Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének évben végzett tevékenységérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2011. évben végzett tevékenységérıl"

Átírás

1 Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének évben végzett tevékenységérıl A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, önálló bíróság által bejegyzett, egyesületi formában mőködı civil szervezet. Karitatív tevékenységét az Alapszabályban rögzített célok és feladatok szerint a Közgyőlés által elfogadott munkaterv alapján végezte. A városi szinten mőködı Egyesület a megalakulása óta eltelt két év alatt számtalan esetben bizonyította, hogy a tervezett programok mellett az új kihívásoknak is eleget tett. Az Egyesület a megvalósított programokon keresztül a város lakossága körében egyre ismertebb lett. Nıtt a szimpatizánsok és támogatók száma, a taglétszám két év alatt közel megháromszorozódott. (17 fırıl 50 fıre) A város Önkormányzatával, intézményeivel, a civil szervezetekkel kölcsönösen együttmőködı, jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. A rendezvények megvalósításához esetenként az önkormányzati keretbıl és a benyújtott pályázat alapján támogatásban részesültünk. Az iroda mőködéséhez és a rezsiköltségek kiegyenlítéséhez szintén kaptunk támogatást. Egyesületünk természetbeni adományokkal segítette a szociális munkát végzı társintézményeket, gyermekközösségeket, a krízishelyzetbe kerülteket és az idıseket. Részt vettünk a városi programokon, ünnepségeken, meghívást kaptunk a civil szervezetek rendezvényeire. Elızetes felkérés alapján kapcsolódtunk be a városi szinten megrendezett kulturális, szabadidıs és sportprogramokba. Részesei voltunk a családi és munkahelyi fesztiváloknak. Társszervezık voltunk a Hétpróbás Kunok Programsorozatában. Igény szerint támogattuk a Vöröskereszt Területi Szervezetének munkáját, közremőködtünk a véradások szervezésében és a Véradó ünnepség elıkészítésében, annak lebonyolításában. Az elhangzott bevezetı gondolatok után rátérek az Egyesület ben végzett munkájának értékelésére. A Programterv alapján igyekszem azt idırendi sorrendben megtenni február 12-én második alkalommal szerveztük meg a megalakuláskor kimondott hagyományt teremtı- Farsangi Batyus Bált. Rendezvényünk hangulatát fokozta az apró figyelmesség, a Valentin napi ajándék és a Dalma Dance Club bemutató fellépése. Külön öröm volt, hogy a vendégek között ott voltak a város vezetıi, az Egyesület tagjai és sok-sok fiatal. Szinte ugyanezen idıben értesültünk arról, hogy a kisújszállási Mentıállomás felszereltségébıl hiányzik az az eszköz, ami a gyermek betegek szállítását biztonságosabbá tenné. Elhatároztuk, hogy ennek megoldására a városban győjtést indítunk. Az akció célja: gyermek rögzítı hevederek vásárlása. Felhívással fordultunk a lakossághoz segítsenek! Perselyeket helyeztünk ki a gyógyszertárba és az irodába, szórólapokat, felhívó plakátokat az üzletekbe, valamint győjtıíveket adtunk a munkahelyeknek. Március elején városi felhívásra Összefogás az Életért címmel meghirdetett Rotaryfélmaratoni futóversenyre több egyesületi tagunk nevezett be. A versenyre március 12-én Debrecenben került sor. A városok között dobogós helyezést értünk el, de a defibrilláló készüléket nem Kisújszállás nyerte. Az ottlét és a városért való összefogás felemelı élményt nyújtott. Egy kellemes, szép napot töltöttünk a városban tavaszán a TÁMOP pályázat támogatásával indult a városban a Hétpróbás Kunok Programsorozata. Az iskolákban meghirdetett tömegsportot népszerősítı versenyekbe több generáció kapcsolódott be. A szervezıktıl Egyesületünk elızetes felkérést kapott egészségfelmérı szőrésekre. Társszervezıként vettünk részt a fordulókon, ahol szőréseket végeztünk. A mérési eredményeket minden esetben regisztráltuk és átadtuk a résztvevıknek. 1.

2 A Programsorozat elsı fordulójára március 26-án a Kossuth Iskolában került sor. A Kossuth Próba helyszínén 25 vérnyomás és 20 vércukorszint mérésre került sor. Egyesületünk március 31-én tartotta elsı Közgyőlését. A napirendi pontoknak megfelelıen elhangzott a évi szakmai és pénzügyi beszámoló, a évi program és költségvetési terv beajánlása. A tagság véleménye szerint az elıterjesztett dokumentumok átfogóak, mindenre kiterjedık voltak, amit egyöntető szavazással fogadtak el. Április hónapban folytatódott a Hétpróbás Kunok Programsorozata. A Labdák Napja címmel meghirdetett verseny április 9-én a Móricz Zsigmond Gimnáziumban zajlott le. Egészségfelmérı team-ünk munkáját egy önkéntes segítı jóvoltából frissítı masszázzsal is kiegészítettük. A résztvevık között 17 vérnyomás, 9 vércukorszint mérést és 5 frissítı masszázst végeztünk. A jó idı beálltával egyre több szabadidıs rendezvényre került sor. Elsı ilyen hagyományos rendezvény az Erzsébet királyné ligetben megtartott városi Majális volt. A korábbi évekhez hasonlóan részt vettünk azon. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk, ahol egészségügyi TOTO kitöltésére és tanácsadásra is sor került. A rendezvény résztevıi közül sokan keresték fel sátrunkat, a szőrések száma is ezt mutatta. 48 vérnyomás és 33 vércukorszint mérés történt. A munka mellett mi is szórakoztunk, közben nıtt ismertségünk, közösségi szerepünk és kapcsolataink bıvültek. Május 14-én Egyesületünk Egészségtúra 0-99 éves korig címmel szervezett szabadidıs programot. A Városvédı és Szépítı Egyesülettıl túravezetıt kértünk fel, akinek közremőködésével a város nevezetességeit, szobrait tekintettük meg. A kellemes séta mellett a középületekrıl és azok történetérıl sok érdekes információt tudtunk meg. Ugyanezen idıben zajlott az Arany János Általános Iskolában a Hétpróbás Kunok Programsorozatának következı fordulója, az Arany Sportnap. Egészségfelmérı team-ünk a megjelentek körében szőréseket végzett. A családi programon 33 vérnyomás és 30 vércukorszint mérésre került sor. A Mentıállomás felszereltségének bıvítésére korábban indított győjtéssel ekkorra még nem győlt össze az eszközvásárláshoz szükséges összeg. Jelentıs támogatást sehonnan sem kaptunk, ezért úgy döntöttünk, hogy a túrán részt vevıktıl minimális (200Ft) nevezési díjat kérjünk. A résztvevık ezt elfogadták, és támogatták. A döntés eredményre vezetett, így a kiegészítéssel a tervezett összeg meglett. Június 1-jén Ft-ot utaltunk át a Mentıállomás számlájára. Külön öröm volt számunkra, hogy az általunk kezdeményezett akciójának követıje lett a Nagycsaládosok Egyesülete, akik tagtársaik körében egy másik eszköz megvásárlására győjtöttek. Ezzel sikerült a két mentıkocsit egy-egy eszközzel felszerelni. Június 12-én a Mővelıdési Ház szervezésében megtartott hagyományos gyermeknapi rendezvényen, a Bagaméri Családi Fesztiválon ünnepélyes keretek között történt a gyermekrögzítı hevederek átadása. A Mentıállomás vezetıje a két Egyesületnek megköszönve örömmel vette át azokat. Az eseményt a Tv Kisúj közvetítette és a Megyei Néplap cikket közölt róla. A korábbiakhoz hasonlóan a gyermeknapi színes programokon Egyesületünk is részt vett. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk: 35 fınek vérnyomás, 27 fınek vércukorszintet mértünk. Június 25-én, a Vásártéren megrendezésre kerülı hagyományos szabadtéri programon a Ponyokai Bálint Fogathajtó Emlékversenyen is ott voltunk. Az esıs, rossz idı a lovas sportot kedvelıknek nem kedvezett, emiatt kevesen voltak. Mindössze 10 vérnyomás, és 5 vércukorszint mérésre került sor. A nyári szabadidıs programok között július 9-én a Nagykun Klubban szerveztük meg az Önkéntesek találkozóját. Egyesületünk a Programtervben is szereplı rendezvénnyel kívánta összehozni, közös beszélgetésre hívni az önkéntes munkát végzıket. A találkozón megjelentek részére, azok közremőködésével elıadás hangzott el az önkéntes munkáról, és annak társadalmi fontosságáról. Az elıadást fórum és kötetlen beszélgetés követte. A rendezvényen résztvevı gyermekek közben rajzoltak és játszottak. A vendéglátást közös adományból a Nagycsaládosok péklángosával, és a Bokorvirág Hagyományırzı Egyesülete által sütött palacsintával tettük családias hangulatúvá. 2.

3 A résztvevık között ott voltak az egyesületi tagok, polgárırök, a Házigondozó Szolgálat és a Mővelıdési Ház munkatársai, néhány civil szervezet képviselıi, baráti társaságok és támogató szimpatizánsok. A rendezvény színfoltja a szívéjes vendéglátás mellett a Palacsinta-party volt. Több mint 200 sült, és fogyott belıle. Július 16-án újabb évek óta megszervezett hagyományos városi rendezvényre, a Halászléés Halételfızı Fesztiválra kaptunk meghívást. Helyszíne az Erzsébet királyné liget volt. A szórakoztató színes programok között megvolt a mi feladatunk, amit sokan igénybe is vettek. A résztvevık közül 55 fınek vérnyomást, 31 fınek vércukor szintet mértünk. Még ebben a hónapban július 30-án a Contarex Kft. Családi napjára voltunk hivatalosak. A német tulajdonban levı cég ezt a nagyszabású rendezvényt kétévenként az üzem területén rendezi meg. Az esıs idı ellenére a sok színes programnak köszönhetıen azon sokan vettek részt, amit az egészségfelmérı szőrések száma is mutatott: 63 vérnyomás, 34 vércukor, 8 koleszterinszint mérést végeztünk. Augusztus hónapban tervezett programunk nem volt, ezért más feladatba kezdtünk. Az Idısek Klubja udvarán, néhány napon át Nyárvégi Böngészı Vásárt szerveztünk. Az erre a célra és alkalomra kapott adományokat fıleg ruhanemőt- önkéntes felajánlás alapján illetve jelképes összegért értékesítettük. A perselyben győlt összeget mőködési kiadásokra és szőréshez szükséges tesztcsíkok vásárlására fordítottuk. Augusztus 20-án részt vettünk a városi ünnepségen és az ünnephez kapcsolódó kulturális programokon. Augusztus végén és szeptember elején a gyermekek beiskolázását segítettük. A lakossági felajánlásokat, természetbeni adományokat összegyőjtöttük majd kiosztottuk, illetve kiközvetítettük a rászorult családoknak. Két családnak teljes szoba és gyermekszobabútort, egy másiknak szekrényt, asztalt, székeket, három egyedülálló személynek fekvıhelyet, ágynemőt, takarót adtunk. Felajánlásként kaptunk még monitort, klaviatúrát, amit az Arany János Általános Iskolának adtunk tovább. Szeptember hónapban folytatódtak a hagyományos szabadtéri programok. Szeptember 11-én került sor a XIV. Kun Viadalra a Horváth- tanyán, melyre szintén meghívást kaptunk. Ezen a rendezvényen 33 vérnyomás, 31 vércukorszint mérés volt. A Városi Sportegyesület szervezésében Szeptember között került sor a IV. Ligeti Sportfesztiválra. A rendezvénysorozat keretében valósult meg a Hétpróbás Kunok 5. fordulója. Egyesületünk társszervezıként vett részt azon. A versenyek több napon és helyszínen zajlottak. A Móricz Zsigmond Gimnáziumból indított 16.-ai késıesti tájékozódási versenyen személyesen is részt vettem. A 18-án megtartott kispályás futballmérkızés helyszíne a Porcsalmi Lajos sporttelep volt. A szurkolóknak és sportolóknak egészségfelmérı szőréseket végeztünk. A két alkalommal 77 vérnyomás, 68 vércukor és testtömeg index mérésre került sor. Szeptember 24-én, a város fıterén második alkalommal került megrendezésre a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál. Ez a színes nagyszabású rendezvény a város lakosságát közös szórakozásra hívta. A gasztronómiai és néptánc találkozóra az ország különbözı tájegységeirıl, városaiból, falvaiból jöttek vendégek. A sátrakban baráti társaságok munkahelyi közösségek gasztronómiai finomságokat készítettek és kóstoltattak. A szórakoztató programok mellett volt káposztás ételek fızıversenye, kiállítás, zene, tánc, kirakodóvásár. Az ıstermelık és kereskedık áruiból kóstolóval egybekötött bemutató és vásár vonzotta az odalátogató közönséget. A rendezvényen mi is ott voltunk a szokásos programunkkal, amit sokan igénybe vettek. A nap folyamán 112 fınek vérnyomást, 89 fınek vércukor és 10 fınek koleszterin szintet mértünk. Az estébe nyúló vidám nap fényfestéssel és tőzijátékkal ért véget. Szinte ki sem pihentük az egyik rendezvényt, már készültünk a másikra. Az Egyesület munkaterve szerint következett az október 1-jére meghirdetett Egészségnap. Az Önkormányzat a benyújtott pályázatunk alapján ezt a rendezvényt Ft támogatásban részesítette. A kapott összeget teljes mértékben a szervezésre fordítottuk. A több helyszínre tervezett programoknak a Piculás Civilház és a Vásárcsarnok adott helyet. Az egészségnapon volt elıadás, egészségügyi szőrés, kóstolóval egybekötött termékbemutató és a végén közös fızés. 3.

4 A Kisúji kosárnak nevezett program keretében a kisújszállási piacon árusító helyi és környékbeli ıstermelık áruiból tartottunk bemutatót. A felajánlott adományokért minden zöldséget, gyümölcsöt és virágot árusító termelı névre szóló emléklapot kapott. Portékájuk reklámozására ezt kitehették saját standjukon. A megvalósított ötlet és annak kivitelezése az árusoknak és a vásárlóknak egyaránt tetszett. A bemutató a Piculás házban reggeltıl kora délutánig tartott. Ugyanitt az iskola védını Felkészülés a téli hónapokra címő elıadására és táplálkozási tanácsadására került sor. A másik helyszínen a Vásárcsarnokban közben folyt a szőrés, amit sokan vettek igénybe. 68-an vérnyomást és 60-an vércukor szintet mérettek. A bemutatóra kapott sok egészséges finom árut mindenki kedvére használtuk fel. A vágott virágot szétosztottuk a résztvevık között, a palántákat a Városvédı Egyesület székházának utcafronti kertjébe elültettük, a kukoricát megfıztük, a gyümölcsöt pedig közösen megettük. A rendezvényt késı délután a zöldségekbıl készített Lecsó-partyval zártuk. Az egészségnapi rendezvényünknek a városban pozitív visszhangja volt. A Tv Kisúj közvetítette és a Kisbíróban, valamint a évi Kalendáriumban cikk és fotó jelent meg róla. Október 23-án az 1956-os forradalom emlékének tiszteletére rendezett városi ünnepségen több tagtársunk vett részt. Október 29-én következett a Hétpróbás Kunok következı fordulója az Illéssy Sándor Szakközépiskola szervezésében Legyen egy ütıs napja címő családi versenye. Sajnos a rendezvényen kevesen voltak, amit a mérések száma is mutatott: 10 vérnyomás és 9 vércukorszint mérést végeztünk. A véradások szervezésében Egyesületünk társszervezıként közremőködött. A nyár közepéig a behívók írását, kihordását, valamint a plakátozást nagyrészt mi végeztük. -Azután változott minden. Az ısz közepétıl úgy éreztük, a Vöröskereszt Területi Szervezete nem igényli segítségünket. A városban az Önkormányzattól irodát kértek, amit meg is kaptak - tevékenységüket városi szinten ott folytatták tovább. A szervezımunkába új önkénteseket vontak be. A évi Városi Véradó Ünnepség megszervezéséhez az év elején benyújtott pályázatra, az elmúlt évhez hasonlóan az Önkormányzat egyesületünknek utalta az odaítélt Ft támogatást. A kapott összeget a rendezvény elıtt röviddel vettünk fel, amit a november 19.-i Városi Véradó Ünnepségen a kitüntetett véradók megvendégelésére és ajándékára fordítottunk ben városi szinten 49 többszörös véradó volt, akik kitüntetésben részesültek. Az oklevelet a Vöröskereszt biztosította, amit a közösen vett ajándékkal és vacsorával egészítettünk ki. A véradók tiszteletére rendezett ünnepségnek városunkban többéves hagyományai vannak, ezért arra törekedtünk, hogy azok színvonalát megtartva ez a nap valóban a véradók ünnepe legyen. Egyesületünk a rendezvény szervezése mellett anyagilag is hozzájárult a költségekhez. 32 véradó ajándékáról, a zenérıl, tomboláról és nem utolsó sorban a jó hangulatról mi gondoskodtunk. A Vöröskereszt 17 kitüntetett véradó ajándékával és a mősor szervezésével járult az ünnepség lebonyolításához. A rendezvényt az Arany János Általános Iskola tanulóinak mősora és az Egyesületünk egyik tagjának szavalata színesítette. A vidám hangulatú est a tisztelet és a megbecsülés jegyében, a véradó mozgalom összetartó erejének továbberısítését szolgálta. A hónap végén, november 27-én a Hétpróbás Kunok utolsó fordulójára a Móricz Zsigmond Gimnázium által szervezett Gyalogló túrára került sor. A felnıtt túrázók indulás elıtt részt vettek a szőrésen, a gyerekek nem. Így mindössze 4 vérnyomás és 4 vércukorszint mérés volt. Egy hozzám hasonló nyugdíjas társsal én is részt vettem a túrán. A város környékén kijelölt 10 kmes távot idıre teljesítettük. Igaz néhol másokkal együtt eltévedtünk, de célba értünk. A csípıs ıszi nap, az egészséges levegı mindenkinek jót tett. Ezzel véget ért a tavasztól ıszig tartó Hétpróbás Kunok programsorozata. A TÁMOP 3.2.3/08/ Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár - elnevezéső pályázat záró rendezvényén a programban résztvevı iskolák emléklapot és tárgyi ajándékot kaptak. Egyesületünk emléklapot, én pedig pólót kaptam. Az év utolsó hónapja a karácsonyi ünnepi készülıdés jegyében telt el. A szeretet akció során adományokat győjtöttünk és osztottunk a városban, és annak környékén. 4.

5 December 18-án a körzet képviselı asszonyával 22 Márialakán élı családnak vittünk ajándékot. Az élelmiszert, ruhanemőt, játékot, könyvet és édességet tartalmazó csomagoknak az ott élık nagyon örültek, megköszönték, hogy nem feledkeztünk meg róluk. December 20-án, Egyesületi összejövetelünkön szerény vendéglátás mellett értékeltük az évet, könyvajándékkal kívántunk egymásnak Békés karácsonyt és Boldog új évet. Összegezve a 2011-es évet elmondhatom, hogy a munkatervben vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük. A tervezett programok megvalósultak, egyesületi kezdeményezésekkel bıvítettük azokat. Győjtı akcióval eszközvásárlással javítottuk a mentıállomás biztonságosabb betegszállítását. A Kisúji Kosár programmal tartós reklámot kezdeményeztünk a helyi és környékbeli ıstermelıknek piaci árusoknak. Egészségfelmérı szőrésekkel sokaknak tájékoztatást adtunk egészségi állapotukról összesen 590 vérnyomást, 390 vércukor és 25 koleszterinszint mérést végeztünk. Elıadással, tanácsadással az egészséges táplálkozást, mozgást és a sportot népszerősítettük. Találkozóra hívtuk az önkénteseket, és értékeltük az önkéntes munkát, illetve annak jelentıségét. Szociális programokkal, beiskolázáskor, karácsonykor, vagy amikor arra szükség volt, segítettük a rászorultakat. Igény szerint közremőködtünk a véradások szervezésében, és a Véradó ünnepség lebonyolításában. Közcélú tevékenységünkben a város lakossága segítı partner volt. Rendezvényeinken sok fiatal vett részt. Taglétszámunk év végére megközelítette az 50 fıt. Nıtt a támogatók, az önkéntes segítık, és a szimpatizánsok száma is. Az elnökséggel és a tagsággal folyamatos volt a munkakapcsolat, az Alapszabályban rögzített ügyrendi üléseket megtartottuk. Az év során keletkezett bevételekbıl, az önkormányzati támogatásból, az ésszerő takarékosság betartásával számláinkat, mőködési kiadásainkat minden esetben ki tudtuk egyenlíteni. Ezeket összegezve úgy érzem, eredményes évet zártunk, Egyesületünkben összetartó, jó közösség formálódott. Szeretnék köszönetet mondani Kisújszállás város Önkormányzatának, az intézményeknek, az Idısek Klubjának, azon civil szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik közvetve, vagy közvetlenül részesei voltak munkánknak - támogatták Egyesületünket. Külön köszönöm tagtársaimnak segítı közremőködésüket abban, hogy a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete méltón betöltötte felvállalt szerepét, elérte eredményeit, fenntartotta mőködıképességét, mindemellett a lakosság bizalmát élvezte. Ennyiben kívántam összefoglalni az Egyesület 2011-ben végzett munkáját. Köszönöm a megtisztelı figyelmet, azt hogy meghallgattak. Várom a beszámolóval kapcsolatos véleményüket, hozzászólásaikat, észrevételüket. Kisújszállás, március 29. Fülöp Gáborné Egyesület elnöke 5.

6 Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének évben végzett tevékenységérıl A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, önálló bíróság által bejegyzett, egyesületi formában mőködı civil szervezet. Karitatív tevékenységét az Alapszabályban rögzített célok és feladatok szerint a Közgyőlés által elfogadott munkaterv alapján végezte. A városi szinten mőködı Egyesület a megalakulása óta eltelt két év alatt számtalan esetben bizonyította, hogy a tervezett programok mellett az új kihívásoknak is eleget tett. Az Egyesület a megvalósított programokon keresztül a város lakossága körében egyre ismertebb lett. Nıtt a szimpatizánsok és támogatók száma, a taglétszám két év alatt közel megháromszorozódott. (17 fırıl 50 fıre) A város Önkormányzatával, intézményeivel, a civil szervezetekkel kölcsönösen együttmőködı, jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. A rendezvények megvalósításához esetenként az önkormányzati keretbıl és a benyújtott pályázat alapján támogatásban részesültünk. Az iroda mőködéséhez és a rezsiköltségek kiegyenlítéséhez szintén kaptunk támogatást. Egyesületünk természetbeni adományokkal segítette a szociális munkát végzı társintézményeket, gyermekközösségeket, a krízishelyzetbe kerülteket és az idıseket. Részt vettünk a városi programokon, ünnepségeken, meghívást kaptunk a civil szervezetek rendezvényeire. Elızetes felkérés alapján kapcsolódtunk be a városi szinten megrendezett kulturális, szabadidıs és sportprogramokba. Részesei voltunk a családi és munkahelyi fesztiváloknak. Társszervezık voltunk a Hétpróbás Kunok Programsorozatában. Igény szerint támogattuk a Vöröskereszt Területi Szervezetének munkáját, közremőködtünk a véradások szervezésében és a Véradó ünnepség elıkészítésében, annak lebonyolításában. Az elhangzott bevezetı gondolatok után rátérek az Egyesület ben végzett munkájának értékelésére. A Programterv alapján igyekszem azt idırendi sorrendben megtenni február 12-én második alkalommal szerveztük meg a megalakuláskor kimondott hagyományt teremtı- Farsangi Batyus Bált. Rendezvényünk hangulatát fokozta az apró figyelmesség, a Valentin napi ajándék és a Dalma Dance Club bemutató fellépése. Külön öröm volt, hogy a vendégek között ott voltak a város vezetıi, az Egyesület tagjai és sok-sok fiatal. Szinte ugyanezen idıben értesültünk arról, hogy a kisújszállási Mentıállomás felszereltségébıl hiányzik az az eszköz, ami a gyermek betegek szállítását biztonságosabbá tenné. Elhatároztuk, hogy ennek megoldására a városban győjtést indítunk. Az akció célja: gyermek rögzítı hevederek vásárlása. Felhívással fordultunk a lakossághoz segítsenek! Perselyeket helyeztünk ki a gyógyszertárba és az irodába, szórólapokat, felhívó plakátokat az üzletekbe, valamint győjtıíveket adtunk a munkahelyeknek. Március elején városi felhívásra Összefogás az Életért címmel meghirdetett Rotaryfélmaratoni futóversenyre több egyesületi tagunk nevezett be. A versenyre március 12-én Debrecenben került sor. A városok között dobogós helyezést értünk el, de a defibrilláló készüléket nem Kisújszállás nyerte. Az ottlét és a városért való összefogás felemelı élményt nyújtott. Egy kellemes, szép napot töltöttünk a városban tavaszán a TÁMOP pályázat támogatásával indult a városban a Hétpróbás Kunok Programsorozata. Az iskolákban meghirdetett tömegsportot népszerősítı versenyekbe több generáció kapcsolódott be. A szervezıktıl Egyesületünk elızetes felkérést kapott egészségfelmérı szőrésekre. Társszervezıként vettünk részt a fordulókon, ahol szőréseket végeztünk. A mérési eredményeket minden esetben regisztráltuk és átadtuk a résztvevıknek. 1.

7 A Programsorozat elsı fordulójára március 26-án a Kossuth Iskolában került sor. A Kossuth Próba helyszínén 25 vérnyomás és 20 vércukorszint mérésre került sor. Egyesületünk március 31-én tartotta elsı Közgyőlését. A napirendi pontoknak megfelelıen elhangzott a évi szakmai és pénzügyi beszámoló, a évi program és költségvetési terv beajánlása. A tagság véleménye szerint az elıterjesztett dokumentumok átfogóak, mindenre kiterjedık voltak, amit egyöntető szavazással fogadtak el. Április hónapban folytatódott a Hétpróbás Kunok Programsorozata. A Labdák Napja címmel meghirdetett verseny április 9-én a Móricz Zsigmond Gimnáziumban zajlott le. Egészségfelmérı team-ünk munkáját egy önkéntes segítı jóvoltából frissítı masszázzsal is kiegészítettük. A résztvevık között 17 vérnyomás, 9 vércukorszint mérést és 5 frissítı masszázst végeztünk. A jó idı beálltával egyre több szabadidıs rendezvényre került sor. Elsı ilyen hagyományos rendezvény az Erzsébet királyné ligetben megtartott városi Majális volt. A korábbi évekhez hasonlóan részt vettünk azon. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk, ahol egészségügyi TOTO kitöltésére és tanácsadásra is sor került. A rendezvény résztevıi közül sokan keresték fel sátrunkat, a szőrések száma is ezt mutatta. 48 vérnyomás és 33 vércukorszint mérés történt. A munka mellett mi is szórakoztunk, közben nıtt ismertségünk, közösségi szerepünk és kapcsolataink bıvültek. Május 14-én Egyesületünk Egészségtúra 0-99 éves korig címmel szervezett szabadidıs programot. A Városvédı és Szépítı Egyesülettıl túravezetıt kértünk fel, akinek közremőködésével a város nevezetességeit, szobrait tekintettük meg. A kellemes séta mellett a középületekrıl és azok történetérıl sok érdekes információt tudtunk meg. Ugyanezen idıben zajlott az Arany János Általános Iskolában a Hétpróbás Kunok Programsorozatának következı fordulója, az Arany Sportnap. Egészségfelmérı team-ünk a megjelentek körében szőréseket végzett. A családi programon 33 vérnyomás és 30 vércukorszint mérésre került sor. A Mentıállomás felszereltségének bıvítésére korábban indított győjtéssel ekkorra még nem győlt össze az eszközvásárláshoz szükséges összeg. Jelentıs támogatást sehonnan sem kaptunk, ezért úgy döntöttünk, hogy a túrán részt vevıktıl minimális (200Ft) nevezési díjat kérjünk. A résztvevık ezt elfogadták, és támogatták. A döntés eredményre vezetett, így a kiegészítéssel a tervezett összeg meglett. Június 1-jén Ft-ot utaltunk át a Mentıállomás számlájára. Külön öröm volt számunkra, hogy az általunk kezdeményezett akciójának követıje lett a Nagycsaládosok Egyesülete, akik tagtársaik körében egy másik eszköz megvásárlására győjtöttek. Ezzel sikerült a két mentıkocsit egy-egy eszközzel felszerelni. Június 12-én a Mővelıdési Ház szervezésében megtartott hagyományos gyermeknapi rendezvényen, a Bagaméri Családi Fesztiválon ünnepélyes keretek között történt a gyermekrögzítı hevederek átadása. A Mentıállomás vezetıje a két Egyesületnek megköszönve örömmel vette át azokat. Az eseményt a Tv Kisúj közvetítette és a Megyei Néplap cikket közölt róla. A korábbiakhoz hasonlóan a gyermeknapi színes programokon Egyesületünk is részt vett. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk: 35 fınek vérnyomás, 27 fınek vércukorszintet mértünk. Június 25-én, a Vásártéren megrendezésre kerülı hagyományos szabadtéri programon a Ponyokai Bálint Fogathajtó Emlékversenyen is ott voltunk. Az esıs, rossz idı a lovas sportot kedvelıknek nem kedvezett, emiatt kevesen voltak. Mindössze 10 vérnyomás, és 5 vércukorszint mérésre került sor. A nyári szabadidıs programok között július 9-én a Nagykun Klubban szerveztük meg az Önkéntesek találkozóját. Egyesületünk a Programtervben is szereplı rendezvénnyel kívánta összehozni, közös beszélgetésre hívni az önkéntes munkát végzıket. A találkozón megjelentek részére, azok közremőködésével elıadás hangzott el az önkéntes munkáról, és annak társadalmi fontosságáról. Az elıadást fórum és kötetlen beszélgetés követte. A rendezvényen résztvevı gyermekek közben rajzoltak és játszottak. A vendéglátást közös adományból a Nagycsaládosok péklángosával, és a Bokorvirág Hagyományırzı Egyesülete által sütött palacsintával tettük családias hangulatúvá. 2.

8 A résztvevık között ott voltak az egyesületi tagok, polgárırök, a Házigondozó Szolgálat és a Mővelıdési Ház munkatársai, néhány civil szervezet képviselıi, baráti társaságok és támogató szimpatizánsok. A rendezvény színfoltja a szívéjes vendéglátás mellett a Palacsinta-party volt. Több mint 200 sült, és fogyott belıle. Július 16-án újabb évek óta megszervezett hagyományos városi rendezvényre, a Halászléés Halételfızı Fesztiválra kaptunk meghívást. Helyszíne az Erzsébet királyné liget volt. A szórakoztató színes programok között megvolt a mi feladatunk, amit sokan igénybe is vettek. A résztvevık közül 55 fınek vérnyomást, 31 fınek vércukor szintet mértünk. Még ebben a hónapban július 30-án a Contarex Kft. Családi napjára voltunk hivatalosak. A német tulajdonban levı cég ezt a nagyszabású rendezvényt kétévenként az üzem területén rendezi meg. Az esıs idı ellenére a sok színes programnak köszönhetıen azon sokan vettek részt, amit az egészségfelmérı szőrések száma is mutatott: 63 vérnyomás, 34 vércukor, 8 koleszterinszint mérést végeztünk. Augusztus hónapban tervezett programunk nem volt, ezért más feladatba kezdtünk. Az Idısek Klubja udvarán, néhány napon át Nyárvégi Böngészı Vásárt szerveztünk. Az erre a célra és alkalomra kapott adományokat fıleg ruhanemőt- önkéntes felajánlás alapján illetve jelképes összegért értékesítettük. A perselyben győlt összeget mőködési kiadásokra és szőréshez szükséges tesztcsíkok vásárlására fordítottuk. Augusztus 20-án részt vettünk a városi ünnepségen és az ünnephez kapcsolódó kulturális programokon. Augusztus végén és szeptember elején a gyermekek beiskolázását segítettük. A lakossági felajánlásokat, természetbeni adományokat összegyőjtöttük majd kiosztottuk, illetve kiközvetítettük a rászorult családoknak. Két családnak teljes szoba és gyermekszobabútort, egy másiknak szekrényt, asztalt, székeket, három egyedülálló személynek fekvıhelyet, ágynemőt, takarót adtunk. Felajánlásként kaptunk még monitort, klaviatúrát, amit az Arany János Általános Iskolának adtunk tovább. Szeptember hónapban folytatódtak a hagyományos szabadtéri programok. Szeptember 11-én került sor a XIV. Kun Viadalra a Horváth- tanyán, melyre szintén meghívást kaptunk. Ezen a rendezvényen 33 vérnyomás, 31 vércukorszint mérés volt. A Városi Sportegyesület szervezésében Szeptember között került sor a IV. Ligeti Sportfesztiválra. A rendezvénysorozat keretében valósult meg a Hétpróbás Kunok 5. fordulója. Egyesületünk társszervezıként vett részt azon. A versenyek több napon és helyszínen zajlottak. A Móricz Zsigmond Gimnáziumból indított 16.-ai késıesti tájékozódási versenyen személyesen is részt vettem. A 18-án megtartott kispályás futballmérkızés helyszíne a Porcsalmi Lajos sporttelep volt. A szurkolóknak és sportolóknak egészségfelmérı szőréseket végeztünk. A két alkalommal 77 vérnyomás, 68 vércukor és testtömeg index mérésre került sor. Szeptember 24-én, a város fıterén második alkalommal került megrendezésre a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál. Ez a színes nagyszabású rendezvény a város lakosságát közös szórakozásra hívta. A gasztronómiai és néptánc találkozóra az ország különbözı tájegységeirıl, városaiból, falvaiból jöttek vendégek. A sátrakban baráti társaságok munkahelyi közösségek gasztronómiai finomságokat készítettek és kóstoltattak. A szórakoztató programok mellett volt káposztás ételek fızıversenye, kiállítás, zene, tánc, kirakodóvásár. Az ıstermelık és kereskedık áruiból kóstolóval egybekötött bemutató és vásár vonzotta az odalátogató közönséget. A rendezvényen mi is ott voltunk a szokásos programunkkal, amit sokan igénybe vettek. A nap folyamán 112 fınek vérnyomást, 89 fınek vércukor és 10 fınek koleszterin szintet mértünk. Az estébe nyúló vidám nap fényfestéssel és tőzijátékkal ért véget. Szinte ki sem pihentük az egyik rendezvényt, már készültünk a másikra. Az Egyesület munkaterve szerint következett az október 1-jére meghirdetett Egészségnap. Az Önkormányzat a benyújtott pályázatunk alapján ezt a rendezvényt Ft támogatásban részesítette. A kapott összeget teljes mértékben a szervezésre fordítottuk. A több helyszínre tervezett programoknak a Piculás Civilház és a Vásárcsarnok adott helyet. Az egészségnapon volt elıadás, egészségügyi szőrés, kóstolóval egybekötött termékbemutató és a végén közös fızés. 3.

9 A Kisúji kosárnak nevezett program keretében a kisújszállási piacon árusító helyi és környékbeli ıstermelık áruiból tartottunk bemutatót. A felajánlott adományokért minden zöldséget, gyümölcsöt és virágot árusító termelı névre szóló emléklapot kapott. Portékájuk reklámozására ezt kitehették saját standjukon. A megvalósított ötlet és annak kivitelezése az árusoknak és a vásárlóknak egyaránt tetszett. A bemutató a Piculás házban reggeltıl kora délutánig tartott. Ugyanitt az iskola védını Felkészülés a téli hónapokra címő elıadására és táplálkozási tanácsadására került sor. A másik helyszínen a Vásárcsarnokban közben folyt a szőrés, amit sokan vettek igénybe. 68-an vérnyomást és 60-an vércukor szintet mérettek. A bemutatóra kapott sok egészséges finom árut mindenki kedvére használtuk fel. A vágott virágot szétosztottuk a résztvevık között, a palántákat a Városvédı Egyesület székházának utcafronti kertjébe elültettük, a kukoricát megfıztük, a gyümölcsöt pedig közösen megettük. A rendezvényt késı délután a zöldségekbıl készített Lecsó-partyval zártuk. Az egészségnapi rendezvényünknek a városban pozitív visszhangja volt. A Tv Kisúj közvetítette és a Kisbíróban, valamint a évi Kalendáriumban cikk és fotó jelent meg róla. Október 23-án az 1956-os forradalom emlékének tiszteletére rendezett városi ünnepségen több tagtársunk vett részt. Október 29-én következett a Hétpróbás Kunok következı fordulója az Illéssy Sándor Szakközépiskola szervezésében Legyen egy ütıs napja címő családi versenye. Sajnos a rendezvényen kevesen voltak, amit a mérések száma is mutatott: 10 vérnyomás és 9 vércukorszint mérést végeztünk. A véradások szervezésében Egyesületünk társszervezıként közremőködött. A nyár közepéig a behívók írását, kihordását, valamint a plakátozást nagyrészt mi végeztük. -Azután változott minden. Az ısz közepétıl úgy éreztük, a Vöröskereszt Területi Szervezete nem igényli segítségünket. A városban az Önkormányzattól irodát kértek, amit meg is kaptak - tevékenységüket városi szinten ott folytatták tovább. A szervezımunkába új önkénteseket vontak be. A évi Városi Véradó Ünnepség megszervezéséhez az év elején benyújtott pályázatra, az elmúlt évhez hasonlóan az Önkormányzat egyesületünknek utalta az odaítélt Ft támogatást. A kapott összeget a rendezvény elıtt röviddel vettünk fel, amit a november 19.-i Városi Véradó Ünnepségen a kitüntetett véradók megvendégelésére és ajándékára fordítottunk ben városi szinten 49 többszörös véradó volt, akik kitüntetésben részesültek. Az oklevelet a Vöröskereszt biztosította, amit a közösen vett ajándékkal és vacsorával egészítettünk ki. A véradók tiszteletére rendezett ünnepségnek városunkban többéves hagyományai vannak, ezért arra törekedtünk, hogy azok színvonalát megtartva ez a nap valóban a véradók ünnepe legyen. Egyesületünk a rendezvény szervezése mellett anyagilag is hozzájárult a költségekhez. 32 véradó ajándékáról, a zenérıl, tomboláról és nem utolsó sorban a jó hangulatról mi gondoskodtunk. A Vöröskereszt 17 kitüntetett véradó ajándékával és a mősor szervezésével járult az ünnepség lebonyolításához. A rendezvényt az Arany János Általános Iskola tanulóinak mősora és az Egyesületünk egyik tagjának szavalata színesítette. A vidám hangulatú est a tisztelet és a megbecsülés jegyében, a véradó mozgalom összetartó erejének továbberısítését szolgálta. A hónap végén, november 27-én a Hétpróbás Kunok utolsó fordulójára a Móricz Zsigmond Gimnázium által szervezett Gyalogló túrára került sor. A felnıtt túrázók indulás elıtt részt vettek a szőrésen, a gyerekek nem. Így mindössze 4 vérnyomás és 4 vércukorszint mérés volt. Egy hozzám hasonló nyugdíjas társsal én is részt vettem a túrán. A város környékén kijelölt 10 kmes távot idıre teljesítettük. Igaz néhol másokkal együtt eltévedtünk, de célba értünk. A csípıs ıszi nap, az egészséges levegı mindenkinek jót tett. Ezzel véget ért a tavasztól ıszig tartó Hétpróbás Kunok programsorozata. A TÁMOP 3.2.3/08/ Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár - elnevezéső pályázat záró rendezvényén a programban résztvevı iskolák emléklapot és tárgyi ajándékot kaptak. Egyesületünk emléklapot, én pedig pólót kaptam. Az év utolsó hónapja a karácsonyi ünnepi készülıdés jegyében telt el. A szeretet akció során adományokat győjtöttünk és osztottunk a városban, és annak környékén. 4.

10 December 18-án a körzet képviselı asszonyával 22 Márialakán élı családnak vittünk ajándékot. Az élelmiszert, ruhanemőt, játékot, könyvet és édességet tartalmazó csomagoknak az ott élık nagyon örültek, megköszönték, hogy nem feledkeztünk meg róluk. December 20-án, Egyesületi összejövetelünkön szerény vendéglátás mellett értékeltük az évet, könyvajándékkal kívántunk egymásnak Békés karácsonyt és Boldog új évet. Összegezve a 2011-es évet elmondhatom, hogy a munkatervben vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük. A tervezett programok megvalósultak, egyesületi kezdeményezésekkel bıvítettük azokat. Győjtı akcióval eszközvásárlással javítottuk a mentıállomás biztonságosabb betegszállítását. A Kisúji Kosár programmal tartós reklámot kezdeményeztünk a helyi és környékbeli ıstermelıknek piaci árusoknak. Egészségfelmérı szőrésekkel sokaknak tájékoztatást adtunk egészségi állapotukról összesen 590 vérnyomást, 390 vércukor és 25 koleszterinszint mérést végeztünk. Elıadással, tanácsadással az egészséges táplálkozást, mozgást és a sportot népszerősítettük. Találkozóra hívtuk az önkénteseket, és értékeltük az önkéntes munkát, illetve annak jelentıségét. Szociális programokkal, beiskolázáskor, karácsonykor, vagy amikor arra szükség volt, segítettük a rászorultakat. Igény szerint közremőködtünk a véradások szervezésében, és a Véradó ünnepség lebonyolításában. Közcélú tevékenységünkben a város lakossága segítı partner volt. Rendezvényeinken sok fiatal vett részt. Taglétszámunk év végére megközelítette az 50 fıt. Nıtt a támogatók, az önkéntes segítık, és a szimpatizánsok száma is. Az elnökséggel és a tagsággal folyamatos volt a munkakapcsolat, az Alapszabályban rögzített ügyrendi üléseket megtartottuk. Az év során keletkezett bevételekbıl, az önkormányzati támogatásból, az ésszerő takarékosság betartásával számláinkat, mőködési kiadásainkat minden esetben ki tudtuk egyenlíteni. Ezeket összegezve úgy érzem, eredményes évet zártunk, Egyesületünkben összetartó, jó közösség formálódott. Szeretnék köszönetet mondani Kisújszállás város Önkormányzatának, az intézményeknek, az Idısek Klubjának, azon civil szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik közvetve, vagy közvetlenül részesei voltak munkánknak - támogatták Egyesületünket. Külön köszönöm tagtársaimnak segítı közremőködésüket abban, hogy a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete méltón betöltötte felvállalt szerepét, elérte eredményeit, fenntartotta mőködıképességét, mindemellett a lakosság bizalmát élvezte. Ennyiben kívántam összefoglalni az Egyesület 2011-ben végzett munkáját. Köszönöm a megtisztelı figyelmet, azt hogy meghallgattak. Várom a beszámolóval kapcsolatos véleményüket, hozzászólásaikat, észrevételüket. Kisújszállás, március 29. Fülöp Gáborné Egyesület elnöke 5.

11 Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének évben végzett tevékenységérıl A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, önálló bíróság által bejegyzett, egyesületi formában mőködı civil szervezet. Karitatív tevékenységét az Alapszabályban rögzített célok és feladatok szerint a Közgyőlés által elfogadott munkaterv alapján végezte. A városi szinten mőködı Egyesület a megalakulása óta eltelt két év alatt számtalan esetben bizonyította, hogy a tervezett programok mellett az új kihívásoknak is eleget tett. Az Egyesület a megvalósított programokon keresztül a város lakossága körében egyre ismertebb lett. Nıtt a szimpatizánsok és támogatók száma, a taglétszám két év alatt közel megháromszorozódott. (17 fırıl 50 fıre) A város Önkormányzatával, intézményeivel, a civil szervezetekkel kölcsönösen együttmőködı, jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. A rendezvények megvalósításához esetenként az önkormányzati keretbıl és a benyújtott pályázat alapján támogatásban részesültünk. Az iroda mőködéséhez és a rezsiköltségek kiegyenlítéséhez szintén kaptunk támogatást. Egyesületünk természetbeni adományokkal segítette a szociális munkát végzı társintézményeket, gyermekközösségeket, a krízishelyzetbe kerülteket és az idıseket. Részt vettünk a városi programokon, ünnepségeken, meghívást kaptunk a civil szervezetek rendezvényeire. Elızetes felkérés alapján kapcsolódtunk be a városi szinten megrendezett kulturális, szabadidıs és sportprogramokba. Részesei voltunk a családi és munkahelyi fesztiváloknak. Társszervezık voltunk a Hétpróbás Kunok Programsorozatában. Igény szerint támogattuk a Vöröskereszt Területi Szervezetének munkáját, közremőködtünk a véradások szervezésében és a Véradó ünnepség elıkészítésében, annak lebonyolításában. Az elhangzott bevezetı gondolatok után rátérek az Egyesület ben végzett munkájának értékelésére. A Programterv alapján igyekszem azt idırendi sorrendben megtenni február 12-én második alkalommal szerveztük meg a megalakuláskor kimondott hagyományt teremtı- Farsangi Batyus Bált. Rendezvényünk hangulatát fokozta az apró figyelmesség, a Valentin napi ajándék és a Dalma Dance Club bemutató fellépése. Külön öröm volt, hogy a vendégek között ott voltak a város vezetıi, az Egyesület tagjai és sok-sok fiatal. Szinte ugyanezen idıben értesültünk arról, hogy a kisújszállási Mentıállomás felszereltségébıl hiányzik az az eszköz, ami a gyermek betegek szállítását biztonságosabbá tenné. Elhatároztuk, hogy ennek megoldására a városban győjtést indítunk. Az akció célja: gyermek rögzítı hevederek vásárlása. Felhívással fordultunk a lakossághoz segítsenek! Perselyeket helyeztünk ki a gyógyszertárba és az irodába, szórólapokat, felhívó plakátokat az üzletekbe, valamint győjtıíveket adtunk a munkahelyeknek. Március elején városi felhívásra Összefogás az Életért címmel meghirdetett Rotaryfélmaratoni futóversenyre több egyesületi tagunk nevezett be. A versenyre március 12-én Debrecenben került sor. A városok között dobogós helyezést értünk el, de a defibrilláló készüléket nem Kisújszállás nyerte. Az ottlét és a városért való összefogás felemelı élményt nyújtott. Egy kellemes, szép napot töltöttünk a városban tavaszán a TÁMOP pályázat támogatásával indult a városban a Hétpróbás Kunok Programsorozata. Az iskolákban meghirdetett tömegsportot népszerősítı versenyekbe több generáció kapcsolódott be. A szervezıktıl Egyesületünk elızetes felkérést kapott egészségfelmérı szőrésekre. Társszervezıként vettünk részt a fordulókon, ahol szőréseket végeztünk. A mérési eredményeket minden esetben regisztráltuk és átadtuk a résztvevıknek. 1.

12 A Programsorozat elsı fordulójára március 26-án a Kossuth Iskolában került sor. A Kossuth Próba helyszínén 25 vérnyomás és 20 vércukorszint mérésre került sor. Egyesületünk március 31-én tartotta elsı Közgyőlését. A napirendi pontoknak megfelelıen elhangzott a évi szakmai és pénzügyi beszámoló, a évi program és költségvetési terv beajánlása. A tagság véleménye szerint az elıterjesztett dokumentumok átfogóak, mindenre kiterjedık voltak, amit egyöntető szavazással fogadtak el. Április hónapban folytatódott a Hétpróbás Kunok Programsorozata. A Labdák Napja címmel meghirdetett verseny április 9-én a Móricz Zsigmond Gimnáziumban zajlott le. Egészségfelmérı team-ünk munkáját egy önkéntes segítı jóvoltából frissítı masszázzsal is kiegészítettük. A résztvevık között 17 vérnyomás, 9 vércukorszint mérést és 5 frissítı masszázst végeztünk. A jó idı beálltával egyre több szabadidıs rendezvényre került sor. Elsı ilyen hagyományos rendezvény az Erzsébet királyné ligetben megtartott városi Majális volt. A korábbi évekhez hasonlóan részt vettünk azon. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk, ahol egészségügyi TOTO kitöltésére és tanácsadásra is sor került. A rendezvény résztevıi közül sokan keresték fel sátrunkat, a szőrések száma is ezt mutatta. 48 vérnyomás és 33 vércukorszint mérés történt. A munka mellett mi is szórakoztunk, közben nıtt ismertségünk, közösségi szerepünk és kapcsolataink bıvültek. Május 14-én Egyesületünk Egészségtúra 0-99 éves korig címmel szervezett szabadidıs programot. A Városvédı és Szépítı Egyesülettıl túravezetıt kértünk fel, akinek közremőködésével a város nevezetességeit, szobrait tekintettük meg. A kellemes séta mellett a középületekrıl és azok történetérıl sok érdekes információt tudtunk meg. Ugyanezen idıben zajlott az Arany János Általános Iskolában a Hétpróbás Kunok Programsorozatának következı fordulója, az Arany Sportnap. Egészségfelmérı team-ünk a megjelentek körében szőréseket végzett. A családi programon 33 vérnyomás és 30 vércukorszint mérésre került sor. A Mentıállomás felszereltségének bıvítésére korábban indított győjtéssel ekkorra még nem győlt össze az eszközvásárláshoz szükséges összeg. Jelentıs támogatást sehonnan sem kaptunk, ezért úgy döntöttünk, hogy a túrán részt vevıktıl minimális (200Ft) nevezési díjat kérjünk. A résztvevık ezt elfogadták, és támogatták. A döntés eredményre vezetett, így a kiegészítéssel a tervezett összeg meglett. Június 1-jén Ft-ot utaltunk át a Mentıállomás számlájára. Külön öröm volt számunkra, hogy az általunk kezdeményezett akciójának követıje lett a Nagycsaládosok Egyesülete, akik tagtársaik körében egy másik eszköz megvásárlására győjtöttek. Ezzel sikerült a két mentıkocsit egy-egy eszközzel felszerelni. Június 12-én a Mővelıdési Ház szervezésében megtartott hagyományos gyermeknapi rendezvényen, a Bagaméri Családi Fesztiválon ünnepélyes keretek között történt a gyermekrögzítı hevederek átadása. A Mentıállomás vezetıje a két Egyesületnek megköszönve örömmel vette át azokat. Az eseményt a Tv Kisúj közvetítette és a Megyei Néplap cikket közölt róla. A korábbiakhoz hasonlóan a gyermeknapi színes programokon Egyesületünk is részt vett. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk: 35 fınek vérnyomás, 27 fınek vércukorszintet mértünk. Június 25-én, a Vásártéren megrendezésre kerülı hagyományos szabadtéri programon a Ponyokai Bálint Fogathajtó Emlékversenyen is ott voltunk. Az esıs, rossz idı a lovas sportot kedvelıknek nem kedvezett, emiatt kevesen voltak. Mindössze 10 vérnyomás, és 5 vércukorszint mérésre került sor. A nyári szabadidıs programok között július 9-én a Nagykun Klubban szerveztük meg az Önkéntesek találkozóját. Egyesületünk a Programtervben is szereplı rendezvénnyel kívánta összehozni, közös beszélgetésre hívni az önkéntes munkát végzıket. A találkozón megjelentek részére, azok közremőködésével elıadás hangzott el az önkéntes munkáról, és annak társadalmi fontosságáról. Az elıadást fórum és kötetlen beszélgetés követte. A rendezvényen résztvevı gyermekek közben rajzoltak és játszottak. A vendéglátást közös adományból a Nagycsaládosok péklángosával, és a Bokorvirág Hagyományırzı Egyesülete által sütött palacsintával tettük családias hangulatúvá. 2.

13 A résztvevık között ott voltak az egyesületi tagok, polgárırök, a Házigondozó Szolgálat és a Mővelıdési Ház munkatársai, néhány civil szervezet képviselıi, baráti társaságok és támogató szimpatizánsok. A rendezvény színfoltja a szívéjes vendéglátás mellett a Palacsinta-party volt. Több mint 200 sült, és fogyott belıle. Július 16-án újabb évek óta megszervezett hagyományos városi rendezvényre, a Halászléés Halételfızı Fesztiválra kaptunk meghívást. Helyszíne az Erzsébet királyné liget volt. A szórakoztató színes programok között megvolt a mi feladatunk, amit sokan igénybe is vettek. A résztvevık közül 55 fınek vérnyomást, 31 fınek vércukor szintet mértünk. Még ebben a hónapban július 30-án a Contarex Kft. Családi napjára voltunk hivatalosak. A német tulajdonban levı cég ezt a nagyszabású rendezvényt kétévenként az üzem területén rendezi meg. Az esıs idı ellenére a sok színes programnak köszönhetıen azon sokan vettek részt, amit az egészségfelmérı szőrések száma is mutatott: 63 vérnyomás, 34 vércukor, 8 koleszterinszint mérést végeztünk. Augusztus hónapban tervezett programunk nem volt, ezért más feladatba kezdtünk. Az Idısek Klubja udvarán, néhány napon át Nyárvégi Böngészı Vásárt szerveztünk. Az erre a célra és alkalomra kapott adományokat fıleg ruhanemőt- önkéntes felajánlás alapján illetve jelképes összegért értékesítettük. A perselyben győlt összeget mőködési kiadásokra és szőréshez szükséges tesztcsíkok vásárlására fordítottuk. Augusztus 20-án részt vettünk a városi ünnepségen és az ünnephez kapcsolódó kulturális programokon. Augusztus végén és szeptember elején a gyermekek beiskolázását segítettük. A lakossági felajánlásokat, természetbeni adományokat összegyőjtöttük majd kiosztottuk, illetve kiközvetítettük a rászorult családoknak. Két családnak teljes szoba és gyermekszobabútort, egy másiknak szekrényt, asztalt, székeket, három egyedülálló személynek fekvıhelyet, ágynemőt, takarót adtunk. Felajánlásként kaptunk még monitort, klaviatúrát, amit az Arany János Általános Iskolának adtunk tovább. Szeptember hónapban folytatódtak a hagyományos szabadtéri programok. Szeptember 11-én került sor a XIV. Kun Viadalra a Horváth- tanyán, melyre szintén meghívást kaptunk. Ezen a rendezvényen 33 vérnyomás, 31 vércukorszint mérés volt. A Városi Sportegyesület szervezésében Szeptember között került sor a IV. Ligeti Sportfesztiválra. A rendezvénysorozat keretében valósult meg a Hétpróbás Kunok 5. fordulója. Egyesületünk társszervezıként vett részt azon. A versenyek több napon és helyszínen zajlottak. A Móricz Zsigmond Gimnáziumból indított 16.-ai késıesti tájékozódási versenyen személyesen is részt vettem. A 18-án megtartott kispályás futballmérkızés helyszíne a Porcsalmi Lajos sporttelep volt. A szurkolóknak és sportolóknak egészségfelmérı szőréseket végeztünk. A két alkalommal 77 vérnyomás, 68 vércukor és testtömeg index mérésre került sor. Szeptember 24-én, a város fıterén második alkalommal került megrendezésre a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál. Ez a színes nagyszabású rendezvény a város lakosságát közös szórakozásra hívta. A gasztronómiai és néptánc találkozóra az ország különbözı tájegységeirıl, városaiból, falvaiból jöttek vendégek. A sátrakban baráti társaságok munkahelyi közösségek gasztronómiai finomságokat készítettek és kóstoltattak. A szórakoztató programok mellett volt káposztás ételek fızıversenye, kiállítás, zene, tánc, kirakodóvásár. Az ıstermelık és kereskedık áruiból kóstolóval egybekötött bemutató és vásár vonzotta az odalátogató közönséget. A rendezvényen mi is ott voltunk a szokásos programunkkal, amit sokan igénybe vettek. A nap folyamán 112 fınek vérnyomást, 89 fınek vércukor és 10 fınek koleszterin szintet mértünk. Az estébe nyúló vidám nap fényfestéssel és tőzijátékkal ért véget. Szinte ki sem pihentük az egyik rendezvényt, már készültünk a másikra. Az Egyesület munkaterve szerint következett az október 1-jére meghirdetett Egészségnap. Az Önkormányzat a benyújtott pályázatunk alapján ezt a rendezvényt Ft támogatásban részesítette. A kapott összeget teljes mértékben a szervezésre fordítottuk. A több helyszínre tervezett programoknak a Piculás Civilház és a Vásárcsarnok adott helyet. Az egészségnapon volt elıadás, egészségügyi szőrés, kóstolóval egybekötött termékbemutató és a végén közös fızés. 3.

14 A Kisúji kosárnak nevezett program keretében a kisújszállási piacon árusító helyi és környékbeli ıstermelık áruiból tartottunk bemutatót. A felajánlott adományokért minden zöldséget, gyümölcsöt és virágot árusító termelı névre szóló emléklapot kapott. Portékájuk reklámozására ezt kitehették saját standjukon. A megvalósított ötlet és annak kivitelezése az árusoknak és a vásárlóknak egyaránt tetszett. A bemutató a Piculás házban reggeltıl kora délutánig tartott. Ugyanitt az iskola védını Felkészülés a téli hónapokra címő elıadására és táplálkozási tanácsadására került sor. A másik helyszínen a Vásárcsarnokban közben folyt a szőrés, amit sokan vettek igénybe. 68-an vérnyomást és 60-an vércukor szintet mérettek. A bemutatóra kapott sok egészséges finom árut mindenki kedvére használtuk fel. A vágott virágot szétosztottuk a résztvevık között, a palántákat a Városvédı Egyesület székházának utcafronti kertjébe elültettük, a kukoricát megfıztük, a gyümölcsöt pedig közösen megettük. A rendezvényt késı délután a zöldségekbıl készített Lecsó-partyval zártuk. Az egészségnapi rendezvényünknek a városban pozitív visszhangja volt. A Tv Kisúj közvetítette és a Kisbíróban, valamint a évi Kalendáriumban cikk és fotó jelent meg róla. Október 23-án az 1956-os forradalom emlékének tiszteletére rendezett városi ünnepségen több tagtársunk vett részt. Október 29-én következett a Hétpróbás Kunok következı fordulója az Illéssy Sándor Szakközépiskola szervezésében Legyen egy ütıs napja címő családi versenye. Sajnos a rendezvényen kevesen voltak, amit a mérések száma is mutatott: 10 vérnyomás és 9 vércukorszint mérést végeztünk. A véradások szervezésében Egyesületünk társszervezıként közremőködött. A nyár közepéig a behívók írását, kihordását, valamint a plakátozást nagyrészt mi végeztük. -Azután változott minden. Az ısz közepétıl úgy éreztük, a Vöröskereszt Területi Szervezete nem igényli segítségünket. A városban az Önkormányzattól irodát kértek, amit meg is kaptak - tevékenységüket városi szinten ott folytatták tovább. A szervezımunkába új önkénteseket vontak be. A évi Városi Véradó Ünnepség megszervezéséhez az év elején benyújtott pályázatra, az elmúlt évhez hasonlóan az Önkormányzat egyesületünknek utalta az odaítélt Ft támogatást. A kapott összeget a rendezvény elıtt röviddel vettünk fel, amit a november 19.-i Városi Véradó Ünnepségen a kitüntetett véradók megvendégelésére és ajándékára fordítottunk ben városi szinten 49 többszörös véradó volt, akik kitüntetésben részesültek. Az oklevelet a Vöröskereszt biztosította, amit a közösen vett ajándékkal és vacsorával egészítettünk ki. A véradók tiszteletére rendezett ünnepségnek városunkban többéves hagyományai vannak, ezért arra törekedtünk, hogy azok színvonalát megtartva ez a nap valóban a véradók ünnepe legyen. Egyesületünk a rendezvény szervezése mellett anyagilag is hozzájárult a költségekhez. 32 véradó ajándékáról, a zenérıl, tomboláról és nem utolsó sorban a jó hangulatról mi gondoskodtunk. A Vöröskereszt 17 kitüntetett véradó ajándékával és a mősor szervezésével járult az ünnepség lebonyolításához. A rendezvényt az Arany János Általános Iskola tanulóinak mősora és az Egyesületünk egyik tagjának szavalata színesítette. A vidám hangulatú est a tisztelet és a megbecsülés jegyében, a véradó mozgalom összetartó erejének továbberısítését szolgálta. A hónap végén, november 27-én a Hétpróbás Kunok utolsó fordulójára a Móricz Zsigmond Gimnázium által szervezett Gyalogló túrára került sor. A felnıtt túrázók indulás elıtt részt vettek a szőrésen, a gyerekek nem. Így mindössze 4 vérnyomás és 4 vércukorszint mérés volt. Egy hozzám hasonló nyugdíjas társsal én is részt vettem a túrán. A város környékén kijelölt 10 kmes távot idıre teljesítettük. Igaz néhol másokkal együtt eltévedtünk, de célba értünk. A csípıs ıszi nap, az egészséges levegı mindenkinek jót tett. Ezzel véget ért a tavasztól ıszig tartó Hétpróbás Kunok programsorozata. A TÁMOP 3.2.3/08/ Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár - elnevezéső pályázat záró rendezvényén a programban résztvevı iskolák emléklapot és tárgyi ajándékot kaptak. Egyesületünk emléklapot, én pedig pólót kaptam. Az év utolsó hónapja a karácsonyi ünnepi készülıdés jegyében telt el. A szeretet akció során adományokat győjtöttünk és osztottunk a városban, és annak környékén. 4.

15 December 18-án a körzet képviselı asszonyával 22 Márialakán élı családnak vittünk ajándékot. Az élelmiszert, ruhanemőt, játékot, könyvet és édességet tartalmazó csomagoknak az ott élık nagyon örültek, megköszönték, hogy nem feledkeztünk meg róluk. December 20-án, Egyesületi összejövetelünkön szerény vendéglátás mellett értékeltük az évet, könyvajándékkal kívántunk egymásnak Békés karácsonyt és Boldog új évet. Összegezve a 2011-es évet elmondhatom, hogy a munkatervben vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük. A tervezett programok megvalósultak, egyesületi kezdeményezésekkel bıvítettük azokat. Győjtı akcióval eszközvásárlással javítottuk a mentıállomás biztonságosabb betegszállítását. A Kisúji Kosár programmal tartós reklámot kezdeményeztünk a helyi és környékbeli ıstermelıknek piaci árusoknak. Egészségfelmérı szőrésekkel sokaknak tájékoztatást adtunk egészségi állapotukról összesen 590 vérnyomást, 390 vércukor és 25 koleszterinszint mérést végeztünk. Elıadással, tanácsadással az egészséges táplálkozást, mozgást és a sportot népszerősítettük. Találkozóra hívtuk az önkénteseket, és értékeltük az önkéntes munkát, illetve annak jelentıségét. Szociális programokkal, beiskolázáskor, karácsonykor, vagy amikor arra szükség volt, segítettük a rászorultakat. Igény szerint közremőködtünk a véradások szervezésében, és a Véradó ünnepség lebonyolításában. Közcélú tevékenységünkben a város lakossága segítı partner volt. Rendezvényeinken sok fiatal vett részt. Taglétszámunk év végére megközelítette az 50 fıt. Nıtt a támogatók, az önkéntes segítık, és a szimpatizánsok száma is. Az elnökséggel és a tagsággal folyamatos volt a munkakapcsolat, az Alapszabályban rögzített ügyrendi üléseket megtartottuk. Az év során keletkezett bevételekbıl, az önkormányzati támogatásból, az ésszerő takarékosság betartásával számláinkat, mőködési kiadásainkat minden esetben ki tudtuk egyenlíteni. Ezeket összegezve úgy érzem, eredményes évet zártunk, Egyesületünkben összetartó, jó közösség formálódott. Szeretnék köszönetet mondani Kisújszállás város Önkormányzatának, az intézményeknek, az Idısek Klubjának, azon civil szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik közvetve, vagy közvetlenül részesei voltak munkánknak - támogatták Egyesületünket. Külön köszönöm tagtársaimnak segítı közremőködésüket abban, hogy a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete méltón betöltötte felvállalt szerepét, elérte eredményeit, fenntartotta mőködıképességét, mindemellett a lakosság bizalmát élvezte. Ennyiben kívántam összefoglalni az Egyesület 2011-ben végzett munkáját. Köszönöm a megtisztelı figyelmet, azt hogy meghallgattak. Várom a beszámolóval kapcsolatos véleményüket, hozzászólásaikat, észrevételüket. Kisújszállás, március 29. Fülöp Gáborné Egyesület elnöke 5.

16 Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének évben végzett tevékenységérıl A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, önálló bíróság által bejegyzett, egyesületi formában mőködı civil szervezet. Karitatív tevékenységét az Alapszabályban rögzített célok és feladatok szerint a Közgyőlés által elfogadott munkaterv alapján végezte. A városi szinten mőködı Egyesület a megalakulása óta eltelt két év alatt számtalan esetben bizonyította, hogy a tervezett programok mellett az új kihívásoknak is eleget tett. Az Egyesület a megvalósított programokon keresztül a város lakossága körében egyre ismertebb lett. Nıtt a szimpatizánsok és támogatók száma, a taglétszám két év alatt közel megháromszorozódott. (17 fırıl 50 fıre) A város Önkormányzatával, intézményeivel, a civil szervezetekkel kölcsönösen együttmőködı, jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. A rendezvények megvalósításához esetenként az önkormányzati keretbıl és a benyújtott pályázat alapján támogatásban részesültünk. Az iroda mőködéséhez és a rezsiköltségek kiegyenlítéséhez szintén kaptunk támogatást. Egyesületünk természetbeni adományokkal segítette a szociális munkát végzı társintézményeket, gyermekközösségeket, a krízishelyzetbe kerülteket és az idıseket. Részt vettünk a városi programokon, ünnepségeken, meghívást kaptunk a civil szervezetek rendezvényeire. Elızetes felkérés alapján kapcsolódtunk be a városi szinten megrendezett kulturális, szabadidıs és sportprogramokba. Részesei voltunk a családi és munkahelyi fesztiváloknak. Társszervezık voltunk a Hétpróbás Kunok Programsorozatában. Igény szerint támogattuk a Vöröskereszt Területi Szervezetének munkáját, közremőködtünk a véradások szervezésében és a Véradó ünnepség elıkészítésében, annak lebonyolításában. Az elhangzott bevezetı gondolatok után rátérek az Egyesület ben végzett munkájának értékelésére. A Programterv alapján igyekszem azt idırendi sorrendben megtenni február 12-én második alkalommal szerveztük meg a megalakuláskor kimondott hagyományt teremtı- Farsangi Batyus Bált. Rendezvényünk hangulatát fokozta az apró figyelmesség, a Valentin napi ajándék és a Dalma Dance Club bemutató fellépése. Külön öröm volt, hogy a vendégek között ott voltak a város vezetıi, az Egyesület tagjai és sok-sok fiatal. Szinte ugyanezen idıben értesültünk arról, hogy a kisújszállási Mentıállomás felszereltségébıl hiányzik az az eszköz, ami a gyermek betegek szállítását biztonságosabbá tenné. Elhatároztuk, hogy ennek megoldására a városban győjtést indítunk. Az akció célja: gyermek rögzítı hevederek vásárlása. Felhívással fordultunk a lakossághoz segítsenek! Perselyeket helyeztünk ki a gyógyszertárba és az irodába, szórólapokat, felhívó plakátokat az üzletekbe, valamint győjtıíveket adtunk a munkahelyeknek. Március elején városi felhívásra Összefogás az Életért címmel meghirdetett Rotaryfélmaratoni futóversenyre több egyesületi tagunk nevezett be. A versenyre március 12-én Debrecenben került sor. A városok között dobogós helyezést értünk el, de a defibrilláló készüléket nem Kisújszállás nyerte. Az ottlét és a városért való összefogás felemelı élményt nyújtott. Egy kellemes, szép napot töltöttünk a városban tavaszán a TÁMOP pályázat támogatásával indult a városban a Hétpróbás Kunok Programsorozata. Az iskolákban meghirdetett tömegsportot népszerősítı versenyekbe több generáció kapcsolódott be. A szervezıktıl Egyesületünk elızetes felkérést kapott egészségfelmérı szőrésekre. Társszervezıként vettünk részt a fordulókon, ahol szőréseket végeztünk. A mérési eredményeket minden esetben regisztráltuk és átadtuk a résztvevıknek. 1.

17 A Programsorozat elsı fordulójára március 26-án a Kossuth Iskolában került sor. A Kossuth Próba helyszínén 25 vérnyomás és 20 vércukorszint mérésre került sor. Egyesületünk március 31-én tartotta elsı Közgyőlését. A napirendi pontoknak megfelelıen elhangzott a évi szakmai és pénzügyi beszámoló, a évi program és költségvetési terv beajánlása. A tagság véleménye szerint az elıterjesztett dokumentumok átfogóak, mindenre kiterjedık voltak, amit egyöntető szavazással fogadtak el. Április hónapban folytatódott a Hétpróbás Kunok Programsorozata. A Labdák Napja címmel meghirdetett verseny április 9-én a Móricz Zsigmond Gimnáziumban zajlott le. Egészségfelmérı team-ünk munkáját egy önkéntes segítı jóvoltából frissítı masszázzsal is kiegészítettük. A résztvevık között 17 vérnyomás, 9 vércukorszint mérést és 5 frissítı masszázst végeztünk. A jó idı beálltával egyre több szabadidıs rendezvényre került sor. Elsı ilyen hagyományos rendezvény az Erzsébet királyné ligetben megtartott városi Majális volt. A korábbi évekhez hasonlóan részt vettünk azon. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk, ahol egészségügyi TOTO kitöltésére és tanácsadásra is sor került. A rendezvény résztevıi közül sokan keresték fel sátrunkat, a szőrések száma is ezt mutatta. 48 vérnyomás és 33 vércukorszint mérés történt. A munka mellett mi is szórakoztunk, közben nıtt ismertségünk, közösségi szerepünk és kapcsolataink bıvültek. Május 14-én Egyesületünk Egészségtúra 0-99 éves korig címmel szervezett szabadidıs programot. A Városvédı és Szépítı Egyesülettıl túravezetıt kértünk fel, akinek közremőködésével a város nevezetességeit, szobrait tekintettük meg. A kellemes séta mellett a középületekrıl és azok történetérıl sok érdekes információt tudtunk meg. Ugyanezen idıben zajlott az Arany János Általános Iskolában a Hétpróbás Kunok Programsorozatának következı fordulója, az Arany Sportnap. Egészségfelmérı team-ünk a megjelentek körében szőréseket végzett. A családi programon 33 vérnyomás és 30 vércukorszint mérésre került sor. A Mentıállomás felszereltségének bıvítésére korábban indított győjtéssel ekkorra még nem győlt össze az eszközvásárláshoz szükséges összeg. Jelentıs támogatást sehonnan sem kaptunk, ezért úgy döntöttünk, hogy a túrán részt vevıktıl minimális (200Ft) nevezési díjat kérjünk. A résztvevık ezt elfogadták, és támogatták. A döntés eredményre vezetett, így a kiegészítéssel a tervezett összeg meglett. Június 1-jén Ft-ot utaltunk át a Mentıállomás számlájára. Külön öröm volt számunkra, hogy az általunk kezdeményezett akciójának követıje lett a Nagycsaládosok Egyesülete, akik tagtársaik körében egy másik eszköz megvásárlására győjtöttek. Ezzel sikerült a két mentıkocsit egy-egy eszközzel felszerelni. Június 12-én a Mővelıdési Ház szervezésében megtartott hagyományos gyermeknapi rendezvényen, a Bagaméri Családi Fesztiválon ünnepélyes keretek között történt a gyermekrögzítı hevederek átadása. A Mentıállomás vezetıje a két Egyesületnek megköszönve örömmel vette át azokat. Az eseményt a Tv Kisúj közvetítette és a Megyei Néplap cikket közölt róla. A korábbiakhoz hasonlóan a gyermeknapi színes programokon Egyesületünk is részt vett. Sátrunkban egészségfelmérı szőréseket végeztünk: 35 fınek vérnyomás, 27 fınek vércukorszintet mértünk. Június 25-én, a Vásártéren megrendezésre kerülı hagyományos szabadtéri programon a Ponyokai Bálint Fogathajtó Emlékversenyen is ott voltunk. Az esıs, rossz idı a lovas sportot kedvelıknek nem kedvezett, emiatt kevesen voltak. Mindössze 10 vérnyomás, és 5 vércukorszint mérésre került sor. A nyári szabadidıs programok között július 9-én a Nagykun Klubban szerveztük meg az Önkéntesek találkozóját. Egyesületünk a Programtervben is szereplı rendezvénnyel kívánta összehozni, közös beszélgetésre hívni az önkéntes munkát végzıket. A találkozón megjelentek részére, azok közremőködésével elıadás hangzott el az önkéntes munkáról, és annak társadalmi fontosságáról. Az elıadást fórum és kötetlen beszélgetés követte. A rendezvényen résztvevı gyermekek közben rajzoltak és játszottak. A vendéglátást közös adományból a Nagycsaládosok péklángosával, és a Bokorvirág Hagyományırzı Egyesülete által sütött palacsintával tettük családias hangulatúvá. 2.

18 A résztvevık között ott voltak az egyesületi tagok, polgárırök, a Házigondozó Szolgálat és a Mővelıdési Ház munkatársai, néhány civil szervezet képviselıi, baráti társaságok és támogató szimpatizánsok. A rendezvény színfoltja a szívéjes vendéglátás mellett a Palacsinta-party volt. Több mint 200 sült, és fogyott belıle. Július 16-án újabb évek óta megszervezett hagyományos városi rendezvényre, a Halászléés Halételfızı Fesztiválra kaptunk meghívást. Helyszíne az Erzsébet királyné liget volt. A szórakoztató színes programok között megvolt a mi feladatunk, amit sokan igénybe is vettek. A résztvevık közül 55 fınek vérnyomást, 31 fınek vércukor szintet mértünk. Még ebben a hónapban július 30-án a Contarex Kft. Családi napjára voltunk hivatalosak. A német tulajdonban levı cég ezt a nagyszabású rendezvényt kétévenként az üzem területén rendezi meg. Az esıs idı ellenére a sok színes programnak köszönhetıen azon sokan vettek részt, amit az egészségfelmérı szőrések száma is mutatott: 63 vérnyomás, 34 vércukor, 8 koleszterinszint mérést végeztünk. Augusztus hónapban tervezett programunk nem volt, ezért más feladatba kezdtünk. Az Idısek Klubja udvarán, néhány napon át Nyárvégi Böngészı Vásárt szerveztünk. Az erre a célra és alkalomra kapott adományokat fıleg ruhanemőt- önkéntes felajánlás alapján illetve jelképes összegért értékesítettük. A perselyben győlt összeget mőködési kiadásokra és szőréshez szükséges tesztcsíkok vásárlására fordítottuk. Augusztus 20-án részt vettünk a városi ünnepségen és az ünnephez kapcsolódó kulturális programokon. Augusztus végén és szeptember elején a gyermekek beiskolázását segítettük. A lakossági felajánlásokat, természetbeni adományokat összegyőjtöttük majd kiosztottuk, illetve kiközvetítettük a rászorult családoknak. Két családnak teljes szoba és gyermekszobabútort, egy másiknak szekrényt, asztalt, székeket, három egyedülálló személynek fekvıhelyet, ágynemőt, takarót adtunk. Felajánlásként kaptunk még monitort, klaviatúrát, amit az Arany János Általános Iskolának adtunk tovább. Szeptember hónapban folytatódtak a hagyományos szabadtéri programok. Szeptember 11-én került sor a XIV. Kun Viadalra a Horváth- tanyán, melyre szintén meghívást kaptunk. Ezen a rendezvényen 33 vérnyomás, 31 vércukorszint mérés volt. A Városi Sportegyesület szervezésében Szeptember között került sor a IV. Ligeti Sportfesztiválra. A rendezvénysorozat keretében valósult meg a Hétpróbás Kunok 5. fordulója. Egyesületünk társszervezıként vett részt azon. A versenyek több napon és helyszínen zajlottak. A Móricz Zsigmond Gimnáziumból indított 16.-ai késıesti tájékozódási versenyen személyesen is részt vettem. A 18-án megtartott kispályás futballmérkızés helyszíne a Porcsalmi Lajos sporttelep volt. A szurkolóknak és sportolóknak egészségfelmérı szőréseket végeztünk. A két alkalommal 77 vérnyomás, 68 vércukor és testtömeg index mérésre került sor. Szeptember 24-én, a város fıterén második alkalommal került megrendezésre a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál. Ez a színes nagyszabású rendezvény a város lakosságát közös szórakozásra hívta. A gasztronómiai és néptánc találkozóra az ország különbözı tájegységeirıl, városaiból, falvaiból jöttek vendégek. A sátrakban baráti társaságok munkahelyi közösségek gasztronómiai finomságokat készítettek és kóstoltattak. A szórakoztató programok mellett volt káposztás ételek fızıversenye, kiállítás, zene, tánc, kirakodóvásár. Az ıstermelık és kereskedık áruiból kóstolóval egybekötött bemutató és vásár vonzotta az odalátogató közönséget. A rendezvényen mi is ott voltunk a szokásos programunkkal, amit sokan igénybe vettek. A nap folyamán 112 fınek vérnyomást, 89 fınek vércukor és 10 fınek koleszterin szintet mértünk. Az estébe nyúló vidám nap fényfestéssel és tőzijátékkal ért véget. Szinte ki sem pihentük az egyik rendezvényt, már készültünk a másikra. Az Egyesület munkaterve szerint következett az október 1-jére meghirdetett Egészségnap. Az Önkormányzat a benyújtott pályázatunk alapján ezt a rendezvényt Ft támogatásban részesítette. A kapott összeget teljes mértékben a szervezésre fordítottuk. A több helyszínre tervezett programoknak a Piculás Civilház és a Vásárcsarnok adott helyet. Az egészségnapon volt elıadás, egészségügyi szőrés, kóstolóval egybekötött termékbemutató és a végén közös fızés. 3.

19 A Kisúji kosárnak nevezett program keretében a kisújszállási piacon árusító helyi és környékbeli ıstermelık áruiból tartottunk bemutatót. A felajánlott adományokért minden zöldséget, gyümölcsöt és virágot árusító termelı névre szóló emléklapot kapott. Portékájuk reklámozására ezt kitehették saját standjukon. A megvalósított ötlet és annak kivitelezése az árusoknak és a vásárlóknak egyaránt tetszett. A bemutató a Piculás házban reggeltıl kora délutánig tartott. Ugyanitt az iskola védını Felkészülés a téli hónapokra címő elıadására és táplálkozási tanácsadására került sor. A másik helyszínen a Vásárcsarnokban közben folyt a szőrés, amit sokan vettek igénybe. 68-an vérnyomást és 60-an vércukor szintet mérettek. A bemutatóra kapott sok egészséges finom árut mindenki kedvére használtuk fel. A vágott virágot szétosztottuk a résztvevık között, a palántákat a Városvédı Egyesület székházának utcafronti kertjébe elültettük, a kukoricát megfıztük, a gyümölcsöt pedig közösen megettük. A rendezvényt késı délután a zöldségekbıl készített Lecsó-partyval zártuk. Az egészségnapi rendezvényünknek a városban pozitív visszhangja volt. A Tv Kisúj közvetítette és a Kisbíróban, valamint a évi Kalendáriumban cikk és fotó jelent meg róla. Október 23-án az 1956-os forradalom emlékének tiszteletére rendezett városi ünnepségen több tagtársunk vett részt. Október 29-én következett a Hétpróbás Kunok következı fordulója az Illéssy Sándor Szakközépiskola szervezésében Legyen egy ütıs napja címő családi versenye. Sajnos a rendezvényen kevesen voltak, amit a mérések száma is mutatott: 10 vérnyomás és 9 vércukorszint mérést végeztünk. A véradások szervezésében Egyesületünk társszervezıként közremőködött. A nyár közepéig a behívók írását, kihordását, valamint a plakátozást nagyrészt mi végeztük. -Azután változott minden. Az ısz közepétıl úgy éreztük, a Vöröskereszt Területi Szervezete nem igényli segítségünket. A városban az Önkormányzattól irodát kértek, amit meg is kaptak - tevékenységüket városi szinten ott folytatták tovább. A szervezımunkába új önkénteseket vontak be. A évi Városi Véradó Ünnepség megszervezéséhez az év elején benyújtott pályázatra, az elmúlt évhez hasonlóan az Önkormányzat egyesületünknek utalta az odaítélt Ft támogatást. A kapott összeget a rendezvény elıtt röviddel vettünk fel, amit a november 19.-i Városi Véradó Ünnepségen a kitüntetett véradók megvendégelésére és ajándékára fordítottunk ben városi szinten 49 többszörös véradó volt, akik kitüntetésben részesültek. Az oklevelet a Vöröskereszt biztosította, amit a közösen vett ajándékkal és vacsorával egészítettünk ki. A véradók tiszteletére rendezett ünnepségnek városunkban többéves hagyományai vannak, ezért arra törekedtünk, hogy azok színvonalát megtartva ez a nap valóban a véradók ünnepe legyen. Egyesületünk a rendezvény szervezése mellett anyagilag is hozzájárult a költségekhez. 32 véradó ajándékáról, a zenérıl, tomboláról és nem utolsó sorban a jó hangulatról mi gondoskodtunk. A Vöröskereszt 17 kitüntetett véradó ajándékával és a mősor szervezésével járult az ünnepség lebonyolításához. A rendezvényt az Arany János Általános Iskola tanulóinak mősora és az Egyesületünk egyik tagjának szavalata színesítette. A vidám hangulatú est a tisztelet és a megbecsülés jegyében, a véradó mozgalom összetartó erejének továbberısítését szolgálta. A hónap végén, november 27-én a Hétpróbás Kunok utolsó fordulójára a Móricz Zsigmond Gimnázium által szervezett Gyalogló túrára került sor. A felnıtt túrázók indulás elıtt részt vettek a szőrésen, a gyerekek nem. Így mindössze 4 vérnyomás és 4 vércukorszint mérés volt. Egy hozzám hasonló nyugdíjas társsal én is részt vettem a túrán. A város környékén kijelölt 10 kmes távot idıre teljesítettük. Igaz néhol másokkal együtt eltévedtünk, de célba értünk. A csípıs ıszi nap, az egészséges levegı mindenkinek jót tett. Ezzel véget ért a tavasztól ıszig tartó Hétpróbás Kunok programsorozata. A TÁMOP 3.2.3/08/ Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár - elnevezéső pályázat záró rendezvényén a programban résztvevı iskolák emléklapot és tárgyi ajándékot kaptak. Egyesületünk emléklapot, én pedig pólót kaptam. Az év utolsó hónapja a karácsonyi ünnepi készülıdés jegyében telt el. A szeretet akció során adományokat győjtöttünk és osztottunk a városban, és annak környékén. 4.

20 December 18-án a körzet képviselı asszonyával 22 Márialakán élı családnak vittünk ajándékot. Az élelmiszert, ruhanemőt, játékot, könyvet és édességet tartalmazó csomagoknak az ott élık nagyon örültek, megköszönték, hogy nem feledkeztünk meg róluk. December 20-án, Egyesületi összejövetelünkön szerény vendéglátás mellett értékeltük az évet, könyvajándékkal kívántunk egymásnak Békés karácsonyt és Boldog új évet. Összegezve a 2011-es évet elmondhatom, hogy a munkatervben vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük. A tervezett programok megvalósultak, egyesületi kezdeményezésekkel bıvítettük azokat. Győjtı akcióval eszközvásárlással javítottuk a mentıállomás biztonságosabb betegszállítását. A Kisúji Kosár programmal tartós reklámot kezdeményeztünk a helyi és környékbeli ıstermelıknek piaci árusoknak. Egészségfelmérı szőrésekkel sokaknak tájékoztatást adtunk egészségi állapotukról összesen 590 vérnyomást, 390 vércukor és 25 koleszterinszint mérést végeztünk. Elıadással, tanácsadással az egészséges táplálkozást, mozgást és a sportot népszerősítettük. Találkozóra hívtuk az önkénteseket, és értékeltük az önkéntes munkát, illetve annak jelentıségét. Szociális programokkal, beiskolázáskor, karácsonykor, vagy amikor arra szükség volt, segítettük a rászorultakat. Igény szerint közremőködtünk a véradások szervezésében, és a Véradó ünnepség lebonyolításában. Közcélú tevékenységünkben a város lakossága segítı partner volt. Rendezvényeinken sok fiatal vett részt. Taglétszámunk év végére megközelítette az 50 fıt. Nıtt a támogatók, az önkéntes segítık, és a szimpatizánsok száma is. Az elnökséggel és a tagsággal folyamatos volt a munkakapcsolat, az Alapszabályban rögzített ügyrendi üléseket megtartottuk. Az év során keletkezett bevételekbıl, az önkormányzati támogatásból, az ésszerő takarékosság betartásával számláinkat, mőködési kiadásainkat minden esetben ki tudtuk egyenlíteni. Ezeket összegezve úgy érzem, eredményes évet zártunk, Egyesületünkben összetartó, jó közösség formálódott. Szeretnék köszönetet mondani Kisújszállás város Önkormányzatának, az intézményeknek, az Idısek Klubjának, azon civil szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik közvetve, vagy közvetlenül részesei voltak munkánknak - támogatták Egyesületünket. Külön köszönöm tagtársaimnak segítı közremőködésüket abban, hogy a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete méltón betöltötte felvállalt szerepét, elérte eredményeit, fenntartotta mőködıképességét, mindemellett a lakosság bizalmát élvezte. Ennyiben kívántam összefoglalni az Egyesület 2011-ben végzett munkáját. Köszönöm a megtisztelı figyelmet, azt hogy meghallgattak. Várom a beszámolóval kapcsolatos véleményüket, hozzászólásaikat, észrevételüket. Kisújszállás, március 29. Fülöp Gáborné Egyesület elnöke 5.

Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2010. évben végzett tevékenységérıl

Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2010. évben végzett tevékenységérıl Beszámoló a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének Tisztelt Közgyőlés! 2010. évben végzett tevékenységérıl A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete 2010. Január 6.-án 17 fı alapító taggal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Közgyűlés! B E S Z Á M O L Ó. A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Közgyűlés! B E S Z Á M O L Ó. A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének 2013.évben végzett tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete önálló, bíróság által bejegyzett

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület

a Szentistváni TITÁN Sportegyesület A KARCOS MURCI Hagyományırzı Színjátszó Egyesület és a Szentistváni TITÁN Sportegyesület eredményesen pályázott a 102/2012.(X.1.) VM. rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

2010. június 28-án órától megtartott ülésén.

2010. június 28-án órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes.

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-5/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 2-án (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

12 alkalommal intézeti véradás (1-1 hetes intervallumban) 22 alkalommal kiszállásos véradás (1-1 napos)

12 alkalommal intézeti véradás (1-1 hetes intervallumban) 22 alkalommal kiszállásos véradás (1-1 napos) o3.sz.melléklet SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Mezei város és Ürgés integrált jellegű szociális városrehabilitáció című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 747-14/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2014.12.09-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységérıl A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre, és a

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Tárgy: Támogatási kérelmek SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 1. számú elıterjesztés a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-2/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-13/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Kimutatás az Oktatási Iroda évben megkötött támogatási szerzıdéseirıl

Kimutatás az Oktatási Iroda évben megkötött támogatási szerzıdéseirıl Támogatott (2005) Összeg Támogatás összege felhasználható: 1 Pedagógus Fáklya Sportegyesület Tollaslabda Szakosztálya 400 000 Ft Mőködési költségekre. 2 Pedagógus Fáklya Sportegyesület Tollaslabda Szakosztálya

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére évben megítélt támogatások Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2016. évben megítélt támogatások (az 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet szerint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt döntések)

Részletesebben

Szervezetk támogatása 2007.év. Tolna-Mözsi Nıi labdarugó Sportegyesület

Szervezetk támogatása 2007.év. Tolna-Mözsi Nıi labdarugó Sportegyesület Szervezetk támogatása 2007.év Támogatott neve Tolna-Mözsi Nıi labdarugó Sportegyesület Kifizetett támogatás összege 960 556 Ft Kajak-Kenu Sport Klub/mőködési támogatás 1 359 167 Kajak-Kenu Sport Klub/felhalmozási

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 15-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatásáról szóló döntés meghozatala Előadó:

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Beszámoló a BTSSZ 2010. évi tevékenységérıl Mőködés

Beszámoló a BTSSZ 2010. évi tevékenységérıl Mőködés Beszámoló a BTSSZ 2010. évi tevékenységérıl Mőködés A BTSSZ kiemelten közhasznú szervezet, mely Alapszabályában megfogalmazott célja szerint szolgálja Budapesten és környékén a természetjárást. Fı feladata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

VESE VILÁGNAP Részletes beszámoló a világnapi eseményekről (PDF) Köszönjük a világnapi közreműködésüket, üdvözlettel,

VESE VILÁGNAP Részletes beszámoló a világnapi eseményekről (PDF) Köszönjük a világnapi közreműködésüket, üdvözlettel, VESE VILÁGNAP 2014 A Vese Világnap megrendezésére 2014. március 13-án immár kilencedik alkalommal került sor. E nemzetközi összefogásban szervezett esemény kezdeményezője Magyarország volt, majd az ötletet

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. januárén 27-én 11 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. januárén 27-én 11 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 2/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése évi működéséről

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése évi működéséről Lovas Jövőjéért Egyesület Lovas, Fő u. 8. KSH azonosító: 721338 Jogállás: közhasznú Bírósági bejegyzés száma: 60.067/2009/5. A Lovas Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2011. évi működéséről Tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-10/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Vámosszabadi Faluépítő Közösség Közgyűlésén 2012. június 06-án Kezdés: 18.00 óra Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv Készült a Vámosszabadi Faluépítő Közösség Közgyűlésén 2012. június 06-án Kezdés: 18.00 óra Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült a Vámosszabadi Faluépítő Közösség Közgyűlésén 2012. június 06-án Kezdés: 18.00 óra Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közgyűlést vezeti: Takács-Babos Judit elnök Tisztelettel

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Kispesti Kolping Család Egyesület Közhasznúsági jelentése A 2011.évrıl A fıvárosi Bíróság 1996.06.20. kelt Pk.60596/1996/2 sz. végzésével a 7107 nyilvántartási szám alatt lajstromba vett Kispesti Kolping

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

2011. Január Február

2011. Január Február 2011. Január 5. (szerda) Polgári Kör klubfoglalkozás (Cs. M. H.) 16.00 9. (vasárnap) Doni hısök megemlékezése 10. (hétfı) Nyugdíjas Klub klubfoglalkozás (Cs. M. H.) 15.00 20. (csütörtök) Ökomenikus imahét

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Helyszín: Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok előtti tér, Jégcsarnok előtti terület, Zala Plaza előtti terület mintegy 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Helyszín: Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok előtti tér, Jégcsarnok előtti terület, Zala Plaza előtti terület mintegy 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által gasztronómiai rendezvények támogatására (kódszám: 7707) kiírt pályázatra II. Pálinka és Mangalica Majális - kért

Részletesebben

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója MOTTÓNK: Mert ti lesztek majd az öregek, S mindazt, mit nekik tettetek Azt adják nektek a gyerekek, Azért elıre intelek titeket, Szeressétek az öregeket. (II.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben