Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének évben végzett tevékenységérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2010. évben végzett tevékenységérıl"

Átírás

1 Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének Tisztelt Közgyőlés! évben végzett tevékenységérıl A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete Január 6.-án 17 fı alapító taggal jött létre. A megalakulás oka és elızménye: a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete felsıbb döntés alapján a Területi Szervezetek összevonására kapott utasítást. A területek átrendezése 3 várost érintett; Karcag, Kisújszállás és Mezıtúr térségét. Ezekben a városokban December 31.-ével a Területi Szervezetek mőködése és az ott nyugdíjasként dolgozó területi vezetık munkaviszonya megszőnt. Ez a tény a várost és közvetlenül személyesen engem is érintett, hiszen több mint 20 éve Kisújszállás Területi vezetıjeként a Vöröskereszt fıállású munkatársa voltam. A döntést nehezen fogadtam és fájóan éltem meg, de tudomásul vettem azt. A tények ismeretében gondolkodni kezdtem és hamar megszületett bennem az elhatározás -, ezt a munkát még nem akarom abbahagyni -, valamilyen módon folytatni kell. Nem akartam, hogy mindaz, amit a Vöröskereszt dolgozójaként a városban felépítettem, az egy felsıbb döntéssel - egyik napról a másikra megszőnjön. Tudtam és éreztem, hogy az önkéntesek, a véradók és sokan mások ugyanezt gondolják és akarják. Az elhivatottság és a belsı érzés adta az erıt ahhoz, hogy létrehozzak egy olyan szervezetet, amely folytatja és tovább viszi a megkezdett munkát. Az elhatározást tett követte, aminek eredményeként kezdeményezésemre Január 6.-án sor került az alakuló ülés összehívására. A név és a szervezeti egység pontos meghatározásával ezen az ülésen kimondtuk a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének megalakulását. Az alakuló ülésen megfogalmaztuk az Egyesület céljait és feladatait, amelyeket az alapító tagok egyöntető véleménye alapján az alapszabályban alapdokumentumként rögzítettünk. Ugyanekkor döntöttünk a tagdíj összegérıl, a tisztségviselık személyérıl, ügyviteli és egyéb tennivalókról. Meghatároztuk a következı hónapok programjait, aminek alapján megkezdtük tevékenységünket. Az Egyesület létrejöttekor rögzített dokumentumok mellett beszereztük a hiányzókat és elindítottuk a cégbírósági bejegyzés folyamatát. Kisújszállás Város Önkormányzata és a város lakossága pozitív hozzáállással és segítı szándékkal fogadta a Vöröskereszthez hasonló, de attól függetlenül mőködı városi civil szervezet létrejöttét. Az Önkormányzat részérıl az induláskor nagy segítség volt, hogy térítésmentesen megkaptuk azt a helyiséget irodát amiben korábban a Vöröskereszt mőködött. A beadott pályázatunkra több címen kaptunk támogatást, amit minden esetben célirányosan használtunk fel. Tisztelt Közgyőlés! Az elhangzott bevezetı gondolatok után melyben a megalakulásról és körülményeirıl szóltam, rátérnék az Egyesület 2010-ben megvalósult programjainak értékelésére. - Az Egyesület elsı közcélú megmozdulása a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ részére szervezett ágynemő és törülközı győjtési akció volt /Január 20.-tól Február 10.-ig /. Kezdeményezésünk eredményes volt, több mint 80 ágynemőt, törülközıt tudtunk átadni az ellátottak részére. - Ezt követte a Február 13.-án megtartott Farsangi Batyus Bál. Az elsı bemutatkozó rendezvényünk színvonalas megszervezését a város Önkormányzata ( Ft-al) támogatta. A PR munka részeként a helyi Kisbíró, Kisúj-Tv és a Megyei Néplap több esetben is közölt riportot és több cikk is jelent meg rólunk. Ennek is köszönhetı, hogy ismertségünk folyamatosan nıtt, ami a taglétszám gyarapodásában nyilvánult meg. 1.

2 Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Vöröskereszt átszervezése után kinevezett Túrkeve Területi Szervezet vezetıjével. Részt vettünk a városi véradások elıkészítésében és azok lebonyolításában. - Március végén megdöbbenéssel hallottuk a hírt, hogy a volt kolleganı, Túrkeve Területi vezetıje váratlanul elhunyt. Ez a megdöbbentı eset - a szomorúságon túl - azt is jelentette, hogy a Vöröskereszt Területi Szervezetében újabb változásokra kerül sor. Az újabb megoldásig ismét a mi feladatunk lett több Vöröskeresztes tennivalók ellátása. Egyesületünk tagjaira ebben is számíthattam. Mindaddig, amíg erre szükség volt, az Egyesületi munka mellett ezt is végeztük. - Az elıre megfogalmazott programok alapján Április végén az Általános Iskola és Diákotthon részére gyermekruha győjtési akciót szerveztünk. Az adományokat a Diákotthonban élı hátrányos helyzető gyerekek kapták meg. - Május elsején részt vettünk a Városi majálison, ahol elızetes egyeztetés alapján vérnyomás- és vércukor mérést végeztünk. Felnıtteknek, gyerekeknek Eü TOTO-t állítottunk össze Május 11.-én megkaptuk a cégbírósági bejegyzést, ami Május 26.-án jogerıre emelkedett. Sajnos a lakcím elírás miatt a végzést még módosítani kellett, de valójában az Egyesület bírósági bejegyzését Május 26.-tól számítjuk. A bejegyzés után az adószám megkérése következett. Az APEH-hez beadott kérelmünkre, aránylag rövid idın belül megkaptuk az Egyesület adószámát. Pénzkezelésre a K&H Bankban nyitottunk számlát. Erre az idıre sikerült egy olyan logót terveztetni, amely jelképezi az Egyesület összefogását, a tagság összetartozását. Miután ez a szimbólum mindenkinek tetszett elkészíttettük a cégtáblát és a pecséteket. - Május végén az országot súlyos árvíz sújtotta. Észak Magyarország több települését elöntötte az ár. Emberek százainak életét szomorította el ez a fékezhetetlen természeti katasztrófa. Egyesületünk az árvízkárosultak megsegítésére ásványvíz, élelmiszerek, fertıtlenítı és tisztítószerek, valamint ruhanemők és takarók győjtésére akciót hirdetett. Az adományokat Május 29.-ig győjtöttük, majd a Városi Polgárırség segítségével juttattuk el Szikszó város lakossága részére. A győjtési akcióhoz sokan csatlakoztak a városban, többen ajánlottak fel bútort és egyéb használati, háztartási eszközt. Ezek elszállítására rajtunk kívül álló okok miatt nem került sor. A felajánlásokat egyeztetés alapján az adományozó hozzájárulásával helyi rászorult családok részére adtuk át, illetve kiközvetítettük a megfelelı helyre. Így tudtunk segíteni az Arany János Általános Iskola vendégszobájának bebútorozásában, egy tőzeset következtében kár szenvedett egyedülálló személynek és egy nagycsaládnak. - Június 5.-én a Pedagógus Nappal egy idıben szerveztük meg az Önkéntesek Bálját. A sokakat érintı rendezvények egybeesése miatt nem volt szerencsés az idıpont választás, ennek ellenére örömmel tapasztaltuk, hogy a mi rendezvényünket is sokan megtisztelték. Igazi kellemes, családias hangulatú estét töltöttünk el. Úgy vélem, az összejövetelek PR szempontból is fontosak, mert a közösség formálását erısítik. - Június 13.-án a Mővelıdési Ház szervezésében a hagyományos Bagaméri Fesztivál Városi Gyereknap egész napos programjain vettünk részt. Még ebben a hónapban Június 26.-án a Ponyokai Bálint Fogathajtó Emlékverseny megrendezésére került sor. Mindkét rendezvényen Egyesületünk ott volt a szokásos programjával. A nyári szabadidıs programokra kapott meghívások és az azokon való részvétel igazolta, hogy Egyesületünk tevékenysége iránt egyre nagyobb volt az igény, aminek mi lehetıség szerint minden esetben eleget tettünk. 2.

3 Július elsejétıl a Vöröskereszt Területi Szerveztében újabb változás következett be. A központ Karcag város lett, a térség Területi Vezetıje pályázat útján került kinevezésre. - Július elején a Nagycsaládosok Egyesületének felkérésére bekapcsolódtunk a pályázatukon nyert EU-s élelmiszer csomagok koordinálásába és szétosztásába. Egyesületünk is fontosnak tartotta, hogy ebben a munkában részt vegyen, hiszen alapszabályunkban kiemelt helyen van a rászorultak segítése, támogatása. Tagtársak közül többen, a csomagok kiszállításában is részt vettek. - Július 17-én a Munkás Horgász Egyesület felkérésének tettünk eleget és ott voltunk a III. Kisújszállási Halászlé és Halfızı Fesztiválon. A rendezvényen elsı alkalommal az egészségügyi szőrések eredményeit dokumentáltuk. Tanácsadás mellett szükség esetén az érintetteket háziorvoshoz irányítottuk. - Augusztusban a Nagykunhalmi Belszervi Betegek Egyesületének meghívására részt vettünk IV. alkalommal megrendezésre kerülı - Beroe nyár- Erzsébet Gyógy és Strandfürdıben tartott rendezvényen. Egyesületünk tagjai és alkalmi önkéntesei az egészségfelmérı szőrı program mellett frissítı gyógymasszázst is végeztek. - Ugyancsak ebben a hónapban elızetes-felkérés alapján vettünk részt a II. Bittner falusi napok rendezvényen. Itt is volt egészségügyi szőrés és az egészséghez, véradáshoz kapcsolódó szellemi TOTO. A helyes megfejtıket ajándékkal jutalmaztuk meg. - A szórakozást, kikapcsolódást nyújtó programok mellett a nyár folyamán Egyesületünknek az elıre nem tervezett feladatokkal is szembe kellett nézni és lehetıség szerint, arra azonnal reagálni. Augusztus elejétıl kezdve határainkon belül és kívül a folyók áradása sok helyen árvizet okozott. Egyesületünk augusztus elején egy Erdélyi település Bölöny lakói számára győjtött és küldött: fıleg gyermek és felnıtt ruha adományt. - Szinte ugyanezen idıszakban hallottuk, hogy itthon is egyre súlyosabb az árvízhelyzet és az Ináncsi Óvodát jelentısen megrongálta az ár. Ekkor perselyes pénz győjtésébe kezdtünk. Győjtésünk eredményeként Augusztus 18.-án Ft-ot utaltunk át az Ináncsi Önkormányzat számlájára az Óvoda felújítására. A Magyar Televízió Augusztus 20.-i jótékonysági mősorában a település polgármestere nyilvánosan köszönte meg, hogy a Kisújszállási Karitatív Egyesület elsıként nyújtott segítséget részükre. - A Városi Sport Egyesület az elızı évek hagyományai szerint Szeptember én rendezte meg a III. Ligeti Sport Fesztivált. Egyesületünk az egészég felmérı szőrések bıvítéséhez, tartós használatra koleszterinszint-mérı készüléket kapott. A rendezvényen végzett szolgáltatásokért Ft díjazásban részesültünk. Az összeg bevételünket gyarapította. - Ugyancsak szeptember hónapban került sor az eddigieknél színesebb városi szabadtéri programra a Gasztronómiai és Néptánc Találkozóra - vagyis a Kivilágos Kivirradtig rendezvényre. A szórakoztató programok között volt: káposztás ételek fızı versenye, kiállítás, zene, tánc, kirakodó vásár és ott voltunk mi is szokásos programunkkal. Egyesületünket még többen megismerhették és mi is jól éreztük magunkat. - Október 1.-jén a Mővelıdési Házban került sor az Idısek Napja Alkalmából szervezett ajándék mősorra. Az ott fellépı mővészek hajdan a város szülöttei voltak. A rendezvényen több Egyesületi tag is részt vett. - Október 9.-én 24 órás vetélkedı volt a Mővelıdési Ház szervezésében. A csapatok versenyében a véradás is feladat volt. Tuza Andrásnéval mint mindig, most is ott voltunk. 3.

4 - Október 17.-én megrendülve hallottuk a hírekben, hogy Veszprém megyében iszonyatos katasztrófa történt. Több települést a lúgos hatású ipari melléktermék, a vörös iszap árasztotta el. Ez a vegyi anyag óriási károkat okozott Devecseren és környékén. A bajba jutott emberek megsegítésére, Egyesületünk is azonnal megmozdult. A tájékozódás után célirányosan munkásruha és élelmiszer győjtési akcióba kezdtünk, amihez az Arany János Általános Iskola is csatlakozott. Megszerveztük a fuvart és Október 28.-án a városi Polgárırség autójával szállítottuk az adományokat Somlóvásárhelyre. / Azért oda, mert mint megtudtuk az a település nem volt lezárva és közvetlenül tudták fogadni az adományokat. A település polgármestere köszönetét fejezte ki segítségünkért. - Október 23-án az 1956-os forradalom emlékének városi ünnepségén több tagtársunk vett részt. Szeptember ére a Horváth tanyára tervezett XIII. Kun Viadal a rossz idı miatt Október 26.-án került megrendezésre, amire a meghívást elfogadva azon részt vettünk. - November 13.-án a korábbi évekhez hasonlóan szerveztük meg a Városi Véradó Ünnepséget. A rendezvényt az Egyesület és a Vöröskereszt Karcag Területi Szervezete közösen rendezte meg. A Vöröskereszt részérıl Nagy Ágnes Ildikó megyei igazgatóasszony és a Kisújszállási Önkormányzat részérıl Tuka Antal képviselı úr köszöntötte a véradókat. A többszörös véradók részére a kitüntetések és az ajándékok átadásában az új területi vezetı is közremőködött. Az ünnepség hivatalos része után sor került a véradók megvendégelésére, amit részben az Önkormányzattól kapott támogatásból tudtunk finanszírozni. A véradók és vendégek kellemes estét töltöttek el, amit Egyesületünknek is megköszöntek. - Az év utolsó hónapjában került sor a Karácsonyi szeretet akcióra, amelynek során adományokat győjtöttünk és osztottunk a rászorult családoknak. Gyermek és felnıtt ruhát, könyvet és játékot. December 18.-án az Arany János Általános Iskola alsó tagozatos tanulóit megvendégeltük, zsíros kenyér partit rendeztünk részükre. December 21.-én tartottuk az Egyesületi tagok Karácsonyi összejövetelét, amelynek során a megvendégelésen túl jelképes ajándékkal köszöntük meg az Egyesületi tagok, segítık és támogatók munkáját. Tisztelt közgyőlés! Összegezve a 2010-ben végzett munkánkat elmondhatom, hogy az eltelt egy év alatt a felvállalt és a munkatervben meghatározott programok nagy része megvalósult és a váratlanul jött természeti katasztrófák okozta új kihívásoknak is eleget tettünk. A taglétszámunk az alapító tagok számát (17 fı) tekintve az év végére duplájára (34 fı) növekedett. Az év során keletkezett bevételekbıl, Önkormányzati támogatásokból számláinkat minden hónapban ki tudtuk egyenlíteni. Az elnökséggel és tagsággal folyamatos munkakapcsolatban álltunk, az Egyesület Alapszabályában rögzített elıírt üléseket megtartottuk. Ezek alapján összegezve úgy vélem tettre kész közösség formálódott, amellyel közösen egy eredményes évet zártunk. Szeretnék köszönetet mondani Kisújszállás Város Önkormányzatának, a Városi Polgárırségnek az önkéntes segítıknek és nem utolsó sorban tagtársaimnak, hogy részesei voltak annak, hogy az Egyesület eredményeit elérte, mőködıképességét fenntartotta és mindemellett a lakosság bizalmát folyamatosan élvezte. Ennyiben kívántam összefoglalni a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2010-es évben végzett munkáját. Köszönöm megtisztelı figyelmüket! Kisújszállás, március 31. Fülöp Gáborné Egyesület Elnöke 4.

5 5.

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Közgyűlés! B E S Z Á M O L Ó. A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Közgyűlés! B E S Z Á M O L Ó. A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete önálló, bíróság által bejegyzett

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 A mostani Jánossomorjai Független Közéleti Társaság - Társaskör Egyesület elıdje a Moson-Szent-Jánosi Társaskör 1904 februárjában alakult

Részletesebben

Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Éves beszámoló A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének 2010. március 02-i megyei közgyőlésére Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük a közgyőlésünkön megjelent

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S!

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! : Készítette: Rádainé Kunos Klára szakmai vezető, Horváth Csilla Judit projektmenedzser 1. Szervezet adatai Név: Barangoló Közhasznú Egyesület Székhely: 5811 Végegyháza,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére

Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére Jánossomorja Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Nemes Csaba Elnök Úr részére BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2009. ÉVI KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRİL, VALAMINT

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/22-26/2008. ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008.

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

Jubileumi Beszámoló és Hírlevél 5 éves munkánkról

Jubileumi Beszámoló és Hírlevél 5 éves munkánkról Halmozottan Sérültek és Szüleiknek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Kiemelten közhasznú szervezet Jubileumi Beszámoló és Hírlevél 5 éves munkánkról 2003-2008 Elérhetıségünk Székhely: 4400, Nyíregyháza

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Pécs- Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány Tartalmi beszámoló 2009. év

Pécs- Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány Tartalmi beszámoló 2009. év Pécs- Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány Tartalmi beszámoló 2009. év A Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány szervezi és összefogja a területén működő 36 karitász csoport munkáját. Az Alapítvány

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás Ez nem lehet titok! Újra megjelentetjük a település életérıl és önkormányzatunk munkájáról szóló kiadványunkat, mely reményeim szerint az Önök érdeklıdésével és igényeivel is találkozni fog. Szeretném,

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Tartják egymásban a lelket. 2010: Az összefogás éve

Tartják egymásban a lelket. 2010: Az összefogás éve Tartják egymásban a lelket 2010: Az összefogás éve ÉVES JELENTÉS 2010 Tartják egymásban a lelket A legszélesebb nyilvánosságot kell megteremteni a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes és szakszerű munkájának

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók!

Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók! EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XI. évfolyam 2. szám - 2013. december Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók! A nyár közepén megjelent Hírmondó óta eltelt időszak eseményeit olvashatják

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben