem tartoznak bele. A jelen szerződés és a megkötendő teljeskörű vagyonbiztosítási szerződés számítási alapját a lízingtárgy átadásának időpontjában érvényes alapár, valamint az esetleges beépítések, hozzáépítések és átépítések értékének együttes összege képezi. 1.2 Első lízingdíj (önrész): A Lízingbevevő által szerződéskötéskor fizetendő összeg, mely nem azonos a lízingdíj összegével, de a teljes lízingdíj számítás alapját képezi. 1.3 Előfinanszírozás Előfinanszírozás valósul meg, ha az ERSTE LEASING a Lízingtárgy vételárhátralékát a Szállító / Eladó részére az ERSTE LEASING és a Lízingbevevő által a Pénzügyi Lízing Szerződés különös feltételeiben meghatározottak alapján a lízingtárgy Lízingbevevő részére történő átadás-átvétele előtt fizeti meg. 1.4 Lízingdíj: A Pénzügyi Lízingszerződés 7. számú mellékletében, a Fizetési ütemezésben megállapított összeg, melyről az ERSTE LEASING minden esedékes hónapban számlát küld a Lízingbevevő részére. Zárt végű pénzügyi lízing esetén a számla tartalmazza a kamatot, valamint számlán kívüli tételként a lízingdíj tőketörlesztő részét és a tőkére jutó árfolyamváltozást. Amennyiben a törlesztés devizában (EUR vagy CHF) történik, úgy a számla tartalmazza a kamatot, valamint számlán kívüli tételként a lízingdíj tőketörlesztő részét. Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a számla tartalmazza a kamatot, valamint a lízingdíj tőketörlesztő részét, a tőkére jutó árfolyamváltozást és a tőketörlesztő részre és arra jutó árfolyamváltozásra jutó általános forgalmi adót. Amennyiben a törlesztés devizában (EUR vagy CHF) történik, úgy a számla tartalmazza a kamatot, valamint a lízingdíj tőketörlesztő részét és a tőketörlesztő részre jutó általános forgalmi adót Előfinanszírozás esetén a kamatfizetési kötelezettség a lízingtárgy vételárhátralékának Szállító / Eladó részére az ERSTE LEASING által történő megfizetésének időpontjában kezdődik, így a vételárhátralék ERSTE LEASING általi megfizetése és a lízingtárgy átadás-átvétele közötti időtartamra vonatkozó időarányos kamat összege a lízingdíjak kamatrészét növeli, amely abban az esetben kerül felszámításra, ha ez az időtartam hosszabb, mint 3 nap. Előfinanszírozás esetén a kamat mértéke a Pénzügyi Lízingszerződés különös feltételeiben kerül rögzítésre. A lízingdíjak tárgyhó 15. napján esedékesek. A lízingdíjak esedékességét a Pénzügyi Lízingszerződés 7. számú melléklete, a Fizetési ütemezés tartalmazza. 1.5 Maradványérték / Utolsó emelt lízingdíj: Zárt végű pénzügyi lízing esetén a szerződés megkötésekor előre megállapított összeg, mely része a teljes lízingdíjnak, és amelyet a Lízingbevevő a futamidő végén utolsó lízingdíjként fizet meg a lízingdíj megfizetésével azonos módon egy összegben. Zárt végű pénzügyi lízing esetén a Lízingbevevő tulajdonszerzési kötelezettséget vállal. Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a szerződés megkötésekor előre megállapított összeg, amelyet a futamidő végén, az utolsó lízingdíj esedékességével egy időben a Lízingbevevő, vagy általa megjelölt harmadik személy, illetve ha a Lízingbevevő a vevőkijelölési jogáról lemond, akkor a Lízingbeadó által kijelölt vevő fizet meg a lízingdíj megfizetésével azonos módon egy összegben. 1.6 A teljes lízingdíj: A teljes lízingdíj a lízing konstrukció keretében kiszámított összeg, melynek fizetendő részletei minden esetben forintra kerekítve kerülnek megállapításra (önrész, lízingdíjak összege, esetleges maradványérték / utolsó emelt lízingdíj és az esetleges egyszeri ÁFA). Amennyiben a törlesztés devizában (EUR vagy CHF) történik, a teljes lízingdíj az adott devizanemben EUR-ra vagy CHF-re kerekítve kerül megállapításra 1

2 1.7 Szerződéskötési díj: Azon összeg, amelyet a Lízingbevevő a szerződés megkötésekor az ERSTE LEASING-nek forintra kerekítetten a finanszírozott összeg meghatározott százalékában köteles megfizetni. Ezen összeg nem része a teljes lízingdíjnak és a Lízingbevevő által szolgáltatott adatok alapján az ERSTE LEASING ezen díj ellenében végzi el Lízingbevevő fizetőképességének vizsgálatát, valamint készíti el a szükséges dokumentációt, mely legkésőbb a szerződéskötéskor esedékes. A Szerződéskötési díj mértékét a Pénzügyi Lízingszerződés különös feltételei tartalmazzák. 1.8 Futamidő: A futamidő kezdete a lízingtárgy átadás-átvételének napjától az utolsó lízingdíj esedékességének időpontjáig tart. A lízingdíjak esedékességét a Pénzügyi Lízingszerződés 7 sz. melléklete (Fizetési ütemezés) tartalmazza, amely a Pénzügyi Lízingszerződés részét képezi. 1.9 Rendeltetésszerű használat: A lízingtárgy átlagos elhasználódását jelenti, gondos kezelés és használat, a kezelési utasításban meghatározottak maradéktalan betartásával történő üzemeltetés, illetve működtetés, valamint a Szállító/Eladó által előírt rendszerességgel és módon elvégzett karbantartás esetén A lízingtárgy: A lízingtárgy az a gép/berendezés, melyet az ERSTE LEASING a Lízingbevevő részletes leírása alapján megvásárol az Eladótól/Szállítótól, a Lízingbevevő által megállapodott vagy jóváhagyott feltételek mellett, mely eszközt Lízingbevevő kiválasztja, és amely érdekeinek, a későbbi működtetés általa meghatározott speciális céljának mindenben megfelel, és amelyet lízingdíj fizetése ellenében birtokol és használ Pénzügyi lízing: Az a tevékenység, amelynek során a Lízingbeadó (ERSTE LEASING) ingatlan, vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással a lízingbevevő a.) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b.) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c.) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d.) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízingtárgy visszakerül a lízingbeadó birtokába és könyveibe, A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jogi szerződés szerint árával azonos, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését Diszkontkamatláb Azon kamatláb, amely a szerződésnek a futamidő lejárta előtti megszűnése esetén az elszámolás alapját képezi azzal, hogy a megszűnés időpontjában hátralévő lízingdíjak, illetve maradványérték összege, figyelemmel az ERSTE LEASING refinanszírozással kapcsolatos veszteségeire, a diszkontkamatlábbal kerül diszkontálásra. Az induló diszkontkamatláb mértéke a Pénzügyi Lízingszerződés különös feltételeiben kerül rögzítésre, futamidő alatti módosulására pedig az általános szerződési feltételek rendelkezései irányadók Deviza bázisú szerződés esetén a finanszírozás HUF devizanemben történik. Amennyiben a Lízingbevevő az esedékes lízingdíjat devizában (EUR vagy CHF) törleszti a finanszírozás a választott devizanemben történik (Devizás törlesztésű ügylet). Deviza bázisú szerződésről Devizás törlesztésű ügyletre áttérni nem lehet. 2. A lízingtárgy átadás-átvétele 2.1 ERSTE LEASING a lízingtárgyat, amennyiben az nem áll rendelkezésre, adásvételi vagy szállítási szerződéssel beszerzi. A Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a fent hivatkozott adásvételi vagy szállítási szerződés ellenjegyzésére, tekintettel arra, hogy a beszerzésre kerülő lízingtárgyat a Lízingbevevő választja ki. 2.2 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Lízingbevevő által javasolt Eladó/Szállítóval való szerződéskötés nem lehetséges, vagy az ERSTE LEASING fontos okból ezt nem kívánja, ebben az esetben az ERSTE LEASING jogosult másik Eladó/Szállítóval szerződést kötni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy bármelyik fél elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az ERSTE LEASING-et semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli a Lízingbevevővel szemben. 2.3 Abban az esetben, ha a szállítási szerződés meghiúsul, azonban ez egyik szerződő félnek sem róható fel, úgy bármelyik fél elállhat a jelen szerződéstől. 2.4 Lízingbevevő, amennyiben a lízingtárgy az Eladótól/Szállítótól kerül beszerzésre, a lízingtárgyat közvetlenül, mint ERSTE LEASING meghatalmazottja veszi át. Lízingbevevő a lízingtárgy átvételére saját felelősségére mást is meghatalmazhat teljes bizonyító erejű okiratban. Az átvételre az Eladó/Szállító által történt rendelkezésre bocsátást követően haladéktalanul sor kerül. A rendelkezésre bocsátási időpontot az Eladó/Szállító közli a Lízingbevevővel. Az átadás helyét a különös feltételekben kell meghatározni. 2.5 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a gép/berendezés üzembe helyezésével, üzemeltetésével és működtetésével kapcsolatos minden költség és illeték őt terheli, így azok az ERSTE LEASING által részére továbbszámlázásra kerülnek. 2.6 A kárveszély a jelen szerződés 11. pontjában meghatározottak szerint száll át a Lízingbevevőre. A szerződés bármely okból történő megszűnéséig, vétkességtől függetlenül Lízingbevevőt terheli a felelősség a lízingtárggyal kapcsolatosan a nem rendeltetésszerű használatból, a nem megfelelő karbantartásból, a szavatossági jogok érvényesítéséből eredő, a harmadik személynek, illetve harmadik személy által okozott károkért, és azokért a károkért, amelyek viselésére senki sem kötelezhető. 2.7 Tekintettel arra, hogy a lízingtárgyat a Lízingbevevő választotta ki és veszi át, és a jelen szerződés alapján használja, ezért a Lízingbevevő kötelezettsége az ERSTE LEASING meghatalmazottjaként, annak nevében a lízingtárgy vizsgálata minőség és mennyiség szempontjából az átvételkor. Ennek költségei a Lízingbevevőt terhelik. 2.8 Amennyiben a lízingtárgyat a Lízingbevevőnek nem az ERSTE LEASING, hanem közvetlenül az Eladó/Szállító adja át, úgy célszerűségből a Lízingbevevő az ERSTE LEASING nevében a tulajdonszerzést is igazolja. 2.9 Lízingbevevő a lízingtárgy átvételéről jegyzőkönyvet készít és ír alá, illetőleg az Eladóval/Szállítóval aláírat, és ezt köteles az ERSTE LEASING részére eredetiben haladéktalanul megküldeni Amennyiben az átvétel során bármilyen gátló körülmény, illetve hiányosság merül fel, azt köteles Lízingbevevő mind az Eladó/Szállító mind pedig az ERSTE LEASING felé haladéktalanul közölni, Eladó/Szállító felé valamennyi szükséges intézkedést megtenni. Ennek elmulasztásából eredő kárért a Lízingbevevő felelős. 2

3 2.11 Amennyiben a Lízingbevevő a lízingtárgyat saját hibájából nem veszi át, úgy az ERSTE LEASING írásban történt 14 napos póthatáridő kitűzéssel a szerződéstől elállhat és 1 havi lízingdíj mértékű kötbért, valamint az ezt meghaladó károk megtérítését jogosult követelni. Előfinanszírozás esetén a Lízingbevevő részéről fizetendő kötbér mértéke 3 havi lízingdíj Amennyiben a Lízingbevevő az átvételt nem rejtett hiba miatt tagadja meg, úgy megfelelő javítási határidőt kell kitűznie. Az ERSTE LEASING dönti el, hogy a hibát kijavíttatja-e vagy másik lízingtárgyat szolgáltat Amennyiben a felek megállapodtak az átadás-átvétel időpontjában és a lízingtárgy rendelkezésre bocsátása mégsem történt meg határidőre, úgy a Lízingbevevő 14 napos, írásban kitűzött póthatáridő után a szerződéstől elállhat. Az elállást írásban kell közölni. Kártérítés érvényesítésére a Lízingbevevő függetlenül attól, hogy elállt-e a szerződéstől vagy a szerződés teljesítésére tart-e igényt csak akkor jogosult, ha bizonyítja, hogy az ERSTE LEASING-et súlyos szerződésszegés terheli Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat az Eladó/Szállító, esetleg az ERSTE LEASING által közölt időpontban és helyen átvenni. Az átvétel helyét a különös feltételekben kell meghatározni Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az ERSTE LEASING a lízingtárgyat nem vizsgálja, annak birtokába nem kerül, annak használhatóságáért, minőségéért semmilyen módon nem felel, szavatossági és jótállási jogait az e szerződésben meghatározottak szerint Lízingbevevőre engedményezi. 3. A lízing jogviszony kezdete és tartama 3.1 A lízing jogviszony a lízingtárgy átadásától kezdődik, azzal, hogy előfinanszírozás esetén a Lízingbevevőt terhelő kamatfizetési kötelezettség a lízingtárgy vételárhátralékának Szállító / Eladó részére az ERSTE LEASING által történő megfizetésének időpontjában kezdődik. Amennyiben Lízingbevevő az ERSTE LEASING-nek felróható okból, joggal nem veszi át a rendelkezésére bocsátott lízingtárgyat, úgy a lízingjogviszony sem veszi kezdetét. 3.2 A lízing jogviszony meghatározott időszakra szól. Erre tekintettel Lízingbevevőnek felmondási joga nem áll fenn. 4. Szavatosság 4.1 Tekintettel arra, hogy a lízingtárgyat a Lízingbevevő választja ki és veszi át, továbbá jelen szerződés alapján a szerződés futamideje alatt használja, a lízingtárggyal kapcsolatosan az ERSTE LEASING-et a Lízingbevevő felé a lízingtárggyal kapcsolatosan felelősség nem terheli, Lízingbevevő szavatossági jogainak érvényesítésére közvetlenül az Eladó/Szállító felé jogosult illetve köteles az alábbi megkötésekkel: 4.2 Amennyiben a Lízingbevevő a lízingtárgyat szállítási vagy adásvételi szerződéssel szerzi meg, és annak teljesítését az Eladó/Szállító a jelen szerződő felek egyikének sem felróható okból megtagadja, úgy bármelyik fél elállhat a jelen szerződéstől. ERSTE LEASING-et ez esetben kártérítési felelősség nem terheli. 4.3 Eladó/Szállító késedelembe esése esetén az ERSTE LEASING jár el az adásvételi vagy szállítási szerződésben foglaltak szerint. 4.4 Amennyiben az ERSTE LEASING-gel szemben bármilyen igényt érvényesítenek a lízingtárggyal kapcsolatosan, úgy Lízingbevevő köteles helytállni az ERSTE LEASING helyett. Amennyiben valamely igényt az ERSTE LEASING elégít ki a lízingtárggyal kapcsolatosan, úgy ezek utólagos megtérítésére Lízingbevevőtől igényt tarthat. 4.5 Lízingbevevő tudomásul veszi és elismeri, hogy a lízingtárggyal kapcsolatosan az ERSTE LEASING-gel szemben kártérítési,- szavatossági,- jótálláson, termékfelelősségen alapuló jog nem illeti. Ezen jogokról ERSTE LEASING-gel szemben kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond, azonban az ERSTE LEASING a lízingtárggyal kapcsolatosan, Eladóval/Szállítóval szemben fennálló jogait az ERSTE LEASING a Lízingbevevőre engedményezi, kivéve a tulajdonjog és az eszköz esetleges vételár visszatérítését. Fentiek alapján Lízingbevevő jogosult és köteles mindennemű igényét közvetlenül az Eladóval/Szállítóval szemben érvényesíteni. Ennek elmulasztásából eredő kárért a Lízingbevevő felel. 4.6 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy esetleges vételárcsökkentés esetén az ERSTE LEASING részére fizetendő lízingdíj összege nem változik, ebben az esetben az önrész kerülhet változtatásra. 4.7 Fenti engedményezésről Lízingbevevő köteles az Eladót/Szállítót értesíteni. ERSTE LEASING kizárja felelősségét a fentiek alapján végezendő szolgáltatások teljesítéséért. 4.8 Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés érvényét, hatályát nem érinti az Eladó/Szállító szolgáltatásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő bármely kifogása, amennyiben a jelen szerződés másként nem rendelkezik. 4.9 Amennyiben Eladónak/Szállítónak felróhatóan az ERSTE LEASING teljesítése lehetetlenné válik, ERSTE LEASING szabadul a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek alól Lízingbevevő az átvételkor írásos igazolást állít ki a lízingtárgy szerződés szerinti és rendeltetésszerű állapotáról, valamint a nyíltan felismerhető hibáktól való mentességéről. A fenntartások nélküli átvétel az ERSTE LEASING-gel szemben helyettesíti a nyíltan felismerhető hibáktól való mentességre vonatkozó igazolást Lízingbevevő minden hiányosságot írásban köteles közölni az ERSTE LEASING-gel. 5. A lízingtárgy tulajdonjoga 5.1 A lízingtárgy a szerződés teljes hatálya alatt az ERSTE LEASING kizárólagos tulajdonában van, a lízingtárgy amortizációját azonban a Lízingbevevő köteles elszámolni a számviteli törvény előírásainak megfelelően. Lízingbevevő a futamidő lejártakor (kizárólag saját erre irányuló döntése alapján) jogosult (zárt végű pénzügyi lízing kivételével nem köteles) a lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére, vagy (zárt végű pénzügyi lízing kivételével) arra, hogy erre harmadik személyt jelöljön ki. A lízingtárgy tulajdonjogának esetleges Lízingbevevő vagy harmadik személy általi megszerzéséhez, vagy zárt végű pénzügyi lízing esetén a Lízingnevevő tulajdonszerzésének elmaradásához, kapcsolódó valamennyi adózási kockázat a Lízingbevevőt terheli. Lízingbevevő a szerződéssel kapcsolatos valamennyi számviteli, adminisztrációs terhet és költséget maga köteles viselni. A szerződéssel, annak lezárásával, a Lízingbevevő döntéseivel kapcsolatban felmerülő számviteli (adó, illeték és egyéb közteher viselésére irányuló) és adminisztrációs (többlet)kötelezettségek teljesítése iránt vagy azok elmaradása miatt Lízingbevevő ERSTE LEASING-gel szemben követelés érvényesítésére nem jogosult, Lízingbevevő döntéseit kizárólag saját kockázatára hozza meg. 6. Lízingdíj, esedékesség 6.1 A lízingdíjak számlázása és fizetése az alábbiak szerint történik: Zárt végű pénzügyi lízing esetén - A lízingtárgy továbbértékesítési számlája alapján a Lízingbevevő aktiválja az eszközt (lízingtárgyat) a könyveiben. - Az ERSTE LEASING devizabázisú szerződés esetén kiszámítja és nyilvántartja a jövőbeni lízingdíjak deviza értékét. A számítás alapja a lízing jogviszony kezdetére eső, a lízingtárgy átadás-átvétel napján érvényes ERSTE BANK Nyrt. által jegyzett számlakonverziós deviza vételi árfolyam. Amennyiben a Lízingbevevő az esedékes lízingdíjat devizában (EUR vagy 3

4 CHF) törleszti az ERSTE LEASING felé, úgy az összes lízingdíj tőketörlesztő része megegyezik az eszköz beszerzési árával. - Az ERSTE LEASING első díjbekérőt állít ki az önrészről és az esetleges egyszeri ÁFA-ról, melynek összege a szerződéskötéskor, de legkésőbb az átadás-átvételkor esedékes. - Az ERSTE LEASING számlát állít ki a lízingdíjakról az 1.4 pont szerint, melynek kiegyenlítése a Pénzügyi Lízingszerződés 7. számú melléklete szerint, a Fizetési ütemezésben meghatározott időpontokban esedékes. - A futamidő végén ERSTE LEASING számlát küld Lízingbevevőnek az esetleges maradványértékről, melyet a lízingdíj megfizetésével azonos módon kell Lízingbevevőnek teljesíteni. Nyílt végű pénzügyi lízing esetén - A lízingtárgy birtokbaadási számlája alapján a Lízingbevevő aktiválja az eszközt (lízingtárgyat) a könyveiben. - Az ERSTE LEASING devizabázisú szerződés esetén kiszámítja és nyilvántartja a jövőbeni lízingdíjak deviza értékét. A számítás alapja a lízing jogviszony kezdetére eső, a lízingtárgy átadás-átvétel napján érvényes ERSTE BANK Nyrt. által jegyzett számlakonverziós deviza vételi árfolyam. Amennyiben a Lízingbevevő az esedékes lízingdíjat devizában (EUR vagy CHF) törleszti az ERSTE LEASING felé, úgy az összes lízingdíj tőketörlesztő része megegyezik az eszköz beszerzési árával. - Az ERSTE LEASING számlát állít ki az önrészről és az arra jutó ÁFA-ról, melynek összege a szerződéskötéskor, de legkésőbb az átadás-átvételkor esedékes. - Az ERSTE LEASING számlát állít ki a lízingdíjakról az 1.4 pont szerint, melynek kiegyenlítése a Pénzügyi Lízingszerződés 7. számú melléklete szerint, a Fizetési ütemezésben meghatározott időpontokban esedékes. - A fizetési ütemezésben meghatározott maradványérték esedékességét megelőzően 40 nappal Lízingbevevő nyilatkozatot tesz Lízingbeadó felé a 12.5 pontban foglaltak szerint, hogy az eszközt maradványértéken meg kívánja-e venni vagy kijelöli a harmadik személyt, aki meg kívánja vásárolni azt. Ezt követően ERSTE LEASING számlát küld Lízingbevevőnek vagy a 3. személynek a maradványértékről, melyet a lízingdíj megfizetésével azonos módon kell teljesíteni. 6.2 A lízingdíj megfizetése mindenkor az ERSTE LEASING által kiállított számla alapján történik az alábbi módokon: - banki átutalással az ERSTE LEASING által megjelölt bankszámlára, - a Lízingbevevő bankszámlájáról történő beszedéssel (inkasszó), - az ERSTE LEASING számlájára Erste Bank Nyrt. fiókjában készpénzben történő befizetés útján. Fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha a lízingdíj az ERSTE LEASING számláján jóváírásra kerül. 6.3 A számla hiánya nem mentesíti a Lízingbevevőt a szerződés szerint esedékes lízingdíj megfizetése alól. 6.4 Az ERSTE LEASING a lízingdíjakról számlát állít ki az 1.4 pont szerint, melyek a fizetendő lízingdíjat tőke-kamat bontásban tartalmazzák. 6.5 A lízingdíj, illetve bármilyen fizetési kötelezettség késedelmes megfizetése esetén a Lízingbevevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított késedelmi kamatot köteles az ERSTE LEASING-nek megfizetni a késedelembe esés napjától számítva. A késedelmi kamat a finanszírozás devizanemétől és a törlesztés módjától függetlenül minden esetben forintban fizetendő. Amennyiben a Lízingbevevő az esedékes lízingdíjat devizában (EUR vagy CHF) törleszti az ERSTE LEASING felé, úgy a késedelmi kamat forint értéke a következő képen kerül kiszámításra: az Erste Leasing számláján való jóváírás(ok) napján érvényes ERSTE BANK Nyrt. által jegyzett EUR vagy CHF számlakonverziós deviza eladási árfolyam(ok) szorozva a devizában kapott késedelmi kamat összegével (EUR vagy CHF). 6.6 Amennyiben a Lízingbevevő a lízingdíj részleteket azok esedékességekor nem fizeti meg, az ERSTE LEASING póthatáridő kitűzésével a fizetésre felszólítja. Amennyiben a Lízingbevevő ezen időtartam alatt a lízingdíjat, illetve a késedelmi kamatot nem fizeti meg, úgy az ERSTE LEASING-nek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 6.7 A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingdíj fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a Lízingtárgyat bármilyen okból nem használja, vagy nem használhatja. 6.8 A felek megállapodnak abban, hogy a lízingdíj és/vagy a lízingdíj esedékessége az ERSTE LEASING közlése szerint az alábbi esetekben változik: a) amennyiben a lízingtárgy vételára annak átadásáig bármilyen okból változik; b) előfinanszírozás esetén a szerződésben meghatározottak szerint; c) a Lízingbevevő által fizetendő biztosítási díjak, adók, illetékek, egyéb kiadások változnak vagy újak kerülnek bevezetésre, amennyiben ezek a lízingdíj részét képezik; d) a lízingdíj kiszámításának alapja változik; e) devizabázisú szerződés esetén a devizaárfolyam változásakor (árfolyamkövetés). A számítás alapja a lízing jogviszony kezdetére eső, a lízingtárgy átadás-átvétel napján érvényes jövőbeni lízingdíjak deviza értéke (6.1 pont). Az összehasonlítás időpontja mindenkor az lízingdíj esedékességének időpontját megelőző naptári hónap utolsó árfolyamjegyzési napja, az árfolyam-különbözet miatti korrekció pedig az e napon érvényes, ERSTE BANK Nyrt. által jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyam alapulvételével kerül meghatározásra. Az ERSTE LEASING jogosult az árfolyam-különbözet miatt a lízingdíjak módosítására a jelen bekezdésben foglaltak szerint. f) a lízingdíj értékének állandóságát forint (HUF) alapú szerződéseknél a 6 havi BUBOR, euro (EUR) alapú szerződéseknél a 6 havi EURIBOR, svájci frank (CHF) alapú szerződéseknél a 6 havi CHF LIBOR biztosítja (értékbiztosítás). A számítás alapja forint (HUF) alapú szerződéseknél a lízing jogviszony hatálybalépésének időpontja szerinti naptári félév első napján érvényben levő 6 havi BUBOR, euro (EUR) alapú szerződéseknél az ezen a napon érvényes 6 havi EURIBOR, svájci frank (CHF) alapú szerződéseknél pedig az ugyancsak az ezen a napon érvényes 6 havi CHF LIBOR (ahol a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR mindenkori értéke közzétételének időpontja a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR jegyzési nap, egy adott időpontban pedig az a BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR tekintendő alkalmazandónak (érvényben lévőnek), amely két jegyzési nappal korábbi, mint az adott időpont). Az összehasonlítás időpontja a jelen pontban foglaltaknak megfelelően, mindenkor a következő naptári félév első munkanapja. A lízingdíjat abban az arányban lehet változtatni, ahogy a forint alapú szerződéseknél a 6 havi BUBOR, euro alapú szerződéseknél a 6 havi EURIBOR, svájci frank alapú szerződéseknél a 6 havi CHF LIBOR a bázis és az összehasonlító időpont között százalékpontosan emelkedik vagy csökken. Az értékállandóságot biztosító 6 havi BUBOR, EURIBOR, illetve CHF LIBOR (a szerződés devizanemének megfelelően) a további változások bázisát képezi. g) amennyiben az átadás-átvétel időpontja a Pénzügyi Lízing Szerződés Különös Feltételei Gépekre és Berendezésekre 3. 4

5 pontjában meghatározott tervezett időponthoz képest módosul, akkor az ERSTE LEASING az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyvben megadott dátum alapján állapítja meg a lízingdíjakat és annak esedékességét (értékbiztosítás). Amennyiben az értékbiztosítás nem kerülne teljes mértékben igénybevételre, úgy az új bázis nem az értékbiztosítást kiváltó 6 havi BUBOR-ból, EURIBOR-ból, illetve CHF LIBOR-ból (a szerződés devizanemének megfelelően), hanem az eredeti bázisból kerül kialakításra, hozzáadva vagy levonva belőle a tényleges kamatváltozás százalékpontját. Amennyiben a 6 havi BUBOR, EURIBOR, illetve CHF LIBOR (a szerződés devizanemének megfelelően) több mint egy százalékponttal csökken az utolsó bázishoz képest, úgy az ERSTE LEASING köteles az értékbiztosítást elvégezni. Az Üzletszabályzat 1.4. pontjának rendelkezéseit az ott írt feltételek értelemszerű alkalmazásával kell alkalmazni a szerződés vonatkozásában (rendkívüli értékbiztosítás)! A kamat változása a lízingdíj változásához vezet. A változás (amennyiben a szerződés vagy az Általános Szerződési Feltételek máshogy nem rendelkeznek) az ERSTE LEASING számára az értékbiztosítást (rendkívüli értékbiztosítást) kiváltó összehasonlító időpontot követő hónap 1. napjával, azaz minden év január 1. napjával és július 1. napjával kerül meghatározásra. Változatlan díj kiszabása, megtérítése vagy elfogadása nem jelent lemondást a változtatási igényről. Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik a rendkívüli értékbiztosítás keretében a Refinanszírozási Kamatfelár meghatározása, a Refinanszírozási Kamatfelár változása az alábbiak szerint történik: Az ERSTE LEASING minden naptári negyedév 1. munkanapján kiszámítja devizanemenként a refinanszírozási kamatfelárat, az alábbiak szerint: ahol F j n T i R i L j F j = n T Ri L j T i i= 1 n i= 1 i a refinanszírozási kamatfelár j időpontban a j időpontban fennálló (Devizanem szerint) forint/svájci frank/euró alapú, az Üzletszabályzatban meghatározott definíció szerinti refinanszírozási hitelek száma az i-edik refinanszírozási hitel tőketartozása j időpontban az i-edik refinanszírozási hitel kamatlába j időpontban a j időpont naptári félévének 1. napján érvényben levő, a pontra figyelemmel meghatározott (Devizanem szerint) BUBOR/CHF LIBOR/EURIBOR értéke Az ERSTE LEASING minden naptári negyedévben Hirdetményben közzéteszi Devizanemenként a refinanszírozási kamatfelár előző negyedévhez viszonyított változásának mértékét százalékpontban kifejezve (a továbbiakban: refinanszírozási kamatfelár-változás). Ha a refinanszírozási kamatfelár-változás bármely irányban meghaladja a 0,50 százalékpontot, akkor az ERSTE LEASING megváltoztatja (növeli vagy csökkenti) az adott Devizanem szerinti Lízingszerződés Ügyleti Kamatlábát a refinanszírozási kamatfelár-változás értékével, mely megváltozott Ügyleti Kamatláb először a következő naptári negyedévben esedékes első Lízingdíjban kerül érvényesítésre. 7. Mellékköltségek 7.1. Lízingbevevő a lízingdíjak mellett az esetleges előleget és egyéb a szerződésben külön felsorolt összegeket köteles még kifizetni A lízingtárggyal és/vagy a lízingszerződéssel összefüggő valamennyi közterhet és egyéb költséget, illetéket, engedélyezési költséget, hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget) a Lízingbevevő köteles megfizetni annak esedékességekor, ennek hiányában a felmerüléstől számított 8 napon belül Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbevevő módosításra irányuló kifejezett kérése esetén az ERSTE LEASING jelen Szerződés bármilyen az aláírást követő módosítása esetén jogosult egyszeri, egyösszegű eljárási díjat felszámolni, amelynek mértéke az ERSTE LEASING mindenkori Díjjegyzékében kerül meghatározásra. A kezelési költség, illetve szerződésmódosítási díj határidőben történő megfizetését a Lízingbevevő vállalja. Tudomásul veszi továbbá, hogy az esetleges változások az esedékes díj megfizetéséig nem lépnek hatályba. Szerződésmódosításnak minősül a Lízingbevevő által történő egyszeri, az esedékes tartozásainak összegét meghaladó pénzösszeg befizetése is, ebben az esetben a felszámolt díj mértéke az ERSTE LEASING mindenkori Díjjegyzékében kerül meghatározásra. Az egyösszegű eljárási díj a finanszírozás devizanemétől és a törlesztés módjától függetlenül minden esetben forintban fizetendő. Amennyiben a Lízingbevevő a lízingdíjat devizában (EUR vagy CHF) törleszti az ERSTE LEASING felé, és az egyösszegű eljárási díj %-ban van meghatározva, úgy az egyösszegű eljárási díj forint értéke a következő képen kerül kiszámításra: az ERSTE LEASING számláján való jóváírás(ok) napján érvényes ERSTE BANK Nyrt. által jegyzett EUR vagy CHF számlakonverziós deviza eladási árfolyam(ok) szorozva a devizában kapott egyösszegű eljárási díj összegével (EUR vagy CHF). 8. Használat, karbantartás 8.1. Lízingbevevő a lízingtárgyat csak rendeltetésszerű használatra veheti igénybe, jogosult annak kizárólagos birtoklására és használatára, az azzal járó valamennyi költség viselése mellett (ideértve a közterheket is). Lízingbevevő a lízingtárgyat kizárólag az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja bérbe (harmadik személy használatába). Ezen kötelezettségek megszegése esetén az ERSTE LEASING a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondhatja Lízingbevevő a lízingtárgyat nem terhelheti meg, nem idegenítheti el, harmadik személy számára használatba nem adhatja, illetve jelen szerződésen alapuló jogát az ERSTE LEASING írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem ruházhatja át Lízingbevevő köteles haladéktalanul értesíteni az ERSTE LEASING-et, amennyiben annak tulajdonjoga bármely módon sérül vagy sérülhet, és saját költségén köteles megtenni minden intézkedést ezek elhárítása érdekében Lízingbevevő köteles saját költségén beszerezni a lízingtárgy birtoklásával, használatával és üzemeltetésével kapcsolatos minden engedélyt. Ennek elmulasztásából eredő következményeket Lízingbevevő viseli. Az engedélyek meglétét az ERSTE LEASING jogosult, de nem köteles ellenőrizni. 5

6 8.5. Lízingbevevő a lízingtárgyat saját költségén köteles üzemben tartani, karbantartani, és az idő előtti értékvesztéstől (pl. átrozsdásodástól) megóvni. Különösen köteles a Lízingbevevő a gyártó, illetve Szállító / Eladó által előírt szerviz, garanciális (különösen a rozsdavédelmi garancia) előírásokat, és a kezelési utasításokat betartani. A Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat állandóan - használaton kívüliség esetén is - üzembiztosan tartani, a hatósági vizsgálatoknak időben alávetni. Amennyiben a lízingtárgy használatát a Lízingbevevő harmadik személyeknek átengedné, úgy azok magatartásáért sajátjaként felel. Valamennyi a lízingtárgyon szükséges munkát csak hivatásos, hozzáértő szakember, illetve a gép/berendezés javításában valamint karbantartásában járta szakcég végezhet el. Amennyiben a Szállító/Eladó a garanciális kötelezettségek teljesítésének feltételeként meghatározza azon szakcéget, amelynél a javítást, karbantartást végezni kell, úgy a Lízingbevevő kizárólag ezen szakcégnél végeztetheti ezen tevékenységeket. Amennyiben Lízingbevevő ezen kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, úgy az ERSTE LEASING jogosult a Lízingbevevő költségén azokat elvégeztetni Lízingvevő a lízingtárgyat a Magyar Köztársaság területéről sem részben, sem egészben (a teljes gépet /berendezést) nem viheti ki külföldre ERSTE LEASING-nek jogában áll a lízingtárgyat bármikor megtekinteni és megvizsgáltatni. A Lízingbevevőnek ehhez minden támogatást biztosítania kell, és a megállapított hibákat azonnal ki kell javíttatnia Amennyiben a Lízingbevevő a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit bármely okból megsértené, az ERSTE LEASING - egyéb szerződéses igényeinek érintetlenül hagyása mellett - jogosult a lízingtárgyat bármilyen, számára alkalmasnak tűnő módon, a Lízingbevevő közreműködése nélkül is biztonságba helyezni, és a Lízingbevevő általi további használatot megakadályozni. A Lízingbevevő lemond ezzel kapcsolatban a birtoksértés és kártérítési igényérvényesítéséről Amennyiben a Lízingbevevő a szerződésszerű állapotot ismét helyreállította, úgy kérheti a lízingtárgynak részére történő újra átengedését A lízingtárgy karbantartásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kiadás a Lízingbevevőt terheli A Lízingbevevő köteles bármikor, az ERSTE LEASING kívánságára a tulajdonjogát a lízingtárgyon láthatóvá tenni. 9. Változtatások a lízingtárgyon 9.1. A lízingtárgyon végrehajtandó valamennyi változtatáshoz, felújításhoz, át- és beépítéshez az ERSTE LEASING előzetes írásos engedélye szükséges, kivéve, ha olyan változtatásokról van szó, amelyek csekély mértékűek, a forgalomban szokásosak, nem igényelnek semmilyen hatósági jóváhagyást és a lízingtárgy biztonságát nem veszélyeztetik Valamennyi átalakítás, felújítás, át- és beépítés a Lízingbevevő költségére történhet. A Lízingbevevő saját maga köteles az esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket beszerezni és a biztosítási módosításokat elintézni. Az átalakítások, beépítések és felújítások azonnal az ERSTE LEASING tulajdonába mennek át, és ezzel kapcsolatban a Lízingbevevő nem jogosult ellenszolgáltatásra. A lízing jogviszony megszűnésekor az ERSTE LEASING dönt a Lízingbevevő költségére az eredeti állapot visszaállításáról, amennyiben ezt bármely okból szükségesnek tartja Lízingbevevő pótlólagos beépítéseket és változtatásokat csak a 9. pontban meghatározott módon hajthat végre. Az ERSTE LEASING beleegyezése nélküli beépítéseken és átalakításokon az ERSTE LEASING tulajdont szerez. A szerződésnek a 13. pontokban foglalt megszűnésekor az ERSTE LEASING-nek jogában áll, hogy a Lízingbevevőtől az átalakítások megszüntetését a lízingtárgy eredeti állapotának visszaállítását a Lízingbevevő költségére követelje. Amennyiben a Lízingbevevő ezen követelést nem teljesíti, úgy az ERSTE LEASING azt a Lízingbevevő költségére megteheti. Amennyiben a beépítések és átalakítások megszüntetésére nem kerül sor, úgy a Lízingbevevő a beépítések ellenértékére nem tarthat igényt. 10. Biztosítás A Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyra, amennyiben annak üzemeltetésével, illetve működtetésével kapcsolatos tevékenység vonatkozásában felelősségbiztosítási kötelezettséget jogszabály ír elő, a jogszabályban előírt kötelező felelősségbiztosítást saját nevében megkötni, és a biztosítási díjat a Lízingszerződésben meghatározott fizetési kötelezettségén felül a biztosítónak megfizetni Vagyonbiztosítás A Lízingszerződés hatályban léte során a Lízingtárgy tekintetében olyan vagyonbiztosítási szerződésnek kell fennállnia, amely (i) a Lízingbevevő által megfizetett vételárrész 90%-ánál nem nagyobb önrészt ír elő, amennyiben a Lízingszerződés különös feltételei másként nem rendelkeznek, (ii) teljes körű vagyonbiztosítást nyújt (alap- és kiegészítő biztosítás), és (iii) úgy rendelkezik, hogy a biztosító által biztosítási esemény bekövetkeztekor fizetendő biztosítási összeg biztosítotti, illetve kedvezményezetti jogcímen az ERSTE LEASING-et illeti meg (a továbbiakban: Vagyonbiztosítási Szerződés). Az alábbi pontokban foglalt feltételekkel a Lízingbevevő választja ki a Lízingszerződésben, hogy mely biztosítónak tesz ajánlatot a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötésére A Lízingbevevő a Lízingtárgy vagyonbiztosítására a pontban meghatározott eset kivételével azon biztosítók közül választhat, amelyekkel az ERSTE LEASING-nek biztosítási keretszerződése (a továbbiakban: Biztosítási Keretszerződés) van. A Lízingbevevő a Lízingtárgy vagyonbiztosításának megkötéséhez kérheti az ERSTE LEASING Biztosítási Megbízottjának (a továbbiakban: Biztosítási Megbízott) közreműködését, illetve azt bonyolíthatja egyénileg vagy más közreműködők (biztosításközvetítő) segítségével is a pontban foglaltak figyelembe vételével A Feleknek a Lízingtárgy vagyonbiztosítása tekintetében fennálló jogai és kötelezettségei az alábbiak szerint alakulnak: A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával ellenkező tartalmú nyilatkozata hiányában visszavonhatatlanul meghatalmazza az ERSTE LEASING mindenkori Hirdetményében vagy a Lízingszerződés különös feltételeiben megjelölt Biztosítási Megbízottat, hogy helyette és nevében a Vagyonbiztosítási Szerződést az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Lízingbevevő által megjelölt Biztosító Társasággal, a jegyzőkönyvben megjelölt feltételekkel megkösse. Az ERSTE LEASING kötelezettséget vállal arra, hogy a meghatalmazásról értesíti a Biztosítási Megbízottat. A Vagyonbiztosítási Szerződésben a Lízingbevevő szerepel szerződő és díjfizetőként, az ERSTE LEASING biztosítottként és kedvezményezettként kell feltüntetni. A Lízingbevevő a Vagyonbiztosítási Szerződésben más kedvezményezettet nem jelölhet meg. A Lízingbevevő köteles a Vagyonbiztosítási Szerződést a Lízingszerződés időtartama alatt hatályában fenntartani, azt fel nem mondhatja, és az abban foglalt kötelezettségeinek köteles maradéktalanul eleget tenni, a Vagyonbiztosítási Szerződésben bármilyen módosítást csak az ERSTE LEASING előzetes írásbeli engedélyével kezdeményezhet. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződés hatálya alatt a Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatos nyilvántartást az ERSTE LEASING, a Biztosítási Megbízott, a Biztosító végzi, és a Biztosító vagy a Biztosítási Megbízott tájékoztatja a Lízingbevevőt a Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatos minden körülményről. A Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú megállapodása esetén a Biztosítási Megbízott küldi meg a Lízingbevevő részére a Vagyonbiztosítási Szerződés egy példányát, a Biztosító Társaság szabályzatát (módozati /általános szerződési/ feltételek), valamint a biztosítási díjról szóló számlákat a Vagyonbiztosítási Szerződésben megjelölt díjfizetési gyakorisággal (a Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú megállapodásának hiányában mindezeket a Biztosító közli), melyek alapján a biztosítási díjakat a Lízingbevevő (a Biztosítási Megbízott és a Biztosító ilyen irányú 6

7 megállapodása esetén) a Biztosítási Megbízott részére (ennek hiányában közvetlenül a Biztosítónak) fizeti meg. A Biztosítási Megbízotton kívüli biztosításközvetítő választása esetén, jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek a Lízingbevevő által választott Biztosítási Megbízotton kívüli biztosításközvetítő tesz eleget. A Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy az ERSTE LEASING, a Biztosítási Megbízott, az egyéb biztosításközvetítő (közreműködő), a Biztosító a Vagyonbiztosítási Szerződéssel és a Lízingtárgyra a jogszabályban előírt kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel kapcsolatos minden adatról, tényről, körülményről egymást tájékoztassák, az azokkal kapcsolatos valamennyi adatot egymás részére átadják A Biztosítási Keretszerződések hatálya alá tartozó Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatban a Felek kötelezettségvállalásai: a) A Lízingbevevő köteles az ERSTE LEASING-et, illetve a Biztosítási Megbízottat írásban tájékoztatni minden, a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötéséhez szükséges körülményről, így különösen: a Lízingtárgy tulajdonságairól és felszereltségéről. A Lízingbevevő a tájékoztatást a Lízingtárgy átvételekor felvett átvételi jegyzőkönyv pontos kitöltésével és aláírásával nyújtja. A Lízingbevevő felel a tájékoztatás elmaradása vagy pontatlansága miatti alulbiztosításból származó károkért. b) A Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyat a vagyonbiztosítás megkötésére a Lízingbevevő által kiválasztott biztosító egyedi előírásaiban meghatározott lopás elleni védelmi eszközökkel, illetve vagyonvédelmi megoldásokkal ellát(tat)ni, és azok beszerelését a beszerelést tanúsító számlának vagy a Szállító / Eladó által a Lízingtárgynak az előírt védelmi eszközökkel, illetve vagyonvédelmi megoldásokkal való ellátottságáról kiállított írásbeli nyilatkozatnak a Biztosítási Megbízott részére történő megküldésével igazolni. A biztosító egyedi előírásairól a Biztosítási Megbízott tájékoztatja a Lízingbevevőt. c) A Lízingbevevő vállalja, hogy a Lízingszerződés hatálya alatt a Biztosítási Megbízottat írásban tájékoztatja a Vagyonbiztosítási Szerződéssel kapcsolatos minden körülményről Amennyiben a Lízingbevevő egyénileg (más közreműködő /biztosításközvetítő/ segítségével) köti meg a vagyonbiztosítási szerződést, úgy a vagyonbiztosítási szerződésnek eleget kell tennie a pontban részletezett feltételeknek. A Lízingbevevő köteles az ERSTE LEASING-et tájékoztatni a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötéséről, mely tájékoztatást a Lízingtárgy átvételekor kitöltött Vagyonbiztosítási Szerződés másolatának bemutatásával nyújtja. A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Biztosító társaság a Vagyonbiztosítási Szerződés adatait kizárólag ellenőrzés céljából kiadja az ERSTE LEASING-nek, illetve az ERSTE LEASING által megbízott Biztosítási Megbízott részére A Lízingbevevő a Vagyonbiztosítási Szerződést olyan biztosítóval, amellyel az ERSTE LEASING-nek nem áll fenn Biztosítási Keretszerződése, csak az ERSTE LEASING előzetes írásbeli hozzájárulása esetén kötheti meg. Az ERSTE LEASING a hozzájárulását akkor adja meg, ha (i) a kiválasztott biztosítóval kötendő biztosítási szerződés megfelel a Vagyonbiztosítási Szerződés fenti, pontban foglalt feltételeinek, (ii) a Vagyonbiztosítási Szerződésben a Lízingbevevő biztosítottként megjelöli az ERSTE LEASING-et, (iii) a Vagyonbiztosítási Szerződésben nincs más részére kedvezményezettjelölés, és (iv) a biztosító a Vagyonbiztosítási Szerződésben vállalja, hogy amennyiben a Lízingbevevő a biztosítási díjat esedékességkor nem fizeti meg, erről haladéktalanul értesíti az ERSTE LEASING-et, a Vagyonbiztosítási Szerződést az értesítés megküldésétől számított legalább 30 napig hatályosnak tekinti, és lehetőséget ad arra, hogy az ERSTE LEASING a biztosítási díjat a Lízingbevevő helyett megfizesse. Továbbá a Lízingbevevő köteles megküldeni az ERSTE LEASING részére a biztosítási szerződés másolatát, valamint a folyamatos díjfizetést igazoló dokumentum (csekkszelvény, átutalási megbízás) másolatát a díjfizetés gyakoriságának megfelelő időközönként. A fentiek elmulasztása a Lízingszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. Az ERSTE LEASING a hozzájárulását az itt leírt feltételek teljesülése esetén sem köteles megadni Amennyiben a Vagyonbiztosítási Szerződés megkötésére tett ajánlatot a Lízingszerződés különösen feltételeiben kiválasztott biztosító nem fogadja el, és más, a , illetve a pontban foglalt feltételeknek megfelelő biztosító sem köt Vagyonbiztosítási Szerződést a Lízingtárgyra, a Lízingbevevő csak azt követően jogosult a Lízingtárgyat a Szállítótól/Eladótól átvenni, ha az ERSTE LEASING részére olyan megfelelő biztosítékot adott, amely a biztosítási fedezetlenség miatt megnövekedett kockázatára is fedezetet nyújt Lízingbevevő köteles az általa aláírt és elfogadott biztosítási ajánlat másolati példányát és a mellékelt biztosítási kötelezettségvállaló nyilatkozat eredeti példányát legkésőbb az átadás-átvételig, valamint a biztosítási szerződés (kötvény) másolati példányát haladéktalanul az ERSTE LEASING részére megküldeni Lízingbevevő köteles a teljes körű vagyonbiztosításra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének teljesítését az ERSTE LEASING felé haladéktalanul igazolni A Biztosítással kapcsolatos összes költség, az önrészesedés kizárólag a Lízingbevevőt terhelik. Amennyiben a biztosítási díjat a Lízingbevevőnek felróható okból a Lízingbevevő helyett az ERSTE LEASING fizeti meg (különösen, de nem kizárólag Lízingbevevő késedelmes biztosítási díj fizetése esetén), úgy a Lízingbevevő köteles a biztosítási díjat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül az ERSTE LEASING részére megfizetni. A Lízingbevevő helyett az ERSTE LEASING által megfizetett biztosítási díjak után a Lízingbevevő általi megtérítés időpontjáig felszámított kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felel meg Káresemény esetén Lízingbevevő köteles az ERSTE LEASING-et haladéktalanul írásban értesíteni, a biztosítási eljárásban annak írásbeli felhatalmazásával eljárni, mindent megtenni az ERSTE LEASING érdekeinek érvényesítésére Káresemény esetén a Lízingbevevő semmilyen igényt nem támaszthat az ERSTE LEASING-gel szemben Amennyiben a biztosító a káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a biztosítás alapján helyreállíthatónak minősíti, úgy a Lízingbevevő köteles a lízingtárgy javíttatásáról, ennek megtörténtéig az állag megóvásáról haladéktalanul gondoskodni. A helyreállítás kizárólag a biztosító által is jóváhagyott és a 8.5 pontban meghatározottaknak megfelelő szakcégnél történhet. Amennyiben a Lízingbevevő a javíttatást nem ilyen szakcéggel végezteti, úgy az ebből eredő összes költség és felelősség őt terheli. Amennyiben a Lízingbevevőnek az ERSTE LEASING felé a biztosító által történő kárkifizetés napjáig lejárt tartozása nem áll fenn, és a Lízingtárgy fentiek szerinti helyreállításának megtörténtét a Lízingbevevő, vagy a szakcég hitelt érdemlően igazolta, az ERSTE LEASING saját belátása szerint a biztosítás alapján befolyó összegről kizárólag az adott esetre vonatkozóan a Lízingbevevő javára lemondhat. Amennyiben a Lízingbevevőnek az ERSTE LEASING felé lejárt tartozása áll fenn, az ERSTE LEASING jogosult követelését a kártérítés összegébe beszámítani, amely esetben a Lízingbevevő saját költségén köteles a lízingtárgy helyreállításáról gondoskodni. Amennyiben a Lízingbevevő devizában törleszti esedékes lízingdíjait, abban az esetben a biztosítótól befolyt forintos összegről az ERSTE LEASING az összeg beérkezésének napján rendelkezik annak devizára való átváltásról, az átváltás napján érvényes ERSTE BANK Nyrt.-nél irányadó számlakonverziós deviza eladási árfolyamon. Az átváltást követően 7

8 az ERSTE LEASING jogosult követelését az átváltott kártérítés összegébe beszámítani. Ha a biztosító bármely okból az ERSTE LEASING-nek folyósítja a kártérítés összegét, úgy az ERSTE LEASING ezen összeget a Lízingbevevő részére átadja, amennyiben a Lízingbevevő a kárt rendezte, és nincs a Lízingszerződésből eredő esedékessé vált, és ki nem fizetett tartozása Amennyiben a biztosító a káresemény során bekövetkezett károsodás mértékét a biztosítás alapján olyannak minősíti, amely esetben a javítás gazdaságosan nem végezhető el, vagy a Lízingtárgy megsemmisül, úgy a Lízingbevevő köteles az ERSTE LEASING haladéktalan írásbeli tájékoztatása mellett a roncsot egy, az ERSTE LEASING által megjelölt helyszínre szállítani. A roncs értékesítése a Lízingbevevőt terheli, az abból befolyó összeg az ERSTE LEASING-et illeti meg. A biztosító által megállapított és az ERSTE LEASING által is elfogadott roncsérték és kártérítési összeg figyelembe vételével az ERSTE LEASING jelen szerződés 13. pontja alapján elszámolást készít. Amennyiben a Lízingbevevő a roncs értékesítéséről a biztosító szemléjét követő 15 napon belül nem intézkedik, úgy az ERSTE LEASING az értékesítést saját hatáskörébe vonva a roncsot eladhatja, és az eladás során felmerült költségeinek megtérítését a Lízingbevevőtől jelen szerződés 13. pontja alapján készített elszámolás során követelheti A biztosító által a biztosítás alapján lopáskárnak minősített káresemény bekövetkezése esetén a Lízingbevevő köteles a tettes ellen haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási szerződésben meghatározott határidőn belül feljelentést tenni, és a biztosító felé a kár bejelentéséről gondoskodni. A Lízingbevevő a feljelentés alapján készült rendőrségi jegyzőkönyv másolatát köteles haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatni az ERSTE LEASING részére. A feljelentés, illetve a kárbejelentés elmulasztásáért a Lízingbevevő felelős. Amennyiben a biztosító a kár kifizetését bármely okból megtagadja, így különösen de nem kizárólag azon okból, hogy a biztosítási szerződésben előírt valamely vagyonvédelmi berendezés hiányzott, vagy az nem lett üzembe helyezve, a Lízingbevevő a lízingtárgyhoz tartozó kulcsokkal nem tudott elszámolni, vagy a Lízingbevevő egyéb, a biztosításból fakadó kötelezettségeit megsértette, az ebből eredő minden következmény és felelősség a Lízingbevevőt terheli. Amennyiben a lízingtárgy felkutatását célzó rendőrségi nyomozás eredménytelennek bizonyul, a Lízingbevevő köteles rendőrségi nyomozást megszüntető határozatát a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül az ERSTE LEASING-nek és a biztosítónak megküldeni. A kárrendezés csak a nyomozást megszüntető határozat biztosító általi kézhezvételével lehetséges. A kártérítés biztosító által az ERSTE LEASING-nek történt megfizetését követően az ERSTE LEASING elszámolást készít jelen szerződés 13. pontja szerint Amennyiben a káresemény bekövetkezésének időpontjában a biztosító kockázatviselése nem áll fenn, helyreállítható (javítható) kár bekövetkezése esetén a Lízingbevevő köteles a lízingtárgyat saját költségén helyreállíttatni (javíttatni), azzal, hogy az ERSTE LEASING jogosult jelen szerződés 13. pontjában foglaltak szerint eljárni. Ez utóbbi rendelkezés irányadó a biztosító kockázatviselésével nem fedezett totálkár esetén is. 11. Kárveszély átszállás A kárveszély az ERSTE LEASING-ről a Lízingbevevőre a lízingtárgy birtokbaadásának (átadás-átvételének) napján és helyén száll át A lízingtárgy birtokbavételétől a szerződés bármely okból történő megszűnéséig, vétkességétől függetlenül a lízingtárggyal kapcsolatban a Lízingbevevőt terheli a felelősség: - a nem rendeltetésszerű használatból eredő valamennyi kárért, - a nem megfelelő karbantartásból eredő, a szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő, vagy a harmadik személyeknek okozott károkért, - a harmadik személyek által okozott károkért, - valamint azokért a károkért is, amelynek viselésére senki sem kötelezhető A Lízingbevevő viseli a kárveszélyt, a lízingtárgy megsemmisüléséért, totálkáráért, ellopásáért és eltűnéséért, hatóságok által történő lefoglalásáért és bevonásáért A vis maior általi megsemmisülés, vétlen megsemmisülés és totálkár a lízing jogviszonyt az esemény bekövetkeztével megszüntetik, anélkül, hogy felmondásra vagy megszüntető nyilatkozatra lenne szükség. Totálkár kérdésében a biztosítási feltételek a döntőek. 12. Jogosultság a tulajdonjog megszerzésére Amennyiben a lízingszerződésben megállapított feltételek teljesülnek és Lízingbevevő valamennyi szerződéses kötelezettségét teljesítette, az 5. pontban foglaltakra is figyelemmel, jogosultságot szerez a lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére vagy arra, hogy erre harmadik személyt jelöljön ki, amely azonban nem jelent a Lízingbevevő számára kötelezettséget. Erre kifejezetten csak a Lízingbevevő erre vonatkozó írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozata alapján és abban az esetben kerülhet sor, ha a Lízingbevevő valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette, így például a lízingdíj részleteket, késedelmi kamatokat, biztosítási díjakat és azok késedelmi kamatait és minden járulékos költséget az ERSTE LEASING részére hiánytalanul megfizetett, valamint hiánytalanul megfizette a lízingszerződésben megjelölt maradványértéket Amennyiben a Lízingbevevő élni kíván a fenti 12.1 pontban meghatározott jogosultságával az ERSTE LEASING köteles nyilatkozni arra vonatkozólag, hogy a lízingtárgy tulajdonjogát az ERSTE LEASING tulajdonjogának törlésével egyidejűleg a Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik személy javára bejegyezzék A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingtárgy tulajdonjogának esetleges megszerzésével kapcsolatos minden költség és illeték beleértve az átruházási illetéket is megfizetése az ő kötelessége Amennyiben a Lízingbevevő nem él a lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jogosultságával, úgy köteles a lízingtárgyat valamennyi tartozékával együtt, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban (ideértve a rendeltetésszerű üzemeltetést biztosító állapot valamennyi jellemzőit) az ERSTE LEASING részére a futamidő lejártakor visszaszolgáltatni. Amennyiben a lízingtárgy visszaszolgáltatáskori piaci értéke alacsonyabb mint a maradványérték, úgy a Lízingbevevő a különbözetet köteles számla ellenében az ERSTE LEASING részére haladéktalanul megtéríteni A Lízingbevevőt a tulajdonjogot szerző harmadik személy kijelölésére irányuló jog az alábbi feltételekkel illeti meg nyílt végű pénzügyi lízing esetén: Lízingbevevő a maradványérték megfizetésének esedékessé válását megelőző 40 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával kijelölheti a lízingtárgyon tulajdonjogot szerezni kívánó személyt. A kijelölés csak abban az esetben érvényes, ha a Lízingbevevő azzal egyidejűleg csatolja a lízingtárgyon tulajdonjogot szerezni kívánó személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt végleges és visszavonhatatlan nyilatkozatát arról, hogy a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi. Amennyiben Lízingbevevő jelen pontban foglalt jogával a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem él, úgy Lízingbevevő elveszti a tulajdont szerző személy kijelölésére vonatkozó jogát, 8

9 mely esetben a Lízingtárgy a Lízingbeadó birtokába és könyveibe visszakerül. 13. A szerződés megszűnése A szerződés megszűnik: A szerződés szerinti határozott idő elteltével Az ERSTE LEASING általi felmondással A lízingtárgy megsemmisülésével A Lízingbevevő halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, vagy közös megegyezéssel a) Amennyiben a szerződés szerinti határozott idő eltelt, és a Lízingbevevő az ERSTE LEASING-gel szemben valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett, úgy a Lízingbevevő a 12. pont szerint a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi vagy a Lízingbevevő tulajdonszerzésére nem kerül sor b) Amennyiben a Lízingbevevő a tulajdonjog megszerzéséhez szükséges kötelezettségeinek a szerződés szerinti határozott idő lejártát követő 30 napon belül nem tesz eleget, úgy a szerződés lejártát követő minden további megkezdett 30 napra a teljes lízingdíj 1 hónapra eső részének kétszeresét, mint késedelmi kötbért köteles megfizetni, valamint minden olyan kárt viselni, ami ezen kötelezettség megszegéséből adódik c) Mindez nem érinti az ERSTE LEASING-nek azt a jogát, hogy a szerződéssel érintett lízingtárgyra vonatkozó visszaszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítő Lízingbevevőtől a lízingtárgyat önhatalmúlag elszállíttassa, azt birtokba vegye akár a határozott idő eltelte után is. A visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő minden kárért a Lízingbevevő a felelős d) Az ERSTE LEASING a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a Lízingbevevő súlyos szerződésszegése, vagy a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető helyzetet előidéző magatartása esetén különösen az alábbi esetekben (súlyos szerződésszegésnek számít minden olyan eset, amikor a Lízingbevevő szerződéses kötelezettségeinek a kötelezettség beálltától kezdődő 10 napon belül nem tesz eleget): - A szerződés szerinti díjrészletek, illetve késedelmi kamatok fizetésének 15 napot meghaladó késedelme esetén. - A szerződés szerinti teljes körű vagyonbiztosítás díjrészleteinek 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén. - Szabályszerű átadásra felajánlott lízingtárgyat a Lízingbevevő nem vesz át. - A Lízingbevevő a lízingtárgy üzembe helyezését és ennek igazolását az ERSTE LEASING felé elmulasztja. - Lízingtárgy megrongálódása, elveszése vagy megsemmisülése esetén az eredeti állapotba történő helyreállítás nem történik meg. - Amennyiben szavatossági jogait nem gyakorolja. - Harmadik személy részére jogosulatlan átadás, megterhelés vagy elidegenítés esetén. - Amennyiben a Lízingbevevő jelen szerződés 10.1, 10.2 vagy pontjában leírt kötelezettségének nem tesz eleget. - Amennyiben a Lízingbevevő a kötelező felelősségbiztosítás díjának megfizetését nem igazolja. - A lízingtárgy rendeltetésellenes használata esetén. - Amennyiben a Lízingbevevő a lényeges adataiban történő változásról azok bekövetkeztét követően haladéktalanul nem tájékoztatja az ERSTE LEASING-et. - Olyan adat elhallgatása vagy hamis adat szolgáltatása, amelynek ismeretében az ERSTE LEASING a szerződést nem kötötte volna meg. - A lízingtárgy karbantartási, javítási, állagmegóvási kötelezettségének megszegése. - Az ERSTE LEASING általi ellenőrzés akadályozása vagy meghiúsítása. - Amennyiben a Lízingbevevő gazdasági helyzete oly mértékben változik, hogy a lízingdíjak rendszeres fizetése veszélyeztetve látszik, különösen ha a Lízingbevevő fizetéseit beszüntette, ellene csőd vagy felszámolási eljárást indítottak vagy ezek indítása van kilátásban, végelszámolását határozza el, illetve ha a vagyonára végrehajtási eljárást rendeltek el. Együttkezelési záradék: Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely pénzügyi intézménnyel, illetve az ERSTE BANK Nyrt., vagy az ERSTE Bankcsoport bármely tagja, vagy az ERSTE Leasing Autófinanszírozási Zrt. vagy az ERSTE LEASING érdekeltségi körébe tartozó, illetve bármelyikük által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal (a továbbiakban az ERSTE LEASING-gen kívüli jogalanyok együttesen vagy külön-külön: egyéb jogalany) kötött bármely szerződést vagy a jelen szerződést, azok bármely rendelkezését megszegi, ERSTE LEASING jogosult a jelen szerződést, továbbá az egyéb jogalany az általa kötött bármely szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az egyéb jogalannyal kötött szerződések vonatkozásában a felmondási jogot ERSTE LEASING is jogosult gyakorolni. ERSTE LEASING különösen jogosult Lízingbevevő valamennyi finanszírozási szerződését (így különösen, de nem kizárólagosan pénzügyi lízingszerződését) azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Lízingbevevő bármilyen finanszírozási szerződésnél Kezesként szerepel és Lízingbevevő kezesi kötelezettsége beáll. ERSTE LEASING követeléseit bármely, Lízingbevevőt terhelő ERSTE LEASING-gel szembeni lejárt és esedékessé vált tartozás alapján fennálló követeléséből kielégítheti, ilyen követelésekkel kapcsolatban ERSTE LEASING beszámítási joggal élhet, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azt az esetet is, ha Lízingbevevő teljesítési kötelezettsége kezességen alapul e) Az azonnali hatályú felmondást a Lízingbevevővel írásban kell közölni. A felmondást a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződés a közlést követő munkanappal szűnik meg. Az ERSTE LEASING felmondása esetén a felmondás időpontjától számítva a hátralévő időszakra jutó díjhátraléknak az értékesítés napján fennálló diszkontkamatlábbal diszkontált összege egy összegben esedékessé válik, mint kártérítés, tekintettel a szerződés határozott időtartamú voltára. A diszkontkamatláb a szerződés futamideje alatt az ügyleti kamat jelen szerződés szerinti módosulása mértékének megfelelően változik. A diszkontkamatláb mindenkori mértékének változására így a jelen szerződés 6. 8 e) pontjában meghatározottak megfelelően irányadóak azzal, hogy a diszkontfaktor változása forint (HUF) alapú szerződéseknél a 6 havi BUBOR, euro 9

10 13.4.f) 13.4.g) 13.4.h) 13.4.i) Ad Ad 13.4.a) Ad 13.4.b) alapú szerződéseknél a 6 havi EURIBOR, CHF alapú szerződéseknél a 6 havi CHF LIBOR változásának megfelelően történik. Azonnali hatályú felmondás esetén a Lízingbevevőt a lízingtárgy visszaszolgáltatásának kötelezettsége 24 órán belül terheli. Ennek elmulasztásából eredő minden kárért felelősséggel tartozik. Az azonnali hatályú felmondás kézhezvételétől kezdődően a Lízingbevevő a lízingtárgyat nem használhatja. Több lízingtárgy esetében az ERSTE LEASING jogosult felmondási jogát külön gyakorolni az egyes tárgyakra. Az ERSTE LEASING felmondása esetén az ERSTE LEASING kezelési költséget számol fel, amelynek mértéke az ERSTE LEASING Mindenkori Díjjegyzékében kerül meghatározásra. Amennyiben a szerződéses jogviszony felmondással szűnik meg, a Lízingbevevő köteles saját költségére és kockázatára az ERSTE LEASING-nek annak székhelyén vagy az ERSTE LEASING által meghatározott telephelyen a lízingtárgyat visszaszolgáltatni. A lízingtárgyhoz tartozó iratokat is és kulcsokat is együttesen le kell adni. Amennyiben az ERSTE LEASING a lízingtárgyat nem a megjelölt helyszínen veszi át, úgy a megjelölt helyszínre történő átszállítás költségei a Lízingbevevőt terhelik. A lízingtárgyat üzemképes, kármentes, forgalom- és üzembiztos, műszakilag kifogástalan, kívül és belül kitakarított és valamennyi esedékes szervízszolgáltatással karbantartott állapotban kell visszaszolgáltatni. Az ERSTE LEASING a Lízingbevevő költségére a lízingtárgy visszaszolgáltatáskori állapotáról szakvéleményt szerez be egy igazságügyi szakértőtől, amely szakvélemény a megállapodás szerinti visszaszolgáltatási állapot helyreállításának költségeit is tartalmazza. Az ERSTE LEASING a megállapodás szerinti visszaszolgáltatási állapotot a Lízingbevevő költségére ténylegesen helyreállíttathatja. Ha a helyreállítás elmarad, úgy a szakértő által megbecsült ráfordítást az ERSTE LEASING részére meg kell téríteni. A lízingtárgy visszavételekor egy közös jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben rögzítik a tényleges visszaszolgáltatási állapot legfontosabb, laikus által felismerhető ismérveit. A szakvéleményt a jegyzőkönyv csak abban az esetben helyettesíti, ha az erre vonatkozóan megfelelő, kifejezett utalást tartalmaz. A jegyzőkönyvkészítés elmaradhat abban az esetben, ha a Lízingbevevő az aláírást megtagadja, a lízingtárgy a Lízingbevevő távollétében kerül visszavételre vagy egyéb körülmények miatt a jegyzőkönyvezés keresztülvihetetlennek látszik. Azonnali hatályú felmondás esetén a felek egymással szemben az alábbiak szerint számolnak el: Ha az ERSTE LEASING a lízingtárgyat értékesíti, az elszámolásra a lízingtárgy értékesítése után kerül sor. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapja a lízingdíj és esetleges maradványérték hátralékának az értékesítés napján fennálló és a Lízingszerződés különös feltételeiben meghatározott diszkontkamatláb felhasználásával meghatározott diszkontált összeg (Diszkontált Érték). Az ERSTE LEASING-et az elszámolás során olyan helyzetbe kell hozni, mintha a lízingszerződés nem szűnt volna meg. Az Elszámolási Érték, amelyet az ERSTE LEASING határoz meg jelen szerződés feltételei szerint, tartalmazza a hátralékos lízingdíjaknak és az esetleges maradványértéknek a diszkontkamatlábbal diszkontált értékét, valamint a szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő minden adót, illetéket, költséget, késedelmi kamatot és egyéb díjat. Amennyiben az értékesítésből az ERSTE LEASING-hez befolyt összeg az ERSTE LEASING valamennyi követelését meghaladja, úgy az ERSTE LEASING a különbözettel elszámol. Amennyiben az értékesítésből befolyt összeg nem fedezi a Lízingbevevő teljes tartozását, úgy a Lízingbevevő a különbözetet 8 napon belül köteles az ERSTE LEASING bankszámlájára átutalni vagy pénztárába befizetni. Amennyiben a Lízingbevevő devizában (EUR vagy CHF) törlesztette az esedékes lízingdíjakat, úgy az elszámolás deviza alapon történik a fenti költségek figyelembe vételével, az elszámolás napján érvényes ERSTE BANK Nyrt.-nél irányadó számlakonverziós deviza eladási árfolyammal átszámolva. Amennyiben a Lízingbevevő visszaszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az ERSTE LEASINGet megilleti a lízingtárgy önhatalmú birtokbavételének, valamint elszállításának a joga, amellyel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Lízingbevevőt terheli. A Lízingbevevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy ilyen esetben a felmondást követően az ERSTE LEASING a lízingtárgyat elszállíthassa. Késedelmes visszaszolgáltatás esetén a Lízingbevevő a szerződés megszűnése és a visszaszolgáltatás közötti időre használati díjat köteles fizetni, amelynek napi mértéke az utolsó lízingdíj 30 napra eső részének 1/15-e, továbbá a biztosítás díja. A visszaszolgáltatásig a Lízingbevevő szerződéses kötelezettségei továbbra is fennállnak. A lízingtárgy megsemmisülése (totálkár, lopás, stb.) esetén az ERSTE LEASING a biztosító által kifizetett kártérítés időpontjára diszkontálja, a diszkontkamatláb alkalmazásával, a fennálló, még nem esedékes lízingdíj részleteket és esetleges maradványértéket. Az elszámolás a 13. pontban foglaltakkal analóg módon történik. Az elszámolást követően a Lízingbevevő esetleges további megtérítési igényével a biztosítóhoz fordulhat. A lízing jogviszony káresemény miatti határidő előtti felbontása esetén a Lízingbevevő mindent elkövet annak érdekében, hogy az ERSTE LEASING a vagyonbiztosításból a kártérítést megkapja. Lízingbevevő halála miatti szerződés megszűnés esetén a Lízingbevevő örököse a lízingtárgyat köteles az ERSTE LEASING-nek visszaszolgáltatni és az ERSTE LEASING esetleg keletkezett kárát megtéríteni. Az ERSTE LEASING és az örökös megállapodhatnak abban is, hogy egymással a szerződésben foglalt feltételekkel a lízingtárgy lízingbeadására szerződést kötnek. Amennyiben a felek a szerződés megszüntetése mellett döntenek, az elszámolás az előző, 13. pontban foglaltaknak megfelelően történik. A felek a szerződést közös megegyezéssel is megszüntethetik. Ebben az esetben az elszámolásról a felek külön állapodnak meg. Közös megegyezés esetén az ERSTE LEASING kezelési költséget számol fel, melynek mértéke az ERSTE LEASING mindenkor hatályos Díjjegyzékében kerül meghatározásra. Teljes előtörlesztés esetén az ERSTE LEASING előtörlesztési ajánlatot készít az ERSTE BANK Nyrt. által közzétett, az előtörlesztési ajánlatban megjelölt árfolyamjegyzési napon érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlakonverziós deviza eladási árfolyammal. Az előtörlesztés előtörlesztési ajánlatban szereplő feltételeknek megfelelő (Lízingbevevő általi) pénzügyi teljesítése után az ERSTE LEASING meghatározza az előtörlesztés újrakalkulált összegét az ERSTE BANK Nyrt. által közzétett, az előtörlesztés pénzügyi teljesítésének napján érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlakonverziós deviza eladási árfolyammal. Az előtörlesztés előtörlesztési ajánlatban szereplő feltételeknek megfelelő (Lízingbevevő általi) pénzügyi teljesítése után az ERSTE LEASING az előtörlesztés előzetes és újrakalkulált összegének különbségével elszámol a Lízingbevevővel abban az esetben, ha az ERSTE BANK Nyrt. által közzétett, az előtörlesztés pénzügyi teljesítésének napján érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlakonverziós deviza eladási árfolyam az ERSTE LEASING Díjjegyzékében 10

11 közzétett mértéknél nagyobb mértékben változott meg az ERSTE BANK Nyrt. által közzétett, az előtörlesztési ajánlatban megjelölt árfolyamjegyzési napon érvényes, hivatalos HUF/Devizanem számlakonverziós deviza eladási árfolyamhoz képest Jelen szerződés megszűnése esetén a Felek jelen 13. pont rendelkezéseinek megfelelően számolnak el Az elszámolást az ERSTE LEASING készíti el, és ennek Lízingbevevő általi kézhezvételétől számított 8 napon belül Lízingbevevő írásban kifogással élhet. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az elszámolást elfogadottnak kell tekinteni Az ERSTE LEASING a visszavett eszközzel szabadon rendelkezik, azt a Lízingbevevő hozzájárulása nélkül értékesítheti. 14. Egyéb biztosítékok Az ERSTE LEASING jogosult a lízing jogviszony kezdetekor a szerződés megkötésével egyidejűleg a Lízingbevevőtől óvadékot, vagy a különös feltételekben kikötött egyéb biztosítékot kérni. Az óvadék az ERSTE LEASING követeléseinek biztosítékául szolgál és a szerződéses jogviszony megszűnése esetén végső elszámolást követően kamatmentesen a maradék, illetve a teljes összeg visszajár Amennyiben az ERSTE LEASING óvadékot kér a jelen szerződés biztosítékául, úgy az külön óvadéki szerződésben történik, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és amelyre a jelen általános szerződési feltételek irányadóak. 15. Egyebek Lízingbevevőt az ERSTE LEASING-gel szemben a lízingtárgyra vonatkozólag semmilyen esetben nem illeti meg visszatartási jog A szerződés a felek aláírásával érvényesen létrejön, azonban hatályba lépésének további feltétele a lízingtárgyra vonatkozó adásvételi vagy szállítási szerződés Szállító / Eladó és az ERSTE LEASING általi aláírása és Lízingbevevő általi szignózása, valamint az első lízingdíj és a szerződéskötési díj ERSTE LEASING illetve az Eladó/Szállító számlájára történő megérkezése, továbbá az, hogy az esetleges biztosítékok alapítására vonatkozó szerződések megkötésre kerüljenek és hatályba lépjenek A jelen lízingszerződés hatálybalépése előfeltétele a szállítási vagy adásvételi szerződésben meghatározott vételárhátralék ERSTE LEASING általi kifizetésének Az ERSTE LEASING a jelen szerződésből származó jogait és követeléseit bármikor átruházhatja harmadik félre Lízingbevevő a jelen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit csak az ERSTE LEASING kifejezett egyetértésével ruházhatja át harmadik félre A Lízingbevevő jogügyletben nem rendelkezhet a lízing tárgya fölött. Ebből eredően tilos számára a kölcsönadás, bérbeadás, lízingbeadás, elzálogosítás, a részbeni vagy teljes kicserélés A Lízingbevevő a lízing tárgyát köteles harmadik személyek beavatkozásától, mindenek előtt elzálogosítástól vagy egyéb hatósági vagy bírósági rendelkezéstől saját költségére megóvni. Az ilyen beavatkozásokról az ERSTE LEASING-et azonnal írásban értesíteni kell Lízingbevevő köteles az ERSTE LEASING-et előre írásban értesíteni, ha a lízingtárgy elzálogosítása, azt érintő végrehajtási eljárás, vagy a Lízingbevevő ellen végelszámolási-, felszámolási-, vagy csődeljárás indul, illetve annak bekövetkezte várható, vagy annak veszélye áll fenn A Lízingbevevő részére a szerződésben rögzített lízingbevevői címre kiküldött értesítéseket mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, amíg a Lízingbevevő az ERSTE LEASING-et a címváltozásról írásban nem értesíti. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy az ERSTE LEASING írásos értesítéseit a postai feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek tekintik A Lízingbevevő köteles azonnal írásban tájékoztatni az ERSTE LEASING-et lakóhelyének, értesítési címének, munkaadójának és üzleti székhelyének változásáról Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az ERSTE LEASING a lízingtárgy vételárának megfizetésével a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit hiánytalanul teljesítette, így a Lízingbevevő a szerződéstől sem érdekmúlás, sem egyéb más jogcímen nem állhat el, illetve a szerződést semmilyen jogcímen nem mondhatja fel Lízingbevevő semminemű, az ERSTE LEASING-gel szemben fennálló követelését nem számíthatja be az ERSTE LEASING jelen szerződésből eredő követeléseibe, kivéve, ha az ő követelései jogi összefüggésben állnak a jelen lízingszerződésből származó kötelezettségeivel és azokat bíróság állapította meg, vagy az ERSTE LEASING elismerte Az ERSTE LEASING jogosult a hozzá beérkező összegeket az esetleges fizetési jogcímtől saját, szabad mérlegelése alapján mellékköltségek, korábban lejárt lízing díjak vagy folyó lízing díjak fizetésére elszámolni Az ERSTE LEASING a Lízingbevevővel kötött egyéb szerződésekből származó követeléseket beszámíthat a Lízingbevevő jelen szerződésből származó bármiféle követelésébe A Lízingbevevő, valamint az adóstársak a jelen szerződésből származó mindenféle kötelezettségért egyetemlegesen felelnek. Készfizető Kezesek, jótállók vagy egyéb biztosítékot szolgáltató harmadikok a Lízingbevevővel, Lízingbevevőkkel egyetemlegesen felelnek az ERSTE LEASING valamennyi szerződéses pénzköveteléséért Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek, vagy a Felek szerződésének bármely rendelkezése jogszabályba ütközik, e rendelkezések vonatkozásában a részleges érvénytelenség szabályai alkalmazandók, tehát ezen rendelkezések érvénytelenek, a szerződés többi része azonban változatlanul érvényben marad. A Felek kötelesek az érvénytelen, vagy kivitelezhetetlen rész helyett jelen szerződés értelmének, rendelkezéseinek, céljának megfelelő megállapodást kötni a lehető legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül. Amennyiben ilyen megállapodást nem tudnak találni, úgy a jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni Ezen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen rendelkezéseket úgy kell érvényesekkel helyettesíteni, hogy azok az érvénytelen rendelkezések céljának és szellemének megfeleljenek A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar anyagi jog az irányadó Felek a jelen Lízingszerződésből származó jogviták esetére, az irányadó hatásköri szabályoknak megfelelően, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A Lízingbevevő felhatalmazza az ERSTE LEASING-et arra, hogy a lízingszerződés kapcsán átadott adatokat ellenőrizze. A Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy az ERSTE LEASING a személyi igazolvány(ok) jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenőrizze a közölt személyes adatokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét. Amennyiben a Lízingbevevő vagy amennyiben a Lízingbevevő társas vállalkozásként működik, - a Lízingbevevő képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI.tv.2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát 11

12 érvényesítette, úgy a Lízingszerződés aláírásával engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. Lízingbevevő felhatalmazza az ERSTE LEASING-et arra, hogy az ERSTE LEASING a Lízingbevevő ERSTE LEASING által kezelt adatait az ERSTE LEASING-gel szerződéses kapcsolatban álló adatkezelő, adatfeldolgozó, információszolgáltató, követelésbehajtással foglalkozó rendszer, jogalany részére átadja A Lízingbevevő biztosítja az ERSTE LEASING-nek, hogy a szerződéses viszony fennállása alatt és a szerződés lejárata után addig, ameddig valamennyi követelése kiegyenlítést nyert, a gazdasági helyzete ellenőrzésének céljából a könyveibe bármikor betekintsen. Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. az ERSTE Bankcsoport tagja H-1138 Budapest, Népfürdő u Telefon: , fax:

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Toyota Pénzügyi Zrt. (székhely:2040 Budaörs, Budapark

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEi (ÁSZF) TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT LAKÁSINGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez

1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez 1. sz.melléklet Általános Szerződéses Feltételek / Üzletszabályzat A Mercedes-Benz Credit Zrt. nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseihez Felek írásbeli eltérő megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű forint alapú pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2014.03.17.

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Toyota Pénzügyi Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark,

Részletesebben

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Banco Primus Fióktelep Magyarország Hatályos: 2008. augusztus 1-től TARTALOM JEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Ügyfelek... 4 3. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak.

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak. A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014.március 15.napját megelőzően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 Az Adós mint vevő, valamint:

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 A Bank gépjármű fedezet mellett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 Az Adós mint vevő, valamint:

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 A Bank gépjármű fedezet

Részletesebben

PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban

Részletesebben

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P ÉNZÜGYI L ÍZING T EVÉKENYSÉGRE V ONATKOZÓ Ü ZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045229 PSZÁF engedély

Részletesebben

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tevékenységi engedély száma: [H-EN-I-825/2014] Tevékenységi engedély dátuma: [2014. október 20.] hatályos: 2015. március 2-től Hatály: 2015. március

Részletesebben