A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1"

Átírás

1 1 Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden egyes pácienssel.... A döntő az, hogy emberként álljak egy másik emberrel szemben. C.G. Jung: Emlékek, álmok, gondolatok A kallódó fiatalokat segítő iskola A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja Budapest

2 Tartalom 2 TARTALOM TARTALOM 2 Bevezetés 4 Összefoglalás 5 Diákjaink a Tanodáról (részletek a diákokkal készült interjúkból) 9 1. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei A Tanoda diákjai A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működésének szakmai, pedagógiai céljai és feladatai A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működési módja, módszerei és rendje A munkacsoportok (stábok) működése A személyzet A működési feltételek A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola külső kapcsolatrendszere A Tanoda-módszer tanítása Deviancia-probléma és közoktatás: zárógondolatok tapasztalataink tükrében 56 HELYI TANTERV 59 Bevezető 60 Tantárgystruktúra 69 Magyar nyelv és irodalom 70 Történelem 104 Idegen nyelvek 112 Angol nyelv 124 Német nyelv 142 Francia nyelv 150 Matematika 173 Informatika 194 Fizika 213 Biológia 225 Kémia 231 2

3 Tartalom 3 Földrajz 237 Környezet- és embertan 243 Művészetek 246 Rajz és vizuális kultúra 260 Ember- és társadalomismeret, etika 266 TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLATI ASSZISZTENS 273 KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 358 3

4 Bevezető 4 Bevezetés A Belvárosi Tanoda Alapítvány létrehozása nagymértékben köszönhető azoknak a kallódó fiataloknak, akikkel sok időt töltöttem együtt a Tanoda létrehozását megelőző években a Budapesti Művelődési Központ ún. előterében. Sokat tanultam történeteikből, gondjaikból és örömeikből. Az, hogy megosztották velem fájdalmaikat, érzéseiket, vágyaikat és hiányérzeteiket, nagy segítséget jelentett a Tanoda működési módjának kimunkálásában. Sokszor, sokféle fórumon merül fel a kérdés: Vajon ki is valójában egy iskola tevékenységének megrendelője? Meggyőződésem, hogy az iskola megrendelője elsősorban a diák, hiszen ő az, aki hosszú időn keresztül nap mint nap élvezi vagy elszenvedi egy iskola légkörét, működési módját, elvárásait. Jó esetben körülötte forog minden, hiszen a tevékenység róla szól. Mai, zilált, intézményesült világunkban a fiatalok sok, túl sok időt töltenek el az iskolákban. Ezért nem mindegy figyelünk-e véleményükre, igényeikre, érzéseikre az iskola működési módjának alakításakor. A Tanoda tevékenységének formálásakor mindig igyekszünk diákjaink igényeiből, elvárásaiból kiindulni, bevonni őket közös életterünk az iskola hétköznapjainak alakításába. S ez tapasztalataim szerint nagy nyereség. A pedagógusok elkötelezettségét, jó érzését is növelik azok a visszajelzések, melyeket diákjaiktól kaphatnak. Gyakran tapasztalom, hogy a tanodás diákok sokkal lényegre törőbben és meglepő tudatossággal képesek bemutatni saját iskolájukat, mint mi, az abban dolgozó szakemberek. Munkánk legbiztosabb értékelését is elsősorban tőlük kaphatjuk. Fontosnak tartom, hogy meghallgassuk és érvényesülni engedjük a fiatalok ötleteit, kéréseit, mert csak ez garantálhatja, hogy az iskolában olyan közös munkát tudjunk végezni, ami mindannyiunk számára építő. Ezért választottam bevezetőként diákjaink szavait, hiszen náluk jobban senki nem tudja érzékeltetni, mi mindent keresnek és találhatnak meg a fiatalok egy iskola működésében, s mi az, amiért a Tanoda munkáját folytatni kell. Győrik Edit a Belvárosi Tanoda Alapítvány kuratóriumának elnöke 4

5 Összefoglalás 5 Pedagógiai program Összefoglalás A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola ellátandó alaptevékenységei (TEAOR-számmal) 8531 általános középiskolai oktatás 8532 szakmai középfokú oktatás Közművelődési szakember II. középfokú művészeti szolgáltatásszervező (OKJ: , augusztus 31-ig. Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens (OKJ ), szeptember 1-től máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Kiegészítő tevékenységek: Egyéb humán-egészségügyi ellátás Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Egyéb sport tevékenység Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A pedagógiai és tantervi program célcsoportja középiskolát megkezdett, de abból különböző okokból kimaradt, kallódó, deviáns életvezetésű fiatalok. A nevelés-oktatás általános célja, feladata az iskolai oktatásból kimaradt köztük a beilleszkedési, magatartási zavarokkal és tanulási zavarral küzdő, látás-, hallás-, mozgássérült, testi, érzékszervi fogyatékos (sajátos nevelési igényű) - fiatalok gimnáziumi képzése, érettségire való felkészítése, kétszintű érettségiztetése, szakképzése, mentális gondozása integrált módon személyre szabott tanulási program és személyközpontú gondoskodás alapján. A Tanoda feladata, hogy a gimnáziumi tananyag elsajátítása, az érettségire való felkészítés, szakképzés mellett segítse a tanulással, szocializációval kapcsolatos gátak, szorongások leépítését; fejlessze a fiatalok tanulási és kommunikációs kedvét, készségét, képességét, a megfelelő önértékelés kialakulását. 5

6 Összefoglalás 6 A legfontosabb pedagógiai célként a helyes énkép, a felelősségérzet és az önálló életvezetés kialakítása fogalmazható meg, míg a fő oktatási cél az érettségire való felkészítés. E célok elérésében fontosak az alábbi részfeladatok: a korábban szerzett gátlások oldása; problémamegoldásra nevelés; tanulásra, vizsgára, érettségire, felvételire való felkészítés; a megfelelő önértékelés elősegítése, az önbizalom fejlesztése; önállóságra és egyben felelősségtudatra nevelés; az életfeladatok (pl. pályaválasztás) megoldására való felkészítés; a szociális alkalmazkodást elősegítő társadalmi minták, értékek közvetítése a diákok felé. A Tanoda a segítő és oktató munkát egységként alkalmazva próbál a fiatalok problémáira reagálni és személyenként megoldást találni. Ennek eszköze a segítő pármunka (esetkezelés) és a személyre szabott tanulási program. Személyre szabott tanulási program kialakítása szükséges, hiszen minden diák más középiskolás bizonyítvánnyal, tantárgyi tudással, akár tantárgyanként más tanulási képességgel rendelkezik. Különbözőek mentális állapotukat, aktuális élethelyzetüket tekintve is. Mindezek a Tanodában eltöltött idő folyamán változnak, ezért a személyre szabott tanulási program, mód, időbeosztás kialakítása a bekerüléskor, aktualizálása folyamatosan szükséges. Ez mindig a diák segítő párjával együtt történik. Az iskola helyi tanterve tartalmilag megegyezik az Oktatási Miminiszter által jóváhagyott Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve -vel (nyilvántartási szám: 6380/2005). Az egyes tantárgyak tananyag-egységekre vagyis tanegységekre oszlanak, minden tanegységhez adott óraszám tartozik. Megfelelő számú tanegység elvégzése teszi lehetővé a következő évfolyamba lépést. A tanegységek számát, tartalmát, óraszámát és esetleges egymásra épülését, a diákok továbbhaladási kritériumait az egyes tantárgyak tantervei szabályozzák. 6

7 Összefoglalás 7 Adott tanulmányi időszakban minden diáknak tanulmányi szerződése - az aktuális tanulmányi és élethelyzetéhez igazodva - rögzíti mely tantárgyakat és tanegységeket tanul. (Egy tanulmányi időszakban tehát mód van több tantárgyból akár több tanegységet, ill. csak bizonyos tantárgyak tanegységeit tanulni.) A diákok nem évfolyamokban, osztályokban, hanem tantárgyanként tanulócsoportokban tanulnak, melyek kialakítása a diákok tanulási programjához igazodik. A Tanodában az érettségire nappali, esti és levelező munkarendben készülhetnek fel a fiatalok. (Közoktatási Törvény 78. (6), 121. (26).) Tartalmilag mindhárom munkarendben tanuló diák ugyanazt tanulja (hiszen az érettségi követelményekben nincs különbség). A munkarend és a jogi státusz meghatározója diák heti összesóraszámát A nappali munkarendben a heti óraszám min. 27, esti munkarendben min. 15, levelező munkarendben min. 3. A személyre szabott tanulási program tartalmazza, a diák heti óraszámát, s így - jogviszony szempontjából - tanulói státuszát. A személyre szabott tanulási program tartalmazza: a diák által az adott tanulmányi időszakban tanulandó tantárgyakat, a tantárgyak szintjeit, tanegységeit, a heti óraszámot, a diák jogi státuszát a heti időbeosztást (vagyis az órarendet). A személyre szabott program megvalósulását tantárgyanként a haladási napló rögzíti. A tanév több tanulmányi időszakra oszlik. Minden tanulmányi időszak műhelymunka időszakkal kezdődik, amely tanórákra épül, ahol a tanár és a diákok közösen dolgozzák fel a tananyagot. Ezt követi a konzultációs- és vizsgaidőszak. Ekkor zajlanak a vizsgák, ahol a diákok számot adnak tudásukról. A vizsgák előtt tantárgyanként egyéni és csoportos konzultációk zajlanak. Az értékelés vizsgarendszerben történik. Ennek célja, hogy szimulálja az érettségi helyzetét, és a diákok vizsgarutinra tegyenek szert. A fél- és év végi osztályzatokat osztályozó vizsgán szerzik, mely háromtagú vizsgabizottság előtt zajlik. A vizsgán 1-5 érdemjegyekkel osztályozunk. Sikertelen vizsga esetén a diák javítóvizsgát tehet. Az egyes tantárgyak értékelési szempontjait, követelményeit azok tantervei tartalmazzák. 7

8 Összefoglalás 8 A Tanoda a diákokat közép- és emeltszintű érettségi vizsgára készíti fel és érettségizteti, valamint középfokú szakképzést valósít meg. A személyre szabott tanulási program lehetőséget ad előrehozott érettségi vizsga letételére. Az érettségi vizsga lebonyolítására évente kétszer kerül sor. A Tanodát módszertani sokszínűség jellemzi, alkalmazunk egyéni munkát, pármunkát, csoportmunkát, frontális technikát, egyéni fejlesztést, stb. Minden tekintetben integrációt valósítunk meg. Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű fiatalok aránya nem haladja meg a 20%-ot. Az egyes tantárgyak jellemzően használt módszereit azok tantervei tartalmazzák. A tankönyvek, taneszközök listáját az adott tantárgyak tantervei tartalmazzák. A Tanoda - az alapítás óta személyközpontú módszereket alkalmaz mind az oktatásban, mind az esetkezelésben. 17 éves tapasztalatunk szerint ez az oktatási mód alkalmas a középiskolából kimaradt, kallódó, deviáns fiatalok érettségire való felkészítésére és szakképzésre. A jelenleg érvényben lévő helyi tantervünk ugyanezen a módszeren, oktatási rendszeren alapult. Jelen tanterv elkészítését az érettségi követelmények megváltozása tette szükségessé. Ezért ennek bevezetése nem okoz gondot, zökkenőt, lényegi változást az iskola működésében, nem érinti a folytonosságot. A tartalmi változás beépül a tantervbe az érettségi előkészítő tanegységek részeként. 8

9 Diákok a Tanodáról 9 Diákjaink a Tanodáról (részletek a diákokkal készült interjúkból) Azért jó ez a hely - most látom, hogy bekerültem -, mert ez a lelki mélypontokat tolerálni tudja, sőt abban is tud segíteni, hogy az ember fölrugdalózzon belőle. Persze vannak olyan ügyek, amiben nem tud senki se segíteni. Akkor annyit tudnak tenni, hogy az embernek úgy segítenek egy kicsit, hogy tekintettel vannak erre. Meg hogy érdekel valakit, hogy mi van veled. Mert egy normál iskolában, ahol van egy tanárnak 40 fős osztálya, ott úgy el tudsz veszni mint szürke szamár a ködben, és senkit nem érdekel, hogy mi van. Talán azt jegyezném meg, hogy itt embernek kezelik a másikat és pozitívan állnak hozzá. Míg mondjuk a volt gimnáziumaimban inkább úgy éreztem, hogy lenézik egy kicsit a diákokat. Itt az van, ha nem tudsz valamit, pozitívan állnak hozzád, segítenek, úgyis meg fogod tanulni és tényleg megtanulod, mert jó szándékkal állnak hozzád, pozitívan. Én azelőtt soha nem tanultam, mielőtt a Tanodába jöttem, max. fél órákat, de itt még a tanulást is megszerettetik az emberrel. Azután, miután idejöttem, hazamentem és leültem magamtól tanulni, ami azelőtt - az az igazság -, hogy nem történt meg....ettől is különbözik a Tanoda a többi középiskolától, mert máshol biztos nem rágják be az ember szájába száztízszer. Meg nem megy oda a tanár a diákhoz, hogy ugyan már, kisfiam, készüljél már. Ott a diáknak kell odamenni a tanárhoz, és elég egyszer is, mert többször biztos, hogy nem foglalkoznak vele. Az előző iskolám elég merev volt, mint általában az iskolák. Ami nem Tanoda, az elég merev. Sok elhúzás van, könnyen kidobják az embert. Annak idején engem nem akartak szakmunkás vizsgára engedni, mert nagyon hosszú volt a hajam. Ilyenek vannak. Az ember vagy behódol, vagy nem. Akkor levágtam éppen, de nem mindenki vágja le, az biztos....hát, amit emberileg ad. Ez az, amitől más ez az iskola, mint bármelyik egyéb középiskola. Ami hiányzik a normális középiskolában az, hogy foglalkozzanak az emberrel meg odafigyeljenek rá, meg hogy segítsenek ahhoz, hogy mit tudom én, 20 évesen nem biztos, hogy minden ember tudja, hogy mit akar, meg hogy milyen ember. Nem azt akarom, hogy megmondják, hogy milyen legyek, 9

10 Diákok a Tanodáról 10 hanem hogy elfogadják azt, hogy valamerre elindultam, és nem mondják meg, hogy ne arra menjek, hanem máshová. Hogy arra mehessek, amerre én akarok. Szerintem a teljesen reménytelen embereket. Lehet életképtelennek is nevezni egyeseket, lehet deviánsnak - ez rossz szó ugyan, de fel lehet ezzel vázolni az ide felvetteket. Ez nem tanulás. Itt nem tanítanak meg tanulunk, nem tanárok vannak, hanem pedagógusok. Itt a tanárral tök jól eldumálunk, mintha én kérdezném meg, ami engem érdekel. Csak azt veszik le a vállamról, hogy odamenjek és megkérdezzem. Pont ami a hiba bennem, a lustaságomat előzik meg. Ha ott van az ember órákon és figyel, akkor tanulni se kell szinte. Nagyon jól vannak tartva itt az órák ilyen szempontból. Itt tanítják meg az anyagot és nem otthon kell tanulni. Persze, vizsgák előtt mindig át kell nézni meg meg kell tanulni, ami nem volt elég. De ha odafigyelsz az órán, akkor már nem kell tanulni. Szóval nem kell attól félnem, hogy hülyének tartanak. Mondjuk leginkább az elején persze, az tetszett, mint minden ember, aki tud linkeskedni, hogy felrakhatja a lábát az asztalra, kajálhat, kivonulhat, stb. Utána azért rájön az ember, hogy sokkal másabb az, hogy pl. nem kell attól félnem, hogy hülyének néznek, mert matekóra közepén megkérdezed, hogy 5x5 az mennyi. És akkor nem fogják azt mondani, hogy hülye vagy, hanem, hogy gondold már végig, szóval normálisan elmagyarázzák neked. Pl. az Ervin meg a Papposz is - nem tudom, hogy maguktól jött- e az ötlet, hogy így kezdjenek el magyarázni, ha arról volt szó, úgyhogy elkezdték ilyen dedósan, amin persze hülyére röhögtük magunkat, hogy 1 alma + 1 alma az 2 alma, és tudod, ha felvágod, az fél, ha azt is, az negyed, és akkor eljutottunk az almapüréhez, és akkor ezek tök jó poénok voltak. Ha ezt a Rákócziban süti el egy tanár, akkor mindenki sírógörcsöt kap szerintem, ott ez természetellenes dolog. Itt meg nagyon jó volt. Tényleg egy kicsit dedósan, kicsit debilen, legalábbis hozzám viszonyulva teljesen reálisan gondolkodtak. Hát, hogyha odafigyelsz, és meg akarod tanulni, akkor meglehet. Ha nem figyelsz oda, akkor persze nem lehet. Tőled függ, hogy meg lehet-e tanulni. A tanártól is függ persze. De eddig itt csak 10

11 Diákok a Tanodáról 11 olyan tanárokkal találkoztam, akik úgy adják elő a tananyagot, hogy aki meg akarja tanulni, az megtanulja. Emberileg, erkölcsileg, tudásilag, önbizalmat növelt. Azt hiszem, az volt a legfontosabb, hogy bíztak bennünk. Ezt éreztük és ez volt az, amire mindannyiunknak szüksége volt. Segítettek - ami engem érdekelt, azt megpróbálták a felszínre hozni és abban mindenképpen segíteni. Tananyagokat adtak ilyen téren a kezembe, elküldtek mindenféle rendezvényre, ha úgy látták, hogy valóban érdekel a dolog. Megpróbálták a legtöbb pozitívat - azokból a tantárgyakból, amiket nem igazán kedveltem - belevinni, hogy megkedveljem ezeket a tantárgyakat. Itt nem csak a tananyagból tanul az ember, hanem az emberségből is. Be kell vallanom töredelmesen, hogy én sokkal többet tanultam az emberséges bánásmódból, mint a fizikát vagy a kémiát vagy a biológiát. Megtalálni önmagamat, olyan értelemben, hogy elérjek valamit és kitartsak egy dolog mellett. Addig úgy voltam, ha ez az iskola nem jön össze, akkor megyek egy másikba, és ha az sem, akkor egy harmadikba. Megfutamodás volt végül is az előző életem. S mikor bekerültem a Tanodába meg sem fordult a fejemben, hogy én nem itt fogok érettségizni. 100%-ig biztos voltam benne, hogy le fogok most már érettségizni. Baromi sok segítséget kaptam. Rájöttem, hogy lehet egész emberként élni. Egészséges, nagyjából egészséges embereket találtam, és ez nagyon jólesett. Egy kicsit félek, hogyha elmegyek a Tanodából, megint bürokratikus, vagy sznob emberekkel fogok találkozni. Biztos vagyok benne, hogyha innen kikerülök, nagyon sokat fogok veszíteni. Kár, hogy nincs ilyen felsőoktatási Tanoda. Kéne egy ilyet is csinálni. Mielőtt idejöttem, semmilyen célom nem volt, meg ilyesmi. De itt legalább lett. Tényleg semmi. És ha jobban belegondolok, célom először csak az volt, hogy leérettségizzek, aztán jött a többi. 11

12 A Belvárosi Tanoda Alapítávnyi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei A Tanoda megalakulása és fejlődése A Belvárosi Tanoda Alapítvány egyéves felkészítő munka után, 1990 őszén kezdte meg működését. Tevékenységének céljaként a éves, középiskolákból kimaradt, kallódó, deviáns fiatalok megkeresését, gondozását, képzését, mentálhigiénés ellátását jelölte meg. E cél megvalósítása érdekében alakult meg - ugyanebben az évben - a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (továbbiakban: Tanoda), amely személyközpontú módszerrel dolgozó, érettségire felkészítő gimnázium, ahol a diákok a nappali munkarend szerinti időbeosztásban tanultak. A tanulás-tanítás folyamata és módja, valamint módszerei azonban eltérnek a hagyományos szerkezettől és módszerektől. A diákok egyéni képességeikhez és igényeikhez igazodó tanulási programok szerint haladhatnak, amiket szerződésekben rögzítünk. Az évfolyam és osztályszerkezet helyett - az egyén igényeihez ennél jobban igazítható - tanulócsoport rendszert alkalmazzuk, így minden diák minden tantárgyból a számára legmegfelelőbb haladást és tananyagot biztosító csoportokban tanulhat. Tudásukról diákjaink osztályozó vizsgákon számolnak be, mely vizsgákat az érettségi vizsga mintájára bonyolítunk le minden alkalommal. Érettségi vizsgát - az elfogadott pedagógiai programunk alapján - évente két alkalommal, egy általunk felkért független vizsgabizottság alkalmazásával szervezünk. A tanítás szerves része a tanulás tanítása és az egyéni fejlesztés. A tananyag összeállítása és a tanítási módszerek tekintetében is a személyközpontúság a meghatározó. Az egyéni fejlesztést szolgálja a segítő párrendszer is, mely biztosítja az esetkezelés lehetőségét, az életvezetési, szociális és pszichés problémák folyamatos gondozását. Magunk számára is meglepetést okozott, hogy a személy erősödése, a személyiség változása az iskolai munka eszközeivel megváltoztatja diákjaink tanuláshoz való viszonyát is. A tudás értékké, a tanulás örömforrássá válik, mert megtanulnak tanulni, s ezt a mai napig nagyon fontos eredménynek tartjuk. A tanulási folyamat így a segítő munka szerves részét jelenti a Tanodában, melynek személyiségformáló ereje is van. 12

13 A Belvárosi Tanoda Alapítávnyi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei A munka - önmagunk számára is kísérletként definiálva azt őszén a Nappali Időbeosztású Tagozat működtetésével kezdődött meg, ahol 30 diák tanult és 7 segítő-oktató dolgozott. A Tanoda működésének máig is érvényes alapelveit és elemeit alkalmaztuk már ekkor: a személyes problémák gondozása (segítő pár rendszer, egyénizés, esetkezelés) és tanítás egy helyen, személyre szabott tanulási program és módok, szerződéses rendszer, stábmunka, világos követelmények és szabályok, a diákok és a hozzánk jelentkező fiatalok igényeire folyamatosan reagáló ill. ahhoz igazodó tevékenység fejlesztés. Az első meglepetés még a tanév elindulása előtt ért minket: a viszonylag kis propagandamunka ellenére az első felvételi alkalmával a túljelentkezés tízszeres volt. Így a megkereső munka fölöslegessé vált, ám azt is éreztük, bár igazán jelentését és jelentőségét még nem értettük annak, hogy iskolánk méreteit jóval meghaladó problémakörben töltünk be hiánypótló szerepet. Évről évre többen jelentkeztek hozzánk, a túljelentkezés évente szörös volt. Még az első tanév második felében diákjaink kérésére és a jelentkezők alaposabb megismerése céljából megkezdtük a Tanoda-Klub működtetését. Világossá vált, hogy a tanév során folyamatosan jelentkezőkkel valamilyen szervezett rendszerben kell foglalkozni, így alakult ki a másodikharmadik tanévre a Tanoda-Ügyelet. Az Ügyelet mára a Tanodába jelentkező, ill. krízishelyzetben lévő, de tanulói jogviszonyt a Tanodával nem létesítő kallódó fiatalokkal való kapcsolattartás módja, önálló feladatokkal és működési módszerekkel. A nagyarányú túljelentkezés a Nappali Tagozaton, valamint sok olyan fiatal jelentkezése, akiknek problémái a rendszeres iskolába járást eleve lehetetlenné tették (pl.: súlyos testi vagy idegrendszeri problémák, munka melletti tanulás, vagy egyszerűbb esetekben a túlnyomórészt máshol végzett sikeres tanulmányok rövid időn belül történő átismétlésének, befejezésének igénye) a Nappali Tagozat működési módjától eltérő megoldást kívántak meg. Így alakult meg és indult el 1991 őszén az Egyéni Időbeosztású Tagozat munkája, ahol újabb 30 diák szintén nappali munkarendben, de kötetlen, a diákok időrendjéhez alkalmazkodó időbeosztásban -létesíthetett tanulói jogviszonyt a Tanodával. A legtöbb sokkoló élményt kezdetben a túljelentkezések miatti mennyiségi probléma, míg később a hozzánk forduló fiatalok állapotának látványos rosszabbodása okozta és okozza. Egyre 13

14 A Belvárosi Tanoda Alapítávnyi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei többfajta probléma kezelésére kellett reagálni. Működésünk kezdetétől fogva találkozunk és foglalkozunk szenvedélybeteg fiatalokkal is, a drog- és alkoholfogyasztást - mint minden más deviancia-problémát is - tünetként értelmezve, melynek hátterében sok egyéb rendezetlenség áll. E tevékenység során ismerkedtünk meg a pécsi székhelyű Leo Amici Alapítvány komlói rehabilitációs intézetével ben egy kábítószerfüggő tanodás diák került a komlói intézetbe és ottani terápiájában részt kapott a tanulási folyamat. Kezelésének befejezése után újra a Tanoda (nappali tagozatos) diákja lett és sikeresen fejezte be tanulmányait. Így indult a két intézmény közös gondolkodása és munkája re a max. 15 fő befogadóképességű komlói intézetben élő szenvedélybeteg fiatalok közül már 3 fő lett a Tanoda diákja, 1996-ban ez a létszám növekedett, és a két éves gyakorlati munka kialakította a szervezett keretek közt működő Konzultáló-levelező munkarendet. Eddigi tapasztalataink azt igazolják, hogy ez a tevékenység és összefogás eredményesebbé teszi a szenvedélybeteg fiatalok kezelése és a megelőzés területén folytatott munkánkat. A két intézmény együttműködése pedig mindkettőnk tevékenységében hiányterületet pótol. Az évek során sok olyan fiatal is jelentkezett hozzánk, akik tanulmányaikat a negyedik évfolyamon vagy akár annak befejezése után szakították meg eredeti iskoláikban, s tőlünk csak az érettségi vizsga megszerzésének lehetőségét kérték. Ezt mi a legtöbb esetben lehetővé tettük számukra, de e tevékenységünk is szervezettebb keretet kívánt. Így alakult meg 1996-ban a Estilevelező munkacsoport. Ezek a fejlesztések azt is jelentették, hogy iskolánk tevékenysége szerteágazóvá vált. Az közti időszakban még a fenti strukturális keretek között ugyan, de újabb kezdeményezések, specializálódások jelentkeztek. Az esti-levelező tagozat keretei között 1997-től - amikor egyik diákunk letartóztatásba került megkezdődött az előzetes letartóztatásban lévő fiatalok tanításának kísérlete. Ez a munka is fejlődésnek indult, s az évek során egyre több diákkal, s egyre speciálisabb feladatokkal bővült. Az közötti időszak egyfajta újrarendeződés, újjászületés, újra-alapítás jegyében zajlott. Több esetben szerveződtek kísérleti Tagozatok, munkacsoportok, miközben folytonosan kerestük az új helyzethez igazodó, stabil és nem szerteágazó újrarendeződés útját. Ezt az újrarendeződést két tényező határozta meg alapvetően: Az alapítás óta eltelt időben felhalmozódott 14

15 A Belvárosi Tanoda Alapítávnyi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei és természetes úton bővült szakmai tapasztalatok, tudás, a különféle ellátási módokban, esetkezelésben kialakult specializált tudás és módszerek egyvelege, melyek immár világosabb kereteket, átszervezést követeltek meg; A kimaradó fiatalok problémáinak jellege, mélysége, elvárásaik, igényeik, a szélsőségesebb viselkedési formák és élethelyzetek tömeges megjelenése, és evvel párhuzamosan mind a segítő munkában, mind a tanítási folyamatban a még erőteljesebb személyközpontúság iránti elvárásaik. Az újrarendeződés 2001 őszére zárult. A gimnáziumban hozzánk forduló fiatalok problémáinak speciális kezelése, a célcsoport tekintetében munkacsoportok (stábok) különülnek el, s a feladatokhoz igazítják szakmai, pedagógiai programjukat: A Tanodában három munkacsoport foglalkozik a fiatalokkal, ebből kettő speciális célcsoporttal: A Megálló Oktatási Program, mely a szenvedélybeteg- és komoly életvezetési zavarokkal és tanulási problémákkal küszködő fiatalok egész napos ellátását, érettségire való felkészítését vállalja, napirendbe szervezett, terápiával is kiegészülő segítő munkával; A Váltó Program, mely kriminális életvezetésű, előzetes letartóztatásban lévő, büntetésüket töltő, szabadult, ill. szabadlábon lévő fiatal felnőttek oktatását és reszocializációját végzi. A Tanoda Program azoknak a középiskolákból kimaradt deviáns fiataloknak is kínál tanulási lehetőséget, akik elsősorban a személyközpontú oktatásért fordulnak hozzánk segítségért; A gimnáziumban nem különül el tagozatonként a nappali, esti és levelező diákok oktatása szeptemberétől a Tanodában érettségizett fiatalok számára iskolarendszerű, középfokú szakképzést indítottunk. Ezen új tevékenység megkezdésével az intézmény neve megváltozott. Új neve: Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnnázium és Szakközépiskola. Az intézmény tehát óriási fejődésen, változáson ment keresztül. A diáklétszám az eredeti 30 főről évi 150-ra nőtt, a Tanodában dolgozók száma pedig az eredeti 7 főről, mintegy főre növekedett. Szervezett kereteket kapott a nem tanulói jogviszonyban lévő gondozottjaink ellátása. Sokat tanultunk, s így a munkánk minősége is sokat változott úgy a tanítás, mint a gondozás tekintetében. Megfogalmazódtak a Tanoda-módszer területei, formát öltöttek összetevői. Ezt nagyban elősegítette, hogy a szakma az első évtől kezdve nagy érdeklődéssel fordult a Tanoda felé. Minden évben sok látogatót, hospitálót, terepgyakornokot fogadtunk, fogadunk és tanítottunk. Több 15

16 A Belvárosi Tanoda Alapítávnyi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei felsőoktatási intézmény terephelye vagyunk (ELTE Neveléstudományi Tanszék, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Általános Szociálismunkás Kar, stb.). Az eltelt években számos szakdolgozat született a Tanodáról ben csatlakoztunk a Soros Alapítvány Közösségi Iskola Programjához vállalva a közösségi oktatás filozófiáját és azt, hogy a Tanodát közösségi iskolaként működtetjük ban már úgy éreztük, hogy a Tanoda működésének kísérleti időszaka, első korszaka lezárult. Ebben az évben a Soros Alapítvány Közoktatási Programjának felkérésére addigi tapasztalatainkat, kialakult módszereinket A segítő iskola című 9 fejezetet tartalmazó módszertani anyagban rögzítettük. E szakmai anyag megírása jó alkalom volt arra, hogy tudatosan is átgondoljuk addigi tevékenységünket, hibáinkat, erényeinket és eredményeinket. 16

17 A Belvárosi Tanoda Alapítávnyi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei Eredményeink Mára biztosan állítható, hogy a Tanoda munkája már nem kísérlet. Tevékenységünk életképes, szükséges és eredményes. A gyakorlati munka során kialakult egy speciális tudás - pedagógia, segítő-oktató foglalkozás, esetkezelési gyakorlat -, s létrejött egy olyan alapstruktúra és működési mód - Tanoda-módszer -, amelyről úgy véljük, hosszú távon is alkalmazható az adott ifjúsági csoport iskolai keretek közötti kezelésében. Mit tekintünk legfontosabb eredményeinknek? a kimaradás minimális; diákjaink szeretik a Tanodát, otthonuknak tekintik, minden gondjukat, örömüket ide hozzák, megosztják segítőikkel és egymással; a segítésen alapuló tanár-diák kapcsolat megtartó erejű; a munka felszabadult, vidám légkörben folyik, az iskola a kellemes, fontos életterek közé tartozik; a rendszeres iskolába járás alapvető változást jelent a velünk dolgozó fiatalok életmódjában (strukturálja és betölti életüket); a tudás értékké válik a tanodás diákok között; a Tanodában senkinek nincs szüksége titkolódzásra, problémáit nyíltan vállalhatja; diákjaink megtanulják, hogy törődni kell társaikkal, egymással, a légkör támogató, egymásra figyelő; további életükre vonatkozóan célok fogalmazódnak meg; a tanodás fiatalok sikeres érettségi vizsgát tesznek; a végzettek további életútját egyénenként más-más mélységben ismerjük; a Tanodából megerősödve mennek el, újra hisznek önmagukban; -a tanodás diákok megtanulják kezelni a másságot; értelmes feladatokat tudunk kínálni; terepe tudunk lenni a személyiség fejlődésének, változásainak; olyan értékeket képviselünk, melyekbe a serdülők kapaszkodhatnak; a tanár-diák kapcsolat a szereteten, bizalmon alapuló együttműködő kapcsolat, melyre támaszkodni lehet, s ami minta az emberi kapcsolatok további alakításához; 17

18 A Belvárosi Tanoda Alapítávnyi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei a fluktuáció a személyzet körében alacsony; a Tanoda szellemi és gyakorlati műhely. Úgy látjuk, hogy a Tanodában végzett diákok a bekerülési állapotukhoz képest valóban éretten távoznak. Nálunk az érettségi vizsga az ismeretanyag tekintetében egy átlagos magyar középiskola színvonalának megfelelő, az életismeretek és az önismeret tekintetében annál jobbnak mondható. Jelentősége diákjaink számára elmondhatatlanul nagy, az érettségi bizonyítványok kiosztása a Tanoda talán legnagyobb ünnepe A Tanoda érettségijének értéke A Tanoda érettségijének értéke nem mérhető pusztán a megszerzett osztályzatok átlagával vagy a tudásszintekkel. Az érettségire való felkészítés nálunk egy összetett, tanulmányi és személyiségfejlesztő munkát egyaránt magába foglaló folyamat. Így értékét is ebben a kontextusban lehet csak vizsgálni. Bár munkánkban valódi végcélként nem az érettségi vizsga megszerzését jelöltük meg, hanem a bekerülő fiatal képességeinek megismerését és az e képességekhez mért életút közös alakítását - ami nem minden esetben az érettségi vizsga -, az elmúlt tizenkét év során diákjaink túlnyomó többsége sikeres érettségi vizsgát tett. Úgy véljük, ez elsősorban nagyon intenzív személyre figyelő módszerünk és munkánk eredménye. Gyakran talán túl nagy energiát is fektetünk egy-egy diák érettségire való felkészítésébe, rengeteg külön foglalkozással, de nehéz lenne a sok évi közös munkát félbehagyni vagy megszakítani. Fejlődésük, változásaik, életvezetésük lassú rendeződése mindig újra és újra energiát és hitet ad a további munkához. A sok hátrány, mellyel a Tanodába érkeznek, fokozatos leküzdése mindig meggyőző érv a munka folytatása mellett. A legfontosabb pedig, hogy megtanulnak és sokan megszeretnek tanulni, igényük alakul ki a szellemi munkára. Úgy gondoljuk, ez talán fontosabb eredmény az aprólékos tárgyi tudásnál, hiszen ha a művelődés iránti igény az életforma részévé válik, fokozatosan pótolhatók a hátrányok, a tanulási képesség pedig napjainkban fontos része a munkavállalásnak. Nem is beszélve arról, hogy bármilyen területen dolgozzék is valaki, a művelt vagy arra igényt formáló ember nyitottabb, toleránsabb s kreatívabb: ez pedig a mindennapi élet minőségét formáló tényező. 18

19 A Belvárosi Tanoda Alapítávnyi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei Fontos megemlíteni azt is, hogy minden Tanodában érettségizett diák úgy látja, máshol képtelen lett volna erre a teljesítményre. Ez annyit jelent, hogy egy deviáns életút, munkaképtelenség helyett - ami a társadalom szempontjából az emberi tényezőkön túl konkrét anyagi kár is - önálló életvezetésre, tanulásra és munkára képes emberekké válnak. Gimnáziumi tanulmányaik befejezése után diákjaink nagy része érettségihez kötött szakképzésben vesz részt illetve munkába áll, néhányan pedig felsőoktatási intézményekben folytatják tanulmányaikat. A Tanodában nem elsődleges cél a diákok egyetemi vagy főiskolai felvételire való felkészítése. Diákjaink közül csak keveseknek van arra esélye, hogy az érettségi évében sikeres felvételi vizsgát tegyenek. Ennek fő oka, hogy már a Tanodába óriási tudás- és képességbeli hátrányokkal érkeznek, s az itt töltött idő nem elegendő e hátrányok leküzdésére. A tanulási képességek és a tudás tekintetében a maximálisan elérhető végcélnak az érettségi vizsga tekinthető. A felvételi vizsgára való készülés külön foglalkozást és időt igényel, amit igény esetén vállalunk. Egy-egy sikeres felvételi vizsga nagyon nagy eredmény és öröm. Az érettségi vizsga utáni beszélgetéseken diákjaink mindig értékelik a maguk teljesítményét és elmondják, mit jelent számukra ez a vizsga, valamint azt, hogy mit kaptak, mit tanultak tanodás éveik alatt. Úgy látják és mi is, akik itt dolgozunk, ezt tekintjük a legnagyobb eredménynek és a tanodás érettségi fő értékének, hogy az itt végzett fiatalok az érettségi idejére reális önismerettel rendelkező emberekké válnak. Tudják, mire képesek vagy mire nem és céljaikat hogyan érhetik el. A kilátástalanság, életképtelenség, az unalom, a problémákba fulladás és az önpusztító viselkedésmódok helyett tenni és élni akarás, az önbecsülés, a tervezgetés jelenik meg. Az emberi kapcsolatokat tiszteletben tartó és azt nagyra értékelő, bizalommal és elfogadással teli légkör hitet ad. Ez fontos útravaló, mert segít a felmerülő problémák leküzdésében. A segítő, toleráns magatartás személyiségük részévé válik. Nyitottabban és őszintébben kezdeményeznek és alakítanak kapcsolatokat. S talán kortársaikhoz és az átlagos viselkedési módokhoz képest is toleránsabban viszonyulnak a mássághoz vagy az emberi problémákhoz. Ugyanakkor megtanulják, hogy bizonyos szabályokat akkor is be kell tartani, ha azok nem kedvükre valók, s érdemes fegyelmezetten és elfogadón viselkedni olyan helyzetekben, melyek nem feltétlenül szimpatikusak számukra, mert ez saját boldogulásuk feltétele is. Az érettségi bizonyítványok kiosztása különösen fontos esemény a Tanodában. Ezt mindig egy beszélgetés keretében rendezzük, és utoljára beszélünk együtt a vizsgáról, közös múltunkról és a már érettségizett diákjaink jövőjéről. Felidézzük emlékeinket, közös élményeinket, és még 19

20 A Belvárosi Tanoda Alapítávnyi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei egyszer megerősítjük diákjainkat abban, hogy ez a pillanat nem veszteség, csak egy korszak lezárása és új életük kezdete. Mindig megható és gyakran hihetetlen látni azt, mennyire lehet örülni egy olyan dokumentumnak, mint az érettségi bizonyítvány. Sokan diákjaink közül még ilyenkor sem hiszik el egészen, hogy tényleg kezükben van, megszerezték ezt a számukra oly fontos papírt A működési körülmények Alapítónk Belvárosi Ifjúsági Ház megszűnésével a Tanodának új helyet kellett keresni. Az V. kerületi Önkormányzattól kaptunk tartós bérletbe minimális bérleti díjért egy helyiségcsoportot, melyben a gimnázium július 1. óta működik. A dologi, tárgyi feltételek tekintetében elmondható, hogy szerény keretek között működünk, s csak a minimális szükségletek fedezésére törekszünk, s ez nem mindig szakmai megfontolás következménye. Éves költségeinknek csak töredékét teszi ki a dologi kiadások fedezése. A Tanoda tandíjmentes iskola. Az állami normatív támogatás az évi működési költségek 30%-át fedezi. Ez a normatíva megegyezik a minden gimnáziumra érvényes tanulói létszám után járó összeggel, de ezt nem egészíti ki önkormányzati vagy egyéb hozzájárulás. Több éves tárgyalások után sem sikerült elérnünk, hogy kiemelt normatív támogatást kapjunk, amit az indokolna, hogy a Tanoda kizárólag a súlyos beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel és magatartási rendellenességekkel küszködő diákokkal foglalkozik, s oktatásukon túl e fiatalok mentálhigiénés ellátását is végzi. Működési költségeink fennmaradó hányadát pályázatokon elnyert összegekkel és adományok szerzésével fedezzük. A tevékenységünket az elmúlt évek során anyagilag is támogató szervezetek, intézmények és magánszemélyek hozzájárulásait ezúton is köszönjük. Ez a helyzet biztonságos, hosszú távú tervezést nem tesz lehetővé, a tevékenységek végzését és a személyzet létét az évről-évre vegetálás jellemzi és teszi egyre nehezebbé. A Tanodában végzett munka elsősorban az itt dolgozó személyek szakmai és emberi elkötelezettségéből fakadóan tartható fenn. A Tanoda a finanszírozás tekintetében egy nonprofit jellegű humánvállalkozás. A tevékenység ill. az intézmény fenntartása állandó menedzselést, az anyagi források folyamatos keresését és önálló megteremtését igényli. Ez sok munkatárs tevékenységét érinti, de egyben az itt dolgozó személyek szűkebb értelemben vett szakmai munkáját és hatékonyságát rombolja. A 20

21 A Belvárosi Tanoda Alapítávnyi Gimnázium és Szakközépiskola fejlődése, eredményei és működésének körülményei menedzselés, a fennmaradásért vívott napi harc, de elsősorban az egzisztenciális bizonytalanság érzése túlságosan sok energiát von el a szakmai munkától. Ugyanakkor munkánk kísérleti fázisa véget ért, s szükségessé vált a hosszú távon is biztonságos anyagi fedezet megteremtése. Szeretnénk a mindig bizonytalan pályázati összegek és adományok helyett alaptevékenységünk végzéséhez állandó, állami támogatást kapni. Míg a pedagógiai és humán segítő szakma elismeri, értékeli tevékenységünket, szakmai hírünk és végzett tevékenységünk minősége nem áll egyenes arányban anyagi támogatottságunkkal. A személyzet túlterhelt és alulfizetett. A tárgyi, dologi kiadások minimumra csökkentésén túl a munkaköri átfedések rendszere jellemző. Sok feladatot díjazás nélkül vagy minimális bérezéssel látunk el. 21

22 A Tanoda diákjai A Tanoda diákjai A Tanoda céljainak és feladatainak megfogalmazását kizárólag a választott diákcsoport igényei, állapota határozhatja meg. Megalakulásunkkor is az ő igényeikből indultunk ki, s ezt a megközelítést tartjuk ma is a leghatékonyabbnak. A Tanoda nem alkalmaz egyetlen pedagógiai módszert sem kizárólagosan. Egyfajta eklektikusság jellemzi, melynek alapja a személyközpontúság. Az egyén megismerése, problémáinak megértése és az ezeken való közös gondolkodás sokféle útja tevékenységünk szervező magja. A céljaink és feladataink meghatározásakor eddigi tapasztalatainkat, a kimaradó fiatalok jelenleg érzékelhető állapotát és igényeit vesszük figyelembe. Fontosnak tartjuk bemutatni kikkel dolgozunk, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tapasztalatunkat sem, hogy az eltelt tizenkét év alatt ezen ifjúsági csoport, a kimaradók állapota folyamatosan romlott, s nem látjuk annak jelét, hogy ez a folyamat pozitív irányban mozdulna el. A Tanoda diákjainak összetétele családi, szociális, az egyéni probléma jellege és tudásszint szempontjából is nagyon heterogén. Ez egyrészt abból fakad, hogy a középiskolákból való kimaradásuk oka sokféle: viselkedési problémák, beilleszkedési zavarok, tanulmányi problémák, magas vagy adott esetben túl alacsony követelményszint miatt, betegségek, életvezetési nehézségek, különféle függőségek, krízishelyzetek, az iskolai normák és légkör elfogadhatatlansága, zavaros családi háttér a leggyakoribb tényezők. Másrészt széles skálán mozog - és nem csak iskolatípustól függően - a hozott tudás. Gyakori az iskolai előéletekben a rövid idő alatt több iskolával ill. iskolatípussal való próbálkozás, és ezáltal az iskolai jellegű kudarcélmények halmozódása. Egységesen jellemzők ugyanakkor: életvezetési zavarok; az önismeret hiánya; önbizalomvesztett állapot; életesélyeik és céljaik tisztázatlansága; kudarc a hagyományos iskolákban; a tanulási képességek fejletlensége; szorongás teljesítményt elváró helyzetektől (pl.: vizsgahelyzet); tudásvágy; biztonságos felnőtt kapcsolat/ok hiánya; 22

23 A Tanoda diákjai 23 segítség- és szeretetéhség; bizonytalanság; magányosság. Diákjaink élettörténetei fiatal koruk ellenére általában igencsak eseménydúsak és megrázók. Lelkiállapotukban - az adott esetben igen szélsőséges szociális helyzetbeli különbségek ellenére - felfedezhető valamiféle hasonlóság. Mindannyian túl korán értek felnőtté, miközben érzelmileg sok esetben gyermekek maradtak. Magányosak, szorongók és tanácstalanok. A törődés és szeretet hiánya, a sok megaláztatás gyakran veszélyes, bár átmeneti megoldást és rövid örömöket kínáló magatartásformák felé sodorja őket. Másokat betegségük - pszichés vagy testi fogyatékosságok - akadályoz a normális életvitelben, fejlődésben, tanulásban, kapcsolatalakításban. Viselkedésük - és gyakran külsejük is - szembetűnő másságokat hordoz az átlagoshoz képest, és ez nemcsak az iskolákból, de gyakran a családból és más intézményes vagy informális kapcsolatokból is kirekeszti őket. Sokféle probléma, deviánsnak ítélt viselkedési mód és élethelyzet jelenik így meg a Tanodában, melyek közül kizárólag az értelmi fogyatékosságot tekintettük kizáró oknak a felvételnél. Az egyes problémák gyakran összefonódnak és halmozottan jelentkeznek, vagy egymást hívják életre. Sok esetben maga az iskolából való eltávolítás és ily módon a kortárskapcsolatok és napi feladatok elvesztése, az életcélok elbizonytalanodása indít el egy deviáns karriert. Ez a helyzet ugyanis számukra a lelkileg feldolgozhatatlan kirekesztettség és alkalmatlanság érzését, átélését jelenti szinte minden esetben. A Tanodába ilyen előzmények után, különféle veszélyekkel teli vagy magányos, a személyiséget mindenképpen romboló életmód részeseiként, de abból kiutat remélve kerülnek. Megoldandó gondjaik skálája igen széleskörű: viselkedési zavarok; jelentős tanulás-módszertani hiányosságok; szocializációs zavarok; szenvedélybetegségek; különféle szubkultúrák befolyása; szélsőségesen rossz vagy jó szociális körülmények; állami gondozottság; etnikai kisebbséghez tartozás; 23

24 A Tanoda diákjai 24 hosszabb ideig külföldön tartózkodás, tanulás; pszichés, pszichoszomatikus tünetek (szorongások, kényszerek, anorexia nervosa, mániakodepresszió, stb.); beszédhibák; kommunikációs sérülések, gátak; bűnöző életmód. A labilis pszichés állapot, az életvezetési rendezetlenségek, a szociális gondok és ezekkel párhuzamosan a tanulási képességek elmaradottsága, s mindebből következően az önbecsülés szinte teljes hiánya és a szorongások elhatalmasodása jellemzi a középiskolákból kimaradó fiatalokat. Egyre lehetetlenebb és szívszorongatóbb élethelyzetekkel és állapotokkal találkozunk. Szétesett családi háttér, az állami gondozottság, a szenvedélybetegségek, a pszichés zavarok, a kriminális életvezetés, a börtönlét, a szegénység, a hajléktalanság egyre nagyobb számban megjelenő problémák a Tanodában. A tanulás iskolán kívüli feltételei pedig egyre kevésbé adottak. Ezekre a problémákra próbál a Tanoda mint ifjúságsegítő intézmény a segítő és oktató munkát egységként értelmezve és alkalmazva reagálni, s a fenti gondokra személyenként megoldást találni. 24

25 A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működésének szakmai, pedagógiai céljai és feladatai A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működésének szakmai, pedagógiai céljai és feladatai A Tanoda tevékenységének lényege, hogy az iskolai oktatásból kimaradó, beilleszkedési, magatartási zavarokkal és tanulási zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű, valamint deviáns életvezetésű fiatalok számára személyre szóló életesélyeket fogalmazzon meg velük közösen, s őket olyan pszichés, fizikai és tudással felvértezett állapotba hozza - az érettségi idejére -, hogy esélyeikkel önállóan is élni tudjanak. A cél az önálló, önmagát ismerő és elfogadó, problémáit kezelni képes, személyes céljait megfogalmazó, harmonikus személyiség alakítása. Legfontosabb alapelvünk a személyközpontúság, az egyén ill. az egyéniség tiszteletben tartása, az egyedi adottságokhoz igazodó, azokból kiinduló személyiségfejlesztés és tanítás. Olyan pedagógiai gondolkodás- és szemléletmód megvalósítására törekszünk, mely nem a diák teljesítményét helyezi előtérbe, hanem személyét, emberi lényét, mint alakítható egészt kívánja megközelíteni, megérteni és megajándékozni a változás és fejlődés lehetőségével. Olyan tandíjmentes iskolát kívánunk működtetni, ahol a diákok és tanárok biztonságban érzik magukat, amely bizonyos értelemben otthona is a hozzánk járó fiataloknak, ahol a tanórák és egyéb foglalkozások a személyiségfejlődés terepei, s ahol a diákok tartalmas emberi kapcsolatokra és értelmes tevékenységekre találnak. Közösségi oktatást igyekszünk megvalósítani, amely az iskolát mint irányító eszközt használja fel annak érdekében, hogy összehozza és összetartsa azokat az embereket, akik tenni kívánnak valamit a másság és a deviáns viselkedésmódok elfogadó szemléletének és kezelésének alakításáért, vagy az ezzel kapcsolatos problémák megoldásáért. Ezért a diákokkal való bánásmódunkat az integráció szellemében és eszközeivel valósítjuk meg. E célokat - eddigi tapasztalataink szerint - kizárólag azzal az egyénre minden értelemben figyelő - komplex - működési móddal lehet elérni, amely gondozás/esetkezelés - képzés/tanulás - szabadidős tevékenység szervezés/bonyolítás egysége. 25

26 A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működésének szakmai, pedagógiai céljai és feladatai 26 Ez egész napos és éves működést, a tanítás-tanulás - szabadidő - életvezetés egységes átgondolását, szervezését, támogatását, s hosszú időn át állandó személyzetet kíván meg. Az itt dolgozók elsődlegesen segítő személyek, az általuk nyújtott segítség a diák életének minden területére kiterjedhet. A segítő-oktatók a tanítás-tanulás folyamatot is ilyen módon fogják fel, s azt stábba szerveződve végzik. Ez a segítő attitűd és diákközpontúság garantálhatja azt a tanár-diák kapcsolatot, mely nem hierarchikus, hanem partneri viszony, s a hatékony együttműködés alapja. Ezt a kapcsolatot a kölcsönös elfogadás, bizalom, s egymás személyének tiszteletben tartása jellemzi. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a segítésen nem azt értjük, hogy megoldjuk diákjaink helyett problémáikat, hiszen erre nem vagyunk képesek és nem tartjuk célravezetőnek sem. A segítés értelmezésünkben egy légkör megteremtése, melyben a problémák, krízisek biztonsággal vállalhatók, megfogalmazhatók, átélhetők, s így feldolgozhatók. E légkör jellemzői: az elfogadás, türelem, bizalom, törődés, felelősség, tisztelet, egymás megismerésének igénye, együttműködés, kemény munka, egyszóval a szeretet. Fontos és talán elérhető, hogy ebben a légkörben a fiatal vállalja és együtt tudjon élni gondjaival, hiszen csak ez lehet a változás első lépése. Életének, életvezetésének változtatását magának kell akarnia, és ehhez lehet motiváló terep a Tanoda. Ezért az egyik legfontosabb cél a személyiségfejlesztő munkában a változás akarásának elérése, ill. annak a kemény munkának a vállalása, amit az eddigi életvitel megváltoztatása jelent. E célt úgy tudjuk elérni, ha a Tanoda olyan életteret kínál, ahová érdemes betérni, ahol őszinte, támogató felnőtt- és kortárs kapcsolatokra lehet találni, ahol a diák beleszólhat a saját ügyei, és iskolája életének alakításába, s ahol értelmes feladatok várják. Ez az értelmes feladat elsősorban a tanulási folyamat. A tanítás tekintetében ezért elsődleges célunk, hogy olyan módon kínáljunk feladatokat és tanítsunk, hogy az diákjaink számára sikerélményt és szellemi kalandot jelentsen. A tanulási folyamat a segítő, személyiségfejlesztő munka fontos eszköze: kemény munka, mely fegyelemre, koncepciózus munkára szoktat, fejleszti a koncentrációs- és kommunikációs készséget, oldja a szorongást, erősíti az egyén önmagába vetett hitét. A tanulásban elért sikerek növelik az önbizalmat, erősítik a személyt, és olyan képességeket fejlesztenek, melyek birtokában könnyebb boldogulni a mindennapi életben. A Tanoda diákjai számára az érettségi vizsga óriási, konkrét életesély-növelő jelentőséggel bír, hiszen előzőleg deviáns életvitelük miatt az érettségi mint továbblépési lehetőség csak az irreális vágyak között szerepelhetett. Esetükben az érettség szó eredeti jelentése is érvényesül és meghatározó (az ember érett lesz, felnőtt és egyedül életképes). Érthető ez, hiszen olyan eredmény 26

27 A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működésének szakmai, pedagógiai céljai és feladatai 27 születik meg az érettségi pillanatában, ami néhány évvel azelőtt még elérhetetlen, elképzelhetetlen és alaptalan volt. Ez a bizonyítvány azt is jelképezi, hogy mégis alkalmas vagyok rendezett életre és ezért tettem, nem is keveset. Az érettségi vizsga letétele után a Tanoda két éves szakképzése lehetőséget biztosít a fiataloknak egy szakma megszerzésére is. Ez növeli elhelyezkedési lehetőségeiket, erősíti a fiatalokban a további tanulás, képzés igényét, segíti a pályaorientációt. A szakképzési programra is jellemző személyközpontúság, az iskola támogató légköre segíti a fiatalokat az önálló élet megkezdésében. A Tanoda munkájának legfontosabb célja: kemény, közös munka során képessé tenni a hozzánk kerülő fiatalokat az önálló, támogatás nélküli, értelmes és lehetőleg örömökben gazdag életvezetésre, s felkészülni az érettségi vizsgára. 27

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1 1 Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden egyes pácienssel.... A döntő az, hogy emberként álljak egy másik emberrel szemben.

Részletesebben

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Győrik Edit 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A célcsoport: középiskolákból

Részletesebben

Az érettségi, mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában

Az érettségi, mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában Az érettségi, mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában Készítette: Bősze Szilvia, Győrik Edit ...Le akarok érettségizni, és mikor már leérettségiztem, egy normális munkahelyre elmenni. Visszalépni abba

Részletesebben

Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában

Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában Bősze Szilvia-Győrik Edit 1 Tartalom Az érettségi vizsga különleges jelentősége a Belvárosi Tanodában... 3

Részletesebben

1. Célok, feladatok, filozófiánk

1. Célok, feladatok, filozófiánk 1. Célok, feladatok, filozófiánk A Belvárosi Tanoda Alapítvány feladata és tevékenysége mindazoknak az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiataloknak

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. Tartalomjegyzék Bevezető...3 Győrik Edit: Speciális bánásmódot

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2004.

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2004. BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2004. - 1 - Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola (BTAG) 2.1.1. Cél,

Részletesebben

kezd elveszíteni az élet

kezd elveszíteni az élet EQUAL A/077 PROEJKT akiket kezd elveszíteni az élet Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása, érettségire felkészítése Zárótanulmány 1 TARTALOM Kiknek az iskolája a Belvárosi Tanoda?

Részletesebben

A Megálló Csoport Oktatási Programjának megvalósítási terve

A Megálló Csoport Oktatási Programjának megvalósítási terve A Megálló Csoport Oktatási Programjának megvalósítási terve 2005. július 1 2007. december 31. Szerzők Baross Dóra, Palotás Réka, Keczeli Gábor fotók: Keczeli Gábor készült: 2005. június-július hó Tartalom

Részletesebben

CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK

CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK Mi vagyunk azok, akiktől a szülők óvják gyermekeiket. a deviánsok, narkósok, csavargók nem a mozivászonról idepottyant csodabogarak, akik a film után megszűnnek létezni, hanem húsz, harminc, negyven év

Részletesebben

Készítette: Győrik Edit

Készítette: Győrik Edit "...hogy több ember a saját kis korlátait meghaladva iszonyú jókat tud együttműködni, tehát ez egy igazi jó kis csoda. Egyikünk se lenne képes egy hagyományos munkahelyen a negyedét se letenni az asztalra,

Részletesebben

A segítő pedagógia a Belvárosi Tanodában

A segítő pedagógia a Belvárosi Tanodában Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pedagógia BA szak A segítő pedagógia a Belvárosi Tanodában Készítette: Hetzer Katalin Témavezető: Dr. Lénárd Sándor 2010 EREDETISÉGI NYILATKOZAT

Részletesebben

III.1.1 A projekt címe Rád szükség van! - Az egyenlő bánásmód elvét megvalósító oktatási-nevelési gyakorlat kiterjesztése

III.1.1 A projekt címe Rád szükség van! - Az egyenlő bánásmód elvét megvalósító oktatási-nevelési gyakorlat kiterjesztése III.1.1 A projekt címe Rád szükség van! - Az egyenlő bánásmód elvét megvalósító oktatási-nevelési gyakorlat kiterjesztése III.1.2 A projekt megvalósításának helyszíne Közép- Régió(k), Észak-Alföld Magyarország

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ALTERNATÍV GIMNÁZIUMI TAGINTÉZMÉNY

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ALTERNATÍV GIMNÁZIUMI TAGINTÉZMÉNY SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ALTERNATÍV GIMNÁZIUMI TAGINTÉZMÉNY (A TAGINTÉZMÉNY NEVELÉSI TERVE) Ahány ember, annyi megoldás. Vagy megoldatlanság. Ezért nem hiszek az egyre jobban szaporodó bölcs tanácsokban

Részletesebben

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR Forrás:? Tartalom 1. A LEMORZSOLÓDÓ FIATALOK JELLEMZŐ PROBLÉMÁI 2. MENTORRENDSZER 2.1. A mentor-diák viszony, segítő kapcsolat

Részletesebben

Tanulócsoportok működése és szervezése egyéni szempontok alapján a Belvárosi Tanodában

Tanulócsoportok működése és szervezése egyéni szempontok alapján a Belvárosi Tanodában "...Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, Ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell..." Tanulócsoportok működése és szervezése egyéni szempontok alapján a Belvárosi Tanodában Győrik Edit Solymosy József 2 Tanulócsoportok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 3.1 Speciális földrajzi helyzet... 7 3.2 Társadalmi környezet... 7 3.3 Az iskolahasználók

Részletesebben

Protokoll. A segítő pedagógia alkalmazása oktatási intézményben

Protokoll. A segítő pedagógia alkalmazása oktatási intézményben BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 7. Fszt 1/a. tel./fax: 789 8867 www.btabp.hu info@btabp.hu Nem a probléma érdekes, hanem az EMBER! /FÁPI-PB-2675/2009/OBmB/KRB Protokoll A segítő

Részletesebben

Csáki Anikó - Mészáros Mercedes: Pedagógiai munka a szabadságvesztés alatt és után

Csáki Anikó - Mészáros Mercedes: Pedagógiai munka a szabadságvesztés alatt és után Educatio, 2003 nyara Ehhez inkább emberszeretet kell, mint tanszeretet. (Részlet kriminális életvezetésű fiatalokkal készített életútinterjúból) Csáki Anikó - Mészáros Mercedes: Pedagógiai munka a szabadságvesztés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

HÍD - I tantárgyainak képzése

HÍD - I tantárgyainak képzése Ikt.sz: 11/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos 2013.09.01. 2016.08.31.

M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos 2013.09.01. 2016.08.31. 1/58 ZÖLD KAKAS LÍCEUM M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hatályos Jóváhagyta és elrendelte: Kerényi Mari igazgató 2013.08.20. 2013.09.01. 2016.08.31. Braun

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei 2. melléklet [9. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei Tartalom: 9.1. Híd I. program kerettanterve Bevezetés Kerettantervek 9.2. Híd II. program kerettanterve

Részletesebben

2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola

2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék Az Iskola adatai... 4 Az Óbudai Waldorf Iskola vezérképe... 5 BEVEZETŐ... 6 ISKOLÁNK TÖRTÉNETE...

Részletesebben

Senki sem különleges, vagy mindenki különleges. Senki sem közönséges, vagy mindenki közönséges.

Senki sem különleges, vagy mindenki különleges. Senki sem közönséges, vagy mindenki közönséges. Csak rajtad múlik! Senki sem különleges, vagy mindenki különleges. Senki sem közönséges, vagy mindenki közönséges. Bármit is gondolsz magadról, légy szíves, gondold ugyanazt a többiekről is, és akkor a

Részletesebben