AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/ faxszám: +36/94/ kapcsolattartó: Dr. Németh Csaba osztályvezető cím: ajánlatkérő technikai azonosítója: AK15946 b) A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a tárgyalásos eljárás jogcíme: a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján c) A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja: Ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő iratokat közvetlenül küldi meg - elektronikus úton is - az ajánlattevőknek. A dokumentáció megküldésének határideje: a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, közvetlenül küldi meg az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek. A beszerzés helye: nem releváns A beszerzés pénzügyi feltételei: a dokumentációért nem kell fizetni d) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Az L00038 regisztrációs számú, PaNaNet Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata című Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatást nyert projekt 5. moduljához Turisztikai kínálat és termékfejlesztés való turisztikai szakértői tevékenység ellátása, szolgáltatás megrendelés beszerzése (a csatolt közbeszerzési műszaki leírásban részletezve): Részteljesítés Részteljesítési Részteljesítések leigazolásának feltétele határidők május 31. Egész napos workshop 1 db Új természetturisztikai kínálati csomag - 35 db december 10. A csomagok piacra jutásának részletes szakmai megvalósíthatósági koncepciója a már meghatározott stratégiák és csatornák felhasználásával - 1 db Monitoring dokumentáció, mely tartalmazza a továbbfejlesztett, módosított természetturisztikai kínálati csomagokat is 1 db Zárójelentés, az értékesítési rendszer továbbfejlesztésére irányuló javaslatokkal 1 db, min. 30 oldal terjedelemben 1

2 e) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: vállalkozási szerződés A szerződés teljesítésének határideje: december 10. f) A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/a. g) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A teljesítés igazolás alapján kiállított számla a Kbt (3) bekezdésében előírtak szerint, átutalással kerül kiegyenlítésre. A finanszírozás 85%-ban Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja (ERFA), 15%-ban hazai társfinanszírozás. Ajánlatkérő 1 db rész-számla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget részteljesítési határidőkhöz igazítva, a dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlattevőnek a fizetési feltételek elfogadására vonatkozóan nyilatkoznia szükséges. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. rendelkezései szerint jár el a kifizetések tekintetében. h) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánl a- tot, valamint a részajánlat tétel lehetősége vagy annak kizárása: ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem tehet, ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja. i) Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. j) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: Az előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Az előírt kizáró okok igazolási módja: Ajánlattevőknek a Kbt (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozó - a 310/2011. (XII.23.) Korm. 2. i) pont ib) alpontjában és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerinti külön nyilatkozatot. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. k) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 2

3 P. Pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények: A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód: P.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát az előző legfeljebb három évre vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a köz ös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a k ö- zöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A ka pacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az Ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az előző legfeljebb három évre vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el évente a nettó 15 millió forintot, vagy a nettó eurót, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából, 3

4 turisztikai szakértői tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el évente az 5 millió forintot, vagy a nettó Eurót. (Attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.) M. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód: M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdésének alapján: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet,amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás; b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 4

5 a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az Ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a vizsgált három év folyamán ( közötti időszak) végzett szolgáltatásai közül nem rendelkezik legalább 2 db pozitív tartalmú, az ajánlattétel időpontjáig befejezett, vagy addig legalább 12 hónapja folyamatosan fennálló, turisztikai szakértői tevékenységre vonatkozó referenciával, mely egyenként eléri a nettó 5 millió forintot, vagy a nettó eurót. l) Az ajánlattételi határidő: január óra m) Az ajánlatok benyújtásának címe: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/a. n) Az ajánlattétel nyelve: magyar, a nem magyar nyelven keletkezett iratok hiteles fordítását és a felelős fordítását is elfogadja Ajánlatkérő. p) Az ajánlatok felbontásának helye: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/a. ideje: január óra Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. (2) bekezdése szerint q) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap r) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: december 11. s) Az első tárgyalás időpontja: január óra t) Ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk: ajánlati biztosítékot ajánlatkérő nem kér az ajánlattevőktől u) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: L00038 regisztrációs számú, PaNaNet Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata című Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatást nyert projekt. v) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 5

6 A tárgyaláson cégjegyzésre jogosult vagy megfelelő meghatalmazással bíró személy vegyen részt, aki a szerződéses feltételek tisztázása során az ajánlattevő nevében jognyilatkozatokat tehet. Ajánlatkérő az írásban benyújtott ajánlatok áttekintését, az esetleges hiánypótlásokat és nem egyértelmű kijelentések tisztázását követően, az érvényes ajánlatot tett, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevőkkel tárgyalást folytat. A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel és a legkedvezőbb feltételekkel köthesse meg a szerződést. Ajánlatkérő az ajánlattevővel ismerteti az ajánlattal kapcsolatos vonatkozó általános megállapításait, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők a Kbt. 94. (1) bekezdése szerint a szerződés feltételeiről tárgyalnak. A Kbt. 96. (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalás(ok) befejezésének időpontjától van kötve. A Kbt. 97. (2) bekezdése szerin t a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy - az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetőleg körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását, - az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalás(ok) befejezésével végleges ajánlatot adni, - a bírálat szempontjai vagy módszere változna, A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalás(ok) befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. Az ajánlatkérő előzetesen egy tárgyalási fordulót tervez. z) egyéb információk: 1. Az összegzés megküldésének tervezett időpontja: január 24. A szerződéskötés tervezett időpontja: február Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a gazdasági és pénzügyi valamint a műszaki, szakmai alkalmasság igazolási módjai tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet előírásaira. 3. Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevő viseli. 4. Ajánlattevőtől nyilatkozat csatolása szükséges a Kbt. 40. (1) bekezdésére vonatkozóan. 5. Ahol az Ajánlatkérő dokumentum benyújtását írja elő, ott a Kbt. 36. (3) bekezdésére tekintettel a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik. 6

7 6. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdések szerinti nyilatkozatot. 8. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni. Idegen nyelvű iratok benyújtása esetén annak hiteles vagy felelős magyar fordítása is benyújtandó az eredeti idegen nyelvű okirattal együtt a Kbt. 36. (3) bekezdése szerinti formában. Kbt. 36. (3) Ahol e törvény vagy e törvény, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Hiteles fordítás esetén a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, ill. a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet, val a- mint az évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet alapján az arra jogosult személy/szervezet végzi el a fordítást és azt a rendeleteknek megfelelő módon hitelesíti. Felelős fordítás alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az Ajánlattevő cégszerűen aláírja és tartalmáért teljes felelősséget vállal. 9. Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdésében foglaltak szerint az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte. 10. Szerződést biztosító mellékkötelezettség: késedelmi kötbér, melynek mértéke 141,60 Euró/naptári nap, melynek elfogadásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. 11. Közös ajánlat esetén az ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt ában előírtakat. 12. Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) bármilyen módon öszszefűzve és 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file), cégszerűen aláírva, minden, tartalommal rendelkező oldal folyamatos sorszámozásával, számozott tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. Az ajánlatnak a Kbt. 60. (6) bekezdésének megfelelően felolvasólapot is kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint a nettó és a bruttó ajánlati árat. Az ajánlattevőtől cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik. A csomagolásra rá kell írni: A PANANET AT-HU ETE , L00038 projekt keretében, szakmai szakértői tevékenység beszerzésre ajánlat - határidő előtt nem bontható fel! A benyújtott példányok borítólapján fel kell tüntetni az eredeti és a másolat feliratot. Amennyiben az eredeti és a másolat között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. 13. Az ajánlattevő a felhívással és a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt ában foglaltak alapján a Kbt (5) bekezdését figyelembe véve kérhet, illetve kaphat. 14. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. szerint biztosítja. 7

8 15. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdésére, tekintettel arra, hogy a beszerzés támogatásból valósul meg. 16. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. 8