HÁZIREND. Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde Sződ. Intézmény vezető: Puskás Szilveszterné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde Sződ. Intézmény vezető: Puskás Szilveszterné"

Átírás

1 HÁZIREND Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde Sződ Intézmény OM - azonosítója: Intézmény vezető: Puskás Szilveszterné Legitimációs eljárás Elfogadta: Köncse Antalné Nevelőtestület nevében Véleménynyilvánítók: Havasiné Miletin Szilvia Szülői közösség nevében Szk elnök Egyetértését kinyilvánító: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella fenntartó nevében névaláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Ph. 1

2 Kedves Szülők! Az intézmény nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával kiegészíti az óvodás korú gyermekek családban történő nevelését. Intézményi nevelésünk célja gyermekeink harmonikus, sokoldalú fejlesztése az egyéni szintnek, valamint az eltérő fejlődési ütemnek a figyelembe vételével. Intézményünkben építünk sokéves hagyományainkra, a gyermekek, a szülői és partneri igényekre, olyan célokat tűzünk magunk elé, amelyek támaszkodnak a családi nevelésre, tiszteli a gyermekeket és jogaikat, teret enged alapvető igényüknek, a játéknak a kielégítésére. Munkánk során arra törekszünk, hogy a családi nevelést kiegészítve, irányított neveléssel, maradandó emberi értékeket alapozzunk. Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, biztonságát, fejlődését az intézmény megfelelő módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett házirendünket szíveskedjenek megismerni, és a benne foglaltakat betartani! Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott nevelési intézményeken kívül tartott foglalkozások, programok idejére. A házirend személyi hatálya: A gyermekre, az óvodapedagógusokra az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselőjeként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket, valamint az óvodával jogviszonyban nem állókra és az intézményben ideiglenesen tartózkodókra. A házirend időhatálya: A házirend napjától lép érvénybe és határozatlan időre szól. A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján legalább 30 % - a kéri, illetve ha az intézmény nevelőtestülete legalább 30 % - a kéri, erre javaslatot tesz. A házirend célja, feladata: A házirend állapítja meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az intézményi nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek intézményi közösségi életének megszervezését. Az intézményi szabályozás célja és hatálya: A Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde megalkotott házirendjének célja, hogy az intézményhasználók valamint az intézménnyel bármilyen kapcsolatban lévő személyek gyakorolhassák jogaikat, valamint teljesíteni tudják a biztosított információk által kötelességeiket. A Házirend a legitimációs záradékban rögzítettek alapján, valamint a képviselőtestület általi elfogadása után lép életbe. 2

3 A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA, a szabályozás törvényi háttere: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban R) ide vonatkozó részei. 11/1994.(VI: 8. ) MKM rendelet Nevelőtestületi határozatok Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Az intézmény Pedagógiai Programja Sződ Község Önkormányzatának rendeletei Általános tudnivalók Az intézmény a gyermek két és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv bek.) Az intézmény adatai: Az óvoda neve:csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde Székhely címe: 2134.Sződ Dózsa György út 19. Telefon/ fax: 06-27/ Az intézmény OM azonosítója: cím: Az óvoda felügyeleti, irányító szerve: Sződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Óvodai csoportok száma: 7 Intézmény számlaszáma: OTP Intézmény adószáma: Az óvodával kapcsolatos információk megtalálhatók a község honlapján. Személyi feltételrendszer, elérhetőség és egyéb tudnivalók: Az intézmény vezetőjének neve: Puskás Szilveszterné elérhetőség: 06-27/ A vezető helyettes neve: Tomecskó Mihályné elérhetőség:06-27/ Fogadóórájuk: szülői igény szerint bármikor Az intézményben utazó logopédusként dolgozik a váci Nevelési Tanácsadó által delegált munkatárs jelenleg: Tóth-Patona Krisztina Az intézményben utazó szurdopedagógusként dolgozik KLIK által delegált munkatárs jelenleg: Pásztor Éva Intézményi gyermekvédelem: intézményünk gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatait a Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve a mindenkori gyermekvédelmi felelős látja el. Ezzel a munkával jelenleg Tenják Györgyné munkatársunkat bíztuk meg. Megbízása visszavonásig érvényes. 3

4 A Házirend tartalma 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. Az intézmény felvétel eljárásrendje A nevelési év rendje Az intézmény heti rendje, napirendje A gyermekek és szülők jogai, kötelességei. Jutalmazás, elmarasztalás. Védő óvó előírások, egészséges életmóddal kapcsolatos szabályok. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek Az intézmény hagyományai Az intézmény elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás eljárásrendje Fakultatív hit- és vallásoktatás A Házirend nyilvánossága Egyéb rendelkezések Mellékletek I. Az intézményi felvétel NKt. 8., 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. Az intézményi felvétel jelentkezés alapján történik, az önkormányzat jegyzőjének kiírása szerint. Üres hely esetén évközben is elfogadunk jelentkezést, átvételi kérelmet. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőket. Az intézményben történő jelentkezés lehetőség szerint a gyermek és szülő / szülei személyes megjelenésével történik. A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek, hogy ismerkedjenek az óvodai-bölcsődei élettel, a gyermekekkel és az intézmény dolgozóival. A jelentkezés alkalmával valamennyi szülő számára biztosított az intézmény házirendjének tanulmányozása, valamint az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása Az intézmény felvétel, átvétel eljárásrendje Az intézmény 2,5 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 8 éves korig nevelő intézmény. Az intézmény 2,5 éves kortól nevelőintézmény. A gyermek ha e törvény másként nem rendelkezik abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. (1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról) A szülőnek joga van szabadon megválasztani a gyermeke számára megfelelő intézményt. Az intézmény feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása. A gyermekek felvételét a felvételi eljárási rendnek megfelelően végezzük. (intézményi dokumentumok nyilvánossága a vezetői irodában) Óvodai-bölcsődei ellátás igénybevételének feltétele: a 2,5 életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig, a gyermekvédelemről szóló törvény értelmében veszélyeztetett helyzetben van (Kt. 65. (2) bek) amikor a gyermek egészséges (ÁNTSZ), akkor, ha a szülő beíratta. 4

5 Amennyiben a bölcsődés korú gyermekek számára szabad férőhellyel rendelkezik az intézmény, de normatív támogatást nem igényelhetünk részükre, ebben az esetben csak teljes szülői térítés ellenében fogadja a gyermeket az intézmény Előjegyzéshez szükséges: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa Az intézményi felvétel elbírálásának szempontjai: az intézményhez tartozó körzetben laknak, testvér gyerekek (bölcsőde, óvoda, iskola) szülők munkahelye Beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik a csoportokba történő beosztásának lehetőségeiről. Sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakembert utazó gyógypedagógusi hálózat útján biztosítjuk. Az érzékszervi (beszéd és hallás) zavarral küzdő gyermekek nevelése, oktatása a többi gyermekkel együtt történik. Egyéb esetekben egyéni elbírálás alapján történik a sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele. Az egyéni elbírálás alapja szakértői vélemény és az intézmény, személyi tárgyi feltétele. II. A nevelési év rendje Nevelési év Minden év szeptember 1-től a következő év augusztus 31.-ig Oktatási év Minden év szeptember 1-től május 31-ig A nevelési év amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik minden év szeptember 1.-től, a következő év augusztus 31.-ig tart. Az intenzív fejlesztési szakasz minden év szeptember 1.-től, a következő év május 31.-ig tart. Az intézmény jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, karácsony és az iskolai őszi és tavaszi szünete) csoport összevonással üzemel. Téli szünetben fenntartói engedéllyel az intézmény zárva tart. Az intézmény nyári zárása (4 5 hét) a fenntartó utasítása alapján történik, melynek időpontjáról minden év január 31.-ig a szülőket értesítjük a faliújságon. Az óvodapedagógusok a nevelési év során 5 nevelésnélküli munkanapot használhatnak fel, melynek időpontját a nevelőtestület határozza meg. Ezeken a napokon a gyerekek távollétében dolgoznak az óvónők (működési kérdések, szerevezett fejlesztés érdekében, pedagógus továbbképzés, stb.) erről legkésőbb hét munkanappal előbb írásban értesítjük a szülőket. III. Az intézmény heti rendje, napirendje: A heti rend és a napirend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható környezet megteremtését. Az intézmény nyitva tartása Napi nyitva tartás : Hétfő Péntek reggel 6-tól este 18-ig Ügyeleti rend: reggel 6-tól 7.00-ig este tól.-18-ig 5

6 Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük, hogy a gyermeküket 8.15 óráig hozzák be. Nyitástól zárásig óvónői felügyeletet biztosítunk a gyermekek számára. Amennyiben a szülő az intézmény zárása előtt nem viszi el gyermekét az intézményből abban az esetben-jegyzőkönyvben rögzített módon a dolgozók túlmunkájával és egyéb kiadásokkal járó költségeket köteles megtéríteni. Amennyiben zárás után (18.00 óra) a gyermek többször az intézményben marad, a harmadik alkalmat követően az intézmény köteles az ügyet a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnak jelenteni. 119/2007 (11.22). számú önkormányzati határozat 3.1. A heti rend különösen a nevelési év elején és végén alakulhat, változhat. A foglalkozások szervezése a nevelési év folyamán az intézmény Pedagógiai Programja alapján történik. A beszoktatás ideje alatt lazább, rugalmasabb a heti rend. A nyári hónapokban számtalan lehetőség nyílik arra, hogy az évszaknak megfelelően tapasztalatokat szerezzenek a gyerekek spontán, játékos módon, illetve a gyermekek kérdéseire, óvónő válaszaira épülő tanulás is jelen lehessen. Az ügyeleti időszak gyermekcsoportjának összetétele és a szülői igények szintén megváltoztathatják a heti rendet A napirend: igazodik az évszak, idő és programváltozásokhoz és hagyományokhoz. Biztosítja a gyermekek nyugodt napi életét, figyelembe veszi a fejlődésben bekövetkezett változásokat. A napirend szervezésénél a rugalmasságot, folyamatosságot, az egyéni fejlesztés időkeretét tartjuk szem előtt, igyekszünk minél kevesebbszer megtörni a játék és egyéb tevékenységre szánt időt. A napirend általános tevékenységei Játék, szabadon választott tevékenység, egyéni fejlesztés, Gondozási teendők elvégzése Mindennapos testnevelés étkezés, Fejlesztő tevékenységek, foglalkozások, játékba épített ismeretnyújtás Udvari játékok, levegőzés, séta Étkezési előkészületek, ebéd Pihenés feltételei, tisztálkodás, pihenőidő, ébredés Uzsonna, játék Szabadon választott tevékenység Játék, egyéni fejlesztés, hazamenetelig Kérjük, hogy a gyermek lehetőség szerint 10 óránál többet ne tartózkodjon az intézményben, mert az már megterhelő számára. A gyermekek napi háromszori étkezését a központi konyha biztosítja. Egyéb élelmiszer (születésnapra, reggeli-délutáni időszakra) behozatala az élelmiszeripar által előállított és gyárilag csomagolt felbontatlan termék, illetve a működési engedéllyel és a HACCP rendszerrel rendelkező cukrászatból származó sütemény lehet. A cukrászsüteményekből ételminta eltevése kötelező. Kérjük a szülőket, hogy elváláskor vagy találkozáskor ne adjanak, csokoládét, rágógumit, stb. gyermeküknek. 6

7 3. 3. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a gyerekek óvodai nevelése, a gyerekek napközbeni ellátása óvodai foglalkozások, fejlesztő tevékenységek logopédiai, szurdopedagógusi foglalkozások hátrányos gyermekek felzárkóztató foglalkozásai fejlesztő, felzárkóztató egyéni és csoportos foglalkozások mozgáskultúrát fejlesztő testnevelés drámapedagógiai foglalkozás hitoktatás Az óvónői bábcsoport előadásai negyedévenkénti zenés délelőttök az intézmény létesítményeinek és eszközeinek használata a fenti szolgáltatások igénybevételéhez IV. Jogok és kötelességek A gyermek jogai Nkt. 25. (2) Nkt. 46. (2) A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk, és védelmet biztosítunk számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermekek joga, hogy a nevelési intézményben: A hároméves kor betöltése után óvodába kerüljön, ott nyugodt, biztonságos légkörben nevelkedjen. Az intézmény biztosítja, hogy egészséges környezetben nevelkedjen. Az intézmény élet rendjét, szokás szabályrendjét a pihenőidő, szabadidő, testmozgás, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítjuk ki A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk. Védelmet biztosítunk a testi, lelki erőszakkal szemben, nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, megalázásnak. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesítjük Az életkorának megfelelő módszerek szerint neveljük, oktatjuk. Biztosítjuk a család világnézeti hovatartozásának megfelelő hit és vallásoktatást Az intézmény tiszteletben tartja személyiségi jogait, cselekvési szabadságát családi élethez és magánélethez való jogát. Egyéni adottságának megfelelően megkülönböztetett ellátásban részesítjük. Amennyiben szükséges, pedagógiai szakszolgálat foglalkozásain részt vesz. A családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesül. 4.2 A gyermekek kötelessége: Nkt. 25. (2) Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Betartsa az intézmény helyiségei és az intézményhez tartozó területek használati rendjét 7

8 Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit Az intézmény valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A szülői szervezet az alábbi jogkörökkel rendelkezik: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 119. Döntési jogkör Véleményezési jogkör 1.) A szülői szervezet, döntési joggal rendelkezik: saját működésével kapcsolatban; a nevelőtestület véleményének kikérésével a munkatervének kialakításában, elfogadásában,tisztségviselőinek megválasztásában; Szülői Szervezetbe történő képviselő delegálásával kapcsolatban. 2.) A szülői szervezet, véleményezési joggal rendelkezik: az óvoda Házirendjének elfogadásakor; illetve módosításakor, az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor, és módosításakor, a gyermeki jogok érvényesülésével kapcsolatos kérdésekben, a pedagógusok munkájával és annak eredményességével kapcsolatban, az intézmény Pedagógiai Programjáról, a gyermekek nagyobb csoportját érintő dolgokról, kérdésekről, amelyekkel kapcsolatban, tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, a fenti körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken intézményvezető választásával kapcsolatosan véleményezési jogkörrel rendelkezik Minden szülők véleményét ki kérjük a gyermeküket érintő intézkedések, döntések előkészítésében Pl.: hitoktatás, egyéb szolgáltatások igénylésekor A szülő jogai A szülőt megilleti a nevelési oktatási intézmény szabad választásának joga. Joga, hogy megismerje az intézmény Pedagógiai Programját, SZMSZ, Munkatervét, Házirendjét. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon. A szülő kezdeményezheti Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében A szülő kötelességei Nkt72. (1) biztosítsa gyermeke intézményi nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozásokon való részvételét, tegye meg a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében, tegyen meg minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért, rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, 8

9 segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. tartsa meg az intézmény helységei és az intézményhez tartózó területek használati rendjét, erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az intézményben okozott kárért, tartsa tiszteletben az intézmény dolgozóinak emberi jogait és méltóságát. Minden gyermeket a szeretet, védelem és jogainak betartása illeti meg, amelyet egy szülő sem sérthet meg! 4.5 A gyermekek jutalmazása, elmarasztalása: Nkt. 58. (1) A gyermeket, a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért a törvényi előírás szerint jutalmazni kell. Intézményünkben az életkori sajátosságoknak megfelelően a következetesség módszerét alkalmazva történhet jutalmazás, mely nem tárgyi jutalmat takar, hanem elismerő tekintetet, kiemelést, gyermekekkel közös tapsot. Az elismerő szó, mozdulat, mimika, szemjáték, lelkesedés, boldogság kimutatása, öröm, örvendezés, simogatás, buzdítás, dicséret, érdeklődés, példaként kiemelés, megerősítés az óvodás kori jutalmazás, elismerés eszköze. Intézményünkben a fegyelmezés a szabályok megtartásával történik, helytelen cselekedetet közös megbeszéléssel, illetve átterelő tevékenységgel oldunk fel. Nem a gyermeket, hanem a helytelen magatartást ítéljük el. V. Védő óvó előírások Nkt Az egészséges életmód megtartásával kapcsolatos szabályok. A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek, illetve távozhatnak az intézményből, melyről a szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben testvér, vagy más ismerős (min. 14 éves kortól) viszi el a gyereket, úgy kérjük írásban jelezni a csoportos óvónőnek. Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg, akik hazavihetik a gyermeket, a szülők rendkívüli akadályoztatása esetén (valami történik a családban és nem tudnak a gyermekért jönni) Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek. Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, dajkának szíveskedjenek átadni. Felhívjuk a kedves szülő figyelmét, ha hazamenetelkor átvette gyermekét az óvónőtől, a továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt terheli az épületben, és az udvaron is. A gyermeket a nap folyamán az óvodapedagógussal való egyeztetés alapján vihető el. A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyerekeket. A gyermekek érdekében kérjük a bejárati ajtót és a kaput minden esetben becsukni. Biztonsági okokból szíveskedjenek figyelembe venni és betartani a kapunyitvatartási rendet: reggel 6 8:15-ig, délben 12:45 13 óráig és óráig Intézményen kívüli foglalkozásokra (élményszerzés, séta, színház,) a szülők írásbeli kérésére és engedélyével visszük a gyermeket. Tűz és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 9

10 Az intézményben megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásról. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt teljes gyógyulásig nem látogathatja. Gyógyultnak tekintjük az orvosi igazolással rendelkező gyermeket. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a gyerekek. Kivételt képeznek a gyerekek életmentő gyógyszerei /orvosi igazolással!/ Fertőző betegség esetén az intézményt azonnal értesíteni szükséges, mivel a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a fertőtlenítésre, tisztaságra. A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében az intézmény együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb szakszolgálatokkal. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége a faliújságon megtalálható. Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt az intézménybe, mely balesetet okozhat Kérjük a szülőket, gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy (szúró, vágó, éles eszköz) ne maradjon a zsebükben. Az intézményben történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége a szülők értesítése után a megfelelő szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt. A baleseti jegyzőkönyvet (az 5/1993.(XII.26.) M rendelet 4. számú melléklete alapján) a munkavédelmi felelős készíti el, majd továbbítja: a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően. Gyermekek ruházata: - jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás változásait, - szükséges az esetleges átöltözéshez váltóruha, - ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő: o (fiúknak sötét nadrág, fehér ing, fekete cipő, o lányoknak sötét szoknya, fehér blúz, fehér harisnyanadrág, fekete cipő,) - legyen a gyermeknek váltócipője és tornafelszerelése, (papucs baleset veszélyes, használata tilos! - kérjük a ruhadarabokat, de különösen a cipőket jellel ellátni az esetleges cserék elkerülése végett, - a szűkös tárolási lehetőségek miatt, csak a legszükségesebb ruhaneműket tudjuk elhelyezni, kérjük, vigyázzanak egymás személyes tárgyaira, a gyerekeket is erre neveljük. a gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése tilos (gyűrű, lánc, karkötő, lógós fülbevaló, testékszer), mert balesetveszélyes, elvesztéséért, rongálódásáért, felelősséget nem vállalunk. Az intézménybe behozott tárgyakért értékhatártól függetlenül sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalunk. intézménybe járó gyermekek az óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják A babakocsik tárolása csak a zárt udvarban lehetséges (folyosón, öltözőben nem) 10

11 A csoportszobába a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (nyílt napok, ünnepélyek, szülői értekezlet) Ezen alkalmakkor a váltócipő a szülők részére is kötelező! A szülők az intézmény kiszolgáló helyiségeit nem használhatják. (konyha, felnőtt öltöző stb.) Az intézmény területére állatokat behozni nem lehet! Az intézmény egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos! Az intézmény helységeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezetek nem működhetnek. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályokat intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályok szerint szigorúan be kell tartani. Ezek a következők: Az intézményben csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. A gyermekek intézménybe lépésekor - a jelentkezés során - a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett pedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával. Az intézményben megbetegedő gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. A gyermekek részére gyógyszer nem adható be az óvodában. Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult gyermeket. Gyógyultnak tekinthető az orvosi igazolással érkező gyermek. Mivel az igazolás a gyermek intézményből való távolmaradását is igazolja, ezért csak teljesen kitöltött orvosi igazolást fogadunk el. Otthonról a 3.2-es pontban meghatározottak szerint hozhatnak élelmiszert. Mindennapi öltözködés, mozgás, testnevelés foglalkozáson való részvétel: - A szülő köteles gyermekét tisztán, ápoltan, az időjárásnak megfelelően öltöztetni. - Az óvodai felvétel feltétele a szobatisztaság, amennyiben a bölcsődés korú gyermek nem szobatiszta, kérjük, hogy számukra pelenkát szíveskedjenek behozni. - A gyermekek hajviselete a mindenkori normákhoz igazodjék, a fiúk nem viselhetnek hosszú hajat, és ne legyen kopasz a fejük. A lányok hosszú haját a napi tevékenységek miatt célszerű összefogni. - Értéktárgyat, gyűrűt, karláncot, testékszert, valamint a fiúknak fülbevalót, szóróvágóeszközt az intézménybe hozni, viselni nem szabad. Az ékszerek által okozott balesetekért felelősséget nem vállalunk. Azok eltűnéséért anyagi felelősséget nem vállalunk. - Az óvodapedagógusok által kért felszerelést, ágyneműt, váltócipőt, váltóruhát az óvónőknek adják le. 11

12 - A mindenkori intézményi életmódot előkészítő szülőértekezleten a szülők számára ismertetésre kerül a gyermekek személyes ruházatával kapcsolatos eljárásrend, melynek során az elkeveredést és a ruhadarabok, elcserélését úgy lehet megakadályozni, ha a gyermek jele valamilyen módon belekerül a ruhadarabjaiba. - Amennyiben ez a szülő által nem biztosított, a felelősséget nem tudják az óvoda dolgozói vállalni Az intézmény helyiségeinek, használata Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: - Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy. A Munkavédelmi Szabályzat és az ÁNTSZ előírása alapján a délutáni érkezés után a gyermekeikkel együtt kérjük az óvoda épületét és az udvarát elhagyni, mivel az óvodapedagógusok csak az itt maradó gyermekek testi épségéért vállalnak felelősséget. Az óvoda csúszdáját, a tornatermét és egyéb helyiségeit óvodapedagógus felügyelete nélkül a gyermekek nem használhatják. VI. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok -R.5. (1) a): A betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján szíveskedjenek jelezni az óvoda felé. Amennyiben nem betegség miatt van távol a gyermek (nagymama, szabadság, kirándulás, egyéb) kérjük előre jelezni a csoportvezető óvónőnél, aki ezt engedélyezi így nem szükséges orvosi igazolás. Az öt évet betöltött óvodaköteles gyermekek hosszabb távolmaradását az óvodavezető engedélyezi, egy pár soros kérelem alapján. A kötelezett és tanköteles gyerekek indokolatlan hiányzását (10 nap után) az önkormányzat jegyzője felé jeleznünk kell. Három napon túli előre be nem jelentett hiányzás esetén, orvosi igazolással tudjuk fogadni a gyerekeket. VII. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek R.5. (1) b): Az intézményi nevelés oktatás és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele a gyermekek számára ingyenes. Térítési díjat kell fizetni az étkezésért, melyet a központi konyha biztosít. Vezetője: Bodroginé Demlyén Edina, élelmezésvezető. Elérhetősége: 06/ Az étkezés befizetés rendje: A mindenkori térítési díjak összegét az önkormányzat határozza meg, melyről faliújságon tájékoztatjuk a szülőket. Minden egyéb tudnivalóról az élelmezésvezetőnél tájékozódhatnak. Hiányzás esetén az étkezés lemondható vagy igényelhető minden nap 8 óráig az élelmezésvezető fenti telefonszámán. 12

13 VIII. 1. Az óvoda hagyományai, együttműködés a szülőkkel Nevelési folyamatunk szerves része a hagyományok ápolása. Ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról a csoportok az évnyitó szülői értekezleteken tájékoztatják a szülőket, valamint a Pedagógiai Programunkban részletesen megtalálható. Annak érdekében, hogy a gyerekekkel a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék meg az alábbi lehetőségekkel élve az óvodapedagógust, az óvoda vezetőjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni az esetleges problémákra. Lehetőségek: - Szülői fórumok, - Szülői értekezletek, (a csoport életével kapcsolatos megbeszélések) - Szülői szervezet képviselet megbeszélései - Családi beszélgetések (óvodapedagógus tájékoztatása a gyermek egyéni fejlettségéről) - Közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása, - Nyílt napok - Igény szerinti fogadóórák (óvodapedagógussal, intézmény vezetővel) - Az óvónővel vagy intézmény vezetővel történő rövid esetenkénti megbeszélések -A faliújság közös használata is az információk átadását segítik. Amennyiben azonos korosztályú gyermekek csoportjából a szülők több mint 30% kezdeményez valamilyen kérést, javaslatot, az intézmény vezetője köteles a felvetett kérdéssel foglalkozni. A szülői közösség képviselője részt vehet azon a nevelőtestületi értekezleten melyen a felvetett kérdés megbeszélik. Az intézmény területén ügynöki és reklám tevékenység nem folytatható. A gyermekük fejlettségével kapcsolatban minden szülő a programunkban elfogadottak szerint, rendszeres, egységes rendszerű, korrekt tájékoztatást kap a csoportvezető óvodapedagógustól, melyet aláírásával is igazol. Kérjük, hogy a gyermekükkel kapcsolatban információt csak a csoportvezető óvónőtől, az óvodavezetőtől, a gyermekkel esetleg külön foglalkozó szakembertől, (logopédus, szurdopedagógus) kérjenek. Nyíltnapok szervezése az intézmény által meghatározottak alapján történik. A beszoktatási időn és nyílt napokon túl, a gyermekcsoportban az intézményi élet zavartalan szervezése érdekében kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, szülők. Az intézmények programjaik szerint szerveznek a családokkal közös eseményeket, melyre minden kedves vendéget szeretettel várunk. 11.)A dokumentumok ( Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend) megtekintése az intézmény által kijelölt helyen történik, bármikor megtekinthető Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük: Gondoskodjon a gyermeke megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról. Az intézményi nevelés keretében folyó, a gyermek további életútját meghatározó foglalkozásokon biztosítsa részvételét. Segítse elő gyermeke közösségbe való beilleszkedését, az intézmény rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. A gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal rendszeresen tartsa a kapcsolatot, kísérje figyelemmel a gyermeke fejlődését, és segítően támogassa azt. Figyeljen gyermeke jogainak érvényesítésére. Tartsa tiszteletben az intézmény dolgozóinak emberi jogait és méltóságát. 13

14 IX. Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás eljárásrendje 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet /2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 50. Tankötelezettség: 21. (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. Megszűnik az óvodai elhelyezése: 50. (1) a gyermeket másik intézmény veszi át a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, ha a szakértői vélemény szerint speciális nevelési- oktatási intézménybe kerül. a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. A beiskolázás rendjét, a gyermekek értékelését, módját és idejét az SZMSZ rögzíti. A gyermekek fejlődését az óvodapedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik, megfigyeléseiket egyéni fejlődési lapon rögzítik. Az iskolai alkalmasságot szükség esetén szakirányú segítők véleményezésével egészítik ki, (logopédus, fejlesztő pedagógus, Nevelési Tanácsadó). A szülőket az óvodapedagógusok folyamatosan tájékoztatják gyermekük fejlődéséről. A szülők tájékoztatása a beiskolázási lehetőségekről szülői értekezleten, hirdetmények közzétételével történik A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni. Minden tanköteles gyermeket be kell íratni a körzetileg illetékes iskolába, attól függetlenül, hogy marad e még egy évig óvodában vagy sem. Az intézmény vezetője a körzeti iskolának megküldi a tanköteles gyermekek névsorát, majd a beiratkozás után a kérdéses iskolavezetéssel egyeztet. Amelyik gyermek óvoda, vagy iskolaköteles és nem jár egy közoktatási intézménybe sem, az önkormányzat jegyzője szólítja fel a szülőket kötelezettségük teljesítésére. X. Fakultatív hit- és vallásoktatás Az Óvoda világnézeti nevelés tekintetében semleges, egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem elkötelezett. Tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesülhessenek a gyermekeik. Egyházi jogi személy a hit és vallásoktatást az óvodában a szülők igénye alapján szervezheti elkülönülve az óvodai foglalkozásoktól, az óvodai életrendet figyelembe véve. (Ktv. 4 ) Intézményünkben jelenleg római katolikus hitoktatás folyik, szülői kérésre csoportonként heti 1 alkalommal. 14

15 XI. A Házirend nyilvánossága Az elfogadás után a nevelői szobában. Az intézményvezető minden csoportba az óvodapedagógusoknak átadja. A hatálybalépés után minden szülő megkapja, aláírásával igazolja átvételét. Az intézményvezető összegyűjti csoportonként az aláírt íveket, majd iktatja. Az intézményvezető évente az új gyermekek beiratkozásánál aláírás ellenében a szülőnek átadja. Egy példány az intézmény vezetői irodában hozzáférhető. Tájékoztatás kérése a házirenddel kapcsolatban az óvodapedagógusoktól, valamint az intézmény vezetőjétől lehetséges. XII. Egyéb rendelkezések: Az intézmény területén a szülők semmilyen esetben nem vonhatják felelősségre az intézményben történt esetleges gyermek-gyermek konfliktusa esetén, sem a más gyermekét, sem a másik gyermek szüleit. Amennyiben bármilyen probléma felmerül azt köteles jelezni elsősorban a gyermekcsoportban dolgozó óvodapedagógusoknak, illetve az intézmény vezetőjének. A család-óvoda hagyományos és egyéb kapcsolattartási területeinek éves rendje a mindenkori első szülői értekezleten ismertetésre kerül. A hatékony együttműködés érdekében kérjük a szülők részvételét a biztosított lehetőségeken. Az intézmény biztonságát garantáló szabályok: a. Az intézménybe belépő és benntartózkodást kérő személyek belépésének és benntartózkodásának rendje, valamint a jogviszonyban nem álló személyek óvodában történő tartózkodásának rendje a bejárati ajtón található. Betartása az érintettek számára kötelező!!! b. A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati kapu zárása mindenki számára kötelező. Az intézmény teljes területén, illetve 5 méteren belül tilos a dohányzás. Ennek betartása mindenki számára kötelező!!! Kérjük, hogy a nyílt ünnepségeinkre meghívott vendégeiket is figyelmeztessék erre, szabályra. Az óvodában és az óvodai rendezvényeken készült fényképeket és felvételeket csak az óvodavezető engedélyével lehet közösségi oldalakon megjelentetni. 15

16 Legitimációs záradék Eljárásjogi megfelelőség: Nkt.25. (4) megfelelően: A Házirendet készítette: Az intézmény nevelőtestülete Dátum:2013. március 29 A Házirendet elfogadta: Az intézmény vezetője Köncse Antalné nevelőtestület nevében Mikó Mihályné szakalkalmazottak nevében pedagógiai munkát segítők Dátum:2013. március 29. Ph. Puskás Szilveszterné intézményvezető aláírása A Házirendről véleményét nyilvánította: Dátum:2013. március 29. Havasiné Miletin Szilvia óvoda szülői szervezet nevében A Házirendről egyetértését kinyilvánította: Dátum: március 29. Boytainé Benedek Gabriella fenntartó nevében aláírás Érvényesség: A fenntartó jóváhagyásától visszavonásig. Hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, szülőkre. Érvényes az intézmény egész területén és a szervezett külső helyszíni rendezvényeken. Felülvizsgálata: szükség szerint Módosítása: Új törvényi módosítások, újabb rendeletek. Nevelőtestületi, szülői kérésre. Kezdeményezheti: nevelőtestület, szülői közösség, óvodavezető. Javaslatot tehet a módosításra: Intézmény nevelőtestület legalább 30%-a kéri. Intézmény szülői közösség legalább 30 %-a kéri. A Házirend jogforrás melynek megsértése jogsértés. Puskás Szilveszterné Intézményvezető 16

17 Mellékletek: 1. Speciális programok, szolgáltatások 2. Napirend 3. Hetirend 4. Programok, ünnepek 5. Jelenléti Ív 6. Jegyzőkönyv Speciális programok, szolgáltatások Intézmények Csupafül Egységes Óvoda-Böcsőde Nyitva tartás Ügyelet: Nevelési Program Specialitás Tevékenység központú Néphagyományőrző Szolgáltatások Önkormányzati (ingyenes) Logopédia, szurdopedagóia, hitoktatás, drámapedagógia, testtartásjavító, néptánc foglalkozás. Napirend TEVÉKENYSÉGEK IDŐTARTAM Összevont csoportkeretek között történő 1 óra. Szabad játék, egyéb tevékenység. A délelőtti játéktevékenységbe ágyazott fejlesztés, 3 óra Mindennapos testnevelés Reggeli Udvari tevékenységek, játék, séta Gondozási feladatok ellátása, ebéd Készülődés a pihenéshez, mesehallgatás Pihenés Gondozási feladatok ellátása, uzsonna Délutáni játék, egyéb tevékenység Összevont csoportban történő játék hazamenetelig 1.5 óra 1 óra 0.5 óra 2 óra 0.5 óra 1 óra 1.5 óra 17

18 Hetirend Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Délelőtt Domináns tevékenység: Mese-vers Mindennapos együttmozgás Spontán tevékenységek: Játék, munka jellegű tevékenységek, rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, környezet megismerésevédelme. Domináns tevékenység: környezet téri, formai, mennyiségi megismerése Mindennapos együttmozgás Spontán tevékenységek: Játék, munka jellegű tevékenységek, rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, környezet megismerésevédelme. Domináns tevékenység: Környezet megismerése - védelme Mindennapos együttmozgás Spontán tevékenységek: Játék, munka jellegű tevékenységek, rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, környezet megismerésevédelme. Domináns tevékenység: ének-zene, zenei fejlesztés Mindennapos együttmozgás Spontán tevékenységek: Játék, munka jellegű tevékenységek, rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, környezet megismerésevédelme. Domináns tevékenység: testnevelés, nagy torna Mindennapos együttmozgás Spontán tevékenységek: Játék, munka jellegű tevékenységek, rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, környezet megismerésevédelme. Délután Alvás, levegőzés, udvari játék, vagy teremben szabad játék. Csoport összevonás: kor Alvás, levegőzés, udvari játék, vagy teremben szabad játék. Csoport összevonás: kor Alvás, levegőzés, udvari játék, vagy teremben szabad játék. Csoport összevonás: kor Alvás, levegőzés, udvari játék, vagy teremben szabad játék. Csoport összevonás: kor Alvás, levegőzés, udvari játék, vagy teremben szabad játék. Csoport összevonás: kor 18

19 Óvodai ünnepélyek, megemlékezések. csak gyerekeknek szülőknek vendégeknek Ünnep október 6. kopjafánál Anyák napja évzáró, búcsúzás Mikulás Március 15. kopjafánál Gyermeknap Hagyomány Mindenszentek hittanosok Advent Katalin ág Luca-nap Középső csoport Karácsony Nagycsoport Farsang/Balázs Méz, tea Tavaszköszöntő /kisze/ nagycsoport Húsvét Adventi nyílt nap Farsangi nyílt nap Szüret Nagycsoport Kirándulás: Ősszel minden csoport természeti környezetbe Tavasszal üzemlátogatások, kisállatok megtekintése Színházlátogatás: zenés irodalmi és bábelőadás az óvodában 19

20 Jelenléti ív Időpont: március 29. Hely: Napköziotthonos Óvoda (2134 Sződ Dózsa György út 19) nevelőtestületi szobájában nevelőtestületi értekezletén Téma: Az óvoda módosított Házirend, SZMSZ elfogadása. Pedagógiai program módosításának megbeszélése, feladatok felosztása. Név Hertel Ernőné Kemenczeiné Rácz Magdolna Kolumbán Zsófia Köncse Antalné Mikó Gáborné Petriné Nagy Marianna Tenják Györgyné Tomecskó Mihályné Vásárhelyiné Meggyes Edina Volentics Piroska Erdélyi Andrásné Hlinka Miklósné Majerné Nagy Judit Mikó Mihályné Varga Zoltánné Beosztás óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus Pedagógiai munkát segítő Pedagógiai munkát segítő Pedagógiai munkát segítő Pedagógiai munkát segítő Pedagógiai munkát segítő Meghívottak, véleménynyilvánítók A meghívott által képviselt szervezet 20

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HÁZIREND. Tarkarét Óvoda. 2614 Penc, Rákóczi 15-17.

HÁZIREND. Tarkarét Óvoda. 2614 Penc, Rákóczi 15-17. HÁZIREND Tarkarét Óvoda 2614 Penc, Rákóczi 15-17. Intézmény OM - azonosítója: 032912 Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával kiegészíti az óvodás korú gyermek

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011.OKTÓBER 26.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 11/2011.(X. 28.) sz. ÖKT rendelet

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde HÁZIRENDJE

Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde HÁZIRENDJE Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde HÁZIRENDJE 2013. 1 Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával kiegészíti az óvodás korú gyermek családban

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda HÁZIRENDJE 2013. OM azonosító:

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda HÁZIRENDJE 2013. OM azonosító: Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda HÁZIRENDJE 2013. OM azonosító: 202 752 2013. július 1. Tisztelt Szülők! Jelen házirend az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda intézményébe járó gyermekekre, és szüleikre, valamint az

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok: HÁZIREND LUKÁCSHÁZI GYÖNGYHÁZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZÁMÁRA Ezen házirend Magyarország Alaptörvénye a 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény a 229/2012 (VIII. 28.)Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

ÁDÁNDI ÓVODA HÁZIREND

ÁDÁNDI ÓVODA HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő 2 1.Általános rendelkezések 1/1. A Házirend jogszabályi alapjai. 3 1./2. A Házirend célja, feladata hatálya, nyilvánosság 2.Általános információk az óvodáról 4 3. Az Óvodai felvétel

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

ART ÉRT. Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda HÁZIRENDJE ÓVODA

ART ÉRT. Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda HÁZIRENDJE ÓVODA ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda JE ÓVODA 2 Kedves Szülők! 3-7 éves korban a gyerekek egészséges fejlődése érdekében elengedhetetlen, hogy természetes anyagok vegyék őket körül: fajátékok, -

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben