Regionális gazdaságtan 7. A régió fogalma Regionális klaszterek. Dr. Bernek Ágnes 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regionális gazdaságtan 7. A régió fogalma Regionális klaszterek. Dr. Bernek Ágnes 2008."

Átírás

1 Regionális gazdaságtan 7. A régió fogalma Regionális klaszterek Dr. Bernek Ágnes 2008.

2 A régiók fogalma és szerepe (Castells ábrája)

3 A régió fogalmáról és típusairól A régió fogalma a regionális tudományban: a régió területileg összefüggı (szomszédos), a vizsgált gazdasági jelenség szempontjából homogénnek tekintett, határaival többékevésbé megadható térség. ( szubnacionális területi egység) Alaptípusok: Tervezési, avagy programozási régió (planning or programming region) Csomóponti régió (nodal region). Homogén régió (homogeneous region)

4 A régiók típusai a területi tudományokban (Dicken)

5 A tervezési régiók jellemzıi A tervezési régió lehatárolt területi egység a nemzeti és a települési szint között, amelyet tartós egységbe fog a regionalizálódás: a társadalmi folyamatok széles körét átfogó, soktényezıs társadalmi-gazdasági kohézió (összetartozás), regionalizmus: az érdemi irányítási kompetenciájú és önállóságú regionális intézmények rendszere, az érzékelhetı regionális identitástudat.

6 Régióformáló folyamatok Régió

7 Az Európai Unió régiói és regionális politikája A regionális politika fı feladata az egyes térségek közötti fejlettségi különbségek mérséklése, a hátrányos helyzető térségek felzárkóztatása. Az Európai Unió regionális politikájának kialakításakor az egyik legelsı lépés egy egységes területi statisztikai rendszer kiépítése volt. Az EU regionális politikájának fı területi egységét a régiók jelentik. A EU regionális politikáját illetıen, a régió az országos szint alatti, de a település feletti, valamilyen közös jellemzıket magában foglaló, földrajzilag elhatárolható területi egység.

8 Az EU területi beosztásának jegyzéke az ún. NUTS (Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques) jegyzék. A NUTS jegyzék egy egységes, országos szint alatti területi felosztást jelent. A NUTS egy ötszintő hierarchikus szabályozás: három regionális (1, 2, 3) és két lokális szintet (4, 5) jelöl. Mivel az egyes EU-tagországokban eredetileg, történelmi hagyományok alapján más és más közigazgatási beosztások voltak, így a NUTS végül is heterogén területi rendszerré vált. Amíg Luxemburg, Dánia, vagy akár Írország esetében magát az országot jelölték NUTS 1-es szintnek, addig Németországban vagy Ausztriában a tartományok felelnek meg a NUTS 1-es területi szintnek.

9 Hazánkban a NUTS beosztás a következı NUTS 1: az ország NUTS 2: a hét régió NUTS 3: a 19 megye és a fıváros NUTS 4: a 166 kistérség NUTS 5: a 3152 település

10 A jelenlegi EU-költségvetésbıl (2007-tıl 2013-ig) a regionális fejlesztés részesedik a legnagyobb aránnyal, az EU költségvetésének 47%-a a regionális fejlesztésre irányul. Ez a pénzösszeg az ún. Strukturális és Kohéziós Alapon keresztül kerül felhasználásra az egyes EUtagországokban.

11 Az EU regionális politikájának három kiemelt célkítőzése van: 1. célkitőzés: a fejlıdésben lemaradt régiók fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának elısegítése. Ide azok a régiók tartoznak, ahol az egy fıre jutó GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át. Általában véve azt mondhatjuk, hogy az EU regionális politikai támogatásainak mintegy 2/3 (!) az elsı célkitőzés alá esı régiókba irányul.

12 2. célkitőzés: a strukturális nehézségekkel küzdı térségek gazdasági és társadalmi szerkezetváltásának támogatása. Ide tartoznak különösen az ipari és szolgáltatási ágazatokban társadalmigazdasági változásban lévı térségek, a hanyatló vidéki térségek, a nehézségekkel küzdı városi térségek és a halászattól függı, válságban lévı térségek.

13 3. célkitőzés: az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek kiigazításának és korszerősítésének támogatása. E célkitőzés az 1. célkitőzés hatókörén kívül esı régiók pénzügyi támogatására irányul.

14 A magyarországi régiók Az Észak-magyarországi Régió: A Nyugat-dunántúli Régió A Dél-dunántúli Régió Az Észak-alföldi Régió Dél-alföldi Régió A Közép-dunántúli Régió A Közép-magyarországi Régió

15 - A fejlesztési pályázatok most is Budapesten dılnek el - Nincs forrás a helyi fejlesztésekre - Nincs meg a szükséges helyi együttmőködési készség, az érdekek egyeztetése hiányzik - Gyenge és színvonaltalan (versenyképtelen) a helyi politikai és intézményi elit (nem ismerik és nincs tapasztalatuk a piaci, üzleti, közgazdasági feltételekrıl) Decentralizációra van szükség: az EU nagyon várja (intézmények, pénzügyi források) A helyi elit (politikai, gazdasági, intézményi) felkészültségét és hozzáállását, a helyi üzleti tudást és együttmőködési kultúrát javítani kell

16 A területfejlesztési-statisztikai kistérségek és régiók rendszere 2004.

17 Csomóponti régiók logikai kialakulása

18 Csomóponti régiók: egy vagy több pólus (általában nagyváros) és környezete (lényeg: nincs pontos földrajzi határa!!), amely kiterjedés gyorsan változhat: pl. egy metropolisz, mint ingázási központ munkaerı-vonzáskörzetek egy bevásárlóközpont piaci vonzásterülete egyetem beiskolázási körzete A csomóponti régióban a központ (centrum) és vonzáskörzete közötti erıteljes gazdasági interdependencia figyelhetı meg: vertikális (a központba és visszairányuló), horizontális és kiegészítı kapcsolatokat (kiegészítı javak elıállítása és szolgáltatások nyújtása) + városrégiók (city-regions)

19 Lokális térség: egy olyan körzet, amelyben a munkavállalók és menedzserek többsége meg tudja munkahelyét változtatni anélkül, hogy el kelljen lakásából költöznie munkaerı-vonzáskörzetek, azaz ingázási övezetek USA kb 50 mérföld, Magyarországon autópálya mellett km, vonat (busz) esetén km Lokális térség: az alulról-szervezıdı gazdaságfejlesztésnek és a KKV-k támogatásának igazi területi egysége

20 Regionális klaszterek A regionális klaszter fogalma: az egyazon iparágba tartozó, egyazon térségben mőködı versenyzı és kooperáló vállalatok, kapcsolódó és támogató iparágak, pénzügyi intézmények, szolgáltató és együttmőködı infrastrukturális intézmények (oktatás, szakképzés, kutatás) és vállalkozói szövetségek (kamarák, klubok) szervezeteinek innovatív kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi koncentrációi A rombusz-modell lényegében egy regionális klaszter versenyelınyeinek forrásait rendszerezi,

21 Mindegyik fejlett országban megfigyelhetı a klaszteredés: az USA-ban a kilencvenes évek közepén egy felmérés szerint 380 vezetı klasztert találtak, amelyek a munkaerı 57%-át foglalkoztatták és az USA exportjának 78%-át állították elı Olaszországban a feldolgozó-ipari foglalkoztatottak 42,5%- a, Norvégiában pedig 22%-a klaszterekben dolgozik A klaszterek az Egyesült Királyság különbözı régióiban az összes foglalkoztatottak 15 40%-át alkalmazzák Hollandiában ugyanakkor a nemzeti össztermék kb. 30%-a képzıdik a klaszterekben. + A klaszterszerően mőködı cégek jövedelmezısége 2-4%-kal javul, és a KKV-k túlélési aránya jóval magasabb, mint az elkülönülten versengı cégek esetében

22 Iparágak térbeli koncentrációi az Egyesült Királyságban

23 Regionális klaszterek az USA néhány régiójában

24 Példák regionális klaszterekre: Emilia-Romagna: ruházati, kerámiai, bútoripari, cipıipari Baden-Württemberg: textil-, szerszámgép-, autóalkatrész Szilícium-völgy: mikroelektronikai, biotechnológiai Las Vegas (szórakoztatóipar), Hollywood (filmipar), Detroit (gépjármőipar), Dél-Florida (egészségügyi technológia) Dallas (ingatlanfejlesztés), Boston (kockázati tıke), Nashville (kórházi menedzsment) stb. Hollandia (vágott virág), Svájc (pénzügyi, óra, gyógyszeripari) Ausztria (autóalkatrész-ipari, síturizmus) Mely szektorok klaszteresednek?

25 A KALIFORNIAI BORKLASZTER SZİLÉSZET, SZİLİÁLLOMÁNY BORÁSZATI BERENDEZÉSEK HORDÓK MŐTRÁGYA, PERMETEZİ SZEREK,GYOMÍRTÓK SZÜRETELİ BERENDEZÉSEK TERMESZTİK ÉS SZİLİSKERTEK ÁLLAMI SZERVEK PINCÉSZETEK ÉS FELDOLGOZÓÜZEMEK OKTATÁSI, KUTATÁSI ÉS KERESKEDELMI SZERVEZETEK PALACKOK KUPAKOK ÉS DUGÓK CIMKÉK PROPAGANDA ÉS REKLÁM ÖNTÖZÉSI TECHNOLÓGIA SZAKPUBLIKÁCIÓK (Pl: Wine Spectator, Trade Journal) TURISZTIKAI KLASZTER KALIFORNIAI MEZİGAZDASÁGI KLASZTER ÉLELMISZER KLASZTER

26 A klaszterek közös jellemzıi

27 A klaszterek tipizálása Iparági klaszter: az iparág súlya a nemzetgazdaságban Megaklaszter Mezoklaszter Mikroklaszter Regionális klaszter: a térségi bázis kiterjedése Makroklaszter Regionális klaszter Lokális klaszter

28 A klaszterek általános elméleti modellje (a rombuszon alapszik) Magja: a kulcsvállalatok és hálózataik, Három háttér tényezıcsoport, Három klaszter elıny

29 Klaszter: a gazdaságfejlesztés csodafegyvere? Helyi térségi bázis kell: Magyarországon alig van traded (exportáló) hazai bázisú vállalat Decentralizált közigazgatás kell: a helyi önálló döntések miatt a speciális fejlesztésekrıl (ez nálunk nincs) Fejlıdı országokban: turizmus, kézmőipar szokott lenni (borklaszter?) De!! Tudatos fejlesztéssel év alatt kiformálódhatnak klaszterek (pl. finneknél a Nokia, Wales-ben az autóelektronika stb.)

30 Klaszterek Magyarországon Magyarországi klaszterek központjai Pannon Termál Klaszter Pannon Elektronikai Klaszter Közép-magyarországi Autóipari Klaszter Pápai Hús- és Élelmiszeripari Klaszter Pannon Autóipari Klaszter Magyar Építıipari Klaszter Divat Klaszter Minıség-fejlesztési Klaszter Egyetemi Klaszter Saxon Export Klaszter Mátészalka Optomechatronikai Klaszter Alföldi Termál Klaszter AGKlaszter Pannon Gyümölcs Klaszter Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter Dél-dunántúli Regionális Geotermikus Energihasznosítási Klaszter Közép-dunántúli Fa- és Bútoripari Klaszter Közép-dunántúli Elektronikai Klaszter Dél-alföldi Útépítési Klaszter Dél-alföldi Turisztikai Klaszter Dél-alföldi Kézmőves Klaszter Dél-alföldi Textilipari Klaszter

31 A Pannon autóipari klaszter

3. A regionális szint gazdasági szerepe

3. A regionális szint gazdasági szerepe A modern közigazgatási területrendezés abból a tényből született, hogy a hagyományként örökölt közigazgatási területi beosztás és a városi központok fejlődése szembe kerültek egymással, s a hagyományos

Részletesebben

A vállalkozások hálózatosodásának lehetısége, klaszterszervezés és klasztermenedzsment a gyakorlatban

A vállalkozások hálózatosodásának lehetısége, klaszterszervezés és klasztermenedzsment a gyakorlatban A vállalkozások hálózatosodásának lehetısége, klaszterszervezés és klasztermenedzsment a gyakorlatban Klaszterszervezés és klasztermenedzsment, a vállalkozások hálózatosodásának lehetısége címő program

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

CROSS-BORDER ECONOMICS IN THE CONTEXT OF EU ECONOMY MANUAL

CROSS-BORDER ECONOMICS IN THE CONTEXT OF EU ECONOMY MANUAL HUROSTYLE HURO/1001/148/2.3.1 CROSS-BORDER ECONOMICS IN THE CONTEXT OF EU ECONOMY MANUAL (Draft, 15-02-2013) Prepared as part of the project registered under number HURO/1001/148/2.3.1 on TRAIN AND WIN

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés. OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK

Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés. OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK KÖVETELMÉNYEK, TEMATIKA 1 Ajánlott irodalom: Tanszéki honlapról

Részletesebben

Mi a régió? A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára

Mi a régió? A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) A régiókat olyan különleges jellemzık szerint különböztethetjük meg, mint: Fizikai jellemzık:

Részletesebben

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Pécs, 2001 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 24-54. o. 2. A regionális gazdaság-

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Regionalizmus az EU-ban

Regionalizmus az EU-ban 1 Regionális gazdaságtan 9. elıadás A regionalizmus és regionális politika az Európai unióban Regionalizmus az EU-ban Mi Európa? Heterogenitás Terry Jordan (Texasi Egyetem,1996) : 11 ismérv 1, vallás (az

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

Somogy Megye Turizmus Stratégiája

Somogy Megye Turizmus Stratégiája Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet Negyedik változat 2008. november 25. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. A turizmus nemzetközi környezete... 4 3. Magyarország helyzete... 6 3.1. A turizmus jogi

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára KÉZIKÖNYV regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára 1 Szerkesztette: Lengyel Eszter change menedzsment szakértő Szakmai lektorok: Hanis Béla EU akkreditált szakértő Ing. Zuzána Záborská

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA

ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI KARA REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÉVKÖNYV 2004 2005 AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság Buday-Sántha

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

Városi kistérségek vizsgálata az uniós fejlıdési irányok tükrében A funkcionális városi térségek csoportosítása

Városi kistérségek vizsgálata az uniós fejlıdési irányok tükrében A funkcionális városi térségek csoportosítása Városi kistérségek vizsgálata az uniós fejlıdési irányok tükrében A funkcionális városi térségek csoportosítása munkaanyag Készítette: Schneider Gábor 2008. április 6. 1 Tartalomjegyzék A kutatás kiindulási

Részletesebben