A Kbt március 15-i módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kbt. 2014. március 15-i módosítása"

Átírás

1 Dr. Kovács László főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közbeszerzésért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzés-stratégiai és Tájékoztatási Főosztály június 18.

2 I. A módosítás célja a Kbt. szabályainak a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényhez (új Ptk.) történő igazítása gyakorlati tapasztalatokból eredő módosítási szükségletek (pl. ajánlattétel tárgyalásos eljárásban, árazott költségvetés korrekciója) korrekció (pl. munkaügyi jogsértéssel összefüggő kizáró ok Kbt. 56. (1) bekezdés g) pont) 1

3 II. Főbb módosuló rendelkezések II.1. Ajánlattételi nyilatkozat Kbt. 36. (3) bekezdés módosítása az ajánlattételi nyilatkozatot [Kbt. 60. (3) bekezdés] eredeti, aláírt példányban kell benyújtani csak nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén elektronikus ajánlatoknál a Kbt. 35. (4) tartalmaz speciális rendelkezést: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás ok: új Ptk. előírásainak való megfelelés 2

4 közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat egy speciálisan szabályozott, szerződés megkötésére irányuló ajánlat meg kell felelnie az új Ptk. írásbeliséggel kapcsolatos követelményeinek: Ptk. 6:7. (2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a jognyilatkozat akkor minősül írásba foglaltnak, ha jognyilatkozatát a nyilatkozó fél aláírta. közbeszerzési irányelvek eltérő fogalmat használnak [Kbt a. pont] rendelkezni kell arról, ha a Ptk. jognyilatkozatokra vonatkozó általános szabályaitól a Kbt. el kíván térni (lásd elektronikus nyilatkozatok) 3

5 II.2. Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása Kbt. 55. (6) bekezdés c) pont módosítása továbbra is sortartásos kezességvállalás [Ptk. 6:419. ] a kezesség kifejezetten a jogszabály rendelkezésénél fogva jön létre (törvényi kezesség) külön nyilatkozat már nem szükséges minta: 306/2011. Korm. rendelet 10. (2) bekezdés törlésre került az a kitétel, hogy a kezesség olyan kár megtérítéséért áll fenn, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg 4

6 306/2011. Kr. 10. (2) Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő (részvételre jelentkező) felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vagy mely konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmasságot igazol. 5

7 II.3. Kizáró okok Kbt. 56. (1) bekezdés g) pont az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló 2009/52/EK Irányelvnek való megfelelés Kbt. 57. (1) bekezdés c) pont az Európai Unió Bíróságának C-465/11. sz. ügyben hozott döntésével való összhang biztosítása: kizárólag az egyedi esetben mérlegelendő súlyos kötelezettségszegés vezethet csak az ajánlattevő kizárásához 6

8 Kbt. 56. (1) bekezdés g) pont g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 7/A. -a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 7

9 Kbt. 57. (1) bekezdés c) pont c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 8

10 II.4. Tárgyalásos eljárások és a bontás Okok: érdekképviseleti szervek gyakorlati tapasztalatai tárgyalások menetének szabad alakítására szabályok visszaélésszerű alkalmazása vonatkozó Cél: tárgyalások során történő ajánlattétel korlátozása mindig legyen kötelező a végleges ajánlat benyújtása és nyilvános bontása verseny tisztaságának és a transzparencia követelményének erősítése Változások: tárgyalás menete bontás (fedezet és becsült érték ismertetése) 9

11 Tárgyalások menetére vonatkozó változások Kbt. 92. (7) bekezdés módosítása lényeg: tárgyaláson ajánlat nem tehető a tárgyalások lezárásaként ajánlatkérő köteles az ajánlattevőket végleges írásbeli ajánlat benyújtására felhívni kivétel: az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot feltétel: ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban ezt lehetővé tette pl: az ajánlatkérő csak egy ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre, vagy több ajánlattevőt hívott fel, de csak egy tett ajánlatot, nem tartozik azonban ebbe a körbe, ha az előzetes értékelés [Kbt. 93. (2) bekezdés, 98. (2) bekezdés] eredményeként csak egy ajánlattevővel kellene a tárgyalni 10

12 Végleges ajánlatok bontása Kbt. 62. (4) bekezdésének módosítása ha több ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlatok benyújtására határidőt kell meghatározni bontás az általános szabályok szerint ha csak egy ajánlattevő tett ajánlatot több lehetőség általános szabályok szerint határidő a végleges ajánlatok benyújtására és bontására ha az ajánlattételi felhívás, illetve a dokumentáció lehetővé teszi, a végleges ajánlat a tárgyalás során is megtehető ilyenkor becsült érték és fedezet ismertetése végleges ajánlat megtételét követően a tárgyalás során, de előbb is lehet 11

13 II.5. Árazott költségvetés Kbt. 67. (8) bekezdésének módosítása jogalkalmazási bizonytalanság miatt a törvényi rendelkezés egyértelműsítése: a tételes árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek, törölhetőek ajánlati ár (vagy értékelésre kerülő eleme) nem változhat javított költségvetés tekintetében a Kbt. 68. szerinti számítási hiba javításra nem kerülhet sor a teljes árazott költségvetés hiánya továbbra sem korrigálható átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén kötelező más szerződések esetében is irányadó lehet 12

14 II.6. Üzleti titok Kbt. 80. (1) bekezdésének módosítása Ptk. 2:47. -a az üzleti titok mellett megkülönbözteti a védett ismeret (know-how) védelmét erre is szükséges utalni a jogszabályszövegben közpénzfelhasználás kapcsán az üzleti titokra történő hivatkozás szűkebb lehetőségéről nem az új Ptk., hanem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezik 13

15 Teljes ajánlat üzleti titokká minősítése Kbt. 80. (1) bekezdés: Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. teljes ajánlat üzleti titokká minősítése jogellenes, mert: a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvébe ütközik a Kbt. 80. (1) bekezdésébe ütközik nem elvárás, hogy az ajánlatkérő felülbírálja az ajánlattevői minősítést nyilvánosan elérhető információk (elektronikus adatbázisok, közbeszerzési referenciák, stb.) nem képezhetnek üzleti titkot 14

16 II.7. Szerződéskötési kötelezettség és mentesülés Kbt (9) bekezdésének módosítása gyakorlati tapasztalatok alapján cél: ajánlattevő ajánlati kötöttsége tartalmának tisztázása ajánlattevő szerződéskötési kötelezettségének megerősítése fennállása alatt a nyertes ajánlattevő nem léphet vissza a szerződés megkötésétől kártérítési igények érvényesíthetősége 15

17 II.8. Biztosítékok Kbt ának módosítása Ptk-val való összhang + egyértelműsítés éles elhatárolás a Ptk-ban szabályozott szerződést megerősítő biztosítékoktól E, valamint a 38. (3) bekezdés s) pontjának rendelkezései nem alkalmazandóak a Ptk. Hatodik Könyvének XXVI. Fejezetében szabályozott, a szerződést megerősítő biztosítékokra. pénzösszeg befizetése helyett óvadék garanciavállalás 16

18 Pénzösszeg befizetése helyett óvadék Ptk. 5:95. -a és 6:42. (3) bekezdése alapján nem csak pénzben, illetve befizetéssel/átutalással lehet alapítani óvadékot, de a Kbt. csak ezt fogadja el egyéb esetek a Kbt (6) bekezdés b) pont szerint visszatartás is az óvadékra vonatkozó szabályok szerint (hibás teljesítési biztosítéknál) 17

19 Garanciavállalás Ptk. szerint nem csak bank vállalhat garanciát Kbt. viszont csak a bank vagy a biztosító által vállalt garanciát fogadja el egyéb garanciavállalás a Kbt (6) bekezdés b) pont szerint 18

20 III. Végrehajtási rendeletek módosítása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet csak technikai jellegű módosítás a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet csak technikai jellegű módosítás a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet csak technikai jellegű módosítás 19

21 "a Kbt. 56. (1) bekezdés g) pontjára vonatkozóan a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból [310/3011. Korm. rendelet 2. f) pont, 4. d) pont] 20

22 "A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a honlapján a Kbt. 56. (1) bekezdés g) pontja alapján érintett, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint általa közrendvédelmi bírsággal sújtott gazdasági szereplőkről - a személyes adatok sérelme nélkül - tájékoztatást tesz közzé a határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig. Ha a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tudomására jutott, hogy határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a kizáró okra vonatkozó adatokat a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, megjelölve a keresetet elutasító vagy a határozatot megváltoztató döntés jogerőre emelkedésének időpontját. Amennyiben az adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került - a keresetindításról történő tudomásszerzéssel egyidejűleg - intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törléséről. [310/2011. Korm. rendelet 11. (4) bekezdés] 21

23 IV. Egyéb változások a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény módosítása aránytalanul alacsony ajánlati ár vizsgálata 306/2011. Korm. rendelet szabályának mintájára közbeszerzési eljárásokban való alkalmazhatósága aggályos Kbt. 3. e témában a Kbt. eltérést nem enged az építési beruházásokkal szemben erre vonatkozóan nem tartalmaz a Kbt. felhatalmazó rendelkezést 22

24 "72/B. (1) Ha az a) 1. (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott, valamint b) 1. (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott tevékenységek szervezésével és irányításával összefüggő tevékenységre (a továbbiakban együtt: vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenység) irányuló közbeszerzési eljárásban a rezsióradíj mértéke a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 71. -a szerint önállóan értékelésre kerül, aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, és köteles az ajánlatkérő a Kbt a szerint indokolást kérni, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb a rendészetért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékénél. 23

25 (2) Az (1) bekezdésen kívüli esetekben az ajánlatkérő a Kbt. 69. (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében köteles arra vonatkozóan is tájékoztatást kérni, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Az ajánlatkérő az ajánlattevő által nyújtott indokolás gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségének vizsgálata során figyelembe veszi a rendészetért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékét, és ha az ajánlatban alkalmazott rezsióradíj annál alacsonyabb, különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 69. (6) bekezdése szerinti körülmény fennállását." 24

26 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 25

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti

I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti I. Az üzleti titok fogalma a közbeszerzésben II. Az üzleti titokká minősíthető adatok körével kapcsolatos főbb Kbt. szabályok III. A helytelen üzleti titokká minősítés következménye IV. Jelenlegi jogi

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

2013. évi XXXIV. törvény

2013. évi XXXIV. törvény 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól (KÉ 2012. évi 82. szám; 2012. július 20.) A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben