A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II."

Átírás

1 A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II.

2 A diplomáciai képviselő és konzuli tisztviselő adó- és vámmentessége Az igazgatási-műszaki személyzet, a kisegítő személyzet tagjának mentességei. A családtagok mentességei A fogadó állam állampolgáraira vonatkozó mentességek A mentességek kezdete és vége A harmadik államokat érintő kötelezettségek. A fogadó állam törvényeinek tiszteletben tartása A haszonszerző tevékenység tilalma

3 A diplomáciai képviselő és konzuli tisztviselő adó- és vámmentessége BDE 34. Cikk A diplomáciai képviselő mentes minden személyes vagy tárgyi, országos, regionális vagy községi adó és illeték alól, kivéve: a) az áruk vagy szolgáltatások árába rendszerint belefoglalt közvetett adókat; b) a fogadó állam területén fekvő, magántulajdonban álló ingatlan után járó adókat és illetékeket, hacsak a kérdéses ingatlant nem a küldő állam javára, a képviselet céljára tartja; c) a fogadó állam által kirótt örökösödési illetéket, nem érintve a 39. Cikk 4. bekezdésének rendelkezéseit; d) a fogadó államban levő forrásból eredő magánjövedelem után járó adókat és illetékeket, valamint a fogadó államban levő kereskedelmi vállalkozásokba befektetett tőke adóját; e) a szolgáltatások fejében járó díjakat; f) ingatlanvagyonnal kapcsolatos bejegyzési, bírósági, vagy jegyzőkönyvi, jelzálog- és bélyegilletéket, nem érintve a 23. Cikk rendelkezéseit. BDE 35. Cikk A fogadó állam köteles mentesíteni a diplomáciai képviselőt minden személyes szolgáltatás, a közmunka bármely formája és a katonai terhek, mint a katonai igénybevétel, beszolgáltatás és beszállásolás alól.

4 BDE 36. Cikk 1. A fogadó állam az általa hozott törvények és rendeletek szerint engedélyezi a behozatalt és biztosít mentességet minden vám és adó, valamint a kapcsolatos közterhek tekintetében, ide nem értve a raktározási, fuvar és hasonló szolgáltatások díját, a) a képviselet hivatalos használatára szolgáló tárgyakra, b) olyan tárgyakra vonatkozólag, amelyek a diplomáciai képviselő, vagy a vele közös háztartásban élő családtagok személyes használatára szolgálnak, ideértve a berendezkedéshez szükséges tárgyakat. 2. A diplomáciai képviselő személyi poggyásza mentes a vámvizsgálat alól, kivéve ha komoly ok van annak feltételezésére, hogy a poggyász olyan tárgyakat tartalmaz, amelyekre nem terjednek ki a jelen cikk 1. bekezdésében említett mentességek, vagy amelyeknek behozatala vagy kivitele a fogadó állam jogszabályai szerint tilos, vagy annak vesztegzárra vonatkozó rendelkezései alá esik. Az ilyen vizsgálatot csak a diplomáciai képviselő vagy igazolt képviselője jelenlétében lehet lefolytatni.

5 BKE 49. Cikk Adómentesség 1. A konzuli tisztviselők és a konzuli alkalmazottak, valamint a háztartásukban élő családtagjaik mentesek minden személyes vagy dologi, országos, regionális és községi adó és illeték alól, kivéve: a) az áruk vagy szolgáltatások árába rendszerint belefoglalt közvetett adókat; b) a fogadó állam területén fekvő, magántulajdonban álló ingatlanok után járó adókat és illetékeket, a 32. Cikk rendelkezéseinek fenntartásával; c) a fogadó állam által kirótt örökösödési és tulajdonátruházási illetékeket, az 51. Cikk b) pontja rendelkezéseinek fenntartásával; d) a fogadó államban levő forrásból eredő magánjövedelem - ideértve a tőkehozadékot is - után járó adókat és illetékeket, valamint a fogadó államban levő kereskedelmi vagy pénzügyi vállalkozásokba befektetett tőke adóját; e) a szolgáltatások fejében kiszabott díjakat; f) bejegyzési, bírósági vagy jegyzőkönyvi, jelzálog- és bélyegilletékeket, a 32. Cikk rendelkezéseinek fenntartásával. 2. A kisegítő személyzet tagjai a szolgálatukért kapott munkabér tekintetében mentesek az adók és illetékek alól. 3. Olyan személyek alkalmazása esetén, akiknek fizetése vagy munkabére a fogadó államban nem mentes a jövedelemadó alól, a konzuli képviselet tagjainak tiszteletben kell tartaniok azokat a kötelezettségeket, amelyeket a fogadó állam törvényei és más jogszabályai a jövedelemadó behajtása tekintetében a munkáltatókra rónak.

6 BKE 50. Cikk Vám és vámvizsgálat alóli mentesség 1. A fogadó állam az általa hozott törvények és rendelkezések szerint engedélyezi a behozatalt és biztosít mentességet minden vám és adó, valamint a kapcsolatos közterhek tekintetében, ide nem értve a raktározási, fuvar- és hasonló szolgáltatások díját; a) a konzuli képviselet hivatalos használatára szolgáló tárgyakra; b) olyan tárgyakra vonatkozólag, amelyek a konzuli tisztviselő és a háztartásban élő családtagok személyes használatára szolgálnak, ideértve a berendezkedéséhez szükséges tárgyakat. A behozott fogyasztási Cikkek nem haladhatják meg azt a mennyiséget, amely az érdekelt személyek közvetlen használatára szükséges. 2. A konzuli alkalmazottak a jelen Cikk 1. bekezdésében említett kiváltságokat és mentességeket élvezik az első berendezkedésük céljára behozott tárgyakat illetően. 3. A konzuli tisztviselők és a háztartásukban élő családtagok magukkal hozott személyi poggyásza mentes a vámvizsgálat alól. Az említett poggyászt megvizsgálni csak akkor lehet, ha komoly okok vannak annak feltételezésére, hogy az olyan tárgyakat tartalmaz, amelyek nem szerepelnek a jelen Cikk 1. bekezdése b) pontjában, vagy amelyeknek behozatala vagy kivitele a fogadó állam törvényei vagy más jogszabályai szerint tilos, vagy amelyek annak vesztegzárra vonatkozó törvényei vagy más jogszabályai alá esnek. Az ilyen vámvizsgálat csak a konzuli tisztviselő vagy az illető családtag jelenlétében történhet.

7 BKE 51. Cikk Öröklés a konzuli képviselet tagja vagy annak valamely családtagja után A konzuli képviselet tagjának vagy a háztartásában élő családtagjának halála esetén a fogadó állam köteles arra, hogy: a) lehetővé tegye az elhunyt ingóságainak kivitelét, kivéve azokat a fogadó államban szerzett ingóságokat, amelyeknek kivitele az elhalálozás időpontjában tilos volt; b) ne rójon ki semmiféle országos, regionális vagy községi örökösödési vagy tulajdonátruházási illetéket az olyan ingóvagyon után, amely kizárólag azért volt a fogadó államban, mert az elhunyt mint a konzuli képviselet tagja, vagy mint a konzuli képviselet tagjának családtagja tartózkodott ott.

8 Az igazgatási-műszaki személyzet, a kisegítő személyzet tagjának mentességei BDE 37. Cikk 1. A diplomáciai képviselő családjának a háztartásában élő tagjai, amennyiben nem állampolgárai a fogadó államnak, részesülnek a Cikkekben meghatározott kiváltságokban és mentességekben. 2. A képviselet igazgatási és műszaki személyzetének tagjai, a háztartásukban élő családtagokkal együtt, amennyiben nem állampolgárai vagy állandó lakosai a fogadó államnak, a Cikkekben meghatározott kiváltságokban és mentességekben részesülnek, kivéve azt, hogy a 31. Cikk 1. bekezdésében meghatározott, a fogadó állam polgári és államigazgatási joghatósága alóli mentesség nem terjed ki a hivatali kötelességeik teljesítése körén kívül eső ténykedéseikre. Az említett személyek ugyancsak részesülnek a 36. Cikk 1. bekezdésében említett kiváltságokban az első berendezkedésük céljára behozott tárgyakat illetően. 3. A képviselet kisegítő személyzetének azok a tagjai, akik nem állampolgárai vagy állandó lakosai a fogadó államnak, mentességben részesülnek a hivatali kötelességeik teljesítése során végzett ténykedésük tekintetében, adó- és illetékmentességben részesülnek az alkalmaztatásuk folytán kapott illetményeikre nézve és megilleti őket a 33. Cikkben foglalt mentesség.

9 4. A képviselet tagjai háztartási alkalmazottai, amennyiben nem állampolgárai vagy állandó lakosai a fogadó államnak, adó- és illetékmentességben részesülnek az alkalmaztatásuk folytán kapott illetményeikre nézve. Egyéb vonatkozásban csak a fogadó állam által engedett mértékben élveznek kiváltságokat és mentességeket. A fogadó államnak e személyek feletti joghatóságát mégis olyan módon kell gyakorolnia, hogy indokolatlanul ne akadályozza a képviselet feladatainak teljesítését.

10 A családtagok mentességei BDE 37. Cikk 1. A diplomáciai képviselő családjának a háztartásában élő tagjai, amennyiben nem állampolgárai a fogadó államnak, részesülnek a Cikkekben meghatározott kiváltságokban és mentességekben.

11 A fogadó állam állampolgáraira vonatkozó mentességek BDE 38. Cikk 1. Az a diplomáciai képviselő, aki állampolgára a fogadó államnak, vagy állandóan a fogadó államban lakik, csak a hivatali kötelességeinek teljesítése során kifejtett ténykedése tekintetében részesül a joghatóság alóli mentességben és sérthetetlenségben, hacsak a fogadó állam nem biztosít számára ezen túlmenő kiváltságokat és mentességeket. 2. A képviselet személyzetének azok az egyéb tagjai, valamint azok a háztartási alkalmazottak, akik állampolgárai vagy állandó lakosai a fogadó államnak, csak a fogadó állam által megengedett mértékben részesülnek kiváltságokban és mentességekben. A fogadó államnak e személyek felett joghatóságát mégis olyan módon kell gyakorolnia, hogy indokolatlanul ne akadályozza a képviselet feladatainak teljesítését.

12 BKE 71. Cikk A fogadó állam honosai vagy állandó lakosai 1. Azok a konzuli tisztviselők, akik a fogadó állam honosai vagy a fogadó állam állandó lakosai - feladataik ellátása során kifejtett, hivatalos ténykedéseik tekintetében - csak joghatóság alóli mentesség és személyes sérthetetlenségben, továbbá a 44. Cikk 3. bekezdésében említett kiváltságokban részesülnek, hacsak a fogadó állam nem biztosít számukra az említetteken túlmenő könnyítéseket, kiváltságokat és mentességeket. A fogadó államnak a 42. Cikkben előírt kötelezettsége az említett konzuli tisztviselők tekintetében is fennáll. Ha ilyen konzuli tisztviselő ellen büntető eljárást indítottak, az eljárást - hacsak az illető személy nincs letartóztatásban vagy őrizetben - oly módon kell lefolytatni, hogy az a konzuli feladatok végzését minél kisebb mértékben akadályozza. 2. A konzuli képviselet egyéb olyan tagjai, akik a fogadó állam honosai vagy a fogadó állam állandó lakosai és családtagjaik, valamint a jelen Cikk 1. bekezdésében említett konzuli tisztviselők családtagjai könnyítésekben, kiváltságokban és mentességekben csak a fogadó állam által engedett mértékben részesülnek. A konzuli képviselet tagjának családtagjai és a magánszemélyzet tagjai, akik a fogadó állam honosai vagy a fogadó állam állandó lakosai, könnyítésekben, kiváltságokban és mentességekben szintén csak a fogadó állam által megengedett mértékben részesülnek. A fogadó államnak e személyek feletti joghatóságát mindazonáltal oly módon kell gyakorolnia, hogy méltánytalanul ne akadályozza a konzuli képviselet munkáját.

13 A mentességek kezdete és vége BDE 39. Cikk 1. A kiváltságok és mentességek az azokra jogosult személyeket attól az időponttól kezdve illetik meg, amikor állásuk elfoglalása céljából belépnek a fogadó állam területére, vagy ha már a fogadó állam területén tartózkodnak, attól az időponttól, amikor kinevezésüket a külügyminisztériummal vagy a közös megállapodás szerint kijelölt más minisztériummal közölték. 2. Ha a kiváltságokban és mentességekben részesülő személy hivatalos megbízatása véget ért, e kiváltságok és mentességek rendszerint akkor szűnnek meg, amikor az illető az országot elhagyja, vagy amikor az evégre adott ésszerű határidő lejárt, de az említett időpontokig a kiváltságok és mentességek mindenképpen, még fegyveres összeütközés esetében is fennállnak. Mégis ama cselekmények tekintetében, amelyeket az ilyen személy a képviselet tagjaként hivatali kötelességei teljesítése során végzett, a mentesség továbbra is fennmarad. 3. A képviselet valamely tagjának halála esetén családtagjai az őket megillető kiváltságokban és mentességekben továbbra is részesülnek, annak az ésszerű határidőnek a lejártáig, amely számukra a fogadó állam területének elhagyására nyitva áll.

14 4. Ha a képviselet olyan tagja, aki nem állampolgára vagy állandó lakosa a fogadó államnak, vagy a háztartásában élő családtag meghal, a fogadó állam lehetővé teszi az elhunyt ingóságainak elszállítását, kivéve azokat a fogadó államban szerzett ingóságokat, amelyeknek kivitele az elhalálozás időpontjában tilos volt. Örökösödési illeték nem róható ki az olyan ingóvagyon után, amely kizárólag azért volt a fogadó államban, mert az elhunyt, mint a képviselet tagja, vagy mint a képviselet családtagja tartózkodott ott. BKE 53. Cikk A konzuli kiváltságok és mentességek kezdete és megszűnése 1. Az Egyezményben említett kiváltságok és mentességek a konzuli képviselet valamennyi tagját attól az időponttól kezdve illetik meg, amikor hivataluk elfoglalása céljából a fogadó állam területére lépnek, vagy ha már korábban a fogadó állam területén tartózkodtak, attól az időponttól kezdve, amikor a konzuli képviseleten hivatalba lépnek. 2. A konzuli képviselet tagjának a háztartásban élő családtagjait, valamint magánszemélyzetének tagjait az e Szerződésben említett kiváltságok és mentességek a következő időpontok közül a legkésőbbitől kezdve illetik meg: az az időpont, amelytől kezdve az illető konzuli tisztviselő a jelen Cikk 1. bekezdése szerint kiváltságokat és mentességeket élvez; az az időpont, amikor a fogadó állam területére lépnek; vagy amikor az említettek szerint családtaggá vagy a magánszemélyzet tagjává válnak.

15 3. Ha a konzuli képviselet tagjának hivatalos megbízatása véget ér, az őt, valamint a háztartásban élő családtagokat és magánszemélyzetének tagjait megillető kiváltságok és mentességek rendszerint a következő időpontok közül a korábbitól számítva szűnnek meg: vagy amikor az illető személy a fogadó állam területét elhagyja, vagy amikor az erre adott ésszerű határidő lejárt, de az említett időpontokig a kiváltságok és mentességek mindenképpen, még fegyveres összeütközés esetén is fennállnak. A jelen Cikk 2. bekezdésében említett személyek kiváltságai és mentességei abban az időpontban szűnnek meg, amelytől kezdve e személyek nem tartoznak többé a konzuli képviselet tagjának családjához, vagy amelytől kezdve nem állnak többé a konzuli képviselet tagjának szolgálatában, figyelembe véve ugyanakkor azt, hogy ha e személyek ésszerű határidőn belül el kívánják hagyni a fogadó állam területét, akkor kiváltságaik és mentességeik távozásuk időpontjáig még fennállnak. 4. Ugyanakkor a konzuli tisztviselő vagy konzuli alkalmazott joghatóság alóli mentessége a hivataluk gyakorlása során végzett ténykedéseik tekintetében időbeli korlátozás nélkül fennmarad. 5. A konzuli képviselet tagjának halála esetén a háztartásban élő családtagok az őket megillető kiváltságokat és mentességeket továbbra is élvezik a következő időpontok közül a korábbi bekövetkezéséig: vagy a fogadó állam területének elhagyásáig, vagy az erre adott ésszerű határidő lejártáig.

16 A harmadik államokat érintő kötelezettségek BDE 40. Cikk 1. Ha a diplomáciai képviselő az állomáshelyére utaztában, vagy visszatértében, vagy hazautazása során harmadik állam területén halad át, vagy tartózkodik - amely állam neki, ha az szükséges volt, útlevelére vízumot adott - e harmadik állam köteles részére sérthetetlenséget biztosítani és az átutazáshoz, illetve visszatéréshez szükséges minden egyéb mentességet megadni. Ugyanez vonatkozik családjának kiváltságokban és mentességekben részesülő tagjaira is, ha a diplomáciai képviselővel utaznak, vagy külön utaznak hozzá, vagy külön térnek vissza hazájukba. 2. E cikk 1. bekezdésében foglaltakhoz hasonló körülmények között harmadik államok nem akadályozhatják a képviselet igazgatási és műszaki vagy kisegítő személyzete tagjainak vagy ezek családtagjainak a területükön való átutazását. 3. Harmadik államok az átmenő hivatalos levelezésnek és más hivatalos közlésnek, ideértve a rejt- és számjeles üzeneteket is, ugyanolyan szabadságot és védelmet biztosítanak, mint a fogadó állam. A diplomáciai futároknak, akiknek - ha ez szükséges - útlevelére vízumot adtak, valamint az átmenő diplomáciai poggyásznak ugyanazt a sérthetetlenséget és védelmet biztosítják, mint amelynek nyújtására a fogadó állam köteles.

17 4. A harmadik államokat e cikk 1., 2. és 3. bekezdése alapján terhelő kötelezettségek megfelelően vonatkoznak az e bekezdésekben említett személyekre és az olyan hivatalos közlésekre és diplomáciai poggyászra, akik illetőleg amelyek jelenléte harmadik állam területén erőhatalom következménye. BKE 54. Cikk Harmadik államok kötelezettségei 1. Ha a konzuli tisztviselő akár az állomáshelyére utaztában vagy visszatértében, akár a küldő államba való hazautazása során harmadik állam területén halad át vagy ott tartózkodik - amely állam neki, ha ez szükséges volt, vízumot adott -, e harmadik állam köteles részére biztosítani az Egyezmény egyéb Cikkeiben említett azokat a mentességeket, amelyek az átutazásához, illetve visszatéréséhez szükségesek lehetnek. Ugyanez vonatkozik a háztartásában élő, s kiváltságokat és mentességeket élvező családtagokra is, akik a konzuli tisztviselővel utaznak, vagy külön utaznak hozzá, vagy a küldő államba külön térnek vissza. 2. A jelen Cikk 1. bekezdésében foglaltakhoz hasonló körülmények között harmadik államok nem akadályozhatják a konzuli képviselet többi tagjának és a velük közös háztartásban élő családtagoknak a területükön való átutazását.

18 3. Harmadik államok az átmenő hivatalos levelezésnek és más hivatalos közlésnek, ideértve a rejtjeles vagy számjeles üzeneteket is, ugyanazt a szabadságot és védelmet biztosítják, mint amelynek nyújtására az Egyezmény alapján a fogadó állam köteles. A konzuli futároknak, akiknek - ha ez szükséges volt - vízumot adtak, valamint az átmenő konzuli poggyásznak ugyanazt a sérthetetlenséget és védelmet biztosítják, mint amelyeknek nyújtására az Egyezmény alapján a fogadó állam köteles. 4. A harmadik államokat a jelen Cikk 1., 2. és 3. bekezdése alapján terhelő kötelezettségek megfelelően vonatkoznak az e bekezdésekben említett azokra a személyekre és hivatalos közlésekre, valamint a konzuli poggyászra is, amelyek erőhatalom következtében kerültek a harmadik állam területére.

19 A fogadó állam törvényeinek tiszteletben tartása BDE 41. Cikk 1. Kiváltságainak és mentességeinek sérelme nélkül kötelessége e kiváltságokban és mentességekben részesülő minden személynek, hogy tiszteletben tartsa a fogadó állam törvényeit és más jogszabályait. Ugyancsak kötelessége, hogy tartózkodjék a fogadó állam belügyeibe való beavatkozástól. 2. A fogadó állammal intézendő minden hivatalos ügyet, amellyel a küldő állam a képviseletet megbízta, a fogadó állam külügyminisztériumával, vagy a közös megállapodással kijelölt más minisztériummal vagy annak útján kell intézni. 3. A képviselet helyiségeit nem szabad olyan módon használni, amely összeférhetetlen a képviseletnek a jelen szerződésben, vagy a nemzetközi jog általános szabályaiban vagy a küldő és a fogadó állam között hatályban levő külön megállapodásokban meghatározott feladatkörével.

20 BKE 55. Cikk A fogadó állam törvényeinek és más jogszabályainak tiszteletben tartása 1. Kiváltságainak és mentességeinek sérelme nélkül kötelessége e kiváltságokat és mentességeket élvező minden személynek, hogy tiszteletben tartsa a fogadó állam törvényeit és más jogszabályait. Ugyancsak kötelessége, hogy tartózkodjék a fogadó állam belügyeibe való beavatkozástól. 2. A konzuli helyiségeket nem szabad olyan módon használni, amely összeférhetetlen a konzuli feladatok gyakorlásával. 3. A jelen Cikk 2. bekezdésének rendelkezései nem zárják ki azt a lehetőséget, hogy a konzuli képviselet elhelyezésére szolgáló épület valamely részében más szervek vagy intézmények irodáit rendezzék be, feltéve, hogy ezeket az irodahelyiségeket elkülönítették a konzuli képviselet által használt helyiségektől. Ilyen esetben az Egyezmény alkalmazása körében az említett irodák nem tekintendők a konzuli helyiségek részének. BKE 56. Cikk Szavatossági biztosítás A konzuli képviselet tagjai kötelesek betartani mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket a fogadó állam törvényei és más jogszabályai a szavatossági biztosítás tekintetében minden gépjármű, hajó vagy repülőgép üzembentartására előírnak.

21 A haszonszerző tevékenység tilalma BDE 42. Cikk A diplomáciai képviselő a fogadó államban nem gyakorolhat egyéni haszonra semmiféle foglalkozást vagy kereskedelmi tevékenységet. BKE 57. Cikk A jövedelmező magánfoglalkozásra vonatkozó különleges rendelkezések 1. A hivatásos konzuli tisztviselők nem gyakorolhatnak a fogadó államban egyéni haszonra irányuló semmiféle foglalkozást vagy kereskedelmi tevékenységet. 2. Az e fejezetben említett kiváltságok és mentességek nem illetik meg: a) azokat a konzuli alkalmazottakat és a kisegítő személyzet azon tagjait, akik a fogadó államban jövedelmező magánfoglalkozást gyakorolnak; b) a jelen bekezdés a) pontjában említett személyek családtagjait és magánszemélyzetük tagjait; c) a konzuli képviselet tagjainak azon családtagjait, akik a fogadó államban jövedelmező magánfoglalkozást gyakorolnak.

Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II.

Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. Általános Megállapodás az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi

Részletesebben

2000. évi XIX. törvény

2000. évi XIX. törvény 2000. évi XIX. törvény a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Lisszabonban, 1995.

Részletesebben

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY)

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló Egyezmény

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

A büntetőjog általános szabályai 1

A büntetőjog általános szabályai 1 1. cím A büntetőjog általános szabályai 1 1. fejezet A törvény hatálya 3 A Btk. I. fejezetébe (1 6. -ig), a büntetőtörvény hatályát érintő azon rendelkezések tartoznak, amelyek szabályozzák, hogy a büntetőtörvény

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

HÁTTÉRANYAGOK 2009. KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz

HÁTTÉRANYAGOK 2009. KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz HÁTTÉRANYAGOK 2009 KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz AZ ELŐADÁSOKON ELHANGZOTTAK VIZSGAANYAGNAK SZÁMÍTANAK! Irodalom: Kaponyi Erzsébet: Fejezetek a Nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogából Aula Kiadó, Budapest,

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

1982. évi 23. törvényerejű rendelet

1982. évi 23. törvényerejű rendelet 1982. évi 23. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó

Részletesebben

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl és kiegészítô jegyzõkönyvei 1 Official version: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol

Részletesebben

1947. évi XVIII. TÖRVÉNY

1947. évi XVIII. TÖRVÉNY 1947. évi XVIII. TÖRVÉNY a Párizsban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerzõdés becikkelyezése tárgyában 1. A Magyar Köztársaság által a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségével, Nagy-Britannia

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

1/2011. (VI. 17.) MÜK szabályzat. az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló többször módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről

1/2011. (VI. 17.) MÜK szabályzat. az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló többször módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről Elfogadva: 2011. március 21. Kihirdetve: Hivatalos Értesítő 2011. évi 36. szám Hatályba lépés: 2011. június 17. Módosítva: Alkalmazás: 1/2011. (VI. 17.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól

Részletesebben

T/4648. számú. törvényjavaslat

T/4648. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4648. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrõl Az Országgyûlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL

EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL Japán és Magyarország, azon kívánságuktól vezérelve, hogy szabályozzák kölcsönös kapcsolataikat a szociális biztonság területén, az alábbiakban

Részletesebben

EGYEZMÉNY A KÍNZÁS ÉS AZ EMBERTELEN VAGY MEGALÁZÓ BÜNTETÉSEK VAGY BÁNÁSMÓD MEGELŐZÉSÉRŐL Strasbourg, 1987. november 26.

EGYEZMÉNY A KÍNZÁS ÉS AZ EMBERTELEN VAGY MEGALÁZÓ BÜNTETÉSEK VAGY BÁNÁSMÓD MEGELŐZÉSÉRŐL Strasbourg, 1987. november 26. EGYEZMÉNY A KÍNZÁS ÉS AZ EMBERTELEN VAGY MEGALÁZÓ BÜNTETÉSEK VAGY BÁNÁSMÓD MEGELŐZÉSÉRŐL Strasbourg, 1987. november 26. Az Európa Tanács tagállamai, az Egyezmény aláírói, tekintettel az emberi jogok és

Részletesebben

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY)

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben

Részletesebben

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény

2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Kivonatos közlés) IX. fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Page 1 of 55 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 4., hétfõ Tartalomjegyzék 2011. évi LXXXIII. törvény A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől. a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya. Bevezetés

2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől. a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya. Bevezetés A Magas Szerződő Felek 2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya Bevezetés emlékeztetve az 1951. december 5-én, Brüsszelben megrendezett Migrációs Konferencián

Részletesebben

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (II. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadrakelt

Részletesebben