Engedményezési szerződés - Aprótalpak Bölcsőde beruházási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Engedményezési szerződés - Aprótalpak Bölcsőde beruházási"

Átírás

1 Ügyiratszám: 1- /2012. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2. sz. melléklet A szerződés tárgya: munkái tárgyában Engedményezési szerződés - Aprótalpak Bölcsőde beruházási A kötelezettségvállalása évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, : Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Ligetsor-Bau Kft., CRE-VIZA Pénzügyi Szolgáltató Részvénytársaság Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel*. / nem szerepel*. Budapest, július 04 l Budapest, július 04 * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Fedezetigazolás Átvételi időpont: Felhasználhat 5 összeg -TSC L 20.évi előirányzat Ft Pénzitoi llsö ülteted zes Felhasznált összeg Ft 2012 Jöl 1 a Ft Jogi és Közbeszerzési referens Jogi szakvél eiftéi JL&\^ mi. fyf. Js/. OÍÍ,// Jegyzői láttamozás.polgármester. Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet ^11. ^ q. ii,. tlo/ji. L/Í. /3.

2 Engedményezési szerződés Szerződő felek: Kév, rövidített név: LIGETSOR-BAU Kft Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 1172 Budapest, Ligetsor 21, Adószám: Statisztikai számjel: Képviselő neve, beosztása: Tomasek Andrea -cégvezető- önállóan, mint Engedményező, továbbá az Név: CRE-VIZA Pénzügyi Szolgáltató Részvénytársaság Cégszám, határozat szám: Székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 79/A. Levelezési cím: u.a. Adószám: Statisztikai számjel: Képviselő neve, beosztása: Antal Andrea - vezérigazgató - önállóan, mint Engedményes, valamint a Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Cégszám, határozat szám: Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Adószám: Képviselő neve: Dr. Papcsák Ferenc - polgármester - önállóan, mint Engedményezett között az alábbi tárgyban és feltételekkel: 1./ Felek rögzítik, hogy Engedményező és Engedményezett között (vállalkozási megbízási/szállítási megbízási/kivitelezési stb.) jogviszony/szerződés (továbbiakban: szerződés) áll fenn. Szerződés kelte: UC.ll A díj számla vagy számlák alapján esedékes Engedményező részére. 2.1 Engedményező az 1. pontban körülírt szerződésből eredő jelen számlakövetelését Engedményesre engedményezi. Engedményezett a jelen engedményezés alapján Engedményező helyett az Engedményesnek köteles megfizetni az engedményezés Ptk, szerinti kötelme mellett. - kizárólag jelen szerződésben körülírt teljesítési feltételekkel. A hivatkozott, engedményezett számla: Száma: P Teljesítés kelte: Kiállítás kelte: Fizetési határidő: ' Számlaérték (engedményezett összeg): bruttó, ,- Ft ~i-íl^

3 3./ Engedményezett a jelen engedményezés hatályával is kijelenti, hogy a számlát befogadja. az abban foglaltakat - nyugtázza, jóváhagyja. A számlával kapcsolatosan a továbbiakban. kifogást, követelést nem támaszthat. Engedményezett a jelen szerződés hatályával köteles a számla ellen értékét Engedményesnek az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára utalni... A számla száma: (Engedményes nyilatkozik, hogy a megjelölt számla nem pénzforgalmi bankszámla, azt a Takarékszövetkezet az engedményezés teljesítés helyéül alakította ki, tekintettel arra, hogy a számlakövetelés- felett a Takarékszövetkezet jogosult rendelkezni Engedményessel fennállójelen ügyletet érintő refinanszírozása okán. így kizárólag az engedményezés fogadására szolgál a számla.) Engedményezett ezen számlára köteles utalni az engedményezett fentebbi számla összegét. Ettől eltérő teljesítési módban Engedményező és Engedményezett csak Engedményes és a Takarékszövetkezet írásbeli hozzájárulása esetén állapodhat meg. A Takarékszövetkezet adatai: Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszám: Cg Székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. KSH jelzőszám: Adószáma: i / A továbbiakban Engedményező és Engedményezett és Engedményes között a jelen engedményezési szerződés módosításához a Takarékszövetkezet hozzájárulása szükséges. 5./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírását követően az Engedményezett az Engedményezővel szemben a számla összegét tekintve beszámítással, kifogással nem élhet, a számlajelen befogadását követően a továbbiakban beszámítással kizárólag Engedményes és a Takarékszövetkezet előzetes jóváhagyásával élhet. 6.1 A jelen szerződésben megállapodott engedményezésre egyéb tekintetben a Ptk. vonatkozó l. -ai az irányadóak, - rögzítik azt is, hogy Engedményes illetve a követelés átruházásával a Takarékszövetkezet a meg nem fizetett, befogadott jelen tárgyú számlakövetelést, mint lejárt tartozást követeli Engedményezettől. Jogosult a késedelmes díj után a jegybanki alapkamat kétszeresét is követelni, jogosult továbbá az érvényesítés során felmerült költségeit is követelni Engedményezettől. A jelen engedményezési szerződést kapják felek, valamint az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet. ^-ÍTB^TT-^ /00&BAU Kelt: Budapest, július 04. A Cg, O^fJ^fl \ /^TT^>^ ^ Cre-Viza Zrt. - Engedményes Képviselő neve, beosztása.. Budapest Főváros XTV. Kerület Zugló Önkormányzata. - Engedményezett

4 1. számú melleklei ENGEDMÉNYEZŐ NYILATKOZAT Alulírottak a Ligetsor-Bau Kft (1172 Budapest, Liget sor 21.), mint Faktoráló nevében és képviseletében /továbbiakban: Faktoráló/, jelen nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul akként nyilatkoznak, hogy a Faktoráló, a CRE-VIZA Zrt-re (1121 Budapest, Zugligeti út 79/a.) mint Faktorcégre engedményezte /továbbiakban: Faktorcég / a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2)1 a továbbiakban: Vevőkötelezett/ a Faktoraiéval szemben jelenleg fennálló, a Faktoráló áítai kiállított, az alábbiakban részletezett számlá(k)bóí eredő követeléseket: sorszám számla kelte számla összege fizetési határidő P , Ezen értesítés kézhezvételét követően a Vevőkötelezett a Faktoraiéval szemben jelenleg fennálló, fent nevezett számlákból eredő teljes fizetési kötelezettségét - ideértve a Faktoráló és Faktorcég megállapodása alapján a számlákból a Faktoráló! megillető összeg(ek)et is - joghatályosan mindaddig csak és kizárólag a Faktorcég Orgovány és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett sz. bankszámlájára teljesítheti, amíg a Faktorcég írásban másként nem értesíti a Vevőkötelezettet. A fenti számlakövetelésekből az Faktorálót megillető rész tekintetében a Faktoráló a Faktorcéggel számol el. Faktoráló értesíti a Vevőkötelezett, hogy az engedményezett követeléssel, ill. a mögöttes - a Faktoráló és Vevőköteíezett közötti - jogviszonyból származó kifogásait továbbra is csak a Faktoraiéval szemben érvényesítheti. Faktoráló értesíti továbbá a Vevőkötelezettet arról, hogy jelen okirat kézhezvételét követően - az engedményezett pénzügyi kötelezettségek tekintetében - a Faktorcég érvényesítheti mindazokat a jogokat, amelyeket a Faktoráló érvényesíthetne a Vevőkötelezettel szemben. Alulírottak egyben kijelentik, hogy jelen nyilatkozat megtételére cégük nevében megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, ahhoz semmilyen további (tulajdonosi vagy hatósági) engedélyre nincs szükség. Budapest, július 04. cégszerű aláírás 1

5 2. számú melléklet TUDOMÁSUL VÉTELI NYILATKOZAT Alulírottak a(z) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) mint Kötelezett nevében és képviseletében /továbbiakban" Kötelezett/ az alábbi nyilatkozatot tesszük. A Kötelezett tudomással bír arról, hogy a(z) Ligetsor-Bau Kft (1172 Budapest, Liget sor 21.) (a továbbiakban: Faktorálo) a CRE-VIZA Zrt-re (1121 Budapest, Zugligeti út 79/a.) (a továbbiakban: Faktorcég) engedményezte a Kötelezett Faktorálóvaí szemben jelenleg fennálló, a Faktorálo által kiállított az alábbiakban részletezett számlá(k)ból eredő fizetési kötelezettségét. sorszám számla kelte számla összege fizetési határidő P , Vevőkötelezett jelen nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul akként nyilatkozik, hogy a fent megnevezett számíá(k)ból eredő teljes fizetési kötelezettségét - ideértve a Faktorálo és a Faktorcég megállapodása alapján a számlá(k)ból a Faktorálót megillető összeg(ek)et is esedékességkor csak és kizárólag a Faktorcég Orgovány és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett sz. bankszámlájára fizeti meg. Tudomásul vesszük, hogy joghatályos teljesítésnek csak az e számlára történő fizetés minősül. Tudomásul vesszük továbbá, hogy a Faktorcég érvényesítheti mindazokat a jogokat, amelyeket Faktorálo érvényesíthetne velünk szemben. A fizetési teljesítésünk a mindenkori, a fentiekben megnevezett tartozásunk erejéig feltétlen, az nem függ az Engedményező vagy mások megerősítésétől vagy ellenvetésétől. Kijelentjük továbbá, hogy az engedményezett követeléssel, ill. a mögöttes - a köztünk és az Faktorálo közötti - jogviszonyból származó kifogásainkat továbbra is kizárólag az Faktorálóvaí szemben érvényesíthetjük. Alulírottak egyúttal kijelentjük, hogy jelen nyilatkozat megtételére cégünk nevében felhatalmazással rendelkezünk, ahhoz semmilyen további (tulajdonosi vagy hatósági) engedélyre nincs szükség. Budapest, július 04. é \ ^L, cégszerű aláírás 2

6 A számlakibocsátó neve, cfme: Ligetsor-Bau Kft Budapest Liget sor 21 Adószám: Sorszám: Zuglói Vjjijv»5«iÍí- :^r#is K<::/.;Jí>tiÉ;! l!v á í 2012 JŰL 0 4 Érkezett:....,,..,. M-^ÍIT!:^^^ igoolootj ÍZ/MZ-* ^8 Bankszámla: Bank neve: Cégj.szám: 5240Ü& fffetö(íó8d6t <apja méc;,. Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Vásárló neve, cfme: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 1145 BUDAPEST Pétervárad u. 2. Adószám: A fizetés módja: Teljesítés dátuma: Számla kelte: Fizetés határideje: Utalás Ez a számla 4 példányban készült, ez a(z) 1-példány /eredeti. A termék vagy szolgáltatás megnevezése, egyéb adatai VTSZ/SZJ menynyisége menny. egysége egységára ÁFA nélkül értéke ÁFA nélkül Szerződés szerinti teljesítés Darab , ,08 27 Aprótalpak Bölcsőde beruházási munkái 1141 Budapest, Jerney u Részszámla Számlaérték Afá-val növelten: Azaz kilencvenötmillió-hatszáztizenkilencezerhuszonnégy HUF. ÁFA kulcsa áthárított ÁFA összege ,92 Pénznem: HUF értéke ÁFA-val együtt , A számla ÁFA tartalmának részletezése: Számlaérték ÁFA nélkül ÁFA kulcsa ÁFA összege A számla végösszege , , , , Átvette Dátum: t^iu>7-o i A munka elvégzéséi mennyiségileg és minőségileg ellenőriztem. B P.2ö$i.-.92.<?.^ A számlát mii^a.. műszaki ellepőr Kifizethető:. fr... engedélyezd aláírása összegben jóváhagyom, kifizeléséf javaslom. Bp.20. & musz.íjíazgato mösz.irodavezető (C) www. Program TECH. hü Számlázó Program ós Házipénztár Program 7.7.3

7 TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV Készült: június 27-én a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Bonyolító: Szállító: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részéről: Kiss János Csaba Ligeísor-Bau Kft. részéről: Kosztolni József Tárgy: Aprótalpak Bölcsőde beruházási munkái. Jelenlévők a mai napon megállapítják a helyszíni bejárás alapján, hogy a csatolt tárolási nyilatkozat alapján a munka teljesült, így a Kivitelező a következők szerint jogosult 1. számú részszámlájának benyújtására: Kivitelezői munka: AFA27% Fizetmény összesen: , , ,- Kivitelező jelen jegyzőkönyv alapján benyújtott számláját Megrendelő a szerződésben rögzített határidőn belül kiegyenlíti, K.m.f. Bonyolító Kivitelező

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21.

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21. ügyiratszámr.j.i^.^u/^k Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Támogatási szerződés átmeneti gazdálkodás idejére Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Részletesebben

fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. o/4.q5./r. ö^.t-t. ^ osztályvezető -<.. Ici4, Ofl). ^f ?Q((. 0^7 X

fffi.! #>// I*./T ;YI Ellenjegyző AaE.. M. o/4.q5./r. ö^.t-t. ^ osztályvezető -<.. Ici4, Ofl). ^f ?Q((. 0^7 X Ügyiratszám:l/103442/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Pénzügyi Osztály A szerződés tárgya: Hosszú lejáratú beruházási hitel kedvezményes kamatfeltételekkel az önkormányzati tulajdonú, és

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

-t/cöő/sx. m JÚN na. l<$\\<.\\ fiöxy.&l H< d^«t / 2013 JüN 17. 2013 JúN 1 Z 2013JÖN19. 2.sz.melléklet

-t/cöő/sx. m JÚN na. l<$\\<.\\ fiöxy.&l H< d^«t / 2013 JüN 17. 2013 JúN 1 Z 2013JÖN19. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 84406/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Adler Sport Club Egyesület támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO?

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO? 2.sz.melléklet V g yk,tszáma~sq?&/m( ugyiraiszamj.i vr.y. r.r..i.v.. /r..~ «'i.. i Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : jföföd$..\fólfiké^... A szerződés tárgya:...th^rffy... Cs^I^^^j...WftW^.9^!?..'

Részletesebben

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) Pkv/ /20 amely létrejött egyrészről a. (székhely:.., Cg.:., adószám:, képviseli:..), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), úgyis mint

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-62001/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete támogatása f A kötelezettségvállalás

Részletesebben

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.meliéklet Ügyiratszám: 1-61821/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Kisállatmenhely Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..*9.l!l; évi

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl.

mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl. ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: A jelenlegi bérelt vonal (Pétervárad u. 2. - Proserver) végpont módosítása az új helyre éspedig

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása

A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 18-62193/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Típus szerződés száma: PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 számú FEDLAP-on

Részletesebben

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse /

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse / Ügyiratszám: 8-2333/10/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: településrendezési szerződés (Budapest Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló

í 4 ^../bí^t m vm \l Mm e^u,o r ),^S 0\\Aö, 01 2012HEPI25. PO 005/06 Aláírás: Pénzügyi ellenjegyzés Jegyzői Iá dr., Papja Csilla Kötelezettségvállaló PO 005/06 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jf^ÉfU^^My...!^?^^.. A szerződés tárgya: /..f^&fa#dftt. A kötelezettségvállalás a.fr^/..\(w... évi költségvetés..&..:.{.{.{*.!.j..wyfl... szakfeladaton

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben