Egyeztetési anyag. Készítette:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyeztetési anyag. Készítette:"

Átírás

1 a 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030) NATURA 2000 terület fenntartási terve Egyeztetési anyag Készítette: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 1016 Budapest, Gellérthegy u Budapest augusztus hó

2 A megbízó témafelelıse: Pallag Orsolya projektfelelıs, vezetı fıtanácsos KvVM TKSZÁT Nemzeti parki és tájvédelmi Fıosztály, Tájvédelmi és Ökoturisztikai Osztály Az érintett nemzeti park igazgatóságok kapcsolattartói: Schmotzer András kutatási referens, BNPI Vállalkozó képviselıje: Göncz Annamária projektvezetı helyettes VÁTI Nonprofit Kft. Vállalkozó szakmai témafelelıse: Dr. Podmaniczky László projektvezetı, egyetemi docens SZIE KTI Területi felelıs: Szakértık További szakértık, tervezık: Kenyeres Zoltán természetvédelmi szakértı, ACRIDA BT. Kassai Ferenc Sáringer-Kenyeres Tamás Schmotzer András Szabó Szilárd Tóth Sándor Bodorkós Barbara kommunikációs szakértı, SZIE KTI Faragóné Huszár Szilvia területrendezési tervezı, projektasszisztens VÁTI Nonprofit Kft. Magyari Julianna agrárkörnyezet-gazdálkodási szakértı, SZIE KTI Marticsek József agrár szakértı Schneller Krisztián területrendezési tervezı, VÁTI Nonprofit Kft.. Tornyánszki Éva tervezı VÁTI Nonprofit Kft. Árgyelán Tímea gyakornok VÁTI Nonprofit Kft. Pálinkás Tamás gyakornok VÁTI Nonprofit Kft. Budapest, augusztus hó

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ 1 NATURA 2000 FENNTARTÁSI TERV 3 1 A terület azonosító adatai Név Azonosító kód Kiterjedés A kijelölés alapjául szolgáló élıhelyek és/vagy fajok Érintett települések Jogi helyzet Egyéb védettségi kategóriák Természetvédelmi kezelés szervei Tervezési és egyéb elıírások 4 2 Veszélyeztetı tényezık 5 3 Kezelési feladatok meghatározása Természetvédelmi célkitőzés, a terület rendeltetése Kezelési javaslatok Kezelési egységekre vonatkozó kezelési javaslatok Élıhely-rekonstrukció és élıhelyfejlesztés Fajvédelmi intézkedések Kutatás, monitorozás Faj szintő monitorozás Közösség szintő monitorozás Élıhely szintő monitorozás Területkezelések hatásainak monitorozása A tervezési területen javasolt természetvédelmi kezelések, valamint a mővelési ág lehetséges megváltoztatásának összegzése A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogszabályok és a tulajdonviszonyok függvényében Agrártámogatások Jelenlegi mőködı agrártámogatási rendszer Javasolt agrártámogatási rendszer A javasolt Natura 2000 kifizetés integrálása egyéb támogatási programokkal A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja Felhasznált kommunikációs eszközök A kommunikáció címzettjei Egyeztetés hatósági és területi kezelı szervekkel 18 4 Felhasznált irodalom 19 MELLÉKLETEK sz. melléklet: A tervezési terület átnézeti légifotója sz. melléklet: A tervezési terület kezelési egységeinek térképe sz. melléklet: Natura 2000 területek egységes kezelési elıírásai sz. melléklet: Natura 2000 fogalomtár 36

4 BEVEZETİ A Natura 2000 területek az európai, közösségi jelentıségő ritka és veszélyeztetett fajok illetve élıhelyeik hálózata. Kijelölésük célja a fajok és élıhelyek kedvezı természetvédelmi helyzetének megırzése, fejlesztése illetve helyreállítása. A védelem céljait az Európai Unió két irányelvében határozta meg, amelyekben egyben kötelezi a tagországokat a Natura 2000 hálózat lehatárolására re az országban 512 Natura 2000 terület, közel km 2 (2 millió ha) nagyságban került kijelölésre. Ezzel hazánk a pannon biogeográfiai régió tagjaként jelentıs mértékben járul hozzá Európa természeti értékeihez. A hazai Natura 2000 területek kijelölését a 275/2004.(X.8.) Kormány rendelet* határozza meg, a területek helyrajzi szám szintő kihirdetése pedig a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendeletben* található. (*Megj.: A hatályos jogszabályok felıl kérjük minden esetben körültekintıen tájékozódjon) Az irányelvek céljainak teljesítése érdekében a tagállamok a Natura 2000 területekre fenntartási terveket készíthetnek. Ezekben többek között rögzítik a természetvédelmi célkitőzéseket és a területhasználókkal együtt kialakított kezelési elıírásokat javaslatok formájában. Ezek alapját képezhetik az egyes területeken igényelhetı agrár-környezetgazdálkodási kifizetéseknek, amelyek az aktuális agrár-környezetgazdálkodási jogszabályokban jelennek meg. A fenntartási terv jogszabály eltérı rendelkezése hiányában kötelezı földhasználati szabályokat nem állapít meg. Jelen tervezés keretében 2008-ban, uniós forrásból finanszírozott formában indul hazánkban a fenntartási tervek készítése. A tervezést végigkíséri egy új típusú, széles körő és nyílt kommunikáció, amelynek célja, hogy lehetıséget biztosítson minden érintett számára a tervezésbe való bekapcsolódásra. Ezáltal valósulhat meg a fenntartási tervek elkészítésének hármas célja: 1. Az egyes Natura 2000 területek érintettjei földtulajdonosok, gazdálkodók és egyéb területhasználók megismerhessék azokat a természetvédelmi értékeket, szempontokat, amelyek a terület kijelölését szükségessé tették. 2. Az érintettekkel közösen olyan gazdálkodási elıírások fogalmazódjanak meg, amelyek betartásával egyfajta önkéntes feladatvállalás formájában a területen gazdálkodók közremőködnek a természeti értékek megırzésében és gyarapításában. A nyílt tervezési folyamatban a különbözı érdekcsoportok álláspontja tükrözıdjön és alakuljon ki párbeszéd a területek jó kezelése érdekében és mindez tanulságul szolgáljon majd a további Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítésekor. 3. A területek részletes ismertetésével, javasolt kezelési, használati módokkal segítséget, iránymutatást nyújtson a gazdálkodókon kívül egyéb földhasználóknak, önkormányzatoknak, lehetséges beruházóknak, fejlesztıknek és a Natura 2000 területtel érintett lakosságnak. A tervezés eredményeként elkészül 20 Natura 2000 terület (összesen ha) fenntartási terve és a terv megalapozó dokumentációja. A megalapozó dokumentáció a felhasználók széles körének információkat ad a biotikia és abiotikai értékekrıl, összegzi, értékeli a jelenlegi területhasználatot. A terv tartalmazza az agrár támogatási rendszerbe illeszthetı, mővelési ághoz köthetı illetve nem köthetı kezelési elıírásokat, melyet a felhasználók tervek, pályázatok készíteskor, konkrét területkezelési megvalósítás során, illetve a hatósági szervek 1

5 államigazgatási döntésekben tudnak felhasználni. Az ideális területkezelések végrehajtását segítı támogatási rendszerek mikéntjére vonatkozóan is javaslatokat fogalmaz meg, amiket a különbözı állami, uniós stb. támogatási rendszerek kialakítása, pályázati támogatások megítélése során tudnak figyelembe venni a döntéshozók. A terv mellett egy tájékoztató kiadvány is elkészül az érintett területhasználóknak, gazdálkodóknak, kezelı szervezeteknek. Szakmai anyagként kidolgozásra kerül a további fenntartási tervezést megalapozó tervezési és kommunikációs tapasztalatok összefoglalásával egy módszertani segédlet is. Jelen dokumentáció a Natura 2000 terület fenntartási terv tervi részét képezi, amely egyeztetési anyagként az országos és területi illetékességő érintett szervezeteknek valamint gazdálkodóknak kerül véleményezés céljából kiküldésre. A tervek egyeztetése az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X.8.) Korm.rend szerint történik. 2

6 Natura 2000 fenntartási terv 1 A terület azonosító adatai 1.1 Név Hejı mente kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület 1.2 Azonosító kód HUBN Kiterjedés 463,08 ha 1.4 A kijelölés alapjául szolgáló élıhelyek és/vagy fajok Kiemelt jelentıségő természetmegızési terület Közösségi jelentıségő élıhelytípus Natura 2000 kód Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és 3270 részben Bidention növényzettel Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárétjei 6440 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 6510 pratensis, Sanguisorba officinalis) *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, 91E0 Alnion incanae, Salicion albae) * kiemelt jelentıségő A kijelölt Natura 2000 területek adatlapjai (Standard Data Form) alapján 2008 A fenntartási tervek készítését megalapozó botanikai/zoológiai felméréseknek a SDF adatbázistól eltérı, illetve azt módosító eredményei is lehetnek mind a jelölı élıhelyek, mindpedig a jelölı fajok vonatkozásában. Ezek ismertetése és indoklása a megalapozó dokumentáció részét képezi. A tervi munkarészben szereplı fenntartási javaslatok az új felmérések eredményein alapulnak. Közösségi jelentıségő növényfaj Nincs. Közösségi jelentıségő állatfaj Tompa folyamkagyló (Unio crassus) 1032 * kiemelt jelentıségő A kijelölt Natura 2000 területek adatlapjai (Standard Data Form) alapján 2008 Közösségi jelentıségő madárfaj Nincs. 1.5 Érintett települések Hejıbába, Nemesbikk, Hejıkürt 3

7 1.6 Jogi helyzet A Hejı mente (HUBN20030) jóváhagyott kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület. A terület jelenleg nem áll természetvédelmi oltalom alatt, kezelési tervvel nem rendelkezik Egyéb védettségi kategóriák Országos jelentıségő védett természeti terület: nincs. Ex lege védett lápterület nem található a területen. Országos Ökológiai Hálózat: A terület az Országos Ökológiai Hálózatban legnagyobb arányban, mint magterület (90,27 %) azonosított, ökológiai folyosóba a terület 7,85 %-a tartozik. Egyéb nemzetközi védelemben részesülı terület: nincs Természetvédelmi kezelés szervei Illetékes I. fokú természetvédelmi hatóság: Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Mőködési területében érintett nemzeti park igazgatóság: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 1.7 Tervezési és egyéb elıírások A) A tervezési területre vonatkozó tervek Vízgazdálkodási terv: A terület az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Sajó a Bódvával tervezési alegységébe tartozik. Társadalmi egyeztetés alatt áll. Vadgazdálkodási terv Körzeti erdıterv, erdıgazdálkodási üzemterv, erdıgazdálkodási terv Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. Törvény Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 10/2009. (V. 5.) számú rendelettel jóváhagyott területrendezési terve Településrendezési tervek: Hejıbába évi egyeztetés alatt Nemesbikk évi egyeztetés alatt Hejıkürt B) A tervezési területre vonatkozó elıírásokat tartalmazó jogszabályok Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növény- és állatfajok közzétételérıl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény erejénél fogva védett lápok jegyzékérıl szóló 8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 4

8 A vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény Az erdı védelmérıl szóló 1996.évi LIV.törvény A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezıgazdasági területek erdısítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX.11.) FVM rendelet Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezıgazdasági földterületeken történı elsı létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009.(IV.16.) FVM rendelet 2 Veszélyeztetı tényezık A tervezési terület élıhelyeinek veszélyeztetettsége kismértékő. Veszélyeztetı tényezık: illegális fakivágás, vegyszerbemosódás a magasabb térszínen elhelyezkedı szántóterületekrıl az azokkal szorosan érintkezı természetes élıhelyekre, égetés, túllegeltetés. Lokálisan veszélyeztetı tényezıként jelentkezik a gyepterületek becserjésedése, ill. a holt növényi anyag bizonyos fajok virágzását gátló mértékő felhalmozódása. M52 M32 S06 I24 Égetés Kaszálás elmaradása Szerves szennyezés Aranyvesszı fajok terjedése 3 Kezelési feladatok meghatározása 3.1 Természetvédelmi célkitőzés, a terület rendeltetése A terület a természetes lefutású patakmeanderek és az azokhoz kötıdı ligeterdık, valamint a kapcsolódó alluviális sík szántóként, kaszálással és/vagy legeltetéssel hasznosított, valamint nem hasznosított gyepterületeinek kijelölésével jött létre. Utóbbiak több esetben nem kerültek területbe vonásra, így a terület területén több olyan részterület van, mely pusztán a patakmederre és az ahhoz kapcsolódó ligeterdıkre korlátozódik. Természetvédelmi szempontokat figyelembe vevı fenntartási stratégiaként a vizes élıhelyek vonatkozásában a vízfolyások medermorfológiájának megırzése, vízborítás fenntartása, a ligeterdık érintetlenül hagyása nevezhetı meg (utóbbiak esetében a kosárfonáshoz használt faanyag kivételével kapcsolatban is el kell érni, hogy a vágások ne koncentráltan jelentkezzenek). A területen az égetést, mint területkezelési módszert meg kell szüntetni. Mocsárrétek esetében mozaikos kaszálás, magassásrétek esetében idınként tisztító kaszálás megvalósítása szükséges. A területen kis foltokon, de az invazív lágyszárúak (Solidago canadensis) már megjelentek, a kezelések elmaradása esetén az özöngyomok jelenléte komoly problémát fog okozni. A száraz gyepek kezelésére pásztoroló legeltetés (birka) javasolható, úgy alkalmazva, hogy a nyáj adott folton való jelenléte évente nem haladhatja meg a két hónapot. A tervezési területen a szántóterületekre vonatkozó kezelési elıírások betartása e terület esetében kifejezetten fontos, ugyanis itt a szántóterületek szorosan kapcsolódnak a természetes élıhelyekhez, általában azoknál kissé magasabb térszínen helyezkednek el, vízlefolyást biztosító morfológia mellett. Ezek alapján: 5

9 A területen élı védett és fokozottan védett fajok által reprezentált, hazai szinten is egyedülálló életközösség megırzése. A védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének megırzése, különös tekintettel a következı fajokra: tompa folyamkagyló (Unio crassus), díszes légivadász (Coenagrion ornatum), erdei szitakötı (Ophiogomphus cecilia), szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy tőzlepke (Lycaena dispar), díszes tarkalepke (Euphydryas maturna), lápi póc (Umbra crameri), réti csík (Misgurnus fossilis), vágócsík (Cobitis elongatoides), dunai tarajosgıte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka (Bombina bombina), mocsári teknıs (Emys orbicularis), bölömbika (Botaurus stellaris), lappantyú (Caprimulgus europaeus), barna rétihéja (Circus aeruginosus), szalakóta (Coracias garrulus), kék vércse (Falco vespertinus), tövisszúró gébics (Lanius collurio), kis ırgébics (Lanius minor), fehér gólya (Ciconia ciconia), nagy kócsag (Egretta alba), bakcsó (Nycticorax nyctirorax), jégmadár (Alcedo atthis), közönséges ürge (Spermophilus citellus), közönséges denevér (Myotis myotis), nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum). A természetes és természetszerő élıhelyek megırzése, fenntartása különös tekintettel síksági pannon löszgyepekre, sík- és dombvidéki kaszálórétekre, enyves éger és magas kıris alkotta ligeterdıkre és keményfás ligeterdıkre. 3.2 Kezelési javaslatok Kezelési egységekre vonatkozó kezelési javaslatok KE1 kezelési egység (1) Érintett élıhelyek: 1. 1 / B1a Nem tızegképzı nádasok, gyékényesek és tavikákások 2 (2) Gazdálkodási jellegő kezelési, fenntartási javaslatok: Kötelezı elıírások: V42, V43, V44, V47, V50, V52, V56, V57 Választható elıírások: (3) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: A biotikai értékek védelme érdekében természetbarát nádaskezelés támogatása javasolt. (4) Élıhelyrekonstrukciós és élıhelyfejlesztési javaslatok: Nincs. (5) Egyéb/lokális kezelési, fenntartási javaslatok Nincs. (6) Erdıtelepítésre vonatkozó tiltás vagy javaslat: Erdısítés nem támogatható. (7) Agrár-erdészeti rendszerek kialakítására vonatkozó tiltás vagy javaslat: Fás legelı telepítés nem támogatható. 1 Natura 2000 (közösségi jelentıségő) élıhely kódja és neve 2 Á-NER élıhely kódja és neve 6

10 KE2 kezelési egység (1) Érintett élıhelyek: / B1a Nem tızegképzı nádasok, gyékényesek és tavikákások (2) Gazdálkodási jellegő kezelési, fenntartási javaslatok: Kötelezı elıírások: Legeltetés esetén: GY01, GY02, GY03, GY05, GY06, GY16, GY22, GY24, GY26, GY29, GY34, GY42, GY43, GY46, GY57, GY62, GY65, GY66, GY68 Kaszálás esetén: GY01, GY02, GY03, GY06, GY09, GY10, GY11, GY12, GY13, GY14, GY22, GY24, GY26, GY29, GY69, GY83, GY103, GY105, GY112 Választható elıírások: GY08 (kaszálás esetén) (3) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: A térképezés során nádasként jelölt élıhelyek nagy része nádasodott gyep. Ezeken fenntartó kezelésként mind a legeltetés, mind a kaszálás elfogadható (a fenntartási elıírások betartásával). (4) Élıhelyrekonstrukciós és élıhelyfejlesztési javaslatok: Nincs. (5) Egyéb/lokális kezelési, fenntartási javaslatok: Nincs. (6) Erdıtelepítésre vonatkozó tiltás vagy javaslat: Erdısítés nem támogatható. (7) Agrár-erdészeti rendszerek kialakítására vonatkozó tiltás vagy javaslat: Fás legelı telepítés nem támogatható. KE3 kezelési egység (1) Érintett élıhelyek: / BA Csatornák, szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok (2) Gazdálkodási jellegő kezelési, fenntartási javaslatok: Kötelezı elıírások: V11, V14, V15 Választható elıírások: (3) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: A biotikai értékek védelme érdekében a természetes medermorfológiai, valamint a vízi és vízparti növényzet megtartása indokolt. (4) Élıhelyrekonstrukciós és élıhelyfejlesztési javaslatok: Nincs. (5) Egyéb/lokális kezelési, fenntartási javaslatok: Nincs. (6) Erdıtelepítésre vonatkozó tiltás vagy javaslat: 7

11 Erdısítés nem támogatható. (7) Agrár-erdészeti rendszerek kialakítására vonatkozó tiltás vagy javaslat: Fás legelı telepítés nem támogatható. KE4 kezelési egység (1) Érintett élıhelyek: 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek / D34 Mocsárrétek (2) Gazdálkodási jellegő kezelési, fenntartási javaslatok: Kötelezı elıírások: GY01, GY02, GY03, GY06, GY07, GY09, GY10, GY11, GY12, GY13, GY14, GY20, GY24, GY26, GY28, GY29, GY31, GY32, GY71, GY77, GY83, GY92, GY95, GY103, GY105, GY108, GY109, GY112 Választható elıírások: GY08 (3) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: A területkezelési javaslatokat a táplálékspecifikus lepkefajok, a földön fészkelı madárfajok, valamint a faji és társulás szintő botanikai értékek megırzésével kapcsolatos célkitőzések indokolják. (4) Élıhelyrekonstrukciós és élıhelyfejlesztési javaslatok: Nincs. (5) Egyéb/lokális kezelési, fenntartási javaslatok Nincs. (6) Erdıtelepítésre vonatkozó tiltás vagy javaslat: Erdısítés nem támogatható. (7) Agrár-erdészeti rendszerek kialakítására vonatkozó tiltás vagy javaslat: Fás legelı telepítés nem támogatható. KE5 kezelési egység (1) Érintett élıhelyek: / OC Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok (2) Gazdálkodási jellegő kezelési, fenntartási javaslatok: Kötelezı elıírások: GY01, GY03, GY16, GY18, GY26, GY34, GY43, GY46, GY57, GY66 Választható elıírások: (3) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: Az élıhely-struktúra megırzése, a cserjésedés féken tartása a kezelési egység területén leginkább mérsékelt juh-legeltetéssel biztosítható. (4) Élıhelyrekonstrukciós és élıhelyfejlesztési javaslatok: Nincs. (5) Egyéb/lokális kezelési, fenntartási javaslatok: Nincs. 8

12 (6) Erdıtelepítésre vonatkozó tiltás vagy javaslat: Erdısítés nem támogatható. (7) Agrár-erdészeti rendszerek kialakítására vonatkozó tiltás vagy javaslat: Fás legelı telepítés nem támogatható. KE6 kezelési egység (1) Érintett élıhelyek: / B5 Nem zsombékoló magassásrétek (2) Gazdálkodási jellegő kezelési, fenntartási javaslatok: Kötelezı elıírások: GY01, GY02, GY03, GY06, GY07, GY16, GY23, GY26, GY102, GY103, GY105, GY106, GY112 Választható elıírások: (3) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: A kezelési egységhez tartozó élıhely-foltok biotikai értékeinek és élıhely-struktúrájának megırzése kezelést nem igényel. 1 2 évente ıszi tisztító kaszálást kell végezni, ezáltal biztosítva a felhalmozódott főavar eltávolítását. (4) Élıhelyrekonstrukciós és élıhelyfejlesztési javaslatok: Nincs. (5) Egyéb/lokális kezelési, fenntartási javaslatok: Nincs. (6) Erdıtelepítésre vonatkozó tiltás vagy javaslat: Erdısítés nem támogatható. (7) Agrár-erdészeti rendszerek kialakítására vonatkozó tiltás vagy javaslat: Fás legelı telepítés nem támogatható. KE7 kezelési egység (1) Érintett élıhelyek: 1. 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) / J2 Éger- és kırislápok, égeres mocsárerdık 2. 91F0 Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) / J6 Keményfás ártéri erdık 3. / RA İshonos fajú, elszórva álló fák csoportja, vagy egy egyed szélességő, erdıvé még nem záródó fasorok 4. / P2a Üde cserjések 5. / P2b Galagonyás-kökényes-borókás cserjések (2) Gazdálkodási jellegő kezelési, fenntartási javaslatok: Kötelezı elıírások: E04, E21, E37, E73 Választható elıírások: 9

13 (3) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: Érzékeny, vagy kis kiterjedéső erdıfoltok, melyeket az elıfordulások, vagy a környezı élıhelyek védelme érdekében érintetlenül kell hagyni. (4) Élıhelyrekonstrukciós és élıhelyfejlesztési javaslatok: Nincs. (5) Egyéb/lokális kezelési, fenntartási javaslatok: Nincs. (6) Erdıtelepítésre vonatkozó tiltás vagy javaslat: Erdısítés nem támogatható. (7) Agrár-erdészeti rendszerek kialakítására vonatkozó tiltás vagy javaslat: Fás legelı telepítés nem támogatható. KE8 kezelési egység (1) Érintett élıhelyek: 1. / S2 Nemes nyárasok 2. / RB Puhafás pionír és jellegtelen erdık (2) Gazdálkodási jellegő kezelési, fenntartási javaslatok: Kötelezı elıírások: E24, E25, E40, E42, E45, E46 Választható elıírások: (3) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: A tájidegen fafajok állományait a tervezési terület általános természetességi állapotának javítása és a környezı élıhelyek védelme érdekében át kell alakítani. Az átalakítást azonban fokozatosan, drasztikus beavatkozások nélkül kell végrehajtani, annak érdekében, hogy a természetvédelmi célú kezelés ne nyisson még több utat az inváziós fajok terjedésének. (4) Élıhelyrekonstrukciós és élıhelyfejlesztési javaslatok: Nincs. (5) Egyéb/lokális kezelési, fenntartási javaslatok: Nincs. (6) Erdıtelepítésre vonatkozó tiltás vagy javaslat: Erdısítés nem támogatható. (7) Agrár-erdészeti rendszerek kialakítására vonatkozó tiltás vagy javaslat: Fás legelı telepítés nem támogatható. KE9 kezelési egység (1) Érintett élıhelyek: 1. / T1 Egyéves szántóföldi kultúrák 2. / T6 Kistáblás mozaikok 10

14 (2) Gazdálkodási jellegő kezelési, fenntartási javaslatok: Kötelezı elıírások: SZ18, SZ29, SZ34, SZ40, SZ41, SZ42, SZ46 Választható elıírások: SZ11 (3) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: A fenntartási javaslatok általános élıhelyvédelmi célokat szolgálnak. A tervezési területen a szántóterületekre vonatkozó kezelési elıírások betartása e terület esetében kifejezetten fontos, ugyanis itt a szántóterületek szorosan kapcsolódnak a természetes élıhelyekhez, általában azoknál kissé magasabb térszínen helyezkednek el, vízlefolyást biztosító morfológia mellett. (4) Élıhelyrekonstrukciós és élıhelyfejlesztési javaslatok: Nincs. (5) Egyéb/lokális kezelési, fenntartási javaslatok: Nincs. (6) Erdıtelepítésre vonatkozó tiltás vagy javaslat: Erdısítés nem támogatható. (7) Agrár-erdészeti rendszerek kialakítására vonatkozó tiltás vagy javaslat: Fás legelı telepítés nem támogatható Élıhely-rekonstrukció és élıhelyfejlesztés Nincs Fajvédelmi intézkedések A megırzendı fajok esetében a fenti élıhelykezelési elıírások maradéktalan betartása az állományok zömének fennmaradását biztosítja. Néhány faj esetében azonban lehetıség van fajvédelmi intézkedésekre: Szibériai nıszirom (Iris sibirica) A kaszálások során a faj polikormonjait (elıfordulásokat) kímélni kell, hogy biztosított legyen az egyedek sikeres termésérlelése. Az Iris sibirica csoportokat a túlzott avarfelhalmozódás megakadályozása érdekében néhány évente ısszel le kell vágni (kézi kaszálás!). Szalakóta (Coracias garrulus) Öreg, odvas fák megtartásával, mesterséges fészekodúk kihelyezésével, távvezetékek szigetelésével hagyományos területkezelési módok megtartásával biztosítható Kutatás, monitorozás Faj szintő monitorozás Fokozottan védett és Natura 2000 fajok, valamint az Iris sibirica és az Astacus astacus fajok ismert és potenciális elıfordulásainak vizsgálatát évente el kell végezni, pontfedvények 11

15 létrehozásával [növényeknél tı/polikormon, gerinctelen állatfajok esetében állománysúlypont középpontjának, gerinces fajoknál fészek, rendszeres elıfordulási hely (lyuk, üreg stb.) rögzítésével; állatfajoknál becsült egyedszámok megadásával.] Közösség szintő monitorozás Agrostidetum stoloniferae és Salvio-Festucetum rupicolae növény-társulások közösségi szintő vizsgálata 2 évente, NBmR protokoll szerint. Szitakötı-, bogár-, lepke- és egyenesszárnyú közösségek monitorozása, 2 évente, a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer protokollja szerint Élıhely szintő monitorozás A rendelkezésre álló élıhelytérkép minısége erısen korlátozza a kezelések folt szintő meghatározását. A terület az ábrázoltnál lényegesen mozaikosabb, a foltok élıhelykategorizálása is helyenként elhibázott. A site területére vonatkozó pontos élıhely-térkép elkészítése mielıbb szükséges. Az új Á-NÉR térképezést követıen az élıhely-térképet rendszeresen aktualizálni kell, 6 évente történı visszatéréssel (a Natura 2000 összefoglaló országjelentésekhez igazítva) Területkezelések hatásainak monitorozása A területen folyó kezelésekrıl eseménynaplót kell vezetni, azokat a Természetvédelmi Információs Rendszer megfelelı moduljában kell rögzíteni. Legeltetett, kaszált és kezeletlen gyepek összehasonlító vizsgálata. Indikátor taxonok: növényzet (cönológiai felvételezés), pókok, egyenesszárnyúak, lepkék, futóbogarak A tervezési területen javasolt természetvédelmi kezelések, valamint a mővelési ág lehetséges megváltoztatásának összegzése A fenntartási tervek meghatározzák az adott Natura 2000 terület botanikai, zoológia és élıhelyekre vonatkozó adatai alapján a természeti értékek fenntartása érdekében követendı gazdálkodási korlátozásokat és javaslatokat. Ezeket elıírásoknak nevezzük és meghatározásuk élıhely (ÁNER) szinten történt. Az elıírások egy része a már mőködı támogatási rendszerekhez konkrétan az UMVP agrárkörnyezetgazdálkodási (AKG) és erdı-környezetgazdálkodási (EKV) intézkedéseihez illeszthetı, másik része a Natura 2000 területekre alkalmazott harmonizált új elıírások. A harmonizált elıírások a támogatási rendszerek számára is kezelhetı mennyiségő és tartalmú elıírások a fenntartáshoz illetve a természetvédelmi célok eléréséhez. A Natura 2000 területek egységes kódszámmal jelzett elıírásai a 3. sz. mellékletben találhatók. A Natura 2000 területeken meghatározásra kerültek azok a területi egységek (ÁNÉR szerint, vagy egyéb kezelés alapján), amelyek egységesen kezelendık, vagy egy adott faj, vagy pedig az élıhely figyelembevétele szempontjából. Ezekhez az élıhelyekhez lettek az elıírások rendelve. A hozzárendelés két kategória szerint történhet: kötelezı és választható. 12

16 Kötelezıen betartandó/tiltott elıírások Ezek azok az elıírások, amelyek betartása feltétlenül szükséges a terület jelenlegi állapotának megırzése érdekében. A fı területhasználati irányok meghatározása mellett olyan elıírások meghatározása célszerő, melyek betartása alapvetıen meghatározza a fajok, valamint az élıhelyek fennmaradását (pl.: gyep mővelési ág fenntartására való kötelezés, a területrıl vízelvezetés tiltása stb.). Ajánlott választható - elıírások A választható elıírások szintje már a területek fejlesztésére irányul, olyan gazdálkodási formák ösztönzése mellett, melyek a fajok populációjának növekedését, valamint az élıhelyek állapotának javulását célozzák meg. Ebbe a kategóriába az agrárkörnyezetgazdálkodási logika mentén, önkéntes vállalás alapján, de a területi sajátosságok figyelembe vételével lehetne elıírásokat meghatározni. Ebben a kategóriában kizárólag területkezelésre vonatkozó, gazdálkodási módot meghatározó elıírások tartoznak. A tervezési terület kezelési egységeinek térképét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.3 A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogszabályok és a tulajdonviszonyok függvényében Agrártámogatások Jelenlegi mőködı agrártámogatási rendszer Az Uniós csatlakozást követıen hazánk támogatási rendszere a többi tagállaméhoz harmonizáltan alakult ki. Ez vonatkozik a Natura 2000 területekre is. SAPS egyszerősített területalapú támogatás Az EMOGA Garancia részlegébıl minden hasznosított mezıgazdasági terület jogosult az egységes területalapú támogatásra. A hasznosított mezıgazdasági terület hazánkban a mővelt szántó és gyepterületekre vonatkozik, melyek a MePAR rendszerben támogatható területként vannak nyilvántartva. Az egységes területalapú támogatás (Single Area Payment Scheme SAPS) feltétele a terület mővelésben tartása, valamint 2009-tıl a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) rendszerének betartása. Kölcsönös Megfeleltetés A Kölcsönös Megfeleltetés (KM) egy harmonizált jogszabályi környezetet jelent, valamint gazdálkodási alapkövetelményeket foglal magába, mely rendszer bevezetése minden tagállam számára kötelezı. A KM részét képezi többek között a Natura 2000 területeken való gazdálkodás feltételeinek a betartása is. Jelenleg a 269/2007 sz. Kormány rendelet által meghatározott feltételrendszerek betartása kötelezı, mely kizárólag gyep hasznosítású területeken van hatályban. Ezeknek a feltételeknek a betartása nem csupán a Natura 2000 területekre járó kompenzációs támogatás folyósításának feltétele, hanem a SAPS támogatásé is. Natura 2000 területek támogatása 13

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Sorsz. Kategória Szántókra vonatkozó előírások SZ01 Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos. Évelő szálas pillangós takarmánynövények teljes területének

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Tanácsadói képzés - 2005 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Szerzők: Lektorok: Gonda Judit Kovács Lászlóné Szerkesztette: Tar Ferenc FVM KSZI 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

2002 2015 2002 2015 O m (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 103 919 106 797 63 363 98 535 466,3 380,4-85,9 90

2002 2015 2002 2015 O m (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 103 919 106 797 63 363 98 535 466,3 380,4-85,9 90 5. A víz viszonyokra kifejtett hatás (pl. minıség, vízrendszerek, folyami viszonyok, tartalékok A Trebišov-i járás ivóvíz szükségleteinek egyenlege 2015. évre Lakosság száma Ellátott lakos száma Teljes

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M T E R M É S Z E T V É D E L E M Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZ RZÉSI TERVEK KvVM Term Magyar kökörcsink (Pulsatilla flavescens) 2006 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig Jóváhagyva: 2013. április 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 1.1 Az agrobiodiverzitás jelentősége... 3 1.2 A stratégia

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2711 A földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

Részletesebben

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1.

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. oldal gyakorla 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós Zoltán Kovácsné Láng Edit

Részletesebben