SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZABÁLYZAT A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL A 2011/2012-ES TANÉVRE Elfogadva a október 26-i-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1071/3.9/2011.(X.26.) Ellenjegyezte: Dr. Sárdi Csilla oktatási rektorhelyettes

2 A Kodolányi János Főiskola a felsőoktatásról szóló többször módosított évi CXXXIX. törvény, valamint az 51/2007. (III.26.) számú Kormányrendelet alapján a következő Szabályzatot alkotja. I. Általános rendelkezések A szabályzat kiterjed: - a főiskolán államilag támogatott képzésben részt vevő és költségtérítéses alapképzés keretében nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatókra, - a levelező tagozatos képzésben részt vevő hallgatókra, - távoktatásban részt vevő hallgatókra, - a felsőfokú szakképzésben (FSZ) részt vevő hallgatókra, - a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatókra, valamint - mesterképzésben részt vevő hallgatókra A külföldi hallgatók idegen nyelvű képzésére vonatkozó térítési díjak nem részei a szabályzatnak. II. A hallgatók által fizetendő díjak és térítések a 2011/12-es tanévben: 1. Általános szabályok: Az érvényes Kormányrendelet értelmében az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók tandíjat nem fizetnek. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók a díjakat a jelen szabályzatnak megfelelően fizetik. A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók költségtérítést és egyéb térítési díjakat fizetnek. Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató költségtérítési díj fizetésére nem kötelezhető. A főiskolán fizetendő díjak befizetése a Gazdasági Hivatal által történt Neptun-kiírás alapján, banki átutalással vagy pénzintézetnél történő banki befizetéssel teljesítendő. A befizetés csak a hallgató általi rendelkezés után érvényes. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. Fizetési határidő a 2011/12-es tanévben: augusztus 17., illetve január 26. (II. félév); pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók esetén: szeptember 15., keresztfélévre 2012-ben felvett hallgatók esetén: február 5. Téves díjmegállapítás miatt a hallgató a díjfizetési kötelezettség megállapításától számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a főiskola pénzügyi és számviteli főigazgatójánál, aki a fellebbezést 8 munkanapon belül bírálja el. 2. Fogalmi meghatározások: 2.1. Államilag támogatott képzésben résztvevő hallgató: Az államilag támogatott hallgatók köréről a Felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 55. (2) és (4) bekezdése, továbbá az 51/2007. (III.26.) sz. Kormányrendelet 3. -a rendelkezik Az államilag támogatott képzésben résztvevő hallgató nyilatkozata: Ha a hallgató az FTv. 55. (4) bekezdésének rendelkezései szerint, a szakján a tanulmányai képzési idejét legfeljebb két félévvel meg kívánja hosszabbítani, erről nyilatkozatot köteles tenni (9.sz. melléklet).

3 2.3. Költségtérítéses képzésben résztvevő hallgató: A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók költségtérítést fizetnek. A 2011/12-es tanévre vonatkozó költségtérítési díjakat a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A Főiskola kötelezettséget vállal arra, hogy a Hallgatóra vonatkozó térítési díj összegét a Főiskola szabályzataiban és a nyilvánosság számára hozzáférhető módon meghirdetett összeghez képest tanévenként csak inflációkövető [a KSH által közölt fogyasztóiár-index (infláció) alapján] mértékben emeli. - Az első félévre beiratkozott költségtérítéses hallgatóval a beiratkozáskor írásbeli szerződést kell kötni (2. sz. melléklet), amelyben meghatározásra kerülnek a hallgató által az első tanév I. félévére fizetendő térítési díj, az ezért járó szolgáltatások és a visszafizetés feltételei Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje: Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki az utolsó két bejelentkezett félévben megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50 %-át, és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató. Továbbá, akinek az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató éves kreditindexe. Átsorolni a szeptemberében és az azt követően felvett és tanulmányaikat első évfolyamon megkezdő hallgatókat lehet az államilag támogatott és költségtérítéses képzés között. Az átsorolandó hallgatók számát százalékos arányban, képzési területenként és képzési helyszínenként kell meghatározni. Költségtérítéses képzésbe átsorolni maximum az államilag támogatott hallgatói összlétszám 15 %-át lehet. A kiszámítás módja: A képzési időszak (tanév) lezárása után az államilag támogatott hallgatókról meg kell állapítani, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, megszerezte-e az adott szakon az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át. Ha az 50% alattiak száma meghaladja a 15%-ot, a hallgatókat az összesített korrigált kreditindex alapján is rangsorolni kell. Képzési területenként és képzési helyszínenként az 50% alatti legjobb összesített korrigált kreditindexű hallgatókat mentesíteni kell az átsorolás alól. Az azonos összesített korrigált kreditindexű hallgatókra azonos képzési területeken, azonos képzési helyszínen azonos döntést kell hozni. A megüresedett államilag támogatott helyek kiosztása: A megüresedett államilag támogatott hallgatói létszámkeretre kérelemre az a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgató vehető át, aki: 2

4 szeptemberében és azt követően nyert felvételt és tanulmányait megkezdte, 2. két lezárt aktív félévvel rendelkezik, 3. kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, azaz: - az utolsó két bejelentkezett félévben szakjának ajánlott mintatantervében előírt kreditek minimum 50%-át megszerezte és - az összesített korrigált kreditindexe elérte az átsorolással érintett hallgatói rangsor legelején lévő értéket. Az átsorolásról a hallgatókat a tanév lezárását követő 30 napon belül írásban kell értesíteni. A megüresedett államilag támogatott hallgatói helyekre kérelem (lásd. 8. sz. melléklet) útján jelentkezhetnek a költségtérítéses hallgatók. Erre a felhívást a főiskola minden év július 31-ig közzéteszi. A kérelmek leadási határideje: minden év augusztus 15. A kérelmek elbírálásáról a beadási határidőt követő 15 munkanapon belül kell dönteni, a döntésről a hallgatókat írásban kell értesíteni Költségtérítési díj Ha a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, költségtérítést kell fizetnie, amely minden félévben a beiratkozás, illetve a bejelentkezés feltétele. Költségtérítéses képzésben: Nappali és levelező tagozatos /alap- és mesterképzésben résztvevő, szeptember 1-je után beiratkozott/ hallgatók Távoktatás tagozatos hallgatók Nappali és levelező tagozatos /alap- és mesterképzésben résztvevő, szeptember 1-je előtt beiratkozott/ hallgatók Szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók 1.a sz. melléklet szerint 1.b sz. melléklet szerint 1.c sz. melléklet szerint 1.d sz. melléklet szerint FSZ hallgatói jogviszony megszűnése utáni OKJ szakmai vizsgadíjak 10.sz. melléklet szerint Az 1. sz. mellékletben feltüntetett összegek tartalmazzák az egyéb szolgáltatási díjat is. Az intézmény az első évfolyamon meghirdetett költségtérítéses képzés térítési díjait a felvételi tájékoztatóban közzéteszi. A második, illetve további évfolyamokon a térítési díj legfeljebb az előző tanévben megállapított díjnak a KSH által közölt összesített fogyasztóiár-indexszel(infláció) növelt összege lehet. A költségtérítés összegét a megelőző tanév végéig nyilvánosságra kell hozni. A szakirányú továbbképzésben, költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók féléves térítési díja adott, a meghirdetett összeget kell fizetniük minden megkezdett félévben. A szakirányú továbbképzésben, költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatóknak a jelentkezéssel egyidejűleg az 1.sz. mellékletben feltüntetett regisztrációs díjat kell megfizetniük, mely az első félévi térítési díj 10%-a, s a féléves térítési díjból levonásra kerül. 3

5 Az a beiratkozott illetve bejelentkezett hallgató, aki hallgatói jogviszonyát a főiskolával az adott félév képzési időszakának megkezdését követő 1 hónapon belül írásbeli kérelem alapján visszavonja, a félévre vonatkozó befizetett költségtérítési díjának 70 %-át visszaigényelheti, illetve annak beszámítását kérheti a következő megkezdett félévére. E határidőn túl költségtérítési díj visszafizetésére vagy beszámítására nincs lehetőség. Kivételt képezhet ez alól az a hallgatói kérelem, amely hitelt érdemlően alátámasztott váratlan eseményről tanúskodik. Beszámítás esetén csak a költségtérítési díjkülönbözet befizetéséről kell gondoskodnia a Gazdasági Hivatal által történt Neptun-kiírás alapján banki átutalással vagy pénzintézetnél történő banki befizetéssel. Beszámítást illetve visszafizetést a pénzügyi és számviteli főigazgató engedélyez. Költségtérítéses hallgató hallgatói jogviszonyát a főiskola rektora fizetési hátralék miatt megszüntetheti, a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után. Mentességet kap a költségtérítés megfizetése alól az a hallgató, aki december 31. előtt létesített hallgatói jogviszonyt és az adott félév első napján, valamint augusztus 1-je előtt valamelyik félév első napján már terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban, vagy - közismereti tanári szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező magyar állampolgárságú hallgatóként második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott időtartamban folytat tanulmányokat. Ezen hallgatók képzésének költségvetési támogatását november 15-ig, illetve április 15-ig (II. félév) elkészített tételes jelentés alapján az OKM megállapodás keretében rendezi. Az adatszolgáltatásnál csak azok a hallgatók vehetők figyelembe, akik legkésőbb október 31-ig, illetve március 31-ig a szükséges igazolást leadták Egyéb díjak: A főiskola hallgatói a térítési díjakon felül az alábbi díjakat fizethetik: o A második közismereti tanári szakos hallgatók díja o A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn túllépő hallgatók díjai o Ismétlő vizsgadíjak o Késedelmes befizetések díjai o Pótdíjak o Okmány kiállítási díja o Külön eljárási díj o Második szakirány térítési díja o A kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket eredményező képzés, részismereti képzés díja 2.7. Kollégiumi térítések: A kollégiumnak a HÖK egyeztetésével azok a hallgatók lehetnek tagjai, akik: - Kollégiumi Felvételi Bizottság döntése alapján felvételt nyertek, - betartják a közösségi együttélés, házirend előírásait. A kollégiumi felvétel legalább 5 hónapra és legfeljebb 10 hónapra szól. A kollégiumi felvétel pályázatának pontrendszerét a Kollégiumi Felvételi Bizottság dolgozza ki. A pontrendszernek figyelembe kell vennie a hallgatók szociális helyzetét, tanulmányi 4

6 teljesítményét, a közösségért végzett munkát, képzésének munkarendjét, a kollégiumi díjfizetés alóli mentesülés, illetve előnyben részesülés feltételeit. A hallgató a kollégiumi férőhely igénybevétele esetén térítési díjat fizet, amely a komfort fokozattól függ. A kollégiumi térítési díj összegét az oktatási évre a Szenátus állapítja meg. A teljes kollégiumi díjat egy félévre (5 hónapra) egy összegben kell megfizetni. A térítési díj befizetése banki átutalással vagy pénzintézetnél történő banki befizetéssel a Gazdasági Hivatal által történt Neptun-kiírás alapján történik, hallgatói rendelkezés után. A fizetési határidő augusztus 17., illetve január 31 (II. félév). A kollégiumban elhelyezést igénybe vevőknek a Kodolányi János Főiskola Kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat be kell tartania. A hallgatók a felsőoktatásról szóló többször módosított évi CXXXIX. sz. törvény, valamint az 51/2007. (III.26.) számú Kormányrendelet értelmében a kollégiumi férőhely igénybevétele esetén térítési díjat fizetnek. A kollégiumi térítési díjat a kollégiumi alapszolgáltatásért és elhelyezésért, valamint a kollégium által nyújtott szolgáltatásokért fizeti a hallgató. Az intézmény kezelésében lévő kollégiumok, az adott intézmény által bérelt, valamint a más fenntartó által az intézménnyel kötött szerződés alapján működtetett bentlakásos intézmények az 51/2007. (III.26.) számú Kormányrendelet alapján a II. kategóriába tartoznak, ennek értelmében a kollégiumi férőhelyet igénybe vevő hallgatók fizetendő díja: ,- Ft/hó, az orosházi képzési helyszínen 8.000,- Ft/hó, a siófoki képzési helyszínen pedig Ft/hó 3-4 ágyas elhelyezés esetén, Ft/hó 5-6 ágyas elhelyezés esetén, Ft/hó 1 ágyas elhelyezés esetén, ezen felül ,- Ft kaució/fő/félév. A kollégiumi díj tartalmazza az alapszolgáltatás és a kollégium által nyújtott egyéb szolgáltatási díjat. Egyéb szolgáltatási díj: a hallgatók részére nyújtott kábelhálózat igénybevétele, emeletenként konyha használata mikrohullámú sütővel, oktatási és szorgalmi időszakban melegkonyha igénybevétele stb is. A hallgatói kollégiumi tagsági viszonyt a főiskola rektora fizetési hátralék miatt megszüntetheti, a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után. A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg az erre vonatkozó kérvény benyújtásával s a fentiek valamelyikét igazoló bizonylat másolatának leadásával. Kollégiumi díj visszautalására rendkívüli esemény miatti kiköltözéskor van lehetőség, a hallgató írásbeli kérelme alapján, valamint a kollégium gondnoka által a kiköltözés dátumának feltüntetésével. Visszautalás csak teljes hónapra teljesíthető. A hallgató elleni (kollégiumi) fegyelmi eljárás esetén visszautalás nem teljesíthető. 3. A hallgatók által fizetendő térítések a 2011/2012-es tanévben: 3.1. Második közismereti tanári szakos hallgatók esetében Szerződés alapján, a rendes képzési időn belül: ,- Ft/félév/fő 3.2. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn túllépő hallgatók díjai: 5

7 Túllépő hallgatók esetében: főiskolai képzésben részt vevő hallgatók esetében ,- Ft/félév/fő - szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók esetében ,- Ft/félév/fő felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók esetében ,- Ft/félév/fő Azok a hallgatók, akiknek a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelő képzési időn túl további tárgyat kell felvenniük, külön térítési díjat fizetnek. A külön térítési díj összege ,- Ft és tárgyanként ,- Ft, előadóművészet szakokon tárgyanként ,- Ft. A felsőfokú szakképzésben résztvevő túllépő hallgatók külön térítési díjra ,- Ft-ot és tárgyanként ,- Ft-ot fizetnek. A felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató, ha nem a képzési időtartam végén tesz szakvizsgát, akkor külön vizsgadíjat köteles fizetni, melynek pontos összegét a jelen dokumentum 10.sz. melléklete tartalmazza. A túllépő hallgató tanulmányi féléve csak akkor válik aktívvá, ha tantárgyfelvételi kötelezettségének eleget tett, a térítési díjat befizette, valamint a neptun rendszerben rendelkezett róla Az intézmény Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatában, illetve más szabályzatokban rögzített kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén a hallgatók a következő meghatározott díjakat fizetik: Ismétlő vizsgadíjak A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. - ismétlővizsga (költségtérítéses hallgató tárgyanként az elsőtől, államilag támogatott hallgató tárgyanként a másodiktól): 3.000,- Ft/alkalom - javítóvizsga (költségtérítéses hallgató tárgyanként az elsőtől, államilag támogatott hallgató tárgyanként a másodiktól): 3.000,- Ft/alkalom - szigorlat: 4.000,- Ft/alkalom - alapvizsga (írásbeli): 3.000,-Ft/alkalom - alapvizsga (szóbeli): 3.000,-Ft/alkalom - sikertelen, illetve megismételt szakdolgozat esetén: ,- Ft - sikertelen záróvizsga, illetve szakvizsga megismétlése: ,- Ft - sikertelen szakmai gyakorlat megismétlése: ,- Ft Késedelmes befizetések: A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. Késedelmes befizetések eljárási díjai: A hallgató a térítési díj későbbi befizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni, amennyiben a hallgató engedélyt kapott részletfizetésre és a 2. részletet nem fizeti be a megadott határidőig, egységesen Ft késedelmi díjat fizet; Könyvtári kölcsönzési idő be nem tartása esetén: - I. felszólítás után a könyvtári számítógépes program által kiszámított késedelmi díj rövid határidejű kölcsönzés esetén a könyvtári számítógépes rendszer által kiszámított késedelmi díj. 6

8 - az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot pótolni kell: új vagy az eredetivel megegyező antikvár példánnyal, esetleg a könyvtári használatra alkalmas fénymásolattal - a pótolhatatlan műveket napi forgalmi értékük alapján kell téríteni. - Szakdolgozat határidőn túli beadása esetén a késedelmi díj munkanaponként 500,- Ft, mely a szakdolgozati szabályzatban rögzített határidő figyelembe vételével kerül megállapításra; - Határidőn túli ügyintézés (pl. szakdolgozati jelentkezési lap, konzulens által elfogadott szakdolgozat szinopszis, záróvizsga jelentkezési lap leadása) esetén munkanaponként 500,- Ft késedelmi díjat kell fizetni. Határidőn túli ügyintézés esetén a hallgató a határidő utáni egy hónapot meghaladóan egységesen ,- Ft befizetésére köteles Pótdíjak: A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. - Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díja (költségtérítéses és államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók) esetében 3.000,- Ft/alkalom - Leckekönyv pótlása 5.500,- Ft - második, illetve további leckekönyv nyitása esetén: 1.000,- Ft - Diákigazolvány pótlása első alkalommal 1.000,- Ft második, ill. további alkalommal 3.000,- Ft - A lakhatási támogatás igényléséhez, a kollégiumból való elutasításról szóló értesítő levél elvesztése esetén a pótlásért pótdíjat kell fizetni: első alkalommal 1.000,- Ft/alkalom további alkalmakkor 2.000,- Ft/alkalom - Elveszett vagy a hallgatónál megsemmisült oklevél vagy oklevélmelléklet magyar vagy angol nyelvű második ill. további kiadása 5.500,- Ft/alkalom - minden, elvesztett vagy a hallgatónál megsemmisült okirat második és további kiadása 4.000,- Ft/alkalom - Adóigazolás módosítása, visszamenőleges igazolás igénylése 4.000,- Ft/igazolás - Számla módosítása, visszamenőleges számla igénylése 4.000,- Ft/számla - Angol nyelvű leckekönyv másolat, angol vagy német nyelvű hallgatói jogviszony-igazolás (kivéve a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló Erasmus hallgatóknak), angol nyelvű diplomamásolat második, illetve további kiadása 4.000,- Ft/másolat - Hitelesített tantárgyi tematikák kiadásáért fizetendő díj: 1-16 db tematika: 1.500,- Ft/tematika 17 db vagy több tematika: ,- Ft Okmány kiállítási díja: A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. Europass bizonyítvány kiegészítő lap: a mindenkori éves minimálbér 5%-a (angol vagy magyar nyelven) Külön eljárási díj: A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. 7

9 Tantárgyfelvételre a regisztrációs hét hónapjának utolsó napjáig csak a külön eljárási díj befizetésével van lehetőség, kivéve, ha a hallgató akadályoztatása esetén írásban kért és írásban kapott engedélyt kötelezettségeinek későbbi teljesítésére. A külön eljárási díj összege: I. Gazdasági jellegű kérelmek, nyomtatványok) határidő utáni leadása - a regisztrációs hét végéig ,- Ft/kérvény/alkalom - a regisztrációs hét után, legkésőbb november 15-ig (I. félév), április 15-ig (II. félév) ,- Ft/kérvény/alkalom - november 15. után (I. félév) és április 15-ig (II. félév) nincs lehetőség kérvény leadására! II. Tanulmányi ügyekre vonatkozó kérelmek: - a regisztrációs hét hónapjának utolsó napjáig (I. félév esetén szeptember 30-ig, II. félév esetén február 28-ig) 4000 Ft/kérvény/alkalom - ezt követően I. félév esetén október 1-től november 15-ig, valamint II. félév esetén március 1-től április 15-ig Ft/kérvény/alkalom. - a késedelmes regisztráció külön eljárási díja megegyezik a késedelmesen leadott kérvények külön eljárási díjával. - az adott félévre szóló kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem csak a regisztrációs hét hónapjának utolsó napjáig adható le (I. félév esetén szeptember 30-ig, II. félév esetén február 28-ig) 4000 Ft/kérvény/alkalom késedelmi díj megfizetése ellenében. - utólagos tantárgyfelvételi kérelem: külön eljárási díj nélkül 4000 Ft/ tantárgy - utólagos tantárgyleadási kérelem: külön eljárási díj nélkül 4000 Ft/ tantárgy A határidőn túl leadott kérelmek a külön eljárási díj megfizetésétől függetlenül automatikus elutasításra kerülnek. Hallgatók ismételt tantárgyfelvétele A félévi tárgyi követelményeket (aláírás megtagadva) nem teljesítő hallgató a következő félévben ezen tárgy újbóli felvételért díjat fizet, 3.000,- Ft/tárgy összegben. Hallgatók ismételt tantárgyfelvétele (V1 kurzus) tutorálással Az elektronikus tananyag és a tutori segítség díja: Ft/tantárgy/félév, amely magába foglalja a teljes tantárgy tananyaghoz, a gyakorló feladatokhoz való hozzáférést, valamint a folyamatos tutori konzultációt a tantárgyakhoz tartozó fórumokon, részvételt az online konzultációkon és a beadandó feladatok beadását, javítását, értékelését. A hallgatónak a szolgáltatás Neptun rendszeren történő pénzügyi rendezését követően a címre írásban kell jeleznie a tantárgy pontos megnevezésével a tutori segítség igénybevételét. A pénzügyi rendezés menetének pontos leírása megtalálható a Gazdasági ügyek - Térítési díjak befizetése - Pót- és különeljárási díj befizetése tájékoztató menüpont alatt Második szakirány térítési díja: A hallgatóknak lehetőségük van második szakirány felvételére. A második szakirány térítési díja ,-Ft/tantárgy/félév. 8

10 3.5. A kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket eredményező képzés díja Szolgáltatási díjat köteles fizetni szeptemberétől az a szeptember 1-jétől felvett, államilag támogatott hallgató, aki a főiskola által kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket eredményező képzésben részt vesz. Ennek összege: A felvett szak összes félévének átlag fizetendő díja (adott félévben), leosztva az összes félév átlag tantárgyszámával, és megszorozva a hallgató által felvett tárgyak számával A részismereti képzés díja A felvett szak összes félévének átlag fizetendő díja (adott félévben), leosztva az összes félév átlag tantárgyszámával, és megszorozva a hallgató által felvett tárgyak számával. III. Befizetési kedvezmények 1. Részletfizetés 1.1. A térítési díj részletekben történő befizetésére méltányosságból az a hallgató kaphat engedélyt akinek a családjában igazolhatóan olyan váratlan, előre nem látható esemény történt, amely az anyagi helyzetét megrendítette A kérelmet és a felsorolt indokok igazolását legkésőbb augusztus 10-ig és január 10-ig, első félévükre pótfelvételi keretében felvett hallgatók esetében szeptember 10-ig, keresztfélévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében január 31-ig a Gazdasági Hivatalba a 3. sz. mellékletként csatolt formanyomtatványon kell benyújtani, mellékelve a kérelmet alátámasztó dokumentumok másolatait. Egyedi esetben a pénzügyi és számviteli főigazgató eltérhet a kérelem beadási határidejétől Kollégiumi díj részletekben történő befizetésére indokolt esetben, méltányosságból kaphat engedélyt a hallgató, ha egy tanulmányi félévet sikeresen teljesített. A kérelmet a Gazdasági Hivatalba az 4. sz. mellékletként csatolt formanyomtatványon kell benyújtani A részletfizetési kedvezmények két részletben adhatók: I. részlet befizetése az eredeti fizetési határidőben történik, mértéke: a térítési díj 60 %-a II. részlet a diákhitel-folyósítási hónap utolsó napja október 31. és március 31., mértéke a térítési díj 40 %-a A kérelmeket a pénzügyi és számviteli főigazgató bírálja el. 2. Kedvezményes díjfizetés A hallgatónak joga van ahhoz, hogy fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez mentességet vagy kedvezményt kapjon, a következő díjakra: költségtérítés, kollégiumi díj Mentességet illetve kedvezményt a hallgató szociális helyzetére és tanulmányi eredményeire hivatkozva kérhet pályázat útján, a 6. sz. mellékletet kitöltve, és indoklását alátámasztva igazolások másolataival. A pályázatot a Gazdasági Hivatalhoz kell benyújtani, beküldési határidő: augusztus 10. és január A pályázat feltétele, hogy a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, aktív hallgató legyen és legalább egy lezárt félévvel rendelkezzen A beérkezett pályázatokat külön erre alakult négytagú bizottság bírálja el A bizottság elnöke: a pénzügyi és számviteli főigazgató 9

11 tagjai: tanulmányi igazgató a HÖK elnöke a HÖK által delegált 1 hallgató 2.5. A kedvezmény mindig egy félévre pályázható. Minden félévben új pályázatot kell beadni A kedvezmény mértéke % lehet A főiskola erre a célra külön keretet biztosít, melynek összegét a Szenátus határozza meg A pályázatok elbírálásáról a beadási határidőt követő 15 munkanapon belül kell döntenie, majd a döntésről írásban értesítenie a hallgatókat. 2.9 A kedvezményes díjfizetési pályázatok elbírálása pontozás utáni rangsorolás útján történik, a félévre biztosított keret elosztásával. A pályázatok indoklásának alátámasztására kizárólag a meghatározott, hiteles dokumentumok felelnek meg. Minden pályázathoz csatolni kell (kivéve a fogyatékossággal élő, vagy súlyos egészségügyi állapot miatt rászorult hallgatónak): - önkormányzati igazolás egy háztartásban élőkről, - a hallgató és a vele egy háztartásban élők APEH igazolása, vagy munkáltatói jövedelemigazolása (rendszeres jövedelem utolsó három hónapja alapján) Kiemelt előnyben kell részesíteni az alábbi szociális helyzetben lévő hallgatót: - fogyatékossággal élő, vagy súlyos egészségügyi állapot miatt rászorult (két hónapnál nem régebbi szakorvosi igazolás, három hónapon belüli számlamásolatok gyógyszerek, különleges eszközök, stb. beszerzéséről); - családfenntartó (születési anyakönyvi kivonatok gyermekekről és/vagy testvérekről); - nagycsaládos (születési anyakönyvi kivonatok vagy iskolalátogatási igazolások testvérektől); - árva (halotti anyakönyvi kivonatok, vagy árvaellátást igazoló dokumentum); - halmozottan hátrányos helyzetű (jegyzői dokumentum). Előnyben kell részesíteni az alábbi szociális helyzetben lévő hallgatót: - hátrányos helyzetű (jegyzői dokumentum; gyermekvédelmi támogatást igazoló dokumentum; állami gondozott volt a hallgató, tartós nevelésbe vették: hivatalos igazolás másolata; szülők nyilatkozata, ha 8 osztálynál többet nem végeztek; családi körülményei miatt a jegyző védelembe vette: jegyzői igazolás); - nagykorúsága miatt gyámsága megszűnt (hivatalos igazolás) - félárva (halotti anyakönyvi kivonat vagy árvaellátást igazoló dokuementum); - kétoldalú nemzetközi szerződés alapján nem magyar állampolgár (személyazonosságot igazoló dokumentum). A rangsorolásnál még figyelembe vehető szempontok: - lakóhelye és a képzési hely közötti távolság (utazás költségei menetjegyekkel alátámasztva, vagy kollégiumi hely hiányában albérleti szerződés másolata); - váratlanul bekövetkezett esemény, amely családja anyagi helyzetét megrendítette, és amely alapján a fenti szempontok közé nem sorolható, pl.: 10

12 3. Fizetési halasztás munkanélküliség, válás, gyermekét egyedül nevelő szülő, káresemény, haláleset, stb. (váratlan esemény hitelesen alátámasztó dokumentum másolata). 3.2.A költségtérítési díjra és kollégiumi díjra fizetési haladékot méltányosságból kaphat az a hallgató, aki az I. félévet sikeresen teljesítette, a családjában igazolhatóan olyan váratlan, előre nem látható esemény történt, amely az anyagi helyzetét megrendítette, és indoklása alapján a részletekben történő befizetés sem megoldható számára. 3.3.Fizetési haladékot kérhet a hallgató pályázat útján, a 7. sz. mellékletet kitöltve, és indoklását alátámasztva igazolások másolataival. A pályázatot a Gazdasági Hivatalhoz kell benyújtani, beküldési határidő: augusztus 10. és január A pályázat feltétele, hogy a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, aktív hallgató legyen és legalább egy lezárt félévvel rendelkezzen. 3.5.A beérkezett pályázatokat külön erre alakult négytagú bizottság bírálja el. 3.6.A bizottság elnöke: tagjai: a pénzügyi és számviteli főigazgató tanulmányi igazgató a HÖK elnöke a HÖK által delegált 1 hallgató 3.7.A kedvezmény mindig egy félévre pályázható. Minden félévben új pályázatot kell beadni. 3.8.A pályázatok elbírálásáról a beadási határidőt követő 15 munkanapon belül kell dönteni, majd a döntésről írásban értesítenie a hallgatókat. Minden, a hallgató által beadott, fizetési könnyítésre vonatkozó kérvény tárgyában hozott döntésről határozatot kell hozni. Elutasító határozat esetén a hallgatónak jogorvoslati lehetősége van írásban, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, a főiskola Jogorvoslati Szabályzatában előírtak szerint. Ezen egységes szerkezetbe foglalt szabályzat a Szenátus jóváhagyása, illetve a határozat meghozatalának napján lép hatályba. 11

13 ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS Szak/Tagozat (2006. szeptember 1-je után beiratkozott hallgatók) Bologna típusú képzések esetén Finanszírozás módja (Bologna) Költségtérítési díj (Ft/félév) 1.a sz. melléklet I. évf. II. évf. III. évf. alapképzés nappali Bp Szfvár Siófok Oroháza Összes helyszín Anglisztika KTG Germanisztika KTG Romanisztika KTG kommunikáció és médiatudomány KTG gazdálkodási és menedzsment KTG turizmus-vendéglátás KTG nemzetközi tanulmányok KTG szociális munka KTG andragógia KTG pedagógia KTG történelem KTG jazz (bármely szakirányon) KTG alapképzés levelező anglisztika alap KTG germanisztika alap KTG romanisztika alap KTG kommunikáció és médiatudomány alap KTG gazdálkodás és menedzsment alap KTG turizmus-vendéglátás alap KTG nemzetközi tanulmányok alap KTG szociális munka alap KTG andragógia alap KTG pedagógia alap KTG FSz nappali (minden hallgató) idegenforgalmi szakmenedzser KTG intézményi kommunikátor KTG vendéglátó szakmenedzser KTG

14 gazdálkodási menedzserasszisztens KTG sportkommunikátor KTG FSz levelező (minden hallgató) idegenforgalmi szakmenedzser KTG intézményi kommunikátor KTG vendéglátó szakmenedzser KTG gazdálkodási menedzserasszisztens KTG sportkommunikátor mesterképzés levelező tanár - inkluzív nevelés tanára KTG tanár - minőségfejlesztéstanár KTG tanár - multikulturális nevelés tanára KTG A 6+1 féléves képzési idejű képzések esetében a 7. félévben a hallgatók a szakjuknak megfelelő, mindenkori 6. féléves megállapított térítési díjat fizetik. 13

15 1.b. sz. melléklet A szeptemberétől tanulmányaikat megkezdő hallgatók (nem keresztfélévesek): Képzés szeptemberben felvett hallgatók szeptemberben felvett hallgatók 5. félév 6. félév 3. félév 4. félév Gazdálkodási és menedzsment alap Turizmus-vendéglátás alap Nemzetközi tanulmányok alap Képzés szeptemberben felvett hallgatók 1. félév szeptemberben felvett hallgatók 2. félév Bp Szfvár Siófok Oroháza Bp Szfvár Siófok Oroháza Gazdálkodási és menedzsment alap Turizmusvendéglátás alap Nemzetközi tanulmányok alap A szeptemberétől tanulmányaikat megkezdő hallgatók (keresztfélévesek): Képzés februárjában felvett hallgatók februárjábanfelvett hallgatók 4. félév 5. félév 2. félév 3. félév Gazdálkodási és menedzsment alap Turizu-vendéglátás alap Nemzetközi tanulmányok alap

16 A szeptember előtt tanulmányaikat megkezdő hallgatók: "8" képzéskódú hallgatók (de nem keresztféléves képzés) Képzés Kötégtérítési díj - (Ft/félév) Alapdíj Tantárgyi díj Mintatanterv szerinti tantárgyfelvétel esetén (összesen) 4. évfolyam 7. félév Gazdálkodási és menedzsment alap Turizmusvendéglátás alap Nemzetközi tanulmányok alap A 6+1 féléves képzések esetében a szakmai gyakorlat félévére fizetendő térítési díj az alapdíj és a 6 félév során a mintatantervben szereplő tantárgyszám számtani átlaga alapján kerül kiszámításra. A szeptember előtt tanulmányaikat megkezdő hallgatók: "8k" képzéskódú hallgatók (keresztféléves képzé) Képzés Költségtérítési díj - (Ft/félév) Alapdíj Tantárgyi díj Mintatanterv szerinti tantárgyfelvétel esetén (összesen) 4. évfolyam 7. félév Gazdálkodási és menedzsment alap Turizmusvendéglátás alap Nemzetközi tanulmányok alap A 6+1 féléves képzések esetében a szakmai gyakorlat félévére fizetendő térítési díj az alapdíj és a 6 félév során a mintatantervben szereplő tantárgyszám számtani átlaga alapján kerül kiszámításra. 15

17 1.c. sz. melléklet ALAPKÉPZÉS (régi típusú képzés, évhalasztásról visszajövő hallgatók esetében) Szak/Tagozat (2006. szeptember 1- je előtt beiratkozott hallgatók) Finanszírozás módja Költségtérítési díj (Ft/félév) alapképzés nappali I. évf. II. évf. III. évf. IV. évf. Gazd./N Szfvár. KTG IFO/N Szfvár. KTG IFO/N Siófok KTG Komm.-Angol nyelv- és irodalomtanár/n Szfvár. KTG Komm.-Német nyelv- és irodalomtanár /N Szfvár. KTG Komm.-Francia nyelv- és irodalomtanár /N Szfvár. KTG Komm., nyelv- és irodalomtanár szakleadás után KTG Komm.-Gazd./N Szfvár. KTG Nemz.kapcs./N Szfvár. KTG Vend./N Siófok KTG Szoc.munkás/N Szfvár. KTG Műv.-Komm./N Szfvár. KTG Műv.-Komm./N Bp. KTG Műv.-Német nyelv- és irodalomtanár /N Szfvár. KTG alapképzés levelező Angol nyelv- és irodalomtanár /DL Bp. KTG Német nyelv- és irodalomtanár /DL Bp. KTG Francia nyelv- és irodalomtanár /DL Bp. KTG Komm./DL Bp. KTG Gazd./L Szfvár. KTG Gazd./L Bp. KTG

18 IFO/L Siófok KTG IFO/L Bp. KTG Komm.-Gazd./L Bp. KTG Komm.-Angol nyelv- és irodalomtanár /L Bp. KTG Komm.-Német nyelv- és irodalomtanár /L Bp. KTG Komm.-Francia nyelv- és irodalomtanár /L Bp. KTG Komm., nyelv- és irodalomtanár szakleadás után KTG Nemz.kapcs./L Bp. KTG Vend./L Siófok KTG Szoc.munkás/L Szfvár. KTG Műv.-komm./L Bp. KTG Műv.-Angol nyelv- és irodalomtanár /L Bp. KTG

19 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI szakok 1.d. sz.melléklet Keresztfélévben, februárjában valamint a 2010/11 tanév első félévében induló szakirányú továbbképzési szakok: Sorszám A szakirányú továbbképzési szak neve Indítás helyszíne Képzési díj/félév 1. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS Budapest GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ (ANGOL) 2. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS Budapest GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS(ANGOL) 3. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS Budapest GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ (NÉMET) 4. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS Budapest GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (NÉMET) 5. EU SZAKFORDÍTÁS ANGOL Budapest EU SZAKFORDÍTÁS Német Budapest MŰFORDÍTÁS (angol) Budapest PEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY- Budapest ÉRTÉKELÉSI TANÁCSADÓ 9. INTERKULTURÁLIS MENEDZSMENT Budapest Turisztikai vállalkozás menedzsment Budapest PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA Budapest A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/1389-7/2007. A létesítő intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem 12. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELEM Budapest MÚZEUMI MEDIÁCIÓ ÉS Budapest MENEDZSMENT 14. AUTIZMUS SPECIFIKUS Budapest SZOLGÁLTATÁSSZERVEZÉS 15. NÉPTÁNC ÉS NÉPI KULTÚRA Székesfehérvár VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A WEB 2.0 Budapest KORÁBAN 17. A GLOBÁLIS VILÁG DIPLOMÁCIÁJA Budapest Innovációs tanácsadó Budapest MENTÁLHIGIÉNIAI PREVENCIÓ Budapest SPECIALISTA 20. Társadalom- és állampolgári ismeretek Budapest Online multimédiás tartalomszerkesztő Budapest Nemzetközi politikai elemzés Budapest Rehabilitációs szolgáltatás menedzsment Budapest

20 Keresztfélévben, februárjában valamint a 2011/12 tanév első félévében induló szakirányú továbbképzési szakok: A szakirányú továbbképzés neve Képzés i idő: Min. létszám: Irányszám: Költségtérítés Képzési helyszín Indítás ideje Múzeumi mediáció és menedzsment Néptánc és népi kultúra A globális világ diplomáciája Nemzetközi politikai elemzés Nemzetközi Public Relations Társadalom- és állampolgári ismeretek EU pályázati projektvezető Európai integráció Társadalomtudom ányi és gazdasági szakfordító 2 félév min. 12 fő Ft Bp. Szfv szept. 2 félév min. 12 fő Ft Szfv szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 3 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. létszám 12 fő Ft Bp szept. Társadalomtudom ányi és gazdasági szakfordító és tolmács Európai Uniós szakfordítás max. létszám: 40 fő 3 félév min. létszám 12 fő max. létszám 20 fő 2 félév min. létszám 12 fő Ft Bp. keresztfélév szept Ft Bp szept. Óvodai nyelvoktatás módszertana (angol, német, francia) Turisztikai vállalkozások menedzsmentje Intézményi kommunikáció a WB 2.0 korában Vállalati kommunikáció a WEB 2.0 korában Kameraman kameratechnikus max. létszám: 40 fő 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp. Orosháza szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 5 fő max. 5 fő nappalin Ft/félév Bp szept. 19

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZABÁLYZAT A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL A 2015/2016-OS TANÉVRE Elfogadva a 2015. július 1-i szenátusi

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

Gyes, stb. mentességhez ig. ( ) KJ SZOLG Egyéb, tanulmányi ügyekre vonatkozó kérelem ( ) *

Gyes, stb. mentességhez ig. ( ) KJ SZOLG Egyéb, tanulmányi ügyekre vonatkozó kérelem ( ) * Tisztelt Hallgatóink! A 2010/2011. I. félévében a költségtérítési díj befizetéséhez hasonlóan a különböző pótdíjak befizetése is a Neptun rendszeren keresztül történik. Szabályzatunk (Szabályzat a KJF

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály 1/2012. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kérelem célja Költségtérítési mérséklés szociális alapon Egyéb, éspedig:... A. Személyes adatok Vezetéknév: Utónév: EHA-kód (felhasználónév):..pte

Részletesebben

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott

I. A pályázó személyes adatai: Egyéb: Szak: Szemeszter 1 : Alap BSc; BA MSc; MA támogatott A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/1. sz. melléklete Kollégiumi Pályázati Űrlap Pécsi Tudományegyetem Kar Beküldési

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Kollégiumi jelentkezés és Lakhatási támogatás tájékoztató!

Kollégiumi jelentkezés és Lakhatási támogatás tájékoztató! Kollégiumi jelentkezés és Lakhatási támogatás tájékoztató! Tisztelt Hallgatók! A 2014/2015 tanév első félévétől a kollégiumi jelentkezés és lakhatási támogatás rendszere megváltozik! Az eddig megszokottakhoz

Részletesebben

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani.

1. (1) A költségtérítés, illetve az önköltség mérséklésére vonatkozó kérelmet a kar Dékánjának címezve a kar Tanulmányi Osztályára kell benyújtani. 3/2014. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 4. 3. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, 2007. április május A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének,

Részletesebben

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl.

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjhoz Adategyeztető Tájékoztató: A kérelem benyújtásához szükséges: - Szülők, illetve eltartók jövedelemigazolásai (pl. családi pótlék, nyugdíj, jövedelemigazolás,

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST. Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST. Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendszeres szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félévére Leadási határidő: 2013. február 20. HÖK Iroda (kiírt ügyeleti időben) További információk:

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét

Részletesebben

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE IRÁNYULÓ RÉSZLETFIZETÉSI, HALASZTÁSI KÉRELEM 2016/17. TANÉV ŐSZI FÉLÉV Tisztelt Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága! Alulírott (név),. (NEPTUN azonosító), (értesítési

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Bevétel felhasználása Leckekönyv késedelmes Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS Hallgatói KÉPZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a név: Budapesti Gazdasági Egyetem székhely: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. számlaszám: 10032000-00282833-00000000 adószám: 15329822-2-42 statisztikai

Részletesebben

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS

Részletesebben

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése 104. A hallgatók részére nyújtható támogatások I. A hallgatói normatíva juttatásának jogcímei a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és

Részletesebben

Teljesített félévek száma:

Teljesített félévek száma: Kérjük az Önre vonatkozó adatokat x -el jelölje. A csatolandó dokumentumoknak MINDEN ESETBEN tartalmaznia kell a szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t ÉS A LAKCÍMKÁRTYÁK MÁSOLATÁT a pályázóval egy háztartásban

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához 7/c. számú melléklet Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához Értékelési szempont Szociális segély értékelési pont rendszere (DJB) Kollégiumi felvétel értékelési

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosítására

Részletesebben

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon

Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon Költségtérítési kedvezmény igénylése szociális alapon Kérelem célja Költségtérítési mérséklés szociális alapon Egyéb költségkedvezmény szociális alapon, éspedig: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM A. Személyes adatok

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 2. számú melléklete Rendszeres szociális ösztöndíj I. A pályázó adatai: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pályázati űrlap 1 Feladási határidő:2010. február 19. péntek Cím:7632. Pécs, Berek utca 15. PTE ETK DJKB

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

1. Hallgató neve: Évf. Csop.

1. Hallgató neve: Évf. Csop. Pető András Főiskola ADATLAP SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ Az adatlap alaptámogatás, rendszeres szociális ösztöndíj, lakhatási támogatás, vagy kollégiumi kérelem benyújtásához szükséges 1. Hallgató

Részletesebben

III. RÉSZ HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK

III. RÉSZ HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK III. RÉSZ HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK 1. fejezet Az államilag támogatott és költségtérítéses, illetve a magyar állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges képzési forma közötti átsorolás rendje.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 858/3.2/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának SZE 859/3.5/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

HH Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Félárva Ellenőrizte:. Hitelesítette:... cím:... Telefonszám:.. Állandó lakcím:. Ideiglenes lakcím:.

HH Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Félárva Ellenőrizte:. Hitelesítette:...  cím:... Telefonszám:.. Állandó lakcím:. Ideiglenes lakcím:. ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elbírálásához 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (SZEB) Felhívjuk valamennyi

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV SZAK-ÉVFOLYAM E-MAIL-CÍM TELEFONSZÁM BEJELENTETT LAKCÍM 1 IDEIGLENES LAKCÍM/TARTÓZKODÁSI HELY 2 A 2014/2015-ös tanévben milyen

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy a Főiskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST. Rendkívüli szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félév

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST. Rendkívüli szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félév MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli szociális támogatás pályázati űrlapja 2012/2013. tanév II. félév Leadási határidő: 2013. február 20. HÖK Iroda (kiírt ügyeleti időben) További információk:

Részletesebben

A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai. I. Általános rendelkezések

A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai. I. Általános rendelkezések A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai I. Általános rendelkezések 1. (1) A kollégiumi elhelyezés jelen eljárásrend szerint meghatározott módon, pályázat útján nyerhető el. (2) A kollégiumi felvételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok 2013. évi határozatok A 2013. február 6-i SZE 1177/3.2/2013.(II.6.) határozat: Honlapszerkesztı Bizottság létrehozása SZE 1178/3.3/2013.(II.6.) határozat: A KJF hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

Kollégiumi jelentkezés és Lakhatási támogatás tájékoztató!

Kollégiumi jelentkezés és Lakhatási támogatás tájékoztató! Kollégiumi jelentkezés és Lakhatási támogatás tájékoztató! Tisztelt Hallgatók! 2014/2015 első félévétől a kollégiumi jelentkezés és lakhatási támogatás rendszere megváltozott! A kizárólag lakhatási támogatásra

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére.

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet első éves és részképzéses hallgatók részére KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

Szociális Ösztöndíj pályázat 2016/17 tavaszi félév

Szociális Ösztöndíj pályázat 2016/17 tavaszi félév Szociális Ösztöndíj pályázat 2016/17 tavaszi félév I. Általános tudnivalók: Szociális támogatásra igénylőlapot csak államilag támogatott nappalis képzésben részvevő, aktív hallgató adhat be. Képzési időn

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról. Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj. Pontozási alapelvei és Eljárásrendje

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj. Pontozási alapelvei és Eljárásrendje TJSZ 3. sz. melléklet Rendkívüli Szociális Ösztöndíj Pontozási alapelvei és Eljárásrendje 1. Pontozási alapelvek 1. Saját gyermek születése 0-100 pont A pályázati egy főre jutó havi nettó jövedelem függvényében,

Részletesebben

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához 277

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához 277 7/c. számú melléklet Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához 277 Értékelési szempont Rendszeres szociális támogatás értékelési pont rendszere Kollégiumi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI. 28.) rendelete a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól Martonvásár

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata 6. számú melléklet. Hallgatói szerződés minták

Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata 6. számú melléklet. Hallgatói szerződés minták Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata 6. számú melléklet Hallgatói szerződés minták 6/a. számú melléklet A Budapesti Gazdasági Egyetem önköltséges képzési formában

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben