I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti"

Átírás

1

2 I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben II. Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti titokká minősítés következménye IV. Jelenlegi jogi helyzet összefoglalása, gyakorlati következményei V. Megoldási lehetőségek

3 A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. (Kbt.) nem alkot önálló üzleti titok fogalmat, hanem a Ptk. üzleti titok fogalmára utal vissza. Ennek megfelelően a Kbt.-vel ellentétes olyan adat üzleti titokká minősítése, amely a Ptk. szerinti definíciónak nem felel meg (pl. beszámoló, cégkivonat). A Ptk. (2013. évi V. tv) üzleti titok definíciója: 2:47. [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)] (1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. (2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá.

4 80. (1) Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. (2) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. (3) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.

5 1. A jogalkotói elképzelés a Kbt. indokolásában található: Az ajánlattevők által a közbeszerzési eljárásban benyújtott információk nyilvánosságát - a közbeszerzési eljárás során gyakorolható iratbetekintésre vonatkozóan - három jogszabály is szabályozza: a Kbt. speciális rendelkezései mellett a Ptk. üzleti titokra vonatkozó szabályai változatlanul érvényesülnek, figyelembe kell venni továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseit. Az üzleti titok definícióján túl a Ptk. 81. (3) bekezdésében foglalt kivételek érvényesek a közbeszerzési eljárásokban is. Az utóbbi időben elterjedt azon ajánlattevői gyakorlatra tekintettel, amely túl szélesen értelmezte az üzleti titoknak nyilvánítás lehetőségét, a módosítás egyértelművé teszi, hogy közbeszerzési eljárásokban is kizárólag olyan szűk körben tagadható meg az iratbetekintés üzleti titok fennállására tekintettel, ahol a Ptk.-ban foglaltakra tekintettel a közpénzfelhasználással kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatala kivételesen megtiltható. Amennyiben az ajánlatkérő a bírálat során észleli, hogy ajánlattevő túlterjeszkedett a törvényi lehetőségeken, hiánypótlásban kell elrendelnie az üzleti titok köre megjelölésének javítását.

6 2. A bíróság és a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata a) A helytelen minősítés következménye nem lehet az ajánlat érvénytelensége Fővárosi Ítélőtábla: 4.Kf /2011/5. Az üzleti titok védelme érdekében tett ajánlattevői intézkedés nem minősül az ajánlat formai, illetve tartalmi elemének, ezért érvénytelenségi jogkövetkezményt sem von maga után. Közbeszerzési Döntőbizottság: D.180/2014., D.304/2014. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatok érvénytelenné nyilvánítására még abban az esetben sincs lehetőség, ha az érintett ajánlattevők üzleti titokká nyilvánítanak az adott esetben olyan ajánlati tartalmi elemeket, adatokat, melyek egyébként üzleti titokká nem nyilváníthatóak. (Ezen értelmezés elfogadása esetén a kérdés, amire nincs válasz: mi a teendő abban az esetben, amennyiben ajánlattevő a Kbt. 80. (2) megsértésével a bírálati szempontok szerinti vállalásait nyilvánítja üzleti titokká?)

7 b) Ajánlatkérő a helytelen ajánlattevői üzleti titokká minősítés esetén hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés kiküldésére nem jogosult Közbeszerzési Döntőbizottság: D.517/11/2013. A Kbt ában meghatározott jogintézmény nem arra szolgál, hogy alkalmazásával adott esetben hiánymentes vagy egyértelmű kijelentéseket tartalmazó dokumentum tartalma kerüljön leszűkítésre az üzleti titokká nyilvánított adatok, tények, információk, megoldások köre tekintetében, vagy ennek alkalmazásával az ajánlatkérő mintegy indokolást kérjen arról, hogy mit miért nyilvánított üzleti titoknak az érintett ajánlattevő. Az érintett ajánlattevőnek nem kell a Kbt. szabályozásrendszere alapján megindokolni az üzleti titokká minősítést és erre vonatkozóan nem alkalmazható sem a hiánypótlás sem a felvilágosítás-kérés sem. (..)

8 c) Ajánlatkérő nem jogosult felülvizsgálni ajánlattevők üzleti titokká minősítés tárgyában tett nyilatkozatait, továbbá nem kötelezheti ajánlattevőt üzleti titoktól mentes iratváltozat elkészítésére Közbeszerzési Döntőbizottság: D.304/20/2014. A jogalkotó az ajánlatkérő számára nem biztosított lehetőséget arra, hogy az egyes ajánlattevők üzleti titokká minősítés tekintetében tett nyilatkozatainak tartalmát felülvizsgálja, az ajánlatkérő így kötve van az egyes ajánlattevők nyilatkozataiban foglaltakhoz, az azokban foglalt nyilatkozatok ellenére nem biztosíthatja az üzleti titokká minősített ajánlati részekbe, hiánypótlásokba és egyéb dokumentumokba történő iratbetekintést, az üzleti titkot képező adatokat nyilvánosságra nem hozhatja( ).Az ajánlatkérőt természetszerűen nem illeti meg a Döntőbizottság hatáskörébe tartozó és a jogorvoslati eljárás során alkalmazandó és a Kbt (4) bekezdése szerint a közigazgatási szervet illető eljárási jog - amennyiben az az adott esetben értelmezhető az üzleti titoktól mentes iratváltozat elkészítésére való kötelezés tárgyában.

9 d) Ajánlatkérő tisztázási kötelezettsége és az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdések Közbeszerzési Döntőbizottság: D.126/11/2014. A konkrét esetben a Döntőbizottság megállapította, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatának 1-4. oldalain található fedlap, felolvasólap, és tartalomjegyzék kivételével a teljes ajánlatát üzleti titoknak minősítette. A Döntőbizottság a kérelmező és a nyertes ajánlattevő nyilatkozataival egyezően megállapította, hogy a nyertes ajánlatban találhatók olyan, az ajánlat elkülönített részében elhelyezett, üzleti titoknak minősített dokumentumok is, amelyek jellegüknél fogva nem tartalmaznak üzleti titkot. A teljesség igénye nélkül ilyen iratnak minősülnek azok az adatok, amelyek az írásbeli összegezésben is nyilvánosságra kerülnek, pl. a közbeszerzésnek azok a részei, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.(.) A fentiek alapján megállapítható, hogy a nyertes ajánlatának oldalán találhatók olyan iratok, amelyek a nyertes ajánlati nyilatkozatával szemben nem tartalmaznak, nem tartalmazhatnak üzleti titkot, amely iratok nyilvánosságra hozatala nem tiltható meg, vagy a nyertes ajánlattevő saját döntése alapján ezen iratokat nem minősítené üzleti titoknak. Mindezek alapján a Kbt. 80. (4) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek kellett volna a nyertessel tisztáznia az üzleti titkot tartalmazó iratok körét, melynek alapján a kérelmező kérésére a Kbt. 80. (4) bekezdése szerint kellett volna biztosítania, hogy a nyertes ajánlat azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak.

10 A határozat szerinti, az ajánlatkérőt az üzleti titokká minősítéssel kapcsolatban terhelő tisztázási kötelezettség az alábbi kérdéseket veti fel: Ajánlatkérőnek a határozat szerint a teljesen egyértelmű ajánlati nyilatkozat ellenére fennálló az üzleti titokkal kapcsolatos tisztázási kötelezettségének hogyan, a Kbt. mely jogintézményének felhasználásával kellett volna eleget tennie? Ajánlatkérő csak abban az esetben köteles tisztázni ajánlattevővel az üzleti titokká minősített adatok körét, amennyiben más ajánlattevő be kíván tekinteni az ajánlatba a Kbt. 80. (4) bekezdése szerinti iratbetekintési kérelem alapján? Vagy ezen kötelezettség automatikusan, más ajánlattevő iratbetekintési kérelme nélkül is már az ajánlatok bírálati szakaszában terheli ajánlatkérőt? Amennyiben ajánlattevő a tisztázás keretében azt a választ adja ajánlatkérőnek, hogy semmiben nem kíván módosítani az üzleti titok vonatkozásában az ajánlatban eredetileg tett nyilatkozatán, azaz fenntartja a nyilvános forrásokon keresztül is elérhető ajánlati elemek üzleti titokkénti minősítését, úgy ennek mi a közbeszerzési jogi következménye? Amennyiben az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné azon okból, hogy ajánlattevő nem változtat az üzleti titokká minősített adatok körén, úgy mi értelme van a tisztázási kötelezettségnek, tekintettel arra, hogy ebben az esetben ajánlatkérő nem jogosult a kérdéses dokumentumokat az iratbetekintés során nyilvánosságra hozni?

11 nem szankcionálható az az egyre terjedő ajánlattevői magatartás, amely a felolvasólapon szereplő adattartalmon kívül az ajánlat egészét üzleti titokká minősíti, függetlenül attól, hogy az adattartalom megfelel-e a Ptk. szerinti üzleti titok definíciónak vagy sem; az üzleti titokká minősíthető adattartalomba tehát beletartoznak pl. az alkalmasság igazolásával kapcsolatos dokumentumok, a kizáró okok hiányával kapcsolatos dokumentumok, az összegezés az ajánlatok elbírálásáról című dokumentum 12., 13., 14. pontjaiban foglaltak kitöltéséhez szükséges információk, a közbeszerzési eljárásban megajánlott termékek gyártója és típusa, az aránytalanul alacsony ár gazdasági ésszerűségét igazoló, Kbt. 69. (1) bekezdése szerinti indokolása; ajánlattevő adott adattartalmat üzleti titokká minősítő nyilatkozatával kapcsolatban ajánlatkérő sem hiánypótlást, sem felvilágosítás kérést nem küldhet ki ajánlattevő felé az átminősítés érdekében; ajánlatkérő nem jogosult saját hatáskörében átminősíteni az ajánlattevő által üzleti titokká minősített adattartalmat, ezen iratokba iratbetekintést sem engedhet az ezt kérelmező gazdasági szereplőknek; ajánlattevők az a) pont szerinti esetben nincsenek abban a helyzetben, hogy érdemi, tényekkel alátámasztott jogorvoslati kérelmet nyújtsanak be, sérül a 2007/66/EK irányelv 36. cikke szerinti hatékony jogorvoslathoz való jog; azon értelmezés elfogadása esetén, hogy az üzleti titokká minősítés jogszerűtlenségét csak bíróság állapíthatja meg, a Kbt (4) bekezdése szerinti jogintézmény (KDB kötelezés üzleti titoktól mentes iratváltozat elkészítésére a jogorvoslati eljárásban) hatékonysága alapvetően kérdéses; a leghatékonyabb kontroll, a versenytársak kontrolljának kiiktatásával a hamis adatszolgáltatás kockázata csökken.

12 Az irányelvi szabályozás a nemzeti jogalkotás hatáskörébe utalja a közbeszerzési eljárásokban üzleti titokká minősíthető adatok körét A 2004/18/EK irányelv 6. cikke Titoktartás Ezen irányelv rendelkezéseinek különösen az odaítélt szerződések közzétételére vonatkozó kötelezettségekre, valamint a részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 35. cikk (4) bekezdésében és 41. cikkben előírt tájékoztatására vonatkozó kötelezettségekkel kapcsolatos rendelkezések sérelme nélkül, és az ajánlatkérő szervre irányadó nemzeti joggal összhangban, az ajánlatkérő szerv nem hozhat nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági szereplők által megadott adatokat, amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; ilyen adatok különösen a műszaki vagy kereskedelmi titkok és az ajánlatok bizalmas vonatkozásai.

13 2014/24/EU irányelv 21. cikke Titoktartás (1) Hacsak ezen irányelv vagy az ajánlatkérő szervre vonatkozó nemzeti jog, különösen az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatos jogszabályok másként nem rendelkeznek, és az odaítélt szerződések közzétételére vonatkozó kötelezettségek, valamint a részvételre jelentkezők és az ajánlattevők részére az 50. és 55. cikk értelmében nyújtandó tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek sérelme nélkül, az ajánlatkérő szerv nem hozhat nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági szereplők által megadott adatokat, amelyeket azok bizalmasnak minősítettek, ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki vagy üzleti titkokat és az ajánlatok bizalmas vonatkozásait.

14 A nemzeti jogalkotás hatáskörét kihasználva a hatékony jogorvoslathoz való ajánlattevői jog érvényesíthetősége érdekében célszerű lenne a Kbt. módosításával egyértelművé tenni, hogy ajánlattevő nem minősítheti üzleti titokká az összegezés kitöltéséhez szükséges adattartalmat; nem minősítheti üzleti titokká az alkalmasság igazolásával és a kizáró okok alóli mentesség igazolásával kapcsolatos dokumentumokat; nem minősítheti üzleti titokká a megajánlott termék gyártóját és típusát; nem minősítheti üzleti titokká az aránytalanul alacsony árának gazdasági ésszerűségét igazoló, Kbt. 69. (1) bekezdése szerinti indokolásának azon részét, amelyből megállapítható, hogy ajánlattevő ajánlati árának kialakítása során milyen költségtételekkel számolt.

15 Köszönöm a figyelmet! Dr. Csók István

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 17. 2014. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2014. (II. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 491/B/1996 Budapest, 2004.04.06 12:00:00 de. Bihari Mihály Dr. 12/2004. (IV. 7.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2004. évi 43. számában

Részletesebben

A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült.

A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült. A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült. AMIT TUDNI AKARTÁL A KÖZBESZERZÉSRŐL, DE NEM MERTED MEGKÉRDEZNI MI IS AZ A KÖZBESZERZÉS? A közpénzek elköltésének

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÉSZREVÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÉSZREVÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÉSZREVÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium csupán két napot (amelyből az egyik május 1-ére, azaz munkaszüneti napra esett) biztosított

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz.

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. MÓDOSÍTÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG A T/7022/26. sz. ajánlásból 4. Karácsony Gergely képviselő a törvényjavaslat

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK

TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TITKOS ÜGYKEZELOI ISMERETEK Tananyag Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Szerzők: I. rész: Tapa Barnabás II. rész: Hegedűs Tamás Lektorálta: Zala Mihály Kézirat lezárva:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben