Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58."

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C /2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: Tárgy: Hajléktalan Segítő Központtal kapcsolatos feladatok, valamint feladatátadás Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 2-i ülésén határozatában támogatta a Hajléktalan Segítő Központ feladatátadását a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének azzal, hogy az ellátási szerződés tervezete kerüljön a Képviselőtestület elé, amelybe a Szociális Bizottság által megfogalmazottak épüljenek be (kapcsolattartó személy, önkormányzat tájékoztatása, a munkavállalókat a közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetése esetén ugyanazok a kedvezmények illessék meg). A Képviselő-testületi döntés óta eltelt időszakban az intézmény több ellenőrzésen esett át, melynek keretében a megállapított hiányosságok kiküszöbölésére a fenntartó július 18- ig kapott határidőt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kistérségi Intézetétől. Tárgyi feltételek javítása érdekében milyen intézkedéseket tesz a fenntartó? Az átmeneti szálló épületrészében penészedtek a falak, hiányoznak a bűzelzárók, az éjjeli menedékhelyen hullik a vakolat, hiányoznak a fürdőrózsák, az illemhelyeken a kilincsek, rovarhálók, a nappali melegedő és népkonyha esetében pedig általánosságban elmondható, hogy felújításra szorulnak. Mikor kerül sor az intézményvezető álláshelyére vonatkozó pályázat kiírására? Képviselő-testület által elfogadott intézkedési tervet kell készíteni az intézmény teljes körű felújítására, akadálymentesítésére vonatkozóan. A Hajléktalanokért Közalapítványtól május 12-én érkezett levélben tájékoztatta Szentes Város Önkormányzatát, hogy a Hajléktalan Segítő Központ által a Hajléktalanokért Közalapítványhoz június 15-ig tartó időszakban megküldött bármely pályázati anyagot a közalapítványnak nem áll módjában befogadni, az intézményt kizárta a támogatási rendszerből. A feladatátadással kapcsolatosan a kistérség települései közül minden Képviselő-testület meghozta döntését, Nagymágocs, Fábiánsebestyén, Derekegyház, Eperjes, Szegvár Képviselő-testületei támogatták, Nagytőke Képviselő-testülete elvetette a feladatátadást.

2 Árpádhalom Képviselő-testülete olyan határozatott hozott, amelyben kéri Szentes Város Önkormányzatát, hogy az ellátási szerződés feltételeit tárgyalja újra, és azt a társulás számára kedvezőbb feltételekkel kösse meg. Az ellenőrzés kapcsán feltárt hiányosságok kijavítására az intézmény megbízott vezetője a lehetőségeihez képest az intézkedéseket megtette. Az átmeneti szálló penészesedését penészgátló szerrel folyamatosan kezelték. Szellőztetéssel, a jó idő beálltával a penészedés megszűnt. A hiányzó tárgyi eszközök ( fürdőrózsa, kilincsek ) felmérése megtörtént, pótlásuk folyamatban van, a bűzelzárókat beszerelték. A Hajléktalan Segítő Központ jogszabályban előírt tárgyi feltételeinek és akadálymentesítésének megoldására a Képviselő-testület 2009-ben jóváhagyott intézkedési terve alapján, - amit a működést engedélyező elfogadott - a Norvég, TIOP, valamint ESZA pályázatok keretében került volna sor. Az akadálymentesítés, és a teljes körű felújítás azonban csak az átmeneti szálló esetében valósult meg, a nappali ellátás, valamint az éjjeli menedékhely vonatkozásában a pályázatok ezt nem tették lehetővé. Erre figyelemmel kéri a működést engedélyező az újonnan elfogadott intézkedési tervet a feltárt hiányosságok megszüntetésére, amelyre a határozati javaslatban foglaltak szerint teszek indítványt, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak elfogadására. A feladatellátás átadásával kapcsolatosan a melléklet szerint elkészült a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés tervezete, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak megtárgyalására.../2011. Tárgy: A Hajléktalan Segítő Központtal kapcsolatos feladatok, valamint feladatátadás H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajléktalan Segítő Központtal kapcsolatos előterjesztést, és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzése kapcsán feltárt hiányosságok kiküszöbölésére az alábbi intézkedési tervet fogadja el: a) Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a Városi Intézmények Gazdasági Irodájával, valamint Szentes Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya Beruházási Csoportjával közösen a évi költségvetési koncepció készítéséig mérje fel a nappali melegedő, valamint az éjjeli menedékhely felújításához, akadálymentesítéséhez szükséges költségeket. A pénzügyi lehetőségek figyelembevételével törekedni kell arra, hogy december 31-ig a hiányzó tárgyi feltételek pótlása megtörténjen. b) A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy használjon ki minden pályázati lehetőséget, amellyel a feltárt hiányosságok megszüntetésre kerülhetnek.

3 2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajléktalan Segítő Központ feladatátadására vonatkozóan a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetével kötendő, a melléklet szerinti ellátási szerződést elfogadja és felhatalmazza Szentes Város Polgármesterét az ellátási szerződés aláírására. A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Alpolgármestere 3. Szentes Város Jegyzője 4. Hajléktalan Segítő Központ Vezetője 5. Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének Vezetője 6. Városi Intézmények Gazdasági Irodája 7. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési és Számviteli Iroda 8. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Beruházási Csoport 9. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya Szentes, június 8. Dr. Sztantics Csaba jegyző felhatalmazásával Lencséné Szalontai Mária osztályvezető Szociálpolitikai Osztály

4 Ellátási szerződés a szentesi Hajléktalan Segítő Központ működtetésére 1. számú melléklet mely létrejött egyrészt Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes Kossuth tér 6., képviseletében eljár Szirbik Imre polgármester) mint Megbízó, másrészről a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete (6721 Szeged Bárka u. 6/b. Cégbíróság bejegyzési száma: 7. Pk /1993/ sz. Fővárosi Bíróság, Magyar Vöröskereszt Szentes Területi Szervezete 6600 Szentes Kossuth tér 6.) képviseletében eljár Sasvári Krisztina megyei igazgató) mint Vöröskereszt között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Az ellátási szerződést a felek az évi LXV. tv. 81. (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) ban foglaltakra figyelemmel kötötték meg. 2. Megbízó július 1. napjától határozatlan időre, - 3 év próbaidő kikötése mellett megbízza a Vöröskeresztet a Hajléktalan Segítő Központ (férfi női nappali melegedő, éjjeli menedékhely, átmeneti szálló, népkonyha és csomagmegőrző) működtetésével. 3. A Megbízó az ellátási szerződés idejére a feladat ellátására alkalmas-, önkormányzati tulajdonú ingatlan térítésmentes használatát biztosítja a Vöröskereszt részére a 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 183 alatti ingatlanra vonatkozóan. A Megbízó és a Vöröskereszt az ellátás megkezdése előtt, előre meghatározott ütemterv szerint mind az ingóság, mind az ingatlan állapotáról, mennyiségéről leltárt vesz fel. 4. A Vöröskereszt az alábbi feladatok ellátását vállalja: A szociális ellátás formája és leírása Szakosított szociális ellátás, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 30 fő befogadására alkalmas átmeneti szállás (női, férfi) 20 fő befogadására alkalmas éjjeli menedékhely Szociális alapellátás - nappali ellátást nyújtó intézmény 30 fő befogadására alkalmas nappali melegedő 20 fő népkonyhai étkeztetés Az ellátásban részesítendők köre A lakással, tartózkodással nem rendelkező azon személyek, akik Szentes városában és Szentes kistérségében életvitelszerűen tartózkodnak. Akiknek szálláshiánya életét, testi épségét fenyegeti. Az ellátásban részesítendők száma: 50 fő átmeneti elhelyezés, valamint éjjeli menedékhely esetén, 30 fő nappali melegedő esetén, 20 fő népkonyhai étkeztetés esetén. 5. A Vöröskereszt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint biztosítja az ellátást, úgy mint tisztálkodási, mosási, főzési

5 lehetőséget, személyes használati tárgyak biztonságos megőrzését, stb., elvégzi az egészségügyi, szociális, mentálhigiénés feladatokat. 6. A Megbízó a lakók napi egyszeri meleg élelemmel való ellátása céljából helyszínre szállítással a Központi Gyermekélelmezési Konyháról hétköznapokon napi 20 adag ételt biztosít. 7. A Vöröskereszt vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásait az e tevékenységek ellátására vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, az adatkezelés és az adatvédelem szabályainak ismeretében és ezek betartása mellett végzi. 8. A hajléktalan ellátás működésének pénzügyi alapját az Szt B. pontjában meghatározott szociális intézményi normatíva melyet a Vöröskereszt közvetlenül igényel az illetékes minisztériumtól -, valamint a személyi térítési díjból származó bevétel biztosítja. 9. Az átmeneti szállás igénybevételéért az első 30 nap kivételével a hajléktalan személy személyi térítési díj fizetésére kötelezhető, melyet a működtető Vöröskereszt állapít meg, az Szt-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint. 10. Az étkezés biztosításának feltételeire, a személyi térítési díj megállapítására az Szt. és végrehajtási rendeletei, valamint a helyi szociális rendelet ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A nappali melegedő és az éjjeli menedékhely ellátásaiért az Szt-ben meghatározottak szerint térítési díj fizetését nem lehet igényelni. 11. A Megbízó a szerződésben foglalt ellátások működtetésére és az ellátások színvonalának javítása érdekében évente a tárgyévi költségvetésben meghatározott mértékű anyagi támogatást nyújt a Vöröskereszt részére, melyről felek évenként külön szerződésben rendelkeznek. 12. A Vöröskereszt saját költsége terhére vállalja, hogy az épületben lévő helyiségeknek, a rendeltetésszerű működés során felmerülő karbantartási, festési, valamint a váratlanul jelentkező hiba-elhárítási munkáit elvégzi, illetve elvégezteti. 13. A feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításáról az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározattak szerint a Vöröskereszt gondoskodik. 14. A fentiek biztosítása mellett, amennyiben olyan, az intézmény költségvetésének egy százalékát meghaladó felújítási költség merül fel, amely veszélyezteti az intézmény zavartalan működtetését, a Vöröskereszt támogatási kérelemmel fordulhat a megbízóhoz. Ebben az esetben a költségmegosztásban a felek megállapodása külön megegyezés tárgyát képzi. 15. A Vöröskereszt köteles a működtetésről szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának beszámolni. A Vöröskereszt vállalja, hogy folyamatos kapcsolatot tart a Szociális Bizottság által delegált bizottsági taggal.

6 16. A Vöröskereszt vállalja, hogy az Ellátási szerződés megkötését követően a Hajléktalan Segítő Központtal munkaviszonyban álló jelenlegi dolgozókkal, alkalmazottakkal határozatlan idejű munkaszerződést köt, és vállalja, hogy a dolgozókat ugyanabban a munkakörben alkalmazza, amelyekben a feladatátvállalást megelőzően dolgoztak. A Vöröskereszt kijelenti, hogy az alkalmazottaknak a jelenlegi bérezési rendszerét (fizetés, béren kívüli juttatás) biztosítja, illetve kijelenti, hogy a munkavállalók bérezésével kapcsolatban a béreket a mindenkori közalkalmazotti bértábla szerint állapítja meg. 17. A Szociális Bizottság jóváhagyásával Megbízó kijelenti, hogy a Hajléktalan Segítő Központtal munkaviszonyban álló alkalmazottak, mint közfeladatot ellátó alkalmazottak továbbra is jogosultak Szentes város szolgálati lakásait igénybe venni mindaddig, amíg lakásügyeik másként nem oldódnak meg, illetve amíg közfeladatot látnak el. 18. Az ellátási szerződést bármelyik fél a másikhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, 6 hónapos felmondási idővel, kártalanítási és kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja. A felmondás esetén az intézményben - a Vöröskereszt által beszerzett eszközök és berendezések a Vöröskereszt tulajdonában maradnak. Szerződésszegés esetén a szerződést megszegő fél köteles az ellátásban részesülő személyek folyamatos ellátását, illetve biztonságos elhelyezését biztosítani. 19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók. 20. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kelt: Szentes, Szirbik Imre polgármester Sasvári Krisztina igazgató Agócs Lászlóné területi vezető, üzemeltető Szentes Város Önkormányzata képviseletében MVK Csongrád Megyei Szervezete képviseletében MVK Szentes terület képviseletében

7 Megállapodás 2. számú melléklet mely létrejött egyrészről Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) képviseletében: Szirbik Imre polgármester( továbbiakban: Önkormányzat) másrészről a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete (6721 Szeged, Bárka u. 6/b) képviseletében: Sasvári Krisztina megyei igazgató (továbbiakban Vöröskereszt) között a Szentes Rákóczi F. u szám alatti Hajléktalan Segítő Központ működtetése, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, fejlesztése támogatására az Önkormányzat és a Vöröskereszt között napján létrejött Ellátási szerződés.. pontja alapján a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. Szentes Város Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete által fenntartott Hajléktalan Segítő Központ működési kiadásaira - az előző év költségvetési adatai és pénzügyi megvalósulása alapján, az aktuális jogszabályok, előírások és pénzügyi kötelezettségek figyelembe vételével elkészített költségvetési terv alapján a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének évente pénzügyi támogatást biztosít évben a támogatás éves teljes mértéke maximum Ft, mely összeg az adott év csökkentett kötelezettségeinek egy részét is tartalmazza. A Vöröskeresztnek biztosítandó támogatás megállapítása az átadás idejével összefüggő arányosítás, illetve az átadásig eltelt időszak pénzügyi teljesítését figyelembe véve kell, hogy arányosítva legyen. 3. A Vöröskereszt a támogatási összeget kizárólag a Szentes Rákóczi F. u sz. alatt működő Hajléktalan Segítő Központ működtetésére, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítására, fejlesztésére használja fel. 4. A támogatásnak a 3. pontban meghatározott célokra történő felhasználásának időszaka: július december A támogatás kifizetésének végső határideje : szeptember Az Önkormányzat a támogatási összeget az 5. pontban megjelölt időpontnak megfelelően a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete számú számlájára utalja át. A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének képviselője gondoskodik arról, hogy a támogatási összeget a szentesi Hajléktalan Segítő Központot működtető Magyar Vöröskereszt Szentes Területi Szervezetének rendelkezésére bocsátja. 7. A Vöröskereszt kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb április 30-ig írásos összefoglalót, valamint az átadott pénzről az elszámolási bizonylatok egyidejű csatolása mellett elszámolási összesítőt készít, melyet az Önkormányzat részére köteles benyújtani. Az eredeti elszámolási bizonylatokon fel kell tüntetni az alábbiakat: A szentesi Hajléktalan Segítő Központ működtetésére, továbbá a szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítására, fejlesztésére felhasználva. Az így megjelölt és fénymásolt bizonylat fogadható el az elszámolás mellékleteként.

8 8. A Vöröskereszt kötelezettséget vállal arra, hogy a fel nem használt Önkormányzati támogatás maradványainak összegét a 7. pontban megjelölt határidő lejártát követő 8 munkanapon belül hiánytalanul visszautalja az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. 9. Jelen megállapodást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Szentes, Sasvári Krisztina Megyei igazgató Szirbik Imre polgármester

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

LLL-/ lj NY R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Ügyiratszám : SZOC-6670-1j2014.

LLL-/ lj NY R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Ügyiratszám : SZOC-6670-1j2014. TELEFON: +36 42524-585; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám : SZOC-6670-1j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-62 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/495-1/2012/I. Üi.: dr. Debrey A./Simonné/dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó város oktatási-nevelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tárgy: Szociális, gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 5 db számítási anyag

Tárgy: Szociális, gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 5 db számítási anyag Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. U-15807/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális,

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. június 21-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. június 21-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. június 21-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 81/2012. (VI.21.) határozata A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola fenntartói

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

I. Az intézmények szakmai feladatellátása 2013. évben

I. Az intézmények szakmai feladatellátása 2013. évben Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 27-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. július hó 5. 10. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 88/2001. (VI.26.) Kgy. Képviselő delegálása az Alpok-Adria Munkaközösségbe

Részletesebben

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! 217/2008. (X.22.) sz. Kth: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2009. évre vonatkozóan K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. márciusi ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. márciusi ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 25-3/2015 Csanytelek

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 175/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Ellátási szerződés megkötése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 15-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 15-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 15-én 15:00 órakor

Részletesebben

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Ikt.szám: 10241-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben