HÁZIREND. Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde Sződ. Intézmény vezető: Puskás Szilveszterné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde Sződ. Intézmény vezető: Puskás Szilveszterné"

Átírás

1 HÁZIREND Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde Sződ Intézmény OM - azonosítója: Intézmény vezető: Puskás Szilveszterné Legitimációs eljárás Elfogadta: Köncse Antalné Nevelőtestület nevében Véleménynyilvánítók: Havasiné Miletin Szilvia Szülői közösség nevében Szk elnök Egyetértését kinyilvánító: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella fenntartó nevében névaláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Ph. 1

2 Kedves Szülők! Az intézmény nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával kiegészíti az óvodás korú gyermekek családban történő nevelését. Intézményi nevelésünk célja gyermekeink harmonikus, sokoldalú fejlesztése az egyéni szintnek, valamint az eltérő fejlődési ütemnek a figyelembe vételével. Intézményünkben építünk sokéves hagyományainkra, a gyermekek, a szülői és partneri igényekre, olyan célokat tűzünk magunk elé, amelyek támaszkodnak a családi nevelésre, tiszteli a gyermekeket és jogaikat, teret enged alapvető igényüknek, a játéknak a kielégítésére. Munkánk során arra törekszünk, hogy a családi nevelést kiegészítve, irányított neveléssel, maradandó emberi értékeket alapozzunk. Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, biztonságát, fejlődését az intézmény megfelelő módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett házirendünket szíveskedjenek megismerni, és a benne foglaltakat betartani! Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott nevelési intézményeken kívül tartott foglalkozások, programok idejére. A házirend személyi hatálya: A gyermekre, az óvodapedagógusokra az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselőjeként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket, valamint az óvodával jogviszonyban nem állókra és az intézményben ideiglenesen tartózkodókra. A házirend időhatálya: A házirend napjától lép érvénybe és határozatlan időre szól. A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján legalább 30 % - a kéri, illetve ha az intézmény nevelőtestülete legalább 30 % - a kéri, erre javaslatot tesz. A házirend célja, feladata: A házirend állapítja meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az intézményi nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek intézményi közösségi életének megszervezését. Az intézményi szabályozás célja és hatálya: A Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde megalkotott házirendjének célja, hogy az intézményhasználók valamint az intézménnyel bármilyen kapcsolatban lévő személyek gyakorolhassák jogaikat, valamint teljesíteni tudják a biztosított információk által kötelességeiket. A Házirend a legitimációs záradékban rögzítettek alapján, valamint a képviselőtestület általi elfogadása után lép életbe. 2

3 A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA, a szabályozás törvényi háttere: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban R) ide vonatkozó részei. 11/1994.(VI: 8. ) MKM rendelet Nevelőtestületi határozatok Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Az intézmény Pedagógiai Programja Sződ Község Önkormányzatának rendeletei Általános tudnivalók Az intézmény a gyermek két és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv bek.) Az intézmény adatai: Az óvoda neve:csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde Székhely címe: 2134.Sződ Dózsa György út 19. Telefon/ fax: 06-27/ Az intézmény OM azonosítója: cím: Az óvoda felügyeleti, irányító szerve: Sződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Óvodai csoportok száma: 7 Intézmény számlaszáma: OTP Intézmény adószáma: Az óvodával kapcsolatos információk megtalálhatók a község honlapján. Személyi feltételrendszer, elérhetőség és egyéb tudnivalók: Az intézmény vezetőjének neve: Puskás Szilveszterné elérhetőség: 06-27/ A vezető helyettes neve: Tomecskó Mihályné elérhetőség:06-27/ Fogadóórájuk: szülői igény szerint bármikor Az intézményben utazó logopédusként dolgozik a váci Nevelési Tanácsadó által delegált munkatárs jelenleg: Tóth-Patona Krisztina Az intézményben utazó szurdopedagógusként dolgozik KLIK által delegált munkatárs jelenleg: Pásztor Éva Intézményi gyermekvédelem: intézményünk gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatait a Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve a mindenkori gyermekvédelmi felelős látja el. Ezzel a munkával jelenleg Tenják Györgyné munkatársunkat bíztuk meg. Megbízása visszavonásig érvényes. 3

4 A Házirend tartalma 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. Az intézmény felvétel eljárásrendje A nevelési év rendje Az intézmény heti rendje, napirendje A gyermekek és szülők jogai, kötelességei. Jutalmazás, elmarasztalás. Védő óvó előírások, egészséges életmóddal kapcsolatos szabályok. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek Az intézmény hagyományai Az intézmény elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás eljárásrendje Fakultatív hit- és vallásoktatás A Házirend nyilvánossága Egyéb rendelkezések Mellékletek I. Az intézményi felvétel NKt. 8., 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. Az intézményi felvétel jelentkezés alapján történik, az önkormányzat jegyzőjének kiírása szerint. Üres hely esetén évközben is elfogadunk jelentkezést, átvételi kérelmet. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőket. Az intézményben történő jelentkezés lehetőség szerint a gyermek és szülő / szülei személyes megjelenésével történik. A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek, hogy ismerkedjenek az óvodai-bölcsődei élettel, a gyermekekkel és az intézmény dolgozóival. A jelentkezés alkalmával valamennyi szülő számára biztosított az intézmény házirendjének tanulmányozása, valamint az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása Az intézmény felvétel, átvétel eljárásrendje Az intézmény 2,5 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 8 éves korig nevelő intézmény. Az intézmény 2,5 éves kortól nevelőintézmény. A gyermek ha e törvény másként nem rendelkezik abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. (1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról) A szülőnek joga van szabadon megválasztani a gyermeke számára megfelelő intézményt. Az intézmény feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása. A gyermekek felvételét a felvételi eljárási rendnek megfelelően végezzük. (intézményi dokumentumok nyilvánossága a vezetői irodában) Óvodai-bölcsődei ellátás igénybevételének feltétele: a 2,5 életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig, a gyermekvédelemről szóló törvény értelmében veszélyeztetett helyzetben van (Kt. 65. (2) bek) amikor a gyermek egészséges (ÁNTSZ), akkor, ha a szülő beíratta. 4

5 Amennyiben a bölcsődés korú gyermekek számára szabad férőhellyel rendelkezik az intézmény, de normatív támogatást nem igényelhetünk részükre, ebben az esetben csak teljes szülői térítés ellenében fogadja a gyermeket az intézmény Előjegyzéshez szükséges: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa Az intézményi felvétel elbírálásának szempontjai: az intézményhez tartozó körzetben laknak, testvér gyerekek (bölcsőde, óvoda, iskola) szülők munkahelye Beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik a csoportokba történő beosztásának lehetőségeiről. Sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakembert utazó gyógypedagógusi hálózat útján biztosítjuk. Az érzékszervi (beszéd és hallás) zavarral küzdő gyermekek nevelése, oktatása a többi gyermekkel együtt történik. Egyéb esetekben egyéni elbírálás alapján történik a sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele. Az egyéni elbírálás alapja szakértői vélemény és az intézmény, személyi tárgyi feltétele. II. A nevelési év rendje Nevelési év Minden év szeptember 1-től a következő év augusztus 31.-ig Oktatási év Minden év szeptember 1-től május 31-ig A nevelési év amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik minden év szeptember 1.-től, a következő év augusztus 31.-ig tart. Az intenzív fejlesztési szakasz minden év szeptember 1.-től, a következő év május 31.-ig tart. Az intézmény jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, karácsony és az iskolai őszi és tavaszi szünete) csoport összevonással üzemel. Téli szünetben fenntartói engedéllyel az intézmény zárva tart. Az intézmény nyári zárása (4 5 hét) a fenntartó utasítása alapján történik, melynek időpontjáról minden év január 31.-ig a szülőket értesítjük a faliújságon. Az óvodapedagógusok a nevelési év során 5 nevelésnélküli munkanapot használhatnak fel, melynek időpontját a nevelőtestület határozza meg. Ezeken a napokon a gyerekek távollétében dolgoznak az óvónők (működési kérdések, szerevezett fejlesztés érdekében, pedagógus továbbképzés, stb.) erről legkésőbb hét munkanappal előbb írásban értesítjük a szülőket. III. Az intézmény heti rendje, napirendje: A heti rend és a napirend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható környezet megteremtését. Az intézmény nyitva tartása Napi nyitva tartás : Hétfő Péntek reggel 6-tól este 18-ig Ügyeleti rend: reggel 6-tól 7.00-ig este tól.-18-ig 5

6 Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük, hogy a gyermeküket 8.15 óráig hozzák be. Nyitástól zárásig óvónői felügyeletet biztosítunk a gyermekek számára. Amennyiben a szülő az intézmény zárása előtt nem viszi el gyermekét az intézményből abban az esetben-jegyzőkönyvben rögzített módon a dolgozók túlmunkájával és egyéb kiadásokkal járó költségeket köteles megtéríteni. Amennyiben zárás után (18.00 óra) a gyermek többször az intézményben marad, a harmadik alkalmat követően az intézmény köteles az ügyet a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnak jelenteni. 119/2007 (11.22). számú önkormányzati határozat 3.1. A heti rend különösen a nevelési év elején és végén alakulhat, változhat. A foglalkozások szervezése a nevelési év folyamán az intézmény Pedagógiai Programja alapján történik. A beszoktatás ideje alatt lazább, rugalmasabb a heti rend. A nyári hónapokban számtalan lehetőség nyílik arra, hogy az évszaknak megfelelően tapasztalatokat szerezzenek a gyerekek spontán, játékos módon, illetve a gyermekek kérdéseire, óvónő válaszaira épülő tanulás is jelen lehessen. Az ügyeleti időszak gyermekcsoportjának összetétele és a szülői igények szintén megváltoztathatják a heti rendet A napirend: igazodik az évszak, idő és programváltozásokhoz és hagyományokhoz. Biztosítja a gyermekek nyugodt napi életét, figyelembe veszi a fejlődésben bekövetkezett változásokat. A napirend szervezésénél a rugalmasságot, folyamatosságot, az egyéni fejlesztés időkeretét tartjuk szem előtt, igyekszünk minél kevesebbszer megtörni a játék és egyéb tevékenységre szánt időt. A napirend általános tevékenységei Játék, szabadon választott tevékenység, egyéni fejlesztés, Gondozási teendők elvégzése Mindennapos testnevelés étkezés, Fejlesztő tevékenységek, foglalkozások, játékba épített ismeretnyújtás Udvari játékok, levegőzés, séta Étkezési előkészületek, ebéd Pihenés feltételei, tisztálkodás, pihenőidő, ébredés Uzsonna, játék Szabadon választott tevékenység Játék, egyéni fejlesztés, hazamenetelig Kérjük, hogy a gyermek lehetőség szerint 10 óránál többet ne tartózkodjon az intézményben, mert az már megterhelő számára. A gyermekek napi háromszori étkezését a központi konyha biztosítja. Egyéb élelmiszer (születésnapra, reggeli-délutáni időszakra) behozatala az élelmiszeripar által előállított és gyárilag csomagolt felbontatlan termék, illetve a működési engedéllyel és a HACCP rendszerrel rendelkező cukrászatból származó sütemény lehet. A cukrászsüteményekből ételminta eltevése kötelező. Kérjük a szülőket, hogy elváláskor vagy találkozáskor ne adjanak, csokoládét, rágógumit, stb. gyermeküknek. 6

7 3. 3. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a gyerekek óvodai nevelése, a gyerekek napközbeni ellátása óvodai foglalkozások, fejlesztő tevékenységek logopédiai, szurdopedagógusi foglalkozások hátrányos gyermekek felzárkóztató foglalkozásai fejlesztő, felzárkóztató egyéni és csoportos foglalkozások mozgáskultúrát fejlesztő testnevelés drámapedagógiai foglalkozás hitoktatás Az óvónői bábcsoport előadásai negyedévenkénti zenés délelőttök az intézmény létesítményeinek és eszközeinek használata a fenti szolgáltatások igénybevételéhez IV. Jogok és kötelességek A gyermek jogai Nkt. 25. (2) Nkt. 46. (2) A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk, és védelmet biztosítunk számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermekek joga, hogy a nevelési intézményben: A hároméves kor betöltése után óvodába kerüljön, ott nyugodt, biztonságos légkörben nevelkedjen. Az intézmény biztosítja, hogy egészséges környezetben nevelkedjen. Az intézmény élet rendjét, szokás szabályrendjét a pihenőidő, szabadidő, testmozgás, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítjuk ki A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk. Védelmet biztosítunk a testi, lelki erőszakkal szemben, nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, megalázásnak. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesítjük Az életkorának megfelelő módszerek szerint neveljük, oktatjuk. Biztosítjuk a család világnézeti hovatartozásának megfelelő hit és vallásoktatást Az intézmény tiszteletben tartja személyiségi jogait, cselekvési szabadságát családi élethez és magánélethez való jogát. Egyéni adottságának megfelelően megkülönböztetett ellátásban részesítjük. Amennyiben szükséges, pedagógiai szakszolgálat foglalkozásain részt vesz. A családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesül. 4.2 A gyermekek kötelessége: Nkt. 25. (2) Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Betartsa az intézmény helyiségei és az intézményhez tartozó területek használati rendjét 7

8 Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit Az intézmény valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A szülői szervezet az alábbi jogkörökkel rendelkezik: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 119. Döntési jogkör Véleményezési jogkör 1.) A szülői szervezet, döntési joggal rendelkezik: saját működésével kapcsolatban; a nevelőtestület véleményének kikérésével a munkatervének kialakításában, elfogadásában,tisztségviselőinek megválasztásában; Szülői Szervezetbe történő képviselő delegálásával kapcsolatban. 2.) A szülői szervezet, véleményezési joggal rendelkezik: az óvoda Házirendjének elfogadásakor; illetve módosításakor, az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor, és módosításakor, a gyermeki jogok érvényesülésével kapcsolatos kérdésekben, a pedagógusok munkájával és annak eredményességével kapcsolatban, az intézmény Pedagógiai Programjáról, a gyermekek nagyobb csoportját érintő dolgokról, kérdésekről, amelyekkel kapcsolatban, tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, a fenti körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken intézményvezető választásával kapcsolatosan véleményezési jogkörrel rendelkezik Minden szülők véleményét ki kérjük a gyermeküket érintő intézkedések, döntések előkészítésében Pl.: hitoktatás, egyéb szolgáltatások igénylésekor A szülő jogai A szülőt megilleti a nevelési oktatási intézmény szabad választásának joga. Joga, hogy megismerje az intézmény Pedagógiai Programját, SZMSZ, Munkatervét, Házirendjét. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon. A szülő kezdeményezheti Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében A szülő kötelességei Nkt72. (1) biztosítsa gyermeke intézményi nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozásokon való részvételét, tegye meg a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében, tegyen meg minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért, rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, 8

9 segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. tartsa meg az intézmény helységei és az intézményhez tartózó területek használati rendjét, erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az intézményben okozott kárért, tartsa tiszteletben az intézmény dolgozóinak emberi jogait és méltóságát. Minden gyermeket a szeretet, védelem és jogainak betartása illeti meg, amelyet egy szülő sem sérthet meg! 4.5 A gyermekek jutalmazása, elmarasztalása: Nkt. 58. (1) A gyermeket, a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért a törvényi előírás szerint jutalmazni kell. Intézményünkben az életkori sajátosságoknak megfelelően a következetesség módszerét alkalmazva történhet jutalmazás, mely nem tárgyi jutalmat takar, hanem elismerő tekintetet, kiemelést, gyermekekkel közös tapsot. Az elismerő szó, mozdulat, mimika, szemjáték, lelkesedés, boldogság kimutatása, öröm, örvendezés, simogatás, buzdítás, dicséret, érdeklődés, példaként kiemelés, megerősítés az óvodás kori jutalmazás, elismerés eszköze. Intézményünkben a fegyelmezés a szabályok megtartásával történik, helytelen cselekedetet közös megbeszéléssel, illetve átterelő tevékenységgel oldunk fel. Nem a gyermeket, hanem a helytelen magatartást ítéljük el. V. Védő óvó előírások Nkt Az egészséges életmód megtartásával kapcsolatos szabályok. A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek, illetve távozhatnak az intézményből, melyről a szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben testvér, vagy más ismerős (min. 14 éves kortól) viszi el a gyereket, úgy kérjük írásban jelezni a csoportos óvónőnek. Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg, akik hazavihetik a gyermeket, a szülők rendkívüli akadályoztatása esetén (valami történik a családban és nem tudnak a gyermekért jönni) Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek. Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, dajkának szíveskedjenek átadni. Felhívjuk a kedves szülő figyelmét, ha hazamenetelkor átvette gyermekét az óvónőtől, a továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt terheli az épületben, és az udvaron is. A gyermeket a nap folyamán az óvodapedagógussal való egyeztetés alapján vihető el. A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyerekeket. A gyermekek érdekében kérjük a bejárati ajtót és a kaput minden esetben becsukni. Biztonsági okokból szíveskedjenek figyelembe venni és betartani a kapunyitvatartási rendet: reggel 6 8:15-ig, délben 12:45 13 óráig és óráig Intézményen kívüli foglalkozásokra (élményszerzés, séta, színház,) a szülők írásbeli kérésére és engedélyével visszük a gyermeket. Tűz és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 9

10 Az intézményben megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásról. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt teljes gyógyulásig nem látogathatja. Gyógyultnak tekintjük az orvosi igazolással rendelkező gyermeket. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a gyerekek. Kivételt képeznek a gyerekek életmentő gyógyszerei /orvosi igazolással!/ Fertőző betegség esetén az intézményt azonnal értesíteni szükséges, mivel a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a fertőtlenítésre, tisztaságra. A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében az intézmény együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb szakszolgálatokkal. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége a faliújságon megtalálható. Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt az intézménybe, mely balesetet okozhat Kérjük a szülőket, gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy (szúró, vágó, éles eszköz) ne maradjon a zsebükben. Az intézményben történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége a szülők értesítése után a megfelelő szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt. A baleseti jegyzőkönyvet (az 5/1993.(XII.26.) M rendelet 4. számú melléklete alapján) a munkavédelmi felelős készíti el, majd továbbítja: a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően. Gyermekek ruházata: - jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás változásait, - szükséges az esetleges átöltözéshez váltóruha, - ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő: o (fiúknak sötét nadrág, fehér ing, fekete cipő, o lányoknak sötét szoknya, fehér blúz, fehér harisnyanadrág, fekete cipő,) - legyen a gyermeknek váltócipője és tornafelszerelése, (papucs baleset veszélyes, használata tilos! - kérjük a ruhadarabokat, de különösen a cipőket jellel ellátni az esetleges cserék elkerülése végett, - a szűkös tárolási lehetőségek miatt, csak a legszükségesebb ruhaneműket tudjuk elhelyezni, kérjük, vigyázzanak egymás személyes tárgyaira, a gyerekeket is erre neveljük. a gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése tilos (gyűrű, lánc, karkötő, lógós fülbevaló, testékszer), mert balesetveszélyes, elvesztéséért, rongálódásáért, felelősséget nem vállalunk. Az intézménybe behozott tárgyakért értékhatártól függetlenül sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalunk. intézménybe járó gyermekek az óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják A babakocsik tárolása csak a zárt udvarban lehetséges (folyosón, öltözőben nem) 10

11 A csoportszobába a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (nyílt napok, ünnepélyek, szülői értekezlet) Ezen alkalmakkor a váltócipő a szülők részére is kötelező! A szülők az intézmény kiszolgáló helyiségeit nem használhatják. (konyha, felnőtt öltöző stb.) Az intézmény területére állatokat behozni nem lehet! Az intézmény egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos! Az intézmény helységeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezetek nem működhetnek. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályokat intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályok szerint szigorúan be kell tartani. Ezek a következők: Az intézményben csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. A gyermekek intézménybe lépésekor - a jelentkezés során - a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett pedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával. Az intézményben megbetegedő gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. A gyermekek részére gyógyszer nem adható be az óvodában. Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult gyermeket. Gyógyultnak tekinthető az orvosi igazolással érkező gyermek. Mivel az igazolás a gyermek intézményből való távolmaradását is igazolja, ezért csak teljesen kitöltött orvosi igazolást fogadunk el. Otthonról a 3.2-es pontban meghatározottak szerint hozhatnak élelmiszert. Mindennapi öltözködés, mozgás, testnevelés foglalkozáson való részvétel: - A szülő köteles gyermekét tisztán, ápoltan, az időjárásnak megfelelően öltöztetni. - Az óvodai felvétel feltétele a szobatisztaság, amennyiben a bölcsődés korú gyermek nem szobatiszta, kérjük, hogy számukra pelenkát szíveskedjenek behozni. - A gyermekek hajviselete a mindenkori normákhoz igazodjék, a fiúk nem viselhetnek hosszú hajat, és ne legyen kopasz a fejük. A lányok hosszú haját a napi tevékenységek miatt célszerű összefogni. - Értéktárgyat, gyűrűt, karláncot, testékszert, valamint a fiúknak fülbevalót, szóróvágóeszközt az intézménybe hozni, viselni nem szabad. Az ékszerek által okozott balesetekért felelősséget nem vállalunk. Azok eltűnéséért anyagi felelősséget nem vállalunk. - Az óvodapedagógusok által kért felszerelést, ágyneműt, váltócipőt, váltóruhát az óvónőknek adják le. 11

12 - A mindenkori intézményi életmódot előkészítő szülőértekezleten a szülők számára ismertetésre kerül a gyermekek személyes ruházatával kapcsolatos eljárásrend, melynek során az elkeveredést és a ruhadarabok, elcserélését úgy lehet megakadályozni, ha a gyermek jele valamilyen módon belekerül a ruhadarabjaiba. - Amennyiben ez a szülő által nem biztosított, a felelősséget nem tudják az óvoda dolgozói vállalni Az intézmény helyiségeinek, használata Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: - Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy. A Munkavédelmi Szabályzat és az ÁNTSZ előírása alapján a délutáni érkezés után a gyermekeikkel együtt kérjük az óvoda épületét és az udvarát elhagyni, mivel az óvodapedagógusok csak az itt maradó gyermekek testi épségéért vállalnak felelősséget. Az óvoda csúszdáját, a tornatermét és egyéb helyiségeit óvodapedagógus felügyelete nélkül a gyermekek nem használhatják. VI. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok -R.5. (1) a): A betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján szíveskedjenek jelezni az óvoda felé. Amennyiben nem betegség miatt van távol a gyermek (nagymama, szabadság, kirándulás, egyéb) kérjük előre jelezni a csoportvezető óvónőnél, aki ezt engedélyezi így nem szükséges orvosi igazolás. Az öt évet betöltött óvodaköteles gyermekek hosszabb távolmaradását az óvodavezető engedélyezi, egy pár soros kérelem alapján. A kötelezett és tanköteles gyerekek indokolatlan hiányzását (10 nap után) az önkormányzat jegyzője felé jeleznünk kell. Három napon túli előre be nem jelentett hiányzás esetén, orvosi igazolással tudjuk fogadni a gyerekeket. VII. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek R.5. (1) b): Az intézményi nevelés oktatás és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele a gyermekek számára ingyenes. Térítési díjat kell fizetni az étkezésért, melyet a központi konyha biztosít. Vezetője: Bodroginé Demlyén Edina, élelmezésvezető. Elérhetősége: 06/ Az étkezés befizetés rendje: A mindenkori térítési díjak összegét az önkormányzat határozza meg, melyről faliújságon tájékoztatjuk a szülőket. Minden egyéb tudnivalóról az élelmezésvezetőnél tájékozódhatnak. Hiányzás esetén az étkezés lemondható vagy igényelhető minden nap 8 óráig az élelmezésvezető fenti telefonszámán. 12

13 VIII. 1. Az óvoda hagyományai, együttműködés a szülőkkel Nevelési folyamatunk szerves része a hagyományok ápolása. Ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról a csoportok az évnyitó szülői értekezleteken tájékoztatják a szülőket, valamint a Pedagógiai Programunkban részletesen megtalálható. Annak érdekében, hogy a gyerekekkel a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék meg az alábbi lehetőségekkel élve az óvodapedagógust, az óvoda vezetőjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni az esetleges problémákra. Lehetőségek: - Szülői fórumok, - Szülői értekezletek, (a csoport életével kapcsolatos megbeszélések) - Szülői szervezet képviselet megbeszélései - Családi beszélgetések (óvodapedagógus tájékoztatása a gyermek egyéni fejlettségéről) - Közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása, - Nyílt napok - Igény szerinti fogadóórák (óvodapedagógussal, intézmény vezetővel) - Az óvónővel vagy intézmény vezetővel történő rövid esetenkénti megbeszélések -A faliújság közös használata is az információk átadását segítik. Amennyiben azonos korosztályú gyermekek csoportjából a szülők több mint 30% kezdeményez valamilyen kérést, javaslatot, az intézmény vezetője köteles a felvetett kérdéssel foglalkozni. A szülői közösség képviselője részt vehet azon a nevelőtestületi értekezleten melyen a felvetett kérdés megbeszélik. Az intézmény területén ügynöki és reklám tevékenység nem folytatható. A gyermekük fejlettségével kapcsolatban minden szülő a programunkban elfogadottak szerint, rendszeres, egységes rendszerű, korrekt tájékoztatást kap a csoportvezető óvodapedagógustól, melyet aláírásával is igazol. Kérjük, hogy a gyermekükkel kapcsolatban információt csak a csoportvezető óvónőtől, az óvodavezetőtől, a gyermekkel esetleg külön foglalkozó szakembertől, (logopédus, szurdopedagógus) kérjenek. Nyíltnapok szervezése az intézmény által meghatározottak alapján történik. A beszoktatási időn és nyílt napokon túl, a gyermekcsoportban az intézményi élet zavartalan szervezése érdekében kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, szülők. Az intézmények programjaik szerint szerveznek a családokkal közös eseményeket, melyre minden kedves vendéget szeretettel várunk. 11.)A dokumentumok ( Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend) megtekintése az intézmény által kijelölt helyen történik, bármikor megtekinthető Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük: Gondoskodjon a gyermeke megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról. Az intézményi nevelés keretében folyó, a gyermek további életútját meghatározó foglalkozásokon biztosítsa részvételét. Segítse elő gyermeke közösségbe való beilleszkedését, az intézmény rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. A gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal rendszeresen tartsa a kapcsolatot, kísérje figyelemmel a gyermeke fejlődését, és segítően támogassa azt. Figyeljen gyermeke jogainak érvényesítésére. Tartsa tiszteletben az intézmény dolgozóinak emberi jogait és méltóságát. 13

14 IX. Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás eljárásrendje 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet /2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 50. Tankötelezettség: 21. (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. Megszűnik az óvodai elhelyezése: 50. (1) a gyermeket másik intézmény veszi át a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, ha a szakértői vélemény szerint speciális nevelési- oktatási intézménybe kerül. a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. A beiskolázás rendjét, a gyermekek értékelését, módját és idejét az SZMSZ rögzíti. A gyermekek fejlődését az óvodapedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik, megfigyeléseiket egyéni fejlődési lapon rögzítik. Az iskolai alkalmasságot szükség esetén szakirányú segítők véleményezésével egészítik ki, (logopédus, fejlesztő pedagógus, Nevelési Tanácsadó). A szülőket az óvodapedagógusok folyamatosan tájékoztatják gyermekük fejlődéséről. A szülők tájékoztatása a beiskolázási lehetőségekről szülői értekezleten, hirdetmények közzétételével történik A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni. Minden tanköteles gyermeket be kell íratni a körzetileg illetékes iskolába, attól függetlenül, hogy marad e még egy évig óvodában vagy sem. Az intézmény vezetője a körzeti iskolának megküldi a tanköteles gyermekek névsorát, majd a beiratkozás után a kérdéses iskolavezetéssel egyeztet. Amelyik gyermek óvoda, vagy iskolaköteles és nem jár egy közoktatási intézménybe sem, az önkormányzat jegyzője szólítja fel a szülőket kötelezettségük teljesítésére. X. Fakultatív hit- és vallásoktatás Az Óvoda világnézeti nevelés tekintetében semleges, egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem elkötelezett. Tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesülhessenek a gyermekeik. Egyházi jogi személy a hit és vallásoktatást az óvodában a szülők igénye alapján szervezheti elkülönülve az óvodai foglalkozásoktól, az óvodai életrendet figyelembe véve. (Ktv. 4 ) Intézményünkben jelenleg római katolikus hitoktatás folyik, szülői kérésre csoportonként heti 1 alkalommal. 14

15 XI. A Házirend nyilvánossága Az elfogadás után a nevelői szobában. Az intézményvezető minden csoportba az óvodapedagógusoknak átadja. A hatálybalépés után minden szülő megkapja, aláírásával igazolja átvételét. Az intézményvezető összegyűjti csoportonként az aláírt íveket, majd iktatja. Az intézményvezető évente az új gyermekek beiratkozásánál aláírás ellenében a szülőnek átadja. Egy példány az intézmény vezetői irodában hozzáférhető. Tájékoztatás kérése a házirenddel kapcsolatban az óvodapedagógusoktól, valamint az intézmény vezetőjétől lehetséges. XII. Egyéb rendelkezések: Az intézmény területén a szülők semmilyen esetben nem vonhatják felelősségre az intézményben történt esetleges gyermek-gyermek konfliktusa esetén, sem a más gyermekét, sem a másik gyermek szüleit. Amennyiben bármilyen probléma felmerül azt köteles jelezni elsősorban a gyermekcsoportban dolgozó óvodapedagógusoknak, illetve az intézmény vezetőjének. A család-óvoda hagyományos és egyéb kapcsolattartási területeinek éves rendje a mindenkori első szülői értekezleten ismertetésre kerül. A hatékony együttműködés érdekében kérjük a szülők részvételét a biztosított lehetőségeken. Az intézmény biztonságát garantáló szabályok: a. Az intézménybe belépő és benntartózkodást kérő személyek belépésének és benntartózkodásának rendje, valamint a jogviszonyban nem álló személyek óvodában történő tartózkodásának rendje a bejárati ajtón található. Betartása az érintettek számára kötelező!!! b. A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati kapu zárása mindenki számára kötelező. Az intézmény teljes területén, illetve 5 méteren belül tilos a dohányzás. Ennek betartása mindenki számára kötelező!!! Kérjük, hogy a nyílt ünnepségeinkre meghívott vendégeiket is figyelmeztessék erre, szabályra. Az óvodában és az óvodai rendezvényeken készült fényképeket és felvételeket csak az óvodavezető engedélyével lehet közösségi oldalakon megjelentetni. 15

16 Legitimációs záradék Eljárásjogi megfelelőség: Nkt.25. (4) megfelelően: A Házirendet készítette: Az intézmény nevelőtestülete Dátum:2013. március 29 A Házirendet elfogadta: Az intézmény vezetője Köncse Antalné nevelőtestület nevében Mikó Mihályné szakalkalmazottak nevében pedagógiai munkát segítők Dátum:2013. március 29. Ph. Puskás Szilveszterné intézményvezető aláírása A Házirendről véleményét nyilvánította: Dátum:2013. március 29. Havasiné Miletin Szilvia óvoda szülői szervezet nevében A Házirendről egyetértését kinyilvánította: Dátum: március 29. Boytainé Benedek Gabriella fenntartó nevében aláírás Érvényesség: A fenntartó jóváhagyásától visszavonásig. Hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, szülőkre. Érvényes az intézmény egész területén és a szervezett külső helyszíni rendezvényeken. Felülvizsgálata: szükség szerint Módosítása: Új törvényi módosítások, újabb rendeletek. Nevelőtestületi, szülői kérésre. Kezdeményezheti: nevelőtestület, szülői közösség, óvodavezető. Javaslatot tehet a módosításra: Intézmény nevelőtestület legalább 30%-a kéri. Intézmény szülői közösség legalább 30 %-a kéri. A Házirend jogforrás melynek megsértése jogsértés. Puskás Szilveszterné Intézményvezető 16

17 Mellékletek: 1. Speciális programok, szolgáltatások 2. Napirend 3. Hetirend 4. Programok, ünnepek 5. Jelenléti Ív 6. Jegyzőkönyv Speciális programok, szolgáltatások Intézmények Csupafül Egységes Óvoda-Böcsőde Nyitva tartás Ügyelet: Nevelési Program Specialitás Tevékenység központú Néphagyományőrző Szolgáltatások Önkormányzati (ingyenes) Logopédia, szurdopedagóia, hitoktatás, drámapedagógia, testtartásjavító, néptánc foglalkozás. Napirend TEVÉKENYSÉGEK IDŐTARTAM Összevont csoportkeretek között történő 1 óra. Szabad játék, egyéb tevékenység. A délelőtti játéktevékenységbe ágyazott fejlesztés, 3 óra Mindennapos testnevelés Reggeli Udvari tevékenységek, játék, séta Gondozási feladatok ellátása, ebéd Készülődés a pihenéshez, mesehallgatás Pihenés Gondozási feladatok ellátása, uzsonna Délutáni játék, egyéb tevékenység Összevont csoportban történő játék hazamenetelig 1.5 óra 1 óra 0.5 óra 2 óra 0.5 óra 1 óra 1.5 óra 17

18 Hetirend Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Délelőtt Domináns tevékenység: Mese-vers Mindennapos együttmozgás Spontán tevékenységek: Játék, munka jellegű tevékenységek, rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, környezet megismerésevédelme. Domináns tevékenység: környezet téri, formai, mennyiségi megismerése Mindennapos együttmozgás Spontán tevékenységek: Játék, munka jellegű tevékenységek, rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, környezet megismerésevédelme. Domináns tevékenység: Környezet megismerése - védelme Mindennapos együttmozgás Spontán tevékenységek: Játék, munka jellegű tevékenységek, rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, környezet megismerésevédelme. Domináns tevékenység: ének-zene, zenei fejlesztés Mindennapos együttmozgás Spontán tevékenységek: Játék, munka jellegű tevékenységek, rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, környezet megismerésevédelme. Domináns tevékenység: testnevelés, nagy torna Mindennapos együttmozgás Spontán tevékenységek: Játék, munka jellegű tevékenységek, rajzolás, mintázás, kézimunka, ének-zene, környezet megismerésevédelme. Délután Alvás, levegőzés, udvari játék, vagy teremben szabad játék. Csoport összevonás: kor Alvás, levegőzés, udvari játék, vagy teremben szabad játék. Csoport összevonás: kor Alvás, levegőzés, udvari játék, vagy teremben szabad játék. Csoport összevonás: kor Alvás, levegőzés, udvari játék, vagy teremben szabad játék. Csoport összevonás: kor Alvás, levegőzés, udvari játék, vagy teremben szabad játék. Csoport összevonás: kor 18

19 Óvodai ünnepélyek, megemlékezések. csak gyerekeknek szülőknek vendégeknek Ünnep október 6. kopjafánál Anyák napja évzáró, búcsúzás Mikulás Március 15. kopjafánál Gyermeknap Hagyomány Mindenszentek hittanosok Advent Katalin ág Luca-nap Középső csoport Karácsony Nagycsoport Farsang/Balázs Méz, tea Tavaszköszöntő /kisze/ nagycsoport Húsvét Adventi nyílt nap Farsangi nyílt nap Szüret Nagycsoport Kirándulás: Ősszel minden csoport természeti környezetbe Tavasszal üzemlátogatások, kisállatok megtekintése Színházlátogatás: zenés irodalmi és bábelőadás az óvodában 19

20 Jelenléti ív Időpont: március 29. Hely: Napköziotthonos Óvoda (2134 Sződ Dózsa György út 19) nevelőtestületi szobájában nevelőtestületi értekezletén Téma: Az óvoda módosított Házirend, SZMSZ elfogadása. Pedagógiai program módosításának megbeszélése, feladatok felosztása. Név Hertel Ernőné Kemenczeiné Rácz Magdolna Kolumbán Zsófia Köncse Antalné Mikó Gáborné Petriné Nagy Marianna Tenják Györgyné Tomecskó Mihályné Vásárhelyiné Meggyes Edina Volentics Piroska Erdélyi Andrásné Hlinka Miklósné Majerné Nagy Judit Mikó Mihályné Varga Zoltánné Beosztás óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus Pedagógiai munkát segítő Pedagógiai munkát segítő Pedagógiai munkát segítő Pedagógiai munkát segítő Pedagógiai munkát segítő Meghívottak, véleménynyilvánítók A meghívott által képviselt szervezet 20

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok: HÁZIREND LUKÁCSHÁZI GYÖNGYHÁZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZÁMÁRA Ezen házirend Magyarország Alaptörvénye a 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény a 229/2012 (VIII. 28.)Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

SZOLNOKI MUSTÁRMAG RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA

SZOLNOKI MUSTÁRMAG RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA A hitnek a cselekedetekben kell megmutatkoznia, különben a hit halott (Jak. 1,19) SZOLNOKI MUSTÁRMAG RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201078 2014 SZOLNOK Bevezető A Házirend az óvoda alapdokumentuma,

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772 HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772 HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja az óvodás korú

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Általános információk

HÁZIREND. 1. Általános információk 1 HÁZIREND. A házirend a köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkotott helyi szabályzat, a benne foglaltak betartása minden érintett számára kötelező, megszegése jogi következményeket vonhat maga

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com OM azonosító: 201969 SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:. Szajol, 2014. 09.

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Varsány Béke út 10. HÁZIREND Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND 2011 1 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013.

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013. A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013. BEVEZETŐ Tisztelt Szülők! Tisztelt Kollégák! Az óvodai nevelés célja, feladata a 3-7 éves korú gyermekek személyiségfejlesztése. Ennek

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben