Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének évben végzett tevékenységérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2011. évben végzett tevékenységérıl"

Átírás

1 Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének évben végzett tevékenységérıl A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, önálló bíróság által bejegyzett, egyesületi formában mőködı civil szervezet. Karitatív tevékenységét az Alapszabályban rögzített célok és feladatok szerint a Közgyőlés által elfogadott munkaterv alapján végezte. A városi szinten mőködı Egyesület a megalakulása óta eltelt két év alatt számtalan esetben bizonyította, hogy a tervezett programok mellett az új kihívásoknak is eleget tett. Az Egyesület a megvalósított programokon keresztül a város lakossága körében egyre ismertebb lett. Nıtt a szimpatizánsok és támogatók száma, a taglétszám két év alatt közel megháromszorozódott. (17 fırıl 50 fıre) A város Önkormányzatával, intézményeivel, a civil szervezetekkel kölcsönösen együttmőködı, jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. A rendezvények megvalósításához esetenként az önkormányzati keretbıl és a benyújtott pályázat alapján támogatásban részesültünk. Az iroda mőködéséhez és a rezsiköltségek kiegyenlítéséhez szintén kaptunk támogatást. Egyesületünk természetbeni adományokkal segítette a szociális munkát végzı társintézményeket, gyermekközösségeket, a krízishelyzetbe kerülteket és az idıseket. Részt vettünk a városi programokon, ünnepségeken, meghívást kaptunk a civil szervezetek rendezvényeire. Elızetes felkérés alapján kapcsolódtunk be a városi szinten megrendezett kulturális, szabadidıs és sportprogramokba. Részesei voltunk a családi és munkahelyi fesztiváloknak. Társszervezık voltunk a Hétpróbás Kunok Programsorozatában. Igény szerint támogattuk a Vöröskereszt Területi Szervezetének munkáját, közremőködtünk a véradások szervezésében és a Véradó ünnepség elıkészítésében, annak lebonyolításában. Az elhangzott bevezetı gondolatok után rátérek az Egyesület ben végzett munkájának értékelésére. A Programterv alapján igyekszem azt idırendi sorrendben megtenni február 12-én második alkalommal szerveztük meg a megalakuláskor kimondott hagyományt teremtı- Farsangi Batyus Bált. Rendezvényünk hangulatát fokozta az apró figyelmesség, a Valentin napi ajándék és a Dalma Dance Club bemutató fellépése. Külön öröm volt, hogy a vendégek között ott voltak a város vezetıi, az Egyesület tagjai és sok-sok fiatal. Szinte ugyanezen idıben értesültünk arról, hogy a kisújszállási Mentıállomás felszereltségébıl hiányzik az az eszköz, ami a gyermek betegek szállítását biztonságosabbá tenné. Elhatároztuk, hogy ennek megoldására a városban győjtést indítunk. Az akció célja: gyermek rögzítı hevederek vásárlása. Felhívással fordultunk a lakossághoz segítsenek! Perselyeket helyeztünk ki a gyógyszertárba és az irodába, szórólapokat, felhívó plakátokat az üzletekbe, valamint győjtıíveket adtunk a munkahelyeknek. Március elején városi felhívásra Összefogás az Életért címmel meghirdetett Rotaryfélmaratoni futóversenyre több egyesületi tagunk nevezett be. A versenyre március 12-én Debrecenben került sor. A városok között dobogós helyezést értünk el, de a defibrilláló készüléket nem Kisújszállás nyerte. Az ottlét és a városért való összefogás felemelı élményt nyújtott. Egy kellemes, szép napot töltöttünk a városban tavaszán a TÁMOP pályázat támogatásával indult a városban a Hétpróbás Kunok Programsorozata. Az iskolákban meghirdetett tömegsportot népszerősítı versenyekbe több generáció kapcsolódott be. A szervezıktıl Egyesületünk elızetes felkérést kapott egészségfelmérı szőrésekre. Társszervezıként vettünk részt a fordulókon, ahol szőréseket végeztünk. A mérési eredményeket minden esetben regisztráltuk és átadtuk a résztvevıknek. 1.

2 A Programsorozat elsı fordulójára március 26-án a Kossuth Iskolában került sor. A Kossuth Próba helyszínén 25 vérnyomás és 20 vércukorszint mérésre került sor. Egyesületünk március 31-én tartotta elsı Közgyőlését. A napirendi pontoknak megfelelıen elhangzott a évi szakmai és pénzügyi beszámoló, a évi program és költségvetési terv beajánlása. A tagság véleménye szerint az elıterjesztett dokumentumok átfogóak, mindenre kiterjedık voltak, amit egyöntető szavazással fogadtak el. Április hónapban folytatódott a Hétpróbás Kunok Programsorozata. A Labdák Napja címmel meghirdetett verseny április 9-én a Móricz Zsigmond Gimnáziumban zajlott le. Egészségfelmérı team-ünk munkáját egy önkéntes segítı jóvoltából frissítı masszázzsal is kiegészítettük. A résztvevık között 17 vérnyomás, 9 vércukorszint mérést és 5 frissítı masszázst végeztünk. A jó idı beálltával egyre több szabadidıs rendezvényre került sor. Elsı ilyen hagyományos rendezvény az Erzsébet királyné ligetben megtartott városi Majális volt. A korábbi évekhez hasonlóan részt vettünk azon. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk, ahol egészségügyi TOTO kitöltésére és tanácsadásra is sor került. A rendezvény résztevıi közül sokan keresték fel sátrunkat, a szőrések száma is ezt mutatta. 48 vérnyomás és 33 vércukorszint mérés történt. A munka mellett mi is szórakoztunk, közben nıtt ismertségünk, közösségi szerepünk és kapcsolataink bıvültek. Május 14-én Egyesületünk Egészségtúra 0-99 éves korig címmel szervezett szabadidıs programot. A Városvédı és Szépítı Egyesülettıl túravezetıt kértünk fel, akinek közremőködésével a város nevezetességeit, szobrait tekintettük meg. A kellemes séta mellett a középületekrıl és azok történetérıl sok érdekes információt tudtunk meg. Ugyanezen idıben zajlott az Arany János Általános Iskolában a Hétpróbás Kunok Programsorozatának következı fordulója, az Arany Sportnap. Egészségfelmérı team-ünk a megjelentek körében szőréseket végzett. A családi programon 33 vérnyomás és 30 vércukorszint mérésre került sor. A Mentıállomás felszereltségének bıvítésére korábban indított győjtéssel ekkorra még nem győlt össze az eszközvásárláshoz szükséges összeg. Jelentıs támogatást sehonnan sem kaptunk, ezért úgy döntöttünk, hogy a túrán részt vevıktıl minimális (200Ft) nevezési díjat kérjünk. A résztvevık ezt elfogadták, és támogatták. A döntés eredményre vezetett, így a kiegészítéssel a tervezett összeg meglett. Június 1-jén Ft-ot utaltunk át a Mentıállomás számlájára. Külön öröm volt számunkra, hogy az általunk kezdeményezett akciójának követıje lett a Nagycsaládosok Egyesülete, akik tagtársaik körében egy másik eszköz megvásárlására győjtöttek. Ezzel sikerült a két mentıkocsit egy-egy eszközzel felszerelni. Június 12-én a Mővelıdési Ház szervezésében megtartott hagyományos gyermeknapi rendezvényen, a Bagaméri Családi Fesztiválon ünnepélyes keretek között történt a gyermekrögzítı hevederek átadása. A Mentıállomás vezetıje a két Egyesületnek megköszönve örömmel vette át azokat. Az eseményt a Tv Kisúj közvetítette és a Megyei Néplap cikket közölt róla. A korábbiakhoz hasonlóan a gyermeknapi színes programokon Egyesületünk is részt vett. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk: 35 fınek vérnyomás, 27 fınek vércukorszintet mértünk. Június 25-én, a Vásártéren megrendezésre kerülı hagyományos szabadtéri programon a Ponyokai Bálint Fogathajtó Emlékversenyen is ott voltunk. Az esıs, rossz idı a lovas sportot kedvelıknek nem kedvezett, emiatt kevesen voltak. Mindössze 10 vérnyomás, és 5 vércukorszint mérésre került sor. A nyári szabadidıs programok között július 9-én a Nagykun Klubban szerveztük meg az Önkéntesek találkozóját. Egyesületünk a Programtervben is szereplı rendezvénnyel kívánta összehozni, közös beszélgetésre hívni az önkéntes munkát végzıket. A találkozón megjelentek részére, azok közremőködésével elıadás hangzott el az önkéntes munkáról, és annak társadalmi fontosságáról. Az elıadást fórum és kötetlen beszélgetés követte. A rendezvényen résztvevı gyermekek közben rajzoltak és játszottak. A vendéglátást közös adományból a Nagycsaládosok péklángosával, és a Bokorvirág Hagyományırzı Egyesülete által sütött palacsintával tettük családias hangulatúvá. 2.

3 A résztvevık között ott voltak az egyesületi tagok, polgárırök, a Házigondozó Szolgálat és a Mővelıdési Ház munkatársai, néhány civil szervezet képviselıi, baráti társaságok és támogató szimpatizánsok. A rendezvény színfoltja a szívéjes vendéglátás mellett a Palacsinta-party volt. Több mint 200 sült, és fogyott belıle. Július 16-án újabb évek óta megszervezett hagyományos városi rendezvényre, a Halászléés Halételfızı Fesztiválra kaptunk meghívást. Helyszíne az Erzsébet királyné liget volt. A szórakoztató színes programok között megvolt a mi feladatunk, amit sokan igénybe is vettek. A résztvevık közül 55 fınek vérnyomást, 31 fınek vércukor szintet mértünk. Még ebben a hónapban július 30-án a Contarex Kft. Családi napjára voltunk hivatalosak. A német tulajdonban levı cég ezt a nagyszabású rendezvényt kétévenként az üzem területén rendezi meg. Az esıs idı ellenére a sok színes programnak köszönhetıen azon sokan vettek részt, amit az egészségfelmérı szőrések száma is mutatott: 63 vérnyomás, 34 vércukor, 8 koleszterinszint mérést végeztünk. Augusztus hónapban tervezett programunk nem volt, ezért más feladatba kezdtünk. Az Idısek Klubja udvarán, néhány napon át Nyárvégi Böngészı Vásárt szerveztünk. Az erre a célra és alkalomra kapott adományokat fıleg ruhanemőt- önkéntes felajánlás alapján illetve jelképes összegért értékesítettük. A perselyben győlt összeget mőködési kiadásokra és szőréshez szükséges tesztcsíkok vásárlására fordítottuk. Augusztus 20-án részt vettünk a városi ünnepségen és az ünnephez kapcsolódó kulturális programokon. Augusztus végén és szeptember elején a gyermekek beiskolázását segítettük. A lakossági felajánlásokat, természetbeni adományokat összegyőjtöttük majd kiosztottuk, illetve kiközvetítettük a rászorult családoknak. Két családnak teljes szoba és gyermekszobabútort, egy másiknak szekrényt, asztalt, székeket, három egyedülálló személynek fekvıhelyet, ágynemőt, takarót adtunk. Felajánlásként kaptunk még monitort, klaviatúrát, amit az Arany János Általános Iskolának adtunk tovább. Szeptember hónapban folytatódtak a hagyományos szabadtéri programok. Szeptember 11-én került sor a XIV. Kun Viadalra a Horváth- tanyán, melyre szintén meghívást kaptunk. Ezen a rendezvényen 33 vérnyomás, 31 vércukorszint mérés volt. A Városi Sportegyesület szervezésében Szeptember között került sor a IV. Ligeti Sportfesztiválra. A rendezvénysorozat keretében valósult meg a Hétpróbás Kunok 5. fordulója. Egyesületünk társszervezıként vett részt azon. A versenyek több napon és helyszínen zajlottak. A Móricz Zsigmond Gimnáziumból indított 16.-ai késıesti tájékozódási versenyen személyesen is részt vettem. A 18-án megtartott kispályás futballmérkızés helyszíne a Porcsalmi Lajos sporttelep volt. A szurkolóknak és sportolóknak egészségfelmérı szőréseket végeztünk. A két alkalommal 77 vérnyomás, 68 vércukor és testtömeg index mérésre került sor. Szeptember 24-én, a város fıterén második alkalommal került megrendezésre a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál. Ez a színes nagyszabású rendezvény a város lakosságát közös szórakozásra hívta. A gasztronómiai és néptánc találkozóra az ország különbözı tájegységeirıl, városaiból, falvaiból jöttek vendégek. A sátrakban baráti társaságok munkahelyi közösségek gasztronómiai finomságokat készítettek és kóstoltattak. A szórakoztató programok mellett volt káposztás ételek fızıversenye, kiállítás, zene, tánc, kirakodóvásár. Az ıstermelık és kereskedık áruiból kóstolóval egybekötött bemutató és vásár vonzotta az odalátogató közönséget. A rendezvényen mi is ott voltunk a szokásos programunkkal, amit sokan igénybe vettek. A nap folyamán 112 fınek vérnyomást, 89 fınek vércukor és 10 fınek koleszterin szintet mértünk. Az estébe nyúló vidám nap fényfestéssel és tőzijátékkal ért véget. Szinte ki sem pihentük az egyik rendezvényt, már készültünk a másikra. Az Egyesület munkaterve szerint következett az október 1-jére meghirdetett Egészségnap. Az Önkormányzat a benyújtott pályázatunk alapján ezt a rendezvényt Ft támogatásban részesítette. A kapott összeget teljes mértékben a szervezésre fordítottuk. A több helyszínre tervezett programoknak a Piculás Civilház és a Vásárcsarnok adott helyet. Az egészségnapon volt elıadás, egészségügyi szőrés, kóstolóval egybekötött termékbemutató és a végén közös fızés. 3.

4 A Kisúji kosárnak nevezett program keretében a kisújszállási piacon árusító helyi és környékbeli ıstermelık áruiból tartottunk bemutatót. A felajánlott adományokért minden zöldséget, gyümölcsöt és virágot árusító termelı névre szóló emléklapot kapott. Portékájuk reklámozására ezt kitehették saját standjukon. A megvalósított ötlet és annak kivitelezése az árusoknak és a vásárlóknak egyaránt tetszett. A bemutató a Piculás házban reggeltıl kora délutánig tartott. Ugyanitt az iskola védını Felkészülés a téli hónapokra címő elıadására és táplálkozási tanácsadására került sor. A másik helyszínen a Vásárcsarnokban közben folyt a szőrés, amit sokan vettek igénybe. 68-an vérnyomást és 60-an vércukor szintet mérettek. A bemutatóra kapott sok egészséges finom árut mindenki kedvére használtuk fel. A vágott virágot szétosztottuk a résztvevık között, a palántákat a Városvédı Egyesület székházának utcafronti kertjébe elültettük, a kukoricát megfıztük, a gyümölcsöt pedig közösen megettük. A rendezvényt késı délután a zöldségekbıl készített Lecsó-partyval zártuk. Az egészségnapi rendezvényünknek a városban pozitív visszhangja volt. A Tv Kisúj közvetítette és a Kisbíróban, valamint a évi Kalendáriumban cikk és fotó jelent meg róla. Október 23-án az 1956-os forradalom emlékének tiszteletére rendezett városi ünnepségen több tagtársunk vett részt. Október 29-én következett a Hétpróbás Kunok következı fordulója az Illéssy Sándor Szakközépiskola szervezésében Legyen egy ütıs napja címő családi versenye. Sajnos a rendezvényen kevesen voltak, amit a mérések száma is mutatott: 10 vérnyomás és 9 vércukorszint mérést végeztünk. A véradások szervezésében Egyesületünk társszervezıként közremőködött. A nyár közepéig a behívók írását, kihordását, valamint a plakátozást nagyrészt mi végeztük. -Azután változott minden. Az ısz közepétıl úgy éreztük, a Vöröskereszt Területi Szervezete nem igényli segítségünket. A városban az Önkormányzattól irodát kértek, amit meg is kaptak - tevékenységüket városi szinten ott folytatták tovább. A szervezımunkába új önkénteseket vontak be. A évi Városi Véradó Ünnepség megszervezéséhez az év elején benyújtott pályázatra, az elmúlt évhez hasonlóan az Önkormányzat egyesületünknek utalta az odaítélt Ft támogatást. A kapott összeget a rendezvény elıtt röviddel vettünk fel, amit a november 19.-i Városi Véradó Ünnepségen a kitüntetett véradók megvendégelésére és ajándékára fordítottunk ben városi szinten 49 többszörös véradó volt, akik kitüntetésben részesültek. Az oklevelet a Vöröskereszt biztosította, amit a közösen vett ajándékkal és vacsorával egészítettünk ki. A véradók tiszteletére rendezett ünnepségnek városunkban többéves hagyományai vannak, ezért arra törekedtünk, hogy azok színvonalát megtartva ez a nap valóban a véradók ünnepe legyen. Egyesületünk a rendezvény szervezése mellett anyagilag is hozzájárult a költségekhez. 32 véradó ajándékáról, a zenérıl, tomboláról és nem utolsó sorban a jó hangulatról mi gondoskodtunk. A Vöröskereszt 17 kitüntetett véradó ajándékával és a mősor szervezésével járult az ünnepség lebonyolításához. A rendezvényt az Arany János Általános Iskola tanulóinak mősora és az Egyesületünk egyik tagjának szavalata színesítette. A vidám hangulatú est a tisztelet és a megbecsülés jegyében, a véradó mozgalom összetartó erejének továbberısítését szolgálta. A hónap végén, november 27-én a Hétpróbás Kunok utolsó fordulójára a Móricz Zsigmond Gimnázium által szervezett Gyalogló túrára került sor. A felnıtt túrázók indulás elıtt részt vettek a szőrésen, a gyerekek nem. Így mindössze 4 vérnyomás és 4 vércukorszint mérés volt. Egy hozzám hasonló nyugdíjas társsal én is részt vettem a túrán. A város környékén kijelölt 10 kmes távot idıre teljesítettük. Igaz néhol másokkal együtt eltévedtünk, de célba értünk. A csípıs ıszi nap, az egészséges levegı mindenkinek jót tett. Ezzel véget ért a tavasztól ıszig tartó Hétpróbás Kunok programsorozata. A TÁMOP 3.2.3/08/ Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár - elnevezéső pályázat záró rendezvényén a programban résztvevı iskolák emléklapot és tárgyi ajándékot kaptak. Egyesületünk emléklapot, én pedig pólót kaptam. Az év utolsó hónapja a karácsonyi ünnepi készülıdés jegyében telt el. A szeretet akció során adományokat győjtöttünk és osztottunk a városban, és annak környékén. 4.

5 December 18-án a körzet képviselı asszonyával 22 Márialakán élı családnak vittünk ajándékot. Az élelmiszert, ruhanemőt, játékot, könyvet és édességet tartalmazó csomagoknak az ott élık nagyon örültek, megköszönték, hogy nem feledkeztünk meg róluk. December 20-án, Egyesületi összejövetelünkön szerény vendéglátás mellett értékeltük az évet, könyvajándékkal kívántunk egymásnak Békés karácsonyt és Boldog új évet. Összegezve a 2011-es évet elmondhatom, hogy a munkatervben vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük. A tervezett programok megvalósultak, egyesületi kezdeményezésekkel bıvítettük azokat. Győjtı akcióval eszközvásárlással javítottuk a mentıállomás biztonságosabb betegszállítását. A Kisúji Kosár programmal tartós reklámot kezdeményeztünk a helyi és környékbeli ıstermelıknek piaci árusoknak. Egészségfelmérı szőrésekkel sokaknak tájékoztatást adtunk egészségi állapotukról összesen 590 vérnyomást, 390 vércukor és 25 koleszterinszint mérést végeztünk. Elıadással, tanácsadással az egészséges táplálkozást, mozgást és a sportot népszerősítettük. Találkozóra hívtuk az önkénteseket, és értékeltük az önkéntes munkát, illetve annak jelentıségét. Szociális programokkal, beiskolázáskor, karácsonykor, vagy amikor arra szükség volt, segítettük a rászorultakat. Igény szerint közremőködtünk a véradások szervezésében, és a Véradó ünnepség lebonyolításában. Közcélú tevékenységünkben a város lakossága segítı partner volt. Rendezvényeinken sok fiatal vett részt. Taglétszámunk év végére megközelítette az 50 fıt. Nıtt a támogatók, az önkéntes segítık, és a szimpatizánsok száma is. Az elnökséggel és a tagsággal folyamatos volt a munkakapcsolat, az Alapszabályban rögzített ügyrendi üléseket megtartottuk. Az év során keletkezett bevételekbıl, az önkormányzati támogatásból, az ésszerő takarékosság betartásával számláinkat, mőködési kiadásainkat minden esetben ki tudtuk egyenlíteni. Ezeket összegezve úgy érzem, eredményes évet zártunk, Egyesületünkben összetartó, jó közösség formálódott. Szeretnék köszönetet mondani Kisújszállás város Önkormányzatának, az intézményeknek, az Idısek Klubjának, azon civil szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik közvetve, vagy közvetlenül részesei voltak munkánknak - támogatták Egyesületünket. Külön köszönöm tagtársaimnak segítı közremőködésüket abban, hogy a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete méltón betöltötte felvállalt szerepét, elérte eredményeit, fenntartotta mőködıképességét, mindemellett a lakosság bizalmát élvezte. Ennyiben kívántam összefoglalni az Egyesület 2011-ben végzett munkáját. Köszönöm a megtisztelı figyelmet, azt hogy meghallgattak. Várom a beszámolóval kapcsolatos véleményüket, hozzászólásaikat, észrevételüket. Kisújszállás, március 29. Fülöp Gáborné Egyesület elnöke 5.

6 Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének évben végzett tevékenységérıl A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, önálló bíróság által bejegyzett, egyesületi formában mőködı civil szervezet. Karitatív tevékenységét az Alapszabályban rögzített célok és feladatok szerint a Közgyőlés által elfogadott munkaterv alapján végezte. A városi szinten mőködı Egyesület a megalakulása óta eltelt két év alatt számtalan esetben bizonyította, hogy a tervezett programok mellett az új kihívásoknak is eleget tett. Az Egyesület a megvalósított programokon keresztül a város lakossága körében egyre ismertebb lett. Nıtt a szimpatizánsok és támogatók száma, a taglétszám két év alatt közel megháromszorozódott. (17 fırıl 50 fıre) A város Önkormányzatával, intézményeivel, a civil szervezetekkel kölcsönösen együttmőködı, jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. A rendezvények megvalósításához esetenként az önkormányzati keretbıl és a benyújtott pályázat alapján támogatásban részesültünk. Az iroda mőködéséhez és a rezsiköltségek kiegyenlítéséhez szintén kaptunk támogatást. Egyesületünk természetbeni adományokkal segítette a szociális munkát végzı társintézményeket, gyermekközösségeket, a krízishelyzetbe kerülteket és az idıseket. Részt vettünk a városi programokon, ünnepségeken, meghívást kaptunk a civil szervezetek rendezvényeire. Elızetes felkérés alapján kapcsolódtunk be a városi szinten megrendezett kulturális, szabadidıs és sportprogramokba. Részesei voltunk a családi és munkahelyi fesztiváloknak. Társszervezık voltunk a Hétpróbás Kunok Programsorozatában. Igény szerint támogattuk a Vöröskereszt Területi Szervezetének munkáját, közremőködtünk a véradások szervezésében és a Véradó ünnepség elıkészítésében, annak lebonyolításában. Az elhangzott bevezetı gondolatok után rátérek az Egyesület ben végzett munkájának értékelésére. A Programterv alapján igyekszem azt idırendi sorrendben megtenni február 12-én második alkalommal szerveztük meg a megalakuláskor kimondott hagyományt teremtı- Farsangi Batyus Bált. Rendezvényünk hangulatát fokozta az apró figyelmesség, a Valentin napi ajándék és a Dalma Dance Club bemutató fellépése. Külön öröm volt, hogy a vendégek között ott voltak a város vezetıi, az Egyesület tagjai és sok-sok fiatal. Szinte ugyanezen idıben értesültünk arról, hogy a kisújszállási Mentıállomás felszereltségébıl hiányzik az az eszköz, ami a gyermek betegek szállítását biztonságosabbá tenné. Elhatároztuk, hogy ennek megoldására a városban győjtést indítunk. Az akció célja: gyermek rögzítı hevederek vásárlása. Felhívással fordultunk a lakossághoz segítsenek! Perselyeket helyeztünk ki a gyógyszertárba és az irodába, szórólapokat, felhívó plakátokat az üzletekbe, valamint győjtıíveket adtunk a munkahelyeknek. Március elején városi felhívásra Összefogás az Életért címmel meghirdetett Rotaryfélmaratoni futóversenyre több egyesületi tagunk nevezett be. A versenyre március 12-én Debrecenben került sor. A városok között dobogós helyezést értünk el, de a defibrilláló készüléket nem Kisújszállás nyerte. Az ottlét és a városért való összefogás felemelı élményt nyújtott. Egy kellemes, szép napot töltöttünk a városban tavaszán a TÁMOP pályázat támogatásával indult a városban a Hétpróbás Kunok Programsorozata. Az iskolákban meghirdetett tömegsportot népszerősítı versenyekbe több generáció kapcsolódott be. A szervezıktıl Egyesületünk elızetes felkérést kapott egészségfelmérı szőrésekre. Társszervezıként vettünk részt a fordulókon, ahol szőréseket végeztünk. A mérési eredményeket minden esetben regisztráltuk és átadtuk a résztvevıknek. 1.

7 A Programsorozat elsı fordulójára március 26-án a Kossuth Iskolában került sor. A Kossuth Próba helyszínén 25 vérnyomás és 20 vércukorszint mérésre került sor. Egyesületünk március 31-én tartotta elsı Közgyőlését. A napirendi pontoknak megfelelıen elhangzott a évi szakmai és pénzügyi beszámoló, a évi program és költségvetési terv beajánlása. A tagság véleménye szerint az elıterjesztett dokumentumok átfogóak, mindenre kiterjedık voltak, amit egyöntető szavazással fogadtak el. Április hónapban folytatódott a Hétpróbás Kunok Programsorozata. A Labdák Napja címmel meghirdetett verseny április 9-én a Móricz Zsigmond Gimnáziumban zajlott le. Egészségfelmérı team-ünk munkáját egy önkéntes segítı jóvoltából frissítı masszázzsal is kiegészítettük. A résztvevık között 17 vérnyomás, 9 vércukorszint mérést és 5 frissítı masszázst végeztünk. A jó idı beálltával egyre több szabadidıs rendezvényre került sor. Elsı ilyen hagyományos rendezvény az Erzsébet királyné ligetben megtartott városi Majális volt. A korábbi évekhez hasonlóan részt vettünk azon. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk, ahol egészségügyi TOTO kitöltésére és tanácsadásra is sor került. A rendezvény résztevıi közül sokan keresték fel sátrunkat, a szőrések száma is ezt mutatta. 48 vérnyomás és 33 vércukorszint mérés történt. A munka mellett mi is szórakoztunk, közben nıtt ismertségünk, közösségi szerepünk és kapcsolataink bıvültek. Május 14-én Egyesületünk Egészségtúra 0-99 éves korig címmel szervezett szabadidıs programot. A Városvédı és Szépítı Egyesülettıl túravezetıt kértünk fel, akinek közremőködésével a város nevezetességeit, szobrait tekintettük meg. A kellemes séta mellett a középületekrıl és azok történetérıl sok érdekes információt tudtunk meg. Ugyanezen idıben zajlott az Arany János Általános Iskolában a Hétpróbás Kunok Programsorozatának következı fordulója, az Arany Sportnap. Egészségfelmérı team-ünk a megjelentek körében szőréseket végzett. A családi programon 33 vérnyomás és 30 vércukorszint mérésre került sor. A Mentıállomás felszereltségének bıvítésére korábban indított győjtéssel ekkorra még nem győlt össze az eszközvásárláshoz szükséges összeg. Jelentıs támogatást sehonnan sem kaptunk, ezért úgy döntöttünk, hogy a túrán részt vevıktıl minimális (200Ft) nevezési díjat kérjünk. A résztvevık ezt elfogadták, és támogatták. A döntés eredményre vezetett, így a kiegészítéssel a tervezett összeg meglett. Június 1-jén Ft-ot utaltunk át a Mentıállomás számlájára. Külön öröm volt számunkra, hogy az általunk kezdeményezett akciójának követıje lett a Nagycsaládosok Egyesülete, akik tagtársaik körében egy másik eszköz megvásárlására győjtöttek. Ezzel sikerült a két mentıkocsit egy-egy eszközzel felszerelni. Június 12-én a Mővelıdési Ház szervezésében megtartott hagyományos gyermeknapi rendezvényen, a Bagaméri Családi Fesztiválon ünnepélyes keretek között történt a gyermekrögzítı hevederek átadása. A Mentıállomás vezetıje a két Egyesületnek megköszönve örömmel vette át azokat. Az eseményt a Tv Kisúj közvetítette és a Megyei Néplap cikket közölt róla. A korábbiakhoz hasonlóan a gyermeknapi színes programokon Egyesületünk is részt vett. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk: 35 fınek vérnyomás, 27 fınek vércukorszintet mértünk. Június 25-én, a Vásártéren megrendezésre kerülı hagyományos szabadtéri programon a Ponyokai Bálint Fogathajtó Emlékversenyen is ott voltunk. Az esıs, rossz idı a lovas sportot kedvelıknek nem kedvezett, emiatt kevesen voltak. Mindössze 10 vérnyomás, és 5 vércukorszint mérésre került sor. A nyári szabadidıs programok között július 9-én a Nagykun Klubban szerveztük meg az Önkéntesek találkozóját. Egyesületünk a Programtervben is szereplı rendezvénnyel kívánta összehozni, közös beszélgetésre hívni az önkéntes munkát végzıket. A találkozón megjelentek részére, azok közremőködésével elıadás hangzott el az önkéntes munkáról, és annak társadalmi fontosságáról. Az elıadást fórum és kötetlen beszélgetés követte. A rendezvényen résztvevı gyermekek közben rajzoltak és játszottak. A vendéglátást közös adományból a Nagycsaládosok péklángosával, és a Bokorvirág Hagyományırzı Egyesülete által sütött palacsintával tettük családias hangulatúvá. 2.

8 A résztvevık között ott voltak az egyesületi tagok, polgárırök, a Házigondozó Szolgálat és a Mővelıdési Ház munkatársai, néhány civil szervezet képviselıi, baráti társaságok és támogató szimpatizánsok. A rendezvény színfoltja a szívéjes vendéglátás mellett a Palacsinta-party volt. Több mint 200 sült, és fogyott belıle. Július 16-án újabb évek óta megszervezett hagyományos városi rendezvényre, a Halászléés Halételfızı Fesztiválra kaptunk meghívást. Helyszíne az Erzsébet királyné liget volt. A szórakoztató színes programok között megvolt a mi feladatunk, amit sokan igénybe is vettek. A résztvevık közül 55 fınek vérnyomást, 31 fınek vércukor szintet mértünk. Még ebben a hónapban július 30-án a Contarex Kft. Családi napjára voltunk hivatalosak. A német tulajdonban levı cég ezt a nagyszabású rendezvényt kétévenként az üzem területén rendezi meg. Az esıs idı ellenére a sok színes programnak köszönhetıen azon sokan vettek részt, amit az egészségfelmérı szőrések száma is mutatott: 63 vérnyomás, 34 vércukor, 8 koleszterinszint mérést végeztünk. Augusztus hónapban tervezett programunk nem volt, ezért más feladatba kezdtünk. Az Idısek Klubja udvarán, néhány napon át Nyárvégi Böngészı Vásárt szerveztünk. Az erre a célra és alkalomra kapott adományokat fıleg ruhanemőt- önkéntes felajánlás alapján illetve jelképes összegért értékesítettük. A perselyben győlt összeget mőködési kiadásokra és szőréshez szükséges tesztcsíkok vásárlására fordítottuk. Augusztus 20-án részt vettünk a városi ünnepségen és az ünnephez kapcsolódó kulturális programokon. Augusztus végén és szeptember elején a gyermekek beiskolázását segítettük. A lakossági felajánlásokat, természetbeni adományokat összegyőjtöttük majd kiosztottuk, illetve kiközvetítettük a rászorult családoknak. Két családnak teljes szoba és gyermekszobabútort, egy másiknak szekrényt, asztalt, székeket, három egyedülálló személynek fekvıhelyet, ágynemőt, takarót adtunk. Felajánlásként kaptunk még monitort, klaviatúrát, amit az Arany János Általános Iskolának adtunk tovább. Szeptember hónapban folytatódtak a hagyományos szabadtéri programok. Szeptember 11-én került sor a XIV. Kun Viadalra a Horváth- tanyán, melyre szintén meghívást kaptunk. Ezen a rendezvényen 33 vérnyomás, 31 vércukorszint mérés volt. A Városi Sportegyesület szervezésében Szeptember között került sor a IV. Ligeti Sportfesztiválra. A rendezvénysorozat keretében valósult meg a Hétpróbás Kunok 5. fordulója. Egyesületünk társszervezıként vett részt azon. A versenyek több napon és helyszínen zajlottak. A Móricz Zsigmond Gimnáziumból indított 16.-ai késıesti tájékozódási versenyen személyesen is részt vettem. A 18-án megtartott kispályás futballmérkızés helyszíne a Porcsalmi Lajos sporttelep volt. A szurkolóknak és sportolóknak egészségfelmérı szőréseket végeztünk. A két alkalommal 77 vérnyomás, 68 vércukor és testtömeg index mérésre került sor. Szeptember 24-én, a város fıterén második alkalommal került megrendezésre a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál. Ez a színes nagyszabású rendezvény a város lakosságát közös szórakozásra hívta. A gasztronómiai és néptánc találkozóra az ország különbözı tájegységeirıl, városaiból, falvaiból jöttek vendégek. A sátrakban baráti társaságok munkahelyi közösségek gasztronómiai finomságokat készítettek és kóstoltattak. A szórakoztató programok mellett volt káposztás ételek fızıversenye, kiállítás, zene, tánc, kirakodóvásár. Az ıstermelık és kereskedık áruiból kóstolóval egybekötött bemutató és vásár vonzotta az odalátogató közönséget. A rendezvényen mi is ott voltunk a szokásos programunkkal, amit sokan igénybe vettek. A nap folyamán 112 fınek vérnyomást, 89 fınek vércukor és 10 fınek koleszterin szintet mértünk. Az estébe nyúló vidám nap fényfestéssel és tőzijátékkal ért véget. Szinte ki sem pihentük az egyik rendezvényt, már készültünk a másikra. Az Egyesület munkaterve szerint következett az október 1-jére meghirdetett Egészségnap. Az Önkormányzat a benyújtott pályázatunk alapján ezt a rendezvényt Ft támogatásban részesítette. A kapott összeget teljes mértékben a szervezésre fordítottuk. A több helyszínre tervezett programoknak a Piculás Civilház és a Vásárcsarnok adott helyet. Az egészségnapon volt elıadás, egészségügyi szőrés, kóstolóval egybekötött termékbemutató és a végén közös fızés. 3.

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Közgyűlés! B E S Z Á M O L Ó. A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Közgyűlés! B E S Z Á M O L Ó. A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete önálló, bíróság által bejegyzett

Részletesebben

Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2010. évben végzett tevékenységérıl

Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2010. évben végzett tevékenységérıl Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének Tisztelt Közgyőlés! 2010. évben végzett tevékenységérıl A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete 2010. Január 6.-án 17 fı alapító taggal

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl

Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl Sportszakmai beszámoló a BTSSZ 2013. évi tevékenységérıl A 2013. év az elızı évekhez képest a stabilitás és új utak keresésének éve volt. A Fıvárosi Önkormányzattól az 1. negyedévre kapott támogatási elıleg,

Részletesebben

Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Éves beszámoló A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének 2010. március 02-i megyei közgyőlésére Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük a közgyőlésünkön megjelent

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek.

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek. A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N CITERÁSOK TALÁLKOZÓJA SOPONYÁN Július 14-én rendeztük meg az V. Sárvízvölgyi Citerás és Népzenei Találkozót a

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S!

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! : Készítette: Rádainé Kunos Klára szakmai vezető, Horváth Csilla Judit projektmenedzser 1. Szervezet adatai Név: Barangoló Közhasznú Egyesület Székhely: 5811 Végegyháza,

Részletesebben

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 A mostani Jánossomorjai Független Közéleti Társaság - Társaskör Egyesület elıdje a Moson-Szent-Jánosi Társaskör 1904 februárjában alakult

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Néhány gondolat karácsonyra Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz. Karácsony éjszakáján

Részletesebben

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak!

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! 2010. július V. ÉVFOLYAM ÁRA: 100,-FT Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! Az elmúlt hónapok során többször láthattunk szivárványt az égbolton. Ez az égi tünemény a természet egyik legszebb és

Részletesebben

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK!

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK! Béres Klára, a Teljes Életért Alapítvány elnöke és Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az éveknek Nyugdíjas Klubszövetség elnöke a Béres Alapítvány Béres Csepp adományozó ünnepségén EREDMÉNYEKBEN GAZDAG,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi működéséről Előkészítette: Bárdiné Békési Mária a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Simon Éva a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség tevékenységérıl

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Csatorna-beruházás Seregélyesen

Csatorna-beruházás Seregélyesen A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N SEREGÉLYESI HÍREK Start munkaprogramra pályázott a képviselı testület egyetértésével az önkormányzat, mint a

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A 2008. ÉV ESEMÉNYEIBİL

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A 2008. ÉV ESEMÉNYEIBİL RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A 2008. ÉV ESEMÉNYEIBİL 2008. Január Szétvált a betegszállítás és a mentés 2008. január 1-tıl az Országos Mentıszolgálat az életmentésen kívül (104-es és 112-es segélyhívások) kizárólag

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

LXXXV. évfolyam 11. szám 2013. június 07.

LXXXV. évfolyam 11. szám 2013. június 07. LXXXV. évfolyam 11. szám 2013. június 07. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Gyermeknap 2013. Ha mosolyok rózsakertje volna, ez a nagyvilág, benne: kisgyermek mosolya, lenne a legszebb

Részletesebben