SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZABÁLYZAT A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL A 2011/2012-ES TANÉVRE Elfogadva a október 26-i-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1071/3.9/2011.(X.26.) Ellenjegyezte: Dr. Sárdi Csilla oktatási rektorhelyettes

2 A Kodolányi János Főiskola a felsőoktatásról szóló többször módosított évi CXXXIX. törvény, valamint az 51/2007. (III.26.) számú Kormányrendelet alapján a következő Szabályzatot alkotja. I. Általános rendelkezések A szabályzat kiterjed: - a főiskolán államilag támogatott képzésben részt vevő és költségtérítéses alapképzés keretében nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatókra, - a levelező tagozatos képzésben részt vevő hallgatókra, - távoktatásban részt vevő hallgatókra, - a felsőfokú szakképzésben (FSZ) részt vevő hallgatókra, - a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatókra, valamint - mesterképzésben részt vevő hallgatókra A külföldi hallgatók idegen nyelvű képzésére vonatkozó térítési díjak nem részei a szabályzatnak. II. A hallgatók által fizetendő díjak és térítések a 2011/12-es tanévben: 1. Általános szabályok: Az érvényes Kormányrendelet értelmében az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók tandíjat nem fizetnek. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók a díjakat a jelen szabályzatnak megfelelően fizetik. A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók költségtérítést és egyéb térítési díjakat fizetnek. Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató költségtérítési díj fizetésére nem kötelezhető. A főiskolán fizetendő díjak befizetése a Gazdasági Hivatal által történt Neptun-kiírás alapján, banki átutalással vagy pénzintézetnél történő banki befizetéssel teljesítendő. A befizetés csak a hallgató általi rendelkezés után érvényes. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. Fizetési határidő a 2011/12-es tanévben: augusztus 17., illetve január 26. (II. félév); pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók esetén: szeptember 15., keresztfélévre 2012-ben felvett hallgatók esetén: február 5. Téves díjmegállapítás miatt a hallgató a díjfizetési kötelezettség megállapításától számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a főiskola pénzügyi és számviteli főigazgatójánál, aki a fellebbezést 8 munkanapon belül bírálja el. 2. Fogalmi meghatározások: 2.1. Államilag támogatott képzésben résztvevő hallgató: Az államilag támogatott hallgatók köréről a Felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 55. (2) és (4) bekezdése, továbbá az 51/2007. (III.26.) sz. Kormányrendelet 3. -a rendelkezik Az államilag támogatott képzésben résztvevő hallgató nyilatkozata: Ha a hallgató az FTv. 55. (4) bekezdésének rendelkezései szerint, a szakján a tanulmányai képzési idejét legfeljebb két félévvel meg kívánja hosszabbítani, erről nyilatkozatot köteles tenni (9.sz. melléklet).

3 2.3. Költségtérítéses képzésben résztvevő hallgató: A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók költségtérítést fizetnek. A 2011/12-es tanévre vonatkozó költségtérítési díjakat a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A Főiskola kötelezettséget vállal arra, hogy a Hallgatóra vonatkozó térítési díj összegét a Főiskola szabályzataiban és a nyilvánosság számára hozzáférhető módon meghirdetett összeghez képest tanévenként csak inflációkövető [a KSH által közölt fogyasztóiár-index (infláció) alapján] mértékben emeli. - Az első félévre beiratkozott költségtérítéses hallgatóval a beiratkozáskor írásbeli szerződést kell kötni (2. sz. melléklet), amelyben meghatározásra kerülnek a hallgató által az első tanév I. félévére fizetendő térítési díj, az ezért járó szolgáltatások és a visszafizetés feltételei Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje: Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki az utolsó két bejelentkezett félévben megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50 %-át, és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató. Továbbá, akinek az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató éves kreditindexe. Átsorolni a szeptemberében és az azt követően felvett és tanulmányaikat első évfolyamon megkezdő hallgatókat lehet az államilag támogatott és költségtérítéses képzés között. Az átsorolandó hallgatók számát százalékos arányban, képzési területenként és képzési helyszínenként kell meghatározni. Költségtérítéses képzésbe átsorolni maximum az államilag támogatott hallgatói összlétszám 15 %-át lehet. A kiszámítás módja: A képzési időszak (tanév) lezárása után az államilag támogatott hallgatókról meg kell állapítani, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, megszerezte-e az adott szakon az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át. Ha az 50% alattiak száma meghaladja a 15%-ot, a hallgatókat az összesített korrigált kreditindex alapján is rangsorolni kell. Képzési területenként és képzési helyszínenként az 50% alatti legjobb összesített korrigált kreditindexű hallgatókat mentesíteni kell az átsorolás alól. Az azonos összesített korrigált kreditindexű hallgatókra azonos képzési területeken, azonos képzési helyszínen azonos döntést kell hozni. A megüresedett államilag támogatott helyek kiosztása: A megüresedett államilag támogatott hallgatói létszámkeretre kérelemre az a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgató vehető át, aki: 2

4 szeptemberében és azt követően nyert felvételt és tanulmányait megkezdte, 2. két lezárt aktív félévvel rendelkezik, 3. kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, azaz: - az utolsó két bejelentkezett félévben szakjának ajánlott mintatantervében előírt kreditek minimum 50%-át megszerezte és - az összesített korrigált kreditindexe elérte az átsorolással érintett hallgatói rangsor legelején lévő értéket. Az átsorolásról a hallgatókat a tanév lezárását követő 30 napon belül írásban kell értesíteni. A megüresedett államilag támogatott hallgatói helyekre kérelem (lásd. 8. sz. melléklet) útján jelentkezhetnek a költségtérítéses hallgatók. Erre a felhívást a főiskola minden év július 31-ig közzéteszi. A kérelmek leadási határideje: minden év augusztus 15. A kérelmek elbírálásáról a beadási határidőt követő 15 munkanapon belül kell dönteni, a döntésről a hallgatókat írásban kell értesíteni Költségtérítési díj Ha a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, költségtérítést kell fizetnie, amely minden félévben a beiratkozás, illetve a bejelentkezés feltétele. Költségtérítéses képzésben: Nappali és levelező tagozatos /alap- és mesterképzésben résztvevő, szeptember 1-je után beiratkozott/ hallgatók Távoktatás tagozatos hallgatók Nappali és levelező tagozatos /alap- és mesterképzésben résztvevő, szeptember 1-je előtt beiratkozott/ hallgatók Szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók 1.a sz. melléklet szerint 1.b sz. melléklet szerint 1.c sz. melléklet szerint 1.d sz. melléklet szerint FSZ hallgatói jogviszony megszűnése utáni OKJ szakmai vizsgadíjak 10.sz. melléklet szerint Az 1. sz. mellékletben feltüntetett összegek tartalmazzák az egyéb szolgáltatási díjat is. Az intézmény az első évfolyamon meghirdetett költségtérítéses képzés térítési díjait a felvételi tájékoztatóban közzéteszi. A második, illetve további évfolyamokon a térítési díj legfeljebb az előző tanévben megállapított díjnak a KSH által közölt összesített fogyasztóiár-indexszel(infláció) növelt összege lehet. A költségtérítés összegét a megelőző tanév végéig nyilvánosságra kell hozni. A szakirányú továbbképzésben, költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók féléves térítési díja adott, a meghirdetett összeget kell fizetniük minden megkezdett félévben. A szakirányú továbbképzésben, költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatóknak a jelentkezéssel egyidejűleg az 1.sz. mellékletben feltüntetett regisztrációs díjat kell megfizetniük, mely az első félévi térítési díj 10%-a, s a féléves térítési díjból levonásra kerül. 3

5 Az a beiratkozott illetve bejelentkezett hallgató, aki hallgatói jogviszonyát a főiskolával az adott félév képzési időszakának megkezdését követő 1 hónapon belül írásbeli kérelem alapján visszavonja, a félévre vonatkozó befizetett költségtérítési díjának 70 %-át visszaigényelheti, illetve annak beszámítását kérheti a következő megkezdett félévére. E határidőn túl költségtérítési díj visszafizetésére vagy beszámítására nincs lehetőség. Kivételt képezhet ez alól az a hallgatói kérelem, amely hitelt érdemlően alátámasztott váratlan eseményről tanúskodik. Beszámítás esetén csak a költségtérítési díjkülönbözet befizetéséről kell gondoskodnia a Gazdasági Hivatal által történt Neptun-kiírás alapján banki átutalással vagy pénzintézetnél történő banki befizetéssel. Beszámítást illetve visszafizetést a pénzügyi és számviteli főigazgató engedélyez. Költségtérítéses hallgató hallgatói jogviszonyát a főiskola rektora fizetési hátralék miatt megszüntetheti, a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után. Mentességet kap a költségtérítés megfizetése alól az a hallgató, aki december 31. előtt létesített hallgatói jogviszonyt és az adott félév első napján, valamint augusztus 1-je előtt valamelyik félév első napján már terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban, vagy - közismereti tanári szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező magyar állampolgárságú hallgatóként második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott időtartamban folytat tanulmányokat. Ezen hallgatók képzésének költségvetési támogatását november 15-ig, illetve április 15-ig (II. félév) elkészített tételes jelentés alapján az OKM megállapodás keretében rendezi. Az adatszolgáltatásnál csak azok a hallgatók vehetők figyelembe, akik legkésőbb október 31-ig, illetve március 31-ig a szükséges igazolást leadták Egyéb díjak: A főiskola hallgatói a térítési díjakon felül az alábbi díjakat fizethetik: o A második közismereti tanári szakos hallgatók díja o A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn túllépő hallgatók díjai o Ismétlő vizsgadíjak o Késedelmes befizetések díjai o Pótdíjak o Okmány kiállítási díja o Külön eljárási díj o Második szakirány térítési díja o A kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket eredményező képzés, részismereti képzés díja 2.7. Kollégiumi térítések: A kollégiumnak a HÖK egyeztetésével azok a hallgatók lehetnek tagjai, akik: - Kollégiumi Felvételi Bizottság döntése alapján felvételt nyertek, - betartják a közösségi együttélés, házirend előírásait. A kollégiumi felvétel legalább 5 hónapra és legfeljebb 10 hónapra szól. A kollégiumi felvétel pályázatának pontrendszerét a Kollégiumi Felvételi Bizottság dolgozza ki. A pontrendszernek figyelembe kell vennie a hallgatók szociális helyzetét, tanulmányi 4

6 teljesítményét, a közösségért végzett munkát, képzésének munkarendjét, a kollégiumi díjfizetés alóli mentesülés, illetve előnyben részesülés feltételeit. A hallgató a kollégiumi férőhely igénybevétele esetén térítési díjat fizet, amely a komfort fokozattól függ. A kollégiumi térítési díj összegét az oktatási évre a Szenátus állapítja meg. A teljes kollégiumi díjat egy félévre (5 hónapra) egy összegben kell megfizetni. A térítési díj befizetése banki átutalással vagy pénzintézetnél történő banki befizetéssel a Gazdasági Hivatal által történt Neptun-kiírás alapján történik, hallgatói rendelkezés után. A fizetési határidő augusztus 17., illetve január 31 (II. félév). A kollégiumban elhelyezést igénybe vevőknek a Kodolányi János Főiskola Kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat be kell tartania. A hallgatók a felsőoktatásról szóló többször módosított évi CXXXIX. sz. törvény, valamint az 51/2007. (III.26.) számú Kormányrendelet értelmében a kollégiumi férőhely igénybevétele esetén térítési díjat fizetnek. A kollégiumi térítési díjat a kollégiumi alapszolgáltatásért és elhelyezésért, valamint a kollégium által nyújtott szolgáltatásokért fizeti a hallgató. Az intézmény kezelésében lévő kollégiumok, az adott intézmény által bérelt, valamint a más fenntartó által az intézménnyel kötött szerződés alapján működtetett bentlakásos intézmények az 51/2007. (III.26.) számú Kormányrendelet alapján a II. kategóriába tartoznak, ennek értelmében a kollégiumi férőhelyet igénybe vevő hallgatók fizetendő díja: ,- Ft/hó, az orosházi képzési helyszínen 8.000,- Ft/hó, a siófoki képzési helyszínen pedig Ft/hó 3-4 ágyas elhelyezés esetén, Ft/hó 5-6 ágyas elhelyezés esetén, Ft/hó 1 ágyas elhelyezés esetén, ezen felül ,- Ft kaució/fő/félév. A kollégiumi díj tartalmazza az alapszolgáltatás és a kollégium által nyújtott egyéb szolgáltatási díjat. Egyéb szolgáltatási díj: a hallgatók részére nyújtott kábelhálózat igénybevétele, emeletenként konyha használata mikrohullámú sütővel, oktatási és szorgalmi időszakban melegkonyha igénybevétele stb is. A hallgatói kollégiumi tagsági viszonyt a főiskola rektora fizetési hátralék miatt megszüntetheti, a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után. A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg az erre vonatkozó kérvény benyújtásával s a fentiek valamelyikét igazoló bizonylat másolatának leadásával. Kollégiumi díj visszautalására rendkívüli esemény miatti kiköltözéskor van lehetőség, a hallgató írásbeli kérelme alapján, valamint a kollégium gondnoka által a kiköltözés dátumának feltüntetésével. Visszautalás csak teljes hónapra teljesíthető. A hallgató elleni (kollégiumi) fegyelmi eljárás esetén visszautalás nem teljesíthető. 3. A hallgatók által fizetendő térítések a 2011/2012-es tanévben: 3.1. Második közismereti tanári szakos hallgatók esetében Szerződés alapján, a rendes képzési időn belül: ,- Ft/félév/fő 3.2. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn túllépő hallgatók díjai: 5

7 Túllépő hallgatók esetében: főiskolai képzésben részt vevő hallgatók esetében ,- Ft/félév/fő - szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók esetében ,- Ft/félév/fő felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók esetében ,- Ft/félév/fő Azok a hallgatók, akiknek a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelő képzési időn túl további tárgyat kell felvenniük, külön térítési díjat fizetnek. A külön térítési díj összege ,- Ft és tárgyanként ,- Ft, előadóművészet szakokon tárgyanként ,- Ft. A felsőfokú szakképzésben résztvevő túllépő hallgatók külön térítési díjra ,- Ft-ot és tárgyanként ,- Ft-ot fizetnek. A felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató, ha nem a képzési időtartam végén tesz szakvizsgát, akkor külön vizsgadíjat köteles fizetni, melynek pontos összegét a jelen dokumentum 10.sz. melléklete tartalmazza. A túllépő hallgató tanulmányi féléve csak akkor válik aktívvá, ha tantárgyfelvételi kötelezettségének eleget tett, a térítési díjat befizette, valamint a neptun rendszerben rendelkezett róla Az intézmény Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatában, illetve más szabályzatokban rögzített kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén a hallgatók a következő meghatározott díjakat fizetik: Ismétlő vizsgadíjak A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. - ismétlővizsga (költségtérítéses hallgató tárgyanként az elsőtől, államilag támogatott hallgató tárgyanként a másodiktól): 3.000,- Ft/alkalom - javítóvizsga (költségtérítéses hallgató tárgyanként az elsőtől, államilag támogatott hallgató tárgyanként a másodiktól): 3.000,- Ft/alkalom - szigorlat: 4.000,- Ft/alkalom - alapvizsga (írásbeli): 3.000,-Ft/alkalom - alapvizsga (szóbeli): 3.000,-Ft/alkalom - sikertelen, illetve megismételt szakdolgozat esetén: ,- Ft - sikertelen záróvizsga, illetve szakvizsga megismétlése: ,- Ft - sikertelen szakmai gyakorlat megismétlése: ,- Ft Késedelmes befizetések: A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. Késedelmes befizetések eljárási díjai: A hallgató a térítési díj későbbi befizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni, amennyiben a hallgató engedélyt kapott részletfizetésre és a 2. részletet nem fizeti be a megadott határidőig, egységesen Ft késedelmi díjat fizet; Könyvtári kölcsönzési idő be nem tartása esetén: - I. felszólítás után a könyvtári számítógépes program által kiszámított késedelmi díj rövid határidejű kölcsönzés esetén a könyvtári számítógépes rendszer által kiszámított késedelmi díj. 6

8 - az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot pótolni kell: új vagy az eredetivel megegyező antikvár példánnyal, esetleg a könyvtári használatra alkalmas fénymásolattal - a pótolhatatlan műveket napi forgalmi értékük alapján kell téríteni. - Szakdolgozat határidőn túli beadása esetén a késedelmi díj munkanaponként 500,- Ft, mely a szakdolgozati szabályzatban rögzített határidő figyelembe vételével kerül megállapításra; - Határidőn túli ügyintézés (pl. szakdolgozati jelentkezési lap, konzulens által elfogadott szakdolgozat szinopszis, záróvizsga jelentkezési lap leadása) esetén munkanaponként 500,- Ft késedelmi díjat kell fizetni. Határidőn túli ügyintézés esetén a hallgató a határidő utáni egy hónapot meghaladóan egységesen ,- Ft befizetésére köteles Pótdíjak: A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. - Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díja (költségtérítéses és államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók) esetében 3.000,- Ft/alkalom - Leckekönyv pótlása 5.500,- Ft - második, illetve további leckekönyv nyitása esetén: 1.000,- Ft - Diákigazolvány pótlása első alkalommal 1.000,- Ft második, ill. további alkalommal 3.000,- Ft - A lakhatási támogatás igényléséhez, a kollégiumból való elutasításról szóló értesítő levél elvesztése esetén a pótlásért pótdíjat kell fizetni: első alkalommal 1.000,- Ft/alkalom további alkalmakkor 2.000,- Ft/alkalom - Elveszett vagy a hallgatónál megsemmisült oklevél vagy oklevélmelléklet magyar vagy angol nyelvű második ill. további kiadása 5.500,- Ft/alkalom - minden, elvesztett vagy a hallgatónál megsemmisült okirat második és további kiadása 4.000,- Ft/alkalom - Adóigazolás módosítása, visszamenőleges igazolás igénylése 4.000,- Ft/igazolás - Számla módosítása, visszamenőleges számla igénylése 4.000,- Ft/számla - Angol nyelvű leckekönyv másolat, angol vagy német nyelvű hallgatói jogviszony-igazolás (kivéve a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló Erasmus hallgatóknak), angol nyelvű diplomamásolat második, illetve további kiadása 4.000,- Ft/másolat - Hitelesített tantárgyi tematikák kiadásáért fizetendő díj: 1-16 db tematika: 1.500,- Ft/tematika 17 db vagy több tematika: ,- Ft Okmány kiállítási díja: A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. Europass bizonyítvány kiegészítő lap: a mindenkori éves minimálbér 5%-a (angol vagy magyar nyelven) Külön eljárási díj: A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező (abszolvált, törölt, illetve végzett) hallgatók az erre szolgáló csekken fizetik az esetlegesen még fizetendő díjaikat. 7

9 Tantárgyfelvételre a regisztrációs hét hónapjának utolsó napjáig csak a külön eljárási díj befizetésével van lehetőség, kivéve, ha a hallgató akadályoztatása esetén írásban kért és írásban kapott engedélyt kötelezettségeinek későbbi teljesítésére. A külön eljárási díj összege: I. Gazdasági jellegű kérelmek, nyomtatványok) határidő utáni leadása - a regisztrációs hét végéig ,- Ft/kérvény/alkalom - a regisztrációs hét után, legkésőbb november 15-ig (I. félév), április 15-ig (II. félév) ,- Ft/kérvény/alkalom - november 15. után (I. félév) és április 15-ig (II. félév) nincs lehetőség kérvény leadására! II. Tanulmányi ügyekre vonatkozó kérelmek: - a regisztrációs hét hónapjának utolsó napjáig (I. félév esetén szeptember 30-ig, II. félév esetén február 28-ig) 4000 Ft/kérvény/alkalom - ezt követően I. félév esetén október 1-től november 15-ig, valamint II. félév esetén március 1-től április 15-ig Ft/kérvény/alkalom. - a késedelmes regisztráció külön eljárási díja megegyezik a késedelmesen leadott kérvények külön eljárási díjával. - az adott félévre szóló kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem csak a regisztrációs hét hónapjának utolsó napjáig adható le (I. félév esetén szeptember 30-ig, II. félév esetén február 28-ig) 4000 Ft/kérvény/alkalom késedelmi díj megfizetése ellenében. - utólagos tantárgyfelvételi kérelem: külön eljárási díj nélkül 4000 Ft/ tantárgy - utólagos tantárgyleadási kérelem: külön eljárási díj nélkül 4000 Ft/ tantárgy A határidőn túl leadott kérelmek a külön eljárási díj megfizetésétől függetlenül automatikus elutasításra kerülnek. Hallgatók ismételt tantárgyfelvétele A félévi tárgyi követelményeket (aláírás megtagadva) nem teljesítő hallgató a következő félévben ezen tárgy újbóli felvételért díjat fizet, 3.000,- Ft/tárgy összegben. Hallgatók ismételt tantárgyfelvétele (V1 kurzus) tutorálással Az elektronikus tananyag és a tutori segítség díja: Ft/tantárgy/félév, amely magába foglalja a teljes tantárgy tananyaghoz, a gyakorló feladatokhoz való hozzáférést, valamint a folyamatos tutori konzultációt a tantárgyakhoz tartozó fórumokon, részvételt az online konzultációkon és a beadandó feladatok beadását, javítását, értékelését. A hallgatónak a szolgáltatás Neptun rendszeren történő pénzügyi rendezését követően a címre írásban kell jeleznie a tantárgy pontos megnevezésével a tutori segítség igénybevételét. A pénzügyi rendezés menetének pontos leírása megtalálható a Gazdasági ügyek - Térítési díjak befizetése - Pót- és különeljárási díj befizetése tájékoztató menüpont alatt Második szakirány térítési díja: A hallgatóknak lehetőségük van második szakirány felvételére. A második szakirány térítési díja ,-Ft/tantárgy/félév. 8

10 3.5. A kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket eredményező képzés díja Szolgáltatási díjat köteles fizetni szeptemberétől az a szeptember 1-jétől felvett, államilag támogatott hallgató, aki a főiskola által kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket eredményező képzésben részt vesz. Ennek összege: A felvett szak összes félévének átlag fizetendő díja (adott félévben), leosztva az összes félév átlag tantárgyszámával, és megszorozva a hallgató által felvett tárgyak számával A részismereti képzés díja A felvett szak összes félévének átlag fizetendő díja (adott félévben), leosztva az összes félév átlag tantárgyszámával, és megszorozva a hallgató által felvett tárgyak számával. III. Befizetési kedvezmények 1. Részletfizetés 1.1. A térítési díj részletekben történő befizetésére méltányosságból az a hallgató kaphat engedélyt akinek a családjában igazolhatóan olyan váratlan, előre nem látható esemény történt, amely az anyagi helyzetét megrendítette A kérelmet és a felsorolt indokok igazolását legkésőbb augusztus 10-ig és január 10-ig, első félévükre pótfelvételi keretében felvett hallgatók esetében szeptember 10-ig, keresztfélévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében január 31-ig a Gazdasági Hivatalba a 3. sz. mellékletként csatolt formanyomtatványon kell benyújtani, mellékelve a kérelmet alátámasztó dokumentumok másolatait. Egyedi esetben a pénzügyi és számviteli főigazgató eltérhet a kérelem beadási határidejétől Kollégiumi díj részletekben történő befizetésére indokolt esetben, méltányosságból kaphat engedélyt a hallgató, ha egy tanulmányi félévet sikeresen teljesített. A kérelmet a Gazdasági Hivatalba az 4. sz. mellékletként csatolt formanyomtatványon kell benyújtani A részletfizetési kedvezmények két részletben adhatók: I. részlet befizetése az eredeti fizetési határidőben történik, mértéke: a térítési díj 60 %-a II. részlet a diákhitel-folyósítási hónap utolsó napja október 31. és március 31., mértéke a térítési díj 40 %-a A kérelmeket a pénzügyi és számviteli főigazgató bírálja el. 2. Kedvezményes díjfizetés A hallgatónak joga van ahhoz, hogy fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez mentességet vagy kedvezményt kapjon, a következő díjakra: költségtérítés, kollégiumi díj Mentességet illetve kedvezményt a hallgató szociális helyzetére és tanulmányi eredményeire hivatkozva kérhet pályázat útján, a 6. sz. mellékletet kitöltve, és indoklását alátámasztva igazolások másolataival. A pályázatot a Gazdasági Hivatalhoz kell benyújtani, beküldési határidő: augusztus 10. és január A pályázat feltétele, hogy a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, aktív hallgató legyen és legalább egy lezárt félévvel rendelkezzen A beérkezett pályázatokat külön erre alakult négytagú bizottság bírálja el A bizottság elnöke: a pénzügyi és számviteli főigazgató 9

11 tagjai: tanulmányi igazgató a HÖK elnöke a HÖK által delegált 1 hallgató 2.5. A kedvezmény mindig egy félévre pályázható. Minden félévben új pályázatot kell beadni A kedvezmény mértéke % lehet A főiskola erre a célra külön keretet biztosít, melynek összegét a Szenátus határozza meg A pályázatok elbírálásáról a beadási határidőt követő 15 munkanapon belül kell döntenie, majd a döntésről írásban értesítenie a hallgatókat. 2.9 A kedvezményes díjfizetési pályázatok elbírálása pontozás utáni rangsorolás útján történik, a félévre biztosított keret elosztásával. A pályázatok indoklásának alátámasztására kizárólag a meghatározott, hiteles dokumentumok felelnek meg. Minden pályázathoz csatolni kell (kivéve a fogyatékossággal élő, vagy súlyos egészségügyi állapot miatt rászorult hallgatónak): - önkormányzati igazolás egy háztartásban élőkről, - a hallgató és a vele egy háztartásban élők APEH igazolása, vagy munkáltatói jövedelemigazolása (rendszeres jövedelem utolsó három hónapja alapján) Kiemelt előnyben kell részesíteni az alábbi szociális helyzetben lévő hallgatót: - fogyatékossággal élő, vagy súlyos egészségügyi állapot miatt rászorult (két hónapnál nem régebbi szakorvosi igazolás, három hónapon belüli számlamásolatok gyógyszerek, különleges eszközök, stb. beszerzéséről); - családfenntartó (születési anyakönyvi kivonatok gyermekekről és/vagy testvérekről); - nagycsaládos (születési anyakönyvi kivonatok vagy iskolalátogatási igazolások testvérektől); - árva (halotti anyakönyvi kivonatok, vagy árvaellátást igazoló dokumentum); - halmozottan hátrányos helyzetű (jegyzői dokumentum). Előnyben kell részesíteni az alábbi szociális helyzetben lévő hallgatót: - hátrányos helyzetű (jegyzői dokumentum; gyermekvédelmi támogatást igazoló dokumentum; állami gondozott volt a hallgató, tartós nevelésbe vették: hivatalos igazolás másolata; szülők nyilatkozata, ha 8 osztálynál többet nem végeztek; családi körülményei miatt a jegyző védelembe vette: jegyzői igazolás); - nagykorúsága miatt gyámsága megszűnt (hivatalos igazolás) - félárva (halotti anyakönyvi kivonat vagy árvaellátást igazoló dokuementum); - kétoldalú nemzetközi szerződés alapján nem magyar állampolgár (személyazonosságot igazoló dokumentum). A rangsorolásnál még figyelembe vehető szempontok: - lakóhelye és a képzési hely közötti távolság (utazás költségei menetjegyekkel alátámasztva, vagy kollégiumi hely hiányában albérleti szerződés másolata); - váratlanul bekövetkezett esemény, amely családja anyagi helyzetét megrendítette, és amely alapján a fenti szempontok közé nem sorolható, pl.: 10

12 3. Fizetési halasztás munkanélküliség, válás, gyermekét egyedül nevelő szülő, káresemény, haláleset, stb. (váratlan esemény hitelesen alátámasztó dokumentum másolata). 3.2.A költségtérítési díjra és kollégiumi díjra fizetési haladékot méltányosságból kaphat az a hallgató, aki az I. félévet sikeresen teljesítette, a családjában igazolhatóan olyan váratlan, előre nem látható esemény történt, amely az anyagi helyzetét megrendítette, és indoklása alapján a részletekben történő befizetés sem megoldható számára. 3.3.Fizetési haladékot kérhet a hallgató pályázat útján, a 7. sz. mellékletet kitöltve, és indoklását alátámasztva igazolások másolataival. A pályázatot a Gazdasági Hivatalhoz kell benyújtani, beküldési határidő: augusztus 10. és január A pályázat feltétele, hogy a Kodolányi János Főiskolára beiratkozott, aktív hallgató legyen és legalább egy lezárt félévvel rendelkezzen. 3.5.A beérkezett pályázatokat külön erre alakult négytagú bizottság bírálja el. 3.6.A bizottság elnöke: tagjai: a pénzügyi és számviteli főigazgató tanulmányi igazgató a HÖK elnöke a HÖK által delegált 1 hallgató 3.7.A kedvezmény mindig egy félévre pályázható. Minden félévben új pályázatot kell beadni. 3.8.A pályázatok elbírálásáról a beadási határidőt követő 15 munkanapon belül kell dönteni, majd a döntésről írásban értesítenie a hallgatókat. Minden, a hallgató által beadott, fizetési könnyítésre vonatkozó kérvény tárgyában hozott döntésről határozatot kell hozni. Elutasító határozat esetén a hallgatónak jogorvoslati lehetősége van írásban, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, a főiskola Jogorvoslati Szabályzatában előírtak szerint. Ezen egységes szerkezetbe foglalt szabályzat a Szenátus jóváhagyása, illetve a határozat meghozatalának napján lép hatályba. 11

13 ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS Szak/Tagozat (2006. szeptember 1-je után beiratkozott hallgatók) Bologna típusú képzések esetén Finanszírozás módja (Bologna) Költségtérítési díj (Ft/félév) 1.a sz. melléklet I. évf. II. évf. III. évf. alapképzés nappali Bp Szfvár Siófok Oroháza Összes helyszín Anglisztika KTG Germanisztika KTG Romanisztika KTG kommunikáció és médiatudomány KTG gazdálkodási és menedzsment KTG turizmus-vendéglátás KTG nemzetközi tanulmányok KTG szociális munka KTG andragógia KTG pedagógia KTG történelem KTG jazz (bármely szakirányon) KTG alapképzés levelező anglisztika alap KTG germanisztika alap KTG romanisztika alap KTG kommunikáció és médiatudomány alap KTG gazdálkodás és menedzsment alap KTG turizmus-vendéglátás alap KTG nemzetközi tanulmányok alap KTG szociális munka alap KTG andragógia alap KTG pedagógia alap KTG FSz nappali (minden hallgató) idegenforgalmi szakmenedzser KTG intézményi kommunikátor KTG vendéglátó szakmenedzser KTG

14 gazdálkodási menedzserasszisztens KTG sportkommunikátor KTG FSz levelező (minden hallgató) idegenforgalmi szakmenedzser KTG intézményi kommunikátor KTG vendéglátó szakmenedzser KTG gazdálkodási menedzserasszisztens KTG sportkommunikátor mesterképzés levelező tanár - inkluzív nevelés tanára KTG tanár - minőségfejlesztéstanár KTG tanár - multikulturális nevelés tanára KTG A 6+1 féléves képzési idejű képzések esetében a 7. félévben a hallgatók a szakjuknak megfelelő, mindenkori 6. féléves megállapított térítési díjat fizetik. 13

15 1.b. sz. melléklet A szeptemberétől tanulmányaikat megkezdő hallgatók (nem keresztfélévesek): Képzés szeptemberben felvett hallgatók szeptemberben felvett hallgatók 5. félév 6. félév 3. félév 4. félév Gazdálkodási és menedzsment alap Turizmus-vendéglátás alap Nemzetközi tanulmányok alap Képzés szeptemberben felvett hallgatók 1. félév szeptemberben felvett hallgatók 2. félév Bp Szfvár Siófok Oroháza Bp Szfvár Siófok Oroháza Gazdálkodási és menedzsment alap Turizmusvendéglátás alap Nemzetközi tanulmányok alap A szeptemberétől tanulmányaikat megkezdő hallgatók (keresztfélévesek): Képzés februárjában felvett hallgatók februárjábanfelvett hallgatók 4. félév 5. félév 2. félév 3. félév Gazdálkodási és menedzsment alap Turizu-vendéglátás alap Nemzetközi tanulmányok alap

16 A szeptember előtt tanulmányaikat megkezdő hallgatók: "8" képzéskódú hallgatók (de nem keresztféléves képzés) Képzés Kötégtérítési díj - (Ft/félév) Alapdíj Tantárgyi díj Mintatanterv szerinti tantárgyfelvétel esetén (összesen) 4. évfolyam 7. félév Gazdálkodási és menedzsment alap Turizmusvendéglátás alap Nemzetközi tanulmányok alap A 6+1 féléves képzések esetében a szakmai gyakorlat félévére fizetendő térítési díj az alapdíj és a 6 félév során a mintatantervben szereplő tantárgyszám számtani átlaga alapján kerül kiszámításra. A szeptember előtt tanulmányaikat megkezdő hallgatók: "8k" képzéskódú hallgatók (keresztféléves képzé) Képzés Költségtérítési díj - (Ft/félév) Alapdíj Tantárgyi díj Mintatanterv szerinti tantárgyfelvétel esetén (összesen) 4. évfolyam 7. félév Gazdálkodási és menedzsment alap Turizmusvendéglátás alap Nemzetközi tanulmányok alap A 6+1 féléves képzések esetében a szakmai gyakorlat félévére fizetendő térítési díj az alapdíj és a 6 félév során a mintatantervben szereplő tantárgyszám számtani átlaga alapján kerül kiszámításra. 15

17 1.c. sz. melléklet ALAPKÉPZÉS (régi típusú képzés, évhalasztásról visszajövő hallgatók esetében) Szak/Tagozat (2006. szeptember 1- je előtt beiratkozott hallgatók) Finanszírozás módja Költségtérítési díj (Ft/félév) alapképzés nappali I. évf. II. évf. III. évf. IV. évf. Gazd./N Szfvár. KTG IFO/N Szfvár. KTG IFO/N Siófok KTG Komm.-Angol nyelv- és irodalomtanár/n Szfvár. KTG Komm.-Német nyelv- és irodalomtanár /N Szfvár. KTG Komm.-Francia nyelv- és irodalomtanár /N Szfvár. KTG Komm., nyelv- és irodalomtanár szakleadás után KTG Komm.-Gazd./N Szfvár. KTG Nemz.kapcs./N Szfvár. KTG Vend./N Siófok KTG Szoc.munkás/N Szfvár. KTG Műv.-Komm./N Szfvár. KTG Műv.-Komm./N Bp. KTG Műv.-Német nyelv- és irodalomtanár /N Szfvár. KTG alapképzés levelező Angol nyelv- és irodalomtanár /DL Bp. KTG Német nyelv- és irodalomtanár /DL Bp. KTG Francia nyelv- és irodalomtanár /DL Bp. KTG Komm./DL Bp. KTG Gazd./L Szfvár. KTG Gazd./L Bp. KTG

18 IFO/L Siófok KTG IFO/L Bp. KTG Komm.-Gazd./L Bp. KTG Komm.-Angol nyelv- és irodalomtanár /L Bp. KTG Komm.-Német nyelv- és irodalomtanár /L Bp. KTG Komm.-Francia nyelv- és irodalomtanár /L Bp. KTG Komm., nyelv- és irodalomtanár szakleadás után KTG Nemz.kapcs./L Bp. KTG Vend./L Siófok KTG Szoc.munkás/L Szfvár. KTG Műv.-komm./L Bp. KTG Műv.-Angol nyelv- és irodalomtanár /L Bp. KTG

19 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI szakok 1.d. sz.melléklet Keresztfélévben, februárjában valamint a 2010/11 tanév első félévében induló szakirányú továbbképzési szakok: Sorszám A szakirányú továbbképzési szak neve Indítás helyszíne Képzési díj/félév 1. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS Budapest GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ (ANGOL) 2. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS Budapest GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS(ANGOL) 3. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS Budapest GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ (NÉMET) 4. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS Budapest GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (NÉMET) 5. EU SZAKFORDÍTÁS ANGOL Budapest EU SZAKFORDÍTÁS Német Budapest MŰFORDÍTÁS (angol) Budapest PEDAGÓGIAI INTÉZMÉNY- Budapest ÉRTÉKELÉSI TANÁCSADÓ 9. INTERKULTURÁLIS MENEDZSMENT Budapest Turisztikai vállalkozás menedzsment Budapest PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA Budapest A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/1389-7/2007. A létesítő intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem 12. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELEM Budapest MÚZEUMI MEDIÁCIÓ ÉS Budapest MENEDZSMENT 14. AUTIZMUS SPECIFIKUS Budapest SZOLGÁLTATÁSSZERVEZÉS 15. NÉPTÁNC ÉS NÉPI KULTÚRA Székesfehérvár VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A WEB 2.0 Budapest KORÁBAN 17. A GLOBÁLIS VILÁG DIPLOMÁCIÁJA Budapest Innovációs tanácsadó Budapest MENTÁLHIGIÉNIAI PREVENCIÓ Budapest SPECIALISTA 20. Társadalom- és állampolgári ismeretek Budapest Online multimédiás tartalomszerkesztő Budapest Nemzetközi politikai elemzés Budapest Rehabilitációs szolgáltatás menedzsment Budapest

20 Keresztfélévben, februárjában valamint a 2011/12 tanév első félévében induló szakirányú továbbképzési szakok: A szakirányú továbbképzés neve Képzés i idő: Min. létszám: Irányszám: Költségtérítés Képzési helyszín Indítás ideje Múzeumi mediáció és menedzsment Néptánc és népi kultúra A globális világ diplomáciája Nemzetközi politikai elemzés Nemzetközi Public Relations Társadalom- és állampolgári ismeretek EU pályázati projektvezető Európai integráció Társadalomtudom ányi és gazdasági szakfordító 2 félév min. 12 fő Ft Bp. Szfv szept. 2 félév min. 12 fő Ft Szfv szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 3 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. létszám 12 fő Ft Bp szept. Társadalomtudom ányi és gazdasági szakfordító és tolmács Európai Uniós szakfordítás max. létszám: 40 fő 3 félév min. létszám 12 fő max. létszám 20 fő 2 félév min. létszám 12 fő Ft Bp. keresztfélév szept Ft Bp szept. Óvodai nyelvoktatás módszertana (angol, német, francia) Turisztikai vállalkozások menedzsmentje Intézményi kommunikáció a WB 2.0 korában Vállalati kommunikáció a WEB 2.0 korában Kameraman kameratechnikus max. létszám: 40 fő 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp. Orosháza szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 12 fő Ft Bp szept. 2 félév min. 5 fő max. 5 fő nappalin Ft/félév Bp szept. 19

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz 1. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival)

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete. Térítési és juttatási szabályzat. Hallgatóknak járó juttatások

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete. Térítési és juttatási szabályzat. Hallgatóknak járó juttatások A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete Térítési és juttatási szabályzat 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Sárospataki Református Teológiai Akadémia valamennyi hallgatójára. Hallgatóknak

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Értelmező rendelkezések... 5 1.... 5 A felsőoktatási képzés költségviselésének formái... 6 2.... 6 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

Részletesebben

BCE-KIK Kari melléklet

BCE-KIK Kari melléklet BCE-KIK Kari melléklet A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRÓL, TÉRÍTÉSEKRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT (Egyetemi Térítési

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 17. Elfogadás dátuma: 2013. november 5. Határozat száma: 2013/4/25. Hatálybalépés napja: 2013, november 6. Felelős személy:

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Budapest, 2011 1 I.. Hallgatói juttatások 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatói a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvényben és a 51/2007 (III.26.)

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. december 13. A határozat száma: 118/2012-2013.(XII.13.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. február

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben